Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

• 9 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 . . . nedeni ile memuzi başvuruma yetten ayrıianlann bu sürelerinin tazmi natın hesabma kattlamıyacağını bildirdi. olanlardan başka Bakanlığa bağlı işyerlerinde çalışanlara bu cürelere ilişkin ödemeler yapddL Bu konuda bilgi beklemekteyim. Mehmet ERGİN CİDE YANIT Bu konuda 27 haziran 1982 günIü Cumhuriyet’te Yargıtay 0. Hukuk Dairesinin bir kararı yayınılandı. sizin durumunuzu yansıtan Kararın bölümlinü kısaca bir kez daha ‘Bu yineliyoruz. durumda istifa Ile sonuçlanan memuriyette geçen sürelerin kıdem tazminata açısından değerlendlrllnıeslne yaaal bir engel bulunduğu söyienemeL. Benim durumumda Kastelli Mentas ve Avrupa Parlamentosu (Baştarafı 1. Sayfada) gulamaları ve tutuklulara davranılması ile iigili kötü larm rapor yumuşadığım dikkate alıp ancak Türk yetkililerinin tüm olayları araştırmak ve ınahkumlara işkence yaptığı saptanan tüm görevlilerin ceza ıandırılacakları yolundaki görüşi yinelediklerini de not ederek. ? • Sorunları.. 1., , Bimtas icin 3 ayrı kurul olusturuluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mentaş ve BImtaŞ Için Uç ayrı Menkul Kıymetler Kurulu oluşturuluyor. Menkul Kıymetler Kurulu’nun oluşturulması ile ilgili karar bugünkU Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe Bankerlerleson kararnamede bn ilgili görülen Menkul Kıymetler Kuruflan bir başkan ve Ikt üye den oluşacaklar. Kastelil, Mentaş ve Binıtaş için ayrı ayrı oluşturulacak kurullar Istanbul’da çalışacaklar. Kurııfların ası’ işlevi mudilerin ellerinde bulunan mevduat ser titikalarının değlştirilıneainde yoğunlaşacak. İlgili çevreler Menkul Kıymetler Kurulları’. nın üç aylık bir süre içinde çalışmalarını nı belirtiyorlar. Öte yandan tshvillerle ilgili çiiziim için çalışmalar stirdürüitiyor. h) İnsan hakları alanındade MEMURLUK SÜREM KIDEMTAZMINATIMA EKLENMEDI: 1953 yılında memur olarak Ve Emekli Sandığına bağlı 13 yıl çalıştıktan sonra, istifa ederek ayrıldım. Bu kez de bir kamu kuruluşunda SSK’lı ol dum. Emeklilik sürem geldiğinde. emekilliğimi istedim ve SSK’dan emekli SORU SINIFIMDEĞIŞTIRILIR I’ M SORU Ben kamu kuruluşlarının birinde $57 Sayılı Devlet Memurları Yacanına bağlı olarak çalışmaktayım. Memurlar acaba kadrosu dışında bir başka sınıfta çalıştırılabilir mi?... Çalıştırılırlare hangi koşullarda çalış Devlet Memurları Yasası Maddd 45 .Hlç bir memur eınıfuun ve dışında sınıfının içindeki dereceninin al oldum. Ancak ayrıldığım kamu kurulu şunda Emekli Sandığında geçen 13 yıllık sürem kıdem tazminatımın hesabına katılmadı. Emekli olduğum kamu kuruluşu ise tında bir derecenin görevlnde çaliştırı vam eden önemli kısıtismaları parlamentonun ve çok sayıda sendikaların geçici olarak lııi feshedildiğ halen izin verilenler üzerinde de önemlikısıtlamaların ğunu ve basın özgürlüğü ö alanındanemli yasaklann bulunduğuna dikkati çekerek, ı) Diğerlerinin yanısıra devam eden eski siyasllerin davalarında savunma makamının karşı karşıya gekiiği zorluklar ve şimdi sıradan bir haı alan idam cezası istemlıri karşısmda huzursuz oıup deki insan hakları ihlalleri ve işkence iddialarını Avrupa Insan Hakları Komisyonu’nda ele almaya karar veren bazı Avrupa Konseyj üyesi tilkelena girişimlerinin iarkmda olarak, EVETHAYIR konusunda söylediklerim bile önemliydi. Ömeğin sen. o kOrsüden ödül olarak parayı aldıktan yıllar sonra ödül piaketlni ve diplomasını da almış olmalısın. Herhalde ödülün ve diploman evinin güzel bir yerinde durmaktır. Onları gördükçe, yazında iniş. .. miş. diye alayla küçümsediğin Aziz Nesini de anımsamalısın da.. anınısaram. neler söylediğim seni tlgllendlrlyorsa ki gedikil bir yargıcı olarak ilgilendirmelidir 0 tarihli gazeta dergilerden öğrenebilirsin. Sait ödül ve (Baştarafı 2. Sayfada> sınırlı dinleyiciler Için değildlr konuşmalar gazete Ve dergilerde de çıkar. 0 konuşma.mda deha başka Bölge idare ve vergi mahkemeleriyle ilgili esaslar belirlendi ANKARA.(Cumhuriyet Bürosu) Bölge idare Mahkemelen. İdare Mahkemeleri ve Vergi Mohkemelerinin ışlemlerine ılış km esaslar belirlendi. Resmi Oozetenin dünkü sa yıs,nda yayınlanan yönetmelik Ile. kalem hizmetleri, defterlerin amacı ve kuiianılış tahsis şekli yeni esaslara bağlandı. Yönetmeliğe göre, mahkeme ye gelen evrak derhal başkana sunulacak. Evrak, kaydı ya. pıldıktan sonra dosyasıno konukıcak ve gerektiği işleme tabi tutulacak. bosyalar. mah keme gününden önce hakimin inceiemeslna sunulacak. Du ruşmalı işlerde tarafların ve vekillerin isimleri ile duruşma saati ycızıimai< suretiyle bir ilate düzenlenecek. bu liste duruşmasalonu dışında herkesin görebileceği bir yere asılacak. Şimdi de yazın yarışmalannda vargıcıiık yapiniş eleştirnıenlerden on para etmez.ieri dedikodularla, söylentilerle değil gerçek olaylarla 50mutlaştırarak birkaç değil. onlarcadır. Yarıyı daha da uzatmamak göstereyim. Benim bildiğim böyleleri sırasında, bir rastlantıyla Türk Dil Kurumıfnda bulunuyormnuş. Tartışmaları çok uzun sOrUnca Yargıcılar toplantıya ara vermişler. Yargıcılardan ünlü . bir şair, Haldun Taner’e. aman Aziz +iesIWIfl Aman, demiş, Zanacak ödülü. Senin iimdaa aaleni yapıyorum. Ama sen de biraz çaba göster. arkadaşlarla... Konuş dun Taner anlattı. Haldun Taner de aynı yarışma. ya katılmış. Yargıcıiar Kurulu’nun ödül toplantıSI için birkaç örnekle yetineceğim. Bu açıklamanın ben sen beni buna zorladın. sorumlusu Yıllardan birinde Biraz Gelir misiniz. adlı oyunumla TDK yarışmasına katılmıştım. Katıldığım böyle yarışnıalarda, başka kimlerin hangi yapıtlarla katıldığı, gibi konularla hiç yargıcılann kimler mi hiç ilgilenmem; dostum olan yargıcıiarla bu kunuyu konuşmam, hatta onlarla ilişkide bile bulunmam. (Kendi deneyimlerinle bu konuda kimbilir neler biliyorsundur). 0 yıl oyun dalında TOK ödülü verilmedi. Eh olur... Hiç alınmadım. kuşkulanmadım. Demek. yargıcılar kendi beğenllerine göre ödüle layık oyun bıtlamamış. Aradan yıllar geçti ve o yılın oyun yarışmasında oynanan oyunu bana Hal Kıbrıs’taki Ortak Pazar sorum luluğunun karşısında sorunun politika ve diplomatik karma (Baştarafı ı. Sayfada> şıklığının farkında olarak, raya. Ikinci yılda 59 bin 110 1) Avrupa Konseyi’nin 28 liraya, üçüncü yılda 45 bin ocak j982’cie kabul ettiği 765 520 liraya, dördüncü yılda sayılı kararım not ederek, m) 10 nisan ve 22 ocak 1982 35 bin 20 liraya, beşinci yıl da da 26 bin 930 liraya in tarihli Parlamento kararlarına dikkat çekerek, miş oluyor. Bir başka den) Sirast İşler Komisyonu ra bugün tahvillere bir poruna dikkat çekerek ve yeni çözüm bulunmadığı takdirTürk Anayasası’nın 1982 de, yüzbIn liralık bir tahvi kasınıında referanduma 1m gerçek değeri beş yılın sunulacağına dair geçen mart ayında sonunda 26 bin 930 liraya Anayasa Komisyonu Başkanı’DevletBaşka nın açıklamasıyla düşüyor. Dolayısıyla. nı’nın konuşmasının doğrulandı Kastelli’den yüzbin liralık tahvii alan bir vatandaş 73 guıLbelirterek, 1) Milli Güvenlik Konseyi’nin bin 70 lira kayba uğruyor. özellikle tutukluluğu ve davası oladevam eden kişikirle 11g111 Kastelli tarafından rak Insan haklarına saygı paZarlanan tahvillerin mikta göstanıdIğInIspatlamaya davet i rt 16 milyar lira dolayında. eder. Bunun yaklaşık 4 milyar 2) Normal beşeri bir amacın olarak uluslararası Kiliralık bölümünün vadesi bir heyetin nerdeyse dolmak üzere. Ge zıihaç Türkiye’deki hapishanelerin du riye 12 milyar liralık rumunu tarafsız olarak tajıvii kalıyor. Yürbin liralık incelemakbir ziyaret yapmasına tahvilde 73 bin 70 liralık TürkIçin Hükümetinin izin verme bir kayıp söz konusu ise. 14 su ister. k) Doğu Akdeniz’de özellikle Tahviller gönderilmesini önerir. ‘7)Tarihin en kritik döneminde Türkiye’nin batılı mittefikleri ve özellikle topluluk üyesi ülkelerden anlayış görn’e st gerektiğine inanır. 8) Üye ülkeler hukünıetlerine geçişi takiben demokrasiye yerli halka önemli iş alanları açacak yatırımları Türkiye’ye kaydırmalarını ve bunların can landırılmalarmı teklif eder. (1) Kıbrıs sorununa Kıbrıs Cumhuriyetinin hiiktimranlık hakları Cumhuriyetin biriikl’ırifl rından tüm çıkarılmasının sağlanması Lef koşe anlaşması ve BM karar ları çerçevesinde (Ozellikle 3212 nolu oybirliğiyle kabul edilen karar) AET’nin Türkiye ile ilişkilerinde beilibaşlı bir dü zeltmeyi getirecek bir kesin çö zümden yana olduğunu belirte rek çözüm aranmasını ister. 10) teniokrasiye dönüşte çe şitli aşamaların masmı tukihen AET Türkiye 4. Mali Protokolünün Ortak Pa ray komisyonu tarafından Kon seye kabul ettirilmesi tavsiyesinde bulunmaya davet eder. 11) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturacak gizli oy la yapılacak genel serbest se çimlerin yapılmasına ve Meclis ili çalışmaya başlamasına kadar Türkiye Ortak Pazar Kar ma Parlamento Komisyonu üye lerinin görevlerinin yenilenme ınesl kaıarlaştırılrnıştır. 12) Bu kararın üye ülke hü kümetlerine Ortak Pazar 1(0misyonu ve Konseyine, Siyasi işbirliği çerçevesinde toplanan topluluk üyesi ülkelerin Dışiş leri Bakanlarına parlamento başkanı aracılığıyla iletilmesini Ister. VİZE Parlamentosu’nun Avrupa dünkü toplantısında .A£T’ye üye ülkelerde çalışan Türk işçilerine bir yıl ve ücretsiz vize uygulanmasını öngören karar tasarısı da oybirliğiyle kabul edildi. Karar tasarısında, Türk işçilerinin vi 50 dolayısıyle karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi Için bu uygulamanın kaldırılması iste niyor. Kararda, vize sorununa kesin bir çözüm bulununcaya kadar Türk işçilerine bIr yıl süreli ve ücretsiz vize verilme al öneriliyor. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) nacaktır. Hukuk tekniği açısından böyle bir yasa maddesi olabilir mi? «Çocuk suçları> için ayrı ve özel mahkemeler kuruldu, acaba çocuklar gibi, gençler için de ayrı bir hukuk düzeni mi öngörülecektir. «Zarariı akıma deyince akla hemen nitelikteki> suçlar gelmektedir. Günlük «ideolojlk siyasal edebiyatta zararlı akım’. se .ideolojik suçkavramları ile anılan yalnızca Marksist ideoloji dir. Marksizm, ülkemizde, öteden beri, bazı çevrelerce «zabıta vak’ası» yaklaşımı ile değer bir lendlrlimektedir ve «Ideolojlı. deyince akla hemen Marksist ideoloji gelmektedir. renk renk ve çeşit Oysa Ideolojiler. Ideolojiler gibi burjuva Ideolojiler de Sosyalist vardır. Ve aldeoloji. korkulacak bir kavram de ğildlr! Ideoloji, bir toplumdaki, feisefi. dinsel, siya sal ve sanatsal düşüncelerle ilgili sistemli görüşlerdir. Çağdaş uygarlık, çeşitli ldeolouileriıı biri kimi Ile güçlenmiştir. Nasıl. Mao’nun «KüItür Devve kültürüne karşı rimi» burjuva ideolojilerine amansız bir düşmanlığı yansıtıyorsa. sosyalist ideolojilere ve kültürüne karşı takırıılan yasakla yıcı tavır da tıpkı bunun gibi ölçüsüz bir düşmarılığı göstermektedir. Ulusal görüşler, ulusal çözümler ve ancak ideolojiler, ve ancak, geniş özgürlük ve hoşgörü ortamında. bütün düşüncelerin. sağ ve sol bütün çek rayına oturabilirler. Evrensellik ile ulusaflık, büyük denizler gibi, hem ayırıcı hem de birleştirici kurumlardır. «Zararlı akıma hukuka ve de’ mokrasiye aykırı düşen bir kavramdır ve bu kavramın nayasa’da yeralması çok düşündürücü bir A gelişmedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde syasakçıa bir Anayasa ile sözgiirliikçü> bir rejim kurmak görüş ve ideolojilerin tartışılması sonucunda ger olanaksızdır... dan oluşur?. 18 21 yaşları arasındakilere mi yoksa, 21 25 yaşları arasındakilere mi Egenç» denir? Ve gençler, «zararh akını ve davramşiardans na Evet gelelim hukuk tekniğine: sGençlik» hangi yaş gruplarındaki insanlar sıl. hangi objektif hukuk kuralı ile korunmuş okarlar? Bu anlayış, ceza yasalarına, Basın Yasasina nasıl yansır; daha doğrusu, yansıtılabilir? Ceza Yasamızda, Marksist Leninist örgütlenmeleri ve bu görüşlerin propagandalarını ya Hafta. sonunda İstanbul ve olacak İstanbul Haber Servisi Bal kanlar’d.an geien bir serin ha. ya ktitleat gene Türkiye’yi ba. tıdan doğuya etkiledi. Aralıklı yağmur ve hava derece duşme.lne yol açan dUn doğuserin hava ya yöneldi ve Ortak Doğu Ana. dolu bölgeleri Ile Karadeniz Bölgesi’nde yağışlara yol açtı. Yeşilkby Meydanı Meteorolot Müdürlüğü’nden alınan bilgı ye göre bugün. yarın ve hafta sonu Istanbul ve çevresinde ha vs sıcak ve güneşli olacak. Yet kililer, hatta sonu için gezi planlayan yurttaşların ayağınur altında kalmayacaklarınıı. bildirdiler. Tahminlere göre, halta sonunda hava sıcaklığı 30 de rece dolayında olacak. milyar Uradaki kayıp 8 mil yar 768 milyon lirayı bulu yor. Bir başka deyinıle, Kasteili’nin kaçması sonucunda, ellerinde tahvil bulunduran tasarruf sahiplert dururken 8 milyar durup ‘768 milyon liralık bir ton aktarmış oluyorlar. zarara uğramaması için, eldeki tah yIllarIn de. tıpkı mevduat sertlfikaiarında olduğu gibi. ?*I*Yt çevriimesis < İşte, vatandaşın gerekir.Ya da bunun rariarının Tahvllier da gizli oyla yapılacak genel 30 aralık 1981’deyaptığı demok rasiye geçiş programının ayrıltılarına ilişkin konuşmasını not eder ve vaadlerin somut bale getirilmesini bekler. 4) Türk yetkililerini önceden açıklanan şekliyle en geç 1984 ilkbahan veya 1983sonbaharın 3> Türk Devlet Başkanı’nın saklayıcı 141 ve 142’ncl maddelerle, dinsel kökenli siyasal görüşleri ve ideolojileri yasaklayan 163’flnclt madde bulunmaktadır. 141 ve 142’ncl maddelerde, amacı cumhuriyetçiliğe aykırı düşünce ve eyiemler ile ırkçılık ve bölücülük de SUÇ sayılmaktadır. Anaycaa taslağı, gençliğin ezararlı ekımiardan korunmasını> isterken bu maddeleri mi amaçlamaktadır? Bu maddeleri bulunması gerekir. Kaldı ki, sertifikalar «24 Ocak ka ve uygulanan tasarruf yön temi, kredi kaynağıdır. bir çocuğuadur. bilinen yıllardır yolları Haldun da. Iyi ya Aziz kazansın, ne var bunda... diye oyunu kazanacak... diye yanıtiamış. tinlü şair. Yahu, komünistin üstelemiş. Haldun Taner’in bana anlatımındaki sözcükler NE YAPILABİLİR? Şunu da ekleyelim ki, bizim hesabımız aiyimser var saylınlaras dayanıyor. Yani, fiyat artışları yılda yüz de 30’u geçmeyecek ve de tahvillerde ödeme süresi yedi değil, ortalama beş yıl da sona erecek. Çünkü, öde mc süresi uzadıkça, vatandaşin daha çok zarara o uğrayacağı rtada. tıpkı böyle olnıayabilir; ama anlatımının özü, ardamı buydu, kesin.,. 0 Yargıcılar Kurulu, o ünlü şiiFm çabasıyla. ödülü ne bana ne Haidun’a vererek ne şiş, ne kebap yansın çok haklı bir iş yapmışlar: Ödüle layık oyun bulunamadı.., Peki, Oktay Akbal, senco şimdi bu ünlü şair, şair olarak değerlı olsa da. yargıcı olarak on para eder mi? Kuruşuna dek alınteriyis ve çok zorlukla kazanıidığı Için. benim paramla on para etmez.,. kumdan, çekincemderı değil. Bir olayı ya da kişileri salt bir yanıyla yazınca, eksik ve yanlış anlamalara neden olduğunu deneyimlerim gösterdL Bu ünlü şiiıl aBöyle Gelmiş. dlzisindeki anılarımda yaşamım elverir de zaman bulursam tamyabildiğim her yanıyla bir bütün olarak ve adıyla yazacağım. gerekmez elbet. Haklı ya da haksız kazanmayabilirlm. serbest seçimlerin planlanan tarilılere sadık kalınarak ve münıkünse öne alınarak yapıl Ister. 5) Türk hükümetine tüm essiyasi parti ve sendika yöne . tidilerini kamuoyu tartışmalarından ve meclis saalıkoyan çinilerinde seçme ve seçime haklarını kısıtlayan sımriandır maların kaldırılması için çağrı da bulunur. 6) Avrupa Parlamentosu 1982 sonbaharında yapılacak olan AnayasaReferandumu süresince gözlemci olarak kampanyazı Assamblenin tüm siyasi gruplarını. temsil eden bir heyetin önce de dost ve ortak ili kelere yapıldığı gibi Türkiye’ye Bu arada Federal Almanya İçişleri Bakanı, sözkönusu ha rar tasarısını hazırlayan Hollan dalı Parlamenter Vanminnefl’e gbnderdiğl mektupta. hilkilmeti nin Türk işçileri Için bir yıl süreli ve ücretsiz vize uygulamak çalışmalara başladı üzere ğım bildirdi. bunun için ayrıca bir hüküm getirmeye gerek yoktur; çünkü Anayasa, büyük olasılıkla başka maddelerinde bu yasakları öngörmektedir. korunması> için daha başka akla ne gelebilİr?, <Zararlı akını> kavramını siyasal Içerikten soyut]arsak, gençliğin korunması için sclnsel nitelikli> yayınların da yasak kapsamına alınacağı düşünülebilir.zaman, bazı bayanların fiziki güzel0 liklerini sergileyerek tlraj sağlayan yayın organ)arrnın bir krize eGençliğin zararlı ekim ve davranışlardan amaçlıyorsa, Maliye (Baştarafı 1.2. Sayfad*) sayılı iş kanununun 14. ii. maddul) d. w• IhtlVorldışında dön söyienşbifrr çok ideolojik ki *maç, daha diYasa aınağduru> kimdir?. şimdi : el koyma mucblr s.bepI.rl. ve bu uygulanamayacak ııb.blı .1 konulan fabrika vi... Çalışan işçi vs vısairiy. bumadde hük mOndetazminat (ihbar verilmesi tazminalı) şar.km.y.c.ktır. 2 Yargıtay T. D. 17.2.1955 tarih ve 5. 474, k. 1207 sayılı kararında da 14.12.1949tarihli t.vhidl lctihad kararındaki esas edilerek ihbar tazminatı öden.mıy.csğl kargrlaştırılmıştır. Bu nedenisris yazınızda balirtilenlayda, 1402 Sayılı Sto kıyön.tlm Kanununun 1301 sayılı kanunla dağişik 2. maddesi hükmü uyarınca Sıkıyön.tim Komutanlığı’nın talimatı doğrul tusunda hizmet okltleri olan işçilet. kıdem toz minatı ihbar tazminatı e kötü v niyet tazmlnatı ödenmesinin Bankaların (Baştarafı 1. Sayfada) kası Başkanı Osman Şılciar başkanlığında toplanan özel ve kamu baııkalarının yöneticilerinin oluşturduğu Bankalar 3iriiği, MGK’nIn sundakl talimatını görüştü ancak kesin bir karar alamadı. TRT’ye yılda 2,5 milyar lira kazandıran banka ların TV rekiamiarının kal dırılması konusunun önüınüzdeki günlerde tekrar «Banka reklamlarmın TV’ den kaldırılması» doğrultu koyucuya göre, bu suç stehlike sııçusdur ve bu yüzden toplumun bu suçtan zarar göreceği varsayılmaktadır. Suçun <(elli> ise bu gibi yayınları yapan yayın organlandır. Bu yayınlar, kamuya açık yayın organlarında işlendiğine göre egençiiği sararh akımlardan korumak> diye ayrıca bu suçların cezasını artırıcı bir hüküm mü getirilecektir? Bu suçlan, yaşları genç sayılabilecek gazeteciler İşleme, 0 zaman ne olacaktır? kuGençliği, Marksist Leninist ruınak amacı güdülüyorsa, bu yasaklar, Ceza Yasamızda yeralıyor; ayrıca Anayasa’nın başka maddelerinde yasağın dayanakları var. Ayrıca. bu ceza sistemimizde egençllk suçları> ve egençliğe ye andığımız suçların dilde cideolojik nitelikli suçlar> Niçin bu ünlü şairin adını açıklamıyorum? Kor karşı suçlar> gibi özel bölümler de yoktur. Eğer sideolojik nitelikli> bir suç işlenirse, bu etehiike bütün toplumu, herkesi kapsadığı suçu> olarak. Katıldığını her yarışmayı ille de kazanmam Yarışmalara katılan her yazar, nice kendine güvensa, bunu baştan göze almalıdır. Ama senin anlamadığın ya da anlayaniadığın şu; kazanamadığım için yenikllğln acısıyla kızdığımı sanıyorsun. Evet, kızıyorum. ama katakulliye. dalavereye kızıyoruın. Böyleleri tefeci, neden banker olmazlar da belki neden bunu da yapıyorlardır şair olurlar? Tiyatrodan hiç mi hiç anlamayan, tlyatroyıı hiç mi hiç bilmeyen. hatta iyi bir tiyatro seyircisi bile olmayan bilet parası Verip tiyatroya gitmemiş biri ne diye oyun yargıcısı olur ve ne diye onu yargıcı yaparlar? Bunlar iki değiL çok.. . Halkımız bunlar için Kim bir bıyarını uzatsa tuzu bende. diye koşar.. . . der. Yargıcı diye çağrılan koşuyor. Yetkisi, bilgisi var mı; ne kendi biliyor bunu, ne çağıranlar arayıp soruyor, Işte başka bir örnek: TDK’nun çeviri ÖdÜIÜnÜn yargıcıiar kurulunda dil bilmeyen ya da bilmediği düden çeviri yapıta ödül vermiş kişiler yıllarca yar gıcı olarak bulunmuştur. Bunlar, çeviri ödülü verdikleri yapıtı özgün diilnden okumamışlar okuyamazlar da ama ödül vermişlerdir. Çeviri ödülünü kazanmış bir şair bana şöyle demiştin <Çeviri ödülü aldığım kitabın tamamını bile çevirmiş değllim, ama haberleri yok kitabın aslını okumadıklarından,... Yabancı dil bilmeden çeviri ödülüne yargıcıhk eden kişi, Yargıcı olarak sence on para eder mi? DISK İstanbul, (TİM) davasında yönetim. denetim ve onur kuru ytirütrne, hı üyeleri ile bölge temsil deri ve Istanbul eski Bele diye Başkanı Ahmet İsyan’ in bugün Genel Sekreter Fehmi Işık lar’ın sorgusu ile devam edilecek. 24 aralık 1981 tarihinde Atatürk Öğrenci Sitesinde 2 Numaralı Askert Mahkeme tarafından bakılan davada DtSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk 20 celse de toplam 221 soruyu yanıtladı. Baştürk’ün yaklaşık 3 ay süren sorgusundan sonra Genel Sekreter Felımi Işıklar’ın sorgusu başlayacalc. 0 DISKDAVASINDA ii?.. halde devlet ne yapma Önerimiz şu: Sanayieller ödemeye IŞIKLAR’IN yanaşmadıklarına göre, işe Merkez Ban SORGUSU kası ve bankalar el atmak. Tahvilleri pazarlayan banBAŞLIYOR varsayılır. Acaba diyoruz, Tercüman Gazetesi Yönetim Kumlu İkinci Başkanı yani Kemal İlıcak vekül Anayasa Komisyonu Başkanumz, gençlik lerinde «Marksist militanlık> yaptıktan sonra kalara Merkez Bankası «tah vii üzerinden avans işlemis yürtitebilir. Yani. Merkez Bankası bankalara avans verebilir. Bu avanslarla yaelinde bulunan tandaşın tahviller paraya çevrilebiur. zamanı Ödeme bankalar tahvili çıkardolunca, tan İlgili firmadan tahvillerin karşılığı olan parayı alabilirler. Daha sonra da, Merkez Bankasından aldıkları avansı kapatırlar. Burada faiz konusu açık ta kalıyor. Tahvillerin ortalama yüzde 28 faizini kimm ödeyeceğine gelince. iş mümkünalamayacağı düşünülmektedir. Denhimekte Olup, bu görüş. Bakonlığımızca da iştirak edllmektedir.s korumak> Anayasal anlamdan yoksun ve hukuk tekuiğine oldukça aykırı bir kavramdır. Aldıkaçtı, sağcının sağcısı gazetelerde yönetidilik görevini tistlenenlerin gençlik suçlarını> mı amaçlıyor? Şaka bir yana, «gençllğl zararlı akımlardan bu konuyu bir bilene sormalıdır! toplanacak olan Bankalar Birliğinin gündeminde bulunduğu ve bu konuda k kesül ararın bu toplantıda alınacağı ifade edildi. Ancak, «Tclevizyon Hanlarında şimdilik bir kısıtlamaya gldiimesi» görüşünün nimsendiği öğrenildi. be Öte yandan MGK’nIn, bankaların TV reklamlarınin kaldırılmasına ilişkin Bankalar Birliğine gönder Mollye Bakanlığı’nın bu görıişü Yargıtay 9 Hukuk Dalresi’nin aynı konuya ilişkin verdiği bir kararla uyuşmuyor. Yargıtay 9. Hukuk Dolresl geç tiğimiz aylar içinde verdiği korord Sıkıyönetim tarafından işten cıkarılon Işçlye kıdem tazminatı ödenebileceğini içeren bir knrnr almıştı. 12. Sayfada) t natiarce dövüldü. Bu olay lardan sonra rehberler alış veriş için turistleri çe kinerek bir yerlere götürme Huzursuzluk ye başladılar. Kusadası’nda turistik ğunu söyledi. Biz de herhal de Samos adasından alış Veriş yapabileceğiz. Çok methini duyduğuzn ipek ha lıiardan bir adet almak Batı (Baştararı 1. Sayfada) maları sırasında olay çıkmarikan deniz birlikleri güven ligi sağlayabilecek. 4 Filistinliler Batı Bey rut’tan, önce Suriye’nin Laz kiye limanına taşınacaklar. daha sonra kendilerini barındırmakisteyen öteki Arap ülkelerine geçebileceklor, 5 Beyrut’ta tüm siyasal hagüçlerin kabulienmest ilnde, Fransız ve Amerikan askerlerinden oluşacak ulus büyüdükçe büyüdü, sonunda Vali Başkanlığında bir top laiftı yapıldı ve rehberlerin alış verişierde öncü olma te bu konuda banka arasında esanayici Dr. Refik Saydam ölümünün 40’ıncı yıldönümünde törenle anıldı Bakanı Dr. Refik Saydam olü Haber Merkezi Eski Başbakanlardan ve Turklye’nin ilk Sağlık ve Sosyal Yardım münün 40. yıldönümünde baş ta Ankara olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen törenler ÇOK ACI KAYBIMIZ genç’in sevgili eşi, tutulduğu Izzet Tunabaş ve Şivekür Tunabaş’ın biricik kızları, Selim Tunabaş’ın sevgili ablası, Özgenç ailesinin biricik gelinleri, küçücük Dentz’in annesi, Ali Öz le anıldı. YEŞINÖZGENÇ ha’ıtalıktan cuma günü yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 0.7.1982 (bugün) Kadıköy Osmanağa Camil’nden ikindi namazından sonra kaldırılarak Karacaahmet’teki ebedi lstirahatgahına defnedilecektir. Allah gani gani rahmet eylesin. AİLESİ kurtarılamayaraiç çok genç ADAM YAYINLARI VEDATGÜNYOL DALDAN DALA (DENEMELER) . EDERİ: 475 LİRA Ankara’daki tJirene Sağlık Bakanı Prof. Kaya Kılıçturgay katıldı. İstanbul Özel İdare bi nasındaki Wrende konuşan Va ii Ayaz, Dr, Saydaın’m yılhc bakanlığı süresince Sağlık Bakanlığını batılı anlamda ör giitlediğini, 2. Dünya Savaşı sı rasında da Cumhurbaşkanı tnönü’nhifl yürüttüğü Atatürk’ün eYurtta Sulh, Cihında Sulh»il kesi ışığında basiretll, akıllı, so ğukksniı ve dengeli bir dış po litika izleyerekyurdumuzu har bin felaketi dışında tutmayı ba şardığmı söyledi. Sağlık Müdü da. rU Dr. Nuri Dr. Saydam’ın Bakanlığı sırasında yaptığı çahşmaian ve kurduğu sağlık tesislerini ki yaslayan bir konuşma yaptı. lanmut gerekir. Ödenecek faiz toplamı yaklaşık üç milyar lirayi buluyor. Fainin yükünü sanayidiler ile Merkez Bankası arasında dağıtmak herhalde mUmkün olabilir. Anlaşma bu noktada açıklık kazanabiUr. Ellerinde tahvil bulundu razı. tasarruf sahiplerine bir çözüm getirmek, tıpkı mevduat sertitikalarında olduğu gibi, «devletln görevi» olsa gerek... Merkez Bankası» bir anlaşma sağ diği talimatın ayrıca TRT’ ye gönderilmediği TRT Ge net Müdüril Akman tarafın dan açıklandı. Konuyla ilgili olarak Cum buriyet’e bir açıklama yapan TRT Genel Müdürü Ma clt Akman şunları söyledi: herhangi bir Ancak talimat Linderilmedl. g bu iki türlü oiur. Ya bize direk olarak tailmat gelir ve böylece banka reklamları TV’de yaşaklanır ya da Bankalar Birliği bu doğrul tuda bir karar alır. Aldığı bize gönderir, bit kararı Her Iki türlü de bize herhangi bir duyuru ya da ta limat yapılmadı.> maları sını önlemek amacıyla Ama lararasıbirgüç Beyrut’ta si ‘per,)eiıebilecek, Fransız Amerikan 8 Yurda •: (Baştaratı iz. Saytaıla) lunduktan sonra ölen vetandaşlarm geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanınear Için yurtdışında geçen çalışma sürelerinden tamamının borçlarııl ınası zorunluluğu da öne Banker (Saştaraft 1!. Sayfada) kurulmuş bır vakıl. İsim ama Utku’ya açıRlanuyor göre u «gahban. sanatçıların b milyonlarca lirası gitmiş Kas telli’de. Bunların davası şimdi Ümit Utku’nun davası. Zaten bu işleri ticaret Için da. ğil. vatan millet Için yapıyor. Hatta bu uğurda bir çok kişibile çekinmı yI söylem’ yor. Kendisitam sözlerirıden yor ama, T3tlcu’nun vatan. anlaşılan şu: millet ve video işleri kurtulsuni. Kiile getirildi. Borçlanma isteminde bu lırnmadan önce kendileri ne aylık sağisnanlar ile Cvlıkisteminde bulunup de ıylığa )wk kazanmış olan bu yasa önerisinin hüldinılerden yarargeUrd*t ianan2ayacaklar. askerlerinin yanısıra Lübnan ordu birlikleri de Batı Beyrut’a girebilecekler. 7 Lübnan’da ulusal egemenligi koruyacak ve istilçrarı ağlayacak bir hükü s met kurulacak, 8 Kurtuluş Örgütü IFKO) Lübnan’da bir siyasal temsilci bulundurabilecek. 9 Tüm yabarım güçler Lübnan’ı boşaltıncaya dek, Lübnan ulusal ordusunda FiTlstinlilerden oluşacak sayıca az iki askeri birlik göre! lacak. a Israli Dışişleri Bakanı ü Şamir, lkesinin sözü edilen bu plandaki son Ikt maddeye itiraz ettiğini bildirdi, miden alıyor. kalkış saatine 5 dakika kala getiriyor. 1a mani olmayan turistler de a iış veriş yapmıyor. Aramızda bu yüzden çok zor durumda olanlar var. Adının açıklanmasını istemeyen bir hali mağazası sahibi, rehber acenta çe kişmesinin üzerine, rehberle na turistleri etkilememeleri yolunda bir karar alındığı kendilerin ni. bu durumda den alış verişin kesildiğini söylüyor. Hep kendilerinin işaret suçlandığına eden profesyo nel rehberlerden biri de şunları söylüyor: Şimdi rehber turistleri ge için karar alındı. turistleri istiyordum.Rehberlerin. dük künlara götürmemelerl Ay din Valisinin Başkanlığında alınan bit’ karar sonücu. Sonuç olarak Kuşadası’nın esnafı dertli. Bunlardan biri durumu şöyle özetliyorı Biz nasıl olsa yılın 12 ayı buradayız ve burada ya şamasını biliyoruz. Ama ya dışarıdan gelenler büyük ya tirım yapanlar, O’nlar öyle bir atacaklar ki deme git am. Bu yıl Kuşadası iflas ların en fazla görüldüğü yer olacak böyle giderse... Eczacıbası (liaştaralı ı,ayfada) Abdülkadir Noyaıı, kmln Kansu, Melahat Onul. Zeki Faik liral, Nusret Karasu. Hamdi Suat Aknar. derseniz gidin rehber turist Dünyanın neresine gi götürdüğü yerden komisyo nunu alır. Şimdi getirilen karara göre, biz turu yaptir dıktan sonra Emniyet Aniir liği önünde bırakıyoruz. Gi dip turisti oraya getirdi gimize dair Imza veriyoruz. Bu uygulamadan işyeri sa Eczacıbaşı Holding, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, belirlenen 15 aday içerisinde. Cumhuriyet Tıp Ödülü olan verileaek 5 hekimin. Türkiye’. deki tüm hekimlerden oluşan aBüyük Jüri’. tarafından seçile ceğini bildirdi. Açıklamada, 15 adayın bir broşürle tanıtılacağı ve büyük jüriden gelecek oy ların denetçiler ve noter önürı de açılacağı belirtilmekte. Sa içinde yapılacak bir törenle dıı yurulacağı, ölmüş bulunan dok torların ödüllerinin de aileleri ne verileceği kaydedildi. Eczacıbaşı Topluluğu ayrıca. «Cumhurlyel Tıp Ödülü.zıiln her baş yılda bir da bildirdi. hiplerj zararlı çıkıyor. nuçların ise, bu yılın ekim ayı Efes turundan gelmiş oto büsten inen Marie Therese adli Fransız turistle konuşu yoruz. Şöyle diyor: .Rehberimlze alış veriş yapahllecek mIyIz diye sordum. Bunun olanaksız oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog