Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 4 TEMMUZ 1982 BATI EKONOMILERINDE 1970'LERİN SONLARJNA KADAR GERÇEKLEŞTIRİLEN BÜYÜMENİN 198011 YILLARDA DA SÜRDÜRÜLMESİ GÜÇTÜR. BÜYÜMENİN BU GÜÇLÜĞÜNÜN EN BÜYÜK ZARARINI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÇEKMESİ ÜZÜCÜ AMA BÜYÜK OLASIUKTIR. Dcvtetin relü ve İktisadi Bunalım a TuncerBULUTAY'ın incelemesi WM$l • « I > * * • • • • • Katı ve sıkı merkeziyetçilik ve ataerkil kamu gücü, özgürlükçü ve çoğulcu demokratik rejimle, salt çelişki içinde değilse de uyarsızlık ve uyumsuzluk halindedir. Çünkü demokrasi b'r toplumda ancak asağıdan yukanya doğru isleyen ve gelişen bir süreç içinde benimsenip yerleşebilir. Ânaydsadd Lütîü DURAN Ozel girişimi destekleyen anlamda devletcilik sürüyor 2 D Öte vandan Batı dunvasinda Ikıncı Dunva Savasından sonra korkulan bunalımın ortaya çıkmamasının bugün durgunluSa sıkınhla ra karsı buyuk acılar varatan kn7İPnn sö7 konusu ol ılindifci gıbi Blrincl mamasının nedeni eenfs ol Dünya Savasmdan lara gırebılmemi7e olanak nnın bu noktalarda aranma çude ııcretlprm vükspklı&ı on yıl sonra Batı eyoktur Awıa kabaca Batı sı gerektıgi savını llpri sür ve gonpnc devletcılıSıdır konomilen böyuk ekonomilennde 1970'lerin mpktedırler Dolavtsıvlp bu Kpvnpseıl ekonomı anlayışıbir bunabjma sünıklenmısti sonlanna kadar gerceklesti düşünürlere göre dursaınlıık , na uygun olarak ie«>Ukv. Ikinci Dünya Savaşından rilen büyümenin 1980'li vıl tnn kurtulmanırt vojtı girf* jSosyaJ gtîvenlık ödenjeleriT sonra da ayru nitelikte blr larda da sürdürüTmpslnfn sim nıhnnu yeniden canlan ucretler ıstem yaratarak ebunalımın ortaya çıkması güç olduğunu sövleyebilıriz dırmaktır ** ~ konontmın belırli bir sınırın endişesi uzun süre yaşanmiş Buvümenın bu güçlügünün altına duçmnsını engelleBihndı»i gıbl bu yönde tı Oysa böyle bir durum en büyük 7arannı gelişmekgorfıslerin bugünkü ABD VP mektedırler belirmemiş. Batt dünyası te olan ülkelenn cekmesi fi Tnsriltere yönetimi üzerlnd? Daha onpmlf olarak uvgar 7vn'i ama büvuk olasıliktır 1970'lerin sonlanna kadar büvük a£ırlı£ı olmuştur Po ve demokratik toplumlarda Son yıllarda Ö>P11IWP önemli ve oldukça sürekl! "Hk uvffiilamalpnn da bu bırevlprın aç kalmamak sos val guvenh&e sahıp olmak gıbi templ hakları olduğu yadsmamn7 Hprspvdpn önce bir Ö7veri vp vara>" birlıgı oluşturan çaftdas toplum ların insan onuruna savgı an lammdakı bu temel Körevlermdpn dpvİPtlenn kaçmmatan düşunülpme7 Bi7ce bu konulann tartıSilmasmda bir noktaya açık lık sa^lamada çok yarar vardır Bııyümevi ftercekleşOrhon Murat Anburnu, Cahit Saf27 Mayıs öncesl günlerde, blr gttn tlrmevp, ginsmek baska şey fet Irgat, Mücap Ofluoğlu, şimdl adKızılay'da, Fikret Adil, Mücap, ben ka dır büvüvpmpmenın perile ları dilimın ucunda bırkaç kişi daha. labalığın gösterlye dönüştüğü sıralarmenin vi'kunü ba7i kpsimleaktor olarak parladıktan sonra, dergı da dolaşıyorduk Hasan Ali Yücel'e ras re yıkmak baska şevdir Alerde şalr olarak gorünmüşlerdlr. O ladık. Belli, eski bakan da kalabalıga ralannda ilişkili olduklart donemin şalrlerl resml gorüşe ters düş karışmıştı. Plkret Adll. Hasan All vadsınamaz olan bu iki nok tüklerinden «ekmeklerini», Cahit IrBeye MÜcap'ı tanıtti tanm svn tufulmasında zogat'm belirlediği gibt, «gözyaşlanna «Efendlm» dedl. «Tanınmış akrurluluk vardır banıp» ortaya dokülmüşlerdir. Ondan torlerimizden Mücap Ofluoğlu...» Önümü7dpki yıllarda büvö olacak biraz kavrukturlar. Yücel. elinl sıktıktan sonra Müme sağlanamayacaksa bu Yenile gorüştüğüm Tarık Binat'la cap'a: durum daha cok ar gelismiş feonuşuyorduk. Bazı kitaplanmı oku«Demek akrabayız evladım.» dedi. ülkele^dp kendîni duvuracak muş, dedl ki «ömrflnüz hep meyhaBu kez Mücap duraladr sa gel şemempmn Ö7verınin nelprde geçrois, sizl çok lyt anlıvorntn «Siz de Karadenizli mlslniz?» diyukunün toplumda nasıl daDemek o günlerin meyhaneleri birer ye sordu. ğılması gerektiğı sorununun bulupnıüs birer akademi imiş. Biz ye«Hayır evladım.» on plana çıkması kaçınılma7 tişeraedik.» «öyleyse?» dtr Dığer bir deyışle özveMücap OfluoSlu, blr dönemin boYücel, ellyle caddedeki kalabaliğı nnm 'oplumda eşıt ve adilhem günlerint. «Bir Avnç Alkış» başhgosterdi: ce iktısaden guçlüye daha gı tle yazdıklarında ne güzel anlatir «Bak<iani7a heDİmlz of!uyoru7. hpçok ei'rsuze daha a7 yükGpnrük t;ünlenmi7İ çekinmeden sapimiz Oflu'yu7 Bugünierde Oflu ollemlerok dağıtılması voluna kınrrtDdan. ıctenhkle, bütün çıplaklı^ı mayan var mı?» gıdılmelıdır İIP anlahrsak bir kuşaâın serüvenı orBazı klşiler vardır. nedense cok Demokrattk yönetlmın getaya çıkar Yoksa biz söyleydlk bi7 rabuk evlenirler. cok cabuk boşamrlinn arttığı durumlarda yahovieydık dıye abartırsak. doprulan lar Mücap da bana öyle gelir Genrilk şaiılması kolay olmaktadır. soylememış oluruz Mücap, «Ankara'günlerimizde çok hanırnı bana «KaBuna karşılık sebr artmadıda Kurdıın Meyhanesi neyse, tstanrım» diye» tanıtmıştır. En son Piliz'de gı. ya da azalma pğılımi bul'da da Lamho odur» der, doğrudur karar kılmıştır. PUİ7'le evlendikten gosterdıftı zaman demokraBakın, Sadrl Alışık'la geçen blr gecele <5onra da Mücap belini doğrultmuş, st yaşammı sördürmek bir rinı nasıl anlatıyorbohemllkten kurtulmuştur. Bohemçok guclügun aşılmasını ge lıgin de belli bir yaşı vardır. lnsan, u« .. tk;mi7de de parantn nanav rekli kılmaktadır. Bu zor7\m, dur durak bllmevpn eecelere. lcnldufcu bir arunfiıı Tambo'da hlr si«se luklar ıktisat yapılakıli sabah'amalara işsiz güçsüz keMarmara açttrdık, sahanda yumurta n güçlü dolavısıyle unın derlere dayanamaz. kırdırdık Bir sise bir !r.isp daha dpvlrsureli bunalım yasamaları (^ifttpn sonra ayrılırken hesap ne oladaha <\7 olası ülkeler Için Bir gece üslubunu de?istirml$ esrak gibilcrden bizi «öz hapslnde tublle so7 konusu olmaktadır ki davranışım unutınus gibi geldi Tatan Lanıho'va: Avnca bu ülkeierin uzun kıştık, uzun sürmedt eski günlerin avuzvıllan kapsavan demok Mosyo Lambo, bu küçük hesa nıları yenilerlne baskın cıktı. barıştık rahk gpcmış v e srelpnekleriy Ne zaman karsılaşsak blrbirimize dost bırniîn deîtere yazar mısınız lütfen 1 . le bu ffuçlükleri yenme deLambo, bir an durdu. İkl elini teT ça sanlınz. mokratik vasamı sürdürme salıa dayayıp omuzianm kaldırdı, baŞiirlerlnl bir kitapta toplamışsanslan çok daha fa7İadır. srnı sarhoş ırÖ7İprinıİ7İn bpbeklerine «Foto&raftak! Cocuk». O"sa Iktisadı güçleri BZ. dikti: Piliz'e adadıgı kitabın birtncl şidemokratık eplenekleri yete Mücap Bey. dedl. bu raytf o irlnde annesinl anlatıvor Altmdaki nncp olusmamıs az grlısmis muzlar bu aaır yükü kaldıramaz billvil 1945 Demek Ilk şiiri bu vıllarda ulkel°r ıktlsaden gerileme 1 nız efendım . piyasaya çıkmış. Kırk yıla yakın blr ve bunalım dönemlennde şalrlik serüvenl. beş formalık blr kiO çiinden sonra Latnbo'nnn «ayıf demok»atık vönptimi sördür tabm icine sığışmış Bu siirlerln kıyiomuzlarına fazla yüklenmedik » mpde büvuk güçlüklerle kar da. köşede. dergl vapraklan arasında Ankara'dan bizler de îstanbuPa şılnşmaktadırlar kalmamasma sevlndim Bir dlvan şadüştüğümüzde. burajara gellrdik Boy irimiz. dünyanm bir pazar olduğunu, le gelışlerimde Mücap'la geçirdigimtz Bu cok zor durum toplu herkesin «metaını ar7ettiglnl» soygeceler coktur Tepebaşından Galatamun vıveceği ekmek (geliler Mücap, 1982'de, son yıllarda yazsaray'a doğru gelirken, tngillz Sarayırin ölçusü olarak) artmazdığı blr şiirinde şöyle der ken ya da azalırken de denın karşısında bir apartmanda oturu mokratik vasamı sürdüre«\erede şimdl unntulan oynnlar yordu. Bir madamın panslvonunda . bılme güçlu|xı kanımızca / Tanıklarm iz! yok çogu göçtü / AlGec kalman bir gece, bu panslvonda Türkıve'nın önümu7deki yıl kışlarla giilen aglayan oyuncular / kalnııştım. Kar, kış, kıvamet Btr bad lardakı en önemli sorunu oCogumuzun oyunları anılarda gömüdaniyenm altmda titreverek sabah) lacaktır Diğer bir deyisle IU.» ?m etmiştim. Hey gidl gencllk! çağdaş, uvfrar bir toplum (Arkası 9. Sayfada) emokratik yaşama geçışm doğal sonucu olarak devlet, sos yal içenklı amaçlarla toplumsal yaşamı dıızenle me yoluna gıtmiştir Devletın bu donemde gönenç (refah) devletı adı altında top layabıleceğımız buyuk halk kıtlelenne gönencı vayma. sosyal güvenhği saglama yo nunde yoğun gınşımlerı. kat kılan olmuştur. Böylece 1950 1980 dönemınde Türklye'de devletçili£ın, ya da devlet müdahalecılıgınm ıkı temel bovutu soz konusu olmuştur ÖVel gınşımı özel gınsımle kalkınraavı destekleyen devlefçıhk gonenç devleti anlamında devletçılık Aşağıda anlatmaya çahşacagımız gıbı, ocak 1980 kararlan ıle Jrarsı çıkılan ıkmci anlamdakj fgönenç devleti anlammdaki) devletçiliktır; ılk anlamdaki devletcilik bira7 değışerek fama özünde degısmedenl sürmektedir bir iktısadi büyume gerçekleştırebılmiştlr. Son yıllarda ise bu ekono mılerde büyume eski hızla sürdürülemez olmuştur. Bir durgunluk ve onunla bırlıkte enflasvon ortava çikmıştır DoŞal olarak bu dıırgun lugun neden v e kaynakları. süreklılı£ı bovutları konula rında vo?un tartışmalar vaoılmaktadır Bu yazımı?da bu tartışma ABD'dekı bazı ıktısatçı ve duşünürler devletın v e burokrasının yaşamıtı her alaruna müdahale ettığmı, yük sek vergılerin. kişılenn çalıs ma ve gırişim hırsmı yok etftâınl. SOSVPI gönenç sosval guvenlik harcpmaları nın insanları tpmbellı&p vn nelttıgıni bınkim oranını H7afttı£ını sövlpmektp Batı pkonomılerındp ortava cıkan durgunlugun temel nedenle İktisat kuramındaki rekabet anlavıstnın uvoulanabilmesi iHn tü^eîîrî ve özeüikîe ürefîcilerin î^tisad' cüc'erî arasında önemli farMarın oIm»TT»p"5i aerekmekfeHîr. Yani bu rekabet anlavısı ancak iktısadi aöcün tüke*«ci ve üretieiFer *»ra<s»nda e«?ite vakın bi^îmde daöıldığı bir ortamda gecerlüik kazanrr. yonetımler soz konusu duşuncelerden geniş olçude esınlenmektedırler tMF nın çeşıtlı ülkelere önerdıgı go rüşlerde de bu düşüncelerın onemlı katkısı vardır Bu düşüncelerın bir anlar yış bıçımıne karşı olan görüşlenmızı özet olarak belırt meve geçmeden once onemlı bir noktayı açıklayahnv Bu dusüncpler cok farklı mtelık tnşıvnbılmekfedır Bı7im burada karsı çıkacasımı? aalavış bıclmı son vıl lardakı durjrunlugu eonenç devletı anlamındakı devlefçi h^ın sonucu «;avan söruştur Bızce bugunkü durgunluk ta devlptcılıgın onemlı kafkı sı varsa bu devletcıl'k sro npnc dpvletı ^nlamında ola nı dpjrıl öre! çırısımı d^s tpklpme nıtplıftı tfısıvanıdır Nıtpkm bueun ABDdp hıı nalımdRn rıkılnmamfi'iinın temel nedpnı askprı harramalann artinlma 5 ! ve verRi lerm a/altılmak ıstpnmpsi so nucunda büvük bir bütçe açığımn ortava çıkmasıdır Bu açık dpvletın borclanma ı^ın pıvasaya çıkması bu da fai7 ornnlannın kılpmpmesı sonnrunu maktadır DevlPtın «skerı harramalan vnluvla ıktı«.at v i y m ı m müdahalpsının eo n»nc dpvlpti nnlamında bir devlptçılıkip ılgılı bulunma dıtrı açıktır Halksn kendi kendins yönetme yeteneğine güvenmek gerek lağandışı ve avkın yetkiler. hep bakanlann tek başma veya Başbakanla ve Devlet Başkanı ıle ortaklaşa yapacaklan ışlemlerle va da Bakanlar Kuıulu kHrarnamelerivle kullanılacrtârındin • Anu\asa duzpnı hakkındo fean'm» gprpso «o p ns rtönemt* bovunca var:?ı denetımı b<i'jrısıKlıc'i']dan da v^ırarlanncaktir ?u d^ var k' sureklı nıte'ık ta'jivan kanun hukumlen ha7irlanm<ıktfi olan I T uıcu CumhuriT vet Anayasası'nda ver alacak ılke ve Kurallarls dayanaâra kavusturulacak olursa, Turk kamu gorevhlennm «plecekte de «mpnvjrluk quvence<n» bulunmavacaktır. O 61 ÖNERİSİ ı\ le bir duıum serceklpstı&ı takdırd» ıkcü rl°mokrptık pırlpmpnter ıeiimd^ slvssi ıktıdîir'Rra 'nnrtı~/ın ıdnıp vi yasal btçiTTide ku rup ıslptmpk vpfkisı ıpnlmıs olur brtska bir anaya^al sıstemdo ıse »o'onfer ıdare»vp voi açı''r Cpr ç! çoğulcu demokr8tı'î rpiimdp dp 'hııkuk dev'erf» vp •kanunt rctore» ilkplen korunımk ve eeemen olmftk koşulu ıle siyasi ıktıdara vn bunun hPkümp+'ne >"'st dü7Pv karou görevlisı yonetıcileri serbestre seçmek v « degıstnmpk hususunda takdır yetkısi tanınmasi ge>e frı vfid'îinama? Anrak bu olanacn plrte pimpk ve tutmak ırın turn knmu DPrsonplını •memvHıık aüvnnce9r.n^»n voksun bırnkmak ^o>un'ııâru rta voktur Rıı «opun vinıt'T'T.ı \'P 'l°"ncıt'H''TiPsı ^'pıadp knnunlarrlan daha E U kosul'ara vp usule ba&lı TC ana va«H ılo kinunİT «ııasında VPI alflcak tair l aacıvle üst f*i7ev vonptiHİ°n k!^^PKo^s^ vukspk mpmur'ar ve sivası'pnn takdfrme uvpm zorülprek kımi slt dprecp npr*nn<*) (hR'<an B Bugun Türkiye devletmın başkenttekl, ülke üzennde vö dışmdaki merkezı ıdaresi; sayılan otuz cıvannda olan bakanhklar; bunlara baglı bir o kadar klâsık kamu kurumlan altmışyedı «vofıHfe» ve yanancı ülkelerdekı saytsi7 örgutlen ile dev bir organızasyon boyutlannı kazanmıstır Bu kuruluslardi calısan personel savısmın da bir buçuk mılvon dolavlarında oldıuru sovlpnrnpktpdır Nte bu büvük VP karmasık orgut sıstemıne vukanda açıklanan 12 Fvlu) 19P0 Harekâtm'dan «onrakî kalıcı gibi görünen dü7enlemelerle, sayılan otuzbeşbınm üstünde köv ikibine vaklaşan beledıye ve altmışvedi olan «iî ozeU fdarelen ile vüzü aşkm kamu iktasadî tesebbüsleıi (KÎT1. virrrti besi bulan unıversiteler. pllı kadar vftksek öa^e+ım kıırnluşlan ve hatta toplamı henüz bilmmeyen, bazı sendıka dernek ve vakıflann bpsvvı? bmi asan DPrsonPİı ıl» kfltılması veya vaklasnnlması sonucu ortava cıkacak butunun a7ampt VP mfıs kılâtını t^hmTn ve tasavvur P»mpk bilp guçtür Bftvlpdpv^sâ bir vapıvi VP mekanızmavi merkp.7i bir s,nP otontpnm vardımcı kurullan vp ajanlan ne dpnlı çok vp U7tnan olnrsa olsun kavraması vonlendırmpsi ve kontrol altında tutması mümkün sröriinmemektedir Bu bfikımdan, örnperin onbes üyeli Dpvlet Denetleme Kv^ rulu* aracılığıvle tüm kamu kuruluş ve kurumiarmın denetiminin virmibes kîşiden oluşan «v<lfesefe öğretim hurulu» elivle de bütün unîversiteierin yönetim ve dpnptıminin eskısindpn daha ivi ve etkili sekılde vapılabıİP"e&ın1 sanrmk bü"ük bir yanılgıdır Çunkü orcrut ler istpr kamusal îstpr özel nitelikte olsun konu amac VP vontBmtpnne arorp belll ontımıım boyutlannı as'nra ıdare ve kontrol olanaktan dısmda kalırlar Bu hpldp ?atpn cok °"<rhı VP kpn<1np Ö7tnı tutuvn vp alıskanlıklan bu'unan ıdTenın birevier w tnnluJuklan ıçm OP dpnlı tehlıke VP Ur'ırsmlık kavnaKi olusturabılece&ı d f l ' Salt hu sakmcalı ve ?»n«rlı somjclsr B D oğası gereöi otoriter nitelik ta«?ıyacak olan bir îdare cihazı ve aiânları, halka hizmet etmekten ziyade, üstlere ve iktidar sahiplerine varanmak |(9XpfS]X[e davrannıa ^ ' ' " ^ ' " ^ M olamîirler. B« onrutnda. kamu , '& K Çîörevlîlenmten i!qi!'lere ve sonınlanna insancı! bicimde Osman' 1 h«jf umvlmaz; oidemk «ceberrut» ve kevfi tavrı almasından korkulur. nışmalan 6?e\ kalem elemanlann gibı) «ayılıp saptanmak suretıvle oek âla cö7ümlenebilir Siyasi partiler seçim ve daha baska önemli ve kararlılık »steyen konularda bu tür üstün ve kolay degiştirilemeyen yasal metınlenn güvencesı altına ahnmalı ve siyasi iktidar de&ısıklıftinden etkılpnmemelıdfr Bu vol benlmsenirse hem veni sivasi iktidara kpndilerivle ısbirliM yapmak istedi&i belirli nitelıkteki elemanlan gorevlendirme yetkisıne gerekll esneklik sağlanmış; hem de kamu personplınin buyuk kıtlesinin *memurluk QÜvencesı* altında ödev ve vükümlerini kaven ve korkudan uzak objektıf ve sorumlu olarak yerine getirmeleri koşulları gerçeklesrırilmlş olur. amu personeline saqlanacak «memurluk aüvencesi» ffoiljîerce kötüve kuliî»nıi^rn«yacaâı oibi. onlan obîektif ve sorumlulukla davranmaya zorlar. Böylece «verinden yönetim» ve «memurluk aüvencesi» ilkfileri tam ve îetenHkle uyaulanırsa, demokrasî s f i ^ e ve Icaöıt üzerinde ha'kın ve bîrAvlerin y^ctamına o!gu ve gerçeklîk olarak airer. POUTİKA Vt Fotoğraftaki Cocuk Mehmed KEMAL urk devlet düzeninin baskın ve belirlevid nitelıgi, hiç kuskusuz. Osmanh'aın yüzyıllar boyunca oluşturup surdürdügu merkeziyetci ve ataerkil (babadevlet) geleneğıdır Boyle bir sis tetrun tutunması ve ışlevebılmesi içm de güçlü ve gelışken buyük bir bürokrasiye vol açması ve davanması doğal ve kaçmılmaz bir olgudur. Oysa, katı ve sıkı mprke7ivetçilik ve ataerkil kamu gücü özfrüriükcü ve çosrulru demokratik rejimle, salt çelişki içinde değılse de uyarsızlık ve uyumsuzluk hahndedır Çünku demokrasi, bir toplumda ancak asağıdan vukanya dogru isleyen ve eelısen bir süreç içinde benimsenip yerlesebıhr; bir merke^den vönet'len cevreve Hetilıp istpnce firadPİ ilp mnledılpme/ O nedenledir ki bugün hürriyetçi demokratik reıimin ae çerlı ve etkıh olduğu tüm Batı ulkelennin geçmışınde hep yerel özgurlükleı ve yonetımler yatmakta ve bunlar ca&ımi7rta d*ha dn srürin oiirak kitntıcnl toplum yaşammda ön plâna geçmektedir Bürokrasınin en aşagı düzevde ve en az etkılı oldugu devletler de, yine bu ülkelerdir T SONUC • dnn fttür'i Türkıve daresimn esasen merkezivetçi bunyesini, daha da merkezileştirerek, her anlamı ile sertlıkten ve tıkaniKJıktan kurtarmak lâzımdır Gerçekten, dogası geregl otoriter nitelik tasıyacak böyle bir idare cihazı ve ajanlan, halka hlzmet etmekten ziyade üst'ere ve iktidar sahiplerine varanmak kavgısiyle davranma eSilimlnde olabilirler Bu durumda kamu görevlılerindpn iiarılılera ve sorunlanna güleryüzle ve insansal bicimde yaklaçmalan bekIenmö7 ve umulma7 gıderek yönetimm Osmanlı bürokrasisindeki «oeberut» ve keyfi tavrı almasından korkulur. Bunu önlemenln yolu, tnerkeziyetçilikten olduSrunca uzaklaşarak, yerinden vönetim İdare ve kurumlanra güçlendirmekten ve kamu görevîilerine •memurluk güveneesU sa&lamaktan geçer DoS:aldır ki, bu konuda herseyden önce, halkm saŞrduyusuna ve kendl fcendini vftnetme vetene&ine ınanmak ve güvenmek la7imdır Türk toplumu. bugün artık Cumhuriyetin kuruldu§u altmış yıl öncesinln ne vapısmda np düzevinde ne de gereksinme ve istemlert çerçevesindedir Kırk yıla vaklaşan demokrasi deneyi ve eeitimi sonucunda halk devlet yftnetecpkleri seçmek yetenegıne haiz sayıîdıgına göre, öncehkle kendi mahalli ıdarelerınin ve doğrudan ilgilisi oldugu kurum ve kuruluşlarra yöneticılenni seçmek ve denetlpmek olanaâına ve hakkıra sahio kabul edılmek arerekir tşte bu kosullar ve ortam fcindp kra.nn oersonelîne saSrlanacak 'memurluh güvencesı 'Isr'ü'^rte kotuve kullanılamıvacagı prfbi onları obıektıf ve sorumlulukla davranmava zorlar Bovlece '\ennrien vönetim» ve 'memurluk güvencesı» ılkeleri tam ve îetenHkle uvgulanırsa, demokrasi sözde ve kağıt ı^^nnde kalmav p halkm ve bırevlenn günlük yaşamına, olgu ve gerçeklîk olarak girer BtTTÎ BELGE YAYINLARI tkl yeni kitabtnı sunar DOÇ. DR. METE TUNÇAY Eski Sol Üzerine Yeni Bügiler • SÜMERBANK KAHRAMANMARAŞ PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Müesse3emtede bulunon «stubü, pamuk talefı parça bez hatalt mamuller Ile hurda malzeme ve 'htıyac fazlası malzemelerin satışı oçık pazarlık suretiyle 8 71982 perşembe gunü soat 10 00'do ısteklılerıne yapılacokt»r 2 Bu satışo oıt sartname Müessesemlz Tlcaret Müöurlüğunden temm edılecektir 3 Pozorlığo katılmak Isteyenler %7 5 muvakkot temlnatları ıle birlikte belirtılen gun <re saatte Müessesemızde hazır buiunacaklardır. 4 Muessesemız 2490 sayılı kanuno tobi olmadığındon ıhclevı vapıp yapmamakta veya diledığine yapmakta serbesttır. SÜMERBANK KAHRAMANMARAŞ PAMUKLU SANAYİİ MUESSESESİ fBasın: 18217) 4837 LOTHAR RATHMANN BERLİN . BAĞDAT Alman Emperyalizmımn rurkiye'ye jirişı EK: TÜRKİYE ÜZERİNE YAZILAR ROSA LUXEMBURG GBNEL DAGlTM. CEMMAY Sıhhıye Apt CAĞALOĞLU ISTANBÜL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog