Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 9 TEMMUZ 1982 EKONOMİDE Sertifikalara getirilen çözüm bankalara mı yaradı, halka mı? belirtildi ISTANBUL, (ÜBA) îstanbul Kuyumcular Derneği Genel Sekreteri Vartan Songül, bir süredir durgun olan altın piyasasmm hareketlendiğini belirterek. Altm, gerek satışmda gerekse borsa sında tırmanmaya başlaınıştır» dedi. Kuyumcular Derneği Genel Sekreteri Songül. UBA' ya yaptığı açıklamada, son bankerler olayından sonra altm satışlanı.da bir yükselmenin görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: «Altın satışlannda ve fiyat lannda belirgin blr yükselme var. Bunun nedeni de son bankerler olayı ve faizin eski cazipliğinl yitîrmesi. Vatandaş parasmı bilinçHce harcamak zonmdadır. Bunun îçin de parasmm nerede kendisine daha çok yaran olacaksa orayı terdh etmektedir. Bugfln altın p!* yasasmda Comhuriyet altını 11.800 liraya alıcı bulmaktadır. Bu flyatiar s.unu gBste rfyor. Altın bundan sonra halk Için dana da ca7İpVşn cek vC halk Idn altraın fizel bir yert olacnktır.» Vadeli mevduat yavaslayınca para arzı arfısı hızlandı • ANKABA, (ANKA) Para arzının 11 18 haziran tarihleri arasmda 24,2 mllyar lira artarak 948,5 milyar liraya yükseldigi belirlendi. Para arzmdaki artış h m ge çen yıl yüzde 8,2 iken bu yıl biraz artarak yuzde 8.7'ye yükseldl. Merkez Bankası verilerine göre, para arzımn artışını azaitıcı yönde etkileyen vadeli mevduat ile resmi mevduattaki artış hızı geçen yıla oranla düşüş kaydettl. Vadeli tasarruf mevduatı artışı yılbaşmdaD 18 hazirana kadar yüzde 49,7'de kalırken, geçen yıhn eşdöneminde yüzde 62,9 düzeyindeydi. Mevduat sertiflkası artışı yüzde 177.2'den yüzde 74.5'e düşerksn, resml mevduat artış hızı da yüzde 39,2'den yüzde 1,2'ye indl Bu arada, para arzım artış yönünde etkileyen kredi stoku ise, özellikle mevduat bankalannca açılan kredi ler yılbaşmdan 18 haziran tarihine kadar olan dönemde yüzde 22.5 oramnda artarak 1 trilyon 448 milyar Uraya ulaşırken, geçen yılın eşdöneminde artış hızı yüzde 14,4 olarak gerçekleşmişti. Bunun dışında, kalkınma ve ya tınm bankalan tarafmdan açılan kredi tutan da avn» dönemde yüzde 29,9 oranrada artış göstererek, 200.P milyar liralık düzeyinden 260,8 milyar lira düzeyine çıktı. Ekonomist Aslan Başer Kafaoğlu faizin düşürülmesi ve vadelerin uzatılmasınm sertifikalann değerini düşürdüğünü ileri sürdü. Ekonomi Servlsi EUerinde banka mevduat sertiflkası bulunan Kastellizedeler için getirilen çözümün sonuçta Kastellizedeleri mi, bankalan mı koruduğu tartışılıyor. Konuyu bankalar açısından yorumlayanlar bu çözümle mükerrer falz ödemek zorunda kalacak olan bankalarjn fa iz oranım düsürmek ve vadeyl uzatmakla bu zararlannı telafl edebiieceğini be lirtiyorlar. Konuya tasarruf sahibl açısından bakanlar ise bu çözümle Kas tellizedelerln zarannm ancak kısmen telafl edildiğinl söylüyorlar. Konuyla llgill olarak gazetemize bir acıklama yapan ekonomist Aslan Başer Kafaoglu. sertlfikalara getirilen çözümün iyimserlerce «iyi» kötümserlerce «kötü» sıfatıyla değerlendirlleblleceğini belirterek şunları söyledi: «İşletme iktisadmda blr raenkul deferin ktymetl, sağladığı faiz ve tasıdıgı vadeyle bellrlenir. Şlmdl sertlflkalar Içln getirilen çözümde falz âüşürültiyor, vadeler iki katına çıkanlıyor. Bn durumda sertifikalann degerl nerdeysı» yan yarıya azalmış oluyor. Bu çözümU elinde sertifika bulunan tasarruf sahibl açısından «çok iyi» saymak raflmkttn degil. bankalar açısından ise oldukça İyi bir çözüm gibi görünüyor ve ban marjinal bankala rın sorunlarını hiç değilse önümüzdeki yıla erteleyerek onlara blr imkân tanımı§ bulunuyor.» Konuyu bankalar açısından değerlendiren Boğaziçi Üniversitesl tdari llimler Fakültesl Dekanı Prof. ö ^er Ertuna ise bulunan çözümün hem bankalar hem de tasarruf sahibi açısından geçmiş dönemdeki uygulamamn yarar ve zararlannı telafi edici nitelikte oldugunu belirtti. Bankaların mevduat sertlfikalarım Kastelli'ye verirken çoğunlukla bunlann faizini de ödemiş olduklarımn anlaşıldığını kaydeden Ertuna, bankalann şlmdl mükerrer faiz ödemek durumunda kaldıklarmı, bunu telafl et mek için daha düşük faiz vermelermin ve vadelerl uzatmalannın düşünülmüs olabilecegini belirtti. Soruna tasarruf sahibl açısından bakıldığında da durumun farklı olmadığmı hatırlatan Ertuna, Kastelli'ye para yatınp yüzde 56 gibi normal banka faizinin çok üstünde bir faiz almış olan tasarruf sahiplerinin şimdi bunun bedellni bir stire normal banka faizinin altmda faiz alarak ödemek durumunda kalacaklannı söyledi. Bilindiği glbl Banker Kas telli bankalardan aldıgı yüz de 50 brüt, yüzde 37.5 net faizli sertifikaları yüzde 5660 net faizle kendi müş terilerine pazarlıyor ve aradaki faiz farkını kendisi. verdiğl taahhüt belgeslyle karşıhyordu. Bu farkı ise sertifikaları bankalardan üzerlnde yazılı değerden da ha ucuza. indirimli olarak karşıhyordu. Böylece tasarruf sahibi daha fazla net faiz alabiliyordu. "Özal, Libya konusunda verdiği sözleri tutmadı,, IZMİR, (THA) Ege Bblgesı Sanayi Odası îhracat, Danışma Kurulu Başkan vekılı Mazhar Zorlu, ı «Hükümetin Libya'ya yapılan ihracat konusunda izlediği yanlış politika sonucu, müteahhitler lehine sanayici harcandı» dedi. Mazhar Zorlu yaptığı açıklamada, sanayicilere Libya'ya ihraç edilmek üzere hazırlanan ürunlerın, Türk hükümeti ve Libya arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınmaması nedeniyle elde kaldığını bildirdi. Bu durumun bir çok sakıncayı beraberinde getireceği görüşünü savunau Zorlu, «ber iki ülke arasında 25 Nisan 1983 tarihlnde imzalanan protokolda yeralmasına karşın soruna bir çözüm bulunamamıştır. Yapılan son görüşmelerde müteahhitUk lehine gelişmeler sağlanmıstır. Sa naytci Libya İçin flrettlği ürünlerle başbaşa bırakümıstır. Bu ürünlerin elde kahnasmdan başka Merkez. Bankası nezdindeki kredi taahhütierinln kapatılması problem olacaktır.» şeklinde konuştu. Turgut Özal*m Libya konusunda verdiği sözleri yerine fjjetirmediğini ıleri süren Zorlu, halen sanayicinın elinde 3040 tnil yon lira değerinde Libya'ya ihraç edilmek üzere bekleyen ürün oldugunu kaydetti, Zorlu, «Sorunun çözümü için getirdiği önerlde», «Libya projelerinin ve taahhütlerinin müeyyide uyffulanmadan tasfiyesi sağlanmalıdır» dedi. ANKARA (THA) 1982 yılırnn ocaknisan ayları ara gındaki ilk 4 aylık dönemin de 65 milyar 309.3 milyon 1 1 ra degerlnde toplam, 718 bin 388 senet protesto edildi. Protesto edilen senet sayısı 1981 yılınm aym dönemine Ja yasla yüzde 134 oramnda artarken, protesto edilen se netlerin toplam degeri yUzde 103.2 oramnda arttı. 1981 yılınm ilk 4 ayında toplam 32 milyar 135.3 milyon Ura 4 ayda 65 milyarlık senet profesto edildi Lastik, motoryoğı, biro reklamlorı yaygınlastı değerinde 663 bin 521 senet orotesto edilmişti. Bu ara da, ocaknisan döneminde en fazla senet protestosunun 20.8 milyar lira ile mart a yında gerçekleştigi bunu 16.5 milyar liralık senet protestosuyla ocak ayının izlediği belirlendi. Şubat ayında 14.6 mtlyar liralık, nisan ayında ise 13.3 milyar liraiık sene din protesto edildiği saptandı. Tüp gaz dağıtımı esaslan belirlendi 'ANKARA, (a.a.V Enerji ve Tabil Kajmaklar Bakanlığı sıvılaştırılmış petrol gazı (1 pg veya tüp gaz) dağıtım esaslarına ilişkin bir tebliğ yaymlandı. Bakanlığın tebliğinde, bir şirketin dağıtım şirketl olabllmesi lçln yeterll depolama ve döküm tesislne yeterll bayilik teşkilatma sahlp bulunması ve en önem lisi de «Sermaye şirketi» olması gerektiği belirtildi. Tebliğde. dağıtım şirketleri ve bayilerin sorumlulukları da belirtilerek dağıtım şirketlerinin standart dışı tüplerln kunanılmasmı önlemek için her türlü ted trirl almalan istendi. Tebliğe göre, 10 kilogram ve da ha büyük tüplerin, ttiketlm yerine kadar götürülmesi ve cihazlara bağlanması bizzat bayiler veya sorumluluğu bayilere ait olmak üzere yanında çalısürdığı kişiler tarafmdan yapılacak. Tofas tatile giriyor BURSA (THA) Tofas Otomobil Fabrikası 19 temmuz pazartesî gününden ittbaren 3 haftahk tatile giıe cak. Tofaş Otomobil Pabri kenın yıllık bakımı yapılacak. Tofaş Otomobil Pabrlkası Müdürlüğünden elde e dilen bilgilere göre tabrika da çalısan toplam 1663 işçi ve memurdan 1513'ü 19 tem mua paaartesi gtlnü yılhk Izine çıkacak, boylece fabrlkada otomobil Uretimi de duracak. Kalan 150 kişi ise fabrikanın yılük genel bakı mını yapacak. Tofas Otomo bil Fabrikasında 9 agustos pazartesî günti isbası yapıla cak ve otomobil üretimine yeniden başlanacak.. Oyak'Renaultun ihracatı 62,5 milyon frank BTJRSA, (THA) Oyak Benault Otomobil Fabrikası tarafmdan 1982'nln ilk 6 ayında yapılan ih racattan 62 milyon 465 bin Pransız frangı döviz sağ landığı açıklandı. OyakRenault A.Ş. Genel Müdürlü ğünden elde edilen bilgilere göre, yılm İlk 6 ayında çeşitli dış ülkelere 1684 adet otomobil, 3 bin 800 adet motor vites kutusu 9 bin 450 adet sillndir karterl 34 bin 980 adet plston kolu, bin adet de debriyaj mıli ihraç edildi. "Atlantik Sigorta yüzde 155 prim arfısı sagladı,, Ekonoml Servlsi Atlantik Sigortainn 1982 yıhnda yüzde 155 direk sigorta prim artışı sağladığı bUdirUdi. Ko nu ile Ugili blr açıklama ya pan Genel Müdüir Emin Atasagun sigorta piyasasınm artış hızınm yüzde 20 dolay lannda oldugunu belirtttğ\ açıklamasında «Atlantlk Slgorta yüzde 155'lık artışla 21 sigorta şirketi içmde en bü yük gelişmeyi sağlayan şirket durumundadjr. Yıl sonu itibariyle gelişme hızının daha da yttksek olacağını tahmln edlyoru» dedi. ABDden 25 bin ton demirçelik ithal edildi İZMİT, (a.a.) Amerika Blrleşilc Devletleri'nden İthal edilen 24 bin 680 ton hurda demtr çelik Hindistan bandırah blr şilep ile Çolakoğlu Metalurjl Sanayl tesislerine getirildl. Hindistan bandjralı «Holck Larsen» adlı şilep ile tesislere getirilen hurda demir çelik burada tekxar eritilerek, yenl demir çelik haline getirilecek. « DCVİZ KLJRLAR « Dövizin Ctosi Abş 1 ABD Dolan 165.90 1 Avusturalya Dolan 168.17 1 Avusturya Süinl 9.40 1 B. Alman Markı 66.15 1 Belçika Frangı 3.46 1 Danimarka Kronu 19.11 1 Fransız Frangı 23.82 1 Hollanda Florini 59.97 1 îsveç Kronu 26.78 1 îsviçre Frangı 77.63 100 îtalyan lireti 11.81 100 Japon Yenv 6435 l Kanada Dolan 128.61 1 Kuveyt Dinan 551.84 1 Norveç Kronu 25.93 1 Sterlin 284.02 l S Arabistan Efektif Efektif Döviz Satış Alı« Satıı» 170.88 165.90 169.22 173.22 159.76 171.53 9.68 9.40 9.59 68.13 66.15 67.47 3.56 3.29 3.53 19.68 19.11 24.53 23.82 24.30 61.77 59.97 81.17 27.58 26.78 27.32 79.96 77.63 79.18 12.16 11.22 12.05 66.28 61.13 65.64 132.47 122.18 131.18 593.12 547.05 587.36 26.71 24.63 28.45 292.54 284.02 289.70 49.68 45.82 4 0 1 9 ACTM Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar blle2lk Gümüş FtTCTLAR 11800 11900 12300 12700 1785 1800 1625 1725 3600 3800 50100 lira arttı 100 lira arttı 1525 lira arttı 25 lira arttı terk yok sırasında lâstik, motor yağı, bira ve mobilet reklâm lan öncelikle dikkati çekiyor. Lâstik piyasasmm yaz Televizyonda bazen çok aylarında çok durgun oldu tutulan dlziler vardır. tzleğunu kaydeden bazı lastik yicilerce merakla beklenen firması yetkllıleri ve rekgece gündüz üzerlnde kolam ajansı yöneticilerl, las nuşulan, hatta dizi sanatçı tik reklamlarındaki zamanlannın özel yaşamlarmm İZMİR, (tha) PTT'nin bo2i lamanın tamamen Dünya da izleyicilere merak konuülkelerinin değişen teleks nuKupası'yla ilgili oldugunu su olmasına yol açan dizimaralarını 35 gün gec acıklakaydediyorlar. ler. Bu diziler günlük yaşa ması nedeniyle Türk ihracatcıBirbirleri ile rekabet ha mm da bir parçası haline ların milvonlarca dolarlık zara linde olan farklı firmaların geliyor. Hemen her sokak ra uğradığı öne sürülüyor. lastiklerinin piyasasmm dur başmda Dallas Cafe'ler, Pa PTT İşletme Genel Müdürlügun olduğu yaz günlerinmela Butik'ler açılıyor. Teğü 5 temmuz 1982 tarlhinde ya de, naklen yayın kuşağmlevizyon reklamlan da ya vınladığı bir yazı İle aboneierın de sıra ile reklamlarının gös şamımızm blr parçası olmak Türkiye Me Kanada, Avusturya, terilmesi ve gösterilen rekEtopya, İtalya, Kıbrıs, Malta ve lamlarm çoğunun erkekleYunanistan arasmda teleks ha re yönelik olması konusunberleşmesinde değişikllk olduda görüştüğümüz bir rekğunu bildirdi. lam ajansı yönetlcisl, rekPTT'nin yazısına gör» bu ül lamlarm yalnızca talebin kel«rin bazılarının teleks numa yüksek olduğu zamanlarda ralan değlşirken, bazılarının da yapumadığmı belirterek şun arama şekilleri değlşti. Ançak, lan söyledi: «ReklamcıukPTT İşletme G«nel Mudörluğüta var olan talebi fillen ha nün abonelerlne yolladığı yazırekete geçlrmek önemli ol da söz konusu değlşikliğin 1 Ehonomi Servısi Petrol İhraç görüşlerin de toplantıda tartışüacağı sa dugu gibi, kişiler sürekli uhazirandan itıbaren yapıldığı Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Bakanlar nılıyor. yarılarak da talep yaratıla bıldırlliyor. Böylece uluslararası Kurulu'nun bugün Viyana'da toplanaca Petrol gelirine olan ihtiyaçlan yübilir. örnegin oto lastifi teleks haberleşmesinde yapığı bildirildi. Bakanlar Kurulu'nun, OPzünden günlük üretimlerini 1.2 milyon konusunda. Ayrıca yapılan lan bir değişiklik abonelere 35 EC ülkelerinin 17.5 milyon varillik •gün varilden 2.2 milyon varile çıkaran Iran. reklamlarla lastigin margün gec bildirilmiş oluyor. lük üretim tavanının artınhp artınlma1.3 milyon varilden 1.6 milyon varile çıkasının unutulmaması da yacagı konusunu ele alraası bekleniyor. karan Nijerya, 750 bin varilden 1 milsağlamyor. Türkiye'de şoTZOB tarım yon varile çıkaran Libya kendi kotalaÇarşamba günü OPEC Genel Sekförler özellikle maçlan izreteri ve Birleşik Arap Emirlikleri Pet nnın ve dolayısıyla OPECin günlük üre lerler. Bu reklamlar aynı kredilerinin rol Bakanı Oteyba'nın Başkanhğında ya tim tavanının artınlmasım istiyorlar. zamanda maçlar nedeniyle artırılmasını pılan, Cezaylr, Venezüella ve Endonez>a Buna karşı özellikle günlük kotası onlara da yöneliktir. RekPetrol Bakanlannın katıldığı OPEC İz 6.5 milyon varil olan Suudi Arabistan lamın erkeklere yönelik olistedi leme Komitesi'nin Bakanlar Kurulu top ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Endoması ise bazı mallarda geANKARA, /Cumhuriyet Bürosu) lantısı için karar aldıgı belirtiliyor. nezya OPECin günlük üretim tavanınm reklidir. Çiinkü lastik gibi Türkiye Ziraat Odaları Birllsabit tutulmaaı ve bu yolla fiyatlarda Geçen mart ayında. tarihinde ilk mallarda talep edecek oği üreticilere açılan kredilerin kez fiyatların düşmesinl önlemek ama düşmenin önlenmesi gerektiğini savulan, karar verecek olan eryetersiz oldugunu llerl sürerek nuyorlar. Bu amaçla sözkonusu Oç fllcıyla, OPEC günlük petrol öretiminde kektir. Aynı zamanda toptarım ürünlerl fiyatlarının bukenın kendi kotalarını azaltarak, OPFC 17.5 milyon varillik bir tavan saptam<şlumumuzda erkegin blrinci günkü koşullarda yetersiz kalüretim tavanınm fazla artmasım önıetı. tran, Nijerya ve tibya'nm kendi günderecede bir karar verici ro dığını açıkladı. TZOB'ce 1981 yı lük kotalarını aşmalan sonucu bugün me rabasında olduklan bildiriliyor. lü olduğu da düşünültirse lında tarım ürünleri bedellerin lerde OPECin günlük üretimimn 18 5 Üye ülkelerin kendi günlük üretimle b a a reklamlann neden er den kalan borçların hemen milyon varile yaklaştıgı belirtiliyor. riyle ilgili taahhütlerini verine getirmele kekiere yönelik olduğu da ödenmesl gerektiği kaydedlldl. rini sağiamak amacıyla toplantının yapıl Üretimdekl bu artışın talepteki aranlaşıbr.» .Daha sonra özetle şöyle denllmasım isteyen Birleşik Arap Emirlikletıştan kaynaklanmadığı ve bunun sonu Televizyonda naklen yadi: cüratlcllare açılan krodller cunda fiyatlarda düşme görüleceği id rinin Petrol Bakanı Oteyba •limitlertni yınlar nedeniyle erkeklere yeterslzdtr. CiHcller borcludur aşan ülkelerin dostça uyarılarak uretım dialannm yanında artan petrol talebiyönelik reklamlar lçinde ve nakit paratan yoktur. Tarım nin spot piyasalarda fiyat artışlanna se sınırlarmı aşmamalart konusunda ikna bira reklamlarının da izlesal kredU*rin çiftçl Ihtiyaclarıbep olduğu ve dolayısıyla OPEC tavanı edüecekleri» inancında oldugunu belıryiciye mesaj iletaıe teknikna göre karşılanması son detiyor. nın da artmlması gerektiği yolundeki leri açısından da dikkati rec» lüzumlu ve zorunlu hale çektiği gözlenlyor. gelmlştlr.» Bira reklamları İle İlgili olarak görüştüğümtiz Efes Pilsen yetkilileri, Dünya Kupası Pinal maçlarınm televizyonda yaymlanması nedeniyle televizyon izleyici sayısında önemli bir artış olacağını düşündüklerini ve bu geniş izleyici kitlesine yönelik bir kampanyaya başladıklanm kaydet tiler. Efes Pilsen yetkilileri «Her zamaa söyledifimiz ei bu reklamlann özellikle evve 1? Bankası yetkUerinin de ADANA (THA) 23 Haziran n olmadıgını İfade etti ve söy bi sanayl kuruluşlannın bu ha de naklen yayınlan izleyekatılacağı bir toplantıda açıklıçarşamba gUntt uretiminl dur le konustu: le düşmeslnin nedeni yüksek cek olan kltleye yönelik ol«Dun tüm lşçiler nuştannı ğ» kavnşacak.» duran Türklye'nin en büyük falz politikasıdır. Ekonoml ve aldılar. ödeme (rünü geldiğlnde Çukurova Elektrik A.Ş."ne bi entegre tekstil kuruluşu olan sanayi bu pahalı parayı kal dugunu vurguladılar. yine işçilerimizin maaşlan ve riken elektrik parasını ödeme Güney Sanayi'nin durumunun Konu ile ilgili bir Efes dıranuyor. Avnca lç pazar tarilecek. Bu konuda herhangı dikleri gerekçesiyle, elektrikle bu ayın 13*ünde Ankara'da yasarnıf ekonomisi nedeniyle Pilsen vetkilisl. «Blz bn bir anlaşmazlık ortaya çıkma ri kesilince, fabrikanın Uretıpüac&k toplantıdan sonra açık kaybobnuştur. Devlet, zor du kampanya ile televizyon \ı dı. Şimdilik bir sornnumuz me kapatıldığı bildirilmiştı. lığa kavuşacağı belirtildi. rumda olan sanayicilere sürat ieyicisinln maç Izlerken blr Fabrika yöneticilâri konuyla ıl Pabrika üretimini durdurur yok. le ftnansman imkanı sağlamadı parça leblebi. fıstık yanınFabrlkanın durumu ise, al gıli olarak aym gün gazetecileken 5 bin 132 işçisüü Ücretli Ki takdlrde Güney Sanayi ör da bir şişe de bira açması dığımız haberlere göre, bu ayın re yaptıklan açıklamada şöyle izine ayırmıştı. Bu işçilerden 4 nekleri çoğalacaktır.» 13'iinde Ankara'da Başbskan konuşuyorlardı: bin 186'sı Teksil Adana Şubesl nı satlamayı amaçlıyoruz» ne kayıth, 316'sı ise sendikalı dedi. Görüştüğümüz Pildeğil. sen yetkilileri evde teleTeksif Adana Şubesı Başkavizyon izlemenin bir evte nı Mehmet Bayram'ın verdiği levlzyonnaklen yaym üçbilgiye göre, Ödeme gUntt olan genl oldugunu, bu üçgene dün tüm işçilerin maaşlan ve btrayı da ekleyerek, biranm rildi. Bayram, işçilerin ücretle rinin fabrika açılıncaya kadar, da bu üçgenin bir parçası ödeneceği yolunda yöneticıleoldugunu izleyiciye gösterIstanbul Haber Servisi demiryolu hattının kulladür Istanbul'da bulunan rin kendilerlne güvence verdimek istediklerinl kaydedeğinl ve şimdillk hiçbir sorunla TürkBulgar Karma Ulaşnılamamasmdan doğan ukonuk Bakan, bugtin kara rek: evde bira tüketimini tırma Komisyonunun 7. dö laştırma sorunları yüzünjoluyla ülkesine dönecek. artırmayı ve blrayı evde nem toplantısı dün sona den Bulgaristan'dan Tür1983'de345 dinlenmenln bir aracı halierdi. kiye'ye demiryolu ile gelen ne getlrmeyl amaçladıklan milyon litre yüklerin buradan TIR kam nı beUrttller. Ulastırma Bakanı MusBODRUM yonları vasıtasıyla Ortadobira üretilecek öte yandan bazı bira rek tafa Aysan ile Bulgaristan Gümüşlük Karakaya' ğuya sevki öngörülüyor. lamlannda ise DUnya KuBtLECtK, (THA) Bira fab Halk Cumhuriyeti ülaştırda üç yam denizln çivit pası yıldızlanyla bira ararttsalan tarafınaan 1982 1983 ma Bakanı Vassil Tzanov Ayrıca, iki tilke arasmda mavisinde (300 m2) arsmda ilglnç blr bütünleşyüında TUrkiye'de toplam 345 tarafmdan imzalanan prosa 100 peşin 100 vadeli Bulgaristan'm Burgaz ken tirme denebllecek bağ kumilyon Utre bira üretflecegi tokol, basına açıklandı. De acele satılıktır. ti ile Trabzon arasmda ya bildirildi. ruluyor. Bu bağın naklen nizcilik Bankası şeref saTel • ,: 209703/56 pılması düşünülen RoKo Şerbetdotu Teknik Komifc.» yayınlarda izleyicilerde bira ionunda düzenlenen törentaşımacılıgı ile ilgili tekToplantısı'nda bu yıl tekeı 6() de imzalanan protokola go yı çağnştırmayı amaçladımilyon litre, Tuborg 60 milyon nik hazırlıkların hızlandıre, «Kombine ulastırma» • Giresun Trafik Müdürlü St gözlenlyor. tzleyici Mara Utre ve Efes Pilsen 325 milyon dırılması da protokolde ka sistemi ikl ülke arasmda gunden almış oldugum ehli dona'yı izlerken, devre ara litre olmak üzere bira fabrika rara bağlandı. yetimi kaybettim. Geçersiz sı 'Biradonna* ile karsılaşılannda toplam 345 milyon litre uygulamaya konuyor ve Türkiye ile Irak arasındaki Akm BEKTAŞ yor. bira üretüecegl belirtildi. Eşlyle blrlikte ikl gün. dir.: Degişen telexlerin gec bilâirilmesi ihracatcıyı zarara uğratıyor Dünya Kupası süresince TV'de erkeklere dönük reklam coğaldı Kürşat İSTANBULLU ta bu dizilerden aşağı kal mıyor. Her an televizyonda izlediğimiz, günlük yaşamımızda birilerinden spot lannı duyabildlğimiz bu reklamlar, taleplerin yaratıtaıasmda ve yönlendirllmesinde etkin bir rol oynuyorlar. Talep yaratılmak istenen mala veya yönlendirilmek istenilen alana göre. reklamlarla ulaştınlmak ls tenen mesaj, kadmlara veya erkeklere yöneUk olabiliyor. Kadmlara yönelik reklamlar özellikle daha çok dizi filtnlerin gösterildiği yaym kuşaklarında yer alıyor. Bankerler olayı nedeniyle, banker reklamlannın televizyonda yasaklan masmdan sonra, bankerlerin «gfivenli yol» çağrılannın yerini İse erkeklere yönelik reklamlann aldıgı gö rülüyor. Erkeklere yönelik reklamlarm artmasında, te levizyonda naklen yayınla nan Dünya Kupası final maçlarınm çok sayıda erkek izleyiciyt ekran karşısma çekmesinin önemli ro lü olduğu belirtiliyor. Televizyonda kupa final maçlarının naklen yayını OPEC Bakanlar Kurulu üretim tavamnı tartışıyor Fransa Türkiye'den hambez ve sömizye ithalatmı da durdurmak istiyor tZMİR, (THA) Tür* kiye'den yaptığı gömlek dışalımını durduran Pransa'nın, şimdi de hambez, sömizye ve giysi İthalatmı durdurmak için AET Komisyonu'nda görüşme lsteğinde bulunduğu açıklandı. Izmir Iplik Hambez ve Mensucat thracatçılan Bir liği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili olarak ihracatçı birliklerine bir yazı gönderdi. Yazıda, İtalya ve Fransa'mn Türkiye'den yaptıklan gömlek dışalımını durdurma karannı ttalyan ve Pransız üre ticisine zarar vermemek amacıyla aldıgı bildirildi. Bakanlık yazısmda bu kararın her türlü ekonomik ve hukukl dayanaktan yoksun olduğu görüşüne de yer verildı. Sözkonusu ülkelerin, bu davranışlannın, ilişkilerin geleceği açısından Türkiye'yi iyimser olmaktan uzaklaştırdığı ifa de edilen yazıda, «AET Komisyonuna karann yerinde olmadıgı ve inceleme isteğiyle başvurulmuştur. Bu başvuru sırasında AET Ko' misyonu yetkilileri konuyu inceleyeceklerinı bu arada Fransa'mn Türkiye'den yaptığı hambez, sömizye ve elbise ithalatmı durdurmak için görüşme talebinde buIundnklarnu da bildirdiler. Gömlek için yapılan nygulama Fransa tarafmdan bu kez de hambez, sömizye ve elblseye kaydınlmak istenmektedir» İsçilerin ücretleri gününde ödendi Guney Sanayi'nîn durumu 13 temmuzda Ankara'daki toplantıda belli olacak Uluslararası Endüstri Bankası'na 30 milyon dolar akreditif acıldı Ekonomi Servisl Turgut Özal'ın ziyareti sırasında yaptığı Petrol Anlaşma sı sonucunda en büyük akreditifin Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'na açıldığı belirtildi. Ulus lararası yetkililerinden alı nan bUgiye göre, tran Islam Cumhuriyeti Ziraat Bakanlığı'nın talimatı üzerine îran Merkez Bankası, Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'na 29.600. 000 dolarlık akreditif açtı. Bu akreditif karşüığında tran'a 2000 adet John Deere 3140 modeli traktör gön derilecek. Almanya'daki John Deere rabrikalarmdan 24.777.000 dolara satın alınarak tran'a sevkedilecek olan bu traktörler karşılığında Türkiye hem pet rol sağlayacak, hem de yak laşık 5.000.000 dolar kazan rnış olacak. Transit traktör ihracatını, Çukurova Dış Ticaret A.Ş. gerçeklestirecek. ı' Türkiye ile Bulgaristan 3. ülkelerde ulastırma yatırımlan yapacaklar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog