Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 4 TEMMUZ 1982 Emniyet ifadelerini reddettiler Davanın 1 numaralı sanığı Abuzer Uğurlu ve »ı Piy ı 15 arkadaşı için 3 yıldan 36 yıla kadar deği ya sürulerek tüketilmiş olma sı karşısında esasen buna şen hapis cezası verilmesi isteniyor. olanak da görülmemiştir. muru Enver Ankan, Abuzer Uğurlu, Fikri Kocakerim. Mustafa Uğurlu ve Faruk Mahmutoğlu haklannda duzenlenen evrakın gerekli ya s,al ışlemın yapılması ıçın Ipsala Cumhuriyet Savcılı^ı na gondenldıgının bıldırıldıgı ıddıanamede belırtilıyor Araddn uzun bır zaman geçmış oiraası nedenıyle sa nıklarca yurda sokularak satüan suç konusu kaçak sıgara ve gümruk eşyalaıı nm ele geçırılememiş olma s,ı ıddıanamede şovle açıklanıvor Suç konusu kaçak sigara ların İstanbul Haber Servisi Istanbul Sıkıyonetım Komu tanlıgı 3 Nolu Askeri Mah kemesi'nde 29 hazıran gunu gorülmeye başlanan kaçakçıhk davasınm ıddıanamesmde samk Abuzer Uğurlu' Tıun emniyette verdiğı ifade cıue deginihyor ve bu sanıgın katıldığı, ortaklannı an lattıgı kaçakçılık olaylanna yer venlıyor. Sanık bu ifade lerinde. kaçakçıhk olaylan sırasmda ruşvet vererek sumrüklerde kolayhklar sag ladığmı da ileri süruyor Askeri Savcıhkça hazırianan iddianamede sanıklann savcıhkta ve hakim önunde verdiği ifadelennde emnıyet ifadelenni reddettikleri kaydedılerek şoyle denilıyor Emniyet Mall Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgıısunda v e kendi el yazısıyla yazıp imzaladığı ayrıntılı ifadesinde suçlarını açıkça itiraf eden sanık Abuzer Ugurlu ve diğer samklar bila hare alınan Askerî Savcıln gımızdaki ve hakim huzurundaki ifadelerinde suçlan nı tamamen inkârla. poliste ki beyanlannı da kabul etjnemişlerse de, oluşan ve evrak içeriğine nazaran bu savunmaları kabulp değer nitelikte g&rülmemiştir.» Iddıanamede. sanık Abu 7er Uğurlu'nun Gümruk ve Tekel Bakanlıgı Müfettişlerınce alman ifadesine de değiniliyor. Uğurlu'nun bu ifadesinde. 1977 aralık aymda Dereköy hndut kapısında şüphe Ozerine yakalanan yabancı uyruklu TIR Soförleri Vtüs VÖrn ve Gunt her Trosbach'm ifadelerini doğrıılayarak kaçakçılık yap tığını, Türkiye'de kıtlığı çe kllen her ttirlfi malı kaçak olarak Türkiye'ye soktuklannı. yabancı uyruklu TIR şoförtinün not defterindeki telefon numarasuım da ken disinin Tahtakale'deki yazıhanesine ait oldugunu» s«y lediği anlatılıyor. Ugurlu bu it'adesınde aynoa. •Bulgaris tanda bulunurken. 'AtiIIa' fakma ismini kullandığını, kaçakçılık işiyle ugrasan tüm şoförlerin ve yabancılann kendisini bu isimle tanıdıklannı, Atilla ismini ken «iisinden başka Atilla Hikmet Müezzinoğlu v e Bekir Çelenk ismindekî kaçakçılafm da kullandıklannı, ancak kendisinin bu şahıslarJa çabşmadtğinı» söylediği belirtiliyor. İki TIR şoförünun ifadelerine geniş bir bi çımde yer verilen İddianamede, bu ifadelerde ismi geçen Atilla'nm Abu?er Uğurlu. Sabri isımli şahsın da kardeşi Sabri Uğurlu olduğunun anlaşıldıgı, genelde tüm ifadelerinin sanıklann «mniyetteki itiraflanna taTnamen uygun. düştügü anîatıhyor. Gümrük ve Tekel BakanIığı Teftiş Kurulu Başkanhçmın 24 mart 1982 tarih, 2085 sayılı cevabi yazıda Alman uyruklu iki TIR soförünün ifadelerinde geçen teîmlerden Sabri Ugurlu, Tp sala Gümruk Muhafaza me maddelerı ıddıanamede şöy le sıralanıyor. •1918 sayıü yasanın 1 mad desı delaletıyle aynı yasaKaldı ki yurda sokulan ka nın değışık 27/13. son, a/son. ÎCK'nın 31. 33. madçak gümrük eşyasınm da pi yasada aranılan. sürümü o deierı (uç defa tatbıkı), telan mallar olmasına kaçak ?ekkul hahndo sıgara kaçak çıhk şebekesince. özelliklp çtiığı vapmak suçlanndan dolayı 1918 sayılı yasanın dikkat pdilip yurda sokııl duktan hemen sonra ve en I maddesı delaletıyle aynı kısa bir zamanda dağıtımı yasanın değışık 27/1 3 son nm yapılarak piyasaya sü U77 savılı yasanın 88/2. rülmesi, hatta kaçak mal TCK'nın 31 33 (5 defa tat yurda sokulmadan pazarla bıki) sanığın Turk Parası masınm yapılmış olması kar Kıymetıni Koruma hakkında fjisında sanıklarca yurda so ki yasava aykırı davranısta kulan suç konusu kaçak bulunmak suçundan dolavı gümrük cşvalarının ele ge fulın tesPİsül pttıgi de gO7ririlmesi de mümkün olma onundp bulundurularak evle mıne ııvan 1W7 sayılı yasamıştır • Davanın 1 numarah sanı nın 3/A TCK'nın 80 sanıgı Abu7er Uğurlu hakkmda gın gerçpklfstırdiftı kacakçı (Aıknsi 11 Sayfoda) uvgulanması ıstenen kls iamand a asa Komisyon bor madenini kimin isletecegine karar veremiyor • \1\DENLER TASARISINI OÖRÜŞEV GEÇICt KOMİSYON FOSFAT URANYUM VE TORYVM MVDENLERtNt DEVLETİN tSLETVlE StNE KARAR VERIR. KEN DEMÎR TAMAMEN SERBEST BIRAKH.DI. ANK.ARA, (Cumhuriyet Bürosu) Madenler Yasa Tasansjnı görüsen Geçici Komisvonda «Bor.la ilgili sonuç almamıyor. Komısyonda Bor madennıe ıliskin verilen önergeler icın j'apılan ovlamalarda bpıab°re kalmıyor «Bor, kömür, asfaltit, fos fat, demir madenleri ile nükleer enerji hammaddelerinin Işletilmesini dözpnleyen vasa tasansı» uzun bır süredlr Geçıci Komisyonda görüşülmesinp kar?m 42 maddelik tasarınm «fcıpsam» başlıklı ıkıncı madclesinin görtısülmesı «bor» nedenivle so nuçlandırılamadı öğrenıldıgine göre, konus vonria, «Bor madeninin dpvlet \f özel sektörün hirllkte kuracakları l»lr «ir ket tarafından Isletilmesi» nc ilişkin önergenin reddeaılmesinden sonra, «Bor'un devlet ve özel kesirn tarafından blrlikt* isletiieceŞi. anoak devlet tarafından na 7arlanacaçı» Onerspsı komtsvcmda 55 berabere kal dı Avnı icetikte verüen bır brska finerstenm ovıamasında ISP sonuç 66 oldu 9 bor sahasınm devlpt sektörü, dıgerlerinin ÖZPI sektör tarafından isle tilmesme ilişkin olarak ko misyonda verilen önergenm öntlmüzdeki toplantıda ele almaca»ı ibldirildi. Tvirkiye'de halen mevcnt 42 bor sahasmdan 9'u iştetilivor 2172 sanlı vasa tıvannra 7 sahava devlPtçe el konıılmuş anpnk daha «onra cıkarılan kararnamp ile bu ı«lem durdunılmus tu Dıger sahalarda lse hpr harşi bir islem yapılmamıs durumda. Ftibank'm 1979 yılında yaptıgı ihracından 4 mllyar Hra srelir eîde ettiji bo? konusunun komısyonda nasıl sonuçlanacagı me rakla bekİPniyor. ı^te vandan, «bor. fosfat. asfaîtit. tas kömürü. radvıım. ııranvum vp torvıım nndenlpri ilp linvlt vp dpmir cpvherl snhalnrmın dpvİPtçp aranıp isletilmeif» n? ıliskm tasannın kap sam başhklı Ikinri maddp<;ın(1e komisvonda dpğ) şiklikler vapıldı. Linyit kömüründe bazı sahalann Ozel sektöre ve rilmesi benimsenirken, taş kömürU aravıp bulması ha linde özel sektörün işletmesi karara baglandı. Devletçe iştetilen 4 asfaltit sa hası gene devlette kaldı. Posfalt'ı Hatav ve Mazt dagı'nda devlet Isletmeve devam edecek Oranvum ile toryum madenlerinin iş letılmesi de devlette kaldı. Demir tamamen serbert bırakıldı. Antalya'dan izlenimier (2) Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi "cok iyi,. Proje kar.şısında, bürokrasiııin kendi içinde anlaşmazhklan sürüp gidiyor. Proje Bölsje Müdürü Sevim Aksoy «Bu projeye herşeyden önce kamuoyu sahip çıkmalıdır» dedi Denbs SOM ANTALVA Turkıyenın en buyuk turızm vatırımı «Günev Antalya Turizm Ge lişim Projesi» ile gerçekleştinlmeye çalışılıyor Antalya ticaret limanmdan. guneybatıdaki Gelıdonya burnuna dek 75 kilometrelik kıyı şeridını kapsayan ve Olımpos Beydağları Mıllı Parkı ıçmde yer alan proje tamamlandığı zaman 25 bın yatak kapasıtesı viratılmış olacak Proıeye gore Guneydenız. Çamyuva Kırış Kemer Val tur lekerlektepe. Kı/ıllepe ana yerleşım bolgelerı ola rak seçılmış Karayolu yat lımanı. ıçme suyu elektrık şebekesı, kanalızasyon, katı çop ımha sıstemı. atık su antma tesislen haberleşıne ot*lcilık okulu ve eğıtım merkezı ıle alt yapt hızmetlerı bır butun ıçinde ele alınmış . 8 mılyar lıralık alt yapı yatırımınm yuzde 33 u Dunya Bankası'ndan sağlan mış ve bugüne dek 2 5 mılyar lıra harcanarak yol. su, elektnk. kanalızasyon çalışmaları tamamlanmış. fek kelıme ıle dort dortluk bır turızm proıesı Devlet alt yapıyı tamamladıktan sonra vabancı fırmaların ortak oldugu şırketler aractlığı ıle ust yapilar yapılacak Kı bunlardan Kızıltepe Tatıl Köyü'nun temeli de atıldı Prore tümuyle bıttığı za man, belkı 1520 yıl sonra Antalya uluslararası duzeyde 25 bın yatak sahibı olacak Kultur ve lurı/.m Bakanf nın proıe kapsamındaki 800 yataklı Kızıitepe Tatı) Koyu'nun temelım atmasınclan sonra daha genış bılgı edın mek ıcın Gunev Antalva Tu rızm Gelışım PTOIPSI Bolge Mudurluğu'ne gıttık Antalya'nın ünlu plaılarından Konyaaltı'na ınmeden önre Antalya Mttresi'nin arkasındaki prefabrik burolarda ku rulmuş Bolge Mudurluğu'nun tum yapı ve pencerelerı ardına kadar açıktı Ko kacı Kemer'e gıdeceklennı büdırmek uzere Bolge'ye ug radılar ve boylece Sevım Aksoy'la konuşma olanagını bulduk . Modern glyımı ıle dıkkatı rıdorlardakı hava akımı bı çeken Sevım Aksov yakasıle ınsanı vakıyordu. tlgılı na taktıgı eşarpı duzeltcrek ler. Bolge Muduru Sovim otomobılin ıcınden sordu Aksoy'un, Dunya Bankdsı Şimdi, Dünya Bankası temsılcısı ıle bırlıkte diijan temsilcisinı çalışmaları üorcıktıgmı soyledıler A^ son mesi için Kemer'e göturııyor ra Aksoy ve Amerıkalı ban(\rkası 9. Sa\fada) ±X ? •r ~ ^ r *%( v </ %rtBBcldıbı ' <r Llter* *& jf r, ' •V \\ ,/" • * x Gunevdep /^'Phaselıs " fi TeKirou ;6 SANIKLI DAVA Istanbul Sılayonetım 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nde 29 Koziıan gunu baslayan yargılamada sonıklar (sağdon sola) Abuzer Ugıırlu, Orfi Cstinkaya, Mehmet Balcıkanlı, Mustafa Uğurlu ve Yasar Yamak goruluyor. Danısma MeclisTnden Özeleştiriler Tülay Oney: DM'yi danışmanlar meclisi olarak düsünmek hatalı Betül ÜNCULAR Ür f EN BÜYUK TURfZM YATIRIM1 Güney Antalya Projesi, Türkiye'nin en büyü't turizm yatırımı Dünya Bankası'ndan alınan krediIprle sürdürülpn proje Antalya'nın güneybatısında 75 kilometrelik kıyı şeridini kapsıyor. Proje bittigi zaman 25 bin vatak kapasite«»i doğacak. Alt ve kısmen üst yap çalışmaları dışarıdan bakınca «çok ı iyi» gidiyor ama gerçekte proje bürokrasinin çarkları arasında eziliyor... Turizm GPÜSim 8ANKARA Kontenıan ü yesi Tülay Öney. Danışma Meclısi'ni sadece bır Danış manlar Meclisi olarak duşun menın hatalı oldugunu sov ledı Danışma Meclisi nm ya i>ama gucunıı kullandığına dikkat çeken Öney. hııltu metın tasanlar getırdiKinı bur.ların değıştırıldığını veya reddedıldığını belirte rek «o zaman burayı sadece basit bir Danısmanlık mües •jpsesi olarak düşünmek pek kabll deöildir> dlye konııs tu Konu*>manın ağırlık nokta sım Danışma Meclisı ıle hu kumet arasındakı ilışkılenn oluşturduğu Tülay Öney ŞOVIP clpvım Pttı «Danışma Meclisi sadocp bır Dttnısmanlık müessese DISKdavası Baştürk: DISK anarsînin nedeni değil, mağduru oldu tstanbul Haber Servisi DÎSK Genel Başkanı Abdııllah Baştürk sorgusunun 20. ve son gününde DISK'in anarşi ve terörle ilgisi olmadığını soyledi. «DtSK yönetlcileri bu davad» anarşi ve terörle ilişkileri nedeni ile dpçil. sendikarılık anlavışları ile lleriH varçılanmaktactnlar» dedı DİSK'in anarsızmın nedeni değil, mağduru oldufunu belırttı, binalannın bombalandığını, temsilcılerinın, eski genel başkanlannın öldürüldüğünü hatırlattı. Baştürk, 14 nisanda başlayan ve 30 hazıran günti sonuçlanan sorgusunun son bölümünde, «DÎSK'in yaptıgi eylemİPrle anarşiyi körüklediği iddiasına karşı ne (Arkası 9. Sayfada) Kaçakçılık davalarına Ankara'da 4 numaraiı askeri mahkeme bakacak ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Kaçakçılık dava lanna bakmak ıçın Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı (4) Numaralı Askeri Mahke rnesi görevlendirildi. MSB'nin dünkü Resmi Gazete'de yaymlanan konuya ilişkin tebliğinde şöyle denillyor: «1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2682 sayılı kanunla degişik ek4'üncü ve ek geçici 5'inci maddeleri ge reğincet Devletin siyasl veya mali veya Iktisadi veya askeri veya idari güvenllginl bozacak nitelikteki kaçakçılık suçlannı işleyenler Ue, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevine giren suçlan işleyenlerin ftillerine fstirak halinde olmasa blle bunlara her ne şekilde olursa olsun yardınt ettiği an!agılan kaçakçılık snçlan samklarının, kaçakçıhk davalanna bakmak görevinin 4. Kolordu ve Ankara • Çan. kırı •, Kastamonu İllerl S;kıvSnettm Komutanlıfcı 4 Num&ralı Askerî Mahkemesine •erUdlgl flaaen tHMİg olu sı. bir çalışma grubu bile ol sa buradaki üyelerin kendi dallarında hakikaten bir öl çüde ihtisas salıibi olduftu nu kabul etmok lazım. Do layısıyla söyledikleri sözle re kulak vprilmesi lazım, yaptıklan elpştirilere. getirdiklpri önprilerp. Bu Metlis hükümetle biraz daha elele ralışmayı saslamak ister Fakat hüUümot buna gereği gibi duvariık RÖstermivor ka nısındayım. Bunda kötiı niyet lilan aramıyorum aslında. HüUümetin işi basından aşKın ger çekten. Ama burada bir ko pukluk var. Bu kopukluk bizi hicbir zaman iyiye götür mez. Bu kopukluk giderilip birbirimize daha farklı göz lerle bakmak galib a daha iyiyi bulmakta yararlı ola caktır kanısındayım > Ankara Onıversıtesı Sıyasal Bılgıler Fakultesı tktı sat Malıye Bolumunü bıtı ren öney. Amerıka'da Calı fornıa Ünıversıtesınde ekono mı dalında master lngıltere Sussex Ünıversıtesınde ıhtısas yaptı Daha sonra Devlet Planlama Teşkılatı lktısadi Planlama Daıresınde Uzmanlık ve Grup Başkan lığı, Başbakanlık Çevre Mus teşarlığı Uluslararası Ilışkı ler Daıresı Başkanlığı görev lerinde bulundu Turkıye'yı Ortak Pazar göruşmelerı ile OECD ve RCD Bakan lar Konseyı toplantılarında temsıl eden Tülay Öney, Çevre Musteşarlığı Uluslara rası îlişkıler Daıresi Başkanı iken Mılli Güvenhk Konse yi Kontenıanından Danışma Meclisi uyelığıne seçildi. DM'nın, kuruluş yasasıyla kendisıne verilen görevlerı gene bu yasayla tanınan yet kıler çerçevesınde yuruttuğunu. uyelerın lyı nıyet, va tanseverlık ve ustun bır go rev anlayışıyla uzerlerıne düşenı en ıyı bir şekilde yap ma çabası ıçinde bulundukla rını kaydeden Öney. sözleri nı şöyle sürdurdu: «Bence önemll olan iki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi. bilindiği gibi Danışma Meclisi'nin çalışma strüktürü usul zorunluğu ne deniyle ilk günlerin tecrübesi7İiği hatta acemiliği için de oluşturulmuştur. Kotnis yonlar, içtüzük, Meclis içi bilgi akımı, müzakere yön temleri gibi hususlar ilk gün lerde saptanmıştır. Zaman geçtikçe bunlann aksayan yönleri ortaya çıkmi!,tır. Şimdj anlaşıhyor ki, daha fonksiyonel bir komisyon sistemi veya daha yararlı bir müzakere yöntemi sapta nabilirmis.» tkına oneınli noktanın ÜM ıçinde bır grup olus turma harekâtı oldugunu be lirten Öney. bu konuda §un lan söyledi«Bunu talihsiz bir gelişme (Aıfctta ». Sayfada) Yeni düzenleme özel hastanelerde pratisyen calısmalarını yasakhyor Başbakanlıkta görüşiilmekte olan vasal düzen leme, yapıyla ilgili biçimsel koşulların yanısıra, en az 6 ambulans bulundurulması gibi koşullar da getiriyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağtık ve Sosyal Yardım Bokanlığınca ozel hastanelerln acılma koşullannı yenıden belırleyen yasq| duzenlemeye gore. özel hastanelerde pratisyen doktor calıştırılması yasaklondı Başbakanlık'ta göruşülmekte göre yapılması ve kullanma Izni olmaları gerekfiği lieri sürüluyor. Yenı düzenleme ile getirilen diğer değışıklıkler ise şöyle: « Merdlvenler 1.50 m. genlşliğinde, hasta odalarına ait olan venl duzenlemeye göre. koridorlar 2 m.. basamak yük«Mevcut özel hastaneler bu sekliği 16 50 cm. olmalı, zemin tüzükte bngörülen hususlar yü dışında iki kattan yüksek hasriırluğe girdlği tarlhi Izleyen tanelerde yeteri kadar asansör iki yıl içinde yerlne getirmek bulunmalı (sedye ve arabasım zorundadır.» deniliyor. Yenl ya ve cmu süren personell alaoafc sal düzenleme ile, özel hosto büyuklükte olmolı.) nelerin Imar kanunu Ile tüzuk Sskiz hasta İçin en az 1 ve yönetmellkleri maddeleclns (Arkası 9. Sayfada) ENEZ BALIK SENLIGI I TanORALF Türkiye'nin en Bcrtısında f Meric'in dibinde yılan balıkları kıvıl kıvıl Balık Şenlığı. Enez'de Enez, Türkıye'nın en batı ucunda. Güneş her yerden sonra, on geç orada batıyor. Istanbul dan arnbayla 45 saatte «jrılıyor Enez'e. Balık Şenlıgıne gıdıyornz. Bır karıkatür sergısı goturuyoruz Bır karıkatur yarışnıasında seçıcılık yapacağız Yol boyu yeşıl ıçınaen gecıyoruz. Trakya yolları Tekırdağ'dan sonra doğı tepesı ıle koyun surulerı ve alaca lekelı sığırlorla doluyor Enez'e doğru da celtık tarlalorı, ordek ve kaz süruleıı. Enez Merıç'ın Ege'ye dokulduğu yerde kurulu. Adı Ainos, Inos, Enos, Enez dıye değışecek kadar eskıye gidiyor, M. ö. 600 yıllarına. Şimdı Meric'in ote yakası Yunanıstan. madan aşağıya Inebilen yılan balıkları büyük bir yumak oluşturup yıne açık denızlere gıdiyorlor. Kasabada soğuk depo fılan var ama yeterlf değıl Balıkçılık ılkel Cünku lıman ve balıkçı barınağı yetersız. Eskı lıman, nehrın getırdığı aluvyonlarla dolmuş, yenısi yapılıyor. Edırne Valısı Enver Hızlan yenl yapı'an lımanın 5 bın tondan 10 bın lon kapasiteye yükseltıldığinl soyledi. Lımanın ticari. onemı kadar, bolge turızmine yararı dokunacağına da InanıJ livor ?*k; =''*=:>, s MHP Betgeleri Kınkkale MHP ilce binasmdan kacırılan doküman ve eşyalar gömülü olarak bulundu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve Ülkücu kuruluşlar» davası belgelen arasında yer alan Kınkkale patlayıcı madde ekspertız raporunda, «12 Eylül'den sonra Kınkkale MHP ilçe binasmdan kaçmlan doküman ve eşyalardan bazılanmn» Çullu köyunde toprağa gomülü olarak ele geçirildığınin belirtildiği anlaşıldı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı (1) Numaraiı Askeri Mahkemesinin 22 haziranda yapılan duru^masında okunan 1310.1980 tarihlı bihrkişi tutanağında 12 eylül'den sonra Kınkkale MHP ılçe binasmdan kaçınlan doküman ve eşyaların Çullu kövünde ikaraet eden Habib Gü'eç isimli şahısta bu(Artam 9. Sayfada) 8alıkcılar kooperatıfleşmışler. Kooperatlf Başkanı Ula? Demiray doğal olarak Balık Şenliği'nln de yükünu çekenlerden bıri . 200 GÖBEK BÎRDEN Yıları balıkları Merıc'ten geçedursunlar. Şarkıcı Sevinç Er elektro ut eşlığınde, uşşak makamındakı şarkısı ıle eğlence gecesmı açıyor: «Her mevsim içımden gelir geçersin» Ve tum Enezlıler kent alanıncla muzıkle bırlıkte doyasıya bır oybn tutturuyorlaı Kabaca savıyorum, 208 kışı bırden oynamakta. 250C kışi yaşıyor Enez'de. Demek he» 12 Enezlıden bın o gece alanda oynuyor. 11'ı de onları ızliyor. Halk Eğıtim Merkezi Md. Şevket Uludağ «Enez'liler için yemeği içmeği ve eğlenmeyi sever diye söylenir» dıyor. Gerçekten öy)e. Gerç! 100 delıkanlıya karşılık 10 gene kız oynuyordu alanda. Ama carşaflısından son moda gıyımlis'ne kadar her yaşta Enezli, ak.na cevrill güçlü spot ışıklarında bir bellrlp bir kayboluyor. Sokak ortnsında gecayarısı, böylesi bir kalabalığın hep bırlıkte oyun oynariığını bir başko yerde kolay kolay göremezslnız. «Dallıks dedıkleri kır eğlencelerl, yore geleneklerl arasmda var, bahar gelince duzenleniyor. Altı yıldır ylnelenen Balık Senliğl İse adı üstunde, ürün'e dayalı bır eğlence oluyor. Enezli'lerin bu balık şenlığlnden beklediği cok şey var (Arkası 11, Soyfada) Kaz ve ördek sürüleri bir o, bir bu kıyıya, umursamaz, gldlp gellyorlar. Bız de suyun kıyısında durup, bakıyoruz karşıya Meric'in dibinde 'se yılan bolıkları kıvıl kıvıl. cYılan balığının şlsl güzel olur» diyoriar. Şöyle yıigtn cubuğuno gecınlıp de yapılan yılan şiş'ln tadı herkestn ağzında. İşte şerılığin nedeni ve adı. 77'den beri buradan geliyor. Yılan bnlığı Enez'ın dışsatım urünü. Kllosu 1011 Mark şimdilerde, Balık denizden nehir yoluylo yukarlardakl göllere yumurtlamak ıcın geliyor. Gala. bu göllerin en önemllsl. Sonra yakalan • YILAN ŞİŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog