Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

•31 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 9 Sorulan yayımlanan ygsaya göre bu borçlanma mümkün mü, sigortadaki ilgililer bunun mümkün olamıyacağını ancak as. . kerlik yaptığım süreyi ve sigortalıhk borçlanabileceğimi başlangıcımm da askerUk sürem kadar geri giclebileceğirıi ... söylüyorlar. Konu benim ve benim daıamumda olanlar için önemlidir. Bu ho. nudaki yanıtznızı bekliyorum. Halil KOLU AMASRA BARTİN Sözünü ettiğiniz borçlanma ile ilgili yasa 8 mart 1981 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak yasa sigortasız geçen sürelerin borçianılması ile ilgili YaYılmaz SIPAL sa ancak bir hüküm getirmemiştir. simit siçjortalılarm. er olarak altında geçen süreleri ile Yedek Subay geçen sürelerin tamamının borçlanması koşulunu getirmiştir. Yasada .borçlanzları sürenin karşılığı olan gün sayısı siçortalmın prim ödeme qürt SORU: 1950 doğumluyum. 20 mayıs katılır. (.. Siçortalılığm baş1974’de maden ocağında ve yeraltmc£a önceki süreler için langıı,, tarihinden borçlandırılma halinde, siçortalılı.ğırı baş çalışnwya başladım. halen de çalışıyorum. girmeden önce 5 yıl 5 ay Bu işe langıç tarihi. borçlarıdırılan gün sayısı ve 25 günlük sigortasız geçen çalışmakadar geriye götürülür. clenilmektedir. iarun vardır. Bu günlere ilişkin primBu durumda sigortasız geçen 5 yıl 5 leriml ödemek istiyorum. Bu borçlanma aylık sürenizin borçianılması söz konukabul edilirse o zaman 1ü88 yılında emek su değildir. Ancak askerlik borçlanmail olabilecoğ£m. Ödeyemezsem sı yapabilir ve sigortalılik başlangıcınız 5 yıl emekUUğlm5 ay daha ileri gidecek. Ni askerlik süreniz kadar geriye götürüsan veya mart l981’de Resmi Gazete’de hür. Tutanaktardan Barıs DM üyesi (Baştarafı 12. sayfada) de özgürlükler kolay gelmemiştir.n APAYIMN’INSÖZLERİ Daha sonra söz alan Istarı. bul Barosu Başkanı Orhan A. paydın ise, sorguların tek tek yanılmasına ve sorgulamanın alfabetik sıralamaya göre yapılıııasına karşı çıktı ve EKim. se doğduğıı zaman adını kendi koyma hakkına sahip değildir. Ben 24 sırada sorgulanırsam, bunun sorumlusu kim olacak. tır» dedi. Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu, insan hakları ve ana hürriyetleri konusundaki büdirgeyi imzaladığını da belirten Apaydm şöyle konuştu: «Herkes her zaman bizim ol. duğumuz gibi çeşitli suçlamalar karşısında kalabilir. Bu durumda en önemil konu bu şekilde suçlamaya maruz kalan işinin savunmasını k yapabilmesidir. Avrupa Konseyi söz leşmesinin 6. maddesi bunu düzenler. Bu temel bir haktır. dil. Bu temel tısk, nemlerde askıya alınamaz. Bu husus aynı sözleşmenin 15 niaddesinde dikrenlenmektedir. Ola*nnüstü dönemlerde bu öz. gürliiklerin bir bölümü askıya alınabilir. Ama, olağanüstü dünem var diye savunma kısıtlanamaz. Suçlanan kişinin, ma.. kul bir süre içinde nı bağımsız, özgür hakimler ve mahkemeler önünde yapmaamı Daha sonra tutuklanması konusundakiaksaklıklara ve yasal olmayan nedenlere de de. yıldır avukatlık yapıyorum, insan haklarını T:e. savunuyorum, böyle iş görmedim.. diyen Apaydın, şun ları söyledi: dava başından beri yan. lış bir davadır. Bu davanın sor gııiamasmda suç arama. delil toplama gibi bir şey yapılma. mıştır. Yapılan sadece bazı insanları tutuklama arzusunun dile geilrilnıesidir. Hem katlı, hem davacı diye bir söz vardır. Bu dava da buna benzemek tedir. Sırt futuklamayı sür. t’ürmek Için bu dava açılmıştır. Bu Barış Derneği davasıdır. Bn dernek barış için knrıılmuş tur. Dünyada bugün. vürbinler ce insan barış Için gayret sazfediyor. Sosyal sistemleri tie olursa olsun, dünyanın birçok ülkesinde barış komiteleri vardır. Bugün dünya büyük bir paradoka içindedir. Devletlerin iç politikaları değIşIyor. 12 Eylül’den önce Baro Baş. kanı olarak yaptığım tüm terörün önlenmesi. konuşnıalar, . Azmi Eryılmaz: Tascırırtın ne, hukukun Anayssa’nın, kanunların bazı noksanlannı üstünlüğüne. mahke. me bağımsızlığı ve hakim taDanışma Meclisi düzeltecek minatma yöneliktir. Ben bu güçtedi,. eylemlerimden Ötürü ysrgılan. maktayım. 12 Eylül öncesi öz . Ersin Faralyalı. Yapılan güriliğü, demokrasiyi, barışı eleştiriler ınakscıtiı. bazı savunmaktan dolayı burada maddeler yargılanıyorum. Bunlar hiçbir gelmiyor. zaman alış olamaz.. Duruşnıaların teyp bandı ile ANKARA (ANKA) Da saptanması konusuna da değinen Apaydın, vekili bulundu nışma Meclisi Ankara üye ğu davalarda benzer talepleri st Fevzi Uyguner Ile Niğde nin kabul edilmediğini de bil üyesi Azmi Eryılmaz dirdi tasarıyı genel olarak olumlu> e bulduklarını açıkladılar. SÜRECEK ANKA ajansına yaptığı açıklamada, tasarıda Islaha maddelerin de muhtaç (Baştarafı 1. sayfada) bulunduğunu ifade ededeniyle özel hastane ve klinik rek, «Bu maddeler lerle olan ilişkilerin yenibaştarı Meclisi Genel Kurulun gözden geçirilmeğe başlandığı Danışma da görüşijidüğünde biz de nı söyledi. Öte yandan edinilen eleştiri ve ya bilgilere doktor Oktay Cumhur pavağız» şıklinde konuştu. göre Akkeat, Sadık Aslansoy, Anayasa tasarısı Ile ilgi Cevdet Hacıbedel, Fikret Özalp’in il olarak kamuoyunda yagerek özel pılan tepKi ı’e eleştirileri nuıayenehanelerlndeM gerekse özel klinikte şinı doğal karşıladığını bildiren dek kaç kürtaj yaptıkdiye Uyguner, «Bu kadar emek larınm belirlenmesine Bakanklc yetkilileri söz verilen, Yol gösterici içerik çalişılıyor. konusu doktorların tüm özel teki tasarıyı olumlu ve resmj dosyalarına el konul buluYorum» dedi. duğunu bildirdiler. ERYILMAZ: DM Bu arada UBA’rım haberine BAZI NOKSANLARI göre Oktay Cumhur Akkent’in şimdiye değin 33 bebek DÜZELTECEK GÜÇTE sattığı saptandı. Habere göre, hastane kayıtlarından doğum ve 1961 Aneyasasıııın ebir kürtajlann genellikle sahte tepki olduğunu lmlerle kaydedildiği, kayıtlar Iddla eden Azmi Eryılmaz, is arasında birçok tanmnnş aile tasarının 20 yıllık tecrübe mensubu tie ünlü sanatçının nin Sonucunda hazırlandıIsimlerine de rastlandığı be lirtiliyor. Yalnız bir süre önce ğırıı kaydederek, şöyle Bülent Ersoy’un da 8 gün kil konuştu: «YenI anayasa tasarısını nikte yattığı ve ağır kanarna dolayısıyla ameliyat edildiği genel hatlarıyla olumlu bu bildirildi. luyorum. Tasarıya karşı eBoğaziçi Kliniğinde hasta be lanların neye ettik kirnı dün de sürdürülürken, lerinl anlamak güç. i961 hastaların ola Anayasası bir doğum için yatan tepki atmayayin ortaya çıkmasından sonra sasıydı. İktidarı bağınısı. kliniği terkettikleri öğrenildi, yargı dün öğle saatlerinde bir hamile Yürütme ve yasama (it kadının ailesi tarafından alel.a velyordu. güçsüz bırakılmıştı. cele başka bir hastaneye gitmek gam üzere torkettiği görüldü. tasarının bazı noksanlıkla Bu arada, Boğaziçi Kliniğinde rımn Danışma Meclisi Genet tahlil, röntgen ve cerrahi Kurulunda müdahale olan inancını çalışmaları yapan bazı dok giderileceğine tamdır. torlar dün olayı değerlendirdi Danışma bunları dil serbest çalışan bu doktor zeltecek ler, gdçtedlr» lar kliniğin çelısma ruhsatı ile Eryılmaz tasarıda düzelAkkent’in Dr. Oktay Cumhur tilmesl gereken konular ko diplomasının iptal edilmesi nusunda da şoyle konuştu: s gerektiğini avundular. Bir dok. sırasında «Görü’gneler tor. Sigara Içmeyenler Dememaddeler arasında aiıenk ği Başkanı da olan Oktay Cumhur Akkent’in gözaltına almma sağlanacaktir. Ünlversl Lesıyla ilgili olarak «Oh nihayet lerle ilgili madde rahatlıkla sigara içebileceğiz» düzenli,nirken, üniversitelerin şeklinde espri yaptı. yaltUz bilimsel bakımdan ü2 bin mark karşı zerk olması Şe.bekeden idari gerekir. bebek alan Alman ve özerklik kaldırılmalıdır. Ba Iran uyruklu karı koca Için sın özgüıliiğü konusunda Interpol umacılığıylaAlman po. bazı düzeltmeler yapılması lisinden bilgi istendi ve nerede olduğu soruldu. Al gerektiği kanısındayım. Ta bebeğifl man polisinden gönderilen ya sarırnn düzeltilmesi gerekli nıtta, bebeğin Zho Damar! çif diğer bir yanı ise, Cumhur tinjfl evinde bulunmadığı, Al başkanı ile Başbakan ahenk manya’da satılmış olabileceği içinde çalışmasını sağlabelirtildi. maktır. Istanbul Emniyet Müdürlüğü Biraz ifade ettiğim yetkilileri olayın uluslararası gibi, tasarı genel hatlarıyla boyutlarının belirlenmesi Için Alman ve Türk polisi arasında olumludur. 20 yıllık tecrübe meydana ki çalışmaların yoğun biçimde ler neticesinde getirllmiştir.» sürdürüldüğünü belirttiler. Merkez Bankası BaşkanI, TRT Geacl Müdürü, Anayasa ve Danıştay’ın bazı il(Baştarafı 1. sayfada) yeleririirı Cumhurbaşkanın tailmata riayetsizlik Ca mir veya seçilmoglni «çok olumlu ile bir kimsenin ölümüne sehe biyet veren şahış, iki sene bulduğunu» belirten kadar Eryılmaz, partizan den beş seneye bn durumu ya tartışmalar hapis ve 2360 liraya kadar ğır para cezasına a ratmıştıra dedi. olur. mahküm Eğer fili bir kaç ki FARALYALI: şinin ölümünü mucip olmuş veya bir kişinin öiümüyle beELEŞTİRİLER raber bir veya birkaç kişinin MAKSATLI de mecruhiyetiııe sebebiyet İZMİR (ANKA)’ vermiş ve bu yaralanma 456. Ege maddeııin Ikinci fıkrasında be Bölgesi Sanayi Odası yan olunan derecede bulun YönetimKurulu Başkanı Er muş ise 4 seneden 10 seneye am Faralyalı, Anayasa takadar hapis ve 100 liradan aşa olmamak üzere ağır para sarisına yönelik eleştirtle rin maksatlı olduğunu öne cezasıyla mahküm olur.. Bu arada TCK’nun 445. ve sürdü. 446. maddeleri de konuyla yaFaralyalı «Şimdi dengekından ilişkili. Bu maddeler nin kurulması bazı kimsede de çocuk ve kadın ilişkile. leri rahatsız etmektedir. Oy rt sözkonusu ediliyor. Bu sa demokrasi bir kejesinde delerde şöyle deniyor: bir kefesinde de Madde 445: Her kim bir lıiirrlyet, disiplin utan bir terazidirı, Çocuğu gizleyerek yahut yerine diye başka bir çocuk koyarak e Erain n 1982 çoetığunesebini yok eder veya Anayasa tesarısında değiştirirse, 1 seneden 5 temel kadar seııeye hapis cezasına müste. hak ve korun hak olur. masında de»amlı olarak Madde 446: Yukarıdaki mad devletin gücünü ortaya ko dede yazılı olan hallerden baş bulundukasında her kim meşru veya yan bir da belirterek «Anaya nesebi Ikrar olunmuş bir çocu ğun 1dm olduğunu saklayarak sa tasarısı konusunda bugüne kadar yapılan darülacezeye ve sair ve tevdi maksath olduğundan, milesseseye eder veyabut bir eleştiriler hayır sahibl tarafından alın bazı kesimler kendi görüşmak üzere umumun Ieriıii desteklemek için sabir yere görebileceği bırakırsa üç ay dece taslağın bazı maddedan Iki seneye kadar hapis olumır. [‘ait ÇOCUğUn (ana. ha lerini yansıt, ba, büyükbaba, büyükanne) Icı’ iruşlardır, Ancak bazı mad rinden biri ise hapis cezası lider ise adeta bir seneden üç seneye kadar görmezlikten dedi. uzaf. HEKIMLIK YAPMASI ÖNLENEBILİR Bu arada sağlık çevreleri DIŞ TABİBİ meydana gelen olayın ağır eszalık bir suç olduğunu, eğer olay yasalar karşısında kesinIlk kazanırsa, bu olaya neden olan hekinılerin mesleklerini yapınalarmın önleneblleceğlni Levent, Güvercin belirtiyorlar. G dıarağı, azeteciler Yapı Kooperatifi C/S Blok, D. 7. saat 9 13, TeL. FENNI 645725 Sağlık Memuru rica Randevu açma Modern Sünnet Til.: Uygımer: DİNLENCEDE (Baştarafı 12. sayfada) Her evle, her çadırla Içli dışlı oldum. Merkez Valisi Kemal Katıtaş, hekim Yurtsever, Öğretmen Hasan. köy sakinleri ile birer kardeş gibiydik... Köy sakinleri bu diyorum, aydın köylüler geceleri kampa gelıp bir şeyler yiyip Içiyorlar. Sebze ve meyve bahçelerıyle çevrili kamp ta geceleri danslarını yapıyorlar, kahkahalarını atıyorlar. Karşıda Darıca, Gebze ve çevrenin ışıMarı bu güzelim yaşantımn verdiği sevinçle, umut ışığına dönüyor. Bizim de insanlarımız eğlenebiliyor. uygarca ilişkiler lçine girebillyorlar diye düşünüp, güzel günleri düşleyebiliyorns. Dlnlence yeri yöneticisi Demirkol bir bahçivandı, ağaçların su saatim biliyordu. 0 bir eğitici idi, köy hal. kmın sosyal gerekslnlmlerinl gideriyordu. Arabasıyla insazılan vapura, eczasıeye yetiştiriyordu, Onun yönettiği kampı. orada dinlerıenleri, şimdiden öziedlm Orası benim ikinci veya üçüncü evim oldu. Bu büyük kent gürültüsünden sıkıldığını zaman, hemen koşacağım orası... Bizde dinlence dinlenmelerl deyinyer ce gürültü, patutı arasında yorgunluk akla gelir. Bu kuruhi benim görebildiğim, gezebılciiğimyerler arasında ilk ciarak bozan, değiştiren yer oldu Çiftlik Köyü Dinlennın Yeri.. .. . . , . Tasarı yoi gosterici SİGORTASIZGEÇEN SÜRELERVE BORÇLANMA: Çocuk 1urkıye nın Ortadoğu yetkilileri, El Mazrl’ııin Istan bul’a tatilini geçirmek üzere geldiğini bildirdiler. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Kuzey Yemen Dışişleri Bakanı ila görüşmek için Istanbul’a gittiği söylendiyse de, daha sonra bu doğrulanmadı. I Numeyri le birlikte Istanbul’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ilter Türkrnen’in de bu fırsattan yararlanarak El Mas mi ile bir görüşme yapıp yap nınyacaği da henüz belli ol. madı. KONFERANSI TOPLANIYOR Öte yandan, İslam Konfe. rıuısı Dişişlert Bakanları olartoplantısının ağustos ayının Ikinci yarısında Nijerya’da yapılacağı öğrenildi. Konferans’ta Türkiye’yi Dışişleri Bi.kanı Ilter Türkmen temsil ede cek. tslam Korıferansı’mn Is. raIl’in Lübnan’ı işgali ve Iran İrak savaşı gibi güncel konularüzerinde hareketli top lantılama sahne olması bekleni yor. Türkmen, toplantı sıracins bir Ikili temasta da Türkiyeden Ki . . . . . q Istanbul’da ölen Devlet Sanatçısı Mimar Arif Koyunoğlu’nun cenazesi dün öğleyin Şişli Camiinde kılınan namazdan sonra Periköy mezarlığına kaldırıldı. Cenaze törenine Koyunoğlu’ nun ailesi, yakınları, ve arkadaşları katıldılar. Arif Köksu şirketine alt Ercüment kosteri Zonguidak’tan ge tirdiği 1300 ton kömürü Kuruçeşme’deki bir depoya boşalttığı sırada yan yatarak kısmen hattı. Kosterde bulunan 11 müret tebatın olaydan önce kıyıya çıkarak kurtuldukları anlaşıldı Istanbul’da bir Sovyet vatandaşı iltica talebinde bulundu. Istanbul’a yanaşan «Livta» yolcu gemisinden karaya çıkarak geri dönmeyen Sovyet vatandaşı Viladirnirovic önceki gece 23 sıralarında güvenlik kuvvetlerine başvurarak iltica etmek istediğinibildirdi, Viladlmirovic’ln durumu inceleniyor. İlaç fabrikası’na ait kieş ve çocuk yuvasının 8. ku dün törenle kutlandı. Şakir Eczacıbaşı ve ruluş yıldönümü Melih Eczacıbaşı’mıı da katıldığı törende ilkokul çağına 2 gebin2 çocuğa Icreş ve yuvada eğltlldhlderlne dair belge reziltl. Denizcilik Bankası Şehir hatları işletmesinin yaz tarifesinde bazı değişiklik yapıldı. 2 ağustos tarihinden itibaren geçerli c.ian yeni tarifeye göre Burgazktın kalkış 08’ealındı. Gemi 08 15’te tfnıahada’ya uğrarken Kabata.ş’s varması öııgö rüldü. Tarifede Kabataş’tan 18.l0’da haraket eden vapurun ise kalkış saati de l9.00’a alındı. 19.35’teKınahada’ya, 19.50’de Burgaz’a varması planlandı. Karadeniz, Marmara ve boğazlardaki balık avı yasağı sen erdi. Muhtar parayı TEK’e yatırmayınca haneli köy karanlıkta kaldı Gölcük’te 245 DISKDAVASI (Baştarafı 12. sayfada) ay önce ölen muhtarın TEK’e köyün elektrik borcunu yatırmaması sonucu 245 haneh Saraylı köyü karanlıkta kaldı. 8 ay önce yaşamını yitiren Sarayli köyü muhtarı Mehmet borcu olan Özgiil, TEK’e 23j bin lirayı ahonelerden topIamış, ancak yatırmamıştı. Paranınatırılmaması karşısında y köylin elektriği 3 gibi önce kesildi. Gölcük Asım Ayhan, durumu Valilik aracılığıyla Sıkıyönetim Komutanlığı ile TEK’e duyurdu, elektriğin yeniden açılmasını istedi. sıcak yaz gününKöy de durumda kaidıllerını, borçlarını ödediklerine ilişkin ellerinde makbuzları bulunduğunu söyledi. GÖLCÜK, (Cumhuriyet) 8 (Baştarafı 1. sayfada) yaptı. Ileyet, son olarak Anka radan Izmir’e geçti. Askeri heyet bir tarafa, beş kentteki diplomatik kulislerde üzerinde durulan olay, Mısır Büyükelçlliğl’nln Mısır Milli Günü dolayısıyla geçen salı akşamın verdiği davetin Türk tarafının geniş katılımıyla bi.şanlı geçmesi. Geçtiğimiz yıllamda son derece sönük geçen davetler Türk yetkililerden tez la rağbet görmezken, bu yıl Dışişleri Bakanı titer Türkmen ve Milli Savunma. Bakanı Ümit Haluk Bayülken’in gelme st dikkat çekti. Turizm, ve EnerIl Devlet Bakanlarının yanı sıra askeri yetkililerinin çokluğu da göze çarptı. KUZEY YEMEN DIŞİŞLERİ BAKANI Bu sırada. yine Mısır’a ya1cm duran bir başka arap tükes! olan Kuzey Yemen’in Dış işleri Bakanı Ahmet El Masri de Istanbul’a geldi. Dışişleri KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİÖLDO AKYAZI, (Sakarya) . (a.a.l E 5 Karayolunun Akyazı Gebeş mevkiinde meydadana trafik kazasında gelen 4 kişi oldü. bir kişi de ağır yaralandı. Kazada, Ankara’dan gelen Eşref Ersin yönetimindeki 67 DS 152 kamyon karşı yöııden gelen Bülent Doğangüneş yönetimindeki 06 LE 297 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki Bülent Doğanguneş (24) babası İbrahim Doğan güneş (57). kızı Buket lneş Doğangt (28) eşi Necmlye Doğangüneş (51) olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Hatalı sollama sonucu olayda neden olarak kazaya ağır yaralanan Şeref Ersin ise Sakarya’da tedavi altına alındı. 4’• Yüksek (Baştarafı na kadar YÖK’e bildirmeleri ve YÖK’Ünde nisan ayı içerisinde gereksinimleri belirlemesi teşkilat koşulu. kasım kararnamesiyle ayı sonuna değin uzatiirli. Ancak sözkonusu uzatma 1984yılına kadar geçer ii olacak. Gereksinimlertn ilan edilmest öğretim üyesi gereksinimi duyulan kurumlara gönüllü 0laraic gidecek öğretim üyelerinin saptanmasına da sağiayacak. Yüksek öğretim yasasının ge çici 22, maddesi yiirür. lüğe girmesinden sonraki bir yıl içinde öğretim üyelerinin daimi ya da kısmi statüde gömtv yapmak konusundaki tercihlerini. bildirınelerini içeriyor. Bu ilke tüm öğretim üye ve görevlilerinin yeniden atanmalarını sağlıyor. Kadro yasası bız atamaların temelini 0luşturacak ve beklenen .rotasyon. gerçekleşecek. Gümrük <Baştarafı 12. sayfada) ocflenüç günden beri onlan hekllvorpın burda. Yazık günAheğil mi arkadaş yahu?. d Bir gece burda aşağı yukarı 4 5 blıı liraya uç dört günden beri buradayız. Bunların yüzünden çekiyoruz arkadaş yahu..ı. atDerdi nedir peki bu kırcağızın?..ıı mııhtardan ni. nııs. Bunu da tasdikletmenılş. doldunnasına iki ay var. yirmi yaşına.. Ayrı hans sııhibi değil.. gün oldu bu raya geleli.. Pazartesi gününden bu yana burdayız... «Nedı’n peki? Gümrük miltutuyor? Formaliteler mi ekMuhittin Kartal yanıtlıyor: «Buııların tormaliteleri eksik. Giimrükle ilgimiz yoktur hlç.* Bu sırada kız, cıyak cıyak bağırıyor anasına babasına.. Hem eşyaları indiriyor. hem de bir şeyler söylüyor: Şoför dayanamıyor, «eeeyy..s beri diyor. .Alamanva’dan çekiyorum be.. Burada da üç çekiyorum gündür.. Ağlamavla başladılar eşya yüklemeye, gözyaşıvla. Orda gözyaşıyla hana verdiler, yani ağlamaylan beni yola getirdiler... Kaynakçı Behaat Av kesiyor sözünü bu kez. Sinirli mi, stfIrIl: eşimdi bunlar var va..» cltyor şoförü Işaretleyip, «AiIah için yardım ettiler bunlara yani.. Yoksa ki, yardım etmesehıdledemezlerdi ler bunları, bunu yani..” Şoförle kaynakçıyı geride birakip. kızın yanına yaklaşıyoruz Adım soruyoruz, bu kez. ayaznıayın ama. diyor. Biz de yazmiyOruz. E?’edir derdln?s diyoruz, baş hyor anlatmaya.. «Yani orda eksik işlemler yapıyorlar. Almanya’da kesin dönüş yapacağıma pasaporta dair damgayl vurdular. Sorduk bunlar tamam mı, tamam de. diler.. Buraya geldik. bir bIr oray:!, buraya.. Ordan bize dosdoğrıı bir bilgi vermiyorlar, tamam diyorlar. buraya ge liyoruz, burda eksik diyorlar.. Şoförün anlattıklarını anınısıyoruz. Söyleşimizi sürdürüyoruz son re: «Nlereden .Essen’den geliyoruz. 1979 senesinde başladım... .Keain dönüş mil?... «Kesin dönüş... .Gene git çalış. Niye dönüyor sun? Pasaportunun süresi ne kadar?... senesine kadar... ..Prki.. Gene gidersin... «Yoooo.. gitmek ki.. Vallahl öldüm htıraya istemlvorum gelmek için.. Biran evvel gelmek Için... buraya Bambaşka bir soru soruyarum bu kez: .PeId, burada evlenecek nılsimi?.. kadar da eşya ge. Bn tirdiğine göre?.. Şöyle bir kıkırdayıveriyor. .Daba dllşiinnıedlm... diyor. eOrada ne iş yapıyordunta «Orada mobilya flrnıaauıda çalışıyordum. Dedim artık vstanıma döneylm..a .Peid öyleyse, Allah kolaylik yemin... deyip ayrılıyoruz yanmdan. 0 da yeniden dönflşor Istcrnbul’da 1. sayfada) 2 Bu süre içinde dağı tılan serbest kartlar hiç bir söyledi. Fehmi Işıklar, ebu çözümler ve şekilde ıuıdanılmayacak işçi nıüddetçe sınıfı bflirrılne değişiklikler yapılmış olur> diyerek politik alanda bu değişikliklerin olabilmeimha edilecektir. 81 için demokrasinin tüm kuial ve kurumlarıyla işleme. 2 23 aydan beri devam 51 gerektiğini bildirdi. Sendikal planda burjuva eden gece sokağa çıkma neler ifleolojlstnin İstediğini de Fehmi Işıklar şöyle açıkladı: sağı ve 18 numaralı bildiri dikkat ve an ye .Sendikal planda burjnva ideolojisi, grev hakkı amlayış göstererek mrlandırılsuı, hattI elveriyersa kaldırılam, sendikal hak Sıkıyönetim ve özgürlükler sınırlandırılsm, sendikalar bir hayır dergörevlerinin yerine ge tirilmesine yardımcı olan sa neği gibi çabştırılsın Ister. Siyasi alanda ise parası bol, durumu Iyi olan seçkin kişilerin Meclise girebilmesini, yin İstanbul halkına teşek aldığı önlemlerle emekçilerden daha çok vergi alıp, kür ederim. mümidinse patronlardan vergi alınmamasını, toplumun haydar Saltık. sorunlarının ikinci planda ele alınmasını Ister. BurOrgeneral juva Ideoiojlslne göre, sermayenin izin veya ÜlkeSi yok1. Ordu ve Sdııyönetim tur.. Komutanı Öte Birinci Ordu «Kltle eylemlerin ile İlgili soruyu yanıtlayan Genel Sekreter Fehmi Işıklar, 15 16 haziran olaylarının nedeve İstanbul Ko fmln DISK olmadığını, asıl nedenin zamanın siyasal ilemutanlığı sıkıyönetim mah t.idarlarmca sendikal hak ve özgürlüklerin ortadan kaldıkemelerinde görülen davarılmasına yönelik yasal önlemlerin alınması girişimi ollarla ilgili bir açıklama yap duğunu belirterek söyle konuştu: tl. Sıkıyönetim açıklamasın da, «açılan kamu davaların «Bu olay işçilerin anti demokratik yasa girişimlerine da verilecek bir tepidaidir. Hatmrlayabildiğim kadarıyla, zamanın mahkumiyet ve heraat kararları kesinle Genel Başkanı Kemal Türkler, lşcilerin işbaşı yapmalaii zamanın Için radyodan konuşma yapmıştı. şinceye kadar Ilgiilleri suç devlet adamı Ismet Paşa, Meclis’te, aişçilerin hiç mi büyük layıcı veya savunucu herhaklı yaza diyerek siyasi iktidarların dikkatini çekhangi bir yorum ve yayınmişti. Demokrasiyi savunan DISK, kitlelerin da bulunmanın yasaklandıdemokraaiye sahip çıkmasıyla ancak gelişip gtlçleneceğtne inanır. ğı ve sadece açık cereyan eKitlelerin demokrasiye sahip çıkması ile sivil toplum deden duruşnıa sathalarının dtftlnılz demokratik toplum meydana gelir. Demokratik ile tam doğru olmak bir toplamım tepeden inme yasalarla meydana yahut özet olarak yayınlana herkes bilir. Sendikal hak ve özgürlüklerin tehlikei gelmeyeceğin bilmesinin serbest ye düştüğü bir sırada işçilerin kazanmış oldukları dehatırlatılarak mokratik haklara sahip çıkmaları, zabıta vak’alan hariç bırakıldığıa şöyle denildi: övgüye değerdir. DİSK’in 15 16 haziran olaylarına yak. «Kamu davaları ile ilgili laşımı budur.s haberler basınımızda, hergünayınlanın y kamuoyunun aydınlatılmasına karbelirtilen şın, yukarıda amaç aşılarak bazı davalarla ilgili dosya ırınhteviyatlarının haline getirilip kitap belıleyemem. <BaştaraTı 12. saytada) tasarısının ka. yurt içinde veya yurt dışın Ayrıca avinda yurda dönece*i da değişik politik ve kişisel ise de, bUdirtimis bu kişi karıyerifli bulü Ile bir çok profesörün bazı lsbat etmiş bir profesör olma de görevden ayrıldığı malum amaçlarla bastırddığı, sı nedeni ile her yerde iş bul dur. Prof. Ziya Aktas da ay hallerde kitaba duruşma saf rılmış olabilir. Bu bakımdan hatarı ile ilgisi olmayan buması hatta Amerika’da dahil edildiği ve olması yerleşmiş nıümkündtir, Ben tahilvemi istiyorum. tkinci e susların sürekli olarak onun dönüşünü Iaıak benim laıısiyonum t5’e böylece 52 nuınaraiı kararla yiikselmiştir. Sağlık durumuın güdüien bozuktur. Uaha önce de engellenmek askert ameliyat edilmem için gerçekleşmesinin talıjı) saptanmıştır. aevkl uygun hulduau halde a. Istendlğl . Bu nedenle. Sıkıyönetim <Baştarafı 12. sayfada) meliyat da edilmedim. Bunun de 581 kişi Urfa Ceylanpınar’a güvenlik açısından manidar ol Askeri Mahkemelerinde vam eden veya sonuçlanan Kazaklardan 308 kişi Van dugu öne sürüldü. Bir tin bir kişinin hastanede kararları kesinleşmiş veya ve Kayseriye Kızgızlardan lııl ırüvenllğ sağlayamaması kesinleşmemiş davalarla ii765 kişi de Van fl sınırları mümkün değildir. Bu bakımdan sağ giit tamamen veya kısmen içine gönderilecek. Ilk yönünden gerekti tedavinin yargı safhasın’ içeren büro yapılması Için de mahkenırce şiir, dergh altap gibi yayın Tarımsal ve kentsel de bir karar alınmasını talep ların tnbi tutulacak Iskana Afganlı yurt içinde basıiması mahkeme Multeciler arasında 0 12 ediyorum. nin sanığın her türlü ihtiyaç veya yurt dışında hasıianha rın yurda soknlnıası, plak. yaş arasında 1545 çocuk ile olması ları Ile de 2055 kadın bulunuyor. bant haline getirilmesi, her gerekir. yrıca Ziya Aktaş’ın A gürevineevam edip etmediği ve hangi bir şekilde komutand Öte yandan, Mültecilerin yeni tık sorumiuiıık bölgesine so dönmeyeceği tIk kafilesi salı gününden it! dönüp OIYtÜ’densorulsun.. den kulması ve dağıtılması bubaren Adanaya gelmeye Sanık CiItçl•nln avukatı Yal lundurulması, taşınması yabaşlayacak. işlemlerin çin lUkH’de, Hüseyin Koca sakianmıştır. tamamlanmasmdan sonra par . Bugüne aadar basılmış baş’a ilişkin olarak aşilan tiler halinde otobüslerle davanınu dava Ile b ve yayınianmı, bulanan bu iskan bölgelerine geçici istedi. blrleştlrllmsini gibi neşrlyat toplatılacaktır. şeyIcedilecekler. Mahkeme, Kooabsş% ilişkin . Belirtilen hususiara ay Öğrenildiğine gÖre kegin davanm btrleştlrflmeal istemi kırı hareket ettikleri konusunda diba sonra karar saptanan ve yerleşmeleri tnınamlanıp iş kişi kuruluşlar hak verilmesini, Prof. Ziya Aktaş’ kında olanakları yaratılıncaya Isa nı yasal işlem yapılacak gtlrevlne devam edip dar 7 yaşına kadar olan OrYrtYden sorulmasını tır.a etmediğinin 2 bin Afganlı göçmenlere ayda ve esnık ÇfftçI’nln tedavisinin Haydar Sattık ı,ııki lIre, 7 yaşından yukarı yapılması bin lira nin reddedilmesini flttinc! Ordu lanlara da ayda da. maaş Hürriu et olay san Birayın en seçkin sunan derql Uluslararası IstanbulFestivali’ni yazdılar.. A LASLO FİLİZ I..t SAYAR SEVGİ SANUI SELMATÜKEL festivaTinmüzik, tiyatro ve plastiksanatlar tanıtiyor. 10. SANIK: ÇİFTÇİ Ağustos sayısı Dagıtıcınızdanisteyiniz Bodrum Kaı’aacla Moleli Denizhı eri rnatTisi ile tanısmak ıstiyorsa’ nIz, SanatI, resimi ve şiiri ile yasamı düşlüyorsanız, doğal saunasından serin suyu ile kucaklaşmak özlemiui dııyu. yorsanız, selamını yürekten veren ile dostluktan zevk alıyorsanız, Bodrum Karaada Moteli sizlere hizmet vermekten kıvanç duyacaktır. Tam 1250 TL. Yazışma Adresi: Erol KAVSİT P.K. 68 BODRUM Yurda ORHANTÜZÜN VEFAT Arkadaşımız MÜJDAT AYTAÇ’ı kaybettik. tizürıtümiiz sonsuzdur. ARKADAŞLARI KANDEMİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog