Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

0 9 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Londra'da bir köprüde asılı bulunmustu ^ • Italyan banker Calvi, Falkland savasında Arjantine silah verdi SOMA, (a;».) Italyan ban pekçok önde gelen ismiyle birker Robert Calvi'nin, ölümün likte, «P2» Mason Locası skan den kısa bir süre öncesine dek dalına kanşmıştı. Arjantin lle bir silah tioareti Senatör Calamandrei, «La lşini yürüttüğü anlşşılmıştır. Stampa» gazetesine verdiği deCalvi, Italya'dan kaçtuctan son meçte, «Banco Andino kanahyra, Londra'daki bir köprüde la Arjantin'e gelişmlş silahlar asılı halde bulunmustu. satıldığının ortaya çıkarıiması, ttalya'da büyük siyasal yan Calvi'nin 'Blackfriars köprüsün kılar yaratan «P2» Mason Lo de Intibarıyla noktalanan olaycası dosyasım soruşturan eki lann son balkası olmuştur» bin başında bulunan Komünist dedi. Parti Senatörü Franco CalaVatikan Bankası «İstituto mandrei, Calvi'nin, sahip oldu Per Le Opere Di Reügione» ğu «Banco Ambrosiano»nun Pe (İOR) Pera'daki banka şuberu'daki şubesi kanalıyla, Falk siyle bağlantüı bulunuyor. land Adalan bunalırru sırası '«tOR.un, Banco Andino'yla ara boyunca Arjantin'e silah satışı sında 250 milyon dolarlık bir lçin mali destek sağladığım taahhüt anlaşması bulunuyor. belirtti. Calvi'nin adı. ttalya'nın îtalyan Maliye Bakanlığı kay naklanna göre, «lOR»un başında bulunan Başpiskopos Paul Marcinkus, Banco Ambrosiano'nun yönetimini devralan görevlilere, sözkonusu anlaşmanm, Calvi'ye ait olan ve Vatikan Bankasmın üstleneceği tek borç olduğunu bildirdi. Cal vi dosyasım inceleyen soruştur. ma yetkilileri, Calvi'nin Latin Amerika'yla olan baglantüannı, «P2» locasmm kurucusu Iacio Selli aracılığıyla, bu yıl, Monte Carlo'da yaptığı bir dızi toplantı sırasında düzenlediğine inanmaktadırlar. îtalyan polisince aranması sürdürülen Gelli, Latin Amerika'yla yakın iş ilışkileri kurmuç olmasıvla tamnmaktadır. Reagan: ABD üluslararası Deniz Hukuku antlaşmasını imzalamayacak WASHİNGTON, (a.a.) Bonald Reagan yönetirni, İngiltere, Fransa, Federal Almanya ve Japonya'ya, Üluslararası Deniz Hukuku Antlaşmasını im zalamayacağını bildirdi. "Washington PosU gazetesinde dün yeralan bir habere göre, 29 hazirandaki Ulusal Güvenlik toplantısmda, Başkan Reagan tarafmdan alınan bu karar, geçen pazartesi gunu sözkonusu ülkelere duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. bu haberle ilgili olarak yorum yapmayacağını söyledi. Reagan yonetiminin geçen yıl beürlediği ana politika ilkeleri arasmda, Üluslararası Deniz Hukuku Antlaşmasmın. Amerikan istekleri koşutunda değişiklikler yapılmadığı sürece imzalamayacağı vurgulanıyordu. Reagan'ın bu kararı, BM'in antlaş mayı kabul etmesınde buyük gecikmeler yaratmış, sonuçta, nisandaki toplantıda, 130 ülke antlaşmaya olumlu oy kullanırken. 4 ülke red ovu vermigti. NATO Avrupa'da kuvvet indîrîmi planını sundu VtYANA, (a.a.) Batıh Ulkeler Orta Avrupa'da kuvvetlerm dengeli olarak azaltılmasıy la i'gilı vetıi planı dun karşı ta rafa resmen sundular. Yeni NATO Planı NATO ve Varşova Paktı ülkelennın orta Avrupadaki Hava ve Kara Kuv vetlenni aşamalı bir şekilde a zaltarak 900.000 ıle sınırlandırmalannı öngoruyor. Geçen ay ABD Devlet Başka nı Reagan tarafından açıklanan yeni NATO planı, orta Avrupa da askeri birhklenn azaltılması konferansının 312. oturumunda Federal Alman Büyükelçisi Walter Boss tarafmdan antlaşma taslağı biçıminde sunulmuş tu. Ergun BC Politikada Sorunlar» Boru Hattı Kavgası Batı ittifakı. Başkan Reagan'ın Beyaz Saraya gelmesinden bu yana en bunalımlı günlerinl yaşıyor. Kimi gözlemcılere göre Atlantik'in ild yakası arasmdaki görüş ayrılığı, eski Başnan Carter dönemındekı sürtüşme ve karşılıkb kuşkulann boyutlarını da aşmış durunıda. Lübnan'dakı sa vaşa ilişkin gelışmeler Batı Avrupa lıderlermm son günlerde Başka'n Reagan'ı sert biçimde eleştiren ve Beyaz Saraya meydan okuyan konuşmalarına ilişkin haberlerin gözden kaçmasma yot açtı. Bardağı taşıran damla, Sibirya Batı Avrupa doğal gaz boru hattı projesi oldu. Bilindiği gibl, Başkan Reagan boru hattınm yapımı için ancak Amerikan şırketlerince üretilebilen ba?ı araç ve gereçierin satımını yasaklamıştı. Iki hatta once Reagan, bu şırketjerın Avrupa 'daki uzantılarına da satış yasağı koydu. Bunun ü^erine Batı Avrupa'da kıyamet koptu. Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, ilk isyan bayrağını açan Batı Avrupa'lı lıder oldu. Schmidt, geçtığimiz hafta yaptığı konuşmada «ABD bizim kesemizden Sovyetler'i cezalandırmaya çalışıyor» diyordu. Schmidfın tepkisl haksız değildi. Boru hattı, hem Sibırya'nın doğal gazını Batı Avrupa'ya getirecek, hem de ekonomîk durgunluk içinde olan Federal Almanya'da binler• ce yeni işalanının açılmasını sağlayacaktı Fransa Devlet Başkanı Francoîs Mıtterrand'm tepkisi ise Helmut Schmidt'ten de sert oldu. Mitterrand, on gün önce Brüksel'de toplanan AET doruğunda yaptığı konuşmada ABD'nin müttefiklerine karşı «küçük düşiirüctt, haksız ve tehlikeli» davranışlarda bulunduğunu soylüyordu. Falkland savaşmda ABD'nin desteğinden ötürü Reagan'a borçlu bulunan Batı Avrupa'nın en Amerikan yan lısı lideri Başbakan Margaret Thatcher bile, kızgınlığmı saklamıyor ve «ABD'nin bu tutumu sonunda kendisine zarar verir» diyordu. Batı ittifakında bu denli sert bir çekişmeye yol açan sorunun iki yanı vardı. Ekonomik açıdan, Sovyet doğal gazı batırun enerjl gereksiniminin önemli bölUmünü karşılayacak, aynca işsizliğin rekor düzeye yükseldiğl yaşlı kıtada yeni iş alanlan açılacaktı. Ancak iş burada bitmiyordu. Müttefikler arasmda bir de güven sorunu vardı crtada. Üç hafta onceki Versailles ekonomik doruğunda, Başkan Reagan boru hattı konusunda ılımlı tutumda görünmüş, eski Dışişleri Bakanı Alexander Haig ise sorunun çozümleneceğine ilişkin Batı Avrupa'lı 11derlere vaadde bulunmustu. Versailles doruğunun üzerinden iki hafta geçmeden Reaganin satış yaşağııun kapsamını daha da genişletmesl, Batı Avrupa'da Beyaz Sarayın sözune ne kadar güvenilebileceği konusunda clddi kuşkTilarm doğraasına yol açmıştı. Batı Avrupa'ya yakınlığı ile tanman Haig'in istifası ise bu kuşkuiarm bütün bütüne artmasma neden olmuştur. Amertkan basınından, Haig'in Sovyetler ve Batı Avrupa konusunda Reagan'ın ulusal güvenhk damşmanı William Clark'ia sert tartısmaiara ginştığini öğreniyoruz. Clark'a gore, ABD. Sovyetler'e kargı sertlik polıtikası izlemekte kararlıdır ve Batı Avrupa bu politlkayı beğenmezse kendi bileceği iştır. Clark'ın bu görüşü Savunma Bakanı Weinberger tarafmdan da desteklenmektedir. Bu nokta da, bizi sorunun özüne getiriyor. Reagan, malzeme satışı yasağmı, ileri sürdüğü gibi, Batı Avrupa. Sovyet doğal gazına bagımlı olmasm diye koymamıştır. Başkan Reagan'ın dav ranışı, kendi dünya görüşünün ve siyasal felsefesınin sonucudur. Bu görüş, ekonomik sıkıntı içinde olan Sovyetler Birlığini bütün bütüne güç duruma sokmak, Sovyet ekonomisine ağır ulr darbe indırmek hedefine yönelütir. Başka bir deyişle Reagan yönetüni, ekonomik savaşla Sovyet sısteminl güçten düşürmeye çalışmaktadır. Batı Avrupa'ya ise bu görüş temelden ters gelmekte ve ABD'ye karşı kuşkular artmaktaaır. Batı Avrupa'ya gore, elinde dünyayı bir kaç kez uçurmaya yeterlı nükleer stok bulunan bir süper güç, ekonomik ambargo ile pes etmez; aksine son derece tehlikeli ve saldırgan bir tutuma glrebilır. Boyle bir durumda ise, deyim yerindeyse kabak, topun ağzında olan Batı Avrupa'nın başına patlar. Başkan Reagan'ın geçtığimiz yıl «Avrupa'da sınırh bir nükleer savaş olabileceğl» yolundaki sözlerini unutmayan Batı Avrupa, bu yüz den boru hattı sorununu, ekonomik hesaplann otesinde, siyasal gerginlikte yeni bir aşama olarak görmekte ve iki süper güç arasında nereye varacağı belli olmayan bu tırmanmada arada kainıaktan korkmaktadır. Bu arada yüksek faiz hadleri ile ABD'nin Lüb nan'da îsrail'i açıkca desteklemesinin Batı Avrupa'da yol açtığı tedirginlik te artmaktadır. Gerçi Batı Avrupa da Lübnan konusunda, alışılagelmiş «kınanıalardan» öte bir şey yapmamıştır. Ancak Avrupa, her zaman Israll'e sağlanan Amerikan desteğinin daha «temkinli» olmasından yanadır. Başkan Reagan politikasmı daha esnek temellere oturtmadıkça Atlantik'in iki yakası arasmdaki görüş ayrılıkları daha da derinleşeceğe benziyor. Günün Kltapları Günün Kitapları Günün Kltapları Günün Kltapları Günün Kltapları Gombrich'in SANATIN ÖYKÜSÜ'nün "yaymından bu yana beklenen önemli yapıt MODERN SANATIN ÖYKÜSÜ Çevirenler: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN / Prof. Sadl OZlŞ Mutlakaokumanizvekitaplığınızda bulunması gerekli bu yapıtta "1900'dengunümüzeSANATTARlHl'nf bulacaksınız. 398 sayf a 85'i renkli 300 resîrrr Birinci Hamur, ofset baskr, 1250 Urc Norbert Lynton TEMMUZ SAYISÎ ÇIKH YARIN GENÇLİK ÖDÜLLERl '82 SONUÇLANDIÎ ELEŞTİRİ ve KARİKATÜR ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURULLARININ RAPORLAR1 (Muzaffer İlhan Erdost, Veysel öngören, Afşar Timuçin, AhmetTelli/Tan Oral, Ne*ih Danyal, Ümit Öğmel, Semih Acar) * * ALAATTİN BlLGİ / More Dedenin Sakalr VEYSEL ÖNGÖREN / Tanrılık Değit Milyonlardan Biri KAYRA ARAT / Çocuk ve T V TAMER LEVENT/Tiyatro İçin4 İSMAİL GOL / İşsizliğe Çare Yok mu? LEVENT KUDRET / Julia'dan Yola Çıkaralc ATİLA KANBİR /Ohannes Şaşkal İle Konuşma ŞİİRLERIYLE: GÜLTEN AKIN, VEYSEL ÇOLAFT, HÜSEYİN YURTTAŞ, FERGUN ÖZELLİ, Z.TURGAY, ALPER BEK. ÖYKÜSÜYLE: REFİK AYDIN/Fırçalar ÇİZGİLERİYLE: OHANNES ŞAŞKAL,MUSTAFAOKÂN, ÇETİN ÇUBUK, SEYDALİ GÖNEL, ATİLA OZER. ÇEVİRlLERlYLEi ALÎ CENGİZKAN Abone KoşuIIan: Yuröçi/Altı Aylık 500 TLYıllık 900 TL Yurtdışı/Altı Aylık 30 DMYıllık 54 DM Adres: P.K. 723 Kızılay Ankara FİLİSTİN ŞİİRLERİ • • Schmidt: Devlet AEGTelefunken'e yardım etmeyecek BONN (a.a.) Federal Almanya Başkanı Helmut Schmidt, iflasta olduğu ile ri sürülen ve yıllık cirosu 15 milyar doyçemarkı bulan ABGTelefünken şirketinin sermaye artınmı yo luyla kurtarılmasına devle tin katılamıyacağını söyledi Başbakan Schmidt. şirketin Ihracatı sürdürme sl amacıyla devletın mali yönden kefaletini gözden uzak tutmayacaklarıru kay detti. Schmidt, şirketin Fe deral Almanya ve Almanya ,dışındaki işyerlerinde 123 • bin kişınin çaiıştığını hatır lattıktan sonra şirket yöne ticılerinin, bir zamanlar devletin müdahalestnden yakındıklannı. şimdi de devletten destek istedikleri ni, bu'iki tutumun birbiriy le bağdaşır bir yanı bulunmadığmı söyledi. REMZİKİTABEVİ Dg! duyanlar I BİLGİSAYARLAR'a SANAT BILIJVL dergtel alza saalanlyor miy* M|ta> «™»l d«r«M I kıınrtı»» 1171I ı bîlişim Içlndekiler TARİH BİLİNCİ ANAYASA HAZIRLANIRKEN / Halit ÇELENK / TARİH BİLİNCİNİN GEREKLİLİĞÎ I Sargut ŞöLÇüN / ÇAĞDAŞ TARİHBİLİNCİNİNFELSEFİ KÖKENLERİ / Afşar TİMUÇİN/ ÜLUSLARARASI BİLİMSEL ÎLİŞKİLER VE TARİHÇİLİĞİMİZİN SORUNLARI /llber ORTAYLI/ ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCELERİN SAVUNUCUSU DEVLET ADAMT: MCOLAE TITULESCU / Türkakaya ATAÖV/ MEHMED CAVtD BEY VE SENDİKA HAKKI / Mesut G üLMEZ.f "YABANa DÜŞMANUĞl"NIN ARD1NDAKİLER VE BARIŞ SORUNU/ Jılmaz ONAY / SANATSAL KÜLT.ÜR. BUNAIIMI fAziz ÇALIŞLAR / GELENEKSELEZGİDEN BİLİNÇLÎ ŞARKlYA/GüneyGöNENÇ/ BİR. PAZAR ŞÜR jAtaolBEHRAMOĞLÜI AİLE HEKİMLİĞİ.TOPLUM HEKİMLİĞİ / Nevzat EREN / ÇAĞDAŞ jHEKİMLtK:TOPHM HEKİMIİĞt/ Derman BOZTOK / SESfAV KAZANAMAMANIN BEDELt YAŞAM MI? / Nejat AKAB/EZİKIİK, KÜÇÜKLÜKDUYGUSUÜZERİNE f Çetin Y2TK/N7TÜRKSİNEMASININ" ZAFERİ "MACARLAR"VE ÎNSANLAR / MahmutTALlöNGÖREN/ BİR ÜNİVERSİTE TİYATROSU VE İORCA / Gülşen KARAKADIOĞLUf TÜRKTOPLUMUNDA KADIN / MehmetKöK. Adres: Etnek Işhanı No: 1300 YenişehirANKARA BmalmtTOrMytfnln En Eski BılgiaayarDerBlıl / Aydın K»kwl: Bilulm Tsknıkblllmi ve Azgalısmıslık / Bılı«ım DünyamiKitn: Türkıys l> Bapk»«ı / Ali Demıreoy: llatıjımın Biyolojık Evriml / Kılıçarslan Ayttç (çevıril: Elektronik Bılgbayardan Orgml» Bilgıuyara / Güngbr Günalçın. Kıbarnatik Devrimi ve Uygarkğımızı Geliatıran 3 Dalga / Bılısım Galışma ve Ban».Oıarin» Meksik» Bıldirisi / Bülent Epır ve Fulya Ankara DPT Elektronik Bılgl Istem Ozel Ihtısas Korrnyonu Çalısmalan / TBO Çalısmalan TBD Bılgı Işlem Merkezleri Bırlıgı Kuruldu /TBD Çeiıamalan Kadrolar ve Yan Odameler / Yurttan Haberter / Dı» Haberter • ABD'de Bılısım Inaanggcü ve Egıllmler / BM««mı» Mllletlar Bılisım örgutu IBI'nın Dargısı Agora / Alı Saatçı: Ozel Böium Mıkroljleyicller / N. Kaya Kılan. Edsger W. Di|katra ıle Mını Soyleal / Programcın.n K6aesı / TBD Çalısmalan : TBD Eğıtim Program / Okurtanmııdan / Uluıal v» Uluslanraaı Toplantılar. 8AT1S FİYAT1:21 Mart, 21 Hazlnn, 21 EylüİMYilanJOOTt, 21 Aralık BİÜŞİM TÜRKİYEYILUĞI sayıaı3G0TU ABONETARİFESİ' 1982'de yayrnlanan 3 aayı lçln 60OTI., 1962 TBD üyellk ödent.si olarak 240 T L , ddemıt olsnlarlçin 300 TL. Abone bedelı ve uyollk ödentlleri T.C. Zlraat Bankıaı Yenıaehır / Ankara Şubesınde 630/26816 say* TBD heaabına yatınlmalı, abone iataSı makbuz numaraayla birlikte TBD P K. 113 Yenlaahlr / Ankara adrMİne bıldirılmelıdir. Libya'yı yönetim karsıtı geni\a\an egitmekle syçladı NAtROBt (a.a.) Ugan da hükümeti, Llbya'nm Milton Obote yönetimini devirmeye çauşan gerillaları eğittiğini, Uganda'da karışıkhk ve istikrarsızlık yarattığım ileri sürdü. üganda tçişlerl Bakanı, John Luwuliza Kirunda, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kenya'daki Libya Btiyükelçiliğinden, Uganda'daki hükümet karşıtı gerillalara ucakla Libya'ya taşınarak eğitim gör meleri için mali destek sağ landığına ilişkin kanıtlara sahip olduklarını açıkladı Bakan gerillaların 23 şubatta Kampala'daki ordu karargahına yönelik sal dınlannda kullandıklan si lahların Libya*dan gelmiş olduğunu bildirdi ve Afrika Birliğl Örgütü üyesl olan Libya'mn bu tür davra nışlarım hoş karşılamadık lanıu kaydetti. bîllŞİm dergisi bilgisayar teknikbiliml va bilg! işlem kesiminde Türkiye'de, Türkiye'nın yakın çevresinde vs dünyada olup bitenleri izleiçerisinde 4 renk ofsat baskı 20 X 27 cm boyutlannda 68 sayfa. mek isteyen herkesin dergisidir / KUŞB kapak 24 ocak uygulamalan vebazıgerçekler i ^ onurlubir A FİLİSTİN ŞİİRLERİ Vazışma ve Havala Adresİs P.K.723 KızılayAnkar» kalbimin üstünde bir ayuç güneş BUGÜNLERDE MUTLAKA İNCELENMESİ GEREKLİ GÜNCEL KtTAPl. TerhanSensoy^un «SAHIARI DA VURUR1AR> KDCASI JSTANBUL, kitaplan cıktı.., Ispanya'da Başbakan Sotelo, Demokratik Merkez Birliği Partisi Başkanlığı'ndan istifa etti kADRtD, (THA) îspanya'da Başbakan Leopoldo Calvo Sotelo'nun, ıktıdardaki Demokratik Merkez Bırliğı Partısi Başkanlığuıdan ıstıfa ettıği açıklandı. YetkıUlenn verdikleri bilgıye göre Sotelo eski Başbakan Adolfo'Suarez ve Parlarnento Başkanı Landelino Lavilla'yla dört gün süren görüşmeden sonra istifasını açıkladı. Yetküller şımdıki halde lspanya'da siyasaı durumun çok karışık ve iktidar partisi için de çok vahim bolünmeler olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu arada basın ve muhalefet partilerinin liderleri de siyasal kanşıklığa bir çözümün hemen bulunmaması halınde ordunun mtidahale etme olasılığınm bulunduğunu haber verıyorlar. Yargıtay CBaşsavcı Yard. YENhÇIKTL OYUN'/lOOLira adreaP.K.50 BAKANLîKLARANKAR \ DR. SAMİ SELÇUK Yasa Yaymlatı, P.K. 585/İst. adresinden istenebilir. Tlf: 27 54 88 27 22 59 DAörriMt CEMMAYTeI:27 0 l 5 S ÖZGOR DAĞITIM Tel: 26 2 5 1 * ORTA OYUNCULAR YAYINLARt PK: 117 K1ZILTOPRAKİST.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog