Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Tahran: Irak boşalttığı üc kasabayı yerle bir etti TAHRAN, (ANKA) Iran, sınır yakınmda bulunan Mehran, Sonar. ve Neft Sehr kasabalarından Irak ordusunun tümuyle çekıldıgıni doğruladı Ancak her üç kasabanın boşaltılmadan once yerle bir edıldığmı ve çevresınde bulunan bazı strateıık bölgelenn mayınlandıgmı öne surdü Tahran radyosunun îran askeri yetkıhleruıe dayana rak verdıgı habere gore kasabalarda oturulacak tek bir ev kalmadı ve ıçme suyu tesıslerl de tahnp edıldi Tahran radyosu aynca İran askerlennın, kasabalann çevresme Irak tarafından doşenen mayınlann temızlenmesme çalıstıklannı belirttl. Ote yandan. tran Dışışlerl Bakanı Ali Ekber Velayetl, Tahran'dakı Arap Buyükelçılerı ıle bir toplantı yaparak. Lubnan'dakı son durumu ve tran Irak savaşındaki gelışmelen goruştu Ah Ekber Velayetı, Lübnan sava^ı konusunda îran Hukümetmın Arap ulkelennın suskunlugunu kmadığını vo Fılistın dırenış hareketmın tslâm dunyası tarafın dan sonuna kadar desteklenmesını ıstedığını bildırdı İngiliz Sosyal Demokrat Parti Baskanlığına Roy Jenkins secildi AET Komisyonu eski başkanı olan Jeukins'in seçimlerde en güçjtti rakibi İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanlarından David O\ven'di LONDRA, (ANKA) lngıltere'de Sosyal Demokrat Partı'nın başkanlığı ıçin yapılan seçımlen Roy Jenkins kazandı. îngıltere Işçı Partısı'nden ayrılan bir grup tarafından kurulan Sosyal Demokrat Partı nm başkanhgına rakı bı Davıd Owen'ı (eskı Dışışlen Bakanı) yenerek gelen Jenkins seçılmesınden sonra verdığı demeçte «Amacım, Liberal Parti'yle Sosyal Demokrat Parti arasındaki ittifakı güçlendirerek yapılacak genel seçimlerde iktidara gelmek» dedı Roy Jbnkıns'ın Sosyal Demokrat Partı lıderhğıne geçmesıyle Sosyal Demokrat Liberal ıttıfakının da hden durumuna geldıgı belırtılı yor Bu nedenle bu ıttıfakın seçımlen kazanması halınde Rov Jenkıns Basbakanlık gorevme getırılecek îngıltere'dekı sıyasal gozlemcıler, Roy Jenkıns'ın, Da vıd Owen den daha sağda ol dugunu kaydederek, Muhafazakar Partı'den daha fazla oy toplayabılecegını ancak Hayal kırıklığına uğramış Işçi Partiülerden» Jenkıns'ın oy almasının guç oldugunu kaydedıyorlar Seçımden sonra bir açıklama yapan Davıd Owen kendısının Roy Jenkins ı par tı başkanı olarak destekledı ğını soyledı Uzun süredır Roy Jenkıns'ın Sosyal Demokrat Partı baskam olacagı tahmın edılırken, son haf talardakı kamuoyu yoklama ları, Davıd Owen'ın daha şanslı oldugunu ortaya koyu yordu Bunda Işçı Partısı hu kumetlerınde Dışışlerı Bakanhğı yapan Davıd Owen'ın Falkland bunalımı sırasında adından daha çok soz ettırmış olmasmın da rolü oldugu belırtılıyor Roy Jenkins ıse îşçı Partısı'nın Başkan Yardımcılıgı ve Avrupa Ekonomık Top lulugu Komısyon Başkanlıgı yapması nedenıyle daha tecrubelı olarak Koruluyor İngiliz demiryolu iscileri yeniden greve gidiyor LONDRA, (a.a.) Ingıltere' de demır jolu ışçıleri, bir haf ta ıçınde ıkıncı kez greve gıtmeye hazırlanırken, tren seJerlennın uçts bırı ıptal edildı. Gece jdrısı başlayacak, demıryolları grevuı onlemek içın herhangı bir gınşımde bulunulmuyor Gece 22 den sonra hıçbır trenın sefeıe çıkmayaca ğı bıldırılıyor Demıryolları ışletmesı, 17 00 km lık damıryolu agında 15 000 yolou ve yük trenı sefennden 4000 kadannı ıptal ettı Bdsbal^an Margaret Tha.tcb.er, 3 yılhK. ıktıdarmın en cıddı sendıka dırenışı karşısında demıryolu ışçılennı grev kararınl dın lememeye çagırdı Bu arada, Ingıltare'dekl 250. 000 komur madencısırn bunyesmde toplayan sendıkaran lıderı de, demiryolu çalışanlarmm grevlnı destekleyeceklerim ve normalde demıryoluyla nakledılen komürün karayoluyla taşmmasma ızın vermeyeceklerinı bildırdı Jenkics: Deueyimli politıkacı. II TEŞEKKÜR Çapa Tıp Pakültesl Genel Cerrahi Kllnlğı'nde yattığım andan Itlbaren dostça Ilgislnt bir an esırgemeyen ve kolon ameliyatma benl en ıyi bir sekılde hazırlayıp çok başarılı bir amelıyat yapan. = == == Akbank Egitim Dizisi | = S Prof. Dr. Sâman BELGERDEN e uygulanmabinda çok güçlük çekllen anesteziyi büyük bir yetenekle başaran, Anestezıyolog Prof. Dr. Faruk OR'a aynca amelivat oncesı, ameliyat sırasında ve sonrasmda yakın Ugi ve ltatkılarmı sürduren, ğ ~ E: Ddsardlım Başaralım, Akbank'm çocuklarmızı Anadolu Liseleri Girış Smavı'na hazırlayacak 6 ünitelik egitim dizisi. Başaralım'ı, test sınavları konusunda uzman bir eğıtımcı olan Yuksel Sokmen uzun ve titiz çalışmalar sonucunda hazırladı. Başaralım, Akbank şubelerınde Anaddu liseterifet Hazrik Kftabı Ârjantin'de Falkland yenilgisini sorusturacak • komisyon olusturuldu BUEıVOS AİBES, (aj.) Ar jantın'de, FaUdand Adaiarı sa vaşında yemlgıye uğranılmasını soruşturmak üzere bir komısyon kurulduğu haber verılıyor. Bazı Arjantınlı askeri kay* naklar, soruşturma kurulunun ordu kuruluşlarmın Müdüru olan General Nestor Calvi tarafından yonetıleceğını belırttıler Calvı'nın, Falkland savaşı sırasında Arjantın güçlennın ıcraatını ve savaştan donen ba zı asksrlerının soyledığı gıbl, Arjantın guçlerinın genlş çapta Lonstık yetersızlık ıçınde olup olmadıklarını araştıracağı bıldıııldı. tngıltere'nm geri ver dığı Arjantın'h savaş tutsakları, besm maddelennln, gıyım eşyasının ve savaş araç gereçlennın yetersızlığinden yakındılar. Bu arada, Arjantin'ln yeni Devlet Başkant General Keynaldo Bıgnone, dun Başkanluc Sarayı'nda Ekonomı Bakanı Jose Dagnıno Pastore ile ül^ffflSfc jJujyüSBMfilduğu ekonpbft"»tfeğını goruştu öte yandan, Arjantm Atoto Enerjısı Komlgyonu Başkajâ, tılkesinm atom sılahlan yapabılecek dıırumda oldugunu ve btr nukleer denızaltı yapmayı tasarladıklarmı bıldırdi. Doç. Dr. Ömer TÜREL'e ve hastalığım sırasında ozenle bakımımı sürduren Asistan Dr Hasan Tüzün'e, Asistan Dr. Yılmaz User'e, Asistan Dr. Tayfun Yücel'e, Asistan Dr. A7iz Eryavuz'a, dığer asıstanlarla Genel Cerrahi Klıniğı'nın tüm hemşıre ve personeline Içtenlıkle teşekkür ederim Hastahgun süresınde beni yoklayan, telefon, telgrafla ve çıçek gonüererek ılgılerıni esırgemeyen dostlar var olsunlar. | Şs EEE =r =r =ş • MERİH SEZEN Ü AKBANK Saıar OATCA Aa^wtooi> B O O R U M AKTTUP İMbtarind* mcbilyolr Mn. kontorhı klrolık «Ikılar AUJfTu ,...., «13.900TI MARMARIS MAR£1 MOTEL "Güveninianeseri" ingılizce yaz dönemi kayıtları bastamıştır. ıngıha* o^reumınde uzman Taksm Aydede Cad 9 Td 45 21 82 49 89 29 43 26 59 / / tîaşaralım'ı çocuğunuzun 5 sınıfa geçtiğini beigeleyen karnesıni göstererek Akbank şubelerinden ücretsiz alabilirsini? îımPjn«v>n 21.900TL BOOftUM mrh. KOVÜ T.M.T OTEL MARMARIS SuttanSarMj M o t e l ı*»""1» ÎJ.» Phw.,,n 20.000JL t TUBOTEL 18.900X1 mt» ozel oıobtB • lkjıo.te> • Rehbcrini! • ı »• vrrgılfi Buivof J5c 6' 10 » «1 82 26 rU KadıköT ABEN T u r u « T«t 3 J 6 I 07 H*ı CwmJ Güney Afrika'da polis, 4 maden iscisini öldürdü JOHANNESBURG, (AP) Gü ney Afrika'da grevcı Kara Afr rıkaJı maden işçıleriyle pohs arasmda meydana gelen bir çatışmada polısın grevcîıerüı üzerlne ateş açtığı, dort kara Afrikalı işçınm oldüğü, ıki işçı. nın de yaralandığı bıldirildl. türfdye ebonomisindc tLAN BAKIRKOY 1 NCÎ SULH HDKLK HAKİMLIGIIMDEN bunalım M. SONMEZ İngiltere, çevre kirlenmesine karşı uçaklarla savaşacak LONDRA, (ANKA1 Pefc rolun yol açtığı deruz kırhlıgı ıle savaş ıçın dünyada ılk kez îngıltere sureklı har zır durumda bekleyen bır uçak fılosu kurdu îngıltere Endustrl Bakanhgı'nın planlarına uygun olarak altı «Brıtten Norman îslander» tvpı uçak ıle ıki Douglas DC3»'ün, denıze entıcı yaymak ıçın hazırlan dığı bıldınldı 1980 SON BAHARINDAN 1982'Yfc IKINCI KITAP Dosya No 981/421 Mahkememn 29 / V1982 tarıh ve 981/ 421 esas ve 982/266 sayılı kararı «e Mahçur Fatmd Özcanm Hacır altına alınmasma ve kendısıne Ahmet Berk'ın Vası tayınıne karar verilmış olup ış bu karara itırazı bulunanların kanunı süresı ıçınde ıtıraz edeblleceklerı ıtıraz vaki olmadığı takdırde hukmün kesmleşecegı r.?bhg yerıne kdim olmak u/pre ılan o lunur. B /2b5 4K38 KastelU Otayi /tnastar ^EldeglsUrmeler /Ihracat ' Pai laması 'ntn Ardındakt Gercek' Toprak Reforma Sorunu/Çalışma Yaşamtnda GeUsmeler/Ye&ı Birikiru ModelınİD Açmazlan URART SANAT GALERİSİ Tel48 03 26 10 Ulurfınu Utınbul FnttvıU Frognmı Ozgdn Baskılar Setguı 2 2 Hızıran^Temmuz 1982 Salvador Oafi: VOLTAIRE Alcıander Calden J. M1RO MarkTobey F. MOURLOT Bnıno Bnım. MICHELANGELO PaoloBom.JS.BACHF CHOPIN W A MOZART Philıppe Noycr TOULOUSELAUTREC Ivd WeihmUUcr TOULOUSELAUTREC P.GAUGUINH ROUSSEAU Macrıdorff ELLA FITZGERAUD CAZSANATÇILARI 7. Knruluş Yüdonumu "Törk Resmınde lnsan ve Pottre' sergısıyle kutlanıyor Kasım 1982 (Mim salnmk Msyontar için Knrtuluş Cad. 191 /B Smemköy 40 47 83 İSTANBUL FESTK/ALİ * KAPSAMINDA 18201920 PENTÜRDE ISTANBUL 27hazıran20 temmuz "Bl GAİHflZ BOEING727 GÜNÜMÜZÜN EN GÖZDETOLCUUÇAB. 727 dünyanın en çok satılan jet yoloj uçağıdırvBugüne dek, dünyanın dört bir yarandan 130'u aşhn havayolu ışletmesı, 1850'mn ustunde Boeıng 727'saon aldı. Ve Boeıng şımdı, elındekı bınncı sınıf uçak fılosuna dort yenı727 daha katan TürkHavaYollan'nı kutlar, Boeıng 727 genış iç alanlanyla rahat bir uçuş demektır. Bıniş ve yük boşaltma kolaylığıyla, kalabalık havalımanlannda zamanında kalkış guvenılırlığı demektir. Boşıına değil, 727 orta menzıllı uçuşlarda en çok tercıh edılen yolcu uçağı seçıldi. 727 her zaman gözde kalacakür. Çünkü Boeing bu uçağı, sürekli olarak, daha iyiye doğru geliştirmektedir. Yeni 727'lerin yeni iç düzenlemesini görmelisiniz. Çekici, alunhj rahat...Daha geliştirilmiş kabin bagaj yerleri. Çağdaş uçuş kontrol sıstemı. Ve daha gelıştınlmış motorlar, Boeing şimdi daha fazla 727 uretmektedir. Hem havavollanna daha uygun ve ekonomık hizmet vermek, hem hava >olculuğunda en ıyı koşullan sağlamak ıçın. Boeing bu hızmetınij daha yıllarca surdurecektır. Butün bir gelecekte! JSTJ&JEFfyVJGp kavuiiurut KlSfi KlSfl • l>eWet Başkanı tran coıs Mltterand, kasım ayında Mıstr'a resml bir ziyaret yapacak. • Asya ülkelenne sefer yapmakta olan bir îtalyan uçağını Yem Delhı BangKok seîeri sırasında kaçırarak 300 bın dolar fıdye alan Srılankaü hava korsanı dun Colombo'nun kıyı kentı olan Galle'de tutuklandı • Hındistan'ın Kallpcttal kentınde ıki otobusun çarpışmasın da 15 kışı oldu, 50 kişi de yaralandı. • Dünyaya donen ılk Pransız uzay adamı JeanLoup Chra tıen ve bırlıkte uzay uçuşu yaptıkları ıki Sovyet kozmonjt Vladımır Janıebekov ve Aieksander İvanchen Kov'un bugun tıbbı muayenelerden ge çeceklerı belırtılıyor. • ABD kongresindeki bazı uyelenn, yanlannda çalışan ba zı «Genr erkekler'i cınsel açıdan kullandıkları volundakl ıddıaların hır kongre soruş turma kurulunda ele alındıgı belırtüıyor. • Hollanda Başbakanı Drıes Van Agt, dort günltdt bır res mı ziyaret ıçm yann Mısır'a gıdıyor. tLAN 3 isULH HUKUK HAKtMLIGINDEN ŞİŞ.LI 982/15 Vasi Şışlı Kuştepe 1 Yol, No 77, 1/A'da ıkamet eden Gul ler Yaluı aynı adreste ikamet eden Eşı Mustafa Ya lın'a 24/6/982 tarıh ve 982/ 15 Esas 1982/29 karar sayı lı ılamla vasi tayin edılmıştlr Keyfıyet 1/7/982 B: galatasanat galens» (unelgecHıshar,ı9/28 493551 ılan olunur. Acele Satılık Işyeri Ankara'da Kızılay Baymdır Sokak ta ono caddeye 50 metre mesofede, asansorlü, kclorıferlı, 1 katta. 90 metrekarelik ış yerl olmağa çok elverışlı doıre ıhtlyaçtcm acele satılıktır. Tel: (Istanbul): 7394 67 7273 4839 • ÎETT kartımı vitirdim Geçerslzdır. Ramazan t n a l Sınıbsaran
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog