Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI Ebubekir Hazım TEPEYRAN Yepyeni açıklamalar getiren bu yapıtı ilgiyle okuyacaksınız, EDERt: 180 LİRA îsteme Adresi: Türkocağı Cdd. 39/41 CAGALOĞm İSTANBUL BELGELERLE KURTULUŞ SAVAŞI ANILARI Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20808 Kurucusu: Yunus NADÎ 20 TL. 7 Temmıız 1982 Çarşamba ler arasındakl Uişkilere nezaret etmek • Banker Kasalanna sak lanmak üzere emanet edilen menkul kıymetlerl tesbıt edip bunları sahıplerine çeri vermek • Tasfıye tarlhınden Itlbaren 1 yılı aşkın vadelı mevduat sertifikası ve tahvilleri istem üzerine. varsa bankerlik kuruluşunun port föyündeki daha kısa vade li sertifika ve tahvillerle değiştirmek • Banker teminatı olarak herhangı bir bankaya gosterilmış menkul kıymet leri, bankerin portföyünde ki diger menkul kıymetleı le değiştirmek YENt BİR KURUL «Menkul Kıymetler Kuru ln»nun banker alacaklıları nın menkul kıymetlerine daha kısa vade sağlamak lçin izleyecegi yol ise. karar namede şoyle bellrlendi: • Kurul önce bankerler tarafından bankalara teminat olarak verilen kısa vadeli veya vadesi yaklaşmış sertıfika ve tahvillen bankalardan alacak. Bunla rın yerme bankaya banke rm portföyünde bulunan u /îun vadeli sertifika ve tah villeri verecek, daha sonra vatandaşın elindeki 1 yıldan uzun vadeli kıymetleri bankadan aldığı kısa vadeli sertifika ve tahviller le degıştirecek. kurul serti fikayı yenı sertifika ile tah vili de yeni tahville değistı recek • Bakanıar Kurulu tara fından tıazırlanan kararna meye göre ellerlnde fals' kopunsuz sertifika bulunan lar «Menkul Kıymetler Kuruluna» hıç başvurmadan vadesinde paralannı bankalardan faizsiz olarak ala caklar Sertifika sahibl dilerse sertıfikanın vadesini ıki kat uzatıp aylık 2 1 net faiz alabılecek. Vade sonun da da ana parası kendisı ne geri ödenecek, bu arada faiz tüm vade için işleyecek. örneğin sertifika'nın vadesinın bltimine ikl ay kalmışsa ve sertifika dört ıy vadeye uzatılmışsa aylık 2.1'lik faiz bu dört av lçin geçerli olacak. • Ellerinde taız kuponlu sertifika ya da sadece fal? kuponu bulunduranlar <<Menkul Kıymetler Kurulu» na başvuracaklar. Kuru lun olmadığı yerde ise tas Mye kurulları ışlemlerı yürütecek. Tasfiye kurulları ana para tesbıt edilip. men kul kıymet sahıplerine ana paraları kadar yeni serti n ka verilecek • Bankerlerden tahvil al mış olanlar da «Menkul Kuymetler Kurulu'na» baş vuracaklar (Arkaüi 7. Sayfada) ÇAĞDAŞ YAYINLARI TÜRKABDSİLAH TİCARETİNİN İLK YÜZYIL! EDERİ: 80 TL. Istemt Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU. > tSTANBÜl Doç. Dr. ORAL SANDER Doç. Dr. KURTHAN FİŞEK Tahviller de kararname kapsamına alınıyor Menkul Kıymetler Kurulu tasf iye işlemlerini yürütecek Sertifika ve tahviller yeni olusturulan kurul tarafından denetlenecek ANH.AKA. (Cumlıuriyet Bürosu) Bankerzedeler içın Bakaniar Kurulu tarafından nazırlanan ek karar namenin son aşamaya geldigi bildlrilirken, bankerler tarafından pazarlanan tahviller de son anda kararname kapsamına alındı. Ödeme güçlüğü ıçinde bulunan banker kuruluşları lçin hazırlanan kararname çok mıktarda sertifika ve tahvll pazarlayan bankerler içln «Menkul Kıymetler Ku rulu» kurulmasını öngörüyor. Kuruı. Bakanlar Kurulu kararıyla Maliye Bakanlıgı'nın tekliti üzerıne oluşturulacak «Menkul Kıymetler Kurulunda» gorev a lacafclar Maliye Bakanlıgının önereceği lsimlerden Başbakarnikça seçılecek. Ka rarnameye gbre Menkul kıymetler Kınulu şu görev lerı yerıne getırecek. • Bankerlerın pazarladı6ı sertifika, tahvil ve bunlarla ilglll faiz kuponlarını elinde bulunduran alacakt larla llgtll banka ve şirket ECEVIT DURUŞMADA Kapaıılan CHP'n n eskı Genel Başkanı Ecent'in dunku mahkumiyetına karşı Sıttıyörtetim Komutanının Askeri Yargıtay'o bir hafta içinde başvurması gerekiyor. Kastelli operasyonu devlete 45 milyar liraya maloluyor ANKARA, (ANKA) Banker ler elıyle pazarlanmış mevdust sertıfikalarının banka sıstemlne döndürülerek tashyesının devlete faturası. ılk belırlemelere gtfre 45 mllvar lırayı aşıyor. Fatura, oelırl! banKalara ıVteı ke7 Bankası kaynagından sağlanmış olan desteğın vanı sıra erteifnen verguer ne mevduat nmnzam KarşılıKları oranınm düşurtltmesı ve Hazme fjono«u alımı bağışıkhğı yoluyla va? geçılen Kamu ftnansman Kav naWa'indan olusuyot Devlet taratından ustlenılen 46 mılvar tıravı askın siibvan sıvonun, dzellıkle ıkı ftnem!» soun varauıgı tıeiırtıllyor: 1 SıkJ para polıttkasının 9sıkı bıcımde uygulanması gerekmektedir. Buna karşın, gerek piyasaya para stirerek, gerekse vergi alacaguu erteleyerek ya da bankalardatı sağlanan kamu fınansmanı desteğınrten vazseçerek varatılan or tam, Kamu harcamalannda si kmtı varatabılır 2 Bankerler elıyle pazarlanan mevduat sertıiıkalan sorununun doğmasında bazı ban kalann da pajn vardır Btı bankalar, bu tutumlarıyla banka sıstemını de zedelemışlerdıı. Şimdı, devlet taratından 45 mıl yar lıralık bır destekleme ile bu bankaların cezalandırılmnsı yprine ödüDendınlmPs yoltına îpdtlmeKtedır Bu oanfcalarBrşsı. Ulşkılerde saKincalı snIArkası <a 11 *>« 5 de) * Ecevit, 2 ay 2 7 gün hapse mahküm oldu VNKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP'nin eskl Ge ıieı Başkanı Hollanda TV'sine ve Der Spiegel dergısine verdiğl demeçler nedeniyle yargılandığı Askeri Mahkemede 2 ay 27 gün hapis oezasma çarp tınldı. Sıkıyönetim Komutanı bir hafta içinde karara itiraz ermezse, Ecevit'e verilen ceza ke Ecevit savunmasmda «Bu yönetimin yaptıklarını sıralamak suçsa, bunları yapmış olmamın ne sayılacağını merak ediyorum..» dedi. ' gunlük mahkumiyetme ekleı» sınleşnuş olacak. Ecevit'in cezası kesinleştikten cek vo dolayısıyla öilen 3 ay sonra, daha önceki bir mah 27 gün hapis yatacak. Ankara Sıkıyönetim Komukumiyetinde kullandığı bir ay(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) lık tahliye süresi de 2 ay 27 MHP davası Yaşar Okuyan ve Sadi Somuncuoğlu tahliye edildiler 0 Istanbul'daki bir davmk dla ssğ $oriişlü Veli Bozdoğan gasp suçundan 31 yıla mahkum oldı» AlMkAKA. (Guınhurıyet Bürosu) MHP ve Ulkücü Kuruluşlar davasında tutuklu olarak yargılanan, feshedılen MHP'nin Gençl B»» Kan Yardımcısı Ya*ar ükuyan ıle eski parlamenterlerden ve Genel Sekreter Yardımcısı Sadı Somuncuoğlu'nun tahliyeleri kararlaştlnldı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahke medekı duruşmada savunma a vuüatıarı tutuklu olarak yargı 1 nan Sc'mkıaıdan Yt.jaı "kuyan Gazeteci Arcayürek ve Sadı Somuncuoğlu ıle bazı bamklra'in tahlıyesını ısteaı. tanıkbk yaptı rahlıye ıstemesı mahkemece uy gun gorulerek Somuncuoğlu ıle Okuyan'ın tutuksuz olarak yar gılaıımasına kardi verıldı. Alpaslan Türkeş ve arkadaşia n hakkmda açılan davanın duruşmasma belgelerm okunması ıle 8 temmuz perşembe günü devam edılecek. Ote yandan tstanbul Sıkıyönetım jComutanlıgı bıı Numaralı Askeri Mahkemesı, silah zoruyla ıkı kılogram altı m gaspetmekten sanık sağ goANKARA. (Cumhuriyet rıişlü Veli Bozdoğan'ı gıyabınBürosu) Bayındırhk esda 30'u ağır toplam 31 yü hakı Bakanlarından Serafetpis cezasına mahkum ettı. tin Elçi ve arkada^larınm Mahkeme sanığa daha önce Yüce Dıvanda vargılanmade aynı cezayı vermış karar, larma tanıklann dınlenilAskeri Yargıtayca bozulmuştu. mesı ıle devam edildi Mahkeme, Bozdoğan'ı arkaAnavasa Mahkemesınde daşları Veli Can Odtıncu ve Hadun yapılan duruşmada, saıı Öneren ile birhkte 3 maıt «Güneş» gazetesı Ankara 1980'de Patıh Fevzı Pa^a Caddo temsılcısı Cüne>t ircayüsıne Ahmet Portakal'a aıt ku rok tanık olarak dınleııdı. yumcu dukkânına sılahlı baskın (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de} yapmak ve altın gaspetmekten suçlu bulmuştur. Kk göstergelerle ilgili tasarı komisyonda bugün soııuclandırılacak £ Elektrjk enerjisi dağıtımımn belediyelerdcn almarak. TEK'e üevredilmesinj ön^ören tasan DM Genel Kurulunda kabul edildi... r ^ baındığl gıbı Lübnanm ulusal aoa«.. Beyrufun doğu kesımindeki mristivan lo w f hr,ri u • * u c ^ *alan!istlenn çenitli gruplanndan bın adım bu ağaçtan almış Fotog,atta qöru len dort kadm asker ışte bu «Sedır Grubu» uyelen Çarpış malar surerken bır yandan da silâhh eğitim yapıyorlar... ANKAUA, (Cunıhurıyet Burosu) to? bayııı devlet memur ları yasasında değışıkuk yapılarak ek gostergeıerm yenıden duzenleutnesmı ongoıvsn yasa tasarısınm Bulçe Plan Komisyonu' nda bugun goruşulerek sonuçlandırılacagı bıldınldı. Devlet memuriarı yasası ıle bırlıkıe uç yasada dana değışık Uk on.üoren tas>arımn, «TKT personelinin tazıninatlarmı dü «!tıl(*>t:ıı» maddesı Jconusyonda daha ono8 goruşulerek benımseiimıştı. Bu arada, memur ve memur erneklüen, sılahlı kuvvet ler peısonelı, yasama organı uyelen ue hukümet üyelerının ledavılerı halınde kuılanılacatc ılaç bedellermın yüzde 20'siıun kendllerı tarafmdan ödenmesıne ılişkın maade ıse komisyonda tasarı metmnden çıkarılmıştı. Komısyonun bugunku top lantısında «ek göstergelerle, MCYAK keseneklerinin dört eşit taksitte ödenmesine ıüş kın maddelerın goruşulerek bonuçlandırılacagı ve tasarının tatılderı once Genel Kuı ul dan geçırılmesınin bekiencııgı bıldınldı OZEL HIZMET TASARISI RLDDEDILDt Ote yandan Danışma Mec ANKARA, (Cumhurıyet lısı Butçe Plan Komisyonu. Burosu) Kıciem TazmıHakım ve Savcılara venlmek natı ıi6 assgarı ucret arote olan ozel hızmet tazmınat binüakı ıiışkıyı kes>mek ıçın larının yenıden duzenlenmeCuiışma Bakanlıgının ko bine ilışkın tekhfı reddetti. oraınatcrluğunde olustuDanışma Meclısi üyesı rulan Komısvon dun ıkın Şener Akyol ve arkadaşlann cı toplantısını yaptı ca verılen teklifte, Hakim • Bakanlar Kuruiundan bır ve Savcılara «O/el Hizmet org avnları Calışma BoTazıninatı» adı altmda yapıKonı Prof lurhan fcselan odemenın yuzde 25 dolaner rto dunku Komısvmda artırı)ma.sı ıstemyor yon tuplontı&ıno kıso bır du fcufe Katııdı Turhon fcseBütçe Plan Komisyonu r w . tODiantı • devam ader ayrıca, DM Gazıantep üveken, gazetecılerın sorulosı Mehrftfit Akdemîr ve arrını yunıtlarken. Kıdem laz kadaşlarınca verılen. «Sa|rmınotının îavanmda bır Iık pprsoneline ödpnen özel donmo, tşcı haklorındo hizmet tazminatlarının yedc Dır gerıieme olmoyoco niden döî'enlonmpsin*» llişgını taelırtlı lcin yasa fekİTfini» de red KICIÖTI Ta/mınalı «onu d^ttı sunclakı teknık calışrnaKomısvonc» rfddedılep SÖ7 lonn surduıuiecegını ıtakonu&u yasa feküfleri daha de eden Esener, Kıdem Toz sonra Danışma Meclisi Gemınatı konusunda çeşıtlı nel Kurulu'nda ele ahnacak secenekienn bulunduğunu, TEK'E DEVREDtLECEK e'i sakıncalı olma/an saElebtrlk enerjisi dağıtım» cenegın Kabul edılerek nın beledlyeierden alınaBoşbakanlık'ta 15 tem rak TEK'e devrerülmeslnt muZ'da yopılacak toplanöngören yasa tasansı Danış tıya götüruleceğinl bikJir ma Meclisi Genel Kuralu'du nun dünkü blrleşiminde gö Eseher'in aynimasmrüşülerek kabul edildi. dun sonro Komfsyon top Tasanya gore, KÎTler ve lontısı Colışma Bokortlıticari şlrketler de tzln alğı Müsteçorı Rüştu Almak koşuluyla elelctrlk ener tov'ır Boçkanlığındo döjisl üretebilecekler. Elektrtlc Sa. I I . Sü. 6 da) tlretlm, iletim. dağıtım ve (Arkası Sa. 11. Sfi. 6 da) İsener: Kıdem ~ tazminatı tavanında donma oirnuyacak Reagan, BeyruVa askeri birlik göndermeyi önerdi Başkan Reagan, gerillalann Batı Beyrut'u boşaltmalarına yardımcı olmak üzere, Lübnan'a birlik göndermeye hazır olduklannı açıkladı. Birlik 1000 askerden oluşacak. FKÖ önerivi reddetti, Mısır'a göre, Filistinli gerillalar Beyrut'u deniz yoluyla terketmeyi kabul etti... Dış Haberler Servisi Bd"tı Beyrutta dun akşam be şıncı ateş kes de bozulup, Is raıl'le FKO arasında şıddetlı top ateşi açılırken Başkan Reagan, «Lübnan hükümeti nin önerisi üzerine», gerillr" lann Batı Beyrut'u boşaltm' lanna yardımcı olmak için Lübnan'a «ufak bir Amerikan askeri birliği gondermeye hazır olduğunu açık ladı. Daha önce ABD Başkanlık sözcüsü Larry Speaks, Lübnan başkenti Beyrut'ta ku•jatma altmda bulunan Filis tin gerillalannı boşaltmak ve merkezi hükümetin güçlenmesini sağlamak amacıyla 1000 askerden oluşan bir Amerikan gücünü yollamaya hazır olduklannı duyurmuş lu. Lubnaa hokumetınuı ÇOK uiuslu bır barış gucu olu» LuruimaM konuiunda vurgulayan .ÜZCU, yollaaacak bırlıgın banş gucu çer vevesınde kaiacagından so/ etmış ve hareket ıçın Lubnan hukumetınin resmen gırişım de bulunjrfası gereğını belirt miştı.'' Speaks, Lubnan a asker yollama önerisim Başkan Re agan'ın ilke olarak cuma çe cesi kabul ettiğini söylemiştı Gozlemcılere göre, ABD'nın onerısi kabul edilirse gerillalar 6. filo ile boşaltılacak Beyrut'ta halen 500 bine ya kıh siville 8 bin dolaylannda gerilla bulunuyor. Konuya ilişkin haberlerin vayılmasmdan sonra acıkl?'ma yapan FKÖ sözcüsü Bes «am Ebu Şerif îse FKÖ'nun Bevrut'u boşaltacak kadar 7ayıf olmadığmi söyiedi vp acıklamalan komik saydı (Arkası Sa. 11, Sfi. 6 da) Elçi ve arkado5İarı için tahiiye istemi reddedildî Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi görüsecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa parlamentosu bugun Strasbourg'da yapacağı oturumda Turkıye'yı goruşecek. Goruşme oncesınde Avrupa parlamentosunun sosyalıst gru bundan ıkı uyenın geçtığımız hafta sonunda Ankara ya ani blr zıyaret yaptıkları oğrenıldı. Fesiedılen Turkıye AET Karma Parlamento Komisyonu Asbaşkanı Federol Alman Sosyal Demokrat Partısı mılletvekılı Uıdmıg Fellermaier ıle Danımarkah sosyalıst Ove Fıch'ın Ankora'dakı temasıarının ıcerıği tam olarak oğrenllemedı. Bununla bırhkte Fellermaier ıle Fich'ın gerek resmi gerekse sivıl kesimlerden herhangi bır Türkle gorüşmodıkleri sızan haberler arasında Fellermaier ıle Fich'ln bu zı/aretı Avrupa parlamentosu sosyallst prubu adına yaptıklo. rı bıldirlldı. Buna gore. Iki sos yallst parlamenter cuma günu Ankaro'ya geldiler ve hafta so.(Arkası 7. Sayfada) NılıBILKUR Alanva(Alaıve) yoresının dünunu.bugununu yazdı Cumhuriyet Görüşmelerde Federal Alman Muhafazakâr milletvekili Uwe Von Hassel tarafından hazırlanan rapor esas olacak. Türkiye raporda yapılan değişikliklerin önlenmesini istedi. GÖZLEN UĞUR MUMCU Savunma Hakkı... Almanyanîn ydbdncddr Tercuman gazetesınm Istanbul Baro.su Başkanı Sayın Orhan Apaydın hajckında açtığı sistemli kampanyayı bılıyorsunuz, Apaydın'm Baro Başkanlığına îeçılmesnı engellemek ıçin daha önce yapılan yayınlar sonuç vermemiş. bunun üzerine gazete son (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) porrtikctoı DcOhanARlN Bugün 8. sayfado
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog