Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 9 TEMMUZ 1982 Talih oyunlarına egilimin nedeni, ekonomik I Ülkemizde üç ayrı kuruluş tarafından oynatılan At Yanşları, Milli Piyango ve Spor Toto'nun daha verimli hale gelmelcri için tek ça tı altında birleşmeie ri gerekmektedir. Böylece yönetim daha etkinük kazanacağı gibi kurulacak yeni organize ile pa rasal potansiyel önemli boyutlara ula şabilecektir. m Istatistiklere göre, ekonominin dar bogazlara ORTAK TALİH OYUNLARI .•r< •5 *.** ±~ «.Ü <. ö . M <\ Ekonomik ve Top!umsal2OÖ acıdan V i ' girdiği donemlerde talih oyunlarına ilgi artıyor ijenmesı ve bakımı ntf denlı hutnetlen dagıtıyoısa. bu du rumda bi,ı alandaki hızmetîeri o denli malıyetı yuksek ha le getirii" u tur onenler zamanla degerlendinlecek, belki de uygulamava konulacaktır. îlk düşünceler kamuoyun da yeı edınceya kadar yadırganabılir. Ama ılgıhle nn cabalanyla olusturulacak bu göruşier, gelecekte onemiı gelişmelero neden oiabıltrlor Bu bakımdan bu oyunlann tek catı altında toplanıp guçlenmelennaen s>on ta saglacacnk parasal guçle, gerekli alanlara yatınm ya pılabılir Ömegın uydıı kentler ya da toplu konutlar ger çekleştırilıp ikramıye olarak dağıtılabilır. Boylece hem ko nut sonmu bır ölcude çozumlemr. hem de toplu organize ile maliyet duşecegınden ıştırakçılere daha çok oranla ık ramiye sağlanmış olur. Yine belli bır mıktardan sonraki ik tamıyelerden kesilecek % 1020 dolayındakı paylarla iştirak çiler sosyal amaçh sırketlere ortak cdilebihr. Boylece hem çok sayıda kışi bırıkıme alıştınlacak, hem de genış kıtle lerın ekonomik durumları guvence altma almabılecektir. izmetleri daKitarak. gıderleri arttırarak elde edılen hnsılatın çok azını dagıtmak. umut somurusü ka nifcinı uyandırabılir. Halkın bu egıummden yararla narak nasıl olsa ılgı goruyor diye yülar önce çıkarılan yasalarla bu oyunlan surdurmek sakmcalıdtr. Gerçı oy • HER DÜŞÜNCE HAYAL DEĞİLDİR Aydın KARASÜLEYMANOĞLU B 1u vazı dizimizde ortak talıh oyunlarıni, amaçlan ve ışlevi bakımmdan çok yonlu degerlendırerek, &osval, ekonomik ve toplumsal açıdan ıncelemeye ça Isşacagızj Son gunlerde uzerınde çokça durulan ortak talıh oyunlarmın geçmışını ele alıp geleceginı yorum lamak, elbettekı bizı sağhklı bır sonuca goturmeyecektır... Bırçok olaylan olduğu gıbı ortak tahh oyunlannı da, toplumsal geliiîmelerden f>oyutlamadan ırdelemek zorundayı/. Sosyal ve ekonomik sorunlarla bırlikte degerlendinlecek ortak talih oyunlannın, ulkemUdeki yapısal çeüşkilerin yan sıtılması bakunuıdan da ılginç oldugu gorulecektir. Dış ulkelerdeki benzeri kuruluşlardan birçok bakımdan ayrıcalıklar gosteren ortak talih oyunlannın, ülkemî/ deki durumlanna geçmeden once bu tur oyunların tarihçelerinden kısaca sözetmeyi yararU gormekteyiz. Bilinece gi gıbi ulkemızde nç ayn kuruluş tarafından yonetılen uç ayrı ortak talıh oyunu vardır: At yanşları. Mıllî Pıyango ve SporToto Uç ayrı kuruluş tarafından yonetılen bu oyunlar. gelışme. ama<,larmdan uzaklaşma, yemden pat lama yapması bakımından bırbirlerinden ayrı bır ozellık gös termişlerdır. Ayn ayrı zamanlarda ortaya çıkan ve ayrı ayn toplumlarda değişik ılgi gören bu tür oyunların geçirdiği evrimlere kısaca gözatalım. t yanşlannın kökeni, eski Yunanlılann düzenlediği ohmpiyat oyunlarına kadar inmektedir. At soyu nun gelişmesinı amaçlayan ve araplar arasında çok ilgi gören at yarışlan, çeşitli donemlerden gecerek günümuze kadar gelmıştır. Bugünkü biçınuyle at ya rışlan ılk kez îngiltere de duzenlenmıs? ve beşyüz yflı aşkın hır sürede at soyunun verimlı hale gelmesını etkıleraıştır.. Öncelen atların arabalara baglı olarak yarışı yaptırılırken sonradan jokeyli yanşlara geçılmış ve bu yarışlar hızla dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Kazananlara verilen buyük ödüller ve ölen atlann mezar ve heykellerinln yapılması bu alandaki ilgi ve heyecanı yansıtır özelliktedir. Piyangonun tarilıçesı ise l. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Romahlarm duzenledıkleri piyango ile ilk kez devlete gelir sağlamak bu arada da halkı eğlendirmek amaclanmış tı. O zamarüar, ikramıye olarak arazı, birkaç es\r, gemı ve o dönemde geçerli eşyalarm verildıği bilinmektedır. Ortaçağ Avrupasmda, kılise bu tur piyangoları kumar sayıp yasaklarken. Bizanshlar değişik duzenlemelerle piyangoyu surdünnuşlerdir. Daha sonra 16 yuzyıhn ortalarında Fransa ve îngiltere'de bugünkune benzer uygulama devlet elıyle başlatılmıştır. Piyango da at yanşları gıbı kısa surede yaygınlaşmıştır... # AT YARIŞLARI VE PİYANGO A reklî olamamışlardır. Uluslararası ılışkılerin geliştiği ça ğımızda bu tür oyun merkezleri aracılığıyla turizm gelin saglanması yoluna gidıldıgı de gözlenmiştir. Insan yapısırida bulunan heyecan ve iddıacılık, ilkel top lumlarcian bu yana ortak talıh oyunlannın sürmesini, ge lişmesini etkılomiştir. Ilkin eğlence ve boş zamanları degerlendırtnek uzere oynanan bu tur oyunlaı. daha sonra para kazanma aracı olarak ılgı gornıeye başlamıştır. Boylece sosyal bir ozellık kazanan bu oyunlar. <?aman zaman kumar olarak nıtelendirılmış ve toplum uzermdekı olumsuz ctküen tartışılmıştır, Ekonomik bır gereksınme olarak çe kîcilıgini surduren bu tür bahis ve kumarlar, toplumsal ge lişmelerle dogru orantıh yaygınlaşmıştır Yasa dışı kurumlarm da toplumsal bir olgu olarak degerlendirümesi gerektigini gozönune alarak, kolay kazanç eğıliminın giderek arttığını da söyleyebıliriz. Değer yargılan değişik toplumlarda bu tur oyunların degişik oranlarda oynanması eğitina yetersizliği. duze n bozukluğu v.b. benzer nesnel etkilere de bağlenabilir. OTO da yasalaşırsa. ülkemizde ortak tafih oyunlartna egJİim daha da artataktır Bu eğılimın tek nedenı, heyecan. hoş zaman geçirmenın ötesinde, ekonomiktır. Çunkü bu oyunlan. umut kapısı olarak gorenlenn tek düşünduğu, kazanacakları ikramıye ile geçün sıkıntıîannı bır ölçude azaltmaktır. Istatıstiklere bakıldığında, ekonominin darboğazlara gırdiği donemlerde bu tur oyunlara ilginin daha da arttığı anlaşılacaktır. Bütün bunlara karşm, bu oyunlan salt köşeyi dönme aracı olarak değerlendirmek yersizdir. Bu tür oyunlar kendi amaçlan doğrujtusunda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ülkemi?de devlet bütçesiyle yapılamayan birçok tesis ve hizmetler. bu oyunlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştır Bu bakımdan bu oyunlann amaçlarından u/aklaştırılmadan. rantobl isletilerek katkılannı artırmak cok onemhdir H nayan ıcın on planda kazanmak esastır. Ancak kazanamadı gın da da elde edilen gelirlerm yararh alanlarda kullanıldıgı nı gormek oynayam mutlu etmektedir. Bu alanda yapılanlara kendisınin de katkısı olduğunu düşünmek, kazanamamanın uzuntusunu azaltmaktadır. örneğm 19781979 sezonun da SporToto ıştirakçısı yuz lira yatuıp geriye onyedi hra ala bılıyordu. Bu durum SporToto'nun çıkmazını yansıttıgı ka dar, ıştîrakcısınin homurulduğünu de gostennektedir. Çün ku o sıralar kendı yukunu cekemez dunıma duşen Teskı lat spor tesislen de yaptıramıyor, olumlu hıçbır katkısı bu lunmuyordu Kaynaklarm olruhı kullanılarak %40 dolavındakı giderlfrin %3 dola>lai"ma ındırilmesı. '~ol7 dolayındakı ikramiye oranınm %3540 dolayma çıkartılması SporToto'da rekor gelişmeler kaydetmiştır. Demek kı ikramıye oranı bu tur oyunlara ilgiyi artırmakta, daha çok kişinin oynamasını etkılemektedır. Kımsenin butçesini sarsmayacak kuçuk paralann buyuk ikramiyelere donuştürülerek bir bakıma sosyal dayanışma ortamı yaratılması &oz konusu ıkon, mahyeü yüksek vönefımle oynayanları somurmek yan lıştır. Bu bakımdan bu potansiyelin ıyi biçımde değerlendî nlerek uretken aîanlara yatınm yaparak yan gelırlerin sağlanması gundeme getınlmelıdır YARIN: Ekonomik esenlik sağlanmadıkça oyunlar sürecek... L ALANYA'DA KIBRIS VE GİRİTTEN GÖÇMÜŞ AİLELER DE VAR. 1922 MÜBADELESİNDE RUMLAR ALANYA'YI TÜMÜYLE TERKETMİŞLER VE ADALARDAN GELİP YERLEŞEN TÜRK LER ÇOK OLMUŞ. ONLAR BUGÜN ALANYA'NIN YERÜSl SAYILIYOR her gun oyalayabilecek yeni şeyier bulunabilir. Ancak, Yfci'i bugun Turkiye turizmın de aldığı yer olmamalı. Ornek bir teslsi oldugu söylenemez. Liman yıliarca savsaklanmış. Kaleye giden yol bile on yıl kadar once asfolt lonabildi, o da Saym Ahmet Tokuş'un uğraşlan sonucu. Turizm Bakanlığının yoremize bir katkısı olrnamiştır. Alanya Turizm Bürosunun iki odacıst vardır ama bir mudürü bile yoktur.» İNSAN YAPISINDA BULUNAN HEYECAN VE İDDİACIÜK. İLKEL TOPLUMLARDAN BU YAN/> ORTAK TALİÎH OYUNLARININSÜRMESİNİ, GELİŞMESİNİ ETKİLEMİSTİR. Ülkemizde üç ayn kuruluş taraîından oynatılan At Yanşlan. Milli Piyango ve Spor Toto'nun daha verimü hale gelmeleri için tek çatı altında birleşmelen gerekmektedir. Boylece yönetim daha etkinük kazanacağı gibi kurulacak yeni organize ile parasal potansiyel önemli boyutlara ulaşabilecekhr Üretken alanlara kanalıze edilecek bu parasal kaynak, hem ülke ekonomisine canhlık getirecek, hem de bu oyunlan umut kapısı olarak gorenlere daha çok ikramiyo dağıtabilecektir. Çünkü degerlendinlecek parasal kaynak, belki de bu oyunların tüm gıderlerinı karşılayacak, böylece halktan alınan. ikramiye ve öbür hizmetlerle tekrar halka dönüştürülebilecektir. Harp sonrası Almanya'nın bu tür oyunlan iyi organize etmesiyle kalkuımasmı hızlandırdığı da düşünülürse, ülkemizde de bu konuda somut adunlar atılmasının gerektiği kendiliğinden ortaya Çikacaktır. Yoksa hizmetleri dağıtıcı v e giderleri artıncı, üç ayn kuruluş. tarafından. bu oyunlann yürütülmesinde ısrar etmek bu alandaki ulusal zarara seyirci kalmaktan baska bir işe yaramayacaktır. Çünkü bu durum bir ilçeden bir bucağa PTT'nin, Ornıan Teşkilâtmm ve Jandarmanın üç ay n telefon hattı döşemelerine benzer. Aynı direklerde, aynı tel ve cihazlardan yararlanınak varken, üç ayn hattın dö ukanda kısaca değindiğimız ıki talih oyununun ak sine SporToto'nun tarihçesi oldukça yenidir. Bilgi ve tahmine dayanması bakımından ötekt oyunlardan kısmen aynlan SporToto ilk kez lBiı de Ingil tere de başlatılmıştır. Ancak çok hızh bir biçımde Avrupa ve Amerika ülkelerine yayılmıştır. SporToto oynatıldıgı her ulkede futbol maçlanna ilgiyi ve sportif karşılaşmalardaki heyecanı arttırmıştır. Ülkemizde oynatılmayan Loto ise şans oyunlan içinde en çok gelır sağlayanıdır. Oynanması kolay olan LOTO'nun ikiyüz yühk bir geçmişı vardır. Almanya, Prusya ve Italya da düisenli bir biçimde başlatılan LOTO da kısa sürede ya yılmış ve hemen her ülkede talıh oyunlan bakımından başsırayı almıştır. Sayısal bir oyun olan LOTO'nun 33, 49 ve 81 kareli değişik türleri vardır. At yanşlan, piyango, SporToto ve LOTO'dan başka Zari'Toto ile turlü lotoriya ovunlan da vardır. Ancak bu oyunlar değişik ulkelerde zaman zaman oynatılmıs ve sü • SPORTOTO, LOTO VE ÖBÜRLERİ Y } Hediyelik es^ya, halı satan dükkanlann sahipleri genel likle Alanyah değil. Yerliler daha çok su kabağı süsleme yanşuıa girismişler. Onlann yamsıra kale icindeki evierde kadmlann el tezgahlannda dokuduklan ipek atkılar, oyalı yemeniler, tıS işi ortüler, ara dantel ler alıcı buhnaya çalışıyorlar. # 1974'ten önce gelenter urizm sözü açılınca Samet Bey dertlı, 1974 yılından bu ya na buyük gerileme olduğu kanısında. Gecen yıl 35 000 turıst gelmış, tümu halı alsa ne yazar dıyor. «1974'ten önce gelenler paralı turistlerdi. Şimdi daha cok orta sınıf yabancılar ge liyor. Satıcılar, sokreterler, fazla para bırakmadan dönuyoriar. Biz de onlara eskiden sağlayabildiğimiz hizmetleri sağlayamıyoruz. 1965 yılında Alanya'da bir kaç taksi vardı, benzin 70 kuruş tu. O zamanın parasıyla Akayınpederi olur.» (Yurt Arrnamur'a 450 liraya turlst go siklopedlsi, Türkiye, II İl: Dıi tururdum. Bugun dört kişınu, Bugüflü ,Yannı, s. 774) yı ancak 20.000 liraya gö«Alaüddin Keykubat adını türebilirsin, o da bu parayı rerdiği Alaiyye'yi cok sevvermez. Otobüsu ya da gltmlşti. Burasını başkentin memayi yeğler.» bir kışlağı haline getirdi. AHedıyelık eşya, halı satan laiyye ve civarındakl Şeker dükkanların sahipleri genelhane, Hoşbahçe, Oba, Gülef likle Aianya'lı değil. Yerliler sen güzel yerler, muhteşem daha cok su kabağı süslesaraylarla, köşklerle süslenme yorışına gırişmışler. Ondi. Padlşah, devlet ululan, ların yamsıra kale ıcmdeki kumandanlar ve emirler buevlerde kadınların ei tezgah ralarda köşkler yaptırmışlarında dokuduklan ipek at lardı. Padlşah bir cok kışkılar. oyatı yemeniler, tığ lannı yahut kışlann bir cok ışı ortüler, ara danteller aaylannı burada geçlrir, avlıcı bulmaya çalışıyorlar. lanır, dinlenir ve eğlenirdi. Evlerden birısinde atkıtan Alanya binblr başlı Toros dokurkefı resmıni cektirtdevlnJn, Akdenlzl öpmeye emekten cekinmeyen g©r>C ğilen blr başının üstüne ku kadın bır yandan da sorularulmuştur.» (Bak. İbrahim rımızı yanıtlıyor. «Esktden Hakkı Konyalı, «Alanya. Takıımaş da dokurdum, daha rıhl Turlstlk Kılavuz» s. 67, geniş tezgahım da var ama 12). artık vazgeçtim. İpek cok pahalı' Alıcısı olmuyor. Bu atkılar daha kolay gidiyor.» Gecımını tunstık eşyaya doyamışların dertlerıne bir de kendı derdımızi ekliyoruz. Ana yolda, yeni pasaıda dükkan açmış Ankara'lı eski bır tanışa, Ankara'dan cekılmış blr telgrafın nasıl on gundür elımıze gecmemış olduğunu, bır telefon Selcuk soylularının kışla bağlantısı icin nasıl saatler ğı, son on yıı oncesme kace beklediğımızi, postanede dar Alanya'lının da kışlığı bir posta kutusu edinmenın olmuş. Ama gel gör kı bu bile olanaksız olduğunu dıkapalı kutu .onun bunun yaz le getıriyoruz. Guluyor, «Selığı olmaya başlayınca ilcenk\ derdin dert mi?» dıyor. nin görünümü birden değışı «Gecen bayram icin İstanvermış. bul'a mal ısmarlamıştım. «İlcenin on kllometre kaBayramdan önce yollamazdar doğusunda Dlm cayılarsa geri göndereceğimi de nın denize doküldüğu yerde, bildirmiştim. Bayram geldl Alanturdan başka, kıyı bogecti, bir kaç gun sonra hayunca görduğunüz tüm otei vale gelince, pür hiddet yol ler. moteller. ansiyonlar landım postaneye. Yollayan Alanyalılanndır», diye sozzamanında yollamış, baylerini sürdürüyor. Samet ramdan an gün önce malım Bey. «Alanya benim için çegelmlş ama postanede halişkili bir cennet. Hem her valeler blriksln de sonra şey vor hem hic bir şey yok. dağıtırız demişler. Güler ml Avrupa'nın bir cok turizm sin, ağlar mısın?» merkezini gezdlm. Ömeğin, Y A R I N : ESKİ ABD Rcmanya'do Alanyan'ın oBÜYÜKELCİŞİ'NİN EVİ lanaklarının onda blrl yok. MÜZE ŞEKLİNE DÖNÜŞMÜŞ Buraya gelecek turlstlerl Alanyadaki evlerinin paralı turistlerdi BuyüRelçl bahçeslnde. McClıee'nln eşi Alaüddin Keykubat,, adını verdigi Alaiyye'yi cok sevmisti 2bu doğal zenginllkler gomülu kalacaktı.» amet Bey. cSakin, sessiz, uyuyon bır güzel», diye sözlerıne boşlıyor. Alan ya'nın ıskele yolu üzertnde hedıyelık eşya dükkanı var Hatay'h ve ilk kez 1961 yılındn gezmeğe gelmış Alonya'ya, sonra 1964'de gelip yerleşmış. Eşı Alanya'nm yerlisl olduğu icin halk la Ilışkı kurmakta güclük cskmemış, ancak, ılk yıllarının bekârlık dönemlni unutamıyor. Tek başına yaşayan bekar bır erkeğe kım se ev vermek istememış. cUyuyan Güzelsin bu görkemlı Kaya'nın celışkilerini Samet Bey'den dmliyoruz: T ankara.. ankara.. anhara.. anhara.. anfca Müserref HEKİMOĞLU AtiUa Karaosmanoğlu kaç yıldır Washington'da. Dünya Bankası'nda çalışıyor, blr çok ülkenın kalkınma sorunlarıyla uğraşıyor. tatillehnl de Türkiye'de geçiriyor çogunlukla. Tatîl yolu mutlaka Ankara'dan geçer, eskl dostlar yolunu bekler. uzun sofralar kurulur onuruna, Atilla Karaosmanoğln Türkiçevresinde güzel söyleşiler yapılır. ye'dekt ve dünyadakl gelişmeler Bu kez de öyle oldu. geçen hafta doğrultusunda tartışmaları olumlu güsıel blr rüzgâr estirerek Akdebuluyor Anayasa çalışmalarında. niz'de mavi bir yolculuğa yöneldı Sonra başka sorulara yanıt arısevgili dostumuz. yor, devlet ve vatandaş ilişkilerinAtiUa Karaosmanoğlu İle koden sözediyor. vatandaş neler beknusmak her zaman mutlandınr liyor devletten. bu beklentiyl karbeni. Çok boyutlu bir kişiyle koşılamak için neler gerekli. Çağdışı nuşmanm tadım duyarım söyleşlyöntemlerl nasıl biçimlendlrmell lerînde. Gtizel bir kitaptan, blr oyeniden, devlet yapısındaki bozukyundan, bir çalgıcıdan sözeder uluklan nasıl gidermeli? zun uzun. Bir filmin öyküsünü anlatır. î'a da bilimde, teknikte yeni Ya da vatandaş parlamentobır buluşun avrmtılanm... Sonra dan neler bekllyor? Seçtlğl klşilerDünya Bankası'ndakl çalışma alade neler arıyor. hangl görevlerı nma gıren Ûlkelerin durumunu yüklemek istiyor? Çağdaş blr topanlatır. Portekiz'de neler oluyor. lum düzeyine varmak İçin ortak Yemen'deki gelişmeler. Yugoslavya yolu nasıl bulacağız. kopuk dlyahangi düzeyde. usta bir ressam giloglar nasıl oluşacak, ortak bir bi bir kaç fırcayla anlatır Atilla düşünce ortamına nasıl varılacak? Karaosmanoğlu. O filmi görmüş Bir aralık Porteklz'den sözettl gibi olursunuz. o ülkeye gitmiş give görüşlerl, eğilimlerl çok değibi. Söz Türkiye'ye gelince yüzü deşik kişiler arasında bile belll biı gişir birden, kalbinin carpıntısınt diyalog olduğunu belirtti. Ben de duyarsmtz, o kalbin lier zaman düşündüm. Ülkemizde de bir diyaTürkiye'de çarptığını hissedersılog eksikliğinden berkes sızlanıniz. yor. Ama o diyalog oluşamıyor bir Türkiye'nın yakm gelece|lnı türlü. Oysa asker sivil diyalogunnasıl düşündügünü sordum Karadan başlayarak çok kapsamh bir osmanoğlu'na. Hayli iyimser yadlyaloga blr an önce yönelmek gemtladı bu sorumu. tçimi blr ayreklyor. dınlık kapladı. Ancak belll koşulBu diyalog kurulmadıkça lar da öne sürüyor. Onu dlnlerken kâğıt üzerindekt çahşmalara udüşündüm, içimizden kaç klşl. kaç mut bağlanabilir tni? Aynca yeni kuruluş bu sorulan düşünüyor, yabir umut ortamı da gerekmiyor mt arıyor. bu sorunlarm cözümf) mu? Bırakalım Kastelll olayınm ıcln düşünce ve eylem Üretiyor asomut çlzgilerinl, çöküntülerinl, acaba? Tersine cok kişi ve de kuruluş bir Anayasa tartışmasma dal , ma yeni. çağdaş düşünceler doğrultusunöa bir umudu löm yeşermış gidîyor. S Söyleşiler, Beklentiler, Deyimler... tecek .hangl bahçıvan ve nasıl bir bahçede... Son günlerde «styasal taban» diye bir deyim var başkent söyleşılerinın gündeminde. Bu deyimin babası îsmall Hakkı Birler sanırım. Konuşmayı sevmez ama daha 12 Eylül öncesinde, hatta partislnin Yönetim Kurulunda bir siyasal taban zorunluluğundan sözettlğini anımsıyorum. Birler yıllardır tanıdığım bir klşl. Polltikacı, devlet adamı ve blr büyük bankanm yönetim kurulu başkanı olarak tanıdım onu. değişik görevlerde degişmeyen blr davranış içtnde, kişHiğini koruyarak, ödün vermeyerek, görevinin ve sorumluluğunun doğrultusunda... Atilla Karaosmanoğlu'nu dinlerken birden bu «siyasal taban» deyimlnl anımsadun nedense. Beklentiler çizglsinde bir çağnşım belkl de.. İsmail Hakkı Birler rasgele konuşmaz. Yıllann deneyien. birikimi'yle belirtiyor siyasal tabanın zorunluluğunu. Kim oluşturacak, nasıl oluşacak ayrı bir tartışma konusu kuşkusuz. Seçime hazur olun, diye genelgeler dağılırken bunlan yazmak geldl Içimden. Anayasa. referandum. seçimler. belll bir tarihte sandıklara koşacağız, ama sonra? Biraz da sonrasını düşünmek gerekiyor. Ayrıca bir diyalog oluşturmak. Son Tango filminin bir sahnesinl anımsar mısınız? Dansedenler donmuş gibi sessiz ve hareketsiz kaür, Marlon Brando da tüm yasakları aşar sevgilislyle, klaslk tangocuların şaşkın bakışlan öntinde.. Ximi çevreler Son Tango'nun o donuk sahnesini yasar gibi, müzik başlayınca dansa veniden başlayacaklanm sanıyorlar... Oysa başka blr dansa hazır olmak gerekiyor. Tango gerllerde artık... D «Alanya'lılar oslında doğu dakl köyler kadar kapalıdırlar. Dışardan gelene ilgileri bir 'merhaba', blr de 'pa ran var mı'nın öteskie geç mez. Bir süre Icln ilce dışında yaşamış olanlar ya da eğitım İcin büyük kentlere gitmiş olanlar, dışardan gelenlerle sosyal yaşan tıda kaynaşablliyorlar. Keslnlikle deniz Insanı değiller, coğunfukla Yukarı Dim' serler gunünda.ı beri blzlm den geien yörükler. Anımve babalarımızm elindedlr. sadığım kadarıyla, önceleri, Böyle müstahkem ve metin 50 aile varsa 40'ı deveciybir yer gorulmemiştir. Zahidl. Çok kısa bir süre önce . 'Ve ve vesaitl kıyamete yesine kadar yüzde doksonıtecek kadar derecede bolnın yaylada evleri vardı ve dur. Her türlü müdafaa esyılın dört ayını açağıda gebabı da mükemmeldir. Feçlrirlerse sekiz ayını yayla lekle başbaşa güneşle omuz da gecirirlerdi. Sıcak, suomuza dinlenir. Aneak, usuzluk biraz da sivrisinek zaktan senin mübarek cetsorunundan ötürü... Yöre rini, heybetli ordu ve mevtarihten buyana zengHi bir kiblni görünce vücudumo yöre ama yol bağlantısı ol bir ürperme düştü, Her tamadığı icin ulaşım ancak rafımı möthis bir zaaf kapdenizden yopılıyordu. 1964'ladı. Düşündüm, dağ İle to lere kadar ürettiğlnl satakuşmak okıl kân değlldir. mayan bir yerdi. 'Gelir pat Zarardan başka sonuc verlaması1 ondan sonra oldu. mez... Deiim sento yüce kaBugunkü Alanya'yı Alanya tında bir sığınak istirhamını yapan Ahmet Tokuş'tur. Anmuvafık buldum... ve Klr taiya'ya glden yolun gercek Fard Sullan'a Kaleyle birliklesmesl onun uğraşlarryla te kıztnt da verlr. Ve sulton sağlanmıslır, yo! sa, türp Alaüddln'in merfınuniyetle oğol zenglnlıVleri u bartıyor sayılmaz Samet bey. Selçuk lu donemınde Ikı ay kuşatmadan sonra 'Kaya'yı Alaaddln Keykubad'a teslım etmeye karar veren Kır Fard, bır mektup yazaraK karşılığında bu topraklar üzennde kendısıne yaşamosı icin bır yer sağlanmasını istiyor. Tarıhçi İBNİ BİBİ'nln kaleminden okuyoruz mektubun ıçeriğint(İşitmişsinizdir ki, bu c«tln kaya. Dârâ ve Huşenk zamanında İskender ve Kay # «Zahire kıyamete yetecek kadar bol» Selcuk soylularının kısliği, on yıl öncesine dek Alanyalı'nın da kisliğı olmus
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog