Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

>•£ * • CAĞDAŞ YAYINLARl MEKTUPLARIYLA HAÜKARNAS BALIKÇİS1 AZRA ERHAT frteme Adresu Turkocağı Cad W4l CAĞALOĞLU İSTANBUL 2. BASI EDERÎ: 150 TL Cumhuriy 59. Tıl; Sayı: 20807 Kurucosn: Ytmas NADİ den sonra saat 16'da Bakanlar Kurulu toplantısında da sürdürüldü. Ancak Başbakan Bülend Ulusu Başkanlıgı'ndaki top lantıya hiçbir teknik eleman aunmadı ve Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00 dolaylann da sonuçlandı. Toplantıdan çıkarken Başbakan Ulusu; «Yann (bıifrün) bir açıklama yapüacaktır» deâl. Başbakan'ın ve diğer Bakanların toplantıdan aynlmasından sonra Devlet Bakanı tlhan Öztrak, Maliye Bakanı Kaya Erdem, Gümrük ve Tekel Bakanı A1I Bozer'in bir süre daha üçlü bir çahşma yürüttükleri gözlendi. Saat 21.00 dolavlarında sona eren üçlü toplantıdan aynlırken, Devlet Bakanı tlhan öztrak; «Açıklama yann (bugün) yapılacak. Yeniden bir Bakanlar Kurulu toplantısı ya pacağız. Ondan sonra da kamu oyuna açıklayıcı bilgiler verilecek» biçıminde konuştu. MERKEZ BANKASI'NDA TOPLANTI Bakanlar Kurulu toplantısı ONtVERSlTEYE HAZIRLAMADA ;UVENCE •WJL''J''S'£ DERSANESİ '1982 • 83 KURS DÖNEM1 ^ O E V A M ETMEKTEOİR) J n ^ 3 7 * 7 » 13,337 35 0 6 KA0IK6V) J 20 TL. 6 Temmuz 1982 Salı Bankerler kararnamesini açıklıyoruz • Aylık faiz net yüzde 2.1 olacak • Tahviller kararname dısı bırakıldı • Vadesinden önce hiçbir ödeme yapılmayacak • Mevduat sertifikası sahiplerine yeni belge verilecek # Yerii belgeler 2 8 haziran tarîhinden itibaren islerlik kazanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kastellizedelere faiz ve ana para ödemeslni ilkeye bağlayan kararnamenin bugün Başbakan lık tarafından açıklanması bek lenirken, kararnamenin de ana çizgilerinin belli olduğu bildirıliyor. Yaklaşık on gündür Başbakanlıkta sürdürülen çahşmalar dün son aşamasına geldl. 4 Bakandan oluşan Komite dün sabah Maliye Bakanlığı ve Mer kez Bankası uzmanlan ile bır araya geldiler. Sabahkı toplantıda kararnamenin tüm teknik ayrıntıları gözden geçırilırken. Kastelli A.Ş.'nm yönetıcileri de yeniden konuya ilişkin bilgi vsr diler. Teknık çalışmaiar öğle sürerken, Bte yandan Merfcez Bankası'nda da, ilgili Banka Genel Müdürleri ve temsilcile ri ile bir başka toplantı yapıldı. Kastelli aracıhğıyla mevduat sertifikası pazarlamış olan bankalann temsilcileri dün Merkez Bankası yönetimi tarafından Ankara'ya çağrıldı ve saat 18'ds Merkez Bankası'nda bir toplantı düzenlendi. Toplan tıya Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Sekreteri Tevfik Altmok'un yanısıra konuyla ilgilı bankalar katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda karar namenin ana hatları üzerınde bilgiler verildi. Sağlanan bilgıtere göre Baaka Genel Müdürleri'nin, «Kararname konusunda bir tür onayları» alındı. Bankalara, «Ka ramamenin ilkeierine kesinlik le uymaları zorunHıluşu» hatırlatıldı ve «Kararnamede be> Urtilon ilkelerin dışına çıkılm» ması» vurgulandı. (Arkası Sa. 11. Sü. 5 He) Reagan'ın temsilcisi Habib'in geri alınması bekleniyor ABD Dısisleri Bakanı, Lübnan icin doğrudan devreye giriyor Cengiz ÇANDAR bildiriyor BEYRUT Fllistln Kurtuluş Örgütü liderlerlnin ve FKÖ'nün durumunu belirleraek ve Lübnan bunalımı na bir çözüm bulmak ama cıyla sürdürülen görüşmelere katılan üst düzevde Wr yetklliden öerenildigtne gö re, söz konusu dlplomatlk çabaların merkezinde bulunan ABD Başkanı Reagan'ın özel temsilcisi Philip Habib, ABD yönetimi tarafından gerl çekilecek. Kimliğinin saklı tutulma sını Isteyen üst düzeyde yet kiü, Habib'in ABD yönetimince geri çagrılması olasılığını nereden öğrendiklerini bildirmekten kaçındı Bununla birlikte. aynı yetklll, Habtb'in geri çekilerek yerini soruna bir çözüm bulmak amacıyla bizzat ye ni ABD Dışişleri Bakanı Shultz'un almasının söz ko nusu olduğunu açıkladı. Philip Habib'in. Alexander Haig'in temsil ettigl Amerikan dış politikasmın uygulayıcısı olması nedeniyle görevinden azledilme ihtimali bulunduğuna tşaret eden yetkili. Habib'in yerlnl bizzat Shultz'un almasınm Amerikan dış poMtikasında çok onemlt bir değişikliği ifade edecegini ve bunun son bunalvmın alacagı yönde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacağını söyledi. «Cumhuriyet»1 n yukarı daki bilgileri elde ettiği yet kiü. soz konusu haberın kaynağmı açıklamamakH birlikte. bu haberin kendisine Suudl Arabistan vetkiblerlnce ulaşmış olabilece?i sanılıyor. Dünya Bankası Türkiye'ye açtığı krediye garanti koydu: lpotek George Shultz'un diplomatik denevi AIexander Haıg'in Dışışlen Bakanlığı'ndan istifası ne kadar beklenmiyorsa da, George (Arkası Sa 11. Sü. 6 da) yürütme üyeleri hakkında yeni bir dava açıldı Istanbul Haber Servisi DISK Yurutme Kurulu uyelerı hakkında, •Hükümetin manevi şah siyetini tahkir» nedenıyle açılan yeni bır davaya dun tstanbul Sıkıyo netım Komutanlıfı (2) Numarah Askerı Mahke mesı'nde başiandı. Anka ra Sıkıyonetım Komutanlığı (2) Numarah As keri Mahkemesı'nın yet kısızlık kararı vermesı nedenıyle Istanbul'a gon (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) DISK kurulu Kredinin 200 milyon dolarlık bölümü kullamldıktan sonra vapılacak şrörüşmelerde koşui* lara uyulduğu saptannsa geri kalan 104 milyar 500 bin dolarlık kısmı kullanılabilecek. 304,5 milyon dolarlık kredinin kalan 104 milyonluk bölümü için ithalatm seıbestleştirilmesi de anlasma koşullan arasındn. Baskanlık Sarayı'na ağır top atesi acıldı Israil, Batı Beyrut'un su ve elektrigini kesti • • İsrail dün sabah Batı Beyrut'u yoğun biçimde bombaladıktan sonra akşamüstü ateş kes ilan etti, BBC radyosu gece, ateş kese ı'ağmen yer yer çarpışmalann sürdüğünü haber verdi. Dış Haberler Servisi îsrail Lübnan'dakı bırlikle rinı güçlendirirken, Batı Beyrutun su ve elektrigini kesti, attir ateşi ladı. 6öı&barduaa,adan sonra afc şamüstü yine ateş kes ilan etti. Ancak BBC ateş kes'e rağmen yer yer çarpışmalar olduğunu haber verdi. İsrail topçusu kenttekt BatıBeyrut'ta 24 sa gerilla mevzilerini şiddetli kesilmiş olan topçu biçimde bombardıman edün sabah yine baş derken, gerillalar da İsrail tsrail topçusu yoğun ve topçu ateşi ile karşı Dagıtılan topraklarla ilgili kısıtlamalar sürekli olacak ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Yargıtay Içtıhadı Bırleştırme Buvuk Genel Kurulu, cıftçıyı topraKljndırmo yasosıno ılışkın bır karar aldı Bu kararo gore. Toprak Retormu Yasası'nın Anaya sa Mahkemesı nde ıptol edılmesınden once cıftcıyı toprakionriırma yasası gereğ.nce geri olma davalanna bokılabılecek 4753 sayıiı cıttcıyı topraklandırma yasası, kendl Slne toprak verılen çıftçıSa 11. Sü. i de) BM Güvenlik Konseyi: Batı Beyrut'ta siddetten kacınılsın 0 ABD Başkanı Reagan sivil halkın haklanna gösterilmesini desteklediğini açıkladı. seyin 15 üyesinden tamamı nm onayını alan soz ko nusu karar tasansında, Is rail'in adından soz edilmedı. Ürdun'ün BM nezdındeki Büyukelçisi Nazım Nseybe' nin Güvenlik Konseyıne sunduğu karar tasarısın da, Lübnan'dakl sivil halk ile Güney Lübnan'da ve Batı Beyrut'taki Filistinlılerın çek tikleri sıkıntıların artık en tehlikeii boyutlara ulaştığı Ulusu: Su belirtildi. kaynaklarımızın ABD Başkanı Ronald yüzde 11'ini Reagan, dün yaptığı açıklamada karar tasansının değerlendiriyoruz sivil halka temel gıda ve ANKARA, (ANKAI «U tüketim maddelerinin sağlanmasmı öngören bölümü luslararası içme suyu ve Hıf nü desteklediğini açıkladı. zıssıhha 10. yıl» açılış töreni Ankara'da Turk btandartlaÖte yandan, Israil radyorı Enstıtusunde yapıldı. su, Filıstinlilerle dayanışma Torende konuşan Başba gösterilerıne katılan gençkan Bülend Ulusu. dunya lerden ıkısınin. Nablus'ta tsda her yıl yaşları 5'in altın rail askerlerinın açtığı ates da olan 15 mılyon çocu sonucu vurularak olduklenğun yetersız ıçme' suyu ne nı bildirdi. Radvo 16 ve 27 denıyle olduğunu. bundan yaşlanndakı bu gençlerden dolayı hastanede yatanlann başka. üç kışının de yaralan sayısının da tum hastaların dığını belirtti yansından fazlasını oluşturduğu bıldırdı Türkıye'de kışı ba^ına 36 metrekup su tüketıldıçını ha tırlatarı Başbakan Ulusu. bu mıktarın çok diışük oldu ğunu ve Türkiye'de kullanılabılir ıçme suyunun ancak vü7de 113'ünün leğerlendınlebildi&ini söy'edi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Imar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) arasında 28 mayıs 1982 tarihinde imzalanan borç anlaşması dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre Merkez Bankasınm altın ve döviz varlıklarına ipotek konulabilecek. Dünya Bankası ile yapısal uyum kredisi çercevesinda sağlanan 304 milyon 500 bin dolarlık kredi icin Türkiye yılhk yüzde 11 faiz bdeyecek. Dünya Bankası tle imzalanan anlaşma, Türkiye'nin 200 milyon dolarlık ilk kredt döttntnt kullandıktan sonra geri kalan 104 milyon 500 bin dolarlık kısmım kullanabilmesi icin karşıhkh görüşlık v&rdilfer. Dün sameleri öngörüyor. Anlaşma metnine göre, Türkiye'nin, bahki karşılıklı ateş. bır yapısal uyum kredisinin geri kalan kısmını alabilmesl haftadır meydana gelen en şiddetli çarpışmaları Philip Habib Kissinger şu koşullara bağlanıyoroluşturdu. Çarpışmalar sa ile kıyaslamyor • KtT'lerin yasal reformlarmdakl gelişme ile imalat bah erken saatlerde Bevrut sektörü KtT'lerine bütce transferi düüeyihin. 1982 için havaalanı vakınlannda başPhıüp Habib'in Reagan'ın tesbit edilmiş olan diizeyin altmda muhafaza edilmesindeladı Jsraıl topçusu, bu yöre Ortadoğu özel temsılcısı olarak kl gelişme başta olmak iizere. KtT'lerin rpformundaki deki Fılıstin mevzılenni vn adı uluslararası alanda ılk kez gelişmenin yeterliliği. (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) (Arkası Sa. 11. Su. 8 de) • Türkive Cumhuriyeti'nin kamu yatınm programını rasyonel duruma getirmeye, kamu yatınmı düzeyinJ mevcut kaynaklarla sınırlamaya ve öıel yatırım daki biiyümeyl hızlandırmaya yönelik hedeflerine nlaşmadaki gelişmenin yelerliliğ'i. • Türkiye CumhurlyetP MehmedKEMAL nln yatırım projelerini ha zıriama, deterlendirme ve seçmedeki yöntem ve !mkanların gelişmesinin yeter Seilefyan'ın sac kaçakcılıgı olayı iıe ilam 7 kisi tutuklandı tstanbul Haber Servisi Üniu kaçalcçı Mıgırdıç Sellefyan'ın yonettığı son sac kaçakçıhk olayı ile ilgili yedı kişı tutuklandı. Tutuklananlar arasında bır gümrük müdür yardımcısı ile bir de gümriüs: memurunun bulunduğu öğrenildl. Bundan iki yıl kadar ön oe Bulgaristan'ın Varna limanından Türk bandıralı bir gemiye yüklenen ve konşımentosunda İran'a nakledileceği ya2alan 3 bin (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Staviskv olayı 4Stavisky, bir yandan dostlan arasmda devlet adamlarını, politikacuan, büyük bürokratlan sokarken, bir yandan da ta nmmış yazarlarıs görünüyordu Bunlann başında Josef Kessel ile Colette gelir. Sloganları arasında halkın parasını değerlen dirme ve sanata hizmet vardır. Dolandırıcılığı ortaya çıktıktan sotıra dostlugu, Josef Kessel'in başını ağntır Bu yüzden 1934 yılında Stavisky hakkında bir kitap yazmak zorunda kalır Daha KI Son vüzyıtın en bÜYük maG skondcdı BIRLEŞMİŞ MİLLETLER, (a.a.ANKAAP) BM Gu venlik Konseyi önceki ak şamkı toplantısı sırasmda. Ürdun tarafından sunulan ve Lübnan'da sivil halkm haklanna saygı gösterilme sını, ayrıca, şıddet eylemlerınden kaçınılmasını ön gören bir karar tasarısını oybırliği il e kabul etti. Kon Blöf kanına işlemisti 7 yıldır süren Hayali Mobilya davası tabm başuıda bir itirafta bulunur, «Tanıdım, sofrasında oturdum, senli benliydlk» der. «En karmaşık ve en önlenmez sosyal gfiçleri askıya almayı beceren, uçurumun hep kıyısında yaşamış, diimenleri için kamu kuruluşlarını, dev yönetiınleri, uı'u< lararası kuruluşları, kartelleri seçen, sonra da belirsiz ve trajik hir RÖlgenin ardın da vltip giden, miras olarak çeride koskoca bir skandalla zincirleme devrilen bakanlar, kan ve adeta bir tür devrim bıra kan bu adamın yüz çizgileri davranışlan. (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) • tthalatm serbestleştirflmesîndeki sreHşmenln yeterliligl. Dünya Bankası ile imza lanan anlaşma metninde ayrıca gerektiğinde Merkez Bankasınm altın ve dö viz varlı&ı dahil olmak üzere ttim kamu mnllanna ipotek konulahilece*i hükmü de yer aldı Anlaşmamn ipotekle ügi 11 olan kısmında aynen (Arkası Ss. 11. Sü. 3 de) \mz\. Yahya Demirel yeniden yargılanıyor Nihat CAN bildjriyor ZONGULDAK loplu kaçaitçılık suçundan sanıklar Vahya Kemal Oemirei ve arkadaşları hakkındakı davaya Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesı'nde dün ,devam edildi. önceki yıllarda Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan davada sa nıklar Yahya Kemal Demirel, Karad*niz Ereğh Güm ruk Başmemuru Mehmet Çağlı, Gümrük kolcusu O * man Güçlü ile ökkeş Yük(Arfeası Sa. 11. Su. 6 da) Kıdem tazminatı konusunun bugün cözümlenmesi • bekleniyor Ictüzük önerisi Danışma MeclisVnde bazı değişikliklerle kabul edildi ) Danışma Meclisi'nde yasama yılının 2 ağustos ta başlamasına ilişkin önerge geri alındı I *Akif Erginay, Irmak ile Aldıkaçtı'mn tutumla rının Danışma Meclisini zedelediğini söyledi. \ Prof. Aldıkaçtı; «Erginay sorup öğrenmeden tecavüzde bulunmayı uygun gördü.y ANKARA, ICnmhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi'nde Içtüzuk önerisi bazı değı şikliklerle kabul edilırken, yasama yılının 2 ağustosta başlamasına ilişkin önerge ise sahiplerince geri alındı. Dünkü birleşimde üyelerden Akif Erginay, Danışma Mec lisi Başkanı Prof. Sadi Irmak ile Anayasa Komısyonu Başkanı Aldıkaçtı'nın tutumlarının Danışma Meclisi'ni zedelediğini öne sürerken, Aldıkaçti; «Erginay sorup öğrenmeden tecavüzde bulunmayı uygun gördü» dedi. Genel Kurul'da dün Necip Bilge ve 9 arkadaşmın Danış ma Meclisi İçtüzüğüne bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesl hakkmda İçtüzük önerisinin tümü görüşmesiz kabul edildi. Daha sonra maddelere geçildi. üyelerden Şerafettin Yarkın, Anayasanın görüşülmesi usulüne ilişkin ek madde üzerinde söz alarak birincl madde (Arkası Ss. 11. Sfl. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Calışma Banonı Prot Turhan Esener ın başkanlığında oluşturulan Turklş v e Hukumet'ten / uzmanların katıldıa,ı Işcı Soruniarı Komısyonu ıkınci Kez bugun toplanıyor Calışma Bakanlığı'nda saat 14 30da yapılacak toplantıda kıdem tazminotı ile asgari ücretin arasındaki ilışkinin kesılmesl omacıyla ileri sürülen, Ese ner ve Türkİs'in gün sayısının crtırılması, Işcl emekli maaşlon ile bağlan ti formüllerl ele alınacak. Komisyon. bu 4 forrnul üze nnde ortak bır gorüş sağ(Arkası Sa. U , Sfi. 3 de> GÖZLEN Kowa davnsında 5, TİKKO davasında 4 kisi Brezilya elendi • Son Güney Amerika tetn tücisinin Italya'ya 32 yenilerek «Kupa»yo veda ettiği maçta gök mavili ta feımt yart ftnale çıkaran üç golu de Rossi attı. Haberi 10. Sayfada ydbdncıldr Nedir Bu? UĞUR MUMCU Resmi Gazete'de dun Türkiye Cumhurlyetl İle «Ulnslararası tmar ve Kalkınma Bankası» (DUnya Baakası) arasında imzalanan «borç antlaşması» metnl yayınlandı. 28 mayıs 1982 tarihli antlaşmanın dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan metnine göre, Türkiye Cumhuriyeti «ekonomisinde yapısal (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) tahliye oldu tstanbul Haber Servisi Sanıklardan 15'nın TCK'Bin 125. maddesi uyannca ölüm cezası verılmesi ıstemiyle yargılandığı 44 samklı yasadışı Kawa örgütü davasının dünkü duruş masında, aralannda idam cezası verilmesi istenen Engin Doğanay'ın da bu. lunduğu 5 sanığın tahUyeleri kararlaştmldı. tstanbul 1 Numaralı Askerl Mahkemesi'ndekı duruşmada haklarmda TCK'nuı 141/5. maddesi uyarın(Arkasj 9. Sayfada) pdititabı DtCihanARIN Danışma Meclisi üyeleri Anayasa taslağını tartışmaya hazırlanıyor Yazısı 7, sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog