Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI 2. BASI EDERİ: 150 TL ftt«m« Adresi: Türkocağı Cad 39/41 CAĞALOĞLU ISTANBUL AZRA ERHAT Cumhuriy 59. Yıl;Sayı: 20806 Kurucusn: Yonus NADt 20 TL. 5 Temmuz 1982 Pazartesi FKÖ lideri önceki gece imzaladığı belgede, Beyrut'tan çekilmek için FKÖ'nün Lübnan'da scmbolik askeri varlığını sürdürmesini ve Bey rut'ta siyasi büro bulundurmasını önermişti Cengiz ÇANDAR bildiriyor BEYRUT Dun oğleden sonra Batı Beyrut'ta herkes bır haftadır ılk kez toplanan Israil hukümetinın ne karar alacagım merak edıyordu Çunku son 48 saat içınde Batı Beyrut'a karşı bır Is raıl saldırısı ya da bır işgal gınşımı kı buyuk bır olasılıkla bır katUama yol açacak yenıden gundeme gelmıştl Israil hukumetı son gelışmeler zmcınnın ardından toplandı Toplantı sonunda yaymlanan bıldırıde FKO' nun one surduğu buttın ko şullar reddedıldı ve FKO nun gerek askeri ve gerek se sıyası varlığının Lub nan'da derhal ve kayıtsız şartsız son bulması gcrektığı bı'dınldı FKÖ lideri Yaser Arafat, Fılıstınlılerm Beyrut'tan çekılm© koşullannı ıçeren bır belgeyı onceki gece ımzalamıstı Beteede FılıstınlıİPi m Bevrut'tan cekılmpsı ıcın lübnan'da ser"bolık bır «ske n varlık ve Bevnıt"'ta sıyası buro buhındu>"mal'in ko'jiıl lan one surpluyordu Lıbya lıdpn MudTimer Kaddafi ıse FKÖ hderlerıne gonderdığı telgrafta FKO gerıllalannın. Lübnan'ı terkptm e avıbı vprine intihar etmplerini ıstedı Kfddafı intiliarıni7 Filistin (4r1cası ^a 11 Sü 7 de) •ç •f Mndfffl Fgrtim Besiktas.faarfcu) 607200(4hat) Kaddafi gerillalara intihar etmelerini önerdi Israil, Arafat'ın imzaladığı öneri paketini geri çeyirdi FKÖ'nün öneri paketi BhYRUT. (AP) Yaser AraUi tarafuıdan oncek! gece sunulan onerı paketının belll başlı maddelerı şoyle: • Philıp Habıb tarafından 25 Haziran'da dttzenlenen ateşkes devam edecek • FKÖ liderleri ile «rerillaları hafif silahları ile Beyruttan çıkacaklar Gerıllalarm gıdeceklen u! keyı saptamak ıçın FKÖ, Lubnan l»u' umetı ve ABD (Arkası Sa. 11, Sıı. 3 de> JANE FOND\ VE ISRAİL ASKERİ Amerıka'U vlnlü smema oyııncusu Jane Fonda, Amerıka stariviartlaı ına gore solda kabul edıîen bır yıldız Fonda, Vletnam savası sırasında Hanoı rarty^ sundan savaşın aleyhınde konuşmuştu Ne varkı Jane Fonda, tsraıl'm Lubnan saldınsı «urasm da Israıl'i destekledığinı açıkladı FotoÇrafta, halen îsraıl't zıvaıvt etmekte o'an Jane Foada (jar pışmalarda yaralanan bir tsraıl'li askere geçmışolsun derken gorüluyor. (Fotoğraf \P a<ı.) inlerce Mardinli Lübnandan cıkmaya ugrasıyor Cengiz ÇANDAR vazıyor BKYHUT Şu wral«rd« Löbnan'ı tPrketmek istevenler arasında bınlerce Türk vatandaşı da var Bunlann hemen tümü Mardinli vat^n da l îlanmi7 7aten Bpvrııt'un nerpdpvse bütün avakkabı bovacıian çpvvar «eb7e VP m e w e s^tırılnn ve manavla n Mardinli Bu vatandeşlnnmi7in bOviik bir kısmının ne pasaportu. ne dn nfıfus rQ7danlan var Türk Konsoloslugu na gidip dil dökerek Türklye Cıımhuriyeti vatandaşı olduklannı kanıtlamava cali «ııvorlar Konsolosluk Ttendilerine bfr Laisse7 passpr» kagıdı vprivor. Türkivp'v» dfinmpk fı^prp Dn^ıı PPVnıt'a rfinı daTr>p"!İivor TP rinrtpn Vlsi isn lirnsı (Irkası «?a. 11, Sü. 6 dal Kıdem tazminatı icin 4 secenek var 1 Memur katsayısına bağlanması, 2 Enflasyon oranında artması, 3 Gün sayısının artınlması, 4 İşçi emekli maaşlarıyla bağlantı. Isık KANSU A^KARA Çalışma Bakanhgı'nda yarın yapılacak toplantıda çözüme kavuştunılarak kıdpm fa^mınatı İİP asgari ücret bağlantısının kesılmesıne ılişkın formuller behrlendı Hukumet ve Turk tş'ten U7manlann katılacağı yannki toplantıda ele alınacak ve uzerinde ortak bır goruşe vanlacak kıdem ta?minatjna Ilışkin dört f«rmul şunlarEsener Formfllü: Kıdem tazminatınm memur katsayı sına bağlanmasını ıçenyor. Buna göre, her memur katsayısı artışında, memurların maa^lannda meydana gelecek artış oranı kıd°m tazminatınm şımdiki sınırı olan asgari ücretın 7.5 katı olan 75 bin liranm üstune eklenecek. örneğın blr kat• 0 sayı arüşı sonucu memur maaşlarında yuzde 20'hk bır artış oldugu takdirde k.!dem tazmmatı tavanı 75 bın hranm yuzde 20'si yanı 15 bın hra dolaylarmda artacak bu durumda kıdem tarmraatmm smırı 90 bm hra olacok Türk . îs Fonnülü. Kıdem ta2minatı tasarısınj enflasvon oranındaki artışa bağlıyor. Her yıl, Devlet Istatistık Enstitusu Ticaret Bakan lığı ve Maliye Bakanlığı'nm fıyat artışlanna ılışkin ıstatıstıklennın bir ortalaması almarak, enflasyon oranı be hrlenecek. Bu oranın şimdıkı sının olan 75 binin uzen(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de> YOL UZUN SüRE KAPALI KALDI İstanbııl Ankara karayolu sincirleme kazadan sonra ıızun snre kapalı kaldı. Ka/ada yanarak ölenlerden 5'inin vurda )7inli dö nen işçl ailelerinden olduğu belirlendi Yolcular kaz a konusunda farklı görüşler ileıi sürdüler. Fotoğrafta, kaza sonrası araçların durumu görülüyor (Telefoto. THA1 Iki TTR, bir olobiis, bir oionıobil birbirine girdi Zincirleme kazada 13 kisi öldü 4MvAR% (Cumlıurıvet Burosu) Ankara Istanbul karayolunun en tehlıkeli kesimı olarak kabul edılen Azaphane derei' Tne<. knnrie dunkij zındr İP'iiP ka7ad» 13 kl?i fildü, 2S'e vtiKin kışı de varalandı O'sv rttın lfl:*ı sıralannria nı<Wf>ar» aeldi Hnllanrta 5K44 GP rlskalı Kirlcr Sendat'ın k'i] lanriıöı TTR Vamvonu t«tanhul (1f)n Ankara vonune eıdprkfn. AnSAra'dan î«4anbnl vnntlne «pvreden HM 89 13 plâkah TıırK ısçısınm otomobıiine çarp tı Bu sıraris* vabanoı plâkalı oromobıl alev aldı. Hollanda plaka'ı TIR, daha sonra önıın dp ir'mekte olan 0043FB plâ JÎBII bır baska TIR'a arkadan bınnırdı Omındekı TIR'ı vak lasık 50 metre surükieverck, sai, sararnpole atan Hollanda TfR ı hmni alamayarak bu kez CrfTP'ie lıyerınclen Zonpıldak'a gıriprek Irfan Vılma7 vönettmınüekı 36 DN 302 plâkalı «07 bartın» tırmasının otobüstlne bınd'.rdi. Çarprna sonucu, oto bus sarampole devrılerek kaya lara sıkışti ve TIR durabıldı rCınlcahamam Cumhurıye1 Savcı Yardımcısı M. Kemai Vlııtluay. Hollanda plâkalı TIR ın, vabancı plpkalı otornobılp aşırı hl7, dıkkatoi7tik ve hata 1 lı sollams npdpnıyle carpt'8» sovlprken otomobilrie bıılunan cn alev alarak yandı&ını ve l5 taşının yanaıak can verdıgı kmcldekılerın kimliklerınm tes ni bıldırdı. Diğer ölenlerin, ipıt edılemedığı kavdedlldl. kmcl TIR şoförü ile otobüs Savcıhkça yapılan ılk tespttvol^uiarı olduŞu bplirtildı lere göre, ölenlerden kimiıkle Yetkililer, kazadan sonra kaçan Hollanda plâkalı TIR şö rı tespıt edılenler Nihal Giriş ken. Vefat Balf ve fhrahim forü Ejder Şendal'ın yüzde yuz Sendal, Şükran Yüibaş. Şekusurlu oldugıınu ve yakalanma ref Bensız. ve 2 5 ayıik bebek sına çahşıldığını bıldırdıleı. Burcu Engin. ttu arada. yabanrı pl ıkaiı o Olayda yaralanan 21 kışının * tOTiobılın kaza sırasmda bpn(\rk.isi Sa 11, Sü. 1 de) rAn deposun'in patlaması sonu Anayasa taslağı hafta ortasında acıklanıyor Anayasa Komisyomı Baskanı Prof. Aldıkactı, «Taslağı çarşamba ya da perşembe günii Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunacağız» dedi. ANKARA Danışma Mecll sf Anayasa Komısyonu Başkanı Orhan Aldıkactı, yenı Anayasa tasansı taslagını, 7 temm'i? çarşamba, ya da genç geç 8 tem muz perşembe gtinü bir basın toplantısı düzenleyerek açıkla vacağını bıldirdı Anadolu Ajansı muhabınnln konu ile ilgili bir sorusunu ce vaplandıran Aldıkactı. «Anayasa tasarı taslağını. 5 temmuz pazartesl gfınü Danışma Meclı•1 Başkanlıfı'na sıırunayı önçör ^ rlüklerlnl, ancak taslaft son hir kez daha gÖ7den geçirebilmek amacıvla. ikiüç çünliık hir çalısmava daha ihtivaç duv ıinkl»nm» Aldıkaçtt. «Yeni Anav»«a'nm vaTam işlemi esasında t»m™ lanmıştır. Ancak, tümünün bir kez daha gözden gecjrtlmfsînrte yarar göriilınu^tur Bu işlem Mrasmda ha7i maddclerin bir leştirllmesi dp sÖ7. konusu nlabtlecekiir. Bu bakımdan, *navasa taslagını, daha iincp planladıgımı? çibi 5 temrmız pazar. tesi ennü deçil. 7 temniU7 car«amlja ciinü en zeç X temmuz persemlıe gunu Danışma MPP(\rkası Na. 11. Sn 1 <İP| Staviskv olavı 3Istlnaf. Mahkemesi Oyesl yargıç Pnn ce'ın olümdndekı esrara değinmeden geçe mıyeoegtz Albert Pnnce'ın onurlu bır yar gıçlık mesleğı vardır. 19281931 yılları arasın da savcı vardımrısı olarak Seıne Savcılığı'ıı da çalışmış, para ışlen bölümünü yönet mistır Mahkpme ııvpligine atandığmda da ha allt vaşlarmda bıle yoktu Şoyle anla tırlaf Son vüzyriın en büyük maG skandab MehmedKEMAL Ecevit'in avukatları yarın savunma yapacak ANKARA (AN'KA) Peshedllen CHP'ntn eski Genel Baskanı Bülent Ecevlt'in Hollanda televizvonu ve Federal Almanya'da yayınlanan «Der Spiegel» der gislne verdtğt demeçler nedeniyle 2 Nolu Askeri Mahkemesinde yargilanmasına yarın devam edllecek. Bundan önce 18 ha^iran^ îttinü yapılan duruşmada Bttlent Ecevlt mahkeme hP yettne sunduŞu dilekçedp 52 nolu MOK karannm hpr 9. Savfarla > Otobüs soförü TIR soförünü, yolcular da otobüs soförünü sucluyor • nR fofonı kiiznrjnn hir ture nnce i7$Lrı nızaan 2 otn lıra cem v<>mı$tı Htbfr Uerfeezı ~ p dpfsı ndekı zıncırleme kaza nın >ortımlusu Kimcu'' Herkes dun bu suruvu sordu Ilgılıler, şotorler ve volcular çeşıtlj goruMeı ılerı «uıduler Suçlu I'IR «.unıeusıt mli? yoK sa otobus şototü muvdll' Yrtralılarrtan Ankara Numıı ne Hastau^sı'tıde tedavı göron Uilek Knas THA mııhablrıne ola'' srn\p ınlath «Zonçuldak'a çidıyorduk. Yol tlrkası Sa. 11. Sii. 4 de) Sanki halk kahramanıydı Ozel nayatında gürültüsüzdü Zengın olmadığı halde rahat yaşardı. Eşl, kayınvaldesı. Ikl çocuğuyla birlıkt* göstenşsız bır apartmanda otururdu. Onun yaşamını ıınlil yazar Sımenon'un kahramanı Maıgret ve benzetenler çoktu. Yargıcın tek lüksü sabahları evmden Adlıve'ye kadar yaptığı vıirüyüşlerdı Ba7en bir kahveye uğrar, bir kahve ıçer. ya da nhtımriakı çıçekçılerın onünde dolaşırdı Gdrevlı nldugıı îstınal Mahkemesınde tşler 13 30'da başlardı. G* (Arkası Sa 11. Sü 4 d <> Anayasa haftası Betfil UNCÜLAR ANKARA 2 Ağustos pazartesi gunu Danışma Meclısı Genel Kurulu'naa goruşülmeye başlanocaK olan 1982 Anayasa Toslağının bu hatta uyelere dağıtılması beklen'yor 24 Kasım 1981 tanhınde ılk toplontısını vapan Arayasa Komlsyonu'nun yaklaşık 7 5 ay suren caışmalorı sonunda hazırladığı taslafjı başto Danışma Mechsı üvelerı olmok ıızere komuoyu dc mprakla bpklıyor. Gectığırniz cuma gunü kendısıyle telefonla goruştüğumüz Anayasn Komısyonu Başknni Pol Ohnn Aldıkactı, «Bugun duzenleyeceğl basın toplantısıyla Ana yasa toslağını açıklayacağit şeVlındekl haberlenn gerçek dışı olduğunu soyledı Alaıkactı fTaslağın por(Arkası Sa. 11, Su 1 da) YÖK, rektör adaylarını bu hafta saptıyor \XKARA (CunıhııHypt Bflrosu) VÖK'ıtn bu Jnntt» lcindp toolanarak. D^vlpt Baskanına «ıınulaoak rektnr adavlannı saptavaragı YÖK yonet,m Kurulu •)Başkan th^an DoSî rrn 1«t?Si 'i'P'ine. aıjavlan tle Ilşt'.l! '>nerilerini Wr Füre •irıcp Ba$ kana vermişlerdi şımdl. bı fineriler. YÖK Kunılund» tartışılacak. (Arkası Sa 11. Sıt 2 de) Kastellizedeler listesi Maliyenîn özel kurulunca lıazırlanacak ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Kasteliı tarofından ana para faizlerı garantı belgesı ya da satış mnkbuzu karşılığı ta ahhut edılmış olanların tasfıye kurullarına başvuracakları öğrenıldi Dortlü komtte tarofındl. Tüm banker alacaklorı içln cıkarılacak otan yasa gucun dekl kararnamenın çalışmalan dun ds surdü Dunkü toplantıya Malıye Bakanı Kaya Erdem Devlet Bakanı llhan Öztrak. Gümrük ve Tekel Bakanı Prof All Bozer ve Yargıtay 12'ncl Dairesı eski Oyesl Tohlr öğütTemmuzla hıılikte Rarna dengestzüklenn artması v« cü katıldı. Pozar günkü top*anı yaşayan Türhiye'nin hızlı kentlefmeylo birlikte lantıyo Turgut Özal istanbul'bir geçiş dönemlnin sancı vurttaş özlem ve istekleH da bulunduğundan katılamadı ödeme güclüğö lclnde buluîanm çektiğl apoçtfe görül nin gerisınde kalan sosyal mektedir. Sıcak gunlerin sıhizmetlerin yetersizliği; ül nan bankerlerden alacaklı olan ların ana para ve falzlerlnln cakhğı yalnız meteorolcn kede ikircikli ve tatsız bir gerl alınması lcın hazırlanon raporlarinda ızipnmtvor. Ban 'irtam. varatmıstır ker yıkmtıUm. küçüh binTelevizyon ekranlanndan kanun gücündekı karamomede ktmcinin aalan tssızlih »otürekli biçu.Me izlenpn tö banker'erden faız alocaklı olan runuTvm buyümest. havat renler, nu''i.kUır ve oembe larla Ilgıli hükümler betlı oldu Dahalılığını t re~mi istatis yayınlann etkıleri tervne Kararnameye gore. Mallye Bakanlığı'nın bıldlreceğl Islmler tihlerin önund« kogması. ha~ ••• ıclnden Başbakanlıkca secllspanan tabrihaiar, toplumsal (Arkası 8». U, Sfl. 6 da) (Arkası 9. Sayful») dan hazırlanmokta olan kararnamede tahvlllerle llgıll hükumlenn yer almayacağı kesın leşti. Malıye Bakanlığınca oluş turulan ozel kurula bankolarla sartıfıka sahıplerı arasmdakl llışklyl duzenleme görevi verll 7 idamlı Antalya ÜGD davası baslıyor ardındaM Sıcak Yaz ve Ötesi tZMtR, (THA) Antalva1 da sol görllslü 3 kisi'nin Ö U 1 müvle sonuçlanan 27 sanıklı vasadışı Antalya ÜGD davası yann 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde baslıyor. Askeri Savcı hazırladığı lddianamesinde 7 sanıgm ölUm fezası İle cezalandınlmasını ls tlyor. tddianamede sanıklann 13 eylül öncesl Antalya ve y8resinde çeşitll ter»r olaylanra Kerçeklestlrdikleri sol görüçlü 2 şoför ile 12 mart sonrası 1 e niı G«nnlş'in avukatlıgnu ya» pan Mfikerrem Erdofan'ın eslnin öldürülmesl olavım gercekleştirdikler) bildirildl. Bu nrada Antalya v« yöresinde sol Hörüşlü kişilertn ev v» isver. lerlne silahlı baskınlar düzen ledlklerl belirtllen aanıklann (Artan h . U, M. ! « ) Anayasa ve ÖzgOHök DoçDr. BülentTANÖR Istanbul Hukuk FaküHesı Anayasa Hukuku Kürsüsü Bugün 8. sayfada Ö^renci kredileri memur maası katsayısı ile birlikte artacak tZMİR, (a^.) Genç> tlk ve Spor Bakanı Vecdl özgül. çıkacak yeni yasa 1îe, öğrenci kredilerinin. vot> mur maaşı katsayısıyla 0rantılı olarak artacağım aCikladı. Bakan Vecdl özgül. Kredl Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda huzurun (ArkM 9.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog