Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 1982 KÜLTÜR Y A Ş A M JL stanDul'u bilir • ml3'niz? Veya B Söyıe sorayım: IsUnnul'u bildlğinlz ldd<asmda mısınız? Bea v.Uardır bu keotl öğremneye çahşıyorum, yine de başararaadım. Kuruçeşme'deki Mahzen loiarjtasının sa hibi Metln Cıtalan beni lokantann (îstüne çıjjanp gezdiriiğmde de, bu kenti tııç tîr zaman tam olarak oğrerjmek olana&ı bulunmadiumı yenidpn duyumsad r.ı. Galatasaray adası gırişinin hemen karşısında olan lokanta, esKi n5r Bızans ya pısının ''•"»rta'an bunun 'darpnane' oıduğunu söylüyor) va^dîk dortte bl nne kuruım^s Ama bu kadar Jağ.l Yapınm fis tünde. nufc'an terkedıimis halde ! ır mınyatür bahçe var. KüıUk gelnloleri. <opı'jilını ge^ıntı yollarıyia. D&ha da «ste çıkarsaıiı/ (teras teras yükseüyoc burası) > terkedilmi? Mr köşkün önünde bakıırsız bir bah çeden ları^a bir Boğaz manzarasıy.a karşı kargı ya geliyorsunuz. Bahçeye bir 2aman3ar bir asan sdr çıkarraış (îstanbul'un Ilk buharh asansörtt' imiş bu), aynca aşagıda. sapasağlam duvarlarıyla bir dlb'er Bızans ya pısı görünüjcr. velhasıl Kuruçeşme bir bilinmeyenler ve .^Urprizler semti. Buraian ele alınsa, Bizans yatnları, köşkler onanlsa, bançeler düzen lense, gezintlye veya baş ka lokantaiaıra. kahvelere aynlsa aiyorsunuz.. Eski Bizaııs mahzenle ri yıllar yıa tvlerih şarap lan imalâtha.jesi olarak kullanılırnuş. Metin ürtalan o gıl7eljm tonozları onartmij, masıf ahşap masaıar. oturma yer Jerı yaptırmıs. duvarları kendı çrzuigı bakır/ pirinç 'no!af>rle süslemış. Bu gdi,el dekor ıçin de yedıklerıuı/ dp düş kı rıklığı t;arai,uuyor. tersine. Masaya oncp (otomatik olaran) çig seb?e lerden olujaıı salata ve de peynir tepfisi geliyor Bu tepsıde ta.m 15 çeştt peynır var i'angi birınl saymalı' jîımbonlu füme. mıhalıj, gravver. marilbo. Hoiıanda grav Cumhuriyet 5 Alman yazarı Kruger: Türk sanat edebiyatını yeni yeni tanımaya başladık Türkâıı SEZGİN UMAM edebıyatırun unlü toplumcu ozanlanndan Mıcheal Kruger'ın Alman hteratürnnde ;'irıyle oldugu kadar cıddı edebıyat eleştınlerıyle de onemu bir yerı var. Ona Alman va2arlannın korkulu rüyâsı da dıyorlar. Yıllık bır dergı olan Tintenfişch'ı sekız yıj gıbi uzun bır sure çıkarmayı başannıs, bu dergıde edebiyatla pobtıka arasmdakı bağı ortava koymaya çaljşmış. 1976 vılından ^u yana, Munıh'te yayımlanan kzente edebıyat dergısının Yazı Işlen Mudurluğu'nü yapıyor. Bu dergırun 1980 yılı aralık ayı sayı&ı «Yem Türk Edebıyatona aynlmıştır. Yıne bu dergı kısa bır sure once Federal Almanya'da yaşıyan Turk işçüerimn sorunlanru konu alan özel savı çıkartmıştır. Aynca, Alman «Yazarlar Birîiği Başkanı» da olan Mıchael Kruger Türk ışçisıni yakından tanıyan, sorunlarını bılen bır kişi. «Alman Yazaıiarı Gözüyie Türkiye ve Türkler» konulu bır açık oturuma katılmak içm geldığı Ankara'da,, «Bir bnçuk nıilvonu aşkin Türk'ün vaşadığı Federal Almama'da tnsanlaranızın sorunları edebiyatınızi1 vansıdı nıı, ve ne ölçüde?. sorusunu şovle yanıtbyor Krüger Bu yırmıbeş vıllık bir hıkâyedır. On, onbeş yılda pek bır problem olmadı. Çunkü ge lenlerin ne kadar kalacakları bilmmıyordu. Problemlen da bilinmıyordu. Alman ekonomısme katkıda bulunacak kışıler olarak bakılıyordu onjara. Baş langıçta yaklaşım buydu. Pakat giderek durum deSışti. On onikı yıldır yabancılar pohtik, susyal ve kültürel bir sorun olarak karşımıza cıktı. Bu işçilerm eşleri ve cocukları da geldiler. Geçen sttrede ikincı kuşak olustu. Dilimızi konuşmaya başladılar. Yani kültürü Bizans dekorunda harika peynirler ve saraplar icin: "Mahzen yer. çerkes, sarı eritme, füme. nallhiı (Kıbrıs pey nırı), tzmlr lulum. beyaz, kaşer, Pollanda erıtme, rokfo/, Amerikan tipı erUme, \s Peynırı hcmen hıç oiımeyen bi7,ım yemeK ı.j garlığımız da nplpr vı^fdıgımızi an hyorsunuz, bu bırbirindpn \P7\? î.fcynirleri tadarken (îuıçek bir şo|pn bu Bı.r»ca pcynırden hangısı bi7den. han gısi dışarüar; dıve 0 mersk etmp/ ir'Sini? Hemen hepM rı>ım pevnu si oldujuna öğrenlyorum. FiyaUar 500 ila 760 arası (anıa ;973'den kalanların kaı^ısında fiyat yazmıyor. Yjnl özellikle eski şarap ıstersenız biraz daha ta?)a orlemeyi göze ahyorsunuz, ne ode yeceğıruz ae ancak taesap geiınce beHi oluvor). Ama ıvjghzen'in şaraplarmın cptçektpn np fis oldugunu aa SOVIPmpk gprekir HalııU lşı>ıran dostum la keniımı/ı «saraba ve pevnire» w ı ouk. Ama oldugunu AA ekleyeyinı. Tüm raezeıer taze, leziz. Fiyatları zCU400 arası, karideste ou 600'e çıkiyor. O kocanan peynır Ubağuıa 400 lira bdüyor sunuz. Sonra sıcak mezeler: Karıdfcs ızgara, ka lamar, Kagıtca pastırma, karides pane veya güveç, paçan^a 'special'.. Şeîin 'nutîügmdan Ise şatobrian. Wt strogonof, fileminyoı, şnltzel, bon füe 'special' tavuk şı§, kuzu pırzoıa, karışık \zgara gibi henıen hPr ka A MİCHAEL KRUGER Türkiye'de de çağdaş edebiyaun sorunları üzerine düzenlenen bir açık oturuma katılmıştı. müzıin bır parçası nalıne geldiler. Biz Almanlar olarak îtal yan, Ispanyol hattâ Yunan edebiyatını altmışlı yıllarda tanımıştık. Çünku o ülkelenn ışçıleri de Almanya'ya gelmıştı. Türk işçıleri nicelik olarak daha buyük bir kıtle oldugu halde bız yetmişlı ve seksenli vıllarda Türk edebivatını, müzığını, folklorunu tanıdık dıyemeyiz. Ancak, son bir ikı yıldır o da başta Batı Berlın olmal' üzere bellı merkezlerde Turk kültürü ve edebiyatı tanınmaya başladı. Bu kültürel yakınlaşma Türklerle daha geç oldu. Bizım edebiyatımıza Türk ışçisinın sorunları büyük ölçüde glrmedl, Ciddi Alman yazarlannın her bırı Türkler ve Türkiye üzerine kafa yormuştur özellikle son zamanlar da. Fakat kolaylıkla polıtık tartışma gündemıne gıren f>u düşünceler, yazarın mesleğmin tnerkezıne, yani o yazann ımajınasyonuna ulaşamamaktadır. Daha çok bu sorunlar basında yer aldı. Bu yazılar denemeler ve makalelerın dışına pek çıkamadı. «Acaba Türk yazarları Almanya'da veterlnce tanınıyor muî» Tabıı pek çogu hıç tarunmıyor. Ancak Almanya'da yaşıyan birkaç unlü yazarınızın bu konuda çabalan oluyor. Vasıf Öngbren ve Yuksel Pazarkaya' yı anmak ıstenm. Yaşar Kemal ve Azız Nesin'i bıle ancak bu çabalarla tanıdık. Sunu söy lemek ısterım: Türkiye'dekı ya zarlar bu konuda pek bırşey yapmıyorlar nedense. Kültür Bakanlığınızın da daha sistem li çalışmaları olmalı dıve düşünüyorum. «Toplumcu bir ozan olarak şürc nasıl baktığınızı sorsam?» Şiırin toplumsal bır ürün olarak kalacağına inanıyorum. s?ur günümuzü yansıtan bır belgedir. Ozanın özel sozcukleriyle oluşturulsa da toplumsal nitelik taşır. Bu bılıncın karanlik odalarında dolaşmaktır bir bakıma diyorum ben. h, özel bir jemek... Pey nır burda egemen. Ama yakınan klnı.' Etln yumu şaklığına eKİenen erimiş peynir ıadı, aslmda bu kanşımı sevnıeyen beni bile oaştau çıkartacak düzeyde... Bu arada Metin bey bize bu yeri ne denli sev diğıni amatıyor: Tam 1.5 yıl ha<sıri>k yapmış açmadan, nerseyto kusur suz olmasma çalışmış. örneğin servisi çok önemsiyor, müşteriyi bek letmeden servis yapmanın önemiai anlatıyor. Gerçekten ıie, tam isten dıği zaman uellrlen garsonlan, hiç beklemeden makul blr sürede gelen yemekleriyıe, Mahıcn'de örnek bir servis düzenl var. Açıiışı 1,5 yüı ancak bulan «uruluş, bu kı sa süreye Rarşm çok tutulmuş, onceden mutlaka yer ayırtmak gerekiyormuş. Meie ve yemek. lerin tümüuıin şaraba göre ayanandığmı, «rakı mezesi» olmsdıgm; söylüyor Metin bey. DUnya ran en nefis şaraplannı yapan bir iükeyken son zamanlarda biraya ve acması bLra mezelerlne yönelmanln bir dengesinl getirlyor sonkl burası.. Bu arada cfıçı şarabn» denen özel bir şarap ta, kırmızı ve beyaz şarapların 'Kokteylini' yap tığını belirtiyor. Bundan da tadıyoruz. Ama ben yalnızca bcyaü veya yal nızca kırmızıyı yeğlerim gibi geliyor. Tarihsel ve çekici bir dekor içinde peynirtn ve iyi şarabuı uerdeyse unutur gibi oıauğumuz ta dını yeniden duyumsamak ve <îe sıcak, rahatlatıcı blr servis İçinde, sık sık buraya geldikleri soylenen Sezen Aksu. Nükhet Duru, Günsell Basar. Sadri Ahşık, Ekrenı Bora gibi ünlülerle karşılaşTia olasıhğını da dikkate ahp tezzetli mezeler ve eb vemekleri tat mak istlyotsamz, Mahzen'i bir kez oeneyin Sa hi, unutujordum: 2 kîşi bol şaraplı, bol mezeli, bırer et yemtkli bir akşam yemegi :;]n 4 bin li rayı biraz a ^ n bir hefaap ödüyoruz. Adres: Mahzen Lokantısı Kuruçeşme Cengiz Polatkan ödülleri verildi Bu yıl radyo ve televizyonda yayınlanan yer şan ile gerçekleştiren Ankara TV'si produktörlerinli yapımlar arasında Cengiz Polatkan adına den Canan Ansoy ile TRT sekiz, iki özel bir de onur ödülü verildi. lll'de beş yıldan beri yayınANhAHA, (Cuınhurij'et Bürosu) Hadyo Televuyon Gazetecüerı Derr.egi (RTGD) Yönetım Kuruiu 19ÖI 1982 yayın donenu ıçın her yıl düzenlenen Cengu Polatkan odüllerni beiirledı Bu v'l radyo ve te levızyonda vayınlanan yerh yapımlar arasından Cengiz Polatkan adma sekı/. ık) öyel ve bır onur odıilu ve11dı. Odül alan yapım ve yapımcılar: Ankara Televızvonu Mu/ık Eglence ve Ma^sa/ın Bolumu yapımcılarınrUn •Sıra Sızde» adlı progratnj ha/ırlavan Zevnep Esen. Zater Ası, Kahraman Af/on oglu ıle «Hoş Sada« pıoçrarnını hazırlayan Erşan Buşbug, Adem Gurses Istnaıl Gungör ıle metın yazarı Ergun Balcı. Ankara Tele^izyonu Egıtım . Kultür Daıresı yapımlarından •Türkiye U^erme Oyunlar» adlı p>og rsunı hazırlayan Arsal Soley, Sunar Kural ve Huseyın faş kan ıle «Ittıhat ve Teralcki» adlı prosrramı hazırlayan Zi ya Ö7tan ve Suleyman Saylan. Istanbul Telpvizyon Mü duriüğu yapımı «Teleskop» adlı muzık programım ha^ırlayan Uzet Öz, Saıp Ertem, TRT Haber Daıresı Ba&kanlıgı Televlzyon Haberleri Mü durluğu yapımı «Dovız Kon voyu» adlı programı hazırlayan Eryürk Yontom, Mehmet Ozcay ve Onder Berksan ıle «Yurttan Dunyadan» programmı hazırlayan Altan Aşar, Alı Kırca ve Musa Çozen Ankara Hadyosu canlı yaymlar bolumunun hazırladıgı «Gecenın lçınden» adli programın yapımcıları Nılgun Kamber, Bahar Daldal ıle «Gunun Içinden» programının yapımcıları Gonül Akalm, Yıldız Balkan. Selma Özgokmen. Sermin Yıl maz ve Leyla Aldemır. Ankara Televızyonu Drama Yavınian yapımı «Y&ııyooo» adlı televı^yon fıltcin dekı karakter makyaııru ^er çekleştiren makyo/ Gulseren Ozkaya. Cengız Polatkan ödulune layık goruldü Dernek Yonetım Kurulu ?3 Nısan Uluslararası Çocuk Şenlıgi'nı uç yıldan beri balanan «Studyo FM» pro&ramının yapımcısı Yavuz ! Avda özel odul ve Keçtığ,ır>!z yıl olen Ankara Radyosuoın eski spıkerlerınden Erol Onar'a da onur odulü verılıne si uygun görüldü. lerımiz, ydu>ız rokfor. Hollanda ve Amerıkan eritme ve ue gravyer dı şardan gelijcı Peynınere tşhk etmeK üzere sarap geliyoı. Buranın bir ozeıiığı de kuşkusuz şarap, ıyı eski şarap . En ecuwsı 8. en yenısı 3 yıllu: %arap servıs edılıyor. K rmızılardan Gamay. Papafkarası, Adakarası. .^eusu Roze var. Beya/Vr lıstesınde ise Semılyon ve Claret Şensu ve GeM'lyon'un şa rap adı oe^'ı'. iızum cın Mahıenin ağifc tadı bun larla Katmıyor. Bır soguk meze n,atası gehvor kl. anlatmaı&'a değer.. Karıdesındtn balık yumurtasuıa, iakerda ve Mersin füınesınden domuz jatnbon çeşıtleri ve «bonfile iatnbonlara», kuşkonmazdan siyah hav yara.. Bu zer>gin masadan domuz r'ıeto jambon, domuı yağlı Jambon, kuşkouraaz ve Mersın füme s.^ıyoruz Uomuz eti yem'yenler içın çeşıtli daua jambonlan liteli losanîdCa bulacagınız detnlrbaş yemekler var. Peynmerden, beyaz dan kırmı/uy.ı doğru do nüştürdüğümuz şaraptan ve sogai: mezelerden 'bitap' bir tıalde oldugumuzdan, b^r karides gtıveçle bir bonfiîe 'special'i bölüşüyoruz. Karides, gü veçte> domatps, mantar, krema ve iburada olmaz sa olma*:) p«,ynirle pısmış. îstanbuTda yedığım en lezzellı kaııdes güveç dıyeoiiirim. Bonftle 'special' ıse ytne peynir TV DE SİNEMA <4 Kücük Kız Kayboldu,, • IBUNNY LAKE IS MISSING) / YONETMEN: On'O PREMINGER / OYUNCULARı LAURENCE OLIVIFR, KEIR DULLEA, CAROL L V N LEY. MARTITA HUNT, NOEL COWARD, FİNLAY CVR RIE, CLIVE REVILL. ^N\'A MASSEY / 1965 YAPIMT / 107 DAKtKA. Londrada yaşayan Anrı ısımlı bir Amenkalı kadıcm 4 yaşındakı kuçuk ^izı Bunny Lake kaybolur. Kadın bır mufettışe başvurarak kuın bulunmasmı ıster. Araşurmaya gırışen poht, mu fetlışı. kızın gerçekten var olduguna deggın hıç bır ioucu bulamaz Kımse kuı tanınıamışttr yaşadığını bıliüe mektedır Bunny Lake ncrçekten varolan bır kız 'rııdır. yoksa Ann'ın1 havalı ıin bır urunu mudur ' Polısıye ve ruhbılırn>el genlım turunde bir hayh ılgınç ve çekıci bır fılm K'asık bır kaybolma hikayfsi gıbı başlayan, ama sonua^a bır karabasana donuşen ''ar pıcı bır oyküyü, usta yönetmen Premınger. nefes ke'icı bıçımde anlatıyor Ilk ürıünu, yıne benzer bır konayu ısleyen «Laura» fılmıyle 1944 de kazanan Alman kökfnli Amerıkan yonetmeni. soara dan her türu denemış. 6te]ltkle 13 Mektup» «Caauslar Kampı». «Dönüşü O'ına yan Nehir» (TV'de ızled^s) «Sıyah Karmen», «Altın Kol lu Adam». «Günaydın "üzün (TV'de izledık) «Bir Cinayetin Anatomisı» <TV' de izledik), «Exodus» «ötıeri ve Onay» (TV'de izledık) gibı yapıtlarla başan ka?an mıştı. 70'lerde yaptigı fılmlerinin agır biçimde eleştlrilmesi üzerine sinemayı bırakan Preminger'in bu filmı. Türkiye'de oynamamıştJ. Mü fettiş rolünde Ingılız 3inema sının usta oyuncusu Laııronce Olivier'nın şahane Mr kompozisyonu var. «2001 Uzay Yolu Mace*ası.nın baş oyuncusu Keir Dullea. güzel Carol Lynlty, aynca ünlü yazar oyuncu Noel Coward. Martita Hunt Clive Revill gibi usta Ing:liz karakter oyunculan kadmyu tamamhyor. Ceşitli açılardan keyifle izlenecek ve bemen herkese iyi vaJdt geçlrteoek bir film.. KaçınlmamaJb» KULAK BOĞAZ BURUN HASTAUKLARI MÜTEHASSISI ARADlGlN KuSUN SEM & ANLA0I6INA AMA LAHLAPlNiDA 6ANA YAZDIRMAN BehicAK YVES MONTAND Metropolitan Operası'nda kon&er verecek ilk varyete şarkıcısı.. Yves Montand Metropolitan Operasında şarkı söyleyecek Sanat Servisi Yves Montand 26 temmuzda başladığı konserlerini Olympia'da 14 ağustosa kadar sürdürecek. Daha sonra da Nevv York Metropolitan Operası'nda konserler verecek sanatçı. Kuruluşundan bu yana Metropolitan sahnelerınde ılk kez bır varyete şarkıcısının konser vermesi müzik çevrelennce olağanüstü diye nitelendirüiyor. Montand'ın Olympıa konserlennın biletleri de satışa çıkmasından kısa bır süre sonra tükendi. Olympia konserlerinın öncesuıde Saint Paul de Vence'ta, Colombe d'Or Oteli'nde dinlenen sanatçı içln bu yerin de. otelın de t,yn bır önemi var. Karısı Simone Signoret Ue burada tanışıp, burada evlenmışler. O gunden bu yana da aynı otelde sürekll kiraladıkları bir odalan var. Montand bu odanın duvarlarrna kırmızı kaJemle yabancı dîllerde, îngilizce, Fransızca ve îspanyoJca cümlelerin yazılı oldugu kâğıtlar lğnelemiş. Kuzey Amerika, Birleşik Devletler ve Japonya'ya yapacağı turnelerde kullanacak bu cümlelerl FOR RENT One living room, three bedrooms (if wanted furnished) apt, at Çankaya Ahmet Mithat Efendi Sokak No: 22/2 CaU 27 80 46 alter 4 th of August OPERATÖR Op. Dr. EKREM GENÇ Yükseı Cad. Karanfü Sok 12/12 ANKARA Telî 17 38 55 Dr. Kazım SARI Genel Cerrahi Uzmanı Mecidiyeköy. Kervangeçmez Sok. No: 5 Keramet Apt. (Keçeliler Garajı yani) TeL 66 47 43
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog