Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1982 •*** Cumhuriyet 11 STAVİSKY O L A Y I (Baştarafı 1. Sayfaıla) yordu. Biyografisinde, bu nok taya gelinceye değin neler yok tu. Bomba ureterek 500 bin frank kazanmıştı. Esrar kaçakçılığı, ithalâtihracat dalaveraları, besin işleriyje oynama, sinetna ve tiyatro kapatma. 1923 yılında az kalsın tutuklanıyordu. Marsilya ile Gü ney Amerika arasmda işleyen bir gemiden çalınan hisse se netlerini Parls'te piyasaya sür mtiştü. Nasıl kurtuldu. bilinemez. Amerikalı bir turlst ta rafından imzalanan 600 dolar lık bir çeki, ince ve yumuşak elleriyle düzelterek 48.400 frank . hk yapmıştı. Çeki veren tu tnklanıyor, o da Stavlsky'i ih bar ediyor. Fakat nedense, bir süre sonra çek ve tutanak so , ruşturmayı yapan komserin sti meni altından kayboluyor. İki kambiyo ajara ile ortaklaşa yaptığı 13 milyonluk bir dolandmcılık daha vardır. îkl aian tutuklanıyor. Stavisky kaçıyor. Bu olaydan 18 aya tnah kum oluyor ama, koşullu olarak serbest bırakılıyor. Acaba . neden?... Artık dostlan vardır, ona kann boşlugunda bir tümör bulunduğu yolunda ra por almasım becerivorlar. Ha pisten kurtuluyor, kann boşlu ğundaki tümörden de... Artık adını değiştirmesi ge, rektyor.. Kendine Stavisky de dirtmiyor, küçük adıyle Alek>, sandr denilmesini istiyor. Bü tün olaylardan sıynltnış, genç msnken Arlette ile evlenmiştir. Kendi adı Serge Aleksandr. eşinin adı da Arlette Aleksandr. BOf, ŞİRKET Yem vaşamında kendine RÜ venli bir yol seçmek karanndadır. İlkin bir sürü sanayi ve ticaret şirketleri kurdu. Öyle ki Aleks'in şirketleri yerden man tar gibi bitiyorrtu. Kimse han gisi onun, hangisi deftil diye bir karar veremıvordu. Hele sirketlerin vönetim kurulların da tllkenin en önemli adamlannın arilan vardı. En bUyilk dalavpralann' dnndürdüSii "rtr k°* tn4!°ks Tontan Mücvher cilik, Kuyıımruhık ve Sanat Ksvası «şirketi» ıdı. Dünvanın türltl kurnarhane'.erinde sifın tii^etmiş kumarbazlarm mticevherlerini ynk pahasma satın ahvordu. Runun için güve nilir bir kavnak çereklivdi. Der hal bır «Rmnivpt Sandığı» kurdu. Orleans Beledivesi kredilerinl bu yolda kullanacaktı. Bu sandıktan borç alacak, kar Süık olarak mücevherleri gösterecekti. Nedir ki, karşılık o"larak gösterilen mücevherlerin heosf sahteydi. biHrki$iye cösterilmemişti. Derken orta ya sahte senetler cıktı. Bun da boş koçanlı defterler Kullanılıyor, öndekine küçük ra kamlı ödemeJer vazılıyor, dlp koçanma ise çok btivük rakam lar lîlenijordu. Bantelar da bu senetleri yutmuştafdır. De nilebilir ki, bu btivük dolan dıncılığm toplamı 20 milyon frankı asmaktadır. külüyordu. Istinaf mahkemesi Uyesi yargıç Prince'nin ölü mü esrarenglz olaylara tuz bi ber ekmeye başladı. Yargıç kendi canına niçin kıymıştı? Canına kıymış mıydı, yoksa öldürtilmüş müydü?.. Dolandırıcıhk masası komserlerinden PacJıot, i!k rapo runu yargıç Prince'ye vermişti. Yargıç, bu raporlan hasın»^,ı ettigi gibi, Stavisky'nin tutuklaranası gerekirken, serbest bırakılmasını da sağlamıştı. Çevreslnde dürüst, rüş vetle ilgisi olmayan bir yargıç olarak tanınan Prince'nin tren altında kalarak ölmesi çok kişiyi hem şaşırtmış, hem de ya nutımştır. Yargıcm ölümU baslı başına bir dramdır. YARIN Yartncın ölümü Türkiyeden • 1977 YILÎNDA yanan ve 40 milyon liraya onanlan Beyoglu PTT merkezi clün törenle açıldı. •BAŞBAKAN Bülsnd Ulusunun konuğu olarak Türkiye'de bulunan KTFD Parlamento Heyeti dün İstanbul'da Topkapı Sarayı İle Ayasofya müzesini gezdı. • SSK Hastanelerinde durdurulan di? protezi ve dls tedavilerine yeniden başlanıyor. Haksız menfaat sağlanmasına yol açtığı gerekçesiyle bir süre önce durdurulan dis protezi ve diş tcdavlsl için SSK Samatya, Göztepe ve Okmeydanı hastanelcrlnde yent di? tedavi nıerkezleri Inırulacak ve dis hastaları bundan sonra burada tedavi edllecek. • PİLM SAN Vaklı, yurt dışrna kaçan bankerleri konu alan bir film hazırlıyor. BANKALAR VE hafta içinde iki gün üst üs te yapılan iki toplantı belki de peb dikkatleri çekmedi. «Haber» olarak kimi gazetelerde yer aldı, ama Wın perde arkasına pek inilmedi. Benzer biçimde «Anaya sa tartışmaları» da btrbirin den kopuk ve blrblriyle çeli şen «haberler» çerçevesinde kaldı. Dolayısıyla, her iki ko nuda da «perde arkasına inmenin» yararı ortada.. Merkez Bankasi yönetımi perşembe ve cuma günleri Kastelli aracılıgıyla sertıfi kaları pazarlaııan banka yöneticilerıyle iki toplantı yaptı. Bu toplantıiar. ee çen haftalardakinden oldukça farklıydı üeçen haf ta özelllkle «Kastellf'nin ı>a zarladıgı sertifikalarııı kar sjıltkları ve faizlerl halka (tasarruf jahiplerine) nasıl ridenebilir» noktasında dügümlenmiştt. Ve Merkez Bankasının bu bankalara «destek» saglayacagı sö?ı) verilmlşti. üeçtigimiz perşembe ve cuma günlert ise «Merkeg Bankasından bankalara saglanan destegin hangi yollarla yeniden Mer kez Bankası'na gerl ödenecegl» üzerinde duruldu. îlk toplantılarda Merkez Bankası «bankalara nasıl ödeme yapacagını» açıklamıstı. Geçen oerşembe ve cuma bu kez bankalar «horçlarını Merkez Bankası'na nasıl ödeyecekler» sorusunu ete alındı. (BaşUrafı 1. Savfada» geç 10 temmuz tarihine ka dar verilmiş olacak. 10 tem muz ile 2 ağustos arasında «tatilde iken laslak üzerinde çalışacaklar». Taslağın kamuoyuna açıklanmasının yöntemi İse. henüz bel II defil. Bu bir basın toplantısı olabiliı ya da taslak doğrudan basına dagıtı labllir. Anayasanın lçeriği konusundaki bllgilere ise. şu sıralarda Danışma Meclisi ü velerl bile sahip degll... Danışma MRCHSİ üyelerl GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) kende esnafm dediği gibi oldu: Yağmur yağdı böyle oldu... Böyle olaylar patlak verince insanoğlu bir «sorumlu» aramak eğilimindedir. öyle bir «sorumlu» bulunsun kl, bütün suçlar bu kişinin ya da klşilerin omuzlarına yüklensin.. Böylece insanın öfkesi yatışır. Sonra hayatm günlük akışı içinde olaylar unutulur. gider. Insan akh ve vicdanı, bu gibi olaylar için ülkemizde tam bir bağışıklık, kazanmıştır. Tabii ki bu olayın birçok sorumlusu var. Sorumlular. boyboy, sorumlular çeşitçeşit.. Söz gelişi, Cevher özden'i üniversite kürsülerine çıkartıp, ders verdiren iktisat profesörleri, bu işlerdeki sorumluluk paylarını kabul ederler mi acaba? Banker kuruluşlarından aldıklan aylıkların hatın için iktisat billminin ana ilkelerini unutan öğretim üyelerimiz bugün vicdan muhasebesi yaparlar mı acaba? Bir büyük otelln salonunda Bay Cevher özden, mali politlkanın sorunlarının tartışılması için bir toplantı düzenliyor. Konuşmacılar, «serbest plyasa düzeninin faziletleri» Üzerinde dokunaklı konuşmalar yaptıktan sonra «playboy» görünüşlü bir genç, süslü bir zarf içine yerleştirilmiş binlikleri usulca konuşmacıya veriyor. Akşama kokteyl vardır. «Holding profesörleri» Bay Cevher Özden'in çevresinde halka olmuşlardır. Ünlü politikacılar, bu halkayı yanp, Cevher özden'in «iltifatlarına mazhar» olabllmek İçin ter dökmektedirler. Ünlü profesörler bir halkadan öteki halkaya geçen eskl «kavanoz tüccarı»nı saygılı baş selamları ile uğurlarlar, düğmeler iliklenir. zaman zaman hafif gülücükler. zaman zaman gürültülU kahkahalar eşliğinde Cevher özden'e övgü yağmurları başlardı. «Kavanoz tüccarı» üniversitelerde ders veren. yurt dışında eğltilmiş. birkaç dili ana dili gibi konuşan profesörlerin kendisine karşı gösterdikleri bu ölçüsüz hayranlıkla dönen başını biraz daha dik tutarak dolaşır salonda.. Yalı ziyafetleri onun içindir. oğullannm ve kızlarınm «mürüvvetlerini görcn» işadamlannm düğün daretleri onun içindir. yatlar, yalılar, akşam çayları, blr lüks otelin salonunda buzlu viskllerle küçük aperitifler hep onun içindir. Yurt dışına kaçışma kadar kendisine güvenle açılrmştır bütün kapılar... Şimdi. Cevher özden adlı «kavanoz tüccamnı fakültelerde ders verecek düzeyde gören iktisat profesörleri, umarız son olaylardan sonra gereken dersleri almışlardır. Banker Kastelli karşısında eğllen, düğme ilikleyen iktisat proîesörleri. cübbeleriniz nerededir şimdi? Ah. ah benim özerk üntversitem an.. Israil, Batı ve Doğu (Baütarufı I Savrads» geçiş noktasını kapattılar. Foley, iki geçiş noktasındaki ttim tra fiğin İsrail askerlerı tarafından gsri çevrildiğinı bildirdi. Batı ve Doğu Beyrut arasındaki geçişin sürekli olarak kesıl mesi durumunda İsrail'in işgalinden bu yana, yakıt ve temei be sin maddelerinin Batı kesimine ulaşması ilk kez kesilmiş olacak. Israil Dışişleri Bakanı Yitzak Samir, Israil radyosuna verdı ği bir demeçte. «FHistinliler Lübnan'ı terk ederek mümkün oldu ğu kadar uzak bir Arap Olkeslne gitmelidirler» dedi. Bu arada Lübnan Başbakanı Şefik Wazzan, Arafatla görüstükten sonra yapugı açıkiamada Filistlnli gerillaıarla anlaşmalc üzere olduklarını öne surdü. Wazzan, Filisünll gerillaların Batı Beyrut'u terketmeyi kabul ettiklerini, ancak anlaşmanın kesinleşmediğini söyledi İSRAİL'İN YÜZDE 9S'Ü tŞGAL ONAYUYOR tsrail'in Lübnan'ı işgalinin üçüncü haftasında «Modl'nin Ezralıı» araştırma enstitüsü tarafından dUztnlenen kamuoyu yoklama sı sonuçlanna göre tsrail'de seçimlerin hemen yapılması halınde Begin büyük bir seçim zaferi kazanabilecek. Kamuoyu yoklamasının sonuçlanna göre. Israil halkmın yuz de 77.6'sı Ltlbnan işgalıni doğrudan desteklerken, 15.7'si savası ba zı kayıtlarla destekliyor. tsrail işgaline halkın yalnızca yüzde 4.6'sı Karşı çıkiyor. Yüzde 2.1'in ise, savaşla ilgili hiçbir gönişü yok. Devietin (Baştarafı 8. Sayfada) icin en uygun yönetım bıçimı olan demokrasinin ya^atılması iktisadi guçlüklerin. özverinin adil biçimde. hak ça dağıtılabilmesıni sağlayacak bir yöntemin bulunmasına bağlıdır Bu cok cetin soruna çözüm, yine ciemokratik bir ortam içinde düşunülüp açıkça tartışılarak araştırılabilir. (Baştarafı 1. Sayfada) yet yapıldığı 'akdırde Türkiye' ken tavnrt» alınacağını söylenın Avrupa ile ılışkilerinde bir di. «kopma»nın meydana gelebileSözcünün belırttığı «Gereken ceğmı de ıma etmişti. Tavır» oldukça geniş kapsan.lı bır deyım Şımdilık Avrupolı dıplomatlar bu gereken tavrın (Ba$tarafı 1. Sayfada) en lyimser seceneklerden bın Yeni kurulan Ulusal Ekonoolacağı um'udunu behrtıyorlar mı Bakannğına Merkez BonkaAlınacaK tavır bıçımjel olarak sı Başkanı Greossimos Arsene göstere^ek? Türkiye Avrunis getinlcli. Arserns'e ekonopa Konîeyı ile ılışkılerini venimık ışlerden boşka sanayi da den gözden gecirme yoluno lındakı calışmaların sorumlugıdecek mı? Boşvuruyu vapon ğu da verildı. Araştırmo ve ulkelerdekı büyükelcilerin merTeknoloji Bakaniığı odı aıtınkeze ceKilmesı yoluna gıdılebıda kurulan ikinci bakanlığa lır mi? işte Boskent'teki diploaa eski Eğltlm Bakan Yardım matık î'Uİıslerde şimdiden yocısı Yeorgios Llaniss atandı. nıt aranmava boşlanon soruyeni kabinoae Savunma Bakan lar bunlar... lığını yine Başbakcn Papand Ankara'nın bu konudakı hosreu uslendı. Oışişlerl Bakanı sasiyetme yaptığı uyarılorının Yuannis Karalampulos görevitonu hatırlandığında «gereken nı sürdürürken, Dışişleri Bakan tavırmn her durumdo başvuruYardımcısı Yuannis Kapsls ile yu /apan ülkelerle ilişkileri Savunma Bakanlığı yardımcısı «ciddî» blr bıc'mde etkilemesı Andonls Drlssoglonnls yerlerikacınttınoz gözüküyor. En azın ni koruduiar. Eşgüdüm bakanlı dan Başbakan Bülend Ulusu ğı kaldırılırken, Ulusal Savun nun gecen haftakl basın topbaşmı bekieyen kamu pörev ma Bakan yardımcısı Yeorgios lileri geçti&imiz cuma da lantısındaki sözlerl Ankara'nın Petslos'un kabinede yer alma tepkisine dönük ipuçlarını Icehüsrana ufiradılar ve temması, Devlet Bdkbftlfğı yaı'dım Dinz» maasjannj alaınavarfik riyor. Ulusu., İrısan Hakları Ko cılığına bir süre* önce istifa ^yjejplne ^spUera Jboç dönduu misyonu'rya • boşvurunun ,yâpıl ettlrilmiş olan Dışişleri Bakan ler. Bazt kulağı delikler. pa fnd*si' ndnride Avrupa KÖrfeeyi Yardımcısı Azimakis Fotllas'ın zartesl günü de maaş öden ülkeleri İle üişkilerin «ciddl ve getirilmesi ise dikkatleri cekti. meyecegini. bu ay maaş ve uzun vadeli ve vahim sarsmtıEski artlslerden olan Melina ücretlerin ödenmesinin söz lar geclreceğlni» belfrtmişti. Mercury. Bu beladan nasıl kurtuldu? Kültür Bokanlığı konusu olmadiğım öğrendik Ulusu. ılışkılerc"e ortaya cıkon görevlni sürdi'recek. Gecen diye soracak ojursanız, yanı yaraların demokrasiye dönülta baslt ve sadedir: daha blilerini yayıyorlar. hafta Maliye Bakonlığı gömvın dükten sonra bıle düzeltilemevtlk dolandıncıhk vapıp, bu Birçok Lübnanlı v e Batı yeceğıni kavrtetmışti den istifa eden Emmanııel borcu ödeyerek... Bir Uman Beyrufts oturan aile ya ülDrektakis'in yerine, Yunaniston' Dışişleri Bakanı llter Türkyolunda bir insaatın iha kenin nisbeten daha emin men'in de gecen ay soz konu ın en büyük yatırım şirketi Etlesini aldıktan sonra 100 milkesimlerlne gitmeyi ya da su 5 ülkenın Ankara'daki bü ba'nm idareslni üstlenmek lcm yon franklık bir kredi sağlaPASOK Milletvekilliğinden ismıştır. Bayonne Belediyesl kre bir süre için yurt dışına yükelçi ve maslahatgüzar tiuzs çıkmayı düşünüyor. Bu a yinaakı temsılcilenne söyledık tifa eden Dimitrios Kulurionos di musluğunu Aleks'e sonuna kadar açmıştı. tste burada maçla bankolarda paralan getırildi. leri üc aşağı beş yukarı aynı kendine iş ortagı bulmuş, o olanlar bunlan cekmeye uğ Sanayi ve Enerjı Bakanlığıdoğruttudaydı 5 ülkenin Türkinu belediyenin idare mecllslne raşıyor. Ama Batı Beyrut'na, eski Dsvlet Bakon Yardım ve'yl şıkcıyet etmeye hazırlaneetirmlşti. Adı: Ttssier idl. ta açık banka bulmak müm dıklan yolundaki haberler u?e cısı Avengelos Kulubls, Adolet Bu kredilerden ikt yolla ya kun olmadıgı gibi, bankalaBakanlığına Alexandros Manrine Türkmen, bu ülkelerın tem rarlanmak olanagını buldu. rm da tasarrttf sahiplerine eakls, Deniz Ticaret Bakanlığı sılcılerini çağırmış, başvurunun llkin 12 milyon, ardmdan 5 hesaplanndaki paranın tü yapılmasınm cTallhsiz blr za na, eskl Spor işleri Bokan Yar milyon frank kredi aldı. Bu münü çektirmeyecegi söydımcısı Georgios Katsifaros manlamada alınmış tallhsiz bir nunla da yetinmedl sahte çek lentisi dolaşıyor. atandı. karar olacağını» duyurmuştu. lerle 238 milyon frankı daha Siyasal gozlemcller Yunan Türkmen konuşmasında şikacebe indirdl. hükümetinde YOP'^" değişiklik VARGIDA1V KtJRTULMAK le iş cevrelerinin güveninin ka . Stavisky'nin kendine özgtt (Baştarafı 1. Sayfada) i'anılmasını ve yatırımların hız blr yöntemi vardı: yargıçlar olpn cyenl sertlfikolarla» değiş (Baştarafı 12. Sayfada) londırılmasının amaclandığını dan kurtulmayı bilmesi. îlk tirebilecek. Satış makbuzu hon lık fiillei'inden dolayı gumgünlerde koruyuculan hiç belırtiyorlar. Başbakan Papand gi bankanın sertifikası icin düde önemli kişiler deflldi. Söz ruk görev]j]enne rüşvet reu önceki gece yaptığı bir ko zenlenmişse, gene bu bankagelisi kambiyo acenteleri bir vermek suçlanndan eyleminuşmada yeni hükümetin ana nın cıkaracağı yeni sertifika vurgun mu vurdu, sahte dok ne uyan 220. 80 (üç defa tat görevinın ülkenin karşı karşıile değiştlrilebllmesl kararlaştor raporları almayı, yargıç biki), TCK'nın 220, 71. 72 ve yo olduğu ekonomik sorunları tırıldı. odalannm yan kapısından 74. maddeleri.» çözmek olacağını söYlemiştl. kaçmayı beceriyordu. Ama Dörtlü komlte çolışmalarında Abuzer Uguriu ve 15 arka artık bundan sonra maliye, satış makbuzları için bu codaşı için 3 yıldan 36 yıia adliye, polis örgütlerinden zum getirilirken banker kurukadar değişen çeşitll hapis guçlü dostlar edinmesi gere luşları tarafından pazarlanan (Baştarafı Spor'da) cezaları verilmesi isteniyor. kiyordu. Danışmanları toplutahvillerin ne o'acoğı tam olagötürebillr, gözönünde büyümun önemli kiştleri olmalıydı. Davanın öteki sanıklan tüp korkarsın, ya da küçük gö rak betirlenmedl. Edlnilen btlNe bileyim ben bir maliye Örfi Çetinkaya, Mehmet Bal riip dddiye aünazsın, bu yüz> gilere göre komitede tahvlller '.nnüfettişi, bir tümen komutaçıkanlı. Mustafa Uguriu, den çocuklarm maçı televizyon için korarnamede ek hükümhı, bir parlamento üyesi, ka Mustafa Devrenk, Coşkun da bile seyrini yasakladım. İki lerln yer almaması görüşü bekabineye girmiş bir bakan. Bu yardınıcım ve ben izledik, geTemei, Hacı Mirza, Yusuf lirdi. Bu görüşe gerekce olaarada birkaç pasaportla gezreken kararlan aldjk...» diyor Aydın, Ramazan Kutlu. Karak da. tahvil sahiplerlnin diŞiri, bunu da devletin öGreenwood... dir Selvitop, Ugurcan Elborç verdfklerl sanayi kuruluçnernli kişilerinden aldığını uGereken karar, Keegan ve mas, MeHn Şasmazer, Yaşar nutmavalım. larıyla olan ıllşkllerinin zaten Yamak, Ta» Kut, Yaşar A Brooking'in oynatılması mı aca mevcut olan yasalarla düzenba?... îngiliz gazetecileri KeeBUtün bu hareketler devleoak ve Süleyman Yavuz'un lenmiş olması gösterildl. Öte gansız bir îngiltere'nin, Maritin namuslu memurlannm da en az 3 yıl olmak üzere ner ve Prancis ile Ispanya öyandan, KasteMI tarafından pagöztinden kaçıyor muydu?.. Ha hapisle cezalandınlmalan is nünde y a n final yolunu açazarlanan tahvlllerfn devlef tahyır, kaçmıyordıı! Ancak, veri teniyor. Bu davada Abuzer cak iki farkı yapacağına inanlen aleyhte raporlar. bara ver vflleri ya da «yerll sertifikalarU6ur!u. Örfi Çetinkaya ve mıyor. lerde hasıraltı ediliyordu. Bun la» değiştlrilmesi görüşünden, Mehmet Balçıkanlı tutuklu ••• lar çok sonra anlasıldı. farklı vade sorunu nedeniyle olarak yargılaniyor. ... Ve nihayet size Dünya Ku KARŞIMKSIZ CEKLER uzaklaşıtdığı öğrenildi. pası 82'nin en güzel habari... Stavisky'nin dolandırdıklaAskeri Savcılık iddianaYetkililer kararnamenin salı En güzel de, «tnşallah bu gaze nnm bir dökümünU yapacak mesinde henüz yakalanama ve carşamba gününden evvel te bizim eve gitmez ve lıanımın olursak, 1933 yılı temmuz ayın dıklan için haklarındakl sotamamlnnmasının rnümkün oleline geçmez», diyorum bir yan da. karşıliklan ödenmiyen se ruşturma evrakmın dava dos dan... modığını blldirdiler. netler 2 milyar 200 milyon yasmdan aynlmasina karar Mundial82'de dört bir yanı frankı buluvordu. Karşılıklaverilen snnıklar da şunlar: dolduran birbirinden güzel, bir n bulunmayan senetler ortabirinden dilber, birbirind«n Em»n Kfime. Rp'dr Gfılya çıktıkga, buraya para ya genç İspanyol hostesleri, gatas, Mıfstafa Er«»fil Faruk tıran doktorlar. emekliler, tüo zeteciler için 10 temmuz geceMahmutOKİu carlar. memurlar panlğe ka si bir veda partisi dUzenlediSeTahattin GOvPnsoy. pıldılar. Tehlikeyi sezinleyen ler... Bunca büyük organizasStavisky, «Uluslararası öwrk mi Gilltas. Aydtn Arslan, yona katıldun, ilk kez böyle Ödemeler H(andıih»n) kurdu. ^4ebrr>et Sarıyerli, Fikret ve bir davete şahit oluyorum.. ÇİZGİ SÖZLtİĞÜ Bunlar yan örgütler oluyordu. Gaz! Cucu. DUnya Kupası'nı iztemeğe geBayonne Belediyesi Maliye tah lirken bizi kıskanmayan mesBu sanıklann nranmalan TASA (TAS A) sildan. işe el kovdu. 180 mil lekdaşlar şündi bunu okuyunca na devam prfüjvor. SAKATAT (SAKAT AT) yon franklık bir sahte çek, herhalde biraz iç çekeceklerBtTTf •tam takır bir kasa buldu. İş dir.. BUtün dünya basını MunEVtRMECE • ortagı Tassier bövlece tudial 82'ye yeni bir ad takmaktuklandı. ÇEVİRMECE ta blrleşti.. «Saunada Futbol.» Eh... Ne demiş atalarımız?.. Gazeteler dolandırıcılığı bü (Baştarafı 1. Sayfada) TARIK DURSUN K. tün ayrmtılan tle yazmaya aa Israil makamlarınm u «Hamama giren terler...t Biz DENİZÎN KANl bastadıklannda hUkümet isti iuslararası terörizmle ve bu de lo temmuz gecesi biraz ter fn etti. Güvenlik kuvvetlerinçerçevede Ermenl tedhişçi leyeceğiz işte... NOT: Şimdi ül (NOT: Buımacada geOkuyuculara den bazı memuriann isüfala lerle ilgilt bazı belgeler e kemizde yayınlanan öbür gaçen tNSAN KLBJDU. rı bunu irferii. Albert Lebrun le geçirdikleri yolunda ha zetelere de bakın bakalım, bu sözcükleri de, vazarın yent hUkfimeti kurmakla R Ö berler dolaşmaktaysa da, haberi kaçı yazabllmiş?... Böybaşka bir romanınm Tevtendirildi, gftrüşmelere baş adıdır.) Israil makamlarınm bu ko Jpce Madrid'de kimlerin kazak, ladı. Görkemü dolandıncının nudaki araştırmaları henüz kimlerin kılıbık göndarcalüeri marifetlert gün ışıgına çıkde ortaya çıkacaktır... hkça her şey sapır supur dö«onuçlanmış değildir. (Baştarafı 1. Sayfadai larla yatağımızdan fırladık. Infilak seslerinden camlar zangırdıyordu. Uyanıp dışanya baktığımızda ortalık ay dınlatma fişeklerinin göğü boyadığı sarı renkle apaydınlıktı. Durumu bir süre sonra kavradık. Israil savaş uçaklan alçaktan uçarak ses duvarını aşıyorlardı. Ses duvannı astıkları zarcan çı kan sesin bir bombardıman seşinden hiç farkı yok. Önceki gün sabaha karşı rneydana gelen bu gfllişme psikolojik savastR yeni bir tirmanmava isirpt pdiyor îsrail, Batı Beyrut'lu halkın sinirlerini böylece lacka ediyor. bir spldirı tehdidini ve blr askeri tirmanma ihtimnlini böv'ece siirekli hatırlatıvor Geceleri aralıksız bir todirginliğî yasavan Batı Bev rut. gün'er gectikçe tam bir coolük Rörünti'sü kezandı Günün her saptinde sehrin her yanı les eibî kokuvor Ru Voku ya h°r ' f öse bnsıri yığılmış çöplerden. ya da çöplerin vakılmasindan... Ister yakılmıs ister yakılmamıs olsun, her iki tür cöp kokusu da dayanılmaz ölçüda berbat... Şehirde hic bir beledive hi^meti görülmpdi&i icin. şehir temizli.Şi iPİfiri vâ her mahq!Ie ve lokfkta fprriî p\ rişimlerle. ya da gönüllü «ruolarra yanıltvor TernizMk konusunda buhınabilen tek formül de çöplerin vakılma sından ötnve pecmfvor. Bir başka sorun da ücret ler ve masşlar Hasretlp av Gündüz • Ocak 1980 Kararlan Diplomotik cevreler Yunan Kastelli'nin Emniyet İyi futbol Pazaroyun çözümleri Filistin u genel nitelikteki düşüncelerden sonra ocak 1980 kararlarının temei yaklaşımı. uygulama sonuçlan hakkındaki görüşlerimizi özet biçimde açıklamak istiyoruz. Burada açıklayacağımız itörüşlerin özü şudur Bizce tlglnçtir. Merkez Banka ocak 1980 kararlarmin sersı «borçlarm dövizle ödpn best rekabetçi bir sistem onıeslni» önerdl. Bunıın İçin luşturduğu çok şüphelidir. de. Kastelli ile llişkisl bu Özel güişimi destekleyen an lunan bankaların «döviz lamda devletçilik surmektelerden sorumlu yetkillleri» dir. Bu anlamdaki dpvletçitoplantılarda yer aldı. Ban likfe degişen yalnızca. deskalarla Merke/ Bankası a teklemede buyük asırlıgın rasında vanlan anlasmaya dışsatıma venlmeye baslan?öre. bankalaı Merkez Bın masıdır. îkincj plana itilen kası'nca icendilerine verl gonenç devleti anlamındaki Iprı «deste^i» şımdı doviz devletçüiktır olarak Merkez Bankasına ödeyecekier Gercl, «IMer © Ocak 1980 ker. Rankasınrt nlan borpnn Kararlarmin dövizle ödenmesi» önerısi ilk kez bır öz.e) bankadan Temei geldi. Ne var ki, Merkez Yaklaşimı Bankası yönetiminl «dövizle borç ödemenin cazibesince özel gırişimci ka ne» iten nedenlerin de aras pitalist ekonomi antırıiması günümüzde çarpı layışının tomelinde cı sonuçlar dcgurabilir. Hekışilerın kişısel çıle son haftalarda yayınla karları peşınde koşmaları nan tebliglerin özellikle «döviz» konusuna ne ölçü esasına dayanıldığını belirtmek isteriz. Bu sistemde kide yer verdikleri üzerinde şıler «n cok kişısel kazancı şöyle bir durulursa. herhalçalışacaklar. yal 4e ilglnç lpucları çıkar or aağlamayaçıkarlara dayanan nızca öz taya. bu kişisel davranışlar sonucunda toplumsal açıdan da Tebliglerin lncelenmesi en yüksek gönenç düzeyıne ya da bankaların borçları ulaşılacaktır. Böylece kapinı dövizle ödemeleri akla talıst ekonomi anlayışında çeşitll sorunlatı getlrirken. kışılerin toplumsal çıkarlaKastellt ile btrlikte Türkiye n düşunmelerı, toplumsnl nln yeniden «dış dUnyaya yararlar ıçın çalışmalan açılma» girişimlerlnl hızlan söz konusu değildir. dıracağı söylenebilir. Merfkinci olarak beiirtmek is kez ''Bankası adına yurt dı şında «danışmanlık» görevi tediğimiz nokta. iktisat kuni üstlenmiş özel firmalar ramındaki rekabet anlayışıgaliba eylül ayı için blr ha nm uygulanabümesi için tü zırlığa giriyorlar.. Dünyada ketici ve özellikle üreticileçeşitli bankalarla tlişkili o rin iktisadi güçleri arasmda lan bu özel «dantşmanlık onemii farkların olmamasıfirmaları» geçtigimiz hafta nın gerekliliğidir. Yani bu Ankara'da degişik görüşme rekabet anlayışı ancak ikti ler yaptılar ve bu arada sadi gucün tüketici ve üreti Başbakan Yardımcısı Tur ciler arasmda eşite yakın gut özal'la da bir söyleşide biçimde dağıldığı bır ortambulundular. Türkiye «IMF da geçerlilik kazanır. Buyük doğruftusunda elde ettiğl firma ve holdinglerin egegiivcnirligin geçerli olup ol men olduğu bugünün germadığını» eylül ayında «de çek dünyasının bu rekabet nemek» niyetinde... Klm anlayışına uygun bir ortam den, ne kadar kredi alabi oluşturduğu söylenemez Do liriz, bu eylül ile birükte a layısıyle bugünün iktisat ya şamında iktisat kuramındaraştırılabilecek belki de... ki rekabet anlayışınua, bu Dolayısıyla, bankaların rekabetin sağladığı olumlu «borçlannı dövizle ödemek» sonuçların gerçekleşmesi ile dış danışmanların Anka beklenemez. ra'da bulunmaları arasmda Türkiye'de uygulamaya ko bir bağlantının bulunması «basit bir rastlantı» gibi gö nan ocak 1980 kararlarmin iktisat kuramında önerilen rünmüyor... anlamda bir serbest rekaBaşkenttekl öteki önemli bet ortamı yarattığı çok gellşmenin de, yeniden «A şüphelidir. Örnek olarak. nayasa» oldugu kuşku gö dışalım yerine geçen anlamtürmez. Son zamanlarda ba da sanayinin gümrüklerle. sının değişlk sütunlarında dış ticaret yasaklamaları ile degişik görüşler yer ahyor. korunması sürdürülmektellginç olan, yazıların ha dir. Sübvansiyonlar büyük berlerin «değişik» olmasına miktarlara ulaşmaktadır. rağmen, bu «degişik görüş Güçlüğe düşen büyük firma ler» hemen hemen tümüyle lara kamu kuruluşlan araAnayasa Komisyonu Başka cılığıyla yardım yapıldığı nı «Aldıkaçtı'ya atfen veri haberlert gazetelerde yor alliyor». Insan düşünüyor, maktadır. «Aynı başkan nasıl olur da Ocak 1980 kararlan sonra farklt görüşler ortaya ata sında özel girişimi desteklebllir» diye... Oysa, işin içyü me anlamındaki devletçizü bambaşka, Anayasa Ko likle meydana gelen değişmisyonunun çalıçmaları tü me dışalım yerine geçen samüyle büyük bir gizlilik i nayiden çok dışsatımın desçinde yürüyor. Komisyon teklenmesine ağırlık verilBaşkanı Aldıkaçtı dahil, di mesidir BJJ konuda iki nokğer komisyon Üyelerinden taya önernle değinmekte yaherhangi blr bilgi almak rar vardır. İlk nokta. yukar asla ve asla söz konusu de da da belirttiğimiz gibi. dış ğil. Pekl, madem öyle de alım yerine geçen sanayi'yayınlanan görüşler nerden nin korunmasından vazgeçil çıkıyor?.. miş olmamasıdır. ikinci nok İşin «püf» noktası da bu ta ise dışsatımın desteklengaliba... Bazı gazeteler Al mesine daha fazla ağırlık dıkaçtı ile yaptıkları görüs verilmesinin bir olanaksızmeleri «sankl şimdl yapmış lık, zorunluluk sonucu oima lar gibl» verlyorlar... Oysa. sıdır. Yani 1970'lerin ortaörneğin dün Aldıkaçtı'ya sında dış ticaretin içine düş ilişkin olarak yayınlanan tüğü büyük çıkmaz karşısın bllgiler ve yapılan konuş da dışalım yerine geçen samalar, inanrnak güç ama. nayi'ye dayanmak olanaktam dört ay önce blr şoh sız hale gelmiş, büyük desbet sırasında söylenen söz teğin dışsatıma verilmesi kaçınılmaz olmuştur. ler... Anayasayla llglll olarak YARIN: En önemli bugün söylenebilecek ancak şu: Anayasa taslağı Da darboğaz dış nışma Meclisi üyelerine en ticaret alamnda... Enez Balık Senliği (Baştarafı 12. Sayfadal # TRAKYA DÜZEYİNDE GELİŞME Önceıerı şenlık sırasında «Gürbiız Cocuk Yarışmatı» fılan yapılırmış. Sonra sonra yore için beklenenlere ulaşma yolunun külturel çcbalardan geçeceği düşünülmüş. Bu kez ae güzelllk yofişffras»yopıfıyor; ama onun yanı 'sıra resim, karika* tur bcılık. kuş, elışi sergileri. folklor gösterilerı, konserlerj: futbol, masa tenisı, kros, yüzme, sualtı balık avı, baltrap yarışları gibl etkınlıkler de var. Birçok kent va kasabamız gibi Enez de bu şenlikıerls vorlığım duyurmak istiyor. Böylece bölgeye yopılacak yatırımlaraa. dolayısıyla da kendi gelişmelerinde etkili olmoya calışıyorlar. Bır yandcn «Türkiye Trakya düzeyinde geiişse yeter» diye öğünülüyor. Ama yapılanlar da hic bir zaman yeterli görülmüyor. Yüzde GO'ı tonmla eeçinlyor Enezlilerin. Hayvoncılık do önemli. Bir fabrikaları var, saica yapıyor. Su altı, su üstü balık uvcılığı, kaz, ördek, kuğu, tavşon avcılığı yaygın. Şimdilik kıyı yağmacılığının başlamadığı '.nce taneli üzüm ve güzel blr kumsalı var. Oldukça sağlam bir kalesi, ısırgan tarlalormın klnıseyi yanlanna sokmadığı Grek, Roma, Bizans vs Osmanlı kalıntıları ile cie ic ve dış turizm lc:n gerekli görüntü tamamlonıyor. Geriye alt yapının da tamamlanması kaiıyor. Şimdllik İstanbul Üniversitesi'nin Dinlenme Kampı. yörenin tek eksiksiz konaklama kuruluşu. görününümünde. Enez'in biraz ötesınde ve kıyıda j . Ü. Kampı. Kampa giden toprak yolda hiç bır trafik işoreti ve yazı yok. Araclar her kavşakta yanlış yollara sapıyor, hemen karşılarında görülen kampa vormak için çırpınıp duruyorlar yollarda. İstanbul Ûniversitesi öğrenc/leri ve oğret/m üye/erl sıraya girıp burada dlnlenmeye geliyorlar. Balık Şenliğini düzenleyenler de kampın açılışı ile İ. Ü. lüerin gelmeye başlamaları arasındaki bir kaç günü kendi konuklarına ayırmışlar. Komp, gül bahçelerl arasına yayılmış kücük düzgun evler, yatakhaneler, oldukça büyük yemek .eğlence, spor ve toplanma binasınaan oluşuyor. Blletleri 500 liradcn satılan Şenliğln özel Eğlence Oecesl işte bu binaların önünde duzenlendi. Çevresi dıkenlı tellerle sınırlanmış yeşil algndaki binlerce sandalya tıklım tıklım doiduruldu. Şarkılor, türküler, oyunlar, guzellik Kraliçesi seclmi her yerde olduğu gıbı sürdü gıtlı. Anca* gece, unutulmaz olaylarla da süslenmıştı. Lale Oraloğlu sahneye cıktı ve «ayağa kalkmayın yerinizde oturun» komutunu verdikten sonra Istiklâl Marşı'nın sözlerlni baştan sona kısık bir sesle okudu bıtirdı. Bu zekice davramş Karşjsında cok duygulonon izleyiciler cıt cıkaramadılar. Sonra gecenin sunucusu sahneae herkese öriül dağıttı. Dayanamodı bir ödül de kendi kendine verdi Zaman zaman da Enez Kaymakamı Kemal Güven'i öüul vermesi için sahneye cıkardı. Oysa Kaymakbm Şenliğe, daha doğrusu şenliğın getıreceği sonuclara, pek taraftar görünmüyordu. Yatırımlardc Doğu'ya onceıik tanınmasmdan yana bır düşüncedeydi. Ama yine de Turkiye'nin en batısında yoşayan Enezlıler ıcın çalışmayı gorev bllıyordu. # «AYAĞA KALKMAYIN» # ISIRGAN OTLARI SORUNU Ülkenin en batısında güneş geç doğuyor, Edırne'den ve Pendlkten gelen kızlı erkeklı genç folklorcular, kampın gazınosunda sabah çaylarını içıyorlar. Deniz durgun. Derken temiz giylmli. gözlüklü. bond cantalı biri geldi gazınoya. Gertcler bu kışiyi sabırsızlıkla bekledıklerml belli ettıler. Gözluklü <işi bond contasmı actı usulca, iç/nden zurnasmı ve emziğini cıkardı. Birbırine taktı. Çalmaya başladı. Ondan sonrası kendi aralarında nefis blr gösteri. Bir başka gösteri de Enez'de, renkli vıdeolarda. Göbek dansı. FlsKo* adlı b!ra evinde genc erkekler vldeoya baktyorlar. Vıdeo da renkli bır dansöz kıvırıyor. Llse bir.asında genc kızlar. gö7 nuru rengarenk elışlerini sergiliyor, sergiyi gezanleri güleryüzls ağırlıyorlar. Lusenın tüm koridorları da yarışmalara gönderilen resim ve konkatürlerle dolu. Resim Yarışmasını Keşan'lı üc genc kazanıyor. Sırasıyla. Sennur Oemlrpak, Ayhan Bolu, ismail Nolbantoğlu. Karikatur yarışmasını yine Keşan'dan Süha Çakıcı, Edirne'den Behlce Yıldıran, Enez'den Şenel Tabak kazanıyorlar. Karlkatürlerde cocuklar şenlikle dalga geçiyorlar. Blri cizmiş, diyor kı, «balık şenliğini bırakın, şu ısırgan otları sorunu ne olacak.» REKTÖRLER (Baştarafı 1. Sayfada) verlmln ozolacağını 4leri sürüp. Aydın işslz oluşturulacağmı id dla ediyorlar. Halbuki, üniversitelerdeki kontenjanların 120 bine çıkarılması kanımca öğretim kurumlarında verlml artıraeok v« sahlp olduğumuz potonslyeli değerlendlrme Imkonını blzlere verecektir. Yani olay, yansıtılmaya çalışıldığı gibl, verimliliğl azaltmoyıp tam tersine artıracaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog