Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 4 TEMMUZ 1982 televizyon 13.30 HABERLER 13.40 PAZAR SİNEMASI: «GÜN DOĞARKEN» Yönetmen. Richard Thorpe, Oynayanlar. Jeannette Mac Donald, Claude Jarman, Jr. 1949 yıiı yapımı, Amerikan <MGM filmi. 'Ünlü bir sanatçı olan Helen oğlunun ölüknü üzerine köpekleri Lassie'yi suçlar. ÎYalmj. kalmak istemektedir. Küçük bir Skasabaya gider, ama çocuklardan nefret etmektedir. Bu kasabada bir öksOzler yurdu vardır. Yurttaki çocuklardan olan Uerry Helen'i çok sevmektedir. Tunç «Öfkeyi Yenmek ve Sabırh Olmak' üzerine bir konuşma yapacak. 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 PAZAR RÜZGARı Zeynep Esen ile Zafer Ası'nın bîrlikte hazırladıklan müzik eğlence programını Halit Kıvanç sunuyor. Programa katılan sanatçılar ve söyleyeceklert parçalar şöyle: Kamil Sönmez, 'Kiremite su düştü», Kemal Caner Özlediğim sevgili». Coşkun Demir *Potpuri», Genç Osman •Şarkımı senin için yazdığımı biJseydin», Nur Yoldaş •Mihrimah», Osman Yağmur dereli «Çofe geç değiU. Kâmil Sönmez Osman Yağmurdereli «Ahşam oldu yanıyor Vona'nın ışıklan», Müzeyyen Senar «O güzel gözlere bahmasını bs'.» Bu arada Çiğdem Talu, Melih Kibar ile küçük bir söyleşi yapacak. "The Times» Sef Gürer Aykalh övdü Patricia Ruanne ve Jay Jolley «Giselle» balesinde... ULUSLARARASI 10. İSTANBUL FESTİVALİ Genel Sanat Yonetmenlıgıni Jonn Fıeld in yaptığı Londra Festival Balesi ilk gosterisine çıkıyor. Kadrosunda Patricia Buan ne, Jay Jolley. Mary McKendry. Andna Hall, Ben var Cauwenbrech. Nigel Bourgeois. Evelyne Destıtter Lucia Truglia, Matz Skoog, Renata Calderini, gibi sanatçılann bulunduğu topluluk «Giselle» baıesini tunacak. Bu arada anımsatahm. Toplulukla birlikte gösterilere katılacak olan Rudolf Nureyev yalnızca 6 ve 8 temmuz günlerinde sahneye çıkacak. CAçıkhava Tiyatrosu Saat: 21.30, Fiyatlar: 1500. 1000. 8G0 600. 400 TL.) • Kpnt O y u n c u l a n Melıh Cevdet Anday'ın lurgenyev'den dılımııe çevırJiği ve Yıldız Kenter tarafından yo>ıetı!en «fiobalar ve Ogulları»ı Rumeühisan'nda son kez s a h n e y e getiriyor. (Saat: 21.30. Fiyatlar: 500. 400. 300 TL.). • tnci Çayırlı yönetımindekı btanbul Teknık Üniversıtesi Korosu Aîaturk Kültür Merkezı'nde. (Saat: 11 00. Fiyatlar: bOO TL.) • Yapı ve Kredi Bankası Çocuk Tivat rosu Nezıhe Araz'tn Yıldız Kenter tarafından yonetilen 'Akıllı Tavşanla Cuçlü Aslan» oyununu Gülhane Parkı'nda sunuyor. (Saat: 18.00). yamızdan 14.00 Çeşitli solo lar (KM) 14.20 TUrküler geçidi. 14.40 Kenan Günel' den şarkılar. 15.00 Her tel den (THM) 15.30 Beraber ve solo şarkılar. 16.00 Hafif müzik dünyasından seç meler. 16.30 Gündüz Gözümoğlu'dan türküler. 16. 45 Meral Uğurlu'dan şarkılar. 17.01) Saz eserleri. 17.15 Ülkeler seslenlyor 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Pasıl 19.00 Türkçe sözlü hafif mü zik 19.20 THM Toplu prog ramı. 19.45 Şarkılar. 20.00 Hafif müzik. 20.15 Türküler 20.30 Solistler geçidi (TSM) 21.0001.00 TRT1 ile ortak yayın. 15.15 İSTANBUL FESTÎVALÎ 20 haziranda başlayan ve 22 temmuz tarihine kadar sürecek olan 10. UiuslarBrası İstanbul Festivali'nde bugüne dek gerçekleştirilen müzjk, gösteri, •lyatro. sergi gibi etkinliklerden görüntülere yer veriliyor. 15.35 TAŞ DEVRİ •At Yanşı* başhğım taşıyan dizinin bu bölümünde Fred ile Bamey'e at yanşlarının birincilermi söyleyen Gazo onJar m çok para kazanmalannı sağlar. Paranm peşinde bir de çete vardjr. Fred ile Barney'i kaçınrlar. 22.00 POLONYAS. BİRLÎĞİ DÜNYA KUPASI İKtNCİ TUR MAÇI (NAKLEN/RENKLİ) 23.50 HABERLER 23.55 KAPANIŞ 16.00 WİMBLEDON TENİS TURNUVASI (Programda tek erkekler yayınlanıyor. finali naklen TRTI 05.00 Açılış, program 05. 05 Ezgi Kervanı (THM) 05. 30 Sabah şarkılan. 06.00 Kı sa haberler. 06.02 Bölgesel yayın. 06.30 Köye haberler. 06.40 Günaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bölgesel yaym. 09.00 Kısa haberler. 09. 05 Tatil sabahı (1) 11.00 Kısa haberler. 11.05 Reklâmlar. 11.07 Haflf Müzik. 11. 15 Solistler geçidi (TSM) 11.45 Alı GUrlü'den türküler. 12.00 Kısa haberler. 12.05 Unutulmayanlar. 12.55 Reklamlar, RadyoTV. Prog ramları. 13.00 Haberler. 13. radyo 15 Saz eserleri. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Kısa haberler. 15.05 Beraber ve solo şarkılar. 15.30 Türküler ve oyun havalan. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Çeşitli Türk mUzi ği 16.30 Haflf müzik. 16.45 Aynur GUrkan'dan türküler. 17.0021.00 Bölgesel yayın ve iftar programları. 21.0001.00 TRT2 ile ortak yayın. 21.00 Haberler. 21.30 Spor derglsl 22.00 Kısa haberler. 22.05 Stüdyo kayıtlarından (K.M.) 22.35 Be raber ve solo türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Bizden ses ler bizden melodiler. 23.45 Oyun havalan (TSM) 24.00 Kısa haberter. 00.05 Sevilen Eserler (KM) 00.55 GUnün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.0505.00 Gece yarısı (01. 4503.15 Sahur programı). TRTII 07.00 Açılış ve program 07.02. Solistlerden seçme ler. (TSM) 07.30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah ıçın mü zik. 09.00 ömeklenyle Türk musıkisı. 09.15 Türküler ve oyun havalan. 09.40 Tasav vuf Musikisı 10.00 Çocuğun dunyası 11.00 Küçük kons e r 11.30 Nurettin Dadaloğlu'dan türküler. 11.45 Türk çe sözlü hafil müzik. 12. 00 Alâeddin Yavaşça'dan şar kılar. 12.15 Gençlik saati 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Ses ve saz dün 18.15 FRANSA K. İRLANDA DÜNYA KUPASI İKİNCİ TUR MAÇI (NAKLEN/RENKLİ) f OO İFTARA DOĞRU S . O Kur'anı Kerim Tevbe Sures< 109 ve 112. ayetlert ile Türkçe açıklamasını dinleyeceğiz. Daha sonra İlahlyat Fakültesi ...Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Cihat SOLDAN SAĞA: 1 1917'de Bolşeviklere karşı çıkan ve 19181919 Ukrayna seferini yöneten, 1945'de Amerika"ya yerleşen ve iki y ü sonra orada ölen Rus generali. 2 İslâm hukukunda kocanın karısına delil gösterIneden zina isnat etmek ve on üan doğan çocuğun nesebinl reddetmek için basvurdugu ye m i n yolu... Ad kavmine gönderilen ve Kur'anda adı geçen peygamber... Başta Ugetsu Monogatari (Ay ve Yağmur Ma Ballanj olmak üzere bir çok masal kitaplan yazmış, 1734 • '1609 yıüları arasmda yaşamış ÜUeda önadlı Japon yazarı. '& . Sinema dünyasma 1928'de .,tekDisyen olarak gıren, ea lin İü filmleri Putyevka i Gizn KHayat Yolu) ve ilk renkli JRus filmi Grunya Kornakovs ;<KUguk Bülbül) olan Nikolay önadlı Rus sinemk yönetmenı... Oyunlan arkadaşı Csrvantes tarafından övulmuş olan, Lo pe de Vega, Tirso de Molina ve Calderon'dan sonra çagının en önemlı dram yazarı sayılan, özellıkle ünlü Fransız trajedi yazarı Corneille'e Uham kaynağı olmuş olan Las Macedades del Cid (Cid'in ' Gençlik Başanlan) adlı şahe"•ssriyle tanınan Ispanyol tiyatxo yazan. 4 El Conquistador ,ı(Fatih) lakabıyla tanuıan, 12Ü8,1276 yılları arasında yaşamış Aragon kralı... Japon Buddha' cıligınm XIII. yüzyılda Ippen ;tarafından kurulmuş olan Ami dalzme bağlı bir mezhebi... Dağ demiryolları uzmanı olup "kablolu trenler ve dişü demiryolları inşa etmiş olan 1850 ,1933 yılları arasmda yaşamış Boman önadlı Isviçreli muhen . dis... SümerAkad dininde ken .disine insanhğın yaratıcısı ve koruyucusu olarak tapılan JBilgelik ve Büyü tanrısı... Pro 'taktinyumun simgesi. 5 Kar' deşi Abaka Hanın içtiğl içklnin tesiriyle 1282'de ölmesi ü• &6xine umera ve şehzadeler ta * rafından İlhanlı t^ii^inft otur tulan, hukümdar olunca Islâ miyeti kabuı eden, ancak iki , yıl sonra Horasan'da kendisine . karşı isyan eden Argun tara' fmdan yenılerek öldürülen İlhanlı hükümdarı... MayaKişe ' öbeginden, eskiden Orta Ama 'rika'mn bir kesiminde konu çulan bir dil. 6 Çok eskl tarihi Türk boylarından biri• nin adı...Macaristan'daki Györ çehrinin Almanca adı... Bahat, huzur. 7 Lady Chatterley's Lover (Lady Chatterley' uı Aşığı) adlı romanın yazarı. 8 Eskiden Japonya'da kui• lanılan bir uzuniuk ölçüsü... : , Çıkardığı Kadro dergısmden , başka çeşitli gazete ve dergılerde yazılan yaymlanmış, Kbr, Hayıan Fikri Yedi vs. "gibi oyunlar ve Resim Öğretjmeni adlı bir roman yazmış, 1976'da Yülar Böyle Gcçtl adı altında anılarını yayınlamış bir yazarımız... Güney Sudan" da, Bahr elGsbel nehrinın kı yısında bir şehir... Ekmek... «Çıksın şu sırrı hikmeti bir öğreten bıze / Bâki idiyse rüiı ne lâzımdı... bize..» 9 1904 1905 EusJapon savaşı sırasın daki başanlan ve yararlıkları ü e ünlü Japon mareşali.. «Pre " ud'e donüş» ılkesım ortaya a^ tarak modern psıkanalize önemli katkılarda bulunan, bu konuda yazdığı makaleleri Ecrits (Yazılar) adlı bir kıtapta toplamış olan Fransız hekimi... Sovyetler Birlığınde 1921 1928 yılları arasında uygu lanan daha liberal ekonomi politikasının kısa adı... 1832 1877 yılları arasında yaşamış ' 3 ocak 1868 hükümet darbesine katılmış, Batıya açüma politikasım benimsemiş, Japonya'nın ilk büyük gazete sı olan Şimbun Zaşşi'yi kurmuş, Montesquieu'nÜn Kanun ların Ruhu adlı Unlü esennı Japoncaya çevirmiş, 1874'te ım paratorun özel danışmanlığına getirilmiş Japon devlet a' ' Sanat Servisi Devlet SaÇISL Gürer Aykal gittiği Londra'da Ijondon Mozart Players orkestrasmı yönetti. Queen Elisabeth Salonu'nda tdil Biret'in de solist olarak katıidığı bu konser hakkmda Stephen Pettitt imzasıyla The Tıınes gazetesinde aşağıdaki eles tiri yayınlandı: Londra Mozart Çalgıcıları cu ma gecesi, Türklye Cumhurıye tirun kurucusu ve ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün do ğumunun yüzüncü yıldönümünü kutladı. Ahşılmışın bıraz dışında kalan bu konser, çağdaş Türk müziğinin yetmlşbeş yaşmdaki akıl hocası Adnan Saygun'un yaylıçalgılar ıçin Concerto da camera'sım da içermekteydi. Harry Blech'in bagetini de o gece başka bir Türk. Gurer Aykal devralmiştı. Saygun'un 1978'de yazmış olduğu konçerto, üslup açısından yararlandığı kaynaklan hıç fütursuzca ilan ediyor. Bes teci bir süre Paris'de d'tndy ile çalışmış, Türkiye'ye dönüşünden sonra da 1930'larda Bartok'la birlikte halk müzıği üzerine çalışmalar yapmış. Dolayısıyla, ne girişte hakim olan motor ritmler, ne de kompozisyonun en etkıli bölümu olan noktıirnal Adagio dınleyici de sürpriz etkisi yapıyor. Yaylıçalgılar orkestralan ıçin beste yapmanm kolay yolu oian, bol küme efektleri ve yaygmlaşmış dokular, pek çok yerde Lutoslawski'yi hatırlatıyor. An cak bütün bu etkiler biraz yü zeyde kalmış gibi... Saygun'un tüm akıcılığına karşılık, ortaya koyduğu eserde ne biçimsel bir tutarhhk ne de somut bir kişilik var. Aykal daha sonra ve belir* gin bir biçimde rahatlıyarakorkestranın dikkatini, adını al dıklan besteciye çevirdi ve yine vatandaşı olan Idil Biret'e Mo zart'ın si bemol majör (K. 595) pıyano konçertosunda eslik et tirdi Ünlü bestecinin son piyano konçertosu olan bu eser de Biret, kendini notalarda ön gö'rülenin de ötesinde sınırlama titizliği içinde ve suskun bir dinamilde çaldı, yine de tusesenin netliği ile ilk böHimü hayatta tutmayı başardı. Son raki Larghetto'da ise, ağaç üfleme çalgılarmın temiz ve sade çalışı, bu bölümün çocuksu basifliğini hayran olunacak bir biçjmde vurguladı. Ancat, final'e ulaşıldığmda jnsan yorumda daha pozitif bir yaklaşjmm. en azından bir uçarıtığm özlemıni duymaktan kendini alamıyordu. Ve icrada ki tüm kusursuzluga karşılık, özlenen sey bu bölümde de bu lunamadı. Mozart'ın sol minör senfont sinde (K 550) ise durum bam başkaydı. Konserin bu bölümünde orkestra güçlü ve canlı bir biçimde, hatta zaman zaman Aykal'm yerinde bir yak laşımla teşvik ettıği aşırılıklar içinde çaldı. Aynı pozitif yaklaşım, Adagio'nun tüm zerafe tı içinde bıle kendini gösterdı; Menuetto'nun kısa ve net kanonlanna ise finale olduğu kadar büyük coşkuyla saldınl dı. Senfonmin yapısındaki sü rekli meydan okuyuşların orkestrayı keyiflendirdiği apaçık görülüyordu ve Bay Aykal'm yönetimi altında, kaypaklık ve kararsızlığa yer yoktu. 1 2 S~ 4 5 6 rmın iyilik ve güzellik şeklinde teceüisi... Islak yer.. Farkı na varmadan ilk kez Afrlkanın güney burnunu dolaşan daha sonra Vasco de Gama 1 le Hindistan'a giden, 1500'de bir deniz kazasmda ölen Portekizli gemici ve gezgin... Mem leket. 11 Madagaskar devletinin kurucusu olan tmerina kralı. 12 Asâyiş.. Üzeri ör tulü kızak.. Herat'ta Sultan 20 Haziran tarihli ARMAĞANLI PAZAR bulmacasının çözümü ve kur'ayı kazanan okurlarımızın listesi İSTANBUL'DAN: Saadet Halıcı Gülnihal Erdoğan, Süheyl Tok tan, Oğuz Kadıoğlu, Osman Dağtekin, Caner Borçak, Ayten Tutkun, Mustafa Sevim, Buket Demirel, Tayyar Singil, Şebnem Canık, Bilâl Karaca, Fahamet Ülker, Barbaros Erdoğan, Gülfen Devrim, Oğuz Yorulmuş, Zehide Zebil, Sevil Güde, Sibel Aktepe, Nurten Aydın, Ismail Ökter, Nurten Erus. ANKARA'DAN: Turgut Güllüoğlu, Ayten Günay, Meral Kuşyeri, Ayhan Goksan, Canan Yenice, Latif Köse, Hasan Günce, Tarık Orman, Ertuğrul Kargacı, Tekin Erkip, Ayfer Lâle, Süleyman Kebicioğlu, Mustafa Cevik, Köksal Coban, Vural Yurdakul, Ali Eıza Cihan, Halit Çellk, Şadan Oğul, Aynur Piskin, Tülay relikcan, Selma Gökeşme, Muzaf fer Turan, Mehmet Şener Ay Bektaş, İZMİR'DEN: Seyda Ok, Okan Tümer, Berrin Eren, H. Ibrahim Ece, Üzeyir Dinç, Meral Öztürk, Avni Güven, Er kuter Leblebici, Özten îbanoğlu, Aslı Sevgi, Metin Süden, T. Bedrî tnce, Çmar Yürekli, Macit Ulubelde, Levent Özkurt. SALİHLt'DEN Tolga Duman, S4MStIN'DAN Onal Siver, ÇORLU'DAN Sabahattin Dızman. ADANA'DAN Abdullah Yırtıcı. TRABZÜN'DAN Mehmet Atla. ANTALVA'DAN HıkmetBaloğlu, MuğlaBEVŞEHtR 1 Otra Vez el Diablo (Yıne Şeytan) ve Nnestra Natacha HEGEL'İN KİTABI (Bizun Nataşa) gibi oyunlan ve başta Los Arboles Mueren en Pie (Ağaçlar Ayakta Ölür) «Çağdaş Diyalektiğin olmak üzere romanian İle tanınmış çağdaş îspanyol yazaKaynağı» n . 2 İslâm hukukuna göre mütayı 7 8 9 10 11 12 13 14 f5 16 1? 18 19 2C«kasden mülkü Freud'Ünmüfid olan» bir akit... etkisinde kalarak şiirler, romanlar, hikâyeler ve Vshant adlı bir otobıyografi yazmış olan çağdaş Amerikalı yazar... «Dehrın ne safâ var acabâ... ü üzerind e / însan bırakır hepsini hini seferinde». 3 KiBlrlaştırma, akamete uğratma.» Pren sip... llaç. 4 Bir sayı... Morina cinsinden yeşiUmtırak renkte bir balık... Eski yelkenlilerde demir vira edilirken, sudan kesilen demiri, griva ve fışka mataforalan ile birlikte küpeşte hızasına kadar kaıdırarak kapona vurmak ıçın matafora palangalannın alt kancalarma bağlanan halatlara verüen ad. 5 Ata... Papa"nın yanılmazhğı doğmasına karşı çıktığı için 1871'de aforoz edilen Bavyeralı Alman ilâhiyatçısı ve yazan. 6 Yerine getirme .. Bir çeşit eğri budama bıçağı... Fransa'mn güneyinde bir nehir. 7 Yaşadığı dönemde büyük bir şair sayılımş, sonra uzun süre unutulmuş, ancak XX. yüzyü eleştirmen ve şairleri tarafından özellıkle Delie adı altmda topladığı sembolik aşk şiirlerinden doİ8yı çok takdir ediUniş ve Plelade şairlerinin öncüsü sayılmış XVI. yüzyü. Fransız şairi... Özellikle halk Hüseyin Baykara ve Ali Şir Ne romanslar bestelemiş tsviçre vai'nin himayesinde yetişip şairlerinin şilrlerini derleasıllı Fransız bestecj (1802ün kazanan, musıkî nazariyatı 1861)... «Kalsaydı terkeşimde yen, uzunlamasına açılan derüzerine MukaddimetülUsul ad bugün tek bir altın.. / En tatlı gi veya defter... Bir nota. » lı bir eseri bulunan Türk mu bir hayâl için atmazdım ulBaşkan Kekkonen'in yakın arsikî bilgini. 13 Osmiyumun kuma / Dalsın yakında gözle kadaşı olup çeşitli bakanlıklarsimgesi.. Somali'de Aden kör rim artık son uykuma..» Dağ da bulunmuş, 1963 ve 1970 yüfezine hâkim yüksek yayla.. servisi. 15 KitabUlMUntehab larında kısa süreli birer koaDiplomatik belge.. Kuzey ya O tlâcHAyn (Gözün Tedavısi lisyon hükümeti kurmuş Pinrımküresinde bir ülke. 14 hakkmda Seçme Kitap) adlı elandiyalı devlet adamı. 9 Paris'te bir klasik v« dini mü seri îbranîceye, Latinceye ve Işık... Pey akçesi... Luo kabilezik okulu kurmuş, operalar ve XX. yüzyılm başlannda Alsıne mensup bir ışçı üderı olup ülkesinın bağımsızUğı ıçın savaşan, 1960'da Kenya Afrıka Ulusal Birligi K.A.N.U.'nun Uk genel sekreterı olan, 1964'de tktisadl Planlama ve Kalkın ma Bakanlığına getırilen ve bu görevde iken 1969'da Nairobı'DEN Kasım Baleı, SALİHLt' lu, KARABÜKTEN Memik de sokakta öldurülerek Luo'larDEN Hasan Ali Aksay, KONKurtgözü, İZMİT KOCAELİ' la Kıkuyu'lann çatışmasına yol YA"DAN Bengü Küçuközmen, DEN Gökhan Uyuşan, ÇORÜM açan Kenyalı sıyaset adamı. NAZİLLt'DEN Ahmet Baba E DAN Nevin Samsunlu. ÎZMtT' 10 18661953 yülan arasmda ren, TRABZONT>AN Arslan Pu TEN Erdoğan Arda, KARABÜK yaşamış, Bernard önadlı Avuslathanelı, ÎZMtTTEN Fatma TEN Mustafa Yanık, tZMtT'tralyalı şaır... Baba... SumukBaysal, ANTALYA'DAN Nazif TEN Kemal Uzakça, YENİŞE. sel zarların dış tabakası. 11 Kebabcı, Varol Saraçoğlu, HIR KARABÜKTEN Ahmet îskoçya'nın batı kıyısında bır İZMİTTEN Murat Erkoç ADA Karagücük, Erekli özbozkurt, ada... Perdeayaklı memelüerNA'DAN Şener Yunusoğlu, KAY TL'RGUTLU MANtSA'DAN Uden soğuk Guney Demzlennde SERtDEN Oktay Kılıç AKŞE laş Gbğüs, YALOVA'DAN Lutyaşayan bır tok çeşıdi. 12 HÎRDEN Sadık Karmış, KARA fi Erdoğan, tZMÎT KOCAELt' Bildıımeler... Her taratı yumuDENÎZ EREGLİ'DEN Ali Ayaz DEN Alaaddin Erünal, GEUİZ şak ve renklı sahtıyandan yaMERSİNDEN Nihat GüleçoğKÜTAHYA'DAN Hidayet Ceylan pılmış yanm konçlu lapçın. lu, ADANA'DAN Fevzi Öz, MATRABZONDAN Fevzı Tokde13 Çok hasıs... Asetonun LATYA'DAN Muzaffer Kutr.ay, mir, TURGUTLU'DAN Panin magnezyum malgaması ile inBAYBASTTAN Nesrin Gurtop. Zeytinciler, İZMİT KOCAELİ' dırgenmesınden elde edılen ÇORUM'DAN Gülay Tokatlıoğ DEN Gizem Şişman. bır glikol. 14 YalınayaK... Kenan ulkesınde, Kudüs'ün kuzeyınde eski bır şehır... Kısır' 4 .9 1 2 6 7 S 10 11 12 « 14 «5 16 1? 18 19 20 lık. 15 Yeme... Antibıyotik1 1 z G Ü R H A N S e S V I L M A Z A ler aianındalii çalışmalan ve özellıkle streptomısım buluşu £ G M 0 N T 1 0 l £ A L A JV N J) i doıayısıyla 1952 Nobel Tıp oduA 3 u A C A U G U Ç R H^ O V A N lünü kazanan Rus asıllı Ame« r R A A T E 0 rıkalı mıkrobıyolojı bilgını. £ V t A & A S 2 16 Aglama, inleme... PıN O S M R i E 5 H A a ; G P tık .. Bır goz rengı. 17 Xur t N 6 ~Q A N 1 r A P A \i nus balıklanna benzeyen fakat netıırlerde yaşayan bır cins ba7 u T R 0 t, M A R A A D lina... Bır nota... XVIII. yüz1 R ~c A N R A N i t L 8 G 0 yılda, Hindistan'dan gelen ne0 » batî eıyafla dokunan bir cıns V R T H 0 R H O A 5 0 N 18 Adale .. i «0 1 N N 0 A L J tafta.ulusal dinı... Bır Japonya'A Rj nın oylama I) o N F A H O 0 N 0 0 R A ı N usulü 19 îrldyumun sihv gesı . Puerto Rico'nun güneR k 1 T 12 j A A R i. ymde bır şehır Gecıktirme, T3 a E O R a P N P P E U f M A . L alıkoyma. Bır renk. 21) 1i R o N XV1IJC. yuzyılın sonıarında yat A N i ^ A V £ şamış MezhfbI Işk adlı bır e t> f S < < İ3 N L 1 ş L 1 ı< L A a ı O 7 A ıh Şiar YALCIN HAFTANIN ARMAĞAJSU mancaya çevrilmiş olan XI. yüzyıl Arap gbz hekimlerinin en ünlülerinden bıri. YUKARDAN AŞAĞIYA: 100 OKURUMUZA pazaroyun Sevgili Oyuncular, Bir yazımda, «Okur oyunlan sırayla yayunhyoruz demiştım. Kimileyin sıra bozuluyor. Şöyle: Ya kımılerını, çizgilemesi için Semih Poroy'a verip, çizim bekliyorum, ya da guncel bir oyunla ilgili olanları biraz öne alıyorum. Şimdi telgraflan cne almam gibi. Az bekleyin, oyunlannız yayımlanacak. N.Ej nevzat erkmen Desenler: Semih POROY Rıza Gökcan Erus (Uzman Veteriııer Hekim) İstanbul TELGRAF OYÜNU OKUROYUN 1) EVÎRMfCEÇEVİRMECE Elimde bir roman, b«hçede güneşleniyordum. Kı zım yanıma geldi, *Bu n« kurdu?» diye sordu. Daha 12 yasında, tüm kurtlann adlannı, Latinceierl falan dahil. bilir bizım kız. Çok meraklı biyolojlye. Ehnde tuttuğu kurdun ne kurdu olduğunu biliyordum. Biliyordum da. benim yardımım olmadan anımsasın, tanısın istiyor dum. O yüzden: • «KIZ! İNSAN, KURDU KENDİ TANIR.» dedim ona. Ve biliverdi kızun. Bravo onal Kızıma söyledigim sözde, benim gibi tzmir'de doğmuş (1931'de) ünlü bir romancı öykücü yayınevı yöneticısinın adı soyadı ile 1968'de yayımlanan bir romanının adı (2 sözcük) saklı. Bulun. (NOT: Benim gibi demekle, yazarımızın da benim gibi îzmirli olduğunu belirtmek istedım yalnızca). Ortadaki çizime ve aJttaki tanıma uyan ve harf sayısı kısa çizgüerle belirtilmiş sözcügu üste yazın. 2) Attila beyin canı çekinca Dersaadetleri ezanlamak faslından gizemli hanımellerini; 4 Islıklannı, tmgeleminin, Oezabel'i kanlayarak limanlarda, Mariamisakian nihâventliğinin ortasma özgürce Paris rüzgârını sunasuiayıp, Şehnazla tutukluyu uyutmamamn urperticiliğinl vehmederek, Yakamozladı, zaümâne. Aslmda benim Cahide'y» çıtlatmayı denedigim efsanevi felâket (=gariban hakikat). Ihlamur içmekten, Jiltlet katletmekten, lahanalı marul nanelemekten, Obur Ö U Dozunda 1 rezaletsever saygırüıktaa, şaban tavlamaktan Utanan üçboyutlulann Vetakâr yobazlıklanyla Zıtlaşmaktaydı. Aygm baygın Cennet çayırında dişsiz eşşeı, Pıyonklu gülleri hiç ıskalamadan içeden jüri katakompuna, Litrelerce martavalı, Nebzesini onaylamaksızın, Özenle, Pullu resimli sunarken, Şaırane tüzükçüler üskumrulan ürperten vışneleri yaşatmak zorundaydılar. Atlatılan bâdıreleri Cılkı çıkmış doru etçu fir.oya gagalat'ma harekâtı, Irgalayıcı işveren »eneratörü kavramını lehimleyici matbuat namma, Oldubittisel özverili porno roman sanayiini şipşak takip ulu ülküsünde, v Velut yegâne zirvedir. ÇİZGİ SÖZLÜĞÜ 3) İlfi A 1 a I SİZİN İNGİLİŞ 4) KESİLEN HAVVAMIN BAĞIR,BA I a ••a • • H• I B• TI x •a I ~z a • • m •• a• a a I c •m • T xB B m i m JI a ai B T •i İ • ••T •a a Geçen gün, oğlum (9 vaşında) yanıma geldi: *Ben Ingilızce bHiyorum> dedi. Oysa bilmediğinı bılivordum: inanmadığımı gösteren bir bakış atarak «tomam, tarnam* dedim. O. »Vallahı biliyorum» diyerek İngılizce sözlukten çıkardıgı kimi sozcükleri yazdığı defterini önüme uzattı, «ifie» dedi. "hepsini bU Uyorum buniarın." Sözcüklere baktım, hepsi de tngilizce sözcüklerdi ve doğru yazıimışlardı. Ve bu sözcükler aynı zamanda Türkçe sözcüklerdi. Ne var, Ingilizceleri baş ka, Turkçeleri de bambaşka anlamlara geliyordu. Oğlum Ali, bunlann Türkçele rini biliyordu olsa olsa. İşte birkaç örnek size. SOZCUK FÎLE US MANIA iptila HER onu, 01 HEP açıkgoz HEM elbise kenan Daha yüzlercesı var. Bir tümce kuralım bunlardan: PASTA SEVEN BİLGE FARE BÎLE SİZE ON AT VERSE, ÎLK FÎLLER İLE SON BITE POSTAL SATAN PERt İLE DEFÎNE TARTAN HALE NİNE'ME «HOP!» DENSE. CART" HM.1 HATl Ingilizcest dosya bize başaramamak ışın RAY TEN FAİL SATAN eseri ^ulunan HıntU yazar. ROMAN PARA M1LLET şeytan Romalı (önek) yakın, benzer; akdan on damı. 10 Tasavvufta Taa İCözüınled İ L SayfadaY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog