Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 onumuz çiçekçilik olduğuna göre çiçeklikte kullanılan araçiar da mutfağı mızdaki araçlar kadar önem taşır, »jahçemiz, odamız, salonumu^ için çiçek ne kadar ger^klî ise, çiçeklendirme için araçlar da o ka dar gereklidif. Bunlardan sırasıy la şoyıs söz edelim: a) Keskiıı bıçak: Bıçaklar kullanıımıdan evvel alkol ile temıjlenerek sterlize edilir, bundan maksat bitkiden bitkiye bakteri naklini önlemest'r. b) Çanaklar: Bunlar, dü zenleme içln gerekli topraktan vapum.s kaplardır. c) Boş ka\«uıoz ve şlşeler: Su içînrîe kök salan bitkiler için geniş ağızlı şişeler veya kavanozlar kullanılır. d) Çiçek altları: Bunlar yedekli olaraS dalma elde bulundurulur ve mobilya üzerine koyacağımız kabm altına tabas clarak konulur. e) Mantar ilacı: Bu llaç toz halindedir ve bitkinin mantarlaşmasim önlemede de kullanılır. «fungidice) f) Gelişim araçları: Bun lar saksı toprttğı, solucan ve benzerl turtlar, yosun ve kum olaıa* nitelendirllir. g) Hormon tozu: Köklerin beslenmesl İçin özellik le kullanılır. h) Plastik «trgı: Bunlar rulo olarak satm alınır ve kabm etrafuıı pararak temiz bulundarujmasını temin eder. i) Destek'cı: Muhtelif uzunluklarda, çeşitli bambu veya plastik çubuklar destek olarak iiıjlannır, diğer bir deyimle bltkiyi dik tut maya yarar. k) El küregl: Mutfakta kullandığımız herhangi bir kaşık da bu nıaksat için yeterlidir. 1) Vitamin B: Çeşitli mar kalarda bitkinm daha lyi ve süratli geHsmesl için ge reklidir. m) Sulama kabı: Teneke den ve ağzı süzgeçli bir kap da geçerlidir. n) Sulama rehberi: Çiçek lerden temln edilecek blt KÜLTÜRYAŞAM 31 TEMMUZ 1982 televizyon Atatürk Çocuk Bakun Yurdu'nun tanıtıldığı ve Meral Erbil Babacan'ın sunuculuğunu yaptığı programda, yurt ta kalan çocuklarla söyleşiler yer alıyor. K insan ve çiçek sungur ucuzsatar 16.59 17.00 17.05 AÇILIŞ HABERLER ÇOCUKLAR İÇİN llgün Soysev'in hazırladığı programda İzmit MusUd Derneği, 'Anlatayım Halimi Dilbare Ben*, *Bilmem ki nedendir sen bano>, *Bir gönül vardı bende» adlı parçaları seslendirecek. 17.35 18.00 18.25 TARZAN YAŞADIĞIMIZ DÜNYA İZMİT MUSİKİ DERNEĞİ canların diğer bir özelllğl de suyun fazlas'nı emme su retiyle yaraılı olmasıdır. Bununla neraber plastik kaplarda pek yararlı olmaz, zira plastik kaplarda kenarlarından buharlaşmaya mani olur. Kacın dibindeki delik çamuziaşma yaparak deliğl tıkarsa kaşıkla dipteki çamuru aktarmak gerekir. Toprak: Ticarl anlamda saksı toprağı tcprak karışımından OIUJ.T özellikle humus tablr eîtiğimiz bir cinsl toprak ve kum kanşı mu kullanuır özel Toprak: Bazı bitkiler özel toprağı gereksindl rir. örneğin Afrika menek şelerinin çabuk gelişmesi için özel toprai: şarttır. Bu toprağa aşağıdakilerden kat kı yapmak s,o unludur. Kum: Bahçecilikte kulla nılan kum ve temlz lnşaat kumu önceacıı üzerine kay nar su dökületek sterlize edilmelidir. Deniz suyu her ne kadar bazı hallerde daha çekici gorürürse de içln dekl tıi7U yı^îînden bitkiyl öldüreceği için tavsiye edtl mez. Plastik kaplarda özellikle kum (.avs'ye ediltr. Yosun: y^H yosıınlar ve batakhk yosunu değişik olarak kullanılır. Bunlar tor balar içerisinde gelir ve kul lanmadan önce su ile yıkanır, burarak sıkılır. Bunlar çoğunlukla a&k'iı sepetler için kullanılır. Köklü bitkiler alalade toprakta gelişemez. Bunlar ?eli5£neve gerek gös teren tohumlar üzerindeki mantarlaşmayi Knleyici etkl yapar. Çürümüş bltkilerden oluşan yosun ve. bataklık yosunu kanşımı toprağa su vermek suret*y)e oluşan asitlenmeyi temin eder. bric • AD7 Ç> 4 3 2 şiar yalçm 54 ARMAĞANLI BİR PROBLEM O A RV A 987 ^ p 6 A R5 K ^ 98 18.45 Bu programda, Türk Basmmdan Sansürün kalâmlışı, Montreux Boğazlar Anlaşması, Hatay'ın anavatana katılışı, Kıbns Barış Harekâtı, Ahmet Kutsi Tecer ve Dr. Refik Saydam'ın ölümleri konu edilecek. Jason yeni bestelediği şarkıyı Sally Ann'le birlikte bir radyo programında söyleyecektir. Ancak Ben'in Sally'ye âşık ohnası iki kardeşi birbirine düşürür. TARİHTE BU AY • vio 0 B G 4» 54 3 2 D V» 7 6 <>D 10^8765 543 2 Ç»DV1098 O 43 2 Oç hafta Snce okurlarımıza sorduğumuz, S. M. NuU tal ve Emest Pawle'a ait bu güzel ve oldukça zor problemin verileri şöyleydi: Batı trefl dörtlüsünü çıkar ve Guney her savunmaya karşı 3 KÖR yapar. CEVAP: Güney çıkış kâgıdını asla alır ve kor oynar. Bunlar problemin «anahtar hamleleri»dir. İlk el bağışlandığl veya ikınci elde körden başka bir kâğıt oynandığı takdirde (bazı yanşmacılar trefl oynamışlardır) oyunun artık çıkarı kalmaz. Batı ikınci löveyi almak zoıundadır. Almazsa oyun rahatça yapılır: örneğin, yere doğru karo (Batı, ilerde görüleceği gibi, çakmakla bir şey kazanmaz), trefl kupu, tekrar karo, bir trefl kupu daha, pik empası, son bir trefl kupu ve pik ası, etti dokuz löve. Doğunun daha önce trefle pik atıp pik asına çakması bir şey degiştirmez, pikten kaybettiğiniz löveyi yerdea bir kör kupu ile yaparsınız, kaldı kı, AD piki daha ö m » çekmenlz de mümkündür. İkınci eli alan Batı'nın şiradi üç mâlnıl seçeneği vardır: (l) En lyl savunma tretl dönmektır. Güney çakar ve KARO oynar. (Karodan başka ne oynarsa oynasın, oyun batar.) Batı buna çakarsa, üç koz ile bir pikten başka löve yapamaz, çünkü Güney eldeki son küçük pikıne yerden arttıracağı kozla çakar; onun için Batı çakmaz ve bir trefl verir (pik verirse Güneyin son piki sağlanır.) Güney yerden rua ile alıp bir koz daha çevinr. Batı alır (almazsa 4 Kör olur) ve ya a) son kozunu çeker, ya b) yine trefl oynar ya da c) pik döner. a) Son kozunu çekerse • ki bu durumda en iyı savunmadır Güney alır, karo asını çeker ve karo valesinl oynayarak eli Doguya verir. Problemin bu en güzel varyantındaki âurum şimdi şudur: 19.10 WALTON AİLESİ 19.55 Programda dünyadan çeşitli sanat haberleri ile sanatçı Orhan Boran'm sanatı ve özel yaşamı yer alıyor. ÖTEDEN BERİDEN Erşan Başbuğ, Adem Gürses ve tsmail Güngör'ün birlikte hazırladıklan programda, Aydın ilimiz çeşitli yönleriyle sanatçılar eşliğinde tanıtılıyor. Programa sırasıy la şu sanatçılar katılıyor: Nazan Öncel, Erdem Alkın, Güliz Mert, Ziya Taşkent, Hale Gür. Meryem Ün. Nimet Oğuz, Özcan Özger. Programı Oya Birgül sunuyor. 20.30 21.01 21.10 HABERLER HAVA DURUMU İLDEN İLE Ciceklendırmede kullanılan aradar kinın ne zaraa/ı sulanması gerektiğinl gösterir. o) An su: ültki için büyük önem tajır ve tercihan an su kullantin p) önem: Zaman ve tec rübe ile elde p.Hlecek yeteıiiliktir. Büyiime Ortamı: Su: Köklenn ve bitkilerin en çabuk şeKilde gelişmesi için ona can verer sudur. Bitki suyun içındekl oksije ni emer ve çabJk olarak bu harlaşır. Butıa gore suyun seviyesı daima aynı tutulmalı ve zjjusn zaman su yu tazelemeıi Köklerin lyi bir şekilde r,"lışmesl için solucan ve beu"eri kurtlar bitkinin iç.nüe bulunduğu toprağı bir ysrcen diğer ye re aktardığı için havalandırmada yaı"a.ri: oluı. solu 22.00 23.40 23.45 TV'DE S İ N E M A Î «KÜÇÜK KIZ KAYBOLDU» HABERLER KAPANIS Aynntılı bilgiyi 5. sayfada bulacaksııuz. radyo TRTI 05.00 Açılış 05.05 Ezgl Kervanı 05.30 Şarkılar 06.00 Kısa haberler 06 02 Bölgesel yayın 06.30 Köye haberler 06.40 Günyadın 07.30 Haberler 07.40 Bölgesel yayın 09.00 Kısa haberler 09.05 Çocuk eaati 10.00 Kısa haberler 10.02 Arkası yarm 10.22 Hafta sonu 11.55 Badyo tiyatrostı 12.55 Reklamlar 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Bolgeeel yayın 15.00 Kısa haberler 15.05 Şarkılar 1550 Saz eserleri 15.30 Türküler 15.45 Band o mtlziği 16.00 Kısa haberler 16.05 Çocuklar şarkı söylüyor 16.15 Hafif müzik 16.30 Fasıl 17.00 Dilek Kutusu 18.00 Kısa haberJer 18.05 SoJistlerden birer şarkı 18.35 Bölgesel yayın 18.55 Reklamlar 19.00 01.00 TRT2 ile ortak yaym 19.00 Haberler 19.30 îtalya'dan müzik 20.00 Altın bilezik 20.30 Şarkılar 20.40 TUrkçe sözlü ha lif müzik 21.00 Kısa haberler 21.05 Mahalli sanatçılarımız 21.30 Şarkılar 22.00 Kısa haberler 22.05 Gecenin sesi 23.00 Haberler 23.15 Cumartesiden pazara 00.55 GUnün haberlerin den özetler 01.00 Kapanış 01.05 05.00 Gece yarısı. topluluğu 10.30 Türküler geçidl 10.50 Yorumculanmıa 11.20 Hafif müzik 11.40 Edebiyatımızda dergiler 12.00 Ha fif müzik 12.15 Türküler 12.30 Iki solistten şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Hafıf müzak 13.30 Türkülerimizin dünü bu günü 14.00 Küçük konser 14.20 İkı solistten şarkılar 14.50 TUrkçe sözlü hafif müzik 15.05 Ezgi kervanı 15.30 Turizm 15.50 Şarkılar 16.05 Saz eserleri 16.20 Arkası yarm 16.40 TUrküler 17.00 Klasik koro 17.30 Erkekler topluluğu 18.00 Her plağın bir öyküsü var 18.45 Şarkılar 19.00 01.00 TRTI ile ortak yayın. Fuar dolayısıyla tiyatrolar Izmire akın ediyor Sanat Servisl Izmir Fuarı'nın açılışı yaklaşırkeu Is tanbul ve Ankara'daki özel tiyatrolann Izmir'e akın Pttikleri gözlenmiştir. Izmır'e gelen üç tiyatro izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) Oktay Arayıcı'nın «Rumuz Gon cagul» adlı yapıtını Fuar Ataturk Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilemeye başlamış tır. Hodri Meydan Kültür Mer kezi Levent Kırca Tiyatrosu, Fuar Çamlık Senar'da «Anahtar ve Sahıpleri» adlı iki bölümlük güldüıöyu sunacaktır. Tuncay Özinel Halit Kocatepe Tiyatrosu da İzmulilere «Alma Mazlumun Ahını» adh iki bölümlük güldflniyü sergilemektedir. AO 7 9 8 K R V 10 98 TRTIII 07.00 Açılış 07.02 Güne başlarken 08.00 Sabah konseri 09.00 Türkçe Haberler 09.03 Cumar tesi sabahı 10.00 Müzik köşesi 10.45 Ankara radyosu çoksesli korosu 11.00 Stüdyo FM 12.30 Hafif müzikte dans 13.00 Oda müziği 14.00 Müzik bahçesinden 15.00 Cumartesi diskoteği 16.00 Her plağın bir öyküsü var 16.45 Saz eserleri 17.00 Haberler 17.12 Aktüalite programı 17.20 Çay saati 18.00 Gençler için 19.00 Haberler 19.12 Aktüalite programı 19.20 Çagdaş Türk sanat müziği 20.00 Dünden bugünden 21.00 GUnümüzde Caz 22.00 Haberler 22.12 Aktüalite programı 22.20 Gecenin getirdikleri 23.00 10. Istanbul festivalinden TRTII 07.00 Açılış 07.02 Solistlerden seçmeler 07.30 Haberler 07.40 Türküler 08.00 Sabah için müaik 09.00 Şarkılar 09.15 Yenl sesler 09.45 Meşhur tabloların hikâyelert 10.00 Erkekler bulmaca 1 2 34 5 7 8 9 6 1 || 2 3 4 5 6 7 M WJ 8 9 B G 5 4 3 2 D <>1O98 4» SOLDAN SAGA: 1 Trakya'nın kuzeydoğusundaki dağlara verilen ad. 2 İnce uzun saplı bir cins palmiye. 3 Baş... Ateşli hastalık 4 Sahip.. Isviçre'de bir nehir. 5 Bir yüzey ölçüsü birimi... Japonya'da kullanılan eski bir azunluk ölçüsü birimi. 6 Buğdaygillerden bir park bitkisi. 7 Orta Doğuda bir ülke .. tzlanda'da buyanardağ. 8 Radonun simgesi... Bir nota... Sanı. 9 Denizcllikte seyir işaretlerini taşımaya ve bir teh likeyi, bir geçiş yolunu belirtmeye yarayan yüzer cisim. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Ab dülhanrıid II ve Mehmed V devirlerinde Mısır'da tedavüle çıkanlan mkel ve bakır paralara verilen ad. 2 Notada duraklama zamanı... Anadoluda Ksanthos şehrinin bir başka adı. 3 Su içmek için yayvan madenî kap... Mesafe. 4 Türkü... Anadolu'da Lykia bölgesınde eski bir şehir. 5 Kurtuluş... Yabhnî hayvan barınağı. 6 önadı Ekrem olan Unlü bir arkeologumuz. 7 Mektup... Ova. 8 Menfaat. 9 Gemicilikte lüzgarm önünde ol v 10 D Karo damı Uzerine Batı, treflini tek bırakamayacağından bir pik yemek zorunda kalmıştır. Doğu şımdı pik oynarsa, Güney eldeki dördüncü pikini sağlar; karo oynarsa, Güney ÇAKAR (bazı yanşmacılar hemen çakmayarak bir pik atmak suretiyle bu noktada yanılgıya düşmüşlerdir: Oysa bu takdirde deklarının kendi sıkışır va yerden yiyeceği kâğıda göre Ooğu bir sonraki elde karo veya PİK gelir ve böylece şimdiye kadar dört el almış olan savunma bir el daha alarak oyunu batınr) ve Batı artık çaresiz kalır: treflini teklerse, Güney yerden pik atar ve bir trefl sağlar; pikini ikili bırakırsa. Güney yerden trefl atar ve Uç pik yapar! b) Batı ikinci körü aldıktan sonra trefle devam ede^ se, problemin bir başka ilginç varyantı ortaya çıkar. Güney bir daha çakar, bir karo daha oynayarak yere geçer (Batı yine çakamaz), son trefline son kozu ile çakar, empas yaparak AD pikini çakar ve karo oynayarak eli Doğuya verir. Durum simdi sudur: 24.00 Gece ve müzik 01.00 Kapanış. LMıxwı nınn • \m nın ma durumu. 12345*789 1 £ A Tİı İMİijL|E|ft 2 e A R AİBjJr E 3 ü A RİAkhllA|F 4 A. RA üd A H' lıi 1 5 6 N rMKJAİLBrc 8 T A LI'IHMHBIA 9 AİBİuİLİLİAİfllulT İ UILMAINİIV 7 4 K R RENKLER KONUŞUR KOKULAR . COŞAR ÇIÇEKLERLE... CICEKLER SiZİ TANIMLAR ULAŞTIÖIYERLERDE SEVGİLERLE... 5 B G ^54 D 6 îo • m •i Telefon:759464750785 Teleks : 22 627 İST.GTR Teleks :23289SıkTR. Telgraf :Hobby istanbul Mektup:PK374. istanbul Yerin küçük kozu ya sondan öncekl, ya <te son löveyi aür. c) Batı ikinci körü aldıktan sonra pik dönerse, yukardaki varyantın eşi meydana gelir. (2) Batı ilk körü aldıktan sonra pik dönerse. Güney yerden alır ve bir daha kör oynar. Batı yukarda görduğUmUz glbi almak zorundadır ve bu kez de ya a) trefl veya pik döner, ya da b) son kozunu çeker. a) Trefl veya pik dönerse oyun l b ve l c vsryantına donuşür. b) Son kozunu çekerse Dogu TREFL ONÖRÜNÜ ATMAK zorundadır, yoksa Güney AD pikini çektikten sonra Doguyu yatırarak karo dönmeye mecbur eder ve üç kör, ikı pik, bir trefl ve üç karo ile oyunu yapar. Doğu trefl ruasını atınca, Güney yerdeki üç antresini kuilanarak Batı*ya iki trefl verir ve son treflini sağlar. (Tabii bu arada verdiği Uk iki trefle elindeki küçük pikleri kaçar.) (3) Batı içln Uçüncü ve en zayıt devam yolu İkinci kör onörünü de çeklp son körünü oynamaktır. Ama, ne yazık ki, yanşmada elenen okuyuculanmızm büyük çoğunluğu bu varyantta ve buna benzeyen 2 b varyantında yanılmışlardır. Doğu üçüncü köre kalan trefl onörünü atmadığı takdirde, oyunun gerisi, yukarda belirtildiği gibi, çok kolaydır. Nitekim, yarışmaya katılan bütun okuyuculanmız bu çok basit durumu görmüşler ve çözümlerinde belirtmişlerdir. Ancak, görmediklert veya Uzerinde durmak gereğini duymadıklan nokta, Doğunun Uçüncü köre elbette trefl ruasmı deiose edeceğidir. Gerçi bu hiç bir yarar sağlamamakta ve gerek bu şıkta gerekse 2 b şıkkında Güney yerden bir trefl sağlayarak oyunu yapmakta hiç bir zorluk çekmemektedir. Ama, bir problemde bunu mutlaka görmek ve belirtmek gerekir... Yarışmamıza katılan 100'ün üstünde okuyucu arasından sadece 33'ü problemi bütün varyantları ile doğru ve tam olarak çözmüşlerdir: Ergün AKSOY (Samsun), Ergun ALPTUĞ (Ankara), Erdal AYTAÇ (Ankara). Muzaffer AYTAÇLAR (Izmir), Muzaffer BAŞ (tstanbul), Süleyman BOZYEL (Balıkesir), Turan ERGÜN (îzmir), Tuncer GÖMEÇLİ (Zonguldak), Kadir GÜLEÇ (Ankara), Nail GÜNDÜZ (Niğde), Mahmut GÜRKAN (Antalya) (Arkası İL Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog