Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 Bir ülkücü icin ölünı istemiyle dava acıldı I TIKB ÜYESI 14 SANIK IÇİN 636 YIL CEZA İSTENÎYOR. ARTVİN DEVYOL DAVASI AVUKATLARINDAN GULSEREN DONMEZ TUTUKLANDI. ARALARINDA DIYARBAKIR BELEDrYESl ESKr BAŞKANI MEHDI ZANA'NIN DA BULUNDUĞU YASADIŞI ÖZGURLUK YOLU VE PKK SANIKLARININ YARGILANMALARINA DEVAM EDÎLDÎ. yasadışı TKP / ML (Devrimcl Halkın Yolu) örgütü Uyesi 15 sanığı, toplam 89 yıl 11 ay 163 gün hapse mahkum etti. Başta Çamdibl olmak üzere Izmlr'in çeşitll semtlerinde, üyesi olduklan yalZMtR THKP/CML DAVASI SONUÇLANDI. 15 SA sadışı TKP / ML orgutü NIK TOPLAM 89 YIL I I A A MAHKUM OLURKEN. için örgütsel faaliyetlerde Y 4 SANIK TAHLtYE EDtLDt. bulundoklan gerekçeslyle 20 sanığın yargtlandığt Raber Merkezi Ülkücü Viranşehir grubu sanıkla dava sonuçlandı. Askerl Zülfükâr Taş hakkında rının yargılanmalarma de Mahkeme sanıklardan Meb «halkı birblrl aleyhtne kış vam edlldl. met Yücel Demlrci'yl 16 yıl kırtarak, kıtale ncden ol10 ay 20 gün. Hemet Kamil mak ve katliam yapmak Sıkıyönetim 1 Nolu As Şarma'yı 8 yıl 10 ay 20 gün, suçundan ölüm cezası iste keri Mahkemeslnde devam mivle dava açıldı. edllen özgürlük Yolu «Tür Abuzer Eren ile A1I özer'l Sosyalist altışar yıl dokuzar ay onar Ankara Sıkıyönetlm Ko klye Kürdistanı mutanlığı Askerl Savcılı Partisi» samklan lle llglll gün, Htiseyln Balkancı'yı ğı'nca 1 Nolu Askerl Mah duruşmada, blr öncekl gün blr yıl dört ay, trfan Akgtin kemede açılan davanm ld yapılan yazışmalar okun düz'ü seklz yıl. Mihriban dlanameslnde. sanıgın 2 du. 10 dakika devam eden Çopur'u beş yıl yedl ay 23 mart 1980 tirihlnde. Has duruşmada 13 tutuklu sa gün. Derya Niikhet Kurnog köy'dekl Gürmnar kıraat nıktan 12'si hazır bulundu. lu. Tah«îln Gfindüz, SeJahanesini sUahla taratnak Toplam 112 sanıklı dava hattin Ilgaz ve Allye özlü* olayma katiMıftı ve 4 kîşi da aralannda Mehdi Zana yü beşer yıl altışar ay yirnin ölümüne ve 8 kisinin nın da bulunduSu tutuklu mişer gün. Sahin Konanlar yaralanmasma neden oldu sanıklartn tahliyesi lstendi Hasan Demirpençe. Halil gu ayrıca. 28 şubat 1980 ta Ancak tahliye istemlerl red Cem Erda&'ı dörder vıl ikl rihinde Osman Deved adlı dedildi. şer ay ve Alican Yılmaz'ı kişiyl Öldürdü&ü savunuidu. öte yandan PKK'nın Vi bir yıl dört ay hapis ceza • Artvin DevYol davası ranşehir grubu samklarının sı ile cezalandırdı. avukatlanndan Gülseren Sıkıyönetim 2 Nolu Askeri Ege Ordu ve Sıkıyönetlm Dönmez. Erzurum Sıkıyö Mahkemesinde devam edinetim Komutanlıgı O) Nu len yargılanmalarında tu Komutanlıgı Blr Numaralı maralı Askeri Mahkemesin tuklu sanıklardan Mahmut Askeri Mahkemesi. ayrıca Kurt ve Nurettin Anvıg Turan Alper'in dosyasıntn ce tutuklandı tahliye edildi Dünkü du tefrikine, dört sanıeın da TİKB DAVASI ruşmada örgütün Viranşe beraatine karar verdi hir ilçesindeki eylemleri sı • Ankara Sıkıyönetlm rasmda öldürülen Halil AkAVUKAT 4 YIL 2 AY Komutanhgı Askerl Savcı baba ile 86 bm liralık gasp HAPSE MAHKUM lıfci yasadtsı Türkiye thtl olayının tanık ve mağdurOLDU lalci Komünistler Birliei ları dinlendi. örgütü üyesil4sanık hak• îzmir'de faalıyet gösMahkeme heyeti. duruş teren yasa dışı TÎKKO örkmda 6 lle 36 yıl arasında deftişen hapls cezası tste mayı Uerl bir tarihe erte gütüne üye olduğu gerekçe mlvle 2 Nolu Askerl Mah ledi. siyle Ege Ordu ve Sıkıyökemede dava açtı. netim Komutanlıgı 1 Nolu İZMİR TKP / ML • Aralannda DtyarbaAskerl Mahkemesinde yarDAVAST SONUÇLANDI kır Beledlyesl eskt Başkanı gılanan İzmir Barosuna ka Mehdl Zana'tım da bulun• Ege Ordu ve Sıkıyöne yıtlı bayan avukat Akgül duğu yasadışı bölticti «öz tim Komutanhğı Bir Nu Umutlu 4 yıl 2 ay agır hagürlük Yolu» lle «PKKnnın maralı Askerl Mahkemesi, pis cezasına çarptırıldı. » • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •••••••••••••••»•••• «İstanbul için bir şeyler yapmak isteyen bir adama tepki göstprilmeli mi? Bir kaç gruptan olumsuz tepkiler geliyor... Önce bürokrasi, herhalde isleri hızlandırdığım icin, kızıyor... Hukukçu olduğum için de. mimarlar beni «elimin hamuruyla» kendi işlerine bulaşmakla suçluyor. Ama bir de, sesi çıkmayan, fakat gören ve beğenen halk var». GORDÜK yaiçın pekşen istanbul'u güzelleştirmeye çalışan adam ellk Gülersoy'u uzun süredir tanırım. Bürosuna gıdip elini sıktınız mı, ıki üç dakika sonra ne yapar yapar, bir eczanede ozel olarak yaptırttığı kolonyasının kapagını açar. Önce size ikram eder, arkadan sennlemek için yapıyormuş gıbı, beliı etmeden, ellerini temızler. Genel Müdürlüğünü yaptıgı Turing Otomobıl Kurumu'nun Şışlı'deki merkez binasında banyo bulunduğunu ve (yaz günlerinde ter kokmasmlar diye) personeli, günun her saatınde banyo yapmak konusunda özgür bıraktığını da bıliyorum. Böylesine temiz ve tıtız bir insan, Çelik Gülersoy. Bu temızliği, tıtizlığt nedenıyle mıdir, bılinmez, Çelik Gülersoy 10 yıldan bu yana kendıni İstanbul'u duzeltmeye ve güzellestirmeye adamıştır. Oysa mesleği hukukculuktur. Çok kişı onu kıtaplarından. «Av. Çelik Gülersoy» olarak tanır. tşi ise, daha once de soylediğimız gıbı, Turing Otomobıl Kurumu'nun Genel Müdürlügü'dür. Yani turistlerin ve yurt dışmda çalışan işçilerimizın otomobillerıyle uğraşmaktır. Fakat bu asıl uğraş, ıkinci planda kalmıştır çoktan beri. Gerçek işi, bir çok yazarımızın üzerinde birleştiğl bir tanımla «İstanbul'u güzelleştirmek»tır. elik Gülersoy'la, Yıldız Parkında, Malta Köşkünün terasında buluştuk ve doğal olarak, el sıkıştık. Bürosunda olmadığı için ellerini kolonya ile temizleyememenin sıkıntısını pek bellt etmedi ama. ben ozellıkle dıkkat ettiğım için anladım. Bir ara ne yapıp yapıp «içeriye kadar gitmek için» izin lstedi. Böylece ayrılana kadar (yani yeniden el sıkışmamız gerekene kadar) rahata kavuştu. Çelik Gülersoy: Herkes birşeyle bozar, ben de İstanbuVla bozdum Ç «Beni «elimin hamuruyla» bu işlere bulaşmakla suçladılar neredeyse» • TANRI BÖYLE YABATMIS Ç Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Mnavinliği Giriş SinavT* Maliye Bakanhgı Hesap Uzmanlan Kurulunc* 16 agustoa 1982 pazartesi gunu taat 930'da Ankara, îstanbul ve tzmlr'de Hesap Uzman Muavtuliği giriş sınavı açtlacaktır. Sınava katılabtlmek İçin; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, b) 1.1.1982 tarlhinde 35 vaşım doldurmamss bu lunmak. o) Siyasal Bilgiler. tktisat. Hukuk. îşletme ve Idarl llimler Fakülteleri ile tkttsadi ve Ticarl ıiim ler Fakfllte. Akademl ve Yflkspk Okullan vava bun lara esitllgi MiMi Egitim Bakanlıgrnca kabui olunan beazerl Yabancı Fakulte veya Yuksek ökullann birinden mezun olmak gerekir. Sınavlara glrtş gartlannı ve sınav konuianaı gösteren brogur. yukanda Isimlert geçeo Ögretim Kurumlanndao ve Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlıgı ile Ankara. tstanbul ve tzmir Grup Ba$kanltklanndan sağlanabllir. tsteklilerin en gec 30 temmu* 1982 pflna *ksamına kadar Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlıgı • ANKARA adresine belgeleri lle birlikte yazılı olarak basvurmalan srereklr. | AVUKAT CEVAT ERCİŞLt aeyo&a Tepebaşı Me$rutiyet Caddesi No: 123 'Ece HanKat l'delu yeni bürosuna taşmmış olduğtmu duyurur. Tel: 44 09 88 «İstanbul ile güzelliği kafaya taktun. Çünkü İstanbul, güzellikîer toplamı demektir Ağacı ile yapısı ile bin yıllık bir birikim ve İstanbul bu demektir. O bitince, biz de bitmiş oluruz.» önce şunu sordum Gülersoy'a: Mesleğlnız hukukçuluk, Turing Otomobil Kurumu'nun Genel Müdürlüğünü yapıyorsunuz. Sizl pek ilgılendirmediği halde, ve herkes îstanbul'u çirkinleştırmeye çalışırken, sız neden güzelleştırmek ıçın uğraşıyorsunuzV... Bu soru bana çok sorulur. «Bu ı^leri neden yapıyorsun?». Ya da, «rahat ratıat otursana» derler. Bir belediye başkanı da buna benzer bir şey sordu. (Bunu zinhar yazma). Ne cevap verüir? Tanrı böyle yaratmıs dedim. Tanrı sizi herhalde istanbul'u güzelleştirmek için yaratmadı. Bu ilginızın geçmişten gelen nedenlerı vardır sanıyo Var var, tabi . Aman bunlardan once bir noktaya değ'ineyim: Herkes bir şeyle bozar. Ben de kitabı ile, babçesi ile, yapısı ile, İstanbul'u kafama sardırmışım, bir kez. En az 20 yıldır, bunu düşünürum. Dışarı giderim, güzellikîer görürüm, aklıma İstanbul, yani blzün dlyanınız düser. Belki tstanbul blr bahanedir: Tanrının, tabiatın ve insanın, bin yılda biriktirdiü bir güzellikîer, hosluklar demeti, dagüıp, yitip gitmesin isterim. tstanbul suretinde güzellik aşkıdır bu! Ne yapalım? Kısmet diye hepimize miras olarak tstanbul düşınüş. Bunıın üstüne titremek zorundayız. Buna kimiieri İstanbul'Ia bozmak, ya da bafayı takmak diyor. Belki öyle. Bir şeye takmak ashnda iyi de bir şey değll. En başta sagiıga iyi değil. rum. duyduğum özlem, beni bu parklara çeklyor. Eskiye nazaran bir ilerleme de yok mu. Istanbul'da? Var tabiî. Ama ne yazık ki çogra olumlu değil. Önce işin temeline bir degineyim: Bu tstanbul, oldum olası, sahipsiz ve dağınık bir yerleşimdi. Ben yabancıların eski tstanbul hakkında yazdıklarını topladım. Mesela ThSophile Gautier şöyle diyor: «tstanbul'da sokak yok, dere yatakları var». Mareşal Moltke: «tstanbul'da en iyi belediye memurlan, köpeklerdir. Bir at öldüğü zaman, onun leşini sadece köpekler kaldırmaya gelir», diye yazmış. Alman yazar Dernschwam: «Konstantin sütununun yanına, tahta evlerden yaklaşamadım» diyor. Yani biz hep, göçebe usulü yaşamışız. Bir Roma Meydanının ortasında dikili Konstantin sütununun yanıbaşma, hatta Rumelihisarı gibi askeri bir tesisin, tam içine, meydanlara, rastgele evleri yapmışız. Sonra devlet buraları kamulaştırmak için, o eski hırsızların torunlarına. kamulaştırma parası ödemiş! • İLAN ESKİŞEHİR ASLİYE 1. HUKUK HAKIMLlĞt • • • • «81/643 Mefture Vetıştıren vek. Av. Buluç Başaran tarafın dan Necati Cellek aleyhme açılan velayetrn nez'i davası sebebıyle; Adresı tesbit edılemeyen davalı Necati Cellek'ın du ruşma günU olan 6.7.1982 günü saat 09 da mahkememız duruşma saionunda ha zır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi davalı Necati Cellek'e dava dilekçe ve davetiyo tebliği yerine geçmek tizere ilan olunur. B: 18134 4832 diye devrildl mahkemede. Ben tanık oldum. Halbuki padişahlar gitti gideli kapalı duran sarayı, halka açmıştı. tçlnden çıt çıkmayan Yıldız'ı, eski güzel saray bahçesini, bugünkü çocuklara nasıl anlatnıalı? Biz bunları ortaya koyabilecek işler yapmaya çabalıyoruz. Yangın yerine dönmüş olan Yıldız'ı, eski ilk güzelllğine çevirmeye çalışıyoruz. Başınız da epey derde girdi gaiiba? Girdiği oluyor. Bu işlere olumsuz tepki gösterenler, olumlulardan çok. Daha doğrusu, onların sesi daha çok çıkıyor. Kimler olumsuz tepkilerde bulundu? Bir kaç grup var. önce bürokrasi. Bazı işlerin kısa sürede yapüıverdiğini gören çevreler, kendileri o işleri çok daha uzun siırelerde ve çok daha biiyük kadrolarla, ve ödeneklerle yapamamış olmanın gizli kızgmhğını duyuyorlar. Sonra bazı meslek çevreleri, özelllkle mimarlar, bir hukukçu olarak bu işlere bulaşmama kızıyorlarmış. «Biz hukuk İşlerine karışıyor muyuz?» gibilerinden. Oysa işler bu kadar basit ele alınmamalı. Yapacak bunca iş varken, niye hâlâ, «sen yaptın, ben yaptım» diye didişiriz, yarabbi! Size bir örnek vereyim. Karive Camisi 500 yıldır biz Türklerin elimizde. Hakkında Türkçede yazılanlar, üç sayfayı geçmiyordu. Oturup 4 dilde bir sanat tarihi etüdü yazdım. Bn kitabın geliriyle Kariye Camisinin çevresini düzelttim. Bu sanat etüdü de hukukçuluk değildi. Ona da kızmak îrerekmez mi? Bu kötü alışkanlıklan, hizipçilikleri bırakmak. isleri düzeltmenin ilk şartıdır. Garipgarip başka elestiriler de geliyor. Mesela Yıldız'da, klâsik roiızik çalınır. Buna da lâf atanlar oluyor. Besiktaş'ta Çaykovski çalmak bir özenti imiş. Evet Besiktaş'ta Çaykovskiler çalmalı. «Bunu herkes anlamaz. Bilinçli bir tabaka eğleniyor sadece» diyorlar. Evet. aydın ve bilinçli bir tabaka geliyor köşklere, ama parktaki herkes de duyuyor ve bilmeyen de. yavaşyavaş alışıyor. Biz Besiktaş'ta. Çaykovski çalmazsak. nerede ögrenecek halk bu müzi^i? Kendi kendine bıraktınız mı, işte görüyorsunuz, «şrabpsk» mtiziJH öireniyor. O da ulusal blr felâket. •••••••••»•••••••••• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ÇELİK GÜLERSOY'DAN ÖNCE... Kariye müzesinin çevresi böyle idi.. ILAN 1. DSt XXI. Bölge Nazllll Erozyon ve Rusubat Kontrolu Teknlk Şube Müdürlügü emanet insaatından aynlan aşagıda islm, keşif bedelt. ihale tarihl ve saati lle geçlcl temlnatı yazılı olan lnşaatlar benzer Işlert yapmış ve tamamlamıs yükienicller arasmda 6200 sayılı kanunun 34. maddesi gereglnce tatblk edilecek esaslar dahilinde blrim flyatı esası üzerlnden tenzilata tâbl tutularak KAPALI ZARP U6Uİ0 ile ihaleye çıkanlmıştır. 2. Bu Işe alt keşif. şartname ve ekierl 1.7.982 tarihinden ltlbaren her gün mesal saatlerl dahilinde Nazllll Erozyon ve Rusubat Kontrolu Teknlk Şube Mfldürlügü blnasmda g8reWllrler. 3. tsteklilerin 17.7.1982 günü saat 17.30'a kadar Emanet Komisyonu Baskanlıftı'na blr dilekee lle müracaat ederek eksiltmeye glrmek lcln iştirak belgesi gereklidlr. 4. Eksiltmeye gireceklerden Istenen belgeler: a) Kanuni ikâmetgâh belgesl. b> tsyerlprini görmüg olması ve eksiltmeye girme belgesi almıs olması. c) Gerçek tek klşl veya tüzel kisl olması. d) Ticaret ve Sanayl Odasma veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneğlne kayıtlı olduğunu bellrten 1982 yıh vlzell belge. e) Herhangl blr bankadan alınacak geçlci temlnat mektubu, bankaca temlnat mektuplannda Hmlt mlktarı bellrtllecek. vadell temlnat mektubu kabul edllmeyecektir. Mektupta 7129 sayılı Bankalar Kanununun 38. ve 44. maddelerlne uygun düzenlendlglni bellrleyen ibare bulunacaktır. t> Gecld teminat mektubuntın DSt vezneslne nakden yatmlmasi hallnde vezne alindı makbuzunu ihale saatinden evvel Emanet Komlsyonu Baskanlıftı'na Ibraz edeceklerdlr. a. Tekllf mektubu kapalı »tarfta bulunacak. 4. maddede istenilen belgelerle blrllkte ihale zarfına konacaktır. 6. Tekllf mektubunun. ihale gtinO en gec saat 8.30'a kadar Nazllll Ero?;yon ve Rusubat Kontrolu Teknlk Şube Müdürlüğü blnasında toplanacak llglll Emanet Komisyonu Baskanlı&ı'na makbuz karsılıftı tesllm edilmesl şarttır. 7. thale 19 TEMMUZ 1982 pazartesi günü saat 14.00'de 6. maddede yaalı adreste yapılacaktır. 8. Telgrafla yaptlacak müracaatlar ve postada olan gecikmeler dikkate aImmas. ^ tsln Adı Aydin B. Menderes vadlsl yanderelerl bakım onanmi B. Menderes yanderelerl Yukarı Havza Islatu IV. Kısım tHALE TAKVİMt «Bu işleri neden yapıyorsun? Rahatrahat otursana diyorlar. Bir Belediye Başkanı da buna benzer soru sordu. Ne cevap verilir? Tanrı böyle yaratıms dedim». Oiumlu tepkıler neler? Olumsuzları şöyle bitirelim de, tarihe geçsin: Çekemezlik, ya da intikam gibi duygularla da, 67 yıldır, davalar ve sayısını unuttuğum teftişler, kontroller, denetlemelerle uğraştun. Bir de su üstüne çıkamayan yoğun bir söylenti mekanizması işlendi durdu, benim gibi bir adama... Hangi yolda bu söylentiler? Bu işlerden servet yaptığım yolnnda! Pekl bu servet nerde? Türkiye'de ne varsa ortada! Ha, ona cevap: Dışarda imiş, hetn de Avusturya'da! Bak sen, Avustur a'yı severim ya, ondan kaynaklanıyor. O ül teye ancak birkaç yılda bir kez, o da en jok 3 günlüğüne giderim. Amacım da tstanbul hakkında kitap toplamak. Bunlar yüzünfen Avusturya'da «malikânem» olduğuna cair söylentiler çıkanlmaz mı? Buyurun, bı na da ne cevap verirsiniz? Eh, emsall de pek çok ya... Bir çogu inanır. tnanmayanlar bile, içinden bir «acaba?» diye de geçirir. Bu kadarı da, lakırdıyı çıkaranlara yetiyor. Tabiî, ekonomik ortam zehirlenince ondan herkes de payını alır. Bunu anlamıyor değium. Buna karşı ben ne yapayım? Sonunda şiŞnu dedim: Kim benim nerede, neyim oldugânu iddia ediyorsa, onunla o iilkenin konsoloslıığuna gidip, bütün taşınır ve taşmmaz mal varlıgunı kendisine bağışladığıma dair bir anlaşma yapalım. Ama ufak bir şartım var: Bu anlaşmanın masraflannı, kim iddia ediyorsa o ödeyecek. Şimdi olumlu tepkilere gelelim. Olumlu tepkiler, halkımızın duygulan. Bir de, bazı yazarların yazdıkları. öyle mektuplar alıyorum ki, ve öyle ummadığım, hiç tanunadığım kişilerden yazılar geliyor ki, inanın, gözlerim yasarıyor. Bunun da, işte. bedeli yok. Her mihnete değiyor. El sıkışarak ayrıldık Çelik Gülersoy'la. Gözümle gormedim ama, biz gittikten sonra ilk iş olarak ellerini yıkamaya koştuğuna emindim. «Lâf atanlar oluyor: Beşiktaş'ta Çaykovski çalmak, Özentidir diye. Evet, Çaykovskiler, her yerde çalmalı. Biz Beşiktaş'ta Çaykovski çalmazsak, nerede öğrenecek halk bu miiziği?» Nereden taktınız bu işı kafanıza? Şöyle gelişti diyebiliriz: Herkes bir koylü çocugu ya, ben de Jfıldız'lıyıın. l'J33'de buraya gelmlşiz. U zaman Yıldız hakikaten bir köy ama, cennetten de bir köşe. Abdıılbamid ricallnden kalan, görkemli bir yerlesim. Biz subay çocuguyduk. öyle konagımız, uşak ve arabanuz yoktu ama, her evin babçesi vardı. Her evin kendi çiçefci, kendi meyvası ve sebzesi vardı. En yoksul evlerde bile, arka tarafta bir bahce vardı. Meyveye para verilmezdi. Çünkü olmayana da komşudan tepsiyle giderdi. Bu durum 1940lara hatta 1950'ye kadar sürdfl. 1950'den sonra herşey değişti. Ama o güzelliğin tadı, benim damağımdan gitmedi. Çünkü yaşım iierleyince anladım ki, gerçek yasam, oydu. Bunu yeryer canlandırabilmek, balka gerçek hizmettir. Ülkemizde «sağük turizmi», «eğlence turizmi», filan yok, başbca bu iki sermaye var: Tarih ve tabiat. Ona çalışıyoruz. Onun için Kurum amaçlannm da tam içindeyiz. Bozulan şeyleri kendi gücümüz oranında. duzeltmeye çabalıyoruz. 1950'lere dönelün. O zaman nasıl bir bozulma başladı? Oktay Akbal'ın dedlgl gibl, önce ekmekler bozuldn. Gerçekten söyiüyorum. Bu sözde çok gerçek payı vardır. Savaşın arkasından devreye giren yeniyeni unsurlarla, tstanbnl'un yesll yapnı gitti. O yesile ÇELİK GÜLERSOY'DAN SONRA... Böyle oldu. Böyle şey BaJrtla var mı? Bu demektir ki, gecekondu/ gelenegi bizde çok eskidlr. O halde degışen pek bir şey yok? Şoyle var: ü zamanlar nüfus az olduğu için, bu durum, sempatik geliyordu. Nufus azdı, inşaat tahta idi, yeşillik çoktu, bunlar şehre bir guzellik veriyordu. Sonra nufus çıldırınca ve bu tabta evler betonlara dönüşünce, çirkinlik her yeri kapladı. Şimdi o zamanlart yaşıyoruz. Bu bir dram. Tarital GOnfl Saati 1. Keslf Geclci Teminatı 118.750.TL. 234.250,TL. • BENDEN ÖNCE 19.7.1982 Pazartesl 14.00 19.7.1982 Pazartesi 15.00 3.500.000, 7.350.000. (Basın: 17844) 4830 Sonra siz çıkıyorsunuz galiba kurtarmak için? Aman, öyle bir iddfam yok. Benden önce çok kişi gelir. Meselâ Liitfi Kırdar. Şehirde çok şey yapmış. Dürüst, namuslu bir yönetici. Bu parkı halka açan da odur. Sonra biz bu adanu bir duruşma sırasında surgu sualle kalpten götürdük. Adam «gttm»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog