Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI TÜRKABD SİLAH Doç. Dr. ORAL SANDER Doç. Dr. KURTHAN FİSEK y EüERÎ: ftO TL •• îsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL TİC\RETİNİN İLK YÜZYIU Cümhuriy 59. Yü; Sayı: 20809 Kurucusu: Yunus NADİ Bankere para yatırıp sertifika ve tahvil almamış olanlara varsa bankerin stoklarından menkul kıymet verilecek. Vadeleri 1 ydı asan mevduat sertifikası ve tahviller imkân bulunursa daha kısa vadeli olanlarla değiştirilecek. Daha onceKı oankerıık işlem leri ocak ve şubat 1982 aylann da yayınlanan kararnameler doğrultusunda sonuçlandırılfcsk. Buna karşıuk Kastelli ve tımdan sonra ortaya çıkabilecek banker tasfiyelert yeni oluşturulan «Menkul Kıvmetıer Knrulu» tarafından vUrütülecek. EsW bankerzedelerle llgiH tasfive Işleınlerlni vürüten ?«revli mahkemelerce vertlen kajarlar dün yayınlanan kararn&r me doğrultusunda kesin hal<" getiriliyor. Görevli mahkemenln vereceğl karar kesin bir mtelik taşırken, tasfiye İle 1 1 gili verilecek her tür karann 100 bin lirayı aşması durumunda Ilgili klşUerin 10 gün içlndc Yargıtay'a başvunna yoli açık tutuluyor. Geçmiş dönemle llglU olarak getirilen bir başka önemlı ilke de «kimlerin banker sayılabileceğini» öngören maddede yer alıyor. Buna göre, «banker sayılan ıçercek ve tüzel kişl bankerlerin kıırocu ortaklarımn or tajfr olduklan diger knrulııslar, kendi adlanna veya orta&ı bulunduldan banker kurnluşlan adına falz karşıljğı para topladıklan takdlrdc bu klşi VF kuruluslar da» bundan son 6072OOC4hat) 20 TL. 8 Temmuz 1982 Perşembe Bankerzede kararnamesi cıktı Kararname Kastelli dışındaki bankerlerin işIemlerini de kapsamına alıyor. Kayıtlarla tevsik edilmek şartıyla saklanmak üzere bankere tevdi edilmiş sertifika, tahvil ve kuponlann sahiplerine geri verilmesine çabşılacak. ANKARA, (Cumhuriyet Büro an) ödeme güçltiğü içinde bulunan tüm bankerlerln işlem lerı ile Kastelli'run ışlemlerinin tasfive yöntemint dtizenleyen yasa gücündeki kararname dUnkü Eesmı Gazete'nln mükerrer sayısmda yayınlandı. Mevduat. sertifikalan yanında tahvllleri de kapsama alan katarnamenln yürUrlük terlhl 28 Haziran 1982 olarafc beUrlendi. Ancak tanvülenn nangı yöntsmle çözüme kavuşturulacati; henüz açıklığa kavuşmadı tkl ana bölümden oluşan ka rarnamenln birind bölümü daha öncekl bankerlik faalıyetle rinl düzenleyen kararnamelerin uygulamalarına ışık tutuyor Ifemci böllim ise, KastelU ve bundan sonra ortaya çıkabilecssk bankerlerln tasfiye İşlem lerini ktırala baglivor. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu oyluyor Yalnızca kupon verilmis olan kisiler ana paranın vergi tevkifatı yapılmadan ödenmfcsi için Menkul Kıymetler Kurulu'ndan belçe alarak bankaya başvuracak. Yeni mevduat ser tifikalarının süresi 2 yıldan uzun olmayacak. i8 banker sayılacaklar ve haklannda dün yaymlanan kararnamenin hükümleri uygulanacak. Banker Kastelli ve Dundan sonra tasfiyesine girişilebilecek herhangi bir banker kuruluşu ile ilgili işlemlerse kararnameve göre «Menkul Kıymetler Knrulu» aracılığı ile yUrütülecek. Kurulun Başkan ve üyeleri Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak, Uye sayısı yine ay nı kararda belirtilecek. Kurulun çalışma, yöntem ve ilkelert Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek. Kurul en kısa sürede oluş tunüacak. Kastelli'ye ilişkin tüm mevduat sertiflkalan başvuruları ve değiştirmeleri Menkul Kıymetler Kurulu tarafından yürüttilecek. Dün yayınlanan yasa gücündeki karamamenin uygulanmasma açıklık getirmekle Maliye Bakanlıgı görevli kıluurken karamamenin ilkeleri bir bütUn olarak Bakanlar Kurulu tarafmdan yürütülecek. MENKUL KIYMETLER KURULU'NUN GÖREVLERİ Kararnamede oluşturulacak Menkul Kıymetler Kurulu'nun görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı: 1. Bankerlerin pazarladıklart mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlan eilerinde bnlunduranlar ile bonlan çıkaran banka ve şlrketler arasındaki llişkileri düzenlemek, 2. Kanun hükmündeki kararnamede kendisine verilen görevleri ifa etmek üzere bankerlerin nakitleri, pazarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlan ve tüm işlemlere ilişkin defter, belge ve kayıtlan Ugilüerden (Arkası 9. Sayfada) Von Hassel: Türk halkı icislerine karışmamizı istemiyor • AVRÜPA'ÜA ÇALIŞAN TÜRK tŞÇİLERÎNE VtZE KOLAYLIKLARI GETİRİLMESt KONUSUNDAKt KARAR TAS\RISININ DA BUGÜN OYLANIP KABUL EDÎLMESt BEKLENİYOR. Başbakan: Tahvillere cözüm getirmek icin calısmalar sürüyor Sertifika lara faiz Mevduat sertifikalannın bakiye vadelerinin bir misli uzatılacağım söyleyen Başbakan Bülend Ulusu, «Kastelli de çantasıyla gelirse, bilgilerinden faydalanılacaktır» dedi. ANKARA, (Cnmhtıriyet Bü rosu) Başbakan Bülend Ulusu, bankerler eliyle pazarlanmış mevduat sertifikalan ve tahviller konusunda hükümetin saptadıgı önlemleri açıkladı. Tüm Bakanlann hazır bu lunduÇu basın toplantısında Basbakan Ulusu. mevduat sertifikalanna vıllık yüzde 28 faiz uvçulanacagmı, isteyen alacakhlann vadesi gelmiş mev duat sertifikalanmn karşılığını alabileceğlnı söyledi. Dlusu. tahvil karşıhğı, bankerlere para yatırmış olan vurttaşların durumunu anlatırken «Tahvillerin vadesinde ödenmpleri dışınrta soruna benüz kesin bir çözüm getirmis değildir, bn konudaki calısmalar avnı duyarlık içinde sürdürülmektedir» dedi. Ulusu, hükümetin sermaye piyasasmı yeniden dlizenlemek (Arkası 9. Savfada) Kastellizedelere ne cozüm geldi? Osman ULAGAY KasteUizodeler içın dün açıklanan düzenlemeler ne getiriyor? Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalar ve çıkarftlan kanun gücündeki karamamey le kurulması öngörülen Menkul Kıymetler Kurulu'na verilen yetkiler, bu konuda bazı sonuçlara varmamıza olanak veriyor. (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) Tahviller henüz ham... Yalçın DOĞAN ANKARA Her yasa ve her kararname de olduğu gibi, bir yığın hukuksal sözün ar kasmda ikl gerçek yatıyor: Dün yayınlanan bankerler ve KastelU ile ilgili kararname mevduat sertifikalarına bir çözüm getırirken, tahvillerle ilgili çözümün henüz «askıda» bulunduğunu gösteriyor. Ancak, bu ikl (Arkası 9. Sayfada) STRASBOURG (Cumhuriyet) Avrupa Parlamentosu, Federal Alman Muhafazakar Parlamenter Uwe Von Hassel'in Türkiye raporunu bugün uylayacak. Parlamento'nun dün 1,5 saat süren toplantısında rapor üzerindekı görüşmeler tamamland\. Siyasi Komisyon raportörü Von Hassel, görüşmeler sırasında yaptığı konusmada, »Türk halkı kendisine en uygun olan yolu kendlsi tayln etmek istemektidr, bizim (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Anayasa taslağı Meclise bugün de verilemiyor 0 Prof. Aldıkaçtı, «Anayasayı ne laman DM Başkanlığı'na vereceksiniz?» sorusuna «Allah bilir, bittiği zaman» yanıtını verdL A^fKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Komisyonu Baş kanı Prof. Orhan Aldıkaçtı «Anayasayı ne zaman Başkanlığa verebileceksinlz?» sorusuna «AUah blllr, bittiği zaman» yanıtını ver di. Anayasa Komisyonu sözcüsü Şener Akyol'un geçirdiği bagırsak enfeksiyonu nedeni ile tedavi altma alındığı Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Akyol'u ziyarete friderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Aldıkaçtı «Ben bir sözü bir sözüntt tutmayan birisl mivlm?» diye sordu. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Aldıkaçtı Komlsvonun ça lışmalarma ara verdiği bir sı rada yanında diğer Komisyon üyeleri de olduğu halde Basın BUrosunda geçerek Meclis binasmdan aynldı. Prof. Aldıkaçtı bu arada gazetecilerin sorularını yamtladı. Prof. Al dıkaçtı ile gazetecller arasın ANKARA. tCumhurida şu konuşmalar geçti: yet Bürosu) Akıncu SORU: Hocam, toplu halde lar Derneği davasında nereye gldlyorsunuz? dün yapılan duruşmada YANIT: Bir arkadaşımız Ana4 sanık daha tahliye eyasa çalışmalan sırasında rahatsızlandı, birlikte onu ziyadildi. rete gidiyoruz. Ankara Sıkıyönetim SORU: Anayasa, Baskanlık Di Komutanlığı (1) Numavanına ne zaman verilecek? ralı Askeri Mahkemede YANTT: Hiç bir şey söyleyeyapılan dünkü duruşmem. AUah bilir, bittiği zaman. mada tahliyesi talep ediSORU: Devletln resml ajanIen sanıklardan Mehmet sında Anayasanm önce 5 temTezel, Mustafa Baştepe. muz daha sonra da 7 temmuzYılmaz Yardımcı ile da Başkanlığa verileceçi yolunHamza Sus'un tahliyesida iki açıklamanız ver abnıştı? ne karar verildt. YANIT: tşte böyle, yani ben, bir sözü bir sözünü tutmayan birisi miyim? Şimdl bir tarih versem yine tutmayabilir. Işte görüyorsunuz, bir arkadaşımız rahatsızlandı, ona gidiyoruz. Dün de (önceki gün) Meclis müzakereleri 8 saatimizi yedi. SORU: Bir gazetede Anayasanın maddeleri vaymlanıyor. O haber o gazete dışmda kimse tarafından verilmedi, barl (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Kastelli'nin pazarladığı sertifikaların dökiunü Vadesi 19İ2de dolan 4 / mîlyarın bankalara dayilımı beüi oidu ANKAKA, tANKA) Kastelli olayının, mevduat sertıfıkaları bankerler eliyle pazarlanan bankalann borç yuklerınırr alabıldıgıne arttığı bir donemde patlak verdıği belırlendı. ANKA muha birlerinin derlediğı, hükümet yetkılüen ile bankalardan da doğrulatılan bilgilere göre. Banker Kastelli. Bimtaş ve Mentaş tarafından pazarlanan mevduat sertifikalan. faız kuponlanyla birlikte 86 mllyar lırayı buluyor. Bu tutann 47 milyar liralık bö(Arkaaı Sa. 11. Sit. 4 de) Arafat: ABD'ye ihtiyacımız yok • ABD, KIBRISTAKt AO RATUR İNGtLtZ ÜSSÜ* NE, GELİŞMİŞ FÜZELERLE , DONATILMIŞ, F16 SAVAŞ UÇAKLARI FOLLADI. PENTAGON, 3 ABD SAVAŞ GF MÎStNtN LÜBNAN'A DOĞRH VOLA ÇIKTIGlNI AÇIKLADl. Dış Haberler Servisl ABD Baskanı Beagan'm FKÖ' nün Batı Beyrut'u boşaltması na yardımcı olmak üzere «kiiçük bir askerl birlik» yollama ya hazar olduklannı açıklama sı Arap Dünyasmda tepkile re yol açarken, FKÖ lideri Ya ser Arafat Amerikan yardımına ihtiyaçlannm olmadıgını söyledi. Beyrut'takı karargahmda ken disine yöneltilen sorulan ya nıtlayan Pilistinli lider, «kadin ve çocuklann öldürülmesinden Amerikan 6. filosunun da kat kılannın oldu£u bu nedenle bu önerileri hiçbir şektlde kabul edemeyeceğlni» kaydetti. Batı Beyrut'ta kalmayı ken disinln de istemedığinl belir MGK, TV'de banka reklamlarının kaldırılmasını istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bankalann televizyonda yayınlanan reklamlarının kaldınlması. Milli Güvenlik Konseyi tarafından gönderilen bir talimatla istendi. Bankalar Birligi olağan toplantısında MGK'nin bu tallmatınm göröşüldüğü öğrenildi. Bankalar Birliğinin aylık (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Akıncılar davasında 4 sanık tahliye oldu ten Arafat, isteğinin yurduna dönmek olduğunu ve buna hak kı olduğunu ve yurdunun da Pilistin olduğunu söyledi. Arap Dünyası ABD'nin Lübnan'a asker yollama önerisini tepkiyle karşıladı. Gazeteler. bu öneriyi «çifkin» olarak nite lerken, ABD'yi Lübnan'm Içiş lerine karışmakla suçladılar. AMERİKAN UÇAKLARI THA'nın Rum kaynaklanna dayanaraK verdıği habere gö re, ABD Kıbns'daki Agratur îngiliz üssüne savasa hazır uçak filolan yolluyor. Kıbrıs'a gönderilen P16 uçaklarınm (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Kâgıda yüzde 320 zam İZMİT, (Cumhurlyet) SEKA Genel Müdürlüğü, gazete kağıdı dahil 22 tür kağıdın satışuu zam gerekçesiyle dün sabahtan itibaren durdurdu. SEKA yetkiUleri, 22 kağıt türüne yüzde 3 ile 20 oranında zam yapüdığını, zamlı satışlann bu sabahtan itibaren başlayacağını, yeni fiyatlann da bu arada açıklanacağını söylediler Değişik oranlarda zam goren kağıt türleri arasında gazete kağıdı birinci, ikinci ve üçün(Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Adalet Bakanı: Cevher Ozden vatandaslık hükümleri uygulanacak ANKARA, (d.a.) Adalet Ba kanı Cevdet Menteş, dün Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu üzerine, Banker Kastelli diye bılinen Cevher Özden'in Isteği ile yurda dönmemesi veya Isvtcre hükümetince iade edllmemesi halinde. durumunun vatandaslık kanunu hükümleri oercevesinde değerlendırilmesinın sözkonusu olabileceği ni söyledi. (Arkası Sa. 11. SO. 3 de) Özel kesime elektrik üretme olanağısağlayan yasa benimsendi ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Damşrna Mecüsl'nde dün TEK ve Emniyet teşkilat yasalarmdaki değişiklik tasanlan kabul edildl. TEK yasasında değlşlkllk yaparak özel sektöre enerjl santralı kurma olana ğı veren tasan DM'den 39 red oyuna karşılık 62 oyla geçtl. Açık oylamaya sunulan tasanya 11 klşi çekimser oy verdl. Tasanya red oyu kullanan öyeler arasında bazı »mekll generaller de bulunuyor. Bu üyelerin ad ları şöyle: Eşref Akmcı, tb rahim Şenocak, Adnan Ersöz, Ali Oikmen. Fehıni Ku zuoğlu. Tasan elektrik enerjisi ü retiml TEK'ln tekellnden cıkanlarak özel sektöre ve tüzel kişlllge sahip KÎT'lere bu alanda tesis kurabil me ve çalıştırabilme hakkı tanıyor. Tasan uyannca beledlye köy ve köy birliklerl ve özerk kamu elektrik ldareleri elektrik hizmetlerlne llişkin tesls ve işletmelerini personell İle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu'na dev redecek. Il merkezlerl dısın daki ulusal elektrik sistemlne bağlı beledlye köy ve köy birllklerlne ait elektrik teslslerinin devlr işlemleri de yasanın yürürlüğe girdi gi tarlhten Itlbaren 1k1 yıl İçinde tamamlanacak. (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) 3 subay icin soruşturmaya gerek olmadıgı kararı verildi Ecevit, cezası kesinlestîkten sonra 34 gün cezaevinde kalacak ANKARA, (tha) Hollanda TV'si ile Alman yayın organı Der Spiegel'e verdiği demecler nedeni ile, MGK'nin 52 sayılı bildırisini ıhlal sucundan 2 ay 27 gün hapis cezasına carp tılan münfesih CHP Eskl Geneı Başkanı Ecvit, cezaevinde 34 gün kalacak (2) nolu Askeri Mahkeme torafından verilen hapis cezasının bir hafta içinde kesinleşmesmden sonra cezanın infazı ıcın karar Sıkıyönetım Komutanlığı Askeri Savcılığı kanalıy la Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilecek. Münfesih CHP eski Genel Başkanı. infaz yasasından yararlanarak savcı dan Izln talep etmezse, cezaevine 1 ağustos tarihinde girecek. Ecsvit hakkında verilen 2 ay 27 güniük cezcnın 1/3'ü me$ruten tahliyesine sayılarak 58 gün yatması gerekirken, daha önce tutuklu olarak 54 gün c.ezaevinde kaldığından, bu •nahkumiyetlnden cezaevinde (Arkası Sa. 11, Sfl. 3 d«) DM'de, hakh nedenle rüsvet verenler icin bir isiem yapılmaması istendi ANKARA. (Cumhnriyet Burosu) ^ Daaışma Mecllsl üyesi Kazun Öztürk ve arkadaşlan, haklı nedenlerle ruşvet verenler hakkında cezai muamele vapılmamastnı öngören yasa öDerisinl Başkanlığa verdiler. Türk Ceza Yasasımn 220. »addesine bir fıkra eklenffesini öngören önerî yasafcçbğı takdlrde hakh neden(Arkası 9, Savfada) Bir hafta içinde cezasının kesinleşmesi beklenen, feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit İnfaz Savcıhğı'ndan izin talep etmezse 1 ağustosta cezaevine girecek. NiliBİLKUR Alanva(Alaıve) yöresinin dünunu, bugununu Bugün 8. sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yasadışı örgüte üye olmak savıy la haklannda iddianame düzenlenen üç basçavuş ile bir teğmen hak kında. Sıkıyönetim Savcılıfmca görevsızük karan verildi. (Arkası Sa. 11. Sü 1 de) TÜM PTTDER BAŞKANI 10YIL8AYA MAHKUM OLDU Istanbnl Haber Servisi Kapatılan Tüm PTTDER Başkanı Yurdusev özsekmenler, 10 yıl 8 ay, dernek üyesı 5 sanılc da 6'şar jil 8'er ay agır hapse mahkum edildi. Mahkeme, dernek başkanı dışmdaki sanıkla nn tahliyelerini kararlaştır dı. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 nolu Askeri 'Mahkemesi'nde dün açıklanan kararda yasal olarak kurulan derneği Marksist Leninist doğrultuda bir duzen kurulması amacıyla yasadışı hale dönüştürerek yönetmekten suçlu görülen Dernek Başkanı özsekmenler 10 yıl 8 ay, yasadışı örgüte üye olmaktan da derneğin (Arkası,9. Sayfada) Basm lcin... Pror. Dr. Orhan Aldıkaçtı başkanhğmdaki Danışma Mecllsi Anayasa Komlsyonu'nca hazırlanari Anayasa taslağı Tercüman Gazetesl'nde yayınlanıyor. Aynı zamanda Tercüman Gazetesi Yönetim Kurulu İkinci Başkanı yani Kemal Uı(Arkası Sa. 11. Stt. 7 de) ORTAK TAIIH OYUNLARI "j 1 3 I 4 1 5 I 6 1 7 1 8 I 9 İ1O|1 ih2h3|U|i5h6|i 7[i8İ19|20|21İ22|23İ24İ2S[26İ27İ28İ29 Ekonomik \e Toplumsat açıdan Avdm KARASÜLEYMANOĞLU Cumhuriyefte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog