Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 DISK Davası (Baştarafı 12. Sayfada) diyeceği?» sorusunu yanıtlarken özetle şöyle dedi: «DİSK yöneticlleri için sık sık (onlar sendikacriıktan değil, anarşi ve leröre bulaşraış olnıaktan) yargılanıyorlar denilmiştir. tddianamede anarşi ve teröre necten olmakla saclanmışızdır. Anarşizmin belll bir felsefe ve tetnell vardır. Anarşizm başta devlet olmak fizere, ber türlü Srgütlenmeye ve otoriteye karşıdır. Anarşlzmln temel mücadele aracı bireysel terördür. Anarsizmin temellerinde yer aldığı sendikal mücadelenin adı Anarko sendikallzmidir. tşçilerin anarşiden kazanacağı hlçbirşey yoktur. Ansrştzim dc, bireysel terörizm de, Anarko sendikaUzm de işçllerin sendikal birliğine ve mücadelesine ters akunlardır. Bunlan şimdi yargılandığım içln söylemlyorum. Daha önce söylemiştim. örnepin 19.11.1978 tarihll DİSK Ajansında şöyle demlşlm: (tşçi sınıfının sömiirü ve baskıya karşı sfirdürdüğii mücadele, örsütlü, billnçli mücadeledir. Bireysel terörlzm, anarşizmin Işçl sınıfı mücadelesl ile Uişklsi yoktur.) Anarşizm, terörizm anarko sendikallzml mahkum eden cümlelere pek çok açıklamamda rastlamak mümkündür. DtSK ve tüm yöneticilcrl anarşizme ve terörizme ve saldırıiara karşı en ağır tehlikeieri göze alarak canları pahasına mücadele vermişlerdir. DÎSK yöneticilerl açıklama ve demeçleri ile iktidarlan terörizme ve saldınlara karşı sürekll uyarmışlar, göreve davet etmişlerdir. Çiinkii biz işçiler demokrasi İle anarşinln ve terörizmin bağdaşmıyacağım, terörizml ye $erten kaynağın demokrasi düşmanlan tarafından körüklendiğin) biien bir sınıfız. DtSK bu konuda Avrnpa sendikalarını ömek almış. Terörizm ve anarştye karşı her fırsatfa tavır almıştır. Terörü. anarşiyi, cinayetleri 20 mart 1978'de de eleştirdik. O nedenle de eylem koy duk. Bu eylem nedeni ile yaptığım açıklamada; (demok rasilerde görüşlerini bir başkasma zorla kabul ettlrme ilkesi yoktur. Hele hele öldürmek hiç yoktur) dedlm» «Anarşl ve teröre karşı birlikte tavır koymak için Tiirkİş'e çağn yaptık. Hiçblr siyasi ayınm yapmadan öidürülen tüm insanlan ve Kahramanmaraş katlUmında ölenleri anmak için 5 daklkalık saygı duruşu yaptırdık. Böylece tüm sorumlıılann, görevlilerin, Anayasal knruluşlann dikkatini çekmek istedik. DtSK anar* şizmln nedeni değil mağdum oldu. Sendika blnaları bombalandı. Temsilcileri, son oiarak da eski genel başkanı öldürtirldii. DtSK ölenlerin sağ veya sol olduğu na bakmadan, katillerin kendilerinl sağ ya da sol ilan et melerine bakmadan, genel oiarak anarşi ve terörizmin tamamına, bireysel terörizmin her tfirlUsiine karşı çıkmıştır. Örneğin Doğan Öztürk, Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı öldürüldüğünde, Anayasa Mahkemesl bombalandığında, General Demlrbağ'a yapılan saldın karşısında DtSK yöneticileri gerekli duyarldığı göstermiş, protesto etmiştir. DtSK'ln anarşi, terörle ilgisl yoktur. DtSK yöneticileri bu davada anarşi ve terörle tllşkileri nedeni ile değil, sendikacüık anlayıslan nedeni İle Ugili yargılanmaktadırlar.» SÜRBCEK Antaiya'dan Izlenimler (Bastarofı 12. Sayfada) rum.. Kredi kullanma sttresi bu yıl sonunda bitiyor.. Fakat ait yapı çahşmaları o kadar sistemli sürdürülüyor ki, kredi kullanma süre sini uzatma önerimizi kabul edecekler... Sizinle görüşme miz ne kadar sürer acaba? Uzun süre Türkiye'de kal mış bir Ingiliz gibi konuşan Sevim Aksoy, 510 dakikasını alacağımızı öğrenince. Amerlkahya gazetecilerle konuşacağını söyledi ve Arttalya muhabirimiz Akın Önen'le birlikte odasına geçtik... Duvarlar, proıe ile ilgili maket ve çizimlerle doldurulmuş... Konuyu, daha önceden bildiğimiz ve zamanıraız kısıtlı olduğu için hızlı bir giriş yaptık: Dün, Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte bölgeyl gezdik... Sonuç nedir? Güney Antalya TurizmGelişim Projesi Bölge Müdürü Sevim Aksoy da aynı hızla karşıhk verdi: Sonuç çok iyi., Aksoy, «Bu projeye herşeyden önce kamuoyu sahip çıkmahdır» derken bile heyecanlanıyordu.. Çünkü, her geçen gun proje kapsamındaki kimi kıyı yerleri yasadışı yollardan kapatılıyormuş.. Kemer Beldibi'nde bir kısmı yıktırılan ve geri kalan 85 ev için de Danıştay'dan yıkım karan çıkartılan yasadışı yapılanmalar hâlâ olduğu gibj duruyormuş. Üstelik son bir yıl içinde bunlara 12 kaçak «villa» da ha ekienmiş.. 21 yıllık bürokrat Sevim Aksoy, bürokrasiden yana dertliydi: Bölgede, plana aykın ya pılanmaları Vilayet'e bildirl yoruz.. Vilayet ll İmar Mtidürlüğüne aktarıyor. Fakat İl İmar Müdürlüğü'nde konu takılıp kalıyor. Devletin bura da milyarhk bir projesi var.. ll tmar Müdürlüğü Keiner'de iki katlı pansiyon lnşaatı ruhsatı veriyor fakat adamlar temeli 5 katlı apart mana göre atıyorlar ve denetim de olmadığı için daha sonr a daireleri satıyorlar.. Ait yapı hizmetleri, planlanan gelişme kapasitesine göre yapılıyor, bu tür kaçak gelişmeler kapasiteyi aşacağı İçin gelecekte büyük sorunlar da doğuracaktır.. Proje Türkiye'de ilk kez uygulanan entegre bir proJedir ve yüzde 85'i dışa yönelik döviz getiviu bir yatırımdır.. Gerçek turizm patlaması bu proje ile olacaktır.. Evet, birkaç kişinin yasadişı yollardan yazlık konut sahibi olmasın uğruna milyarhk projenin «çarpık» bir gelişme göstereceğini kimse düşünmüyor bile.. Üstelik ilgüiler, isterse «Devlet Baba»nm bir gun içinde bütün «kaçak»lan yerle bir edeceğine ınanıyor. Ama ne zaman, o konuda kesin bir şey söylenemiyor. Bu arada. bürokrasinin kendi içinde de bazı anlaşmazlıkları var.. Projenin altına Turizm, îmar ve Iskan Bakanhğı ile birlikte imza atan Tarun ve Orman Bakanhğı zaman zaman kimi yerler için «burası milli parktır, inşaat yapamazsınız» diyor, elektrik direklerinin geçişi sırasında kesilen ağaçlar için milyonlarca lira tazminat istiyor. Hepsinden ilginci. Turizm ve Tanıtma Bakanhğı, üst yapı inşaatı için şirketlere ver diği projeleri Antalya'daki Bölge Müdürlüğü'ne bildirmiyor.. Sonuç; çok iyi gibi! Calışanlar... Sorulan... Sorunlan... mlş ve emekli olmuş müzisyen sayısmın iki elin parmaklarının sayısından az olduQÜ görülecektır. Calışma saatlerimiz geceye geldiği Icin, denetımler yetersiz kolmaktadır. Oysakı Malıye, Calışma ve Sosyal Güvenlık Bakanlıklarının denetime yetkıli elemanlarınca koordineli bir denetim sonucu. gerçek aydınlanacak ve biz müzisyenlerın ne deniı sosyal guvenceden yoksun kaldığımz ortaya oıkacaktır. Yasaların bize tanıdığı haklar, yanlızca yasclarda kalmakta ancak %5'lık bir müzisyen gruöuna uygulanabıimektedir. Biz gerl kalan %95 lik müzisyenıer grubu ise, bize sahip cıkılmasım, yasaların tanıdığı YıhTrtazSİRAL hakların eksiksiz uygulanmasını, ekonomık, sosyol ve kulturel bakımdan kalkınmamız MÜZİSYENIER.VE . içln elimizden tutulmasını, haklarımızın veSOSYAL GÜVENLIKLERI: rilmesini istiyor ve bekliyoruz. Orkestra Elemanı (İsim saklı) Eğlence dünyasmın vazgeçilmez bir par. cası olan orkestralar ve orkestra elemanY A N I T : Sorunlarınıza yürekten kalarının durumları, hiç de iç oçici olmayıp tılıyor ve yasal haklannızın koordineli bir oldukça da düşündürücüdür. calışma sonucu kesinliğe kavuşmasını dlliOrkestra elemanlarının çok büyük bir yoruz. Bu yasal hakların, dayanaklarını da bolümü, iş Yasası ile Sosyal Slgortalar Yaburada duyurmayı bir görev sayıyoruz. sası'nın kendilenne tanıdığı sosyal güvenYargıtay kararı ile «Orkestra Şeflerl» ceden yoksundur. Bunun yanısıra, hiç bir Isçl kapsamı İçinde görülmüş ve bu yönmüzık kültürü olmayan, kulaktan dolma de karar verilmiştlr. Bunun yanında da 2167 bilgilerle, rastlantı sonucu sahneye çıkmış sayılı Yasa da «Bir veya birkaç Işveren kişilerin haksız sitem ve kaprislerine de tarafmdan çalıştınlan film, tiyatro, ses ve göğus germek zorundadır, Dahası, iş güvenliği ve Işçl sağlığı yö saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve3benzerl dlğer uğraşıları Içine nünden hiç b'r önlem aıınmamış işyerlerinalan bütürT güzel sanatlar kollarında calıde yılın 364 günü (10. Kasım harlç) çalışırlar. Hafta tatıli, genel tatil, yıllık izin yap şanlar, düşünür ve yazarlar»ı da sosyal gümaksızın çalışır, çalışırlar. Bunun karşılı vence Içine almış ve bunların işverenlerinl ğında, değil ek bir ücret, almaları gereken SSK Yasasının yükümlülüklerlnl uygulamakla zorunlu kılmıştır. Ancak bu yükümlülükücretlerinl bile zor alırlar. Sigorta primleri aydc 1015 gün çalışmış gibi yatınlır. SSK terln yeterlnce yerlne getirlldlği kanısında dan incelenlrse emeklilik hakkını elde ex olmadığım'zı da belirtmek isteriz. ParaÇek, değeri üzerinde basılı para gibi çek'tir. ParaÇek, Yapı Kredi'nin toplu para taşımaya kolaylık ve güven getiren hizmetidir. MHP Belgeleri (Baştarafı 12. Sayfada) lunduğunun öğrenilmesi üzerine yapılan operasyon sonucu ele geçirilen patlayıcüar hakkında bilırklşi tutanağında şöyle deoildi: «Şu an bize gösterilen patlayıcılardan 4130 gram ağırlığında olduğu belirlenen zeytinyağı kutusu Içerisiadeki madde TNT olup, Elmadağ ilçesinde imal edilir. Kırıkkale Fabrikalarında kullanılmaz, patlayıcı maddedir. Merml imal maddesi oiarak kullanılır. 610 gram ağırlığında olduğu belirtllen kahverengi renkteki naylon torba içerisinde bulunan patlayıcı madde kırmızı fosfor bileşiğt olup, potasyum kıleratla birleştirildiği zaman yüksejc ses çıkaran patlayıcı maddedir. Türkiye'de Ima11 yoktur. tthal malıdır. 860 gram ağırlığında bulunduğu belirtilen" na'ylon tdrM İçerisindeki madde U30 grafitlenmemiş 90'lık sevk barutudur. IIçe Barut Fabrikasında imalatı yapıhr, patlayıcı maddedir. Kağıda sarılı mahiyetteki 4 adet dinamit loku mu da Eimadağ İmalatı olup patlayıcı maddedir. Ayrıca 14 m. 80 cm. uzunluğunda olduğu belirtilen siyah renkteki fitil, saniyeli kara fitil olup. Elmadağ Fabrikalarında imal edilir. 05 cm. uzunlu1 ğundaki kırmızı fitil de yiiksek infilaklı kırmızı fitil olup ithal malıdır. Bizde iiretimi yoktur. 350fl gram ağırlığında olduğu belirtilen naylon torba içerisindeki madde de toz TNT olup. mermi imalinde kullanılmak uzere Elmadağ Fabrikalarında imal edilir. Patiayıcı maddedir. 880 gram ağırlığında olduğu belirtilen sillndlrik beyaz renkteki madde 81'llk tertil kompirmesidir. Havanlarda kullanılan AZ • DM111 AZ tapalannda kapsfl] yapımmda kullanılır. Çok hassas patlayıcıdır. Ytırt dışından toz halinde gellr. ilçede Mühlmmat Fabrikasında İmal edilir. Bize gösterilen tflm patlayıcılardan durumu yukanda zikredilenlerden ibarettir. Tüm arkadaşlar aynı kanıdayızl demeleri üzerine Suat Boyar ve Feyzullah Efe'ye, Ali Bıza Oztürk'ün söylediği hususlara ekleyecekleri herhangi bir şey olup olmadığı sorulduğunda her iki bilirkişi (bizim de kanaatimiz budur. Ali Rıza Öztürk. ortak oiarak lncelenen patlayıcılarm açıklamasını yapmıştır) demeleri üzerlne huzurda incelenen patlayıcı maddelere ait blIirkişi tutanağı tanzim edlldikten sonra okunmak suretiyle birlikte imzalandı.» Cepteki parayı tehlikelerden korurl Gek baska. Yapı Kredi'den ParaÇek alırken: hesap açtınnak... fotoğraf çektirmek.., Harcarkenf kimlik göstermek yoktur. Tülay Önen: DM'de (Baştarafı 12. Sayfada) r oiarak niteliyorum. Ancak sağduyu sahibi büyük bir ço ğunluğun bu konuya göster diği tepkinin olayın büyümeden bitmeslne yol açmasını da fevkalade bir olgunluk örneği OITPV dp'i'prİpndiHvo rum. Aslında. DM üyelerınin kendi aralarındaki iliş kilerde nezaket, samimiyet ve yakmhk daima esas ol muştur. Genelde Meclis ça hşmalannın kalitesinln ve fiyeler arasındaki ilişkilerin memnuniyet vericj ol duğunu söylemek mümkündür.» Tülay Öney, Danışma Medisi ile hükümet arasın daki ilişkiler hakkındaki görüşlerini de çöyle anlat tl: «DM'nln hükümeti denet leme yetkisi yoktur. Ancak, kanımca hükümeti denetleme sadece gensoru, Meclis araştırması gibi müessese lerl işletmek demek değil dir. Yasama gücü ve yetkisini kullanmak da aslında etkin bir denetleme olanagına sahip olmak demektir. Ancak, sanıyorum, hükümet Meclisin bu yasama yetklsini rutin bir iş oiarak kabul ediyor. O nedenle de Meclisle ilişkisini geliştirme çabası göstermiyor. 3unun nedenlerini zaman zaman düşünüyorum. Bir iki ne ılen belki Meclisin kendi Jçindeki işleyişinden gelifor. tçtüzük, Komisyon sis temi, biraz Komîsyon sul tası* Belkl bunların getirdiği bazı aksaklıklar var. Bir de, hükümet sadece kendi başına ve kendi yaptıklarının daha doğru olduğunu dü şünerek bir hareket İçine girmiş diye düşünüyorum, Öyle geliyor bana..> YARINı ENİS MURATOĞLÜ ftuaCek bambcöka! VAPÎ v© HReOI BAHKASJ A.§ Yapı Kredi'den ParaÇek alın, Gezilerinizde, alışverişlerinizde, tüm ödemelerinizde para yerine ParaÇek harcayın... Güyenle. ParaÇek Yapı Kredi'nindir. Yeni (Baştarafı 12. Sayfada) tuvalet (kadın ve erkek hastalar içln ve personel İçln ayrı ayrı olacak) Uzmanlık dallannın g«r«ğlne göre, yeterll sayıda ameliyathane kroner bakım, uyandırma, ağrı doğum, alct endoskopl odaları laboratuvar vb. zo runlu hizmet yerleri ile hastanenln yatak sayısına ve Islevlne uygun güç ve nitellkte en az 100 m 'İlk bir rötgen aygıtının yer aldığı röntgen laboratuvan bulunacak.» ÜCRETSİZ ODA Özel hastanelerln açış koşul larını yeniden düzenleyen yasal düzenleme İle hasta odalarının tavana yöksekliğinin 2.90 metreden osağı olmayacağı bellrtl lerek «Bir yataktan az olmamak ve yatak sayısmın yüzde 5'inl geçmemek üzere ücretsiz hasta İçln yatak ayırmak zorun ludur» denillyor Ayrıca özel hastanelerde en az 6 atnbulans ve Ihtiyaca yelecek şekllde 1 telefon santratının bulundurulması zorunluluğu getiriliyor. Cüvencelidır. Kaybolunca. giden çek defteri olur. Para, Yapı Kredı'de durur. Kaybeden yenısıni alır. Ayrıca, ParaÇek, yurdun dört yanındaki Yapı Kredi'lerde. anında paraya çevrilir. ProviZyon aranmaz. YAPI ve KREDİ BANKASI ^hizmette anır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog