Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 31 TEMMUZ 1982 EKDNOMIDE Sayıştay, dört koşulun birarada buhmması şartını arıyor GÜNÜNAYNASj Kafaoğlu, ParaKredi Kurulu Baskanı oldu « Kıdem tazminatı tavanı hizmet ikramiyelerine de uygulanabilir ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Sayıştay Genel Kurulunun toplu iş sözleşmele rine hizmet ikramiyesi ve öteki adlar altında giren ödemelerin kıdem tazminatı sınırlamasma girip girmeyeceğine ilişkin karanmn yazılması tamamlandı. Karann, bu konuda Sayıştay Başkanlığı'ndan görüş soran Maliye Bakanlığı'na bu hafta içinde gönderilmesi bekleniyor. Sayıştay Genel Kurulunım 16 temmuz 1982 tarihinde aldığı kararda «Kıdem tazminatım belirleyen koşullardan dördünün hizmet ikramiyesi ve benzeri ikramiye ve tazminatlarda, (an cak bir arada ve aynenl bu lunması durumunda kıdem tazminatma 2320 sayılı yasa ile getirilen smınn uygulanabileceği» belirtiliyor. Sayıştay Genel Kurulunun sözkonusu karannda aynen şöyle deniliyor: «1475 sayılı tş Kanununun 14 v« 98'inci maddelerinin 2320 sayılı yasayla değiştirilerek kıdem tazminatma yeniden tavan sınırlaması getirilmesi ve bu sımrın aşılması halinda cezal yaptınm öngörülmesi karşısında. 4.6.1979 gün ve 3999/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul karanmn geçerliligini sürdürüp sürdürmediği hususu Gen^ı Kurulda görüşülerekı Hak kazanma süresi, hizmet akdinin sona erme biçimi, hesaplama yöntemi ve ödemeye esas almacak üretim tammı gibi koşullar bakımından kıdem tazminatından farklı nitelik taşıyan ve toplu iş sözleşmelerinde yer alan hükümler uyannca ödenen hizmet ikramiyesi ve yıpranma tazminatı gibi ikramiye ve tazminatların İş Kanununun değişik 14'üncü maddesinde kıdem tazminatı için getirilen tavan sınırlamasına tabi olmayacağı, ancak bu koşullar bakımmdan kıdem tazminatı niteliğinde bulunan ikramiye ve tazminatların ise kıdem taz minatı ile birlikte söz konusu tavan sınırlamasma tabi tutulacağı yolundaki 3999/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul karannm, 2320 sayılı yasanın yürürlüge girmesinden sonra da geçerliligini koruduğuna karar verilmiştir.» KARÂR NE ANLAMA GELİYOR Bu karara göre, toplu is sözleşmelerinde yer alan hü kümler uyannca ödenen, hizmet ikramiyesi ve yıpran ma tazminatı gibi ikramiye ve tazminatlann îş Kanunu nun değişik 14'ncü maddesinde kıdem tazminatı için getirilen tavan sınırlamasına tabi olabilmesi için, bu ikramiye ya da tazminatlann. hem hak kazanma süresi hem hizmet akdinin so na erme biçimi, hem hesaplama yöntemi hem de ödemeye esas alınacak ücret koşullan yönünden kıdem tazminatı ile aynı nitelikte bulunması gerekiyor. Başka bir deyişle bu koşullardan biri bakımından sözgelimi, hak kazanma süresi bakımından kıdem tazmfnatmdan farklı nitelikte olan ikramiye veya tazminatlar kıdem tazminatı için öngörülen tavan sınırlamasma tabi olmayacaktır. Sayıştay Genel Kurulu karan na göre, 2320 sayılı yasa ile getirilen kıdem tazminatı tavan smırlaması şu örneğe uygu lanmayacakür: •îş Kanununun değişik 14'ncü maddesine göre, kıdem tazminatma hak kazan ma süresi bir yıldır. Hizmet ikramiyesine ya da yıpranma tazminatma hak kazanma süresi toplu iş sözlesmesinde bir yıl olarak değil de 10 yıl olarak saptanmışsa. ikramiye ya da tazminat hizmet akdinin sona erme biçimi, hesaplama yöntemi ve ödemeye esas almacak ücret koşullan bakımından, kıdem tazminatı ile aynı nitelikte olsa bile. kıdem tazminatı tavan smırlaması uy gulanmayacaktır.» Sınırlamanm uygulanmaması konusunda uygulamalardan çıkartılabilecek bir başka Örnek ise şöyle: «Hizmet ikramiyesi veya yıpranma tazminatının hesa bma esas almacak ücretin, kıdem tazmitammn hesabına esas almacak ücretle aynı olması durumunda, Öteki üç koşulun herhangi biri ba kımmdan kıdem tazminatm dan farklılık gösteriyorsa, tavan smırlaması yine uygu Ianmayacaktır.» Sayıştay Genel Kurulu ka rarmda, «Hizmet ikramiyesi ve yıpranma tazminatı gibi ikramiye ve tazminatlar» de nildiği için, yalnız hizmet ikramiyesi ve yıpranma taz minatı adı altında yapılan ödemeler değil, örneğin bağ lılık tazminatı veya vefa taz minatı diy« adlandınlan ödemeler anılan dört koşulun «Tümü bakımından kıdem tazminatı ile aynı nitelikte değilse» tavan sınırlamasma bağlı olmayacağı so nucu çıkıyor. Kamu yatırımlarının çogu KİT'ler icin kullanılacak ANKARA (UBA) 1982 yılı programında 868 milyar lira olarak Öngörülen kamu yatınmlarımn yüzde 51.3'ü olan 472 milyar lirasının kamu iktisadi teşebbüslerinin sabit sermaye yatırımlannda kullanılacağı belirlendi. KlTIerin 1982 yılında önfjörülen ted birlerle 35,2 milyar Hra kaynak ödeme fazlası vermesinin beklendi» bUdiril di. 1982 yıllık prosrammda KİTIerin verimliHk ve etkinliğinin artınlması amacı ile yeniden düzenlenmesi Öngörüldü. Bu amaçla yapılacak düzenlemeye uygun olarak bir personel reJiminin belirlenecegi, KİT kaynaklarının verimli alan larda kullanılmasmı sağlamak bakımından. kuruluşlarm verimli olan ve kri tik mal üretenler dışında kalan Iştiraklerinde belirll bir oranın altında olan hisselerinin tasfiye edileceğl bildirildi. Programda KİT'lerin reorganizasyon ikmal edilinceye kadar verimliliği srtıncı, maliyetleri düşürücü tedbirler alacaklan da kaydedildi. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla Para ve Kredl Kurulu Başkanlığma getirildi. Kafaoğ\.u aynca Ekonomik Işler Yüksek Koordinasyon Kurulu Başkanlığmı da yurütecek: Ekonomik Işlerle ilgiü DevleS Bakanhğmın Turgut Ozal'in istifasından sonra kah dınlmasıyla Özal'm Başkanlığmı yaptığı Koordinasyon ile Para ve Kredi Kurullan Başkanlığma yenî Maliye Bakanı Kafaoğlu getirildi. Bakanlar Kurulunca alın«n karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürurlüğe gird1. ANKARA, (a.a.) Cellr vergisi. ikinci taksidUıl ödeme süresi, 2 ağustos pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar uzatıldı. Maliye Bakanlığı Ce lirler Genel Müdürlüğunden bugün yapüan açiklamada, uzatma kararırun. ödeme süresinin sona erme tarihinin hafta sonuna rastlaması dolayısıyla almdığı kaydedildi. Maliye Bakanlığının konuyla ilgili açıklaması şöyledir: «Bilindiği gibi gerçek usulde gelir vergisine Uıbi mükelleflerin gelir ver gisi ikinci taksidini ödeme süresi, 31 temmuz CIK Gelir vergisi 2. faksit ödeme süresi uzatıldı martesi günü sona ermek tedir. Ancak 31 temmuz ve 1 ağustosun tatile rast laması nedeniyle ödeme süresi 2 ağustos pazartesi günü mesai saatl bitiminde sona orecektir. Mü kellefler, bu tarihten sonra yapacaklan ödemeierde ilk ay içın yüzde 30. daha sonraki her ay için ise yüzde üç oranında gecikme zammı ödemek zcrunda kalacaklardır. Yü kümlüler, vergilerini, bağİ! bulunduklan vergi daireslne yatırabileceklerl gibi, Ziraat Bankasınm bir kısım şubeleri veya PTT aracılığıyla ödeyebileceklerdir.» Hızlı büyümeden bunalıma Güney Sanayi dosyası(2) 34 milyarlık fabrikayı kurtarma cabasında bankalar ağır bastı Kenan MORTAN 1980 yılmdan sonra Güney Sanayi için yol daba da daraldı. tstikrar önlemleri sonrası 30 müyar Tllifc bir üretim kapasitesi olan bu kuruluş iç piyasada çok zorlandı. Alacaklar tahsil edilemedi. 1.5 milyar lirayı bulan alacağa karşılık tavuk çiftliği ve hatta tiiskoteğini veren çıktı. Bir ara ödeme sıkışıklığı içindeki Libya'dan 900 milyonluk alacak gelmeyince banka kredilerini ödeyemez hale geldi. 1981 kastm ayında Türklye İktisat Kongresi yapıldığı sırada kamu banka lan Güney Sanayi'ye 5 milyar liralık taze para arıyordu. 1982 yılının haziran ayında (yedi ay sonra) bu gersksinim 13 müyar llraya yUkseltnişti. Bu arada çözüm arayanlar olmadı mı? Bu kere kimse ko nuyu bir üretimi durdurma cid diyeti içinde görmedi. Bürokrasinin ağır çarkı konuyu gUn deme getirmek için 56 ay zorlandı. Bu arada ENKA holdinş gibi bazı kuruluşlar Başbakan Yardımcısı Sayın Turgut özal'm devreye girmesiyla borç verdi. Ancak bu yolle sağlanan 12 milyarın 12 Uniteden oluşan bir fabrikadaki etkisi çok sınırlı kaldı. Fabrika Çukurova Elektrik Şirketine 300 milyon liralüc enerji borcundan ötürü elekfc rik alamayınca 25 haziran tarihinde kspandı. Olay kazma kU rekla bastınlmayacak bir yanpna dönüştü. DPT Müsteşarı Sayın Yıldınm Aktürk ve Mtis teşar Yardımcısı Sayın Prcf. Ekrem Pakderrjrli başkanlığın da özel bir kurtarma timi kuruldu. Ancak operasyonun yapılması için fabrika degerinin tesbitl gerekiyordu. îş Bankası tarafından yapılan tesbitte labrikaya toplam 34 milyar liralık bir değer biçildi. Ve 19 temmuz 1982 tarihincîe îş Baıı kasınm olusturduğu yeni bir yönetim yspısı oluştu. Buna gö re Sapmaz ailesinin hissesi yüzde 20'de kalırken, Türkiye îş Bankası yüzde 40, Ziraat Bankası yüzde 20, SUmerbank ve KNKA holding yüzde 10 olarak belirlendi. Buna karşılık Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararname ile ihracat kredilerimn süresi bir yıl tem dit edildi. Aynca kâr ortaklığı belgesi ile bsnkalardan bu kuruluşa taze para akıtılması sağ landı. Şimdi bu kuruluş ağustos ayı başmda yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor. Ancak bir farklılıkla... Artık Sapmaz imparatorluğundan söz edilmiyor. İmparator yerine artık bir tan tın paylaşılmasından ve «yenî krallardan» söz etmek gerek, Eski ganel müdür sayın Hasan Sapmaz, «artık bankalann sanayicillk dönemi başladıs der ken îş Bankası adayı olarak genel müdürlük görevine atanan Sayın Dr. Atilla Alptekin, «Olay Güney Sanayl olayı değildir. Sanayinin genel talep yetmezliği ve arz fazlalığı hadisesidir. 1885 yılında İse geçiştirilmesi olasıdır» diyerek bu kuruluşun geleceğinden umut var oldugunu söylemek istiyrdu. Öte yandan başbakan. yardımcılığı görevinden aynlarak Side'ye gelen Sayın Turgut Özal bize, «hiç bir kuruluşa özel destek söz konusu olamaz. Kunıluşlann hadiseye adaptasyonlarını kendlleri sağlayacaktır» diyerek, «özal formülünün» 24 ocak kararlanmn bir parçası olduğunu vurguluyordu. Çimenfo fabrikalanmn zor durumda olduğu bildirildi İZMİR, (THA) Çimento fabrikalarınm tümünün maliyet ile satış fiyatları arasındaki btiyük fark nedeniyle ekonomik kriz içersinde bulunduklan ilerl sürülerek bu durumun devam etmesi halinde çlmen to açığımn doğabileceği belirtildi. Ege Bölgesi Sana yi Odası Meclis Başkanı ve Batı Anadolu Çimento Fabrikası Murahhas üyesi Şinasi Ertan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir silre önce çimento fabrikalarınm zam isteği ile Sanayl Bakanlıgma başvurduğunu hatırlattı. Başvuruda çimentonun to nuna 536 lira zammın öngörüldüğüne dikkat çeken Ertan «Maliyet hesapları bunu göstermektedlr.. Bilindiği gibi FuelOil, kâğıt torba elektrik ve işçilik fiyatları son gtinlerde yeniden artmıştır. Dolayısıyla maliyetler büyük ölçüde yükselmiştir.» Özal Formülü Nedir? 12 Mart 1982 tarihinde Resmi Gazete'de yaymlanan kararla olumsuz koşullar içinde bulunan sanayi kuruluşlanna «Özal formülü» olarak adlandı nlan bir yönternle yaklaşım getiriliyor. Bu formülde devletin direk bir kaynak aktarması veya özel kredi uygulaması yerine, bu kuruluşa ortak olmak isteyen bankaya bir envanter yaptmlıyor. Daha sonra ödenmeşl sermaye yetersiz ise sermaye artışma gidiliyor. Artışta eski ortaklann payı dönmüş olarak tutuluyor. Yeni ortak olan banka ve sanayl kuruluşlannm ise sermayede yüzde 51'in üstüada pay olması gerçekleştiriliyor. Kuruluşun taze para ihtiyacı ise ocak 1982'de yürüriüğe güen «Kâr ortakhğı belgesi» ile sağlanıyor. Bankalar bu belgeye göre kuruluşa kredi veriyor, ancak buna karşılık geri ödeme süresi garantisi alıyor. Formülün katıliğı nedeniyle bazı çevreler buna «Şirketlere el değiştirten* formül admı da veriyor. Tüm Sektörlerin mayıs ayı reklam harcamaları 2 milyar lira ÎSTANBUL (a.a.) Türkiye'de tüm sektörlerin nıayıs ayındaki reklam harcamalannın bir müyar 898 milyon 535 bin 900 lira olduğu bildirildi. Yapılan bir araştırmaya göre, mayıs ayı reklam harcamalarında banka rek lamlan yüzde 34 oranında bir yer tutarken, radyo ve televizyondaki banka reklamları için 330 milyon 21 bin 300 lira harcandı. Araştırmada, mayıs ayı içinde basuı, radyo ve televlzyonda bankerler için yapılan reklam harcamalannın ise, toplam 146 mtt yon 894 bin 800 lira olarak belirlendiği kaydedildi. Banka ve banker reklam larını yüzde be$ oranında deterjan ve temizlik malzemeleri reklamlannm izlediği belirtilen araştırmada, deterjan ve temizlik malzemeleri reklamlan i. çin mayıs ayı içinde 95 milyon 164 bin 900 lira narcama yapıldığı açıklandı. Mayıs ayı içinde tüm sek. törlerin basında yeralan reklam harcamalannın top lam btr milyar 15 milyon 941 bin 600 lira olduğu açıklanan araştırmada, televizyona verilen reklamlar için ise, 823 milyon 145 bin 300 lira barcama ya* pıldığı belirtildi. Aynca araştırmada radyoya verilen reklamlar için de 59 mü yon 449 bin lira harcandı ğı da blldirldl. Vakıflar, paralarsnı devlet bankalanna yafıracak ANKARA, (a.a.) Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, kurulan Vakıflann, 31 aralık 19P2 tarihine kadar1 varsa, özel bankaîardaki paralanm yeya yatıracakları paralan devlet bankalanna veya Vakıflar Bankasma yatırmaları gerekiyor. Türk Medeni Kanunu hukümlerine göre kurulan Vakıflar hakkmdaki tüzükde değişiklik yapılma sına ilişkin tüzük, Resmi Gazete'nin dünkü sayısmda yaymlandı. Tüzük î'e Vakıflann vergi muaflığından yararlanma usulleri belirlendi. Buna göre bağışlar dışmda yıllık geliri üç milyon lirayı bulmayan ve mal varlığı 30 milyon liradan az ol«n Vakıflara, vergi muaflığı tanmması esası getirildi.Vakıflann yurt içlnde şube açmak için Vakıflar Genel Müdürlüğünün yurt dışında şube açmak için Dışişleri Bakanlığmın olumlu görüşü üzerine Başbakanlıktan izin almaları koşulu da getirilen tü zükde, halen uluslararası kurumlarla işbirliği yapmakta olan Vakıflann Ea kanlar Kurulundan izin almak üzere, tüzüğün yayım tarihinden itibaran altı ay içinde Dışişleri Ba,kanhğına başvurmalan ge rektiği bildirildi. BtTTt 4 ürünun taban fiyatı acıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Para ve Kredi Kurulu tarafından dört ürünün 1982 alımı için uygulana cak destekleme fiyatiarı açık landı. Buna göre. yüzde 50 randımanh tombul kabuklu fmdığa, 150, sivri kabuklu fmdığa 140, ayçiçeğine 50, ku ru incire 78, kuru üzüme de 183 lira destekleme alım fi yatı verileceği bildirildi Ge çen yıla göre, taban fiyatı artış oranı fındık, kuru ü zümde yüzde 20 olarak ger çekleşirken, kuru incirde yüzde 41.8 ve ayçiçeğinde de yüzde 25 oldu. Resmi Gazete'de yer a'an karara göre, fmdık alım: içia Fiskobirlık, kuru üzi;m ve kuru incir için Tariş, ftyçiçeği için de Traky?»birL;k, Karadenizbirlik, Taris. Gllbirlik ve Güneydoğubirük görevlendirildi. Tanm ve Kredi Kooperatiflerıne de ge rekirse alımlar için gön>v verilebilecek. Fındık alımı ve işlenmes,ine 22.5 milyar, incire 1 milyar 950 milyon, kuru ü:üme 4 milyar 620 milyon, ayçiçeğine de 16 milyar 'ira reeskont kredisi açıldı. Para ve Kredi Kurulünun tebligine göre. iç piyasa fiyatlan destekleme fiyatlarının üstüne çıktığı takdirde destekleme ahmlarını yürüten biılik, Ticaret Bakanîığımn onaymı aldıktan sonra üiPtlciden borsa fiyatlan üstCnden ürün alabilecek. Ürünlere verilen fiyatların geçen yılki karşılaştırması şöyle.Üriin Eski Yeni O»j«n Fındık Kuru İncir Kuru Üzüm Ayçiçek 125 150 Kasfelli oSayı fotokopicilere yaradı İSTANBUL (THA) Kastelli olayından en çok yararlananlar Altın Han çevresindeki fotokopiciler oldu. Fotokopiciler bir süre öncesine kadar durgun olan işlerinin bir anda yoğunlaştığını söyleailer. Fo tokopiciler, Kastellizedelerin ellerindeki vadell, va desiz mevduat sertifikalarmın fotokopilerînl 4 lira dan çıkardıklarını belirtiyorlar. Öte yandan Altın Han önünde ve içinde bulunan bazı mağaza sahip lerinin de fotokopi makinası alarak ayrı bir ekmek kapısı sağladıklan dlkkatl çekti. Bu arada, bazı açık gözler de matbaada bastırmış oldukları talepnmeleri 10 lira karşılığmda Kastellizedelere sattıkiarını ifade ederek böylece yollarını bulduklarım kaydettiler.. Yeni düzenlemeİer öncesi banka sistemimiz? Türk banka sisteminde ilk on banka büyük ağn^hk taşıyor Ekonomi Servisi Bankalarla 1 1 gili yeni düzenlemelerin gündemde ol duğu şu günlerde Türkiye'de tasarruf mevduatı toplayan bankalann 1981 sonu itibariyle toplam mevduat, top lam tasarruf mevduatı tasarruf mev duatı sayılanyla ortalama tasarruf mevduatı büyüklerine ve şube sayı larına bakmanın yararlı olacağmı dü Sündük. 1981 yılı sonu İtibariyle bu ra1981 Top. Mev. (Milyar) 320.2 T. îş Bankası 290.6 TC. Ziraat Bankası 223.8 Akbank 205.8 Yapı ve Kredi Bankası 84.6 Pomukbank 77.6 T. Vakıflar Bankası 59.5 T. Halk Bankası 59.2 Türk Ticaret Bankası 50.5 T. Emlak Kredi Bankası 46.1 T. Garanti Bankası 35.8 tstanbul Bankası 28.3 Anadolu Bankası Uluslararası End., Tic. Bank. 22.3 20.1 Osmanlı Bankası 18.5 T. öğretmenler Bankası 18.0 Etibank 16.8 Hisarbank 12.4 Arap Türk Bankası 11.8 Şekerbank 7.2 T. Imar Bankası Denizcilik Bankaa 4.7 Egebank 4.3 Sümerbank 4.3 îstanbul Emniyet Sandığı 3.8 Eskişehir Bankası 3.5 T. Tütüncüler Bankası 26 Türk Dıs Ticaret Bankası 2.3 Demirbank 2.0 İktisat Bankası 1.1 lller Bankası 0.7 Ortadoğu İktisat Bankası 0.7 Banko di Roma 0.7 Işçi Kredi Bankası 0.6 Milli Aydm Bankası 0.5 Citibank 0.5 Holantse Bank 0.5 Kocaeli Bankası 04 Amertcan Espress ÎBC 0.4 T. Bağcılar Bankası 0.4 Çaybank 0.01 kamlara bakıldığında toplam mevduatm %86'sının, tasarruf mevduatının 1 « %87'sinin ilk on bankada top & landığı görülüyor. İlk sekiz özel ban ka ise toplam mevduatın %61'ini ve tasarruf mevduatının %65'inl elinde bulunduruyor. Bankaları kamu ve özel olarak ayırdığımızda ise toplam mevduatın %68'inin ve tasarruf mev duatınm yüzde 71'inin bile bankalar da bulunduğu görülüyor. 1981 1981 Tas. Mev. Tas. Mev. Sayısı (Milyar) 194.8 7519.158 148.4 5228.212 126.4 2263.085 112.9 2466.714 45.5 665.962 34.8 944.552 28.6 1555.049 37.4 1613.982 26.5 1023.283 26.2 867.550 26.3 302.044 13.8 336.748 8.7 28.228 15.0 265.459 10.0 318.048 9.2 421.579 9.5 50.267 248 7.2 665.678 2.2 18.025 2.8 127.673 2.3 35.353 3.0 82.104 3.6 234.275 1.5 53.253 0.9 63.509 0.6 17.373 0.8 22.163 0.5 14.512 513 0.2 8.611 0.1 39 0.3 18.491 0.2 32.178 0.09 39 0.075 928 0.3 23.576 0.2 19 803 3.006 Şub. Say. 878 1041 602 590 182 267 594 406 288 296 97 113 10 113 116 116 30 2 155 10 50 18 44 50 26 34 6 23 11 1 9 4 10 21 1 2 6 1 9 3 TCDD'de 5 garsonluk için 2500 kişi başvuruda bulundu ESKtŞEHtR (THA) TCDD işletmesine bağlı Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayi Müessesesi'nde boş bulunan 5 garsonluk kadrosu için açılan sınava 2500 kişi başvurunca llgililer beklemediklerl bu kadar çok adayı 4 ayn yerde sınava almak zorunda kaldılar. Yetküilerden alınan bilgiye göre, garsonluk İçin Ukokul mezunu olma şartı arandığl halde başvuranlar arasında ise mezunlannın ve 4 tane de yüksek okul mezununun bulunduğu kaydedildi. Yazıh sınavdan sonra sözlü sınav da yapılacağı ve daha sonra nasıl bir uyKulamaya gidlleceğinin bilinmediği öğrenilüi. Dünya buğday üretiminde düsme bekleniyor Ekonomi Servisi DUnya buğday üretiminin bu yü 457 milyon ton dolayın da gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen yılki buğday üretimi 457 milyon ton tahmin edlliyor. Dtinya Bugday Konse yi (1WC) tarafından yaymlanan rapora göre, ge çen ay yapılan tahmlnlerde 465 milyon ton dolaymda gerçekleşmesi beklenen buğ day üretlmlnin, Sovyetler Blrliğl ve Avusturalya'mn üretimlerlndekl düşüş ne deniyle azalması bekleniyor. Bu gellşmeya paralel 0larak önceki tahminde 98 milyon ton olması beklenen dünya buğday tlcaretinl, özellikle Sovyetler Blrliğl1 nin açığını kapatmak için yapacağı ithalât nedeniyle 100 milyon tona çıkması bekleniyor. öte yandan ÎGEME'nin hazırladığı bir raporda Tür kiye'de 8 milyon 400 bin hektar alana buğday ekiml yapıldığı belirtildi. Hek tar başına verimin 1 ton 550 kilogram olduğu açıklandı. Raporda aynca. Tür kiye'de buğday rekolteslnin geçen yıla göre 200 bin ton eksik gerçekleserek 13 milyon ton olacağı da kay dedlldl. 55 110 40 78 132 50 4J.8 FINDIK FİYATINA TEPKİLER Tombul fındığa 150 lirahk taban fiyatın verilmesi üretici kuruluşlan tarafından tepkiyle karşılandı. Tetme Ziraat Odası 2. Başkanı ( V mal Güven, Üretim maliveti 144 lira olan ürüne bu taban fiyatı uygulamak üreticiyle alay etmektir. Üretim düşük. taban fiyat ise beklenenin çok altında. Uretici olarak ekonomik güçlükler içine düşmüş durumdayız.» Trabzon Ziraat Odası Baş kanı Ahmet Ors, «Bu fi/at, 1981 yılı fındık ürünü maliyeti kadardır. Fındık üretıcisi yine tüccann eline terkedildi» dedi. DO/İZ KURLAR Dövta Ahş Döviz Satış 170.85 171.79 9.91 69.77 3.65 20.08 25.06 63.07 28.16 81.82 12.43 66.79 135.83 594.86 26.57 297.36 49.68 Efektif Alış 167.50 160.00 9.72 68.40 3.40 19.69 24.57 65.83 27.61 11.58 62.21 126.51 554.04 24.75 291.53 46.27 80.22 Efektlf Safcş 172.53 173.47 10 01 70.45 3.69 20.28 DÖVtZtN CÎNSt 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Frsnsız Frangı 1 Hollanda Florim 1 İsveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 îtalyan Liretl 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali 167.50 168.42 9.72 68.40 3.58 19.69 24.57 65.83 27.61 80.22 12.19 65.48 133.17 583.20 26.05 291.53 48.71 25.01 63.68 28.44 82.63 12.56 67.44 137.17 600.70 26.83 300.25 50.17 AITMM GÜMÜŞ 3Ü temmuz 1982 Cumhuriyet 13.15013.250 Reşat kulpsuz 13.70014.200 24 Ayar 2.000 2.010 22 Ayar bllezik 1.800 1.900 Gümüş 3.6003.800. 29 temmuz farl 250 lira düştü fark yok 3530 lira düştü 10 lira düştü fark yok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25 28 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Turizm gelirgider dengesi 38,8 milyar dolar lehte fark verdi ANKARA, (a.a.) Turizm gelirgider dengesi nin, 1982 yılının ilk üç ayın da 38.8 milyar dolar lehte fark verdiği acıklandı. Açıklamaya göre, 1981 yılının ük üç ayında ülkemlzi 170.589 yabancı ziyaret ederken 1982 yılı aynı döneminde bu sayı 169 bin 994 kişi oldu. 198i yılının ilk üç ayında ise ülkemizden 27 bin 063 vatandaş çıktı. Bu mik tar 1982 yılı aynı dönemin de ise 250 bin 264 kişi oldu. İMP anlayışına göre, ttırizm ve dış seyahat gelirleri 1981 yılı ilk üç ayında 56 milyon 624 bin dolar, 1982 yılı ilk üç ayında ise 55 milyon 029 bin dolar ola rak gerçekleştl. Buna göre gelirlerda 1982 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında bir azalma oldu. Turizm ve dıs seyahat gi derleri ise 198ı yılı ilk Uç ayında 18 milyon 134 bin dolar, 1982 yılı ilk Uç ayın da İse 16 milyon 198 bin dolar oldu. Böylece giderlerde 1982 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dö nemine göre ylizcle 10 7 oranında bir azalma geroakle*ti. Kıbrıs'ta asgari ücret 22 bin lira olarak belirlendi. LEFKOSE (ÜBA) Kıb rıs Türk Federe Devleti'nde asgari ücretler yeniden be lirlendi. Kıbrıs Türk Fede re Devletl asgari ücret Tes bit Komisyonu tarafından saptanan yeni asgari ücret ler söyle: Saatlik: 127.00 lira, günlük 1.015.00 lira. h*ft»hk. 5.080.00 Hra. ay.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog