Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

UN1VERSJTEYE HAZIRLAMADA 83KURSDONO0 KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEOtR TJf 37 79 33 37 35 06 KADIKOY DERSANESİ 1982 Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20805 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 4 Tenunuz 1982 Paz&r fDÜRTLER „ ÎDERSANESIİ Kıdem konusu salı günü cözüme kavusuyor $ Kıdem tazminatı ile asgari ücretin bağlantısını kesmek amacıyla geliştirilen dört seçeııekten biri üzerinde görüş birliği sağlanarak Hükiimet Türkİs toplantısına gotürülecek. Bankalar ve Anayasa Yalcın DOĞAN ANKARA «Kastelli» di ye oturup kalkan Türkiye'nin gündemıne son hafta içinde yeniden «Anayasa» çirmeye başladı Daha doğ rusu gündeminde zaten dogal olarak «Anayasa» bulunan Türkive'ntn seyir def teri Kastelli olayı ile sanki biraz bomldu ve şimdt yeniden ravına oturma çabalarına do?ru yol alıyor. Kastelli7PdPİer ve banker /edelerle tıgıli kararname çalışmaları Başbakanhkta olanca yofcunluğu ile sürer ken, Merkez Bankasında (Arkası Sa 11 Sü 5 de) PÇLİTİK93// YüRuMEZ ... / 01/ Pflftfl domoncv 50UVİ d DJŞı / ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Kıdem tazminatı ıle asg t n üeretm arasındakı ılişkinln kesılmesi ıle ilgili ortak gorüşun 6 temmuz salı günu Çalışma Bakanlığı'nda vapılacak toplantıdn çoziıme kavuşması bekleniyor Çalışma Bakanı Prot Turhan Esener'ın Baskanlığı'nda Türkîş heyetınin de katılımıvla Önceki giın yapılan toplantıda, kıdem tazminatı ıle asgarı üoret bağlan tısım kesmek amacıyla geliştirılen «Esener», ve «Turklş» for mulunün dışında bazı seçenekler daha gundeme getinldi Edı nıler bılgıve gore, Esener'ın kı dem tazmınatmın memur kat savısına bağlanması ıle Tıirk tş'ın kıdpm tazminatının tava nının enflasvon hızına bağlı o • larak artmasma iliskın formül lpri ile birlikte öne stirülen formUUerin savısı dordp ulas tı. Ancak, Çalışma Bakanlı ğında yapılan son toplantıda yalmzca seçenekler üzerinde duruldu ve seçeneklenn belirginleştirilmesi için aynca çalış ANKARA. ta.a.1 Basba ma yamlması yonünde de ka kan Bülend Ulusu'nun Tür rar alındı. kıve Odalar Bırlıgı, TürktÇalışma Bakanhgı"nm koor ye Işverenler Sendıkalan dinatorlüğü altında oluşturuKonfederasvonu ve Turk Sa lan komisyonun 6 temmuz gü nayırı ve Işadamlan Derne nü venıdpn toplanarak seçe £ı vönetıcılerı Ile yarın ya neklerden birisi üzerinde gd parR&ı toplantı ertelendi rüs bîrligi sağlanacagı ifade edilivor Salı gtinkü toplantıda Anadolu Aıansı mnhnbıri nin aldıgı bilgiye sröre. iş alınacak son karann hüküverenlenn sorunlarının ele tnet ile Türkİş arasmda 15 alınnra&ı toplantı, Başbakan temmuz günü vapılacak zir vpve FörtMilecegi bildiriliyor Israil, Batı ve Doğu Beyrut arasındakı gecisi kesti % Tel Aviv'de barış isteyen 50 70 bin kisi gösteri yaparak Lübnan savaşını protesto etti. Dış Haberler Servisl İsraıl Birlikleri ıle Pılıstinlı genllalur arasında son ateşkes ılanmdan bu yana ılk kez karşılıklı ateş açı lırken Tel Aviv'de binle'ce kışı Lubnan savaşım CTo^esto ettı BBC'nin haberıne göre dun bır saat süreyle Guney Beyrut ta ikl taraf arasmda şıddeth topçu ve agır makınalı tufek atışı japıldı. Reuter ajansı çarpışmaların Fılıstın mültecı kampının bııluna igu El Brajneh ile Leylâki bolge<;ınde yoğıınlaştığını bıldırdı Bu arada Israıl'de «şimdi banş. şimdi barış» hareketme men sup bınlerce kışı dun TelAvıv'de gosterıler yaparak, Lubnan sa TOşını protesto ettıler AP'nın haberıne gore gösterlye 50 70 bin arasında gosterid» katıldı, Ellennde «Pılıstınhlerle Barış» Vr^ık Savaş olmasın» \0r «ılı pankartlar bulunan gostprıcılen hukttmet vanlısı gruplar ongeldıler Devlet Bakanı Turgut lemeye çaİLStılarsa da polıs tou grupları uzak tuttu Özal'ın Istanbul'a gıtmesi ne Lübnan'la ilgili bir baska gelışme de tsrail Zırhlı birlikleri nin elinde bulunan Dogu Beyrut'a gırerek kentın Batı ve Doğu ke deniyle hafta sonunda sürdüru lecek olan kararname çalışma sünleri arasmdaki geçisı kesmesi oldu tsrail, dün daha önce, Batı Bevrut çevresmdekı kuşatmayı larına kotılomıyacağı oğrenlldaha daraltacagmı açıklamıştı AP foto muha.biri Wülıam Foley'm dı haberine göre, Israil zırhlı birlikleri Yeşil hat üzerindekı ıkı Bılgılerine baş vurulon yet (Arkası Sa. 11, Su. 3 de) kiljler Kastelli ve diğer bankerllk kuruluşlarının menkul kıymetler ve para pazarlomasında cok ceşitll yollara başvurduklarının anlaşıldığını. bu durumun da kararname hazırlıklarınm uzamosıno neden olduğunu blldırdıler Tum bonkerlerle ilgili kararname calışmasının dunku toplantısında dortlü komite, Kasteli tarafındon sertıfika karşılığı verilen satış makbuzları icın cozüm buldu. Bu arada Banker Kastelll'nın bazı mevCengiz ÇANDAR uçaksavaTateşi açıldı âuat sertifikası satiŞlönndo Ancak perşembe gecesmrn büdiriyor ve cumanm ılk saatlerınin sertıfıkayı da alıkoyup sadece satış ışlemınl gosterir bır mdkönceki gecelerden bır onem buz verdiği anlaşıldı Yetkllllsr oiîYRUT Son gunlerde Iı farkı vardı Bır haftadır Kastelli nın verd'ğı satış mak Beyrut'un günduzlen olduk suskun duran Israil topçusu buzlarmm kayıtlara duzgun bir ça sessiz. gecelen ıse bır hay Batı Beyrut'un guney kesibıcımdg ışlendığmı, dolayısıylo lı genlımlı geçmeye başla mım toplarla dovmeye başKastellı'den bu yollo sertıfika dı Perşembeden itibaren ladı Bu ateşe Fıhstıntıler alanların endışe etmemeleri ge Beyrut geceleri yıne ardı ar gen tepmesız toplarla yanıt rektığinı bildırCiıler Kararname dına atılan Israil aydmlatma verdıler de satış makbuzu karşıiığında fışekleri ıle portakal rengıHafta sonuna böylece top sertıfika alındığının belırlen ne burundu Ve yınp daha gurültüsüyle gmldı Artık mesı halınde. tasarruf sahıbıöncelerı de olduğu gıbı, ye top seslerme kulağımız ıyice nın haklarını koruyacak hukum r© ağır agır suzulerek yak ahştığı içın yatıp uyumakta lerın de yer alacağı oğrenlldi laşan yaklaştıkça kentm sı bır beıs gormedık Fakat Karamameye konması duşünulüetım daha belırgın hale saat 0215'te bütun Beyrut len hukme göre. satış makbugetıren aydmlatma fıseklerl lular sıbı muazzam mfılakzu sanıbı bu tıakbuzlarını Hnı vurrnak içın umutsuzca (\rkası «a. 11. Sü. 2 de) gıll bankalarca cıkarılacak Urkası Sa. U. Sü. 2 de> Israil birlikleri Filistinli gerillalarla catıstı • Basbakanın isverenlerle yapacagı toplantı ertelendi Kastellinin makbuzlarına cözüm bulundu Verilen makbuzlar yeni sertifikayla değiştirilecek Çahşmalan sürdürülen kararnamenin çıkmasının hafta ortasını bulacağı bildiriliyor. ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Başbakan Yordımcısı Turgut özal'ın son toplantısına katıl madığt dortlu komıte «Kastel li tarafmdan duzenlenen sotış makbuzlannın da bankalarca cıkarılması duşünulen yenl ser tifikalarta değiştlrilmesini» kararlaştırdı Mahye Bakanı Kaya Erdsm. Devlet Bakanı IIhan Öztrak ıle Gumrük ve Tekel Bakonı Ali Bozer tum bon ker kuruluşlarını kapsayacak olan yasa gucundekı kararna me üzerinde calışmalarını sür durmsk ıcın dün de blrarayo Ulusu'nun Tstanbul'da bulun ması nfdenıyle daha ilerikl bır tarihe bırakıldı Jlgıhler Başbakan Ulusu ile TşverenİPr arasında vapılacak toplantınm tarihinin gelprpk hafta iclnde saptanara&mı bildirdiİPr Demiryolları sözlesmesi sonuçlandı ANKARA CANKA*.a.l Yuksek Hakem Kurulu. geçtığımız hafta Devlet Demiryollan'nda çalışan 36 bm 917 ışçınm toplu ış sözleşmesını sonuçlandırdı. YHK Başkanı Naci Varlık yaptıgı açıklamada. DDY sö>leşmesının 806 işyennı kapsadığını söyledi Naci Varlık bu hafta aynca De mıryollan sözleşmesi dahil olmak uzere kurulun toplam 1025 ışvPrinde calışan 45 bın 204 ışçmın toplu iş sözleş mesını ypnıden vürürlu&e kovdn&nnu bıldırdt Varlık sö>leşmelerde flçOncıı vıl 7nmmınm daha ön CP bplırlpnpn ilkpİPr çprcevp <?ındp vprildıjhni kavdpttf «Ancak fierpt dummuna erö re bu ilkplerin dısına çıkabi!ivoru7 dedı Yuksek Ha kpm Kurulu Başkanı Nad Varlık, şlmdiye kadar araInnndn, Türkivp Kömür Isletmelpn sft7İPsrnesinln de bulundu&u 150've vakm sft>lesmpve uçüneü yıl 7ammı UV'iı'inrtıSını nrıkladl Noci Varlık bövflk sflzlps mplprin bır bölOmfıniin vpnı lendıihni Kövıslpri Bikpnlı £ı vp Karnvollftn Gpnpl Mü dflrluSfl fsvpripnnrtp cnlişfin ve vaklaşık 5 0 bin >0 kisivi kapçpıvarı sfi7İpsniPİPrln finü mü7dpki Jıafta kurulun pundemme eeleceŞini Söyledi Rektörler 31 temmuza dek değişecek ANKARA, (ANKA) Yüksek Öğrenlm Kurumu (YÖK). Unıversıte Rektor odaylarını belırleme calışmalarına başladt Yetkllılerden edinılen bılgıye gore. Yuksek Öğrenım Kurumu. aday belırleme calışmalarını bu ay ortolorına kadar tamamlayacak YukssK Öğrenlm Yasasi uya rınca, YÖK her ünıversite rek torluğü icm 4 aday belırleyerek Deviet Başkanı'na sunacak, Devlet Başkanı bellrlenen adaylar arasmdan bırinı rektor olarak atayocak. YÖK'un belirieyeceğl adaylardan ıkısı en az 15 yıl devlet hızmetmde başarılı hızmetler vermış universıte profesörö olacak Dığer ikl adayın unıversıteden olup olmadığıno bokıimayacok Atanan ümversi te rektorü beş yıl süreyle gorev yopacak Bu arada takülte dekonlarının atamo Işlemlerinın de 3 Ağustosa kadar tamamlanması gerekıyor Yuksek Öğrenlm Ya sası uyarınca, Dekanı, fakultenın bağlı olduğu universıte rektorü taratından belirlenecek öğretım üyesi 3 profesör aday arasmdan YOK atayacak Aynı süre icinde atamalorı yapılacak Enstıtü mudıırlerı de bağlı oldukiarı fakulte de kanının onerısıyle rektor tara fından 3 yıl süreyle atanacak UBA nın haberıne gore Yük sek Öğrenlm Kurumu Başkanı Ptotesor ihsan Doğramacı, ünı versite kontenıanlarının ortırılmasının oğretımde verımlıliğı azaltmayacağını soyledı Universıte kontenıanlarının her yıl ihtıyaca gore yeniden saptanacağını belırten Doğrn tnacı Şunları söyledi ANKARA (THA) Sıkıyonetim ilan edildiği tarihten itibaren anarşl ve terörle llgill olarak hakkm da dava açılan 198 yasadışı orgüte mensup toplam 10 bi» 540 kişi tatukta, 11 Wft 243 kişı de tutuksuz olarak yargılanıyor Sıkıyonetimin ilanından bu yana aynca, 24 bin 729 kişl hakkında da ilgili mahkemelerce hüküm verilmis bulunuyor Sıkıyonetim Koordtnasvon Başkanlıgi bugüne kadar yurda dön çağrısı yapıldığı halde Türkiye'ye do nerek yetklli makamlara teslim olmayanlarm sayısının 384 olduğunu belirtirken Yahya Kemal Demirel, Behice Boran, Gül tekin Gazioğlu ve Rıza Çol pan'ın Türk vatandaşlıftın dan çıkanldıklannı açıkladı Terörle ilgili olarak 22.783 kisi • yargılanıyor Cok sayıda sirket kurdu 2Dolandıncmın büyük ve görkemli ola bilmesı ıçin birkaç kez batıp çıkması, kendıne özgü bır eğıtımden geçmesı ge rekiyor Dolandırıcının yaşamında para kadar kadın da önemlıdlr Bakın bütün dolandıncüarın hayatına bır kadın bu lacaksınız Komser Leon Ameline, Sta visky'nın kadıntarlh olan ilıskıslnl şöyle canlandınr «... tnsanı büyüleylcl türdendi Genel düşuncelere dokunarak, yumusak ve biı viilü bir tavırla konuşurda Ökse gibl ba kışları vardı. KendlnJ kaderin ve inianla nn kurbanı olmuş eibi çöstermesini bilir di. Moelern bir dansor çibl davramr. nzenli «lyinlr blraz vapmacığa kaçan bir kibarlı ğa biirünür, çiçek sunuşlan Ile kadınlaruı Ilgi8inl üstunde toplardı Zaman zaman sl nlrsel bunalımlsr, heyecanlı krizler geçlrir di. Büyiık dolandırıeı ancak vengi ıçinıley ken curetliydi Knnakların, gazinolartn. eor kemll eğlencp ^erlerinin lıiksu Içıne girme <len vdşavamazdı Her verde kendini siır ırun savardı Yalnız sığınarağı hir veri vsr dı evı, ve çocuklan..» Kadınlardan tuıladıgını Kanıtlamak ı gın Chanel'in mankenlerınden Blols asıllı PaulBoncourt'un eskı dostlarınaan bm nın kızı olan güzel Ariette Simonla ev lenmıştl Durmadan kadınlan dolandınyordu An cak tam kodesl boylayacağı anda, dolan dırdıgı kadınlarla yatakta bansmasını bıli (Arkası Sa 11. Su 1 de) Staviskv oJayı Son yüzYilın en büyük mali skandaiı Deffeyen. Mehmed KEMAL Gündüz sessiz olan Beyrut geceleri gerilimli «Ünlverslte kontenıanlarının artırılması konusundo haksız eleştlrilere uğruyoruz Bazı cevreler universıtelerde konten ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) tsrail'ın Lubnan'i lanlarm 120 bine cıkarılması ışgali juasmda Filistin kamplarında Filistmli gprıllalarla Ile oğretimde verlmllllğin bu birlikte eslr aldıgı Türk geıillalarla ilçıll dosvanın hazır yuk olcude etkilaneceğinl ve landığı ve onümüzdeki gunlerde tsrail makamlarınca Türk (Irkası Sa U Su. 1 dr) rar"fıni lletileceai hıldıııldı Filistin kamplarında 26 dosyası gönderiliyor Papandreu: Ankara ile diyalog moratoryum cercevesinde baslayabilir Stelyo BERBERAKİS bildiriyor ATINA Yunanıstan Başbakanı Andreas Papandreu «An kara Ile. moratoryum cercevesinde dlyolog başlayabileceğı ni» söyledi ve «bu, odun vermek değlldir» dedl. Papandreu. Atina'ya 70 km. uzaklıktakı Megalo Pefko böıgesınde ozel askerl bırliklerln paraşut, balıkadam ve kara ko mandoların eğıtimlerıni izledık ten sonro bölük subaylarınc bır konuşma yaptı Papandreu konuşmasında Türk Yunan llişkilerlne değın dı ve «Ankara ile dlyalogun başlayabileceğlnl ancak bunun 'moratoryum' cerçevesi Içlnde otacağmı» soyledı ancak «Bunun hlc bir şekilde odun ver mek olmayacağını» vurguladı Gazetelerden alınan bllgıte re gore Papandreu daha son ra Ege ve Lubnan konularına değındi ve «Kucük ülkelerin yalnız kendl guçlerlne guvenebileceklertni toprak butunluklorini de ancak bu blcimde koruyabıleceklerini» soyledı Konuşmasının sonunda subayların sıyasi görüşlerine değın PaDandreu «Siviller glbl subay ve erlerın de slyasl goruş ozgurluklerlne haklan olduğunu ancak bunların ordu Iclnde faaliyet gostermelerl demek olmadığını» vurguladı öte yandan gecen gece Atlna'nın merkez caddelerlnde bu lunan üc Amerıkan Bankası ile bır israil temsllcilığlne atılan bombolarm sorumluluğunu, Ihtılalcı^Halk Savoşcıları Örgutü (ELM) üstlendi. 4 yılliK ODTÜyü 3 yılda bitîrdi ANKARA IANKAI Orta Dogu Teknik Üniversiteii"nde Fızik BölOmü ögrpnnlennden Mehmpf Okan Tekman 4 vıllık lisans prog ramını 3 yılda tamamlayaraJt okul bınncısi olarak m?7un oldu ODTÜ Halkla Hışkiler ve Yavın Müdürhıgö'nıın aeıkl«ma°ına göre «YOkspk onur derecesi» ıle mezun olan Tekman önıversıtenın ea yuksek notu olan 4 tam Ile dıploma almavı başardı Ankara Fen Lısesıni 1979 yıhnda pekıyı ıle bıtırdıkten sonra Ünıversitelerarası Kiriş sınavında çok yüksek bır puan elde eden Tekman, ODTÜ'nün Ingilizce yeterlik sıpavinı başan Ile verdt bı> nedenle 1 yıllık Ingilizce ha zirlık okulunu okumadan doğrudan 1. sınjfa başladı. bundan sonra okuması ger© ken 4 yıllık sürevi 3 vılda bıhrdi ODTÜ birindsi Tekman. boylece. IngiHzoesi veterU ohnayan bîr ögrendnin normal olarak 5 yılda bltirdigi Dkulu 3 yılda tamamladı. tlk aşamada bu durumda 26 Türkün bulundugu bili niyor tsrail Başbakanı Me nahem Begin de bundan bir süre once parlamentoda yaptığı açıklamada Filistin kamplarında 26 Türkün ya kalandığını açıklamıştı öte yandan, lşgal sırasın (\rkası S». 11. Sü. 3 de) Iç sayfalarda • Iç basından, Dif basından ' (2. Sayfada) • Tahran Irak boşalttıgı J.Ç feosabavı verle bır ettı (3 Sayfada) • Pazaroyun Armn ganh Pazar But rnacası, Ülus>arara iı 10 IstOnhul Fe* tıvıjh (4. Sayfadai • Cıddıyet (S. Sayfada) • Ozttn Akgüç Kurallara uymayan banhalar bunun zaranna kailanmah 16 Sayfada) • Görduk Konuştuk'ta Çeîik Cülersoy to fövleşı (7. Sayfada) • Yeni bır kaçahçılık davast iddıanamesi; Samklar Emnıyet ıfadelennı reddettı• DISK davast. MHP belgeleri • Enez Balik SenliğiM6nç'ın dıbınde yvlan balıhları kıvıl kıvıl 9 Yeni düzenUtme ıle ?>zel hastanelerdtı pratısyen çaltşmnlan \asakluniyor (12, Sayfada) 5'lerin sikayeti Anayasave Özgürlük Doç.Dr. BülentTAIMÖR İstanbul Hukuk Fakuhesi Anayasa Hukuku Kürsüsu GÖZLEN UĞUR MUMCU "Kavanoz Tüccarı...,, Diplomatik cevreler Ankara'nın tepkisini bekliyor Sedat £RGİN ANKARA Fransa, Norvec. Isvec, Danımarka ve Hollanda' nın Turkıye'yi topluca Avrupa İnsan Haklan Komısyonu'na şı kayet etmelerınden sonra Baş kent'teki diplomatik çevrelerde yonılı aranan soru şu oldu «Ankara, yaptığı uyarılara karşıtık başvurunun yapılmasına nasıl bir tepkl gösterecek?» An kara, 'Ik oşomada ihtlyatlı bır tavtr tokınmayı yeğledı Dıçişlerı bakanlığı Sözcusü Buyükeicı Nazmı Akıman, şlkayetln Avrupa Koiseyi Genel SfVreterllğlne ıletildiği perşembe günü kısa bır acıklama yaparak. once şlkayet yazısınm bekleneceğlni, incelendlkten sonra «gere<Arka« S». 1JL Su. de) Cumhuriyet te yarın Cevher özden'in Isviçre'ye kaçmasından sonra bir sovgü yarışı başladı. Şimdi herkes. «Banker Kastelli» için sövgü yağmuruna katılıyor. Daha once de bunun tersi olurdu Cevher özden için tstanbul türedi burjuvazisinde kapüar. güvenle açılırdı. karşısında nice profesör düğme likler. politikacılar takla atardı. En lüks otellerde. en seçkin davetlerde Cevher özden eşi ile hazır olur: işadamları. Bay özden ile resim çektirtip. bunu günlük basında bastırabilmek için türlü şaklabanlıklara girişîrlerdi. Şimdi ne oldu' Ş'mdl, tıpkı liahmutpaşa yokuîundakl pera(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) Yunan hükümetindeki deyisiklikler acıklandı Stelyo BERBERAKİS ATİNA Yunaniston'ın Ilk sosyalıst hukunietında yapılon değlşikllkler dun belll oldu. Ye nl Yunan hukümetlnde 2 yeni bakanlık kurulurken. bir bokan lık kaldınldı, böylece bakanlık Aayısı 23'» yüksekJI. ter. (ArtMB S». II, Stt. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog