Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 ANAYASA TASARISININ kıyaslamalı TAM METNİ 11n. AND tÇMESt. MADDE 96 Cumhurbaşkanı, görevtae bıujlarken TBMM önünde şöyle and lçer> •Cumhurbaşkanı sıfatıyla TOrk devletinin. bagımsızlığına, vatanm ve mllletln bütünlüfcüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacagıma, milletin kayıtsız şartsız egemenllğini ve Anayasa'yı sayacagıma ve savunacağıma. insan haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelertnden ve tarafsızhktan ayrılmayacagıma, Türklye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldıgım görevl yerlne getirmek lçin bütün gücümle ve varlıgımla çahşacağıma namusum üzerine söz verirün.» D GÖREV VE YETKÎLERÎ: MADDE 113 Cumhurbaşkam, devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milletin birligini temsil eder. Cumhurbaşkanı, Anayasa'mn uygulamasını, devlet organlannın düzenli ve uyumlu çahşmasını gözetir. Cumhurbaşkanı gerekli gördükçe Bakanlar Kurulu'nu başkanhğı altında toplantıya çağınr, yabancı devletlere Turk devletinin temsilcilerinl gönderir ve Türkiye'ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul edor. milletlerarası andlaşmalan onaylar ve yayımlar, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir. ölüm cezalannm yertne getirilmesine karar verir veya af yetkisine dayanarak ölüm cezasını müebbet agır hapis cezasına çevtrebilir. Cumhurbaşkanı, aynca, Anayasa ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir ve yetklleri kullanır. Doc. Isıkli: 52 sayılı bildiri gözden gecirilmeli ANKARA (Cumhuriyet Btt rosu) SBP öğretim üye lerinden Doç. Dr. Alpaslan Işıklı, anayasa tasarısı ko nusunda görüşierini açıklarken, «Anayasa tasarısı, ana hatları ile, 12 Eylül ile fiilen oluşturuJmuş bulunan siyasıl, pkonomik yapı ve işleyişl belli bir yorumla algılayarak, yazıh blr metne dökme ve anayasal çerçevesîni bu yolla belirleme eğilimi yansıtmaktadır» deül. Işıklı, aynca şu görüşlere yer verdi" «Amerikan devlet adamı Jefferson'un ünlü demokra si tanımından esinlenerek ifade etmek g<»rekirse, demokrasiye yeniden geçiş doğrrultusunda, anlamlı bir adım teşkil etmesi gereken anayasanm beiîrlenmesi do layısıyle ortaya çıkan sorunlar,» <haîk İçin ve halk tarafından> ilkelerinln ayrılmazlığıuı bir kere daha açıkca gösteııuektedlr. Bu nedenle, halkın etkin ve ge niş bir Mçımde katılımının gerçekleşraesi açısından önem taşıvan ansurların. bu arada, 52 sayıu bildirinin yeniden sözden geçirilmesi gereğinin eünrieme getirilnıiş bulunma.sının isabetli olduğu in;ınc;ndayım.» lyasi, ekonomih ve toplumsal olaylann ağırhğı Cumhuriyet Gazete~ si okurlarım magazin dünyası haberlerinden yohsun bırakıyor. Hemen burnumuzun dibinde Bey rut'ta top sesleri dinmiyor. lsrail taU dınyor mu, çehiliyor mu belli değil. Banker Kastelli İsviçre'de dolaşırken, kendilerine guvenli bir yol seçenler» Sirkeci'de behleşiyor. Oysa magazin dunyası birbirinden önemli (!) haberlerle dolu. Biz bu hafta magazin dergüenni tarayarak bu haberieri derledih. İlginizi çeheceğlni umuyoruz. 1961 1982 1961 III. GÖREV VE YETKİLERİ, MADDE 97 Cumhurbaşkam devletin başıdır, Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milletin birligini temsil eder. Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder, yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerinl gönderir ve Türkiye'ye gönderilen yabancı devlet temsilcilerinl kabul eder. Milletlerarası andlaşmalan onaylar ve yayınlar. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalaruu hafirietebilir veya kaldırabUir. 1982 E. SORUMSUZLUĞU: MADDE 114 Cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili lşlemlerden sorumlu degildir. Cumhurbaşkam'nın Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalanna gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışmdaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır, bu kararlardan Başbakan ve ilgili Bakan sorumludur. 1961 IV. SORUMSUZLUĞU» MADDE 98 Cumhurbaşkanı. gorevtyle IIgîli işlemlerinden sorumlu degildir. Cumhurbaşkam'nın bütün kararlan, Başba/./",.'.,.'«. kan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ile ilgili bakan sorumludur. ' A. Cumhurbaşkanı'nca istenilecek konularda lncelemeler yapmak ve görüg bildirmek, B. Cumhurbaşkanı'nın. Anayasa'nm 109'ncu maddesine göre kanunlan bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Miliet Meclisi'ne geri gönderme yetkisini kullanmasından önce görüş bildirmek, D. DEVLET DANIŞMA KONSEY1 UYELERÎ İLE ÎLGİLİ HÜKÜMLER: A. AND İÇME: MADDE 120 Devlet Danışma Konseyl üyeleri göreve başlarken Anayasa'nın 93'uncü maddesindeki metne uygun olarak and içerler. B. DOKUNULMA2UK: MADDE 121 Devlet Danışma Konseyi üyeleri, konseydeki çalışmalannda açıkladıklan görüşlerinden ve kullandıklan oylardan sorumlu tutulamazlar ve Anayasa'nın 95'inci maddesinde yasama meclisi üyeleri için öngörülen dokunulmazlıktan yararlanırlar. C. ÜYELİKLE BAĞDAŞMAYAN ÎŞLER: MADDE 122 Devlet Danışma Konseyi'nce seçilenler. devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile bunlara bağh kurum ve kuruluşlarda, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan dogruya veya dolayısıyle katıldıklan ve ilgili olduklan teşebbüs ve ortakhklarda görev alamazlar .bunlara ait herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler ve bunların taraf olduğu anlaşmazlıklarda temsilcilik, hakemlik veya vekalet görevl yapamazlar. D. ÜYELİĞİN DÜŞMESİ: MADDE 123 Devlet Danışma Konseyi üyeligi. istifa, kısıtlanma, üyelikle bağdaşmayan bir iş kabul etme, taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan altı ay veya daha fazla agır hapis veya hapis cezasına hüküm giyme veya konsey toplantılarına bir vıl içinde izinsiz veya özürsüz olarak kırkbes gün katılmama hailertnde. konseyin karan ile düşer. E. AYLIK VE ÖDENEKLERÎ: MADDE 124 Devlet Danışma Konseyl üyelertnin aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir, aylık ve ödeneklerinin en çok üç ayhk peşin ödenebilir. F. DEVLET DANIŞMA KONSEYÎ'NÎN ÇALIŞMASINA ÎLİŞKÎN HÜKÜMLER: MADDE 125 Cumhurbaskam, konseyin tabii başkanıdır. Konsey, başkan ve başkan vekllinl seçer, Başkanlık Divanı'nm diğer üyeleri, içtüzüğe göre seçilir. Başkanlık Divanı'nın görev süresi iki yıldır. Konsey, üye tamsayısının salt çogunluğu ile toplanır ve Içtüzüğünde aksine bir hüküm bulunmayan hallerde, toplantıya katılanlann salt çoğunlugu ile karar verir. Konseyin toplantı dönemi içtüzüğünde gösterilir. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü zaman konseyi toplantıya çağınr. Konsey, çalışmalannı kendl yapacagı içtüzüğe göre yü"ütür. n. BAKANLAR KURULU: A. KURULUŞ: MADDE 126 Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakan«ardan oluşur. Başbakan, Cumhurbaşkanı'nca Türkiye Büyük Miliet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasmdan atanır, usulüne uygun olarak Cumhurbaşkanı'nca görevine son verilebilir. Bakanlar, Türkiye Büyük Miliet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasmdan Başbakan'ca seçilir ve Cumhurbaşkanı'nca atanır, gerektiğinde Başbakan'm önerisl üzerine Cumhurbaşkanı'nca görevlerine son verilir. > *r Jigololar ve çocuk arkıcı Sevim Tu na bilinmez kaçıncı baharını yaşıyor. Bu yüz den magazin dergileri onu «yıllanmış şarab»a benzetiyorlar. Torunlan olduğu için başka bir adı da «Güzel büyükanne». Geçtiğimiz günlerde sanatçının kendlsinden oldukça genç blrl ile ev lenmesi magazin basını için önemli konuların Ş dan birl oldu. Hemen söylentiler çıkarıldı. «Se vim Tuna Jigololara pa ra yediriyor» diye. Ardın dan da Sevim Tuna'nm dedikodulara verdığl ya nıtlar... «Güzel büyükanne» şu sözlerle yanıt veriyordu dedikodulara: «Jigololara yedirecek pa ram yok». Daha sonra «Gençlere taş çıkartan yıldız» şöyle sürdürüyor du konuşmasım: «Bir ke re benim kocam issiz Baspiskopos Runcie İstanbuldaki azınlıkların huzurlu olduğunu söyledi İstanbul, (a.a.) Anglikan Kilisesi dini lideri Can terbury Başpiskoposu Rabert Runcie, Istanbul'daki azınlıklar ile görüşmeler yaptığmı, Hristiyan Rum Ortodoks ve Süryani azınlıkların varhklarını huzur lu bir şekilde sürdürdükleri ni söyledi ve bundan mutluluk duyduğunu kaydetti. Canterbury Başpiskoposu Runcie dün Sheraton Otelinde gazetecilerle İstanbul jdakl temaslarını Içapsayan bir sohbet toplantısı yaptı. Basın mensuplarınm çeşitli sorulanm cevaplandıran Canterbury Başpiskoposu Runcie, dünyadaki tüm din ler arasındaki inanç birli ğine ve dostluğa inandığım söyledi. Baspiskopos Runcie bu a rada, îngilız Kiliseler Birliğinin Lübnan'da sivil hal kın kıyımını kınayan bir bildiri yaymladığmı da belirtti. Rüdiride sivil halkın uğradığı büyük katlıamdan duyulan üzüntünün dile getirilerek, aynca îsra il'in Filistinlilere insanca yasama hakkı tanırnası gerektiğini vurgulandığını kaydetti. güçsüz değil. Güzel bir îşi var. Otomotiv sanayine yedek parça yapıyor. Bunları çıkaranlar piyasadakl kıskanç hatanlardan başkası değil». Sevim Tuna sözlerini şöyle bağhyordu: «Bu lafları uyduranlar, ben bıraksam kocamı ka parlar ve para yedirmeye kendilerl yeltenirler». Başka bir dergide ise Sevhn Ttına'nın çocuk hasretinden söz edlliyor ve sanatçının ağzın dan sunlar yazılıyordu: «Bir de tekrar anne olursam o zaman degrmeyin keyfime. Torunlarla birlikte çocuk bUyütmek kimbilir ne zevkll olur değil nıi». Haberde Sevlm Tuna' nın yaşı belirtilmediğln den, bu sözlerin blr lstek mi, yoksa blr düş mü olduğu anlaşümıyordu. "Müzelik,, Bülent arkıcı Bülent Ersoy'un amatör bir ressam tarafmdan yapılan resminin îstanbul Festivali çerçevesinde açılan sergide yer alması magazin basınımızın «Bü lent Ersoy müzelik oldu» şeklindekl manşetlerine yol açtı. Verılen bılgiye göre, grafiker ressam Aydın tflken'in «Isimslz • 1» adll tablosu yanşmada dereceye girerek Resim ve Heykel müzesinde sergilenmisti. Tabloda Bülent Ersoy kadınlaşmış haliyle ve elınde yansı soyulmuş bir muzla görulüyordu. 1982 F. SORUMLULUĞU: MADDE 115 Cumhurbaşkanı. vatan hainliğinden dolayı, Türkiye Büyük Miliet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en. az üçte ikisinin vereceği kararla suçlandırır. Evinin her köşesini yeniledi., 1961 V. SORUMLULUĞUı MADDE 99 Cumhurbaşkanı, vatan hainliginden dolayı, TBMM üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az üçte ikisinin meclislerin birleşik toplantısında vereceği kararla suçlandınlır. B) BAKANLAR KURULUı I. KURULUŞı MADDE 102 Bakanlar Kurulu. Başbakan ve bakanlardan kuruludur. Başbakan, Cumhurbaşkanı'nca TBMM üyeleri arasmdan atanır. Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterHUğine sahip olanlar arasmdan Başbakan'ca seçilir ve Cumhurbaşkanı'nca atanır. 3 mîByon liraya malolan dekorasyon arkıcı Behiye Aksoy «su sıcote yaz gunlennde» herhes denize giderken evini doşüyor ve bu iş için 3 milyon lıra harcadığını anlatıyor. Çünkü 'boyle mutlu oluyor» sanatçı. 'Evinin her koşesmi yenileyen Aksoy müzih settni bile değıştirmeyi unutmamış, renkli teievizyon ve videoyu da geçtiğimiz günlerde almış. Bu arada edindıgi bir yeni merahı daha olmuş: Antıka fener ve avizeler. Böylesine büyük bir iş de feuçüfe masraflarla olacah iş değil tabii. Ama Behiye Aksoy evi için 3 müyon lıra harcamaktan hiç çekinmemiş.» Ş Fuarda bacak savası azan Şorav ile Ahn Tuğba arasında kıyasıya süren bacak savasma Amenka'dan dönen Serpll Barlas'ın da «bacajmın tozuyla» katıldığı bildiriliyor. Haberde Nazan Şoray'la aynı gazıno da (tzmir'de Ekici Över gazinosunda) sahneye çıKacağı belirtilen Serpil Barlas'ın sadece repertuarı ile değil, «bacaklarıyla da Nazan Şoray'la boy ölçUşeceği» belirtlliyor ve Serpil Barlas»m şu sözlerine yer veriliyor: «Epeydir sahneye çıkma. dım. Çok hırsh ve lddialıyım. Nazan ŞoraVla aynı ^azinoda çaiışacafeım ama, ben onu lıarcanm. Çünkü, aylardır buRünü bekliyorum, kimip üstün olduğu sahnede ortaya çıkacak.» 1982 B. GÖREVE BAŞLAMA VE GÜVEN OYU: MADDE 127 Bakanlar Kurulu'nun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Mecisi'ne sunulur. Türkiye Büyük Miliet Meclisi tatilde ise toplantıya çağnlır. Bakanlar Kurulu'nun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafmdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunur ve güven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. N 1982 G. CUMHURBAŞKANI'NA VEKtLLÎK ETME: MADDE 116 Cumhurbaşkam'nın hastalık ve yurt dışma çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hailertnde, görevine dönmesine kadar ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Miliet Meclisi Başkam Cumhurbaşkanlığı'na vekillik eder ve Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır 1961 VI. CUMHURBAŞKANI'NA VEKİLLİK ETMEt MADDE 100 Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışma çıkma gibl sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Cumhuriyet Senatosu Başkanı Cumhurbaşkanhğı'na vekillik eder. 1961 II. İŞE BAŞLAMA VE GÜVENOYU. A) GÖREVE BAŞLARKEN GÜVEN OYUi MADDE 103 Bakanlar Kurulu'nun listesi tam olarak meclislere sunulur. Mecllsler tatilde ise toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulu'nun programı, kuruluşundan en geç bir hafta İçinde Başbakan veya bir bakan tarafmdan meclislerde okunur ve Millet Meclisi'nde güven oyuna başvurulur. Güven oyu İÇİn görüşmeler, programın okunmasından lld tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. Basın teknolojisinde son gelismeler tartısılıyor Avrupa güzelimiz ve sosyete capkını vrupa güzelimiz Nazlı Oeniz Kuruoğlu sık sık magazin dergilerinde boy gösteriyor. Bazen vücudundaki kılları «epilasyon» yoluyla aldırırken, bazen de aşk öykülenne adı karışarak... Nazlı Deniz Kuruoğlu bir röportajında idealindeki er keği tanıtırken şöyle demiş: «Kumral renkli gözlü, nzun boylu, sert ifadeli, yüz hatları keskin ve köşeli. Yaşı da 30'un üzerinde olınalı.» işte bu sözlerden yola çıkan dergi muhabıri Avrupa güzelimizin belirli birisini taril ettiğinden kuşiıulanmış ve beklemeye başlamış.. «Ama sosyete ve sanat dünyasında son RÜnlerde do laşan söylentiler öyle pek usnın beklemesine fırsat vermemiş. Kulaktan kulağa ulaşanlara göre Avrupa Güzelimiz aşık. Ahmet Mavîtan adındaki sosyetenin çap kın bekarı ile her an evlebilirdi.» Yazıda Ahmet Mavitan'ın kimliği de şu satırlaria açıklanıyordu: «Hanl şu Ajda Pekkan ile nişanlanan, başından bir çok gitnül serüveni geçen, hatta adı son günlerde şarkıcı Ahu Tuğba ile birlikte anılnıaya başlayan Ahmet Ma\itan.> 1982 H. GÖREVİN SONA ERMESİ VE YENÎ CUMHURBAŞKANI SEÇİMt: MADDE 117 Cumhurbaşkanı'na görev süresinîn dolmasına virmi gün kalınca veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca Türkiye Büyük Mıllet Meclisi yeni Cumhurbaşkanı'm secer Her tki halde de Cumhurbaşkanlığı için gösterilecek adayların. seçime başlama tarihinden önceki on gün içinde Meclis Başkanlık Divanı'na bildirilmesi gerekir. Türkiye Büyük Miliet Meclisi toplantı halinde değilse. hemen toplantıya ca£ırılır. Görevi biten Cumhurbaşkanları'nm, sonraki yasama çartları ve imkânları kanunla düzenlenir 1961 Vn. GÖREVİN SONA ERMESİ VE YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇtMİ: MADDE 101 Cumhurbaşkam'nın görev sflresinin dolmasına 15 gün kalınca veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca, TBMM yeni Cumhurbaşkanı'nı seçer. TBMM toplanık değilse hemen toplantıya çağnlır. 1982 3L DEVLET DANIŞMA KONSEYÎS I. KURULUŞU: MADDE 118 Cumhurbaşkanı'na danışmanlık yapmak uzere Devlet Danışma Konseyl kurulur. Konsey aşagıdaki üyelerden oluşun A. Tabii üyeler: Eski Cumhurbaşkanlan ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanlan ile eski Genelkurmay Başkanlan Konsey'in tabii üyelerldir, B. Cumhurbaşkanı'nca. devlete ve millete üstün hlzmetlerde bulunmuş kişiler arasmdan seçilecek yirmi üye. C Konsey'in tabii üyeleri ile Cumhurbaşkanı'nca seçilen üyelerin birlikte, (B) fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan ktşiler arasmdan seçecekleri on üye. Devlet Danışma Konseyi üyeleri, tabii üyeler dışmda, yetmtşbeş vaşını aşmamak üzere, altı yıl süre İle görev ya^ parlar, süresini tamamlayan üye yeniden seçilebillr; II. GÖREVLERlt MADDE 110 Devlet Danışma Konaeyi'nin görevleri sunlardın tstanbul, (ANKA) Hür riyet Vakfı tarafmdan düzenlenen «Basın teknolojisinde son gelismeler ve Arupa 82 Fuarın'dan izlenim ler» konulu seminer dün İs tanbul'da başladı. Hürriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan vekili Arda Gedlk semlner'in açış konuşmasında Hürriyet vak1982 fmm yapısı ve felsefesl hak C. GÖREV SIRASINDA GÜVEN OYU: kmda bilgi verdi. MADDE 128 Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Hürriyet gazetesinln Ge Kurulu'nda gorüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Mec nel Yayın Müdürü Çetin Elisi'nden güven isteyebilir. meç ise gazetenin tek merGüven isteml, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildiril kezde basılan bir sanayi ko mesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüş lu olmaktan çıktığma da de melerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz. ğinerek şunları söyledi: Güven ıstemı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğuy«Gazeteler tstanbul, Ankala reddedilebilir. ra, tzmlr ve Adana illerin de dört matbaada basılı1961 yor. yakımla beşinciye geçe cekler. Eger beşinciye geçe B) GÖREV SIRASINDA GÜVEN OYUi memişlerse hangi ill seçeMADDE 104 Başbakan, gerekli görürse ceklerine hentiz karar vere Bakanlar Kurulu'nda gorüştükten sonra Millet memelerindendir.» Mecllsi'nden güven isteyebilir. Ankara, îstanbul, tzmlr Cüven istemi, Millet Meclisi'ne blldlrilmeve Eskişehir'de bulunan ba sinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedik sm yayın yüksek okulları nm bazı öğretim üyeleri ile çe oya konulamaz. matbaacılık okullarmm eGüven isteml, ancak Oye tamsayısının salt ğitmenlerl ve öğrencileriçoğunluguyla reddedilir. nln katıldığı seminer iki gün sürecek. 1982 D GÖREV VE SÎYAS1 SORUMLULUKi MADDE 129 Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun genel sivasetini belirler ve bakanlarla işbirliği halinde yürütür. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her bakan, yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakllerin eylem ve işlemlerinden aynca sorumludur. Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumdacü^ A Bu hafta Magazin Dünyası'ndaki haberlerin «en 5nemlileri» bunlar. îsteJ gülün, ister ağlayın. jCastelli'nin filmi sviçre'ye kaçan Ban ker Kastelli'nin ya^ şam öyküsünün fılme almaçağı daha öneeden duyurulmuştu. Film . San Vakfı adına Umit Utku'nun çevireceğı filmde oytıayacak sanatçılar da bulundu. Yapılan sap tamalara göre Banker Kastelli rolunü ufak tefek m a t yaj hileleri ile Kastelli'nin burnundan düşmüs gibi görünecek olan Ahmet Gülhan oynayacak. Kansı Mukadder Özden'i ise, kendisine çok benzeyen Seden Kı> ııltunç canlandıracak. i • Yozgat Vallliğinden aldıgım, şahsima ve Erkan, Gülhan, Gülşen, Nurşen, Coşkun Bayar isimli çocuklarıma ait, üzerime kıyltlı pasaportu kaybettim. Geçersi?dir. Bebek BAYAR YİTİK Tuzla Piyade Okulu öğrenci kımlik kartımı kaybettim. Hükürasüzdür. Yaka No: 5855 MUunet KOCAMAN SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog