Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLAR1 Olur Sey Degil NADİR NADİ a. BASI I EDERt: 160 TC îsteme Aâresiı Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞm İSTANBUL ! Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20810 Kuraeusu: Yünus NADÎ 20 TL. 9 Temrouz 1982 Cuma Ikinci görüşme birincinin bitiminden 72 saat geçmeden başlamayacak. İlk görüşmede bir madde üzerinde söz alan üyelerin tümü konuşmadan yeterlilik önergesi verilemeyecck. rulunda Anayasa taslağı görüşülmeye başlanacak. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Aldıkaçtı «Cumhuriyet»in sorusunu yanıtlarken, Anayasa taslağınm yarm Danışma Meclisi Başkanhğına verileceğini söy ledi. Aldıkaçtı. bir süre önce «Taslağın en geç IV Temmuz'a kadar başkan hğa veıileceğl» şeklindeki sözlerinin kesin ola rak gerçekleşcceğinl bildirdi. Prof. Aldıkaçtı, geçen yıl tatil yapmadığını belirterek, «Bu se ne kesinkes tatil yapacağun» dedi. Danışma Meclisi Genel Kurulu, tatilden önce yaptıgı son genel kurul toplantısıftda bir yasa tasansı ile üc yasa öneri slnl görüşerek kabul ettt. IRMAK'IN SOZLERİ D&nışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Anayasa'nın yarın başkanlığa verilmesine ilişkin Genel Kurul'da yaptıgı açıklamada şunları söyledi: «Meclisimiz ara tatlle çıkacaktır. Anayasa Komisyonu Baş kanı ile bugün nihai bir konus ma yaptım. Komisyon başkanı ile ortak kararımıza eöre Anayasa taslağı 10 temmuz cumar tesi günfi başkanlı^ımıza tcbliğ edilecektir. Ankara'da bulunan arkadaşlanmız taslağı Relip alabilirler. Ankara'dan ayrılanlara ise en seri araçlarla metin ulaşttırılacaktır. Genel Kurulda daba önce alı nan bir karar nyarınca, Meclisin son birleşimini dün yaptıgı nı hatırlatan bazı Danışma Mec 11si üyeleri Anayasa Komisyo nun'dakl çalısmalann heniiz bi tirilemedlglni bn nedenle tasla tın başkanlığa verilmesine dek tatil kararmın ertelenmesini <s teyen blr önergeyl Danışma Meclisi Başkanlığına sımdular» Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak önerge işleme konmadan söz aldı ve bu a çıklamayı yaptı. 24 YASA GÖRÜŞÜLDÜ Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Anayasayı hazırlama çalışmalarının son safhasına ;;elindiğini açıkladı. Irmak, Da nışma MecUsi'nin 23 Ekim I9£l'den bugüne dek 124 yasa tasan ve öneriyi görüşerek kabul ettiğini belirtti. Danışma Meclisi'nln 23 Ekim 1981'den bu yana yaptıgı çalışmalara ilişkin dün yazılı bir açıklama yapan Sadi Irmak, Genel Kurul'un.bu süre içinde 118 birleşim ve 223 oturum yaparak, toplam 485 saat çalıştığı m söyledi. Irmak, açıklamasinda şöyle dedi: «Meclisirnize 307 adet kanun (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) YAYINLA&I Babam Nurullah Ataç MERAL <TOLLUOĞLU • 100 TL. İhteme A'dresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞm ~ İSTANBUL MEYAKfaizi Anayasa taslağı yarın yüzde 18'e DM Baskanına veriliyor ANKARA, (Cumhurlyet Bflrosu) Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından 24 Kasım 1981'den bu yana hazırlanmakta olan Anayasa taslağı yarın Danışma Meclisi Başkan Kenan MORTAN lığına verilecek. Danışma Meolisi Başkanı Sadi Irmak, dtin Genel Kurul'da Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan İZMİR, Blr mllyonu aşkın memurun her ay yüzde 3'lük Aldikaçtı'nın Anayasa taslağım kesintisınden oluşan MEYAK icin uygulanacaK faiz oranı Mayarın baskanlıga vereceğinl aliye Bakanlığı tarafından düşürüldü. Maliye Bakonlığı Türkiye'çıldadı. deki lüm Saymonlıklara yolladığı bir ıc genelge ile bundan böyDanışma Meclisi dilnden itlle faizlerin yüzde 18 üzerinden hesapianmasını istedi. Eski faiz baren fiilen tatile girdi. Danışoranı yüzde 26 idl. Böylece memurlyetten ayrılan, emekli olan ma Meclisi 12 Temmuz . 2 Aveya ölen kişiler icin sadece üc ayîıtt bir dönem ıcın yüzde 26lık ğustos tarihlerl arasında tatil faiz oranı tatblk edılecek, 1982 bütçesiyle ta6fiyesine karar ve yapacak. 2 Ağostos pazartesı rilen MEYAK kesintileri konusunda Maliye Bakanlığı bir «ge güntl saat 09.30'da toplanacak cikme falzi» totbik edilmesini kararlaşlırdı. Buna göre mart olan Danışma Meclisi Genel Kıı 1982 sonrası parasını alacak olan devlet memurlarına bu ta rihten sonraki dönem icin yüzde 26 faiz tatbik öngörüldü. Bu orada hazırlanan ikinci dört eşit taksite göre ödenmesi ko'rar.laştmldı. Ancak düzenleme^ nin Danışma Mecllsinin yaz ta tili sonrosmo kalacağmın onla şılması üzerine Maliye Bakanlığı, faiz oranlarını dü<Vrkası Sa, 11. Sü. 6 da) Maliye Baklanlığı, Saymanhklara yoiladığı, ya zıda MEYAK kesintileri için uygulanan faizin bundan böyle yüzde 18 olarak hesaplanmasnıı istedi. Kesintiler 4 eşit taksitte ödenecek dusuruldu 1 • • •• • ••!••• TÜRK MUTEAHHİTLERİ .Altan ÖVMEN UE&MM Libya'da îşrisiyle. müteahhitiyle, şantiyesiyle bir «Türk ekononusi» yaşıyor... Altan Oymen bu sektörün durunjunu, başanlanm, > sorunlannı yerinde inceledL.. yaknda C u m h u n y e t t e Avrupa Parlamentosu HasseFin Türkiye raporımu kabul ettî ^ Üyelerin 105'i rapora kabul oyu verirken 100' ü red oyu kullandı, 9 üye de çekimser kaldı. yas! ve iktisadî durumun gerilemekte olduğunun vahametini taktir ederek, b) Yükselen anarşinin gittik çe artarak ve günde ortalama 20 kişinin, ikl yıl içinde toplam 5.200'den fazla insarun 81ü müne neden olduğunu dlkkate alarak, c) Bu durumun Türkiye'nln coğrafî konumu ve ekonomik gelişmesini tersine çevirmek is tsyen bir çok saldırınıh hede fi haline geldiğinin bilincinde olarak, . d) Bu durumun SUahlı Kuv vetleri Milli Güvenlik Konseyt aracılığıyla durumu düzeltmek için müdahaleye sevk zorunlulu duymasıru derin saygıyla karşüayarak, e) Türkiye'de sağlanan güven lik ve enflasyon oramndaki dü şüşün sonucu olarak ülkenin satın alma gücünün istikrara kavuşturulduğımu görerek, f) Türk yetkililerinin 1984 Ukbaharında veya 1983 Sonb» harında gizli oy ile yapüacafc genel serbest seçimleri getireiı bir takvim ilân ettiklerini dikkate alarak, g) Devam eden işkence tıy. . .. (Arkası 9. Sayfada) Toplu konut özel kredisi icin süre varın sona eriyor •• # 112.581 OBTAKLI180 KOOPERATÎFE OZEL KREDl VERÎLMESI KA RARLAŞTTRILDÎ. ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Toplu Konut Yüksefc Kurulu'nun çıkardığı teblîğler gereğincfr verilmek t.e ölan toplu konut özel kredisinden yararlanma sü resi yarm tamamlanıyor. 10 temmıızdan sonra toplu konut fonundan yararlanmak için bankalarda yapı tasarrufu hesabı açılacak. Töplu Konut Yasası uyannca yapı tasarrufu hesabı açtıracak yurttaşların iz Jeyeceği yol şöyle: «Yapı tasarnıfu actıran ynrttaş, o tarihte nüfnsu 500 binî aşmayan yerleşme yerlerinde brüt 85 metrekareye kadar olan konutlar Için yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 20'sini. brüt 85100 metrekare arasındaki knnııtlar için I$e, yapı yaklaşık maliye tinin yüzde 25'inJ iiç yıl içinde bu hesa ha yatırır. Hesaba bir yılda yatınlacak para, 3 yılda ya tırılacak miktarın yüzde 25'inden az olamaz. Bu oranlar nüfusu 500 binl asan yerleşme yerlerinde ayrıca yüzde 2 artınlır. Kooperatifler, kooperatlf birlikleri ve sosyal güvenlik kurumları vasıtasıyla konut edinmek Isteyen ynrttaşlar, yapı tasarrufu (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) Brejnev, ABD'yi Lübnan'a asker göndermemesi icin uyardı STRASBOURG (Cumhuriyet) Avrupa Parlamentosu dünkü toplantısmda Federal Alman Muhafazakâr Parlamenter Von Hassel'in Türkiye raporunu 100 red ve 9 çekimser oya karşı 105 oyla kabul etti. 12 Eylül öncesi koşullann vurgulandığı ve son zamanlardakl bazı uygulamalara ilişkin eleştirilere deginilen raporda batıîı mütteüklerin «Tarihinin en kritik döneminde Türkiye'ye anlayıs göstermesl gerektiği» beUrtüdi. Avrupa Parlamentosu Von Hassel raporunu öncekl gunkü toplantısmda tarüştı. DUnkü toplantıda rapor hakkmda tti DOZEBLE TEMÎZLİK Lübnan'da İsrail buldozerleri zırhlı araçlarin ve tanklann daha kolay llerleyebilmesi için yoldeğişiklik önergesi verildi, anlardaki asker cesetlerini «temizliyor». Resimde. bir İsrail buldozeri üç Suriye askerinin cesedlni sürüklerken görülüyor... cak bunlardan sadece 5'i kabul edildi. Söz konusu 5 değişiklik önergesinden 2'si yazun yanlışlarını düzeltirken kabul edılen diğerleriyle; Türkiye'dekl etnik azınlıklarm durumuna ilişkin 6. madde rapordan çıkanldı. Pederal Alman Sosyai Demokrat Uye Feller Maier'in ünzasmı taşıyan eski siyasetçi ve sendlkacıların haklarma ilişkin madde ve Kıbrıs konusunda BEYRUT, (ajanslar) îsrall berde. aralannda 1k1 helikop anlaşmaya vanlması nalinde Brejnev dün ABD Başkanı Bo Yunan tezine kıyasla daha ılım radyosu, 6. Filoya bağlı 5 Ame ter gemisi «Gnam» ve «Nash Batı Beyrut'ta bulunan Pilisnald Reagan'ı «Lübnan'da kan lı olarak nitelenen bir madde rikan savaş gemisinin bin dola v)Ile»ın de bulunduğu beş ge tin'li gerillalann kurtanlması dnkülmesine ve tsrail k"wetrapora eklendi. yında deniz piyadesiyle Lüb mlde bin kadar ABD deniz piiçin beklerliklerini öne sürülerinin Lübnanh'larla Filistinli DUnkü toplantıda çeşitll sinan'ın 10 mil açığında beklediğı yadesinin bulunduğunu belirtti. yor leri barbarca katletmesine son yasi görüşlere sahip Yunaniı ni bildirirken, Brejnev Beatsraü, ABD gemilerinin, bir SSCB Devlet Başkanı Leonid (Arkası Sa. ll.~Sü. ^ de) parlamenterler de 41 ayrı degan'ı Lübnan'a asker gönderme . ğişiklik önergesi verdiler. Bu konusunda uyardı. önergeler diğer ülke parlamen Brejnev, ABD Başkanı Reaterlerinin büyük çoğunluğunca gan'a gönderdiği mesajda, akfazla sert kabul edilerek redsi taktirde Ulkesinin izlediği po dedildi. litikayı gözden geçirecegini bil Avrupa Parlementoşu'nda dirdi. Brejnev mesajında, Ijtlb Von Hassel'in hazırladığı ve nan'da îsraü işgal birliklerınln kabul ettiği Türkiye raporu ay sivil halka karşı giriştiği katnen şöyle: liama son verilmesi icin türn ça Avrupa Parlamentosu; banın gösterilmesini de istedi. a) Türkiye'de 12 Eylül 1980 ANKA Ajansının habertne askerî müdahalesinden önce si göre İsrail. radyosu askerl yet, kilüere dayanarak verdiği ha Tahvilter icin bir cözüm olâsıhğı Yalçın DOĞANİ ANKARA Mevdnat sertifiEalarında llkeler belll ols du. Ancak, işin «nasılı» Maliye Bakanlığı'nın tebliglerine kaldı... Maliye Bakanlığmın bu durumda elini çabuk tutması gerekir... Çünkü. başkentteki hava, Maliye'nin. Üzerine yine şimşekleri yağdırmaya hazır bir durumda... Tahvillere gelince... Sanayiciler bu konuda bir çözüme «yanaşacak gibi görünmüyorlar». Hem resml toplantılarda. hem de özel sohbetlerde aynı noktayı dile getiriyorlar ve «Olay bizim dışımızda» diyorlar. Işin ilginç ya nı. aynı düşünceyi paylaşan devlet görevlilerinin de sayısı pek az değil. Ger çi, önceki gün yayınlanan kararname «tahvilleri ilke oiarak kapsama» alıyor. Ama, pratik çözümü henüz yok. Oysa, tıpkı sertlfikalar gibi. tahviller için de keAhmet KURT sinlikle bir çözümtin bulun ması zorunluğu ortada. Ön İ2MİT, SEKA'nın tüm ce çözüm bulmanın zorunkağıt türlerine yaptıgı yüzluğunu vurgulamak gerek. de 3 ile yüzde 20 arasınBunun için de şöyle bir he da değişen zamların yürür sap yeterll galiba: lüğe konularak yeni fiyatÖrneğin, btr kişinln elinlarla satışlarına dün sabah de herhangi bir firmaya atan itibaren başlandı. it olan yüzbin liıalık bir SEKA Genel Müdürlüğün tahvil bulunsun. Bu tahviden yapılan acıklamaya lin ilk iki yılı ödemesiz olgöre zam gören kağıt ürün duğuna göre. ondan sonra lerinin eski ve yeni fiyotki üçüncü yıl sonunda öları şöyle: denme süresi dolsun. DolaBirinci hamur 60 gram yısıyla, tahvilin ödenme za 150 binden 165 bin liraya, manı beşinci yılda gelsin.; Birinci hamur 60 gram Yıllık fiyat artışlan da, 155 binden 172 bin liraya, bundan sonra «çok ama, birinci hamur bobin 75120 çok iyimser tahnıinle yılda gram 108 bin liradan 160 yüzde 30 dolayında» gerçek bin liraya, birinci hamur leşsin. Bunun anlamı flyat, ebat 75120 gram 153 bin arftşları yoluyla tahvilin liradan 169 bin 500 liraya, değerinin her yıl yüzde 30 birinci hamur bobin 120 • 140 gram yeni fiyatı 151 oranında yıpranmasidıjr. bin lira. birinci hamur ebat Böylelikle yüzbin liralık bir 120 140 gram yeni fiyatı tahvilin gerçek değeri taiz(Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) ler de hesaba katıldığında birinci yılda 76 bin 920 U(Arkası 9. Sayfad»> Zamlı belli oldu Batı Beyrut'un boşaltılmasına iliskin ABD planı KUDUS. Ca.a.1 İsrail Radyosu, Dışişleri Bakanı izak Şamir'in açıklamalanna dayanarak Batı Beyrut'un Filistinliler tarafından boşaltılmasını öngören Ame rikan planmın maddelerinl sualadı, buna göre: 1 İsrail askerlerf Beyrut çevresinde şimdiki slper lerinden birkaç kllometre geri çekllmeli, 3 Filistinliler aı&ir sttah lan bırakıp bafif süahlarla Batı Beyrut'tan aynlmalt. 3 Fillstinlilerin Batı Bey rut'u deniz yoluyla boşalt* fArkası 9. Sayfada) Bankaların TV reklamları icin henüz bir karar aiınmadı ANKARA (Cumhuriyet BU rosu) MGK'nin TV'de ya ymlanan banka reklamlanndan rahatsız olduğu, bu nedenle gönderilen bir tallmatla Bankalar Birliğinden banka reklamlarının kaldırılması lsteğine Banka lar Birliğinln henüz kesln çözüm getlrmedlgi öğrenildi. TRT Genel Müdürü Maclt Akman ise Bankalar Blr llğlne gönderilen tallmatm TRT'ye gelmedlğlnl söyledi. Öncekl gün Merkez Ban(Arkası 9. Sayfada) Yunan Sözcüsü: Moraroryum görüsmelerjnde anlasmazlık cıkmadj * • Ştelyo BEKBERAKİS ÂTÎNA Türkiye Büyük elçisi Fahlr Alaçam İle Yu nanlstan uışişlerl Bakan Yardımcısı Yuannis Kapsis dün sabah ve akşam ikl feez görüştüler. Gelecek haf talarda sürdürülecegi açıklanan görüşmelerin «mo ratoryum» çerçeveslnde ya pıldıgı belirtlldi. Gazetecilerln sorularım yanıtlayan Hükümet Sözcür sü Dimitris Maroudas moratoryum görüşmelerinde anlasmazlık olduğu yolundakl haberlerl yalanladı. Gazeteler, Kapsls Alacam görüşmelerlnin İkl kez olmasına rieden olarak, <ba 7i konularda her İkl temsll ctnin de hükumetlerine da nışmak zorunda kaldıklannı» yazdüar. Bu arada lktldar yanlısı To Vıma Gazete st «cönümüzdekl hafta Türk HükflmetTnin tutumunun. bildlrdi Yağmur TicareVin sahibi Sinan Kuran tutuklandı İstanbul Haber Servlsl Yağmur Tıcaret'in sahibi Sinan Kuran tutuklandı.. Şişli Cumhuriyet Savcılığı nın Istemi üzerine tutuklanan Sinan Kuran'ın Sağmacılar Ce zaevi'nde bulunduğu ve hakkın daki soruşiurmanın sürdürüldü ğü öğrenildi. İki yıldanberi geniş reklam kampanyası ile adını piyasada duyuran Sinan Kuran. özeliikle gıda ürünleri ve madenler ko nusunda yatırım yaptığını, dış satıma yöneldiğini acıklamış, Mahkeme'den aldığı kararla da kendlslnin bir banker olmadığı nı kamuoyuna duyurmuştu. Sinan Kuran'ın piyasadakı fa atiyetleri konusunda geniş cap lı bir araştırma yapıldığı. soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğO, bu arada mal varlığının da hocizll olduğu bellrlendi. Kuran 61 yaşında ve Trabzon doğumlu. Sen olarak Trakya bölgesinde geniş bir peynlr bağ lantısı yapTiıştı. Yağmur Ticaret'in sahlbl Sl nan ;<uran'la llgili soruşturma nın cok yönlü olarak sürdürüldüğü ve Savcılik Iddlahamesinin hazırlonmakta olduğu bellrtlllyor. Ürdün Veliahdı ile Lübnan sorunu görusüldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiyeyı ziyaret eden Ürdün Veliahdı Prens Hasan Bin Tallal ile dün Ankara'da yapılan ust düzeyde göruşmelerde Israil'in Lübnan'ı işgali ve lşgalin bölgeye dönük sonuçlan en üst düzeyde degerlendirildL Prens Hasan dün Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından kabul edildi. Hasan Bin Tallal ile Başba (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) "Gencliği Korumak,,... Anayasa taslağında basın özgürlügünün hangl gerekçelerle sınırlanacağı bellrtîlirken. «gençIfğin zararlı akıra ve davraruşlardan korunması» diye blr bölüm yeralmaktadır. Bu sınırlama, her; halde. olduğu gibi. Ceza ve Basın yasalarma taşı(Arkası 9. Sayfada) Ekonomik ve Toplumsal, ORTAK TAUH OYUNLARI 3)4J5 6)7!8 açıdan M&vmımmmvtimmmmmMmm^ 200 LIRÂI n Avdın KARASÜLEYMANOGIU Bugün 8. sayfada r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog