Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 31 TEMMUZ 1982 YalçınPEKŞEN Kumburgaz sahilleri metrekaresi 50 kuruştan köylünün elinden çıktı 2AKLAŞIK 100 yühk bir köy olduğu büinen Kumburgaz köyunde herşey yuz yıl önceki gibi duruyor. Köyun içindeki yalakh çeşmenin önunde mermerden bir taş var. Bir yüzünde Yunan ca yazılar bulunan taşın öteld yüzünde kırmızı boyayla, «Hah ve araba yıkama, ayıoğlu ayı» yazıyor. Bıkini mayolu genç kızlann su doldurduğu çeşmenin on metre ötesindeki küçuk camide cumartesı sabahı beyaz başörtülü kız çocuklan Kur'an dersi alıyorlar Köy içinde yıkıldı yıkılacak görünümlü ahşap yapılar çoğunlukta. Evlerin duvarlarına kadar sarmış yabani otlar, çürümüş tahta arabalar. atlar, inekler, =on Y model arabalar, bikinl ırayolu genç kızlar ve leğeııde çamaşır yıkayan köv!ü kadınlan yaa yana. Kumburgaz'ın rastgele bir koyden, ülkenin an #elişmiş tatil köyüne dönüşmesi sırasmda (1968 1972 yılları arasında) murtarhk yapmış Muharrem Yıldız da bu köyde oturuyor Deniz kıyısmdaki tek katlı evinde tezek kokuları arasında soylesiyoruz. Nasıl oldu? M ÜBADELE muhacıri olarak 1924 yılında Yunanistan'ın Nasılıç kazasmdan ailesı ıle birhkte Kumburg£</a geldığınde 1 yaşmda Muharrem.. Bu yüzden burada dogmuş sayıyor kendismi. Önce Kumburgaz'ın «Kumburgaz olmadıgı» gunleri, daha sonra da «Kumbunraz oluşunu anlatıyor. «Her aileye S0 metrekareyi bile bulmaz bir ev verdiler. Nüfus başına da 10 döniim tarla ile 3 dönüm bjğ. O zaman gelenler 35 hane falan. Bütün Kumburguz'ı aralannda paylaştırdılar. Ku ra !!e kimine deniz kıyısı düştü, kimine arkadaki tepeler. O zamanlar babam \11 Yıldız anlatırdı. Deniz kıyısı yer düşenler. üzülmüşler. Yerlerini degiştirmek fa lan tstediler arka taraflada. Ama buna kimse razı olmamıştı.» «1952'ye kadar bu bflyle sürdü. O zamanlar yol, «*eniz boyundan geçcrdi Londra asfaltı icin isrlmlâke geç tiktpn sonra buralara şoh'rliler akm etmeye bas'adı. Yer ahyorlardı deniz kıyısından. Deniz kıyısında *arlası olanlar bayram etrll»r • aldı. Paralan bar vurup harman savurmadılar yani. !şe yatırdılar. O an için kendiIerini kurtardılar.» Ya şimdi? Ne yapıyor K'.ım burgaz köylüleri? Durumdan hoşnutlar mı? Muharrem Yıldız'a bakılırsa hoşnutlar «Çünkü menfaatleri var. Yukardaki arazide ckili malları burada satam. Pa zar ayağımızda. Ne çıkarsa satarız. Hatta yetiştiremıvoruz.. Kendismi örnek verıyor bu konuda: «Ben şimdi bay çin herşeyi aynntılan ! le biliyor) Kumburgaz sahilinde inşaatler 1970 yı>na kadar ruhsata tabi değildir. tnşaat sahipleri muhtara ge lırler. Ama muhtarın ruhsat verme yetkisi yoktur r O zamanın parası ile 300 '00 lıra alınca «Yap, derdik biz de diyor. Sınır koyamıyorlar, «Dur» dıyemiyorlar «O zaman ne yapacaksın? Isıraınadığın eli öpeceksin?» İ00 • 500 lirayı alıp bırakıyor'ar yakalarını. Zaten «Men'aatleri icabı. bu inşaatlara geçmeyen inşaatlar, 1970 yılından sonra önce 56 kata, daha sonra 810 kata >adar yükseliyor. "Memleket olarak,. ÜMBURGAZLIIAR şımdı kendılet ni «Hem şehirli. hım köylü» sayvyorir.r. Kumburgaz'a gehp çöp vıgınlarınm fotoğrafmı çeken gazetecilere de kızıyonar. «Biz memleket olarak pısligi yenememişiz. Eibet Kvunburgaz da pis olacak biraz» dıyorlar. Kumburgaz köyünür. yeni muhtan Resul Caner, «Kum burgaz'ı kendisi yaratmadiğı için» köyün hemen hemen her köşesinde yuksclen çop yığmlanndan kendisini aorumlu tutmuyor. Hatta bu uğurda verdiği uğraşm kıy meti bitinmedigi için kızgın lık içinde. «Bir kere diyor. Kumburgaz sahlllerinde bir damla Iagım suy» bilo âonize karışmaz. Hadi ^nkalım göster bana böylo bir yer senin tstanbul'unda • Dofeal olarak böyle bir ver ?ös teremedigimiz için haklı ok manin gururuyla sürdürüyor tcnufşmasını«H»r sltenln fosseptik cukurları vardır. Vidaniörlerln cektirirler pisliklerl. K3yden iki knometre yuVarda boş bir arazl var. Orada derin çukurlar açarak orıya dökerler.» Vidanjörlerin bir çukuru K 1924 YILINDA YUNANİSTAN'DAN GELEN GÖÇMENLERE KUMBURGAZ'IN ÂRAZİSİ PARASIZ DAĞITILMIŞTI. KURA SONUCU DENİZ KIYISINA ARAZİSİ DÜŞENLER ÖNCE ÜZÜLMÜŞLER, SONRA «BAYRAM YAPMIŞLARDI.» vancılık yapanm. Akşamü^ffl süt gügümlerimi alır, bütün siitü satarım sitelere. Yazı bekleriz burada, Çünkü gelenler yer. içer» karşı da değıllerdir. Böylece alan r az ı . veren razı, ınşaat işlerl büyük bir hııla sürüyor. 1970 yılmda Kumbu^gez'daki mşaatlar ilk kez Imar ve Iskan Bakanltgmm dil ka tini çekiyor. Vılayetlere gön derilcn b\r genelge ile köv içinde yapılen inşaatlar da. llçe Fen Amirliklerinln iznine bağlanıyor. Fakat yıne de durumda bir değişiklik olmuyor. Hatta Muharrem Yıldız'a göre o zamana göre, o zamana kadar 23 kutı Mustafa EKMEKÇİ 50 kuruştan ENİZ kıyısmda *arlası olanlar «Bayram ediyorlar» ama ilk satışlar Muharrem Yıldız'a gore. «Metresl (m2) 50 kuruştan» yapılıyor. 56 donumluk yerler 300 500 liraya gıdıyor. Yine de memnundur koylü bu durum dan. Çünkü o güne kadar Kumburgaz'da 100 lirayı bile bir arada gören kışi yoktur. Derken arsa fiyatlan bir liraya, 2 5 liraya, 15 liraya, 50 liraya kadar yükseliyor. Tam bu sırada da köyün sahili bıtiyor. Yani köylünün elinden çıkrmş oluyor lebiderya arsalar. Üç beş ayncası dışında bu ilk müşteriler aısa kotnisyonculandır. Gelecepi gören uyanık işadamlan ^aha sonra m2 başına binlerce lira kar ederek yazhk ev peşinde koşanlara satıyor!ar arsalan. Yatıi Kumburgiz'm kaymafemı kövlüler de«:il. aracılar yiyorlar. Kumburgj7 Itöyünün içindeki çe^me taşı. On yüzünde Yunanca yazılar var, arka yüzünde vasıta ve hah yıkamanın yasak olduğu pek uygun olmayan bir dille belirtiliyor.. boşaltmak ıçın sıte sakitılerınden aldığı ücret 2 3 1 ın lira arasmda. Muhtara gcre «Millet tatilde bol yeyip. Lol içtiği için» fosseptıkler 15 gunde bir doluyor. Yani her site içm fosseptik çukuru bo şaltma ücreti ayda 4 6 tin lırayı buluyor Çöp işı ıhale edıhyor Mü teahhitler 1.5 milyon lirava topluyorlar Kumburgaz'ın çoplerini. Bu parayı muhtarlık peşın ödüyor. Sonra tütun sıtelere boluşturuyor Sl teler de Yonetım Kurullorı kanahyla daıre sahıplerın den topluyorlar parayı Arada biraz da muhtariiğa kalıyor dogal olarak Bununla «Sağı solu güzelIeştiriHyor» Koyun Bu «sağı soiu* 5«3rduğum muhtar, sağına & o luna bakıyor ama guzclleşmış bir ver gosteremıyor Işı boylesıne kurcalayışım muhtar Resul Caner'in canını sıkıyor biraz. «Senm Islanbul'unda, diyor, «Çöpler onbeş günde bir alımr. Biz burada isi regolasına soktuğumuz için tebrik ediyorlar. Bir sitede 200 kist oturuyor. O gördüğün ç3pler günlüktür. Her gün çöp toplar kamyonlar. Ama vetiştiremiyorlar.» Ölü Deniz, Deli Deniz... Gemide •Cumhuriyet* okurlan oldugunu da gördüm. Yanlanna yaklaşıp: Aaa, biliyor musunuz? Ben bu gazetenîn yazanyım! dıyemem ya... Denizyolları'nr'an Bîrsen Hanım Anımsadınız mı? dedi. Ben Figen'in arkadaşıyım. Sizi gorduğume sevindim. Ben de! Birsen Hanım, nramsındakilere söylemiş olmalı. Cuneyt Bey de, çok ince bir genç. Sağla. solla selâmlaşmaya başladık Fethiye'de tura cıkacaklar, sabah Katrancı'ya. öğleden sonra Ölü Deniz'e gldecekler. Bea Fethiye'de dolaşmayı. dost gezisi yapmayı yeğliyorum. İyi de etmişim! Fetniye çarşısında. «anı eşvatarı» dükkanınöa Ozdemir Duru ile konuştuk. Dükkanm adı. eşi Ekin" in admı tasıyor. Özdemir Duru, Tank Dursun K'nın «Denizin Kanı»nda oynamjş. Dokuz yıl önce gelmişler, Özdemir Duru ile Ekin. Ozdemir Duru anlatıyon Bu yıl Fethiye. Eörmedigi turisti gördü, Ancak. gelen turistlerin para harcamaları sözkonusu değil. Bu da Avrupa'daki ekonotnik durumun s,onucu. Bu yıl. «yat turizmi* geliştt Buna karşıhk. yatlann sığmdığı Olü Deniz» vatlara kapatıldı. Yatlann, Ölü Deni7*e girmelerini yasaklama öne risini Özdemir Duru getirmiş. İlçe'deki Turizm Kurulu'na bu önerivi benımsetmişti Özdemlr Duru söyle diyordu: Ölü deniz, yatlara kapatümazsa. üç beş yıl sonra ikinci bir «ffaftç» olacaktır. Bir yabancı şöyle demiştl: Ölü Denizde tek hucrell canlılar yaşamaktadır. Onun için burada yuzmek bile günah1 Özdemir Duru"nun bu görüşüne karşıhk. yatı da bulunan, «Deniz Kamp» sahıbi Gürbüz Gürkan, daha da dertli: Olü Deniz'de denize girilmekte. Oysa Ölü Deniz pek temiz degil! Geçenlerde, lculaklannaan hastalandı, burada denize giren btr Alman çocugu. Olü Deniz'de oteller, moteller var. Asıl bunlar zarar veriyor Ölü Deniz'e Gürbüz Gürkan'ı yıllardır tanırım. Eşi Hülya lle birlikte, burada 'Deniz Kamp»ı kurdu. Özellikle yabancı turistter akm etti. Ölü Deniz'in durgunluğuna karşılık, Deniz Kamp'ın deli denlzi çarpıcu Dalgalar, yüzerken insanın üstünden aşıp aşıp gldiyor. Kıyıya sürüklüyor çocuklan. Dalgalarla bcğuşmak güzel. îsmail Gülgec. postu 'Deniz Kampın bltişigindeki »Belcekız Motele sermiş. Ahmet Aras'la birlikte konuşurlarken buldum Gülgeç'ı. Çok şaşırdı görünce. Kapkara yanmıştı güneşte. Cumhuriyet'ten Barış Kudar. eski Cumhuriyet'çi, şimdi Dunya'da Muhsîn Kufeli, «Deniz Kamp»ta kalıyorlardı. Uzun bir süre Hasan Pulur da gelmiş *Deniz Komp»a, sonra sonra gelmez olmuş .. Tanm Orman Bakanlıgı, Deniz Kamp'tan Ölü Deniz'e giden kumsalı telörgüyle kapatmış. Gelen yabancı turisüer. Burasi esir kampı mı? diye takılıyorlarmış... Orman Bakanlıgı zamanında, burası •Milll Park' yapılmış. Ulusal parkın parayla girilen Kapısından geçerek, denize girebiliyorsunuz, Gürbüz Gürkan Orman îçindeki telörgü dursun, ama plaidaki telörgü kalksın! diyor Plaida gezinmek isteyen insana orası yasak olmasın Buralann en gü^el deniri eylul ile ekimde. Kıyıdan. denizin ucundan yol geçirilmesi de. bir sorun yaratmakta. Bakanlı&a birkaç kez başvur muşlar. «ya kıyıdan yolun kaldırtlması, ya da yoJdan yalmz yayalann geçmesi» İçin. Turizm Bakanlığı'ndan gelen uzmanlar da, bu kıyıdan geçen yol konusuna ateş püskürüyorlarmış. Ancak, bakanlıklar arasında da bir uyum yokmuş. Blrinin yaptığını, öbürü bozuyormuş. Bozuk düzen değişecek dîyorlarmış ya, eskisinden de lcötü gidiyormuş 1 Akşam Fethiye Turizm fFeTur)'un •yüzer lofeonta»da, gazetecilere yemeği varmış. FeTur yöneticileri, yemeğe çagırdılar. Geceyansı, bir motorla gemiye yetiştireceklerini söylediler. Fe Tur yöoeticileriyle görüşürken. Serdar Baştürk'ü de görüverdim... Yuzer Lokanta, «Bonsoir» adlı yattaydı. Seketur* da dinlenen Yalçın Doğan İle eşi Sertaş Doğan, eskl parlamenter Sevil Korum ile Ugur Korum, Şadan Gökovalı, Erdal Orhan, oradaydılar. Fe . Tur'un İnce yöneticilerl, konuklan ağırladılar. Yüzer lokanta yola çıkarken, Yalçın Doğan tstanbul'dan telefonla arandı. Üç bakanm istifasını haber verlyorlar; ivedl Ankara'ya dönmesini istiyorlardı. Gezi Yalçın İçin biraz tatsız oldu Gece yansına dogru, bir motorla «Akdeniz» gemisine ugurladılar FeTur'cular. Yüzer Lokanta ile Ahdeniz' gemisinin aynlışı da. görkemll oldu. «Akdeniz» gemisi, uğurlamaya gelen Bonsoir*ı, durup selamladı... D Alan razı, veren razı Y INE Muharrem Yıldız'm verdiği bilpiye göre (kenJisl muhtarlık yaplığı i Köylüler memnun LDIKLARI paraları no yapıyor Kumburgazlılar «Kendilerine gör e bir ihtiyaçlannı gördfller» diyor Muharrem Yıldız, «Kimi ev yaptı, kimi araba. dükkön A Lağım sıüarı tarlalara dökülüyor. Sağlık ve asayiş işleri "Allaha emanet,. Dünyanın en portatif trafik istasyonu df> Kumburgaz'dadır.. JSTANBUL 2. SULH HUKLK HAKtVlLtĞİNDEN 1983/225 Tesbit Tesbit isteyen Kadir Deveci tarafmdan Ha san Basrl Güneş'in mirascılan aleyhine istenilen tesbit davasında: 24 6.1976 tarihinde vefat eden tstanbul Merkez Hal 4 No.lu Çay ocağı eskl işletmecisi Hasan Basri Güneş'in mirascılarının 10 gün İçinde mahketnemize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 29.7. 1982. (Basın: 8158) t LA N CETHAN 2. ASLtYE HtKUK HÂKİMLİGİNDEN Esas No: 980/264 Karar No: 982/170 Davacı Demirceiık Fabrikası Müessesesi vekili tarafmdan davalılar Rukıye Üral, îbrahım Kaya ve Ercüment Tokuş aleyhms açılan lazminat davasmın mahkememizde yapuan açık yargılaması sonunda: Mahkememjiden verilen 3 6..1982 tarıh ve 980/264 ve 982/170 karar savıh ıianıla cîavahiardan Ibrahım Kaya ve Ercüment Tokus hakkırdaki davanm e.tıye bırakılmasına ve diğer davalı Rukıve Ural'da olayda 5/8 oranında kusurlu ba'.ıındugandan muesseseye aıt arabada husule gelen zarar 148 919 TL. olcluğundan bu miktar üzennder. daval; Rukıye Ural'ın 5/8 kusur oram nedeniyle Rukıya Ural'dan 89.949.35 TL 'sınm dava tarıhinden Itiba. rsn kanunı faizı ıle birlikte tahsiline ve davarıya venlmesine fszla jsteğın reddine, kabul olunan kısım üzerinden 492 sayılı harçlar kanjnuna göre 2698. TL. harçtan 991. TL. sı peşin alındışından mütebakı 1707. TL. harcın davah Rukiye Ural'dan tahsiline 14.001. TL. mahkeme ma";ratlannın davalı'arın kusurları nisbetinde kabul ve redde göre davalı Rukıye Ural'dan ahnarak davacıva verilmesine geri kılanm davacı tıhtesmde bırakılmasina dair xarar verılmis davalılar duruşmava gelmediSinden İbrahim Kaya ve Ercüment Toku$ hakkmdaki dava ative bırakıMığmdan dhvalı Rtıkye Ural gösterilen adrpslerınrie bulunmadıŞından <$bu ilpımn ilan tebli^t mahıvetmde 7201 sayıh kanunım 28 ve mutpakip rnaddelen gere^m ce davalı Eukıye Ural adına ılanen tebü* olunur. 20.7.1182 (Basın: 19443) 5374 ILAN CEYHAN 2. ASLtYE HUKl'K HAKlMLtGtNDEN Esas No: 981/441 Karar No: 982/226 Davacj Armağan Naile Yüce (bilgi) vt>kili tarafmdan davah Celal Bılgi alehıne açılan boşanma davasınm mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda. Davolı Celal Bılgı aleyhmp açılan bosanma davası mafikememizın 981/441 esas 982/226 karar ve 9 7 1982 ta'"fihlı ilamı ile taraflar etasmda şıddetli geçımsızlık bulunup geç:msızlığe davalınıtı sebebıyet verdığmden taraflann bundan böyle bir araya gelıp kankoca hayatını devam ettiremeyecekıenne ırıahkemece de kanaat hasıl olduğunöan Diyaain Fokluca kbyü cilt W2/ sayfa: 28, hane: 14'de nüfusa kayıtlı taraflann şiddetli geçimsizlik nedeni ile BOŞANMALARINA harç peşin almdığından harç alınmasma yer olmadıgma taraflara evlenmekten memnuiyet hususunda müddet tayinince tekdiren yer olmadığına, taraflann müşterek çocuklan 980 dogumlu ŞAHNUR'un velayet hakkmm davacıya verılmesine davalmın çocuklar Şahnur'u dini bayramlann ikinci gününde saır aylann beşir.cı gününde davacı nezaretinde görfîşmesine izm verılmesme 5000. TL. vekalet Ucretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine yapılan mahkeme masraflan 13.600. TL.'nm davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmis davalı duruşmaya şelmediğinden karar gıyabmda verilmis olup işbu ilanm davalı Celal Bilgı'nin gbsterılen adresinda bulunmadığmdan ilanm ilam teblığı mahiyetınde 7201 sayılı kanunun 28. ve müteakip maddeleri geıeğince davalı Celal Bilgi adına ilanen tebUg olunur. 20.7.1982 (Basın: 19457) 5373 Su sorunu U sorunu? «Bak», diyor muhtar, »Su dersen haklısın Kum burgaz'da su sorunu var. 'Taşıma suyla d3J"ir men döner mi?'» dıye SO<TJyor once kendı kendme San ra kendısı yanıtlıvon «Kum burgaz'da dönüyor.» Verdiği bılgıye gore bir tanker su (10 ton) 1500 2000 liraya alıcı buluyor Kumburgaz'da. Fakat bu su «Içmek için değil, dus muş yapmak için.» Içme suyu için Kumburgaz sakinlerl. arabalanna doldurdukları plastik bıdonlarla yakın köv lerin çesme başlannda kuyruk oluşturup, köy kahvesinde oturan köylülerin Laf ta sonu eğlencesini olaîturuvorlai". Kumburgaz'ın bir Sağlık Oca^ı var Ama içinde bir ebcden baska kimse vok. Tki uç vıl önce bir doktor selıp 15 gun kadar tatıl yaoıyor, sonra ortftdan kavbo'uyor Dıspan^pr nlarak Huvuk çekmece'ye baslı olduklornrian bır hastalık oldu n.u, Buvükçekmece'nın voluiıu tutuvorlar. Her yıl kurul&n yazlık karakol bu yıl kuıulmadıftından asavıs ışlerı Al lah'a emanot» Kumburga/'da. Bu bölgede. «Dünyamn en portatif trafik istasyonunu» kuran trafik polıslcri dP asağı vııkan «Dünvanın rn tphlikPİi •rafilî akıînı nı» bir carhr ıcnden vo: t'mr'e ıığrasıvoriar S MEVLİT Acısını unutamadığımız Oğuz AKKANın aziz ruhuna ithafen 1 Ağustos Pazar (YARIN) öğle namazmdan sonra Kuzguncuk Camiinde Mevlidi Şerif okunacaktır. Akraba, dost ve din kardeşlerimizin teşriflerini rica ederiz. AİLESİ INŞAAT ILANI T. Zirai Donatım Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden 1 Kurumumuz 1982 yılı yatırım programında yer alan ve aşağıda yeri, keşif be delı, işın adı ve geçicı teminatı ile müteahhitlik karnesi belırtilen ış kapalı zarf usuiu ile ihale edilecektir. Işin Yeri Bursa Bl. Md. Yenişehır Şb. Md. Depo sahası Işin Adı 2+2'U tip Keşif Bedell Geçici Teminatı Karne Cinsi B YARTN: Deniz sefpri u,5vuna «cefa tt\N FATIH 1. ASMYE HL'KUh HAKniLlC.INDEN 1.98'J / 317 Davacı Reşat Susarıığur vekılı tarafmdan açılnuş olan oğlu Adnan Susarut;ur'un gaıplık da\,'.sının yapılan duruşmasında Istanbul, Fatih, Abdı Çelebı Mahallesı Cılt No: 001/02, Sayfa No 59, kütuk sıra No' 132'de nüfusa kayıtlı Reşat ve Hacer oğlu 1934 doğumlu Adnan Susarugur"un 30 yıldan ben ka yıp olduğu, kendısmden hıç bır haber alınamadığı bütün aramalara rağmen nereye gıttığının büınemedığmden kendismi büen, ta nıyan ve, gorenlerın Mahkememızın 982/317 esasında kayıtlı ve 10.9.1982 saat 14.00'e muall'ak bulunan dava dosyasma bıldirmeleri M.K. 32 maddesi geregince ilanen tebliğ olunur. (B 8140 / 5377) 15.520.224. 465.607. 2 Ihale T.Z.D.K. Bursa Bölge Müdürlüğünde 17.8.1982 günü saat 14.00'de yapıîacaktır. 3 Ihale dosyası Bölge Müdürlüğünde ve Yenışehir Şube Müdürlüğünde mesai g'inerinde ve mesai saatlerinde görülecektir 4 Ihaleye iştırak edeceklerin 16 81682 günü saat 12.00'ye kadar Bölgemiz Tnşaat Emlak Komisyonundan yeterlilik belgesi almalan gerekmektedir. 5 Yeterlik belgesi almak İçin asağda yazılı belgelerle birlikte 11.8.1982 günü tnesal bitimine kadar Bölge Müdürlügumüze müracaat etmeleri gerekmektedir. a) Yapı araçlan bildirisi Noterden lasdikli, b) Teknik personel bildirisi Noterden tasdikli, c) Taahhüt beyannamesi. sermaye ve Vredi lmkânlannı bildiren mali durum bildirisi (Bankalardan tasdikli). d) 1982 yılı tasdikli Ticaret Odası kayıt belgesi, 6 Istekliler, ekslltme şartnamesine uygun olarak hazırlayacaklan teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Bölge Müdürlügürtıüze vereceklerdir. 7 Telgrafla yapılacak başvurular ve postadakl gecikmeler kabul edilmez. 8 Kurumumuz 2490 sayıh kanuna tabi değildir. Ilan olunur. TÜRKIYE ZtRAt DONATIM KURUMU Bursa Bölge Müdürlügü (Basın: 19438) . 5372
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog