Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINUVRÎ SÖYLEV Gazi M. Kemal ATATÜRK CİLTl. 2 Onuncu bası ile altmışracı blne ulaştı. TürkçeleştirenOrd. Prod. Dr. H. V. VEUDEDEOÖLU EDERt: 350 TL. tsteme Adresh Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU ISTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20831 Kurucusu: Yonus NADÎ 20 TL. 1 Ağustos 1982 Pazar riyle TUrk tş'in Bursa'daki çalışmalan sona erdi. Yann sabah Ankara'da veraden topla nacak Türk Iş Genel Yono tım Kurulu, Anavasa'ya ilişkın gehşmelere paralel olarak. topişçi haklanndan. basın özgurlantılannı surdıirecek, Bu aralüeimden asla fedakârlık etmeda 5 yürütme ve nöbetleşe 5 vpcektir» denıldı Genel BaşYönetim Kurulu üvesı süreklı kan Şevket Yılmaz. törende Danışma Meriısı'nde görev yavaotı*ı konuşmada. «Bizlertlen pacak. DM üvelerıne Anavasa' toplnmsal lorumlıılıik bekle. va ilışkın Ttirk ts'in Bfiriisle vpnler. haktarımnra ö7SÜı!öUli anlatılarak konuların verı İprlmİ7P kısaraoı pmeSe sav eeldikçe Türk • îş'm yasa ft eı eöstermek lorundadırlar. nerılen madde madde venle derti TUrk ts esKi Genel Baijka cek nı tbraiıım Dpnizoter de konus' Yarın yapılacak olan Yöne masmda Anavasa'ya ılişkm eetım Kunılıı çalışmalannda. Aiışmeierı kavgı ile tzledıklerıni navasa nodenivlp senve atılan soviedı YHK lliskılpri, Uyelıklerm fiııYıldönümü kutlama törenle rumu Pakan ve Gpnel SPkreter $ıde'nm durumunun ve nıden sründpmp gelmpsı ve tar tışılması bpklenıvor Kutlama thrpnlpnnp dün sa bfih saat DP iri'da Bıırsa Ata türk anıtına çelenk kovulma sıvla baslnndı Bu arada tfiren ler ıçln Bursa'va gelen sendı ka vöneticilprinin katıimasıvla staddan mevdana kadar yapılmak lstenen yürüyüse izin verilmedı Kutlama törenleri Mithatpasa Salonu'nda yapıldı Turk Dıl Kurumu'nun vaşayan Türkçe yerıne sun'\ ve uydurma bır dıl koyma çabasına gırdığı ıddıa «»dılen gerekçede ayrıca. vayım ger çekleştıkten sonra alına.'ak önlemlenn yayımla ortava çıkan tehlikeyı ortadan kal dırmaya yetmeyeceğınin dü şunuldüjru vurgulandı ve temel hak ve Ö7gürlükler Hü zenlentrken geçirilen kötiı (Krkası Sa. 11. Sü. 4 de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI MÜMTAZ ZEYTİNOĞLU Ulusal Sanayi Prof. TAHStN YÜCEL EDERİ: 100 LİBA lsteme Adresi: Türkocağı Ccuf 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL îlgiyle aranan iritap Yayına Hazırlayan. 1 Türkls: Haklardan asla edakârlık etmeyeceğiz Türkls'in YHK üyeleri îstifs etti BURSA, (Cuıııhuriyet) TUrk İş'ın Yüksek hakem Kurulu üyeleri görevden istifa etti. tki asil. ve dört yedekten oluşan Yüksek Hakem Kurulu üyeleri Yüksek Hakem Kurulu üye liğinln yönetim Kurulunda tartışılması ve temsilci ve riüp verilmemesf konusun da değişık görüşlerin orta ya çıkması nedeniyle bu ka ran aldıklarım biidirdiler. (Arkasi «a. 11., Sü. 4 de> Türkİş'in 30. yılı törenle kutlandı Bursa'daki törende Gene) Başkan Şevket Yılmaz, «Bizden sorumluluk hekleyenler haklanmıza saygı göstermek zorundadır» dedi. Şükran KETENCİ BURSA Türk • tş'ın kuruluşunun 30. yıldrinümü aün kuruldugu Bursa'da törenlerle kutlandı. Türk ı ş adına Yone titn Kurulu üvelprının ım/alanvla açıklanan 30 vıl bevannamesınde «Tiirh işçilerinin mut lulııgimu riirk tılusunun »«• münün mutluluğu Ile eşdeğprde eören Türk • tş, Türk isçilertnden ve ulustan aidığı eüçIp temel hak ve özeiirlüklertletı KTFD Baskanı Denktas: Kıbrıs'la ilgili siyasal hava iyi değil % Cumhuriyet'e verdiği özel demeçte Rauf Denktas «Rumlar hâlâ bildiklerini okuyorlar» dedi ve Kıbns sorunu BM Genel Kuruluna götürüldüğü takdirde toplumlararas\ görüşmelerin kesinlikle durdurulacağını söyledi. İzzet Rıza YALIN bildiriyor •* 1961 Anayasası bircok konuda eleştiriliyor ı Genel gerekçeden: «Kotnisyonumuz. 12 Eylüt'dcn önreki duruma varılmasında idare edenlerin anlayıs ve uygulayıs tarzlarının da ctkisinin bulundugn kanaatine varmıstır.» ANKABA. ICumhurıyet Büfosu) 1982 Anayasa Tafıansının «enel gerekçesıylo madde gerekçelen dun açıklandı. Bır sayfadan olujan genel gerekçe ıle 59 sav f adan oluşan madde gerekcelerı bastınlarak Danısma Meclisı uyelenne dagitıldı C u n ı î i u ş k n İCinrten olduğu gıbi dışından da seçılebıleceğımn uvgun göruldügu. her vatandagn milletvekilli&ıne adnvlıSını koyrna hakkı gibi herhanıri bır vatandaşın da Cumhurba$kanlı£ı ıcin adaylığ'nı Ifoymfisının demokratlk ve dogal bır haJc oldugunun kabul edılrnesı gerektıfti be1;rtıldi. Devlet Danışma Konsev'nin Cumhurbaşkanına yardımcı olmak, Danışman'ık yapmak üzere kuruimasıtım yararlı görüldügu belirtılen gerekçede. Cumhurbaşkanının TBMM'nm gü\enıne ha ız bır Basbakanı azletmesinln tarafsızhgını yitirmesı oidugru savunuldu ve «Guvensizlik oyu alan. Istsfa etmeyen Başbakanın prörpvlne son verilmesinin krMn tek çöztim yolu görüldüğü» kaydedildi. CAFEK EL NL"VİK\lll ABD'nin yakın dostu olan Sudan, Mısır ve Sııudi Arablstan'la birlikte hareket ediyot. 41 Yılmaz'ın konusması Türk î ş Genel Başkanı Şev ket Yılmaz, törende vaptıgı ko nuşmada, «Haklanmızı. öîfiirUiUlerimizl. hpnUtimlzl. Atatürk ilkelprinl korumafcta k*rarlıvıı. tnsanı insan vapan. ınsanra vaşatmavı amaçlavan bîr aJle, varlıçını, hak ve 52çür lük'Prini konıvabllirse sürdürp bilir. Bİ7İprden. tophımsal »o rıımluluk beklevenler haklanmi7a. özıriirlüklerlmlzp. kısaca emege saypı tluvmak zornndadırlar. Bıınıı dün Istedlk. İRtl yorn*, varm d» Istereceîiz» de di Yılmas, toplantıdan sonra, görev yerlerine dönecek sendi ka yönetlcilerini, işcilere. çevrelerine bırlik ve beraberlıfeın haklar ve özgürlliklerin öneminı anlatmalarını isteyerek. şöv le konuştu: «Gücnntizr ?öç katmalsnnı (Arkası Sa. H, Sü. 7 de) Sudan Devlet Baskanı bugün Ankara 'da • EVREN tLE NEMEÎRİ ARASINDA S'^PILACAK GÖRÜÇMELEEDE BÖLGESEL DURUM ÖN PLANA ÇIKACAK; SUDAN DEVLET BAŞKANININ ZİTARETt TÜRKİYE'NÎN MESAFE KOYDUĞU TÜRKMISIR ILlŞKtLERİNDE DOLAYLI BİR ADIM OLABİLIR. Sedat ERGİN ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Sudarî Devlet Baçkanı Cafer El Numeyrt, Devlet Başkanı Kenan Evren'in davetlisi olarak bugün Ankara'ya geiiyor. Turklye ile Sudan arasmdaki iHşkilerin gellşmesine blr başlangıç oluşturacağı belirtilen bu ziyaret sırasında, Evren tle Nutneyrl arasında yapılacak görüşmeıerde C r Vtadoğu'daki son gehşmelerin ön plana gelmesi bekleniyor. (Arkası 9. sayfada> ANAYASA KOMİSYONU ÜYELERİNİN KARŞI OY YAZILARI 12. Sayfada Tahvilzedelerin basvuracakları bankalar 6 gün icinde belli olacak DM, tasarıyı yarın sörüşmeye başhyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu> 1982 anayasa tasansı Danışma Meclisı Genel Kurulu'nda yann gorüşülmeye başlanacBk. Tasan üstündeiti pfiriışmelsr 2X eylüle dek surecek. Tasan DM'den sonra Mıül Guvenlık Konsevı'nde gorüşülecek ve kasunda halkovuna su (Arkası Sa. 11. Sö. 1 de) LEFKOŞE Başkanlık künutunda özel olarak görUştüğumus Kıbrıs Türk Federe Devletı Ba^kam fKTFD) Rauf Denktas., «Kıhrıs'la ilgili siyasal havaılın i>1 olmadığı»nı belırterek. ozellıKle şu noktaları vurguladı: # Amerika'nın Rıbrıs sorununa direkt şekllde girmek i>le>ebileceğinı sanmıyorunı. Büvük devletlerin Kıbns'a karışmamalan gerekiyor. # Kum tarafı, Kıbrıs meselesmi Birlesımiş Milletler Gentl Kurulu'na şrötördüğü tak dirde. tnplumlararası göriiNmeler kesinlikle durdnrulur. # Ajrı baffiniMzlık. hakkımudır. helallınlzdlr. # Kum tarufı hâlâ bikiıgini oknyor... KTPD Başkanı Rauf Denktas Cumhuriyet'e verdiği özel demeçte, «Bağunsızlık Uanı» Istanbul Haber Servis! konusunda özetle şunları sdyHarb Akademılerı mezunledı: lan için düzenlenen töT8«Kişisel açıdan, ayrı devletlne katılmak, üzere öncekl mizln tanııunası için harekete gün Istanbul'a gelen Deveeçmekte 8 yıl geç kalmış bululet Başkanı Kenan E'rran nuyoruz. Avn bağımsralık. hakve Mıllı Güvenlik K^nseyl kınuzdır, helallmİ7dfr. Bu tesüyeleri, dün Emırçtra, Vii lim edlldiktcn sonra. eşit şartdız ve Çamlıca'dp.' üıoelelarla, Rum tarafı ile Federssmelerde bulundı^lar. von oluşturmak çok daha koOrgeneral R,vrcn ve be< lay olacaktı. Dünyannı bıçbir raberindeki l ö U i r&rsa,yerinde bizim mertebemize lik Konseiji üyeler1 dtin sa (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) bah E^îirp» jCoruluğu'rtdaH. ? « ! * > ve S a n Köşk'leri daha sonra da Yıldıa Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'ndekl Tanzünat Müzesınl, Şale Koşkü'nü ve Malta Koşkü'nü gezdüer, Gezi sırasında Evren, îl giülerden bilgi alırken buralann turlzms ve halk» tUmüyla açılması gerektiglnl belirtti. Köşk, ve Saraylarla İlgili tarihi, turistlk ve mimari özelliklert dinANKARA. CCumhurlyetBü leyen Orgeneral Evren, zirosu) Maliye Bakanlıgı yaret, yıyecek ve içeoek fr bir tebliğ yayınlayarak ban yatlannı bğrendiğinde, bwn kerlerden tahviı karşıhğı alan çok pahalı bularak, lacaklı olanlann işlemleriindirümesi gerektiğini söy ledi. Özellikle Yıldız'daki ne açıklık kazandırdı. Buna Şale Koşkü'nü begenen gore 1982 ve 1983 yülarına Devl«t Başkanı Orgeneral aıt tahvıl kuponu karşıhğı Evren, burada bulunan ta 1 Temmuz 1982 tarihmden rihi eşyalara dikkati çekııpon vade tarihıne kadar kerek, sadece konferans ve fau ödemesi yapılmışsa. tas kongrelere açık bulunan fıye kurulları faiz kuponu bu. köşkün grup turizmlne boclelleri farkını şırketleraçılmasını istedı den isteyecek. Mahye Bakan Ögle yemeğıni Malta lıftı bankerzedeler ıçın çıkar Koşku'nde yedıkten sontılan 42 sayıh yasa hükmün ra Çamlıca Tepesi'ne gedeki kararnamenin uygulan len Orgeneral Evren, Tiirkiye Turing ve Otomobil ması sırasında tereddütlerın Kurumu'nca yeniden düortava çıkhıası Ü7enne bir zenlenen turistik tesisleri teblıg hazırladı. Dünkü Res Evren, Emirgan Yıldız ve Camlıca da inceleme yaptı s mı Gazete'de yaymlanarak (4rka«ı S». 11., Sfi. 2 de) (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) Israil'in sehir suyunu kesmesi üzerine Parlamento Muhabirlerî Derneği Başkanı: "Tasan ile milli iradenin üzerine gölge düsürüldü,, Beyrut'ta kolera salgını başSadı BAŞHEKİMIN E!?f Dr. t'ikret Özalp'in eşi. sorçııdan soııra Kmnivet'ten aynlıyor. KLtMGlN BAHÇESt ÜID1K D1D1K AKAND1 Ceninlcrin gbmülu oldugu ihbarı üzerine Boğazlçi Kliğiniğinin arka bahçesl arandı. Saatlerce süren kazılar sonucu iki cenin iskeleti bulundu. (Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ) P FKÖ lideri Yaser Arafat, Filistinli güçlerin mevzilerüıi sağlanılaştırmalannı istedi Dıs Haberler Servisi FKÖ lideri Yaser Arafat, Beyrut'ta durumun vahimleştığini belirtirken, kuşatma altında bulunan Batı Beyrut'ta tifodan son ra kolera salgınının başladığı bıldiriliyor. Batı Beyrut'ta salguı haberterinin yaygınlaşması BM ve uluslararası kuruluşların baskısı üzerine îsrail, Batı Beyrufun kesmiş olduğu suyunu yeniden açtı. Bu sırada aralannda LUbnan Başbakanı Şefik Wazzan'tn eşinin de bulundugu bir grup Amerikan Üniversitesımn girışinde açlık grevine başladı. Israil'm Batı Beyrut'a gıda, ılaç, yardımı gonderilmesıni engelle mesi. su ve elektirigıni kesme si Ü7erine başlayan açlık grevl ne 70 kadar kadm katüıyor. ARAFAT'IN SÖZLERt öte yandan, FKÖ lîderi V,> ser Arafat, Îsrail saldmsının artması tizerine Filistinli güç(Arkası Sa. 11. Sü.fida) Kliııîgin bahçesine gömülü iki cenin iskeleti bulımdu sonra Mecidiyeköy'deki ün lü klinikte arama yaptılar. Arka bahçede saat 18 ve 20 sıralarında yapılan kazıda iskelet haline dönüşen iki ceninin cesedine rastlandı. îhbarı yapan kişınin 5 be beğm gomulu oldugunu söy lediği, bu nedenle kazılara de vam edileceği bildirildi. Öte yandan, çocuk ticaretiyle il gili soruşturmayı surduren polis dün de Boğazıçi Kli niğinin Doktor eşlerinin ifa delerine başvurdu Bogaziçi Kliniği Başhekimi Fikret özalp, Dr. Oktay Cumhur Akkent ve Dr. Cev det Hacıbedel'in eşlerl dün 11 sıralarında Emniyet Mü dürlüğüne getirildi. Bura da kendilerine olayla İlgili bilgileri olup olmadığının (Arbası Sa. U. Sü 5 de) ANKARA. (Cumhuriyet Biirosu) Parlamento MunabırSAGLIR VE SOSİ4L YARDIM BAKANLIĞINCA HAZIRLAlerı Dsrnegı (PMD) Başkanı NAX VE ÖZEL KLİNtKLERÎN DAHA SIKI DENETtMÎNÎ OM Rafet Genç. Anayasa tasansı«ÖREN TIZÜK BAŞBAKANLIGIN ONAYINDAN ÇIKTI.. nın bu seıüıvle kesmiesmesı halmde, yenı ve beklenmeyen bunahmlann ortaya çıkabilece*ıIstanbul Haber Servisi toprağa gömülü 2 cenln ru savundu. Çocuk tıcaretıyle Hgılı soruş cesedi bulundu Bir ihba PMD'nm açıkjamasmda, t a * turma genışletihrken. Boğaz n değerlendiren Asayiş Şu lakta düsünfp ve öreriitlenme be Ekipleri dun öğleden (Arkası Sa. II.. Siı 4 rte» içi Klmıgin bahçesınde de olaylann ardundaki CERCEK Ekonomide Eğik Düzey Yenı Mahye Bakanı ve ehonomiden sorumlu kışi Adnan Başer Kafaoğlu, ilk basın toolantisını \aotı. Uzun süre devlet hürokrasisinde calısmış nlan Savın Kafanğlu'nun aynntıh konusması, çesitli çevrelerce değprlenrtirılıvor Ozal oolitikasımn ve 24 Ocak fearorlannın tıkandığı noktada pöreve başlayan yeni bofeonvn. üstlendiği miras ağırdır. Nitekim bakanın kardeşi. ekonomist, Aslan Başer Kafaoğlu, aerçekçiliğe dayanan bir kaygı içinde «Sayın Bakan problemlerin dev bo\utlanndan söz etmediğine bir gun pişman olnbiHr* demiştir. Bugünkü olağanustü yönetimde hükümet değişiminin koşullan normal koşullardan ayrıdır. Normal bir rejimde Turgut Özal'ın istifa mektubunu çok önceden gerekli makama sunmuş olr ması perekirdi Görunen odur ki. Sayın Ozal yapacağını yapmış. İMF'den feoynaklanan tarihsel misyonunu yerine getirmiş ve bedenini sıcak Akdeniz kıyilarına atabümiştir. Bu olay ken disi için bir talih. ülke için bir talihsizliktir. Şimdi Sayın Adnan Başer Kafaoğlu'nu zor bir sınav beklemektedir. Bugünkü ef Arkası Sa. 11, 90. 8 da) Galata köprüsü bomba ihbarı üzerine 8 saat kapatıidı Istanbul Haber Servisi öncekl gece saat 24 sıralarında llgllllere. Karaköy köprüsüne bomba konduğu üıbarı yapıldı. Beledlyedekl bir görevllye yapılan bomba İhbarı güvenllk kuvvetlerlne duyuruldu. Karaköy köprüsünde gece 24 den sonra olağanustü önlemler almdı. Kara ve denlz traflgl durduruldu. Top hane yönünden Emlnönü. Emlnönti yönünden Top(Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) 24 Anayasası... «24 Ocak Kararları», ekonomlk duzenl serbest piyasa ekonomislne dayatmak istiyordu. «Aldıkaçtı Anayasası» ise bu 24 Ocak kararlarına uygun bir anayasa düzenl getirmektedir. Bu yüzden anayasa tasansmı, «24 Ocak Anayasası» olarak adlandırmak olasıdır. 24 Ocak kararlannm gereğl olan yasalar. ya(Arkan Sa, 11. Su. 7 de) ı İLACIN. EkDnomisi Meral TAMER'in İNCELEMESİ Yarın CumhunYette
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog