Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 9 TEMMUZ 1982 televizyon 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 BAYRAM'IN CAY BAHÇESİNDE RAMAZAN EĞLENCELERİ Kur'anı Kerim Fatır Suresi 27 32'nci ayetleri Hafız Mehmet Ziya Karacan okuyor. Ayetlerin Türkçe açıklamasından sonra program Mahir Gürsoy'un çalışmak ve el emeğinin önemi konusunda bir sohbetiyle sürüyor. Hadislerden öğütler programının son bölümünü oluşturacak. LeylâOencer ile herjey (ktüne..; 2eylâ Gencer'in sesine tutkun olanlann birbirle rıne sorduklan bir soru vardır? Leylâ Gencer neden pleık yapmadı? Plakları nereden edinebilinir... Fıliz Ali Laslo da bu soruyu sordu: «Sayın Gencer, merak ettiğim konu var. Neden plak yapmadımz? Ben Ankara'da sizin bir plağınızı dinledim. Sanırım İl Tavatore idi.» Evet, öyle bir plağı biliyorum. 1957 yılında televiz yondaki bir temsili plağa al mışlar. Şimdi dinleyiciler bu tür doldurulmuş plaklara ilgi göstermiyorlar Doğrudan sahneden ses kaydmı tercih ediyorlar. HIZLAN «Peki hiç plak çalışmanız yok mu?» Eylül aymda Nikta Ma galof la Chopin'in ondokuz şarkısmı doldurduk. LASLO . «Siz çalışkanhğınızla ünlüsünüz. Nasıl çalıştığımzı anlatır mısınız bize?» Deliler gibi çalışırdım, bütün apartman kaçardı. (Eşi İbrahim Gencer'e dönerek) Hatırlar mısm o günle Gencer: «Donizettl olunca bana ri... Gece yansı kalkar, pl için...» yanonun başma geçer dan dan dan çahşmaya başlardım. HIZLAN •Peki çevreniz rahatsız olmaz mıydı?» Olmaz mı?... Koro Şefi Camozzo yandaki daırede oturuyordu, apartmandan kaç tı. Tahammül edemedi. LASLO i «Tam ses mi söylerdiniz?» Hayır. Çalışma sistemim kendime özgüdür. arya söylersiniz. Resital öy «Doğrudan doğruya ses le mi? Resitalde dinleyicinin tekniğini ona uyguluyorsu ilgisini iki saat sürekli çeknuz. Çok daha iyi, çok daha meniz gerekiyor. pratik.» Bir konser için üç ay ça On günde, bir opera çı lışıyorum. Bir yılda ancak kanrdım. uç konser çıkabiliyor bu ça « «Müthiş bir şey.» lışmayla. Fakat onu bir ay içer «Konserler, resitaller dı sinde mükemmeliğe eriştire şmda başka çalışmalar yapıbilmek için canım çıkardı. yor musunuz? Korepetitörmün de canını çı Var. Hayatımda ilk dekanrdım. Bir müzik cümle fa Trleste'de bir seminer yap sini yüzlerce defa tekrarlar tım. Geçen yıl Schwarzkopf dım. gelmiş, bu yıl da senin gel «Yanl piyano çalışır gi meni istiyoruz dediler. Evet bl... dedim ama dedikten sonra Tabii... Tabii... Ses. pi da pişman oldum. Kırk say yano gibi, keman gibi her falık bir metin hazırladım. hangi bir enstrüman gibi ü Semmerin konusu şuydtu Do zerinde çalışılması gerekir. nizetti'nin kişileri ve besteNiye syndiye kadar ben söy ci Donizetti'nin müziğinin yo ledim. Bu egzersizleri bırak rumu. İki gün üstüste birer madığım için. buçuk saat konuşacak hem HIZLAN «Şündi de bu de seslendirecektim. çalışma düzenlnizi sürdürüDonizetti olunca bana geyor musunuz?» lirler. Donizettici geçindiğim Daha da fazlasmı. Çün için... LASLO «Ama isteyerek kü opera söylemek daha kolay. Çünkü operada tek ya da Istemeyerek öyle oldu başınıza değilsiniz. Kendi nuz.» HIZLAN «Hiç kuşkupartinizl öğreniyorsunuz, ötekiler de size yardım edi muz yok ki bu işi de bajşaryor. Düetler var, koro var. dınız, üstesinden geldiniz. En çok iki, bilemediniz üç Çünkü birbuçuk saat hem dogan mzian nevzat süer F. V. WİLSON l'inci ödül, 1956 19.50 İFTARA DOĞRU I 22.05 Dizinin bu bölümünde çay bahçesi sakinlerinin baslanndan geçen olaylar ekrana yansıtıhyor. Üçüncü bölüıne solist olarak Çetin Alp *Son defa görsem», îlhan İrem «Ben değilim* ve Belkıs Akkale «Doğtor seni delik delih edeyim» adh eserlerla katıhyorlar. HAYAL BELDESİ 13 bölümlük yeni dizinin ilk bölümünün adı «Beyzbol Ustası» Bay ve Bayan Tate ahlakî değerlerin henüz yı kılmadığı bir çağda yaşamak istemektedirler. Bu amaçla hayal adasına gelîrler. Acaba aradıklarını bulabilecek ler midir? Bu arada adaya gelen Delaney çiftinden Ric hard Delaney de bütün hayatı boyunca profesyonel bir beyzbol oyuncusu olmak istemiştir. Adada bu hayalinl gerçekleştirmek ister. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgl kerva m, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Gunaydın, 07.30 Haber!er, 07.40 Bölgesel yayxn, 09 00 Kısa haberler, 09.05 Çocuk saati, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yarın, 10.22 Hafta somı, 11.55 Radiyo tiyatrosu, 12.55 ReklamîJar, BadyoTV. proKramları, '13.00 Haberler, 13.15 Saz jeserleri, 13.30 Bölgesel yayın 15.00 Kısa haberler, 15.05 Şarkılar, 15.20 Saz eserleri, İ15.30 Türküler, 15.45 Silâhlı İKuvvetler saati, 16.00 Kısa lıaberler, 16.05 Çocuklar şar&ı söylüyor, 16.15 Hafif müaıik, 16.30 Pasıl, 17.00 Dilek jjcutusu, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Sollstlerden birer şarta, 18.3521.00 Bölgesel yayın ıve iftar programları, 21.00 101.00 TBT2 ile ortak yayın, '21.00 Haberler, 21.05 Mahal11 sanatçılarımız, 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Gecenin sesi, 23.00 Haberler, 23.15 Cumartesiden pazara, 00.55 Günün haberlerinden özetler, ©1,00 Kapa nış, 00.0505.00 Gece yarısı, .(01.0503.30 Sahur programı) zik, 11.40 Edebiyatımızda dergiler, 12.00 Hafif müzik, 12.15 Türküler, 12.30 Ikl solistten şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Türkülerimizin dünü, 14.00 Küçük konser, 14.20 îki solistten şarkılar, 14.50 TUrkçe sözlü hafif müzik, 15.05 Ezgi kervanı, 15.30 Turizm, 15.50 Şarkılar, 16.05 Saz eser leri, 16.20 Arkası yann, 16.40 Türküler, 17.00 Klâsik koro, 17.30 Erkekler topluluğu, 18.00 Her plağm bir öyküsü var, 18.45 Şarkılar, 19.00 Hafif müzik, 19.15 Türküler ve oyun havalan, 19.45 Şarkılar, 20.15 Türkçe sözlü hafif müzik, 20.35 Türküler geçidi, 21.0001.00 TRTI ile ortak yayın. "Deliler gibi calısırdım, bütün apartman kaçardı» TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Güne baslarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Cumartesi sabahı, 10.00 Ülkeler seslenıyor, 10.45 Ankara Radyosu çoksesli korosu, 11.00 Stüdyo FM, 12.30 Hafif müzikte dans, 13.00 Oda müzigi, 14.00 Müzik bahçesinden, 15.00 Cumartesi diskoteği, 16.00 Her plağın blr öyküsü var, 16.45 Saz eserleri, 17.00 Haberler, J7.12 Aktüalite programı, 17.20 Çay saati, 18.00 Gençler için, 19.00 Haberler, 19.12 Aktüalite programı, 19.20 Çağdaş Türk sanat müziği, 20.00 DUnden bugünden, 21.00 Günümüzde caz, 22.00 Haberler, 22.12 Aktüalite programı, 22.20 Ge cenin getirdikleri, 23.00 DUnya radyolanndan, Müzik Festivallerinden, 24.00 Gece ve raüzik, 01.00 Kapanıs. TRTII ' 07.00 Açılıs, 07.02 Sollstlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun navaları, 08.00 Sabah Için müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Yeni sesler, 09.45 Meşhur tabloların hikayelerl, 10.00 Erkekler toplulugu, 10.30 Türküler geçldi, 10.50 Yorum culanmız, 11.20 Hafif mU rıkalara, siyasal kıyımlara kadar çeşıtli olayların sergılendiği bir olaydı.. Yoksul ve zengin burada bir arada eğleniyordu.. Soylular da bu bir ay suresince halkm arasına karışıyorlardı.. Venedik Belediyesi bu tarihi dö nemi bugunun şartlanyla ya şatmaya karar verdi. Bugün îtalya'da Scala'dan çok Venedik'ten söz ediliyor. Her yılki festival için bir konuyu seçiyorlar. Bu yıl da besteci olarak Mozarfı seç mişler. «Mozart et les Turqueries.» Türk olduğum için benden de bır konser istediler. Biliyorsunuz onyedirci yüzyılda Osmanlı Imparatorluğu zirvede. Elçiler şatafath yaşanumızı anlata an lata bitiremiyorlar. Giyimimiz. kuşamımız yemek tarzı mız her yerde örnek almıyor. Bu konser için hemen araştırmaya giriştım. Gluck' lar, Hasse'ler, Mozart'larda kı doğuya ait konuları buldum Gretry, Vıncent D'Indy' den de birer parça aldım. Programımıza bızden de örnekler katmak istedim. Ay dın Gun bana Cemal Reşid Rey'den türküler gönderdi, gelirler. Donizettlcl bir türkü de bana Ferit Al nar annağan etmişti. «Konser Içln özel bir kıyafet de hazırladınız mı?» O gece aılemden kalma bir uç etek gıydim. Dostum büyükelçiler,bana her yıl bir armağan getırdıler. îspanyol Büyükelçi'si de bana Anadolu işi kuslu bir ta rak getirmişti. D'Indy'den «Kuş ve Yavruları» şarkısını sövlerken başımdaki kuş lar da hareket ediyordu. konuşup, hem şarkı söyleBen sahneye çıktığımda mek çok zor,» bir peri masalmda yaşıyor Ne birbuçuk saati. Bu dum sanki. Bütün dinleyiciikibuçuk saate çıkti: ler o donemin kıyafetleri ile HIZLAN .Birlnci gün . gelmişler. ne yaptınız ikinci gün...» Asıl beni şaşırtan ne oldu *» Birinci gun Donizetti' biliyor musunuz?.. İlk sıralar nin Kralıçe rollerini anlat da oturanların giyimleri. tım. ikinci gün de operala Hepsi de o dönemin Osmanlı nnın karakterlerinin analizl kaftanlannı giyip gelmişler. ni yaptım. En çok ilgiyi bizım türküle Aslında ben bu çahşmay rimiz topladı. la bir kanaati de yıktım. HIZLAN «İstanbul Festl Şöyle bir kanaat var Av vali'nde vereceğiniz resitalrupa'da Canım, Donizetti de neler var?..» yetmişbeş opera yazmış. her Donizetti ve Rossini var. gece başını yastığa kor, er Les Soirees Musicales'in tesi günü kalktığında yeni hepsi. îkinci bölümde Doni bir opera yazarmış... Oysa zetti'nin operalarından arbüyük bir besteci. Kişileri yalar ver alıyor. nln de hep aynı olduğunu «Paris'te Versailles'da söylerler. Hayır bMt iddiaya bir opera oynayacağmızı katılmıyorum, aynı değil. Mü duydum..ziği de kişilere göre değişik Doğru. Gelecek mevtir. Marie Stuart'ın karakte sim Paris'te Versailles Fesrivle Elizabeth'inki aynı mı' tivali içinde Versaille SaraHIZLAN «Konuşmamızın yı'flda sahnelenecek bir opo başında daha konuya girme rada söyleyeceğim.. Bu ope den önce Venedik'teki bir rayı önce Venedik'te temsil karnavaldan söz ediyordu edeceğim. nuz..» Venedik'te onüçüncü yüzyıla kadar geleneği uzatı BÎTTİ labilen bir karnavalvar. Bu karnaval, aşktan siyasal ent » m m. tkl hamlede Mat (8«) ••• Türkiye 17'nci Satranç Birinciliğl: TSF bir süre once üye derneklerine bir yazıyla, bu yılki Türkiye Birinciliği'ni düzenleyip düzenleyemiyeceklerini sordu. Olumlu bir yanıt gelmediğinden Türkiye 17'nci Satranç Birincılıği muhtemelen îstanbul'da «Odakule» salonlarmda oynanacak. Kasım 1982'de Luzern / Isviçre'de 25'inci Satranç Olimpiyat'ı oynanacağmdan Türkiye Blrinciliği bir kez daha önem taşıyor. Çünkü ulusal takımın oyuncuları (6) alışılmış olarak bu turnuvadan seçilecek. Türkiye 1982 Satranç Birincisi ününü kimin kazanacağı hakkmda bir saptama yapmak mümkün. 52C nisan 1932 günleri arasmda îstanbul'da en yakm tarihte oynanmış Balkan 4.. Dostluk Turnuvası'ndaki sonuçlara göre tuttuğum oyuncular şunlar: J/ 1. YURTSEVEN X 0 1 1 0 2. SOYLU X* 1 1 Vı c 3. YILMAZ 1 1 X 0 1 0 4. ONAT 0 0 1 X 5. ARDUMAN 0 y 0 X ı 6. ÜLKER 1 0 1 y 0 X Tümü de Türkiye Birinciliği'ne katıldığı takdirde Birinci'yi bunlar arasında görmekteyim. Aşağıda Balkan Turnuvası'nda oynadıklarmdan birkaç oyun seçtim. Incelendiğlnde görüleceği gibi, açılış ve plan hataları, formsuzluk (Onat), kendine aşırı güven vardır. Başka blr deyimle, «istikrar» yani sürekli bir teknik düzey ve komplelik, oyunlarda yoktur. O halde aradan geçen beş aylık sürede bu yönünü düzelten oyuncunun büyük olanak sağlayacağı kesindir. Ama bu özelliğin öyle çabucak kazanılacağı da söylenemez. Konuya çok önem taşıyan bu açıdan bakmca (iyi blr form tutturduklan oranda) Soylu, Onat, Ülker ve Arduman'm büyük şansları olduğunu söyliyebilirim. Fransız; SOYLU ONAT (Balkan 4, İstanbul 1982; Tur 9) *1 e4 e6 2 d4 d5 3 Ad2 Af6 4,e5 Ajr8 (Çok oynanmış ve uzun bir yol olan 4 ... ÂÛ d7'yl bilmeye geçek l^almıyor). 5 Fd3 b6 6 c3Vd7 7 Ae2 [7 f4?! İyi gibi gözüküyorsa da (?!) gerçekte kuşkulu. 7 .., Fa6 8 Fxa6 Axa6 9 Ve2 Ab8 10 Agf3 Ah6 11 Afı c5 12 Ae3 Ac6 13 oo ve Slyah eşitltği sağladı: Medina Smederevac. HoUanda 1967] 7 .., Fa6 8 Af3 (8 Fc2 c5! = ; 8 .., Ae7? 9 b4!+) 8 .., Fxd3 9 Vxd3 Ae7 10 oo AbcG 11 b4 h5 12 g3 Af5 13 h3 Fe7 14 Fd2 a5 15 b5 Aa7 16 Kabı c6?! 17 bxc6 Vxc6 18 Şg2! b5 19 Khı g6 20 gi Ag7 21 Fg:5 Fxg5 22 Axg5 oo? 23 AHl Vc4 24 Vc2 Kfc8 25 Axf7 Şxf7 26,Vxg6+ Şf8 27 ?xh5 Vc7 28 h6 Vf7 29 Iıxg7+ Şg8 30 Vh6 Vxg7+ 31 Vxg7 + Şxg7 32 Axe6+ Şf7 33 Ac5 Kab8 34 f4 Ac6 35 Ad7 Kb7 36 f5 Kxd7 37 e6+ Şe7 38 cxd7 Şxd7 39 Kxb5 Şd6 40 Keı Ad8 41 Ke5, Terk. tspanyol (Marshall Saldırısı: 8 ... d5); YITRTSEVEN YILMAZ (Balkan Dostluk 4, tstanbul 1982; Tur 2): 1 e4 e5 2 Af3 Ac6 3 Fb5 a6 4 Fa4 Af6 5 00 Fe7 6 Keı b5 7 Fb3 oo 8 c3 d5 9 exd5 Axd5 10 Axe5 Axe5 11 Kxe5 c6 12 d4 Fd6 13 Keı Vh4 14 g3 Vh3 15 Ke4 (15 Fe3 anayol) 15 .., g5 16 Fxg5? [16 Vf3 Ff5 (16 .., f5? 17 Ke5!f) 17 Fc2 (17 Fxd5 cxd5 18 Ke3 Fe4 19 Kxe4 dxe4 20 Vf6 Vg4! 21 Fe3!?) 17 .., Fxe4 18 Fxe4 Ve6 19 Ff5 Veı+ Şg2 Vxcı 21 Aa3 Vxaı 22 Vh5 Kfe8 23 Vh6 Ka7 24 Fxh7+ Şh8 25 Fg6+ ve sürekli Kaç! (Kroeius)] 16 .., Vf5 17 Fc2 Vxg5 18 Kh4 f5 19 Ad2 Ka7 20 Af3 Vf6 21 Vd2 f4 22 g4 Kg7 23 h3 Ae3 24 Fe4 h5 25 sr5 Kxg5+ 26 Şhı Kg2 27 Kxh5 Kf7 28 Vd3 Kxf2 29 Kgı+ Kg7 30 Fh7+ Şf8 31 Fg6 Kxf3 32 Ve4 Fe6 33 Vxc6 Kxh3+ 34 Kxh3 Fd5+ 35 Terk. tspanyol; SOYLÜ YILMAZ (Baîkan 4, İsbul 1982; Tur 7): 1 e4 e5 2 Af3 Ac6 3 Fb5 a6 4 Fa4 Af6 5 oo Fe7 6 Keı b5 7 Fb3 oo 8 c3 d6 9 h3 h6 10 d4 Ke8 11 Abd2 FfS 12 Fc2 Fb7 13 Afı (13 d5 Ab8 14 b3 c6 15 c4 + = ) 13 .., exd4 14 cxd4 Ab4 15 Fbı? (15 Ag3 = ). Fxe4 16 Fxe4 Axe4 17 Vb3 d5 18 Ae5 Ke6 19 Ff4 c5 20 dxc5 Fxc5 21 Ae3 Kf6 22 Fh2 Kc8 23 a3 Fxe3 24 Kxe3 Ac2 25 Kadı Axe3 26 fxe3 d4 27 Ag4 Kfc6 28 exd4 Keı 29 Fe5 Ad2 30 Axh6+ gxh6 31 Terk. Sicilya; YILMAZ ÜLKER (Balkan Dostluk 4, îstanbul 1982; Tur 3): 1 e4 c5 2 Af3 e6 3 d4 cxd4 4 Axd4 a6 5 Fd3 Ac6 6 Axc6 dxc6 7 f4 e5 8 Î5 b5 9 a4 Fb7 10 Fe3 Af6 11 Ve2? Fe7 (11 ... Axe4 12 Fxe4 Vh4 + ) 12 Ad2 oo 13 oo Ad7 14 Vf2 Vc7 15 g4 f6 16 h4 Kfc8 17 Şh2 (17 Kfdı!). Vd8 18 Kgı Vf8.19 g5 Şh8 20 Kg3 (20 Fe2!? fikir Fh5 g6), c5 21 axb5 (21 c4 Ab6 22 g6^) 21 .., c4 22 Fxc4 (22 Fe2) 22 ... Fxe4 23 Fe6 Kxc2 24 Fxd7 (Her iki taraf zaman sıkısmasında) 24 .., Kd8 25 Fc6 Fxc6 26 bxc6 Fb4 27 c7 Kc8 28 Kxa6 (28 gxf6!) 28 .., K8xc7 29 gxf6 gxf6 30 Vg2 Fxd2 31 Kxt6 Vd8 32 Vd5 Fb4+ 33 Şh3 Vxd5 34 Fg5 Vhıf 35 Şg4 K2c4+ 36 Şh5 Va8 37 Ke6 Vf8 38 Ff6+ Kg7 39 Kxg7 Vxf6 40 Kxh7+ Şxh7 41 Kxf6 Kxh4+ 42 Sg5 Fe7 43 Şxh4 Şg7 44 Şg5 Fxf6+ 45 Şg4 Fe7 46 Şf3 §f6 47 Terk. Gençler Türkiye Birinciliği 5.7.1982 günü <Odakule»de başladı. Ankara, Adana, Mersin, Bursa ve îstanbul'dan toplam 48 oyuncu katılıyor. ' Osmanlı Bankası'nın desteğtnde olarak TSF tarafından düzenlenen turnuva ÎY ile 9 tur oynanacak. ••• Torino Turmıvası Sonucu: 12 Andersson ve Karpov 7 p; 34 Luboyeviç ve Portiş 6V3 p: 56 Kavalek ile Spaski 6 p. Ilübner rahatsızlığmdan terketti. Petrof Savunması; KARPOV PORTtŞ (Torino, 1982): 1 e4 e5 2 Af3 Af6 3 Axe5 d6 4 Af3 Axe4 5 d4 d5 6 Fd3 Fe7 7 oo Ac6 8 Keı Ff5 9 c4 Ab4 10 Ffı oo 11 a3 Ac6 12 Ac3 Axc3 13 b\c3 d\c4 14 Fxc4 Fd6 15 Fg5 Vd7 16 Ah4 Aa5 17 Fa2 b5 18 a4 a6 19 axb5 axb5 20 Axf5 Vxf5 21 Fe7 Kfb8 22 g4 Vd7 23 Fxf7+ Sh8 24 FxdC Vxf7 ?5 Ke7 Vf8 26 Fc5 Vf4 27 Ve2 h6 28 Ke4 Vf7 29 Ke5 Ac4 30 Kxa8 Kxa8 31 Kf5 Vj?6 32 Ve4 $h7 33 h3 Kaı+ 34 Sg2 Keı 35 Fb4 Ad6 36 Fxd6 cxd6 37 Vd3 d5 38 f3, Terk. 2 Çifteler Harası Müdürlüğü'nden (Vidanjör Arazöz Yaptırılacaktır) 1 Kurumumuz ihtiyacına, tekllf alma usulü ile, teknik ve ldari şartnameslnde bellrtilen özelllkte, Kurumumuzda mevcut 1968 model BMC TM100 kamyonumuza (1) adet VİDANJÖR ARAZÖZ yaptırılacaktır. 2 Vidanjör Arazöz'ün muhammen bede11 (1.700.000,) TL. olup, geçlcl teminata (51.000,) liradır. 3 Teminat nakit olarak yatınlabileceğl glbi, limit dahili banka teminat mektubu olarak da verllebilecektir. 4 Teklif mektuplarmm geçlci temlnatlarla blrllkte 20 TEMMUZ 1982 SALT günü saat (16.00) ya kadar Eskişehir / Mahmudlye ilçeslndeki Kurumumuz Müdürlüğüne verilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 5 Bu işe ait teknik ve ldarl şartnameler Kurumumuz merkezl MAHMUDİYE'de görüleblllr veya temin edilebillr. 6 Kurumumuz 2490 Sayılı Kanuna tâbi değildir. îlân olunur. «Basin: 18145) 4935 Soylu suskunluk, bilincli tevekkül... Mehmet ERGÜVEN 1960larda İstanbul Şehir Operası şehirll olmak yetiyordu operaya; devletleşince «ucube»ye (monstrum) döndü henüz yeni kurulmuş olmanın verdiği heyecanla birbirinden güzel temsiller veriyordu. Daha önce dinlediğim plaklardan kendımce bir opera dünyası kurmuştum, ama sahnenln büyülü atmosferinde olup bitenlere yabancıydım. Işte böyle bir ortamda ilk kez Sevil Berberi'ni görecektim Tepebaşı'nda. Dram Tiyatrosu'nun galerisinde annemle oturmuş kırmızı perdeye bakarken kalbım küt küt atıyor, az sonra plakta dinledikleriml sahnede izleyece|ime inanamıyordum. Işıklar karardı, daha o dönemde radyo reklamlarında yeterince çarpıtılan uvertür, ezgiyi tanımadan gelen bir rahatlıkla izleyicilerın bolca alkışlayışı, Pino Trost'un selâmı ve Sevil'de bır alan... O akşam perde kapandığında anlatılmaz duygularla doluydum. Her şey kusursuzdu ama Bosina rolündeki Ferhan Onat bir başkaydı. ilk aryası boyunca izleyicilerin soluğu kesilmiş, herkes Onat'm olağanüstü sesiyle aştığı teknik engeller karşısında adeta büyülenmişti. Ferhan Onat'ı gizli efsaneye dönüştüren nitelik neydi? O sıralar kuru bir hayranlıkla sınırh olan duygusal yaklaşımım, daha sonra şan eğltimine başlayınca anlam kazandı. Öncellkle şu somut gerçeği açımlamak gerekiyor: Koloratur adıyla müzik terminolojisine giren kadın sesi, eğer doğa yeterince cömert davranmamışsa, çoğu kez insana itici gelen tiz notalar yüzünden keskin ve delici (penetrante) bir etki bırak. maktadır. Ancak doğanın tanıdığı ayncalık bir ölçüye kadar ge.çerlidir; çünkü koloratur repertuvarına giren tüm rollerin temel özelliği, kımi zaman manyerizme girecek ölçüde zorlanmış teknik sorunlarda ortaya çıkmaktadır. Hidalgo ile çalışma olanağı bulunan Onat, hiç kuşkusuz bu bakımdan da çok şanslıydı. Tizlerde sivrileşmeden her türlü «agillte»nln üstesinden gelen sesi, dipayazonla yarışa çıkan «staccato»lardan sonra, bu kez orta ve aşağı tonlarda nice «bel canto» ustalarını imrendirecek kadar rahat 1bır bağlı söyleme (legato) örneği veriyordu. Tüm bu özelliklere çarpıcı ses rengi de eklenince, Onat'm kendı kuşağı içindeki saygın yeri daha da iyi anlaşılmaktadır. Aradan beş altı yıl geçmişti; Onat, bu kez Ankara Devlet Operası'nda Gilda'yı (Rigoletto) oynuyordu. Ancak renk ve belH tonlar dışında denetlemekle hayli zorlandığı sesi eski parlaklığını (Brillanz) yitırdiği gibi, sallanan diyafram yüzünden tonlar da oturmuyordu. Ne olmuştu Onat'a? O sıralarda kulaktan kulağa dolaşan bir habere göre Onat tembellik edip çalışmıyordu. Doğrusu ya, inanıyorduk da*bu laflara. Bugün, zaman imbiğinden süzülmüş gerçeklere bakınca, böylesl söylentüerin asılsız olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Onat, çalıstığı kurumun iyi bir üyesiydi ve burada demokratik yönetim adına iyilerle iyi olmayanlar, sözümona sıraya girip turnike düzeniyle sahneye çıkıyorlardı. Onat'ın daha fazla sahneye çıkıp kendisini gösterebılme için, ya bazı arkadaşlarınm yaptığı gibi perde arkasmı ilgili bakanlığa taşıması, ya da şirretleşmesi ge. rekliydi. Yapmadı, sanatçı onuruna yediremedi bunları. Ülkesmde kaldığı sürece bu garıp sanat ortamına boyun eğmekten başka yapacak bir şey olmadığını biliyordu. Hem sonra hırslı olsa ne yapacaktı? ilk gece yüzünden her türlü skandala hazır arkadaşlannın vardıkları yer ortada değil miydi? Onat için bundan sonra susmak kahyordu geriye. Ünlü besteci Webern de ne de. mişti sonunda: «Ustalığımın gerl kalan kısnu snsmak.» Onat'm son yıllardaki soylu suskunluğu da böyleydi; billnçli bir tevek külle her türlü dedikodudan uzak yalmzlık... Yaşamını çalıştığı kuruma adayan bu büyük sanatcınm önünde bir kez daha saygıyla egilirken, dileyelim Devlet Operalan da ciddî bir özeleştiriye geçip, yeni Onat'lara gerçek değerini verebilecek düzeye ulaşsın. HAYRABOLU TAPULAMA HAKİMLİCİNDEN Esas No: 1979/503 Davacı Kudret önbay tarafından davalılar Hanife Aydemir ve arkadaşlan aleyhine Çerkezmüsellim koyünde tesbiti yapılan 1891 ve 1893 no'lu parsellere aıt itiraz davasında davalılardan Selim oğlu Aliman, Mehmet oğlu Süleyman, Mehmet kızı Bahire, Mehmet kızı Gülfatma, Hüseyin Açıkel. Emin oğlu Huseyin, Medine Duman, Rahime Yaşar, Fatma Yaşar, bunlardan Fatma Yaşar, Rahime Yaşar, Emin oğlu Huseyin, Mehmet oğlu Süleyman, Ayşe Dubacı ölü olduklarından mirasçılan da saptanamadığından ve zabıtaca da adresleri tesbit edilemeyip meçlıul kaldığından tebligat yapılamadığından 7201 Sayıh Tebligat Kanunu'nun 28. 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla. Adı geçenler ile ölü bulunan klşilerin mirasçıları duruşmanın atılı bulunduğu 29.7.1982 günü saat 11 OO'de Adliye duruşma salonunda hazır bulunmalan ve bu parsellerle ilgili tüm kanıt ve belgeleri duruşma günü ibraz etmelert veya kendilerinl bîr vekille temsll ettirmeleri aksi halde duruşmanın gıyaplarında yapılıp karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilan tebliğ olunur. (Basın: 17819) 4951 1 U I I 2 3 4 5 6 7 8 9 •I I I I M I mm^m bulmaca i 2 3 45678 9 i zHıUJ l•n mmmmm I n •r SOLDAN SAĞA: 1 Alman Milli Takımının yıldız futbolcusu. 2 Eski Yunanlüarda Savaş tannsı... Duyuru. 3 Aydın iline bağlı bir bucak merkezl... Marsilya açıklarmda bir ada. 4 Notada duraklama zamanı... Bir duvarcı ve sıvacı âleti. 5 Çok güzel ve makbul blr çlçek... Erblyumun simgesi. 6 Elln lç ve düz kısmı. 7 Eski blr tann... llâve... Bir peygamber. 8 Sermaye. 9 Gize'deki üçüncü plramidi yaptıran firavun. TUKAEIDAN AŞAĞIYA: 1 Telsiz telgrafla verilen haber ve bunun yazılı olduğu kâğıt. 2 Uzuncaburç'a 3 km. mesafede bir eski Roma yerleşmesi... Birdenblre. 3 Yetl... Bir renk. 4 Ana, temel... Eskrlmln üç dalından J»irl. 5 Senegal'in başkentt.' 6 Nljer'in başkentı... Eski bir Japon uzunluk ölçüsü. 7 Yurt... Meydan. 8 Büyük dert. 9 Blr organda ve özellikle kalpte blr atardamarın kan pıhtısı ile tıkanması. 1 ME 1 A L A R 2 u"T j i \±A L E 3 S A K ± A f 4 T I E A1 1 e S. 5 A T K A £. T A I P 6I AT 8 £ 9 M h 1 23456789 • | • • J.•• A • M A A T A M•f. Ş Ç 1Â A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog