Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

9 TEMMUZ 1982 •••• Cumhuriyet 11 (Baştarofı 1. Ssytada) tasansı geüniş, bunlardan 106'sı kabul edllmiş, 20'si hükümetçe geri alınınış, 5'i matbaada basım safhasındadır. Komisyonlarda görüşülmekte olan tasarı sayısı lse, 74'ttir. Meclisimize şimdiye kadar 61 kanun tekliü yapılmış, buıılardan 18 teklif Oenel Kurul'da kabul edllmiş, 9'u geri alınmıs, 29u ise komisyonJarda görüşülmektedir. Meclisimizin 11 komisyonu kanun tasarı ve tekliflerini görüşnıek ttzere toplam 2 bin 513 saat çalışmıştır.» ANAYASA DM'DE NASIL GÖKÜŞÜLECEK Anayasa Tasansı Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda iki defa görüşülecektir. îkinci görüşmeye birinci görüşmenin bitimlnden itibaren 72 saat geç meden başlanamayacak. Danışma Mecüsı Içtüzüğü'ne bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkındaki Danışma Mecllsi'nln 9 Numaralı îçtüzük karan, Resmi Gazete'nln dünkU sayısında yayınlandı. Karar uyannca, Anayasa Tasansı'nın görüşülmesinde, önce tasarımn ttimü hakkında söz vertlecek, tUrnü üzerindeki görüşmeler tamamlamnca, mad delere geçilmesi açık oya sunu lacak. Maddelere geçilmesinin kabul edilmemesl, tasannın Ko mlsyon'a geri verümesl anlaraını taşıyacak. Anayasa Tasansı'nın Genel Kurul'da Ikinci defa görüşülmesi, birinci görüşmenin bitiminden itibaren 72 saat geçmeden başlanamayacak. İlk görüşmede bir madde üzerinde söz almış olan üyelerin tamamı konuşmadan yeterlik önergesi oylanamayacak. Birinci görusme sırasmda verilen önergelerin lehinde ve ateyhinde 5'er dakikayı geçmemelc üzere, 5 Uyeye söz hakkı verilecek. tlk görüşmede reddedilen maddelerle, değişiklik önergele ri kabul edilen maddeler Komis Anayasa tcsslağı yarın yon'a geri verilecek. Dikkate alınmak üzere, Genel Kurul'ca kabul edilen önergeye Komisyort katılmamış ise Komisyo'nun getirdlği metin oylanmadan evvel değişiklik önergesi üzerinde, önerge sabibi açıklama yapacak. İkinci görüşmede tasannın tümü üzerinde görüşme yapılmayacak, ancak değişiklik öner geleri görüşülecek. İkinci görüşme sırasında verilen önergeler üzerine, Komisyon'a geri verilen maddeler hakkında diğer Uyeler tarafından da Kor/Jsyon'dakl görüşmeler sırasmda değişiklik önergeleri verilebilecek. Danışma Meclisi Içtüzuk kara nna göre, İkinci görüşmede, tasannın daha önce kabul edilen maddeleri bakkında verilccek değişiklik önergelerinin, Komisyon hariç ilgili maddenlr görüşülmeye başlamasmdan önce verilmesi ve 10 Uyenin imzasım taşıması gerekecek. îklnci görüşmede önerge, sahiplerinden yalnız blrisi önergevi açıklayabilecek. Komis yo'nun cevap verme hakkı sak lı olacak. Bundan sonra önergeler açık oya sunulacak, öner genin kabulü Için üye tamsayıslnm salt çoğunlugu gerekecek. Tasan maddelerinin görüşülmesi tamamlanı&ca tasannın tümU Bçık oya sunulacak. tçtüzüğe eklenen geçici madded& ise, bu içtüzükte öngörülen yasama yılının başlangıç tarihlnln gerekU hallerde üye tam sayısının 1/5'inin teklifi ve Genel Kurul'un karan İle değiştirilsbileceği hükmü yeraldı. TASARI VE ÖNERÎLER Danışma Meclisi Genel Kuru lu'nda Jandarma Teşkilat ve görev yetkilerini yeniden düzenleyen yasa tasansı kabul edildi. 52 yıldan bari uygulanan Jandarma yasası tasarıyla yürürıükten kaldınldı. SSK, BAĞKÜR ve özel sandıklardan ayhk alan yasama or gam üyeleriyle hükümet üyelerinin belirli koşulları yerine ge tirerek, Emekli Sandıgmdan ay lık almalanna ilişkin yasa öne risi de Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun dttnkü birleşlmin de kabul edildi. Mustafa Alpdündar ve arkadaşları tarafından verilen yasa önerisine göre. SSK, BAĞKUR ve özel sandıklardan aylık almaktayken, yasama organına seçilen veya atananlarla, parlamento dışmdan hükümette gö rev alanlar gereken koşulları yerine getirdikleri takdirde emekli sandıgmdan ayhk alabilecekler. Halen Danışma Meclisi'nda 18 üyenin SSK, BAĞKUR ve özel sandıklardan aylık aldıkları bildirildi, önerj yasalaştığı takdirde, bu üyelerden emekli olanlann emekli sandığına intzbaklan derhal gerçek leştiril«cek. Bunlardan 25 yılını doldurmamış üyeler ise, emekli sandığmda bu süreyi doldurduktan sonra aylık almava hak kazanabilecekler. Ürdün Veliahtı (Bajtarafı 1. Sayfada) kan Biilend Ulusu'nun Başkanlık ettikleri heyetler aras.ndakl görüşmeler dün sabah yapıldı. Gerek bölgedeki gelişmeler. sereksa ikili ilişkilerin ele alındığ: görüs nıelerden sonra Türkiye ile Urdün arastnda iki ayn anlaşma Imzalandı. Çalışma Bakanı Prof Turhan Esener ile Ürdün Prenslnin berp.berinde gelen Ür dün ÇRİışma Bakanı Cevad Anani'nin Imzaladıklan işgiicü anlasması Türkiye'nin ftrciün'e ise' «rftndo''l'neci ite ilgiti konulan düzenliyor. Vetklllier, anlaşmayla birlikte Ürdün'e çalışmaya e:irton Tflrk IscUnrlnîn «svıeinda artış beklendiğini bildir diler. İki ülke arasındaki ktil türel ilişkileri düzenleyen, kültürel mübadele programı da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman ile Ürdün'ün Ankara'daki Büyükelçisi Dr. Velid Şaadi arasmda imzalandı. Görüşmelerde Ortadoğu so rununa oldukça geniş yer verildi ve her tki tarafın da Israil'in Lübnan'ı işgali ve Filistin sorununa ilişkin değerlendirmelerini anlattıklaT\ bildirildi. Görüşmeler sıcak böUtenin hemen yanında bulunan Ürdün'ün g6rüşmelerin ülkenin Kıal Hüseyin'den sonraki iki numaralı yetkilisinden dinlenmesi fırsatını yarattı. Görüşme'erde. ikill ilişkile rin her alanda daha da geiiştirilmesi konusunda görüş birliğine vanldığı da belirtildi. Ürdün ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir gelişme sü reci izlediğini hatırlatan yet kililer, Veliahdın ziyaretinin ilişkilerin gelişme temposuna hızlandırıcı bir etkide bulunacağmı kaydettüer. Heyetler halinde görüşme lerin dün tamamlanmasından sonra Hasan Bin Tallal. Başbakan Yardımcısı Turgut Özal ile bir görüşme yaptı. Ürdün Veliahdı, dün ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu'nu da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ürdün Veliahdı bugün Istanbul'a geçecek. Istanbuldaki tarihi eserleri ziyaret edecek olan Prens, Boğaziçi Üniversitesi'ne de Kidecek ve burada kendisine üniver sitenin fahri doktorluk ımvanı verilecek. Ürdün Veliahdı hafta sonunda Türkiye" den aynlacak. (Baştarafı 1. Sayfada) vermek için elinden gelen herşürdü. Bu konuda Türkiyeşeyl yapmaya» çağırdı. dekı Saymoniıklara yollanon TASS ajansının haberine gö yazılı genelgede faizln yiızde re Brejnev ayrıca Lübnan'a A18 üzerinden hesapianması is merikan kuvveti gönderilmesine karşı Reagan'ı uyardı ve bu lendi. BöyJeco MEYAK kesintilerinin fcrlz oranı devlet tah durumda Sovyetler Birliği'nin politikasını değiştirmek zorunvillerintn faiz oranının altına da kalacağını ifade etti. düştü. İsraıı nÜKümeü ise FKÖ'nün Konuya ilişkin olarak Mnljye LUbnan'da sembolik bir askeri Bakanlığından alınan bilgilere ve slyasi varlık bırakma önegöre 1982 yılının mort oyı son risini kesinlikle reddediyor. rosı emekliye ayrılan bir me Reagan'ın temsilcisi Phillp Hamur marthcuiran dönemi icın bib tarafından îsrail'e sunuyüzde ?6 üzerinden faiz alalan 9 maddelik planda FKÖ'cak, oncak daha sonraki drt nün Lübnan'ı terkederken Bey rut'ta bir siyasi büro ile semneırı icın sadece yüzde 18'lik bolik nitellkte askeri varlık bıfaiz tatbik edilecek. Bakonlık öngörülüyor. AP yetkillleri faiz indirimi konu rakması Ajansına göre yüksek düzeydesunda herhongı bir acıklama ki bir Israil'li yetkili, hükümeyopılmasının doğru olmayacatinin bu iki koşulu kabul etğını, esosen hazırlanan yasa mesme olanak bulunmadıgını tasansı ile faiz oronlorının söyledi. yüzde 60 yükseltilmesınin önFilistin'lilerin Beyrut'u bogörüidüclünü bildirdiler. şaltma planı îngiltere, Italya Her memurun aylık rrtoaşınve Hoüanda tarafından ise desteltleniyor. dan yüzde 5 kesilerek oluşan ttalya Başbakanı Spadolıni, MEYAK 1982 mart ayı itibarıydüzenlediği basm toplantıte 25 milyor llraya ulaşmıştı. smda, gerek kendisinin. gerekMerkez Bankası adı emanet se Thatcher'in FKÖ'nün «Reahesabıncfa toplanan bu porogan Plamna» olumlu yanıt venın 12 3 mllyar liıası Devlet rilmesinl bekledjklerini kaydetYatırım Bankasma, 9.8 milyar ti. lirası hazine bonosuna, 1.2 mıl Hollanda Başbakanı Andreas yar lirası Devlet tahvillerine Van Agt ise PilistinUlerin Beyharcandiğından, halen MEYAK nıt'u boşaltmalannı öngören hesabında sadece 2 milyar TL. planm Lübnan sorununa «ÇoK bulunuvor. gerçekçl bir çözüm eetireceği MEYAK Brejnev, ÂBDyi ni» söyledi. Mısır'da resmi ziyaretini sons erdtrdikten sonra Kahire'den ayrılmadan önce gazetecilere bir demeç veren Van Agt, AET ülkelerinin uluslararası bir gücün denetiminde Beyrut'taki İs rail ve Filistin birliklerinin geri çekilmelerinl sağlamak istediklerini açıkladı. Van Agt ayrıca Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve diğer hükümet liderleriyle görüşmelerinin çok olumlu ve yapıcı bir hava içinde geçtiğini belirtti. ÇARPIŞMALAR ŞtDDETLENDt Filistinlilerin Batl Beyrut'u boşaltmalarıyla ilgili görüşme ler sürerken, İsrail askerleriy le Filistinli gerillalar arasmda ki çarpışmalarm sürdüğü bildi rildi. AP ajansının haberine göre, Beyrut'ta bulunan gazeteciler kentin doğusundaki İsrail tank larının Filistîn mevzilerini yo ğun top ateşine tuttuklarım, gerillaların ise roketatarlaıia karşılık verdiklerini bildirdiler. BATI ŞERİA'DA TEPKİLER İbrail makamlan işgal altnı da bulnnan Eatı Eeriadaki «Blr Zeit» Üniversitesini üç ay süre ile tatil ettiler. Karar, Lübnan'ın işgalini protesto amacıyla önceki gün Filistinlile rin yaptıklan gösteri üzerine a lındı. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin ilk haftalarında sessiz kalmayı yeğ leyen Filistinlilerin protestolan son günlerde arttı. İsrail as kerleri üniversitenin yatakhana si olarak kullanılan «El Rebah» Otelini basarak Filistinli öğren cilerden coğunu göz altına aldi. KINADI Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Bakanlar Kurulunun dönem başkanlığına gelen Danimarka Dışişleri Bakanı Kjeld Olesen, İsrail'in Lübnan'ı işgalini kmadı, Olesen, îsrail'in, Lübnan'dan kendi tilkesine yönelen Filistin saldınlarını bahane ettiğini, ancak Lübnan'dan İsrail topraklanna yöneltilen saldın ile îsrail'in Lübnan'ı işgal harekaü arasmda saldırının boyutlan açısından mukayeseye gerek görülmeyecek bir fark bulunduğunu kaydetti. NtXON; FtLlSTİN'E ÖZERKLİK VERÎLSİN Avusturya'ya özel bir ziyaret ..çin gelen ABD'nin eski Başkan larından Eichard Nixon, Lübnan'daki bunahmın yinelenme mesi için Filistin halkına özerk bir statü tanınmasım istedi. Avusturya Başbakanı Bruno Krisky ile görüştükten sonra gazetecilere acıklama yapah Nixon, Filistin Kurtuluş Örgütünün uğradığı askeri yenilgiye karşm Filistin davasımn çözüm lenmediğine dikkati çekerek, «Ncden ortadan kaldırümadık. ça, aynı olaylar bir başka yer de yinelenebilir» dedi. Nucpn, Camp David çerçeve sinde ya da başka bir biçimde, Filistin halkına kendi kendini yönetecek bir tarz bulunması gerektiğini söyledi. Danışma (Baştaralı 12. Sayfada) sı daha doğrusu böyle bir izle' nimin dabi bırakılmamasıdır. Danışma Meclisi'nde çoğunluk l'arlamentoda görev alnıak istiyor» şckünde gazetenizin 17 Haziran tarihli sayısında çıkan haber üzerinde de durmak istiyorum. Asla uygun görmediğıra bu fikrin, normal döneme geçişle bağdaştmünasına kesinllklc imkân yoktur. özellife 10 bu hususun MilU Birlik Komitesl üyelerinin 1961 Anayasasına göre Cumhuriyet Seaatosu'nun tabii üyeleri olmalanyla birlikte dUşünüimesi de mümkün değildir ve benzerlikleri de yoktur. O tarihierde 27 Mayıs'ın biitün sorumluluğunu tasıyan kişiler olarak JUİUl BJrlik Komitesi üyelerinin yeni sıstem içinde de yer almaları, olağanüstü dönemden normal döneme geçişin doğal gereğiy di. Yalnızca ömür boyu olmast haklı eieştirilere uğranuştır. O tarihteki Temsilciler Meclisi içtn ise tabii üyelik müessesesi hlçblr sekilde düşünülmemis tir ve en doğru olanı da elbette ki budur.» SBF İdari Bölümünü bitiren Şerafettln Yarkın, Tokat'da Maiyet memuru olarak goreve başladı. Daha sonralan Goyııüçek, Daday, Inebolu, YüoUzeli, Çayırlı, Geyve ve Silifke Kaymakamlıkları'nda bulunan Yar lun, İçişleri Bakanlıgı Mahal11 Idareler Şube MüdurlugU, Hukuk Müşavir Muavinligi ve Ikinci Hukuk Müşaviıliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardını cılığı, Bakanlık Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. Yarkın, emekli iken Tokat'dan Da nışma Meclisi üyeliğine seçildi. Danışma Meclisi'nin, büyük bölUmü kamu sektöründe olmak üzere, çeşitli alaniarda yetişmiş kişılerden oluştugunu belirten Şsrafettin Yarkın sözlerini şöyle sürdürdü: «Danışma Meclisi bugiine kadar görevini, taşıdığı büyük sorumluluğun bilincinde olarak komisyonlarda ve genel kurulda en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde yürütüıtniiştür. 23 Ekimden itibaren sanıyorum yüzü geçen yasa tasarı ve önerisini kabul etmiştir». Şerafettin Yarkın Anayasa'run görüşülmesine ilişkin olarak da şunlsrı söyledi: «2 Agtıstostau itibaren yeni Anayasa tasansı üzerindeki görüşmelere başlayacağız. Bur*da ünemli olan lıusus, ileri sürUIecek fikirlerin, eleştirilerin v. yapüacak önerilerin hiçbir fin yargıya dayandırılmadan ob jcktif olarak dcğerlendirilmesidir. Danışma Meclisi üyelerinin tümüyle böyie bir değerlendirme eğilimi içinde olacağı inancındayım.» • Zamlı kaygt (Baştarafı 1. Saytada) 158 bin 200 lira, ikinci hamur bobın 6075 gram 110 bin liradan 126 bin 500 liraya. ikinci hamur ebat 6075 gram 110 bin liradan 131 bin llraya, İkinci hamur bobin renkli 60/5 gram 115 bin liradan 132 bin 250 liroya. İkinci harriur ebat renkli 6075 gram 115 bin liradan 136 bin 800 liraya, ücüncü hamur bobin 60 gram 90 Din liradan 107 bin liraya, ücüncu hamur ebat 60 gram 95 bin liradan 113 bin liraya, okul kitap kağıdı bobin 60 gram 78 bin liradan 89 bin liraya, okul kitap kağıdı ebat 60 gram 83 bin liradan 94 bin 600 liraya, sarı okuı defter kağıdı bobin 60 gram 102 bin liradan 120 bin 250 liraya, sarı okul defter kağıdı ebat 60 gram 102 bin iiradarı 121 bin 250 liraya, pelür bevaz bobin 30 gram 1 ?6 bin liradan 184 bin 800 liraya, pelür beyaz ebat 30 gram 176 bin liradan 190 bin liraya, pelür renkli 30 gram 'bobin 181 bin liradan 190 bin liraya, pelür renkli ebat 30 kram 181 bin liradan 195 bin 500 liraya. gozete kağıdı bobin 54 gram 18 bin liradan 104 bin 700 liraya. gazete koğıdı ebat 54 gram 92 bin iiradan 109 bin 500 liraya bristol karton beyaz 150 • 179 gram yeni fiyatı 140 bin 800 lira, bristol karton renkli 150 179 gram yeni fiyatı 142 bin lira, normal süfrlt selüloz bobin 40 gram 105 bin liradan 111 bin 500 liraya, normal süvit selü>oz ebat 40 gram 110 bin liradan 116 bin 600 liraya, beyaz slüfit seiüloz bobin 40 gram 175 bin liradan 183 bin 700 liraya, bristol karton beyaz 180720 gram arası 115 bin liradan 126 bin 500 liraya. bristol karton renkli 180220 grom arası 122 bin 500 liradan 134 bin 750 liraya yükseldi. Mavi Sertifika'nın gücü, üzerindeki imzadan geliyor. Paranızı koruyan ve güvenli gelir sağlayan îş Bankası'mn imzasmdan. Atam ALAAHJtirOTa t»m p . n r i ^ 13.900TL MARJIOTEL Ump.nly», 30000TL tatil Um paratyon 21.9O0.TL T.M.T OTEL 19.900TL MAKMAHIS %>uttanSara«j Mo«el 19.&00.TL SEKETUR OTEL 18.900.TL ö ı « Otobın* İkramlar » Sorvi» ve BULVARI35/5 BEŞİKT 511074618226 th 26105 irtlbat Abentur 376107 .Ttirkiye IşBankası ınızın ikbalinizin enıııiyetidir. İS BANKASI TÜRKİYE Toplu (Baştarafı 1. Sayfada) besaplarını bu kuruluşlar aracılığıyla açtırırlar. Arsası olan bu gibi kuruluşlara kredi öncellği verilir» tmar ve îskân Bakarwğı'ndan alman bilgiye göre. bugüne değln 2.308 kooperatif hak sahipliği için baş vurdu. Bunlardan 2.059'unun hak sahipliği incelendi ve 112 bin 561 ortaklı 180 kooperatlfe özel krçdt verilmesi kararlaştırıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog