Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 9 TEMMUZ 1982 Maliye Bakanlığinın görüsü: Sıkıyönetim emriyle isten cıkarılan isciye tazmînat ödenmez ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığı, Sıkıyönetim emriyle işten cıkarılan ışcilere ihbar, kıdem tazmrnatı ve kötü niyet tazminatı ödenmeyeceğine lllşkin bir görüş bildırdi. Maliye Bakanlığı'nın bu gorüşü. Yorgıtay 9. Hukuk Dairesınin son verdıği bır korarla celişlyor. Maliye Bakanlığı'nın «BUMKO.. 115542 . 3186/19729) sayılı ve Mahalli idareler Genel Mudürlüğü'nun bır yozısına ver diği yonıtta, gerekce olarak özetle şu gorüşlere yer verildi: «Kıdem tazminatı, 1475 soyılı Iş kanununun 2320 sayılı kanunta değişik 14'ncü madde smde ihbar tazminatı aynı kanunun 13'ncü maddesinin (C) bendinin fıkrasında tanzim edıl miştir. Hizmet aktinm fe&hi halinde, 1475 sayılı kanunda öngörülen tazminatların ödenmesi için ka nunun bellrttiğl sartların geıçekleşmlş olmosı yanında hizmet aktlnin «iradis olarak fesh edilmiş olmosı şartıno da bağlı kalınmıstır. ilgide kayıtlı yazınızda, Ankara Belediyeslnce 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı kanunla değişik 2'ncı maddesinin» «... Sıkıyönetim Komutaniığının...» işlerine son verilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getlrllir.» Hükmü uyarınca, Sıkıyönetim ICornutan lığının yazılı emri doğrultusunda bazı işçllerln hizmet akitlerinln feshedildiği belirtllmektedk. 8u nedenle Işveren olan Ankara Belediye Başkanlığı ira de ve ihtiyarı dışında hizmet akitlerlni feshetmek durumundadır. 1 Yargıtay Tevhldi İctihadı Genel Kurulu'nun (İctihadı Birleştlrme Kurulu) 14.12.1949 tarih ve e. 10. k. 15 sayılı kararında şöyle denilmektedir «. . İsverene ve işcilerit ırade ve •htiyarlarıylo iş akdinln fesh! hollerinde uygulonan 3008 sayılı kanunun 13'ncü maddesl hükmü (şimdilfk 1475 (Arkası 9. Sayfada) Yurda kesin dönüs yapanlarm hizmetleri borrlanarak sayılacak ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlannın dışardakl çalışma sürelerinin sosyal Rüvenlıklen bakımından deSerlendırilmesı hakkında vasa önerısı Danışma Merlısl Saglık ve Sosyaltsler Komisyonu'nda görüsulerek kabul edildı Ahmet Samsunlu'nun yasa önerisı HUkümet tarafından tıu konuda yapılan çalışma İle birlestirlldı. önenye göre, yurt dışından kesin dönüş yapanlar belge lemeleri koşuluyla çalıştıklan ülkelerdeki hizmetlennin tamamını borçlanabilecekler. Başvuru tarihinde tabi oldukları sosval güvenlik vasaları uyannca prıme esas kazanç üst sı nırı üzennden hesaplanacak lşçi ve Işveren sıgorta primlerl veya kesenek ve karşılıklar tutannın tamamını, borcun teblıgı tanhuıden itibaren Türk parası olarak en geç 3 yıl ıçlnde eşıt taksztlerle ödemek koşulu ile borçlanabiünecek. Yasa onerısı ile. tahsıs ısteminde bulunulabılmesı ıçın vurda kesin donüş ya pılması. kesin donuş tarıhine kadar geçen çalışma suıelerlmn boı ç'.anılması ve bu surelere aıt borcun tanıaminm ödenmesi öngoruluyor 7 hazıran 1978 tarıhmde vurtdışıııda çalışmakta o lup da bu yasanm yürur lült tarihmden once yurüA donüş vapmış olanlar bory lannı Türk parası, diğerlerı dövlz olarak ödeyecekler. Bu yasadan vararlanmak üzere basvuruda bu(Arkası 9. Sayfada) Derneklerin para toplama islemleri denetlenecek Dernek, dernek şubesi, İederasyon ve konfederasyonların tahsilat isleri ve alındı belgeleri her yıl İçişleri ve Maliye Bakanlığı'nda çalışan en az iki kişilik komisyon tarafmdan denetlenecek. Gelirlerin toplanmasmda kullanılacak ahndı belgeleri Maliye Bakanhğı'nca bastınlacak ve dağitılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dernek. dernek şubesi, federasyon ve konfederasyonların tahsilat lşlerl ve alındı belgeleri her yıl. İçişleri ve Maliye Bakanlığmda çalışan en az iki kişilik Komisyon tarafmdan denetlenecek. Bu kuruluşlann gellrlerlnin toplanmasmda kullanılacak alındı belgeleri Maliye Bakanlığınca bastınlacak ve dağıtılacak ve her yıl satış fiyatlan saptanacak .Alındı belgelerinin bastmlıp satışı saglanmcaya kadar, bu kuruluşlar da ha önce gelir elde etmede kullandıkları makbuzları. bulundukları yerın mülkt âmirine onaylatarak kullanabilecekler. Ayrıca alındı belgelerlni kaydetmek icm noterden tasdikli. alındı belgesl kayıt deftert tutacaklar. Kayıt defterinin dü zenli bir şekilde tutulmasın dan sayman üye ile birlikte baskanlar da sorumlu olacak. Dernek. dernek şubesi, federasyon ve konfederasyonlar adma para toplayacak kişiler, bu kuruluşlann yönetim kurullarmca saptanacak. Saptama söz konusu yerin zabıta makamlarma onaylatıldıktan sonra. bu kişilere üzerlnde açık klmlikleri yazılı olan. rotoğraflı bır yetkl belgesî verilecek. Adı gecen kuruluşlar adına toplanan para lar 15 günde bir kuruluşun hesabının bulunduğu bankaya gönderilecek. ESer. para miktan 10 bin lırayı geçerse 15 günlük süre bek lenmeden banka teslim edilecek. Kuruluşlar yönetmeligln başlayarak en gec bir av içinde almdı belgesı kayıt, defterinl sağlayıp, notere tasdik ettlrerek kuilanmak zorunda kalacaklar. Maliye Bakanlığinın knnuya ilişkin yönetmpliği Resmi Gazete'de yaymlana rak dün yürürlüğe girdi. Bakanlık tebliği: Tüpleri satıcı bizzat takacak tırdığı kinıselere yaptıracaklar. Ayrıca. tüplerin kullanıl masmda v abonelere gerekli bılgilen e belgeleri de verecekler. Tüpler. Bakanhkca ılan edilen mahalh satiç fiyatlannm dışmda satılamayacak ' ANKARA, tANKA) Sı ve pazarlama esasları ile ma BAKIMLI vüaştırılmış petrol gazı halli idareler, dağttım şırket OLACAKLAR , (LPG) tüplerini kullanan tü leri. bayiler ve abonelerm Bolum tesıslerinden çıkan ketıcilerin, bu tüplerle, bun uyması gereken kuralları bır tupler bakımh. boyalı ve duz )arın donanımlarını evlerın tebliğle açıkladı gun olacak Tebliğ uyannca, de Can ve mal emniyetini Tebliğe gore. LPG bayı le halen faaliyette bulunan vetehlikeye sokmayacak şekil ri, 10 Kg. ve uzerindekı tüp va veni faahyete geçecek da de ve temiz olarak kullan leri tüketim yerine kadar go gitım şırketlen tarafmdan tnalan gerektiği» bildirildı turecek ve bağlanmasım bı? depolama veya dolum tpsısı Enerji ve Tabıi Kaynaklar /at kendilen yapacak veya kurulması veya mevcut tesıs Bakanlığı sıvılaştırılmış pet sorumluluğu kendisıne aıt lenn tevsıı Bakanhğin i7nıne rol gazı (LPG)'mn dağıtım olmak uzere yanında çalış basrlı olacak. Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ayrıca. sıvılaştırıl mış petrol gazı (LPG) tuplerının, ocak, fırın, soba ve benzeri mal ve emtia ile bır lıkte satılmasını da yasakladı Bu tüpler standarda uyolmayan cıhazlara da kesinlikle baŞlanaraayacak Tebüg hukumleri dımden itibaren yıirürlüğe girdı An cak, tebliğde yer alan ve ba yilere, dağıtım şirketlen ile mukavele yapma zorunlulufru getiren madde ile. da&ıtım sırketlennın sadeo? ken dı markasını. rengini ve stanriartlara uygunluk KÖSteren tuplere dolum yaparak. bu tüpleri satısa sunabüeceklerı volundaki madde '% Maliye Müfettişleri raporunda, «1977 1978 ler 1 ocak 1983 tanhmden itı baren uygulamaya konulayıllannda Gümrük ve Tekel Bakanhğında cak. Banker Kastelli nin yasamı "acıklı komedi,, filmi oluyor Film. San Vakfı Genel Sekreteri Ümit Utku. «gariban» sanatçıların «milyonlarca lirasını» götüren Cevher Özden'i vc reklam filmlerirıde oynayan 7 unutulmayan oyuncuyu beyaz perdede elestirecek. MajaKiıı Servfsi Isviçre'ye kaçtıktan sonra tüm yaşamı en ınce aynntılanna kadar basına vansıyan Banker Kastelli (Cevher özden) şımdi bir de fılmp konu oluyor. Kastelli ola vına duyıilan olağanti'5Ui ılgiden yarariıınmak ısteyen FilmSan Vaktı Kastelli filmı lizerınde çalısiTT.va ba^ladı bıle Şu anrii " •'.] hvır! '"nnnos'i vanl makta olan film «tamarm renk li». " dakıka ıçrndp Banker W Cevher (Vzden'ln «temiz ve Itir li çamaşıirlarmı» bevaz perdeye ransıtırken «içinde hem ko nıpdi. hem dram birlikte yer alacak». t M t T UTKU Y%P\C*K «Kastelfced e ler» adını taşıyacak ftlmin vapımcısı PHmSan adına Vekıl Gene! Sekrete ri Ürnit ütku. Ümit Utku kamuoyunun yakından tamdığı bir isim. Asıl ı^ı olan fılm yapımcılığı dışın da, bir çok sinema ve tiyatro salonunun sahibi, Bunlar yef miyormuş gibi hetnen hemen bsr Kuruluşta ya damşman, ya yönetim kurulu üyesı ya d» denetleyicı. tstanbul Ticaret Odası'nda, TRT'de, THY'da ve sayılarını kendısmın bıle unur tuğu çeşıtlı kuruluşlarda «para içbı değll. vatan, millet içln» çahsıyor. Şımdı video işıne de el atmış olmanın hey«canı içinde olan Utku, «şu mübarek ranıa 7»n ffünlertni» elinde tesbıhl? son derece lliks döşenmış AırCondltlon'lu BUrosu*nda rirken, bir yandan gavur icadı video ithalatının serbest bırakılması içm «dua ediyor», bir yandan da «oruç ağzıyla» şunları soylüyor: ACIKLIKOMEDt «Kastelli konusu bir hiclv psert olacak ama içinde dram da olacak. Bir Kastelli uasil çtkti? Kimler tçöz vutndıı? Ko. medi olacak ama acıklı btr kn medi. tlkokul mezunu hir adanı milyarları alıp gidiyor. Maliye snrumlu. tyi ve kotü vanlarıvla lıerşevi açığa çıkara cağız.» GpzetecıYaîittr Necmı Onur tarafmdan romani ve senaryosu yazılan filmın yonetmen vc oyuncuları ise tam bır sürp nz. Fıtmin çetamıne ağustos aymda başlanmasına karşın, filının kacirosu «çeşitli baskılar oiabilir» düşüncesı.yle şımdilik gızh tutuluyor. Fakat Ümlt Dtku'nun verdiğt bılgıye pove Kastelli rolünÜ Ovher O/den'e son derece ben .seyon unlü bir oıamcu oynsy» cak. Fılmde Turçııt Özal'ın d» rol alıp almayacağı belli değîî «HASTA ÖZAL'CI» Goruldüğü kadarıyia Üma. Utku şündı Turgut Ozal'ın bUtun prensiplerını benımsemtş durumâa. Hatta bu yüzden. «çarçur filmlerden etlni çekerek kendlni islanun ilkelerine adamış». ÇUnkü Turgut Ozal db. ıslam ulkelenyle ugraşıyormuş. Yakında Isıanbul'da bır İslam Ülkelerı Pılm Festıvali bile dü zenlemeyi düşunUyor. Daha önce duzenledıği I. îstanbul Mt> zik ve Film Festıvalı'nde zaraanın Başbakanını «dünyaaui ptı yakışıkJı ve en büyük başlıaka nı» olarak tammlayan Umıt, Utku şımdi kendı deyişiyte. «OnCe hasta Atatürkçü, sonra da hasta Özal'cu. Fakat Atatürkçülüğü pek ortaya çıkarmak istemiyor. Arkasında Atatürk'ün «Ne mutlu Türküm dlyene» sözleri ve bir kabartms heykeli olduğu halde şunları soylüyor: «Bak oruç ağzunla yemin ediyorum.'Bugün o kadar çok kişi Atatürk diyor ki, vallaht ben artık söylemeye utamyorum. Bilen biliyor kimln Atatürkçü olduğunu, kimln gerçek milliyetçi olduğunu». Yme Kastellizedeler filmine donüyoruz. Fılmde Kastellı'nin reklam filmlerınde oynayan 1 «unutulmayan» oyuncu da rol alacak, ama «halkın parasnun çarçur edilmesine sebep oldukları için» epey eleştırilecek: ler. Aynı reklam filminde !su! lanılan muzik ise, Umit Utku"« nun yazdığı «son derece giizel» bir şiır eşliğmde filmin fon müziğini oluşturacak. «GARİBAN» SANATÇÎLABIN MtLYONLARI Umıt Utku bu fılm işina b»zı «gariban» sanatçıların Kastelh'de bulunan laralannın gıt mesı üzerine el atmış. Çilnkti rümSan Vakfı «Garjban sanat çılann clinden tutmak içln» (.Vrkasi 9. Sayfada) T Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın dün yürürlüğe giren tebliğine göre sıvı petrol gazı tüpleri bakımh ve boyalı olacak, ocak, fırın, soba gibi mallann satışına bağlı olarak satılmayacak. UMtT ITKl! Su sıralarda kendi deyişi Ue «Once hasta \ta'iırkçü, sonra da hasta Üzal'cı» olan Umit L'tku. Cevher Ozden'in yaşanıını filme alnıağa hazırlanıvor. Türkes, Maras Katliamı Davası 'na giren avukatlara 100 bin lira verdi Kusadası'nda turistik esva satan mağazalarda iflaslar bekleniyor Banş KUDAR tZMİR Denızyolu ile gunubırlık Turkıye ye gelen tunst sayısı Kuşadası ılçesmde buyuk yer tutuyor. Geçtiğimiz yıllarda bu turlstlerln ahş verişlerl ülkemize büyük döviz girdisi sağlamıştı E fes Meryemana Prien ne Milet gibi yabancı larca ilgı çeken antik ver leşim merkezlerine yakın olan bu üçemızde halıdan mücevhere dek pek çok U rün pazarlanmaktadır. Bır araştırmaya göre. 1982 tu rizm sezommda çalışma k üzere açılan yeni mağaza sayısı toplam sayısımn yüz de 30'unun tizennde oimu* Ancak bu yıl beklenen gelış me olmamış. Turistler alis veriş yapamaz duruma gelmişler. Sorunu çeşitli kişllerden dinliyorUz. Alış verlş ko nusunda bu yıün çok sönük geçtiğinı belırten hatıra eş ya ve otı taşı (renkll parlak taş) satan işyerl sahlbl A"a met Altınakar durumu şöyle anlatıyor: Geçtiğimiz yıllarda ge milerle gelen turistleri reh berler ahr Efes Metyenı ana gezdirirler. sonra Kuş adası'na getirerek ab$ ve riş yapmalannı sağlarlardı. Daha sonra, rehberler an laştıklan mağazalara turist leri götürmeye başladılar. Baktılar ki komisyonlan günbe gün artıyor. Bunnn üzerine toplanarak bir bir lik kurdular ve herşeyirı sa tıldığı bir mağaza actılar Turistleri artık bu mağazaia ra yada çok iyi komisyou ve ren yerlere götüriiyoriaraı. Durumun farkına varan ba zı seyahat acentaları da burada çok lüks buyuu ma gazalar açtılar ve rehberle ri zorlamaya başladılar. Bu yıl turizm sezonu b^şıııda bunu yaşamaya başladık. Ancak 1 hafta 10 sün »o yıınca satış .vapamayan esnaf horaurdanmaya basla dı. Hatta bir iki rehtter es <Arkası 9. Sayfada) Kontrolör olarak görevlendirilen ülkücülerin Sförevden aynldıktan sonra kendilerine verilen Hazine çeklerini iade etmedikleri» belirtiliyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası belgelerı arasında. Alpaslan Türkeş'm masasında yapılan aramada Sabri Erdem'in Maraş Kat liamı davalarına giren avukatlara verilmek tlzere Alpaslan Türkeş'ten 28 ekim 1979 tarihinde yüzbin lira aldıgına ilişkın belgeler bulunduğu görüldü. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerı Mahkemesi'nde 22 baziran tarihinde yapılan duruşmada okunan 35. klasör 16. dizideki Maliye Müıettlşieri bilirkişi raporunda MHP Genel Merkezi'nde yapılan aramalarda ele geçen ve bulunan belgelere değiniliyor Maliye Müfettişlerı bihrkışi raporunda konusu aşa gıda açık kimlığl belirtilen kışilerin şımdıye kadar saptanan bilgi ve belgelere göre raporda adlan belirtilen ülkücü kuruluşlar, dernek, sendika, vakıf, ticari şirket, ve Alpaslan Türkeş ile olan mali ilişkilerin belirlenmesinl o luşturuyor. Raporda, MHP Genel Merkezınde bulunan Al paslan Türkeş'in calışma masası ve çalışma odasındaki dolapların içınde, bu kişilerin Türkeş'den 1978 yılından be n sürekli aylık aldıklanna ve bu kişilere lonn otomobll alımı için para sağlandığma ilişkin belgelerle, MHP ve ülkücıi kuruluşlarla malı ilişkilerini gosterır belgeler, ayrı ca binanın bodrum katındakı arşivde bu kişılerın çoğunun 1977 78 yıllan arasında Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda gumrük kontrolörü olarak calıştıklarına ılışkın bplgeler bulunduğu belirtiliyor. Raporun sonuç bölümünde söz konusu kışıler hakkın da elde edılen bilgilerile bu kişilerin MHP MİSK, ÜGD ÜOD, Ülkücü Işçiler Derneği, Ülkü Tek. Ülkücü Köylüler Derneği, Çelik lg A.Ş. Maktaş, Tumpaş, Tarih ve İslam Araştırma Vakfı ve Alpaslan Türkeş'le olan maddi Hişkı leri ile Tekel Bakanüğındaki Gümrük kontrolörlerindekı faaliyet ve mali ilişkileri şöyle sıralanıyor: Türkmen Onur: Silah ruhsatı alabllmesi içln MHP tarafmdan Ankara Valiliği'ne yazı yazıldı. MlSK'den 1977' de ilk kez 40 bin lira aldı ve 13 ekim 1977de uçak biletı bedelini aldı. 1978 79'da bazı kişilerle birlikte ÜGD'ye 1 milyon 126 bin lira topladı. Mart 1979'da ÜGD'den 25 bin lira alacakh oldu. 19. 2. 1979 tarihinde ÜGD'de son durum raporunda ÜGD'ye 45 bin lira verdiğl belirtiliyor Çellk tş A.Ş.'den 30 bin lira aldı. Yine aynı şirketten 1978'de Denizllde harcamak üze re 70 bin aldı. Adlan bu konu ile ilgilt geçen şahıslarla ts tanbul'da Maktaş adlı şirket kurdu ve şlrkete kurucu ola rak 100 bin lira taahhüt ettl, 25 bin Üra ödedt. Alpaslan Türkeş'ten Hergün Bölge Muhabirl ve eğitimci sıfatı ile 1978'den itibaren maaş aldı. Bazı aylarda arkadaşlarının maaşını alarak dagıttı. Türkeş'ten hapisdeki arkadaşları İçin iki kez 12 bin ve 45 bin. seçim masrafları için de 45 bin lira aldı. 5 eylül 1977'de Gümrük Kontrolörlügüne atandı. Bu görevle llgili olarak kendilerine Hazine kredi cttzdanı ve Hazine çeki saglandığından bununla devamlı para çekti. Bu görevlnden ayrıldıktan sonra bu çeklerl geri ver meyerek devletten haksız kazanç sağladı. Gümrük kontrn lörlüğü sırasmda Türkeş'den Hergün Gazetesl muhablrı olarak düzenli maaş aldı. Ramiz Öngün: Sllah ruhsatı alabilmesı lctn MHP tarafmdan Ankara Valiliği'ne yazı yazıldı. MHP'ye 25 bin lira teberruda bulundu. uçak biletini MÎSK öoedi. ÜGD'ye 25 bin Ura verdi. Lokman Abbasoglu: 1977'de yapılan MHP Genel Kuruluna Ankara Delegesi olduğu MlSK'den 1977'de 5 bin îira aldıgı Ülkücü Köylüler Derneği'ntn 1976da yapılan Genel Kurulunda Genel Bagkan Yardımcılığma seçildı. Emekli isci aylıklarının bayramdan önce ödenmesi zor görülüyor ANKAKA. (Cumhurtoet Biirosıı) Emekli ışçilere tlç ayhklorınm 22 tpmmuzda başlayacak olan §eker Bayramından önce ödenmesi yetkılilerce sor gorUlüvor Edınılen bılgıye göre, ışçı emeklılerınin üç avlıkları yaklaşık 2728 milyar lira dolaylarında tutuyor. Emeklilere verılecek olan bu paranın maU kaynagının elde edilmesı ancak maaşlann ödpnecegı avdan bir öncekı avm son günlennde gerçekleşpbilivoı Bu nedenle. zamanından önce ışct emeklilerı ne üç aylıklannın vprilmesı sımdilik olanak dısı eörürlu vor. Mındıkoğlu davası Yasadışı cinsiyet değişikliği amellyatı oldukları savı ile haklarında dava açılan 10 transseksıielin dumşmasına Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndc devam edildi Ilffi ile izlenen duruşmada sorgulan tamamlanan transseksüeller Hülya Durmaz Senem Güneş, Esra Kaya, Esra öztutıç, Duygu Korknıaz, Banu Gök, Dinçer Hun «kadın»lıklanıı dan hoşnut olduklarını ancak toplumun dışına itilmekten üzüldüklerin! söylediler.. Sorgusu ta ınamlanan 8 transseksüel hakkında. Cumhuriyet Savcısı'nın istemi üzerine cinsiyet değişikllğj a melı.vatından önce ÇOCUB yapma yeteneklerinin olup oimadığımn sdptanması için Havdarpaşa Numune Hastanesi'ne sevkedilmeleri kararı verildi.. Duruvimaya gelmeyen Sevda Özbek ve La tif Mehmet, Ali Batur adlı sanıklar için de mahkeme tutııklama kararı verdi. Sanıklann cinsiyet değişikliği ameliyatını yaptığı belirtilen Prof. Ali Nihat Mındıkoğlu'nun yerine duruşmaya avu katı Prof. Uğur Alacakaptan katıldı. Fotofrafta cinsiyet deçiştirdikleri gerekçesi Ue haklamıda kamu davası açılan transseksüeller dünkü duruşmada... (Potoğraf: THA) Yetkılilpr emekli ışçilere zamanından önce ödemede bulunulmasının Bakanlar Kunılu'nun çıkaracağı bir kararnameve bağlı bulunduğunu belırterek, Fakanlar Kurulu'nun ancak eldekl malî olanaklar karşısında, işçı emekliterıne bayramdan önce tiç avlıklarının verilmesi vertne avans uygulatıası vapılması konusunda bir <arar alabiisceğmi ifade etıler. Yarkın: Üyeler yakın siyasi gelecek icin yatırım yapmamalı Betül ÜNCULAR Eczacıbası 'Cumhuriyet Tıp Odülü verilecek tstanbul Haber Servisi Eczacıbaşı topluluğunun, 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle «Cumhuriyet Tıp ödülü» vereceği 5 «büyük hekim» için gösterilecek 15 aday belirlendi. Eczacıbası topiuluğu ile Tıp Fakülteleri öğretım üyelerinden oluşan ö n Seçim Kurulu'nun Cumhuriyet Tıp Ödülü için gösterdiğl son 60 yıl içinde hekimlik yapmış adaylann isımleri şöyle: Hulusi Behçet, ReHk Saydam, Tevflk Saglam, Akil Muhtar Ozden, E. Frank, Mazhar Osman Uzman. Şeref Zileli, Celal ökçer, 3ehçet Us. (Arkaaı 9. .Sayfada) 13\\KARA Danışma Meclls' .••sat uyesi Şerafettin Yarkın Danışma Mecllsl üyellgl gpöre\ t yakm siyasi gelecek )çin bir ıtırım konusu vapılmamalı höyle bir Izlenim dahi bır»kılmamandır» Yarlun Danışma Meclisl Uyelermin • yasama organı seçımle nnds bir dönem ıçm aday olamamalarma ilişkin olarak hazırlanan, ancak başkanlığa ve rilmesinden vazgeçilen yasa ö nerisindeki fikri benimsedığirn sö^ledi. Yarkın bu konudak; aörtlslerinl şöyle açıkladı: «Esasen, Danışma MecHs) iiveterinin bir kısmjmn crupla;m» toplaritısı yapmaları üzen ne (kl bfiyflk çoguniuğnmıu tarafmdan asla tasvip görmemişti) öneride yer alan konu vu bir önlem olarak ben An düşünmfiştflm. Bn fikrln kmşısmda olan dflşflncelerin de clbette ki haklı yönleri var. Ancak burada dnemll olan Danışma Mecllsl fiyeliği görevinln vakm sryasal gelecek tçln hir vattnm konusu vapılmama(ArfeMi U. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog