Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

1 31 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Iran, Basra yolunu kesmek için Dicle ırmağına doğru ilerliyor Dış Haberler Servisî Iran, çaı>aınba gunü Basra'nın Bagöat ıletekbağlantı yolunu kesmek amacıyla Basra'nm 30 kilometre kuzeyınde sırnrdan 12 kjloroetıe içerj gırdığını one sürerken, Irak saldınyı dur durarak karşı saldınya geçtığı m duyurdu. AP. Ajansı, Iran'm son saldmsının Dıcle ırmağma yöneldigını, İran'ın Dıcle kryısında ilerleyen Basra Bağdat; karayolunu kesmeyı duşündüşünü belîrtiyor. Iran Jtesmı Haber Ajansı IR NA. Tran'm iiç düşman savunHia hattıra jararak, 150 kılotnetre karelık bır bolgeyi dene tlnı altana aldıklanm one sür üiı. Irak Resmı Haoer Ajansı İRNA lse, Irak bırhklerinın helıkopter desteğinde karşı saldırıya geçerek Iran kuvvetleriain bır bolümünü yolı ederken, bır bölümtinü de kuşattaklannı öne süıdü. Ancak Irak bıidırisınde, îran kuvvetleritan sınmn gerisıne puskürtüldüğü yolunda bır soz edılmeme&ı dikkatı çekti. îran askeri bildınslnde, Iran birhüerinın 3asra'mn 30 küometra kuzeyindeki Zeid ve 40 kilometre kuzeybatısındaki Hüyakınlarmdakı Iı*Ek karşı &aldıny& geç tlkleri beürtılıyor. Bıldirıde îran birUklerinın sınırdan 12 kslometre içerl girdıkleri de beUrtiUyor. A.P. ajansının yorumunda eon saldınnın, Dicle ırmağına yöneldıgi belirtılıyor. İran'm stratejlk hadefıni oluşturan Basra Bağdat karayolu, Dıcîe ile Pırat ırmaklannm bırieştiğl yerden gerije doğru, Bağdat yonünden Dıcte ırmağının hemen kıyısından ilerliyor. Bu nedenle Iran birlikleritun Dicle'ye varması halınde, Şattularap'takınin aksitka karşı îtıyıya geçmelen bıle gerekroâ den BasraBağdat karayolunu kesebılecek. Bundan daüa bnceki çarpışmalar, çağunlukla Şattularap trmağmın batı iayısında ve Baera'ntn kuzeydoğusunda olu yor. îran kuvvetlerinin, Basra'Bin bağdat ile tek bağlantısı olaa karayolunu kesmeyı başar Isveç yine yabancı denizaltı peşinde STOKHOL31, (a*) ts veç Savunma Bakanlığı Ku zeydekı «Oedegruud lakınıadası» ydkınlarında ve ulke karasuları ıçmae de nız<Utı perıskobuna ben^er bır cısmın goruldüğunü açıkladı Uç ayrı kaynak taraiuı daıı goıuleu cısımln araş tırılmdsı ıçın bolgeye geml ler yoılandıgı belirtılen açıklamada, bunuan sonuç almamacüğı vur^ulandı Dun saban gelen haber lerae ıse aynı taıumada ya kınlarmda ıkı perıskop go ruldugu büdırılmış ve dana sonra gorgu taniKİannm ya nıldıklan gerekçesı ile aıamidan vaz geçeu polıs, gor gu tanıkUnnın ıkı şanıandırayı peiıskopa benzettıklerıni açıkıamıştı. Isveç Genelkurmay Baş kanı Amiral Bengt Schu back da bugünku Isveç gazetelerınde yer alan demecınde son denizaltı olay lannın ciddı oldugunu soyledi «Yabancı bir gucfin tsveç'e karşı askeri operas yon hazııUğı yaptığı» yolundaki goruşlerm gıderek güçıendiğını vurguiayan amiral, yıl başmdan bu yana bırçok yabancı denızaltınm Isveç sulanna gırdığmi belirtti. Denizaltılann Isveç donanmasma saldırı amacı taşıyabıleceğınden de sdz eden Schuback, bunlann bır savaş durumunda Isveç karasularını us olarak kullanmayı düşunebıteceklerını vurguladi «Super gnçlenn, çalışmalarda yansız kalmak isteyen tsveç'ten hayli tarklı gorüş taşıdıklannı» da soyleyen Amiral, «Onlar için tsveç, buyuk bir oyundaki piyondur» dedi. ~ »»w^.ww^w«'^fflWW Arjantin'de genel seçimler temmuz 1983te yapılacak Peroncu liderlerden Jose Maria Rose, Falkland bunalımında görevini gereğince yerine getirmeyen askerlerden hesap sorulmasııu isıedi. BUENOS AIRES, (a a ) Arjantınde genel seçımlem 1983 temmuzunda yapılacagı açıklandı Seçımlerın askeri yetkıhlerın muhalefetıne rağmen yapılabüecegı be lırtıhyor Bu arada Peroncu partının ılerı gelenlerınden eskı Buyukeiçı Jose Marıa Rosa, Falkland aaaları buna'ımı sı rasında gorevlerını gtre! tığı bıçımde yerme getırmedık lerıne mandıgı askerlerden hesatD sorulmasını ıstedı Falkland savaşmdan sonra Arjantının ılk kez Israıl'den Fransız yapımı kullanılmış 22 adet Mırage uçsgı satın alacagı bıldırıldı Buenos Aıreste yeyınlanan bır gazetenın yazd'gı bu haber hakkında ArjvnUn Hava Kuvvetleri hıçbır yorumda bulunmadı Buenos Aıres tekı Israll Buyukelçılıgı ıse boyle fcır anlaşmadan haberlen olnıadıgmı soyledı Fransa'nin 1960'h vllann sonunda îsraü'e Mırage uçakları verdığı, Israıl'ın bu uçaklan bır sure kullanarek daha sonra bunlan Israıl ya pımı Kfir uçaklan ile degıştırdıgı ogrenıldı Falkland savaşı sırasınd* Arjantın 20 kadar uçak kay bettıgını soylerken. Ingıltora 94 Arjantm uçagmın duşuf ruldugu nu belırtıyor Öte yandan, Falkland sar1 vaşmdakı Arjantın bırlık)«rlne komuta eden General Ma rıo Menendez, Arjarıtın'da yayınlanan Gente gazetesw nın kendısıyle yaptıgı görüş mede, savaşla ılgılı vermış olduğu kararlarda haklı çık tığını soyledı Ingıliz bırlıki lerını. 14 hazıranda kuşatma altına almaya karar ver dıgını bıldıren Menendez. bu karannm hukumet tara1 fından «çok sonra» onaylan dığmı hatırlatarak, ısabeth olarak verdığı kararlarin, zamamnda uygulanmamış ol duguna ışaret ettı Ingıltere tarafmdan tut'iftK ahndıktan sonra, ülkeslns geri verılen, ancak bu kex de, öteki cepbe komutanlaj rıyla bırlikte açığa alman General Menendez, «Kendisir.in açığa ahnmasırun tüm hatayı kabullenmesl anlamına gelmedığini» söyleaı Menendez, Arjant n'in Fallt land savaşmda yenık duînı» sı konusunda askeri yönetl* min lıderı General Leopoîdo Galtıen tarafmdan öne çurulen savlarla ılgılı olarakj yorum yapmaktan kaçuıdij Ancak, «Savaş sırasında t.«* hangi bir yanılgıya düşmeye cek kadar sorumlu ve bilinç II blr asker olduğunu» soyleyen general, «Savaş taktik lerl söz konusu oldugu zaman, iki kere iki her zamaıı dört etmeyebilir, savaşı yR1 netmek. aynen blr satrannf oyununa benzer» şeklktda) t konuştu C.FNÇ Y\ŞTA ÖLE\ tRANLI ASKEll: tslam devrîmıni «ihraç etınek» İçin surdürübneye başlanan Irak sava^nuU çarpışan ve olen Iranlılann onemlı bır bolumii çocuk denebılecek >asta. 15lb jaşında askere gonullu olarak \azıian genc Iranlılar dalıa hajatuı bılincme varamadan kendılerıni olume atıyoılar Kesımde genç yaşta olen hır Iranlı goruhıyor. Genç yaşlı, cephede savaşan tranlıUnn buyuk çoçunluğıı gjbi o da onderi Humeyni'nin resminl ceblııde taşıyor. ması halınde Basra'yı ele geçır mestnin gıiç bır iş olmakun çıkacağı belirtılıyor. Irak'm Basra'vı kaybetmesi hslınde, bu ulke bır kdrfez ülkesi olmaktan çıkacak. Roma da yaymlanan «La Re• Fransa Araştırma VP feknoloji Eakanı Jean . Pierre Chevenement, uç günluk resmı bır ziyaret içm Atina'ya geldi. Fransız Baka nın Yunanh Bakanlar ile tek nolojik isjbırlıgi Konusunda görüşmeler yapacağı bildınldi • Italya'da fışek dolu fcır depoda raeydana gelen patlamada uç kışı oldu, bır \ şı de yaralandı Patlama. sırasında bınadabeş kışının bulundugu, bunlardan bınnm yara almadan kurtuldugu bıldınldı Patlamaya neyın 6ebep oldugu anlaşılamadı. Vr pubhca» gazetesı, Suudı Arabistan'm Irak'a büyük çapta sUah yardımmda bulunduğunu ve bu hafta başında tanklar, zırhlı araçlar ve toplardan oluşan buyülc bır konvoyun Irak'a taşındığını 6ne sürdü. Öte yandan dıpıomatık kaynaklar, Irak'ın korfez ulkelenn den gıda ve sılah yardımı aldığını belırtıyorlar. Aynı çevreier, yardımlann kımı zaman mali yardım bıçımınde olduğunu da one sumyorlar New Scientist: İngiliz gemileri elektronik hataya kurban gitti LONDRA, (a.a ) Ingıltere'de yayunlanan «New Scientist» dergısi, Falkland savaşmda gozlenen bırçok elektronik yanlıslığın gemılerm batmasına neden o'duğunu one sürdü 4 Mayıs'ta Sheffıeld Destroyerımn ds boyle bir yanlışlığa kurban gıttığıni soyleyen dergı, gemı radarının, «Exocet» füzesi taşıyan Arjantın uçaklannı 17 dakika onceden gorduğunü, ancak radar subaymın bunları Ingıliz «Harrier» uçaklan sandığını bıldırdi. Fransız yapımı Arjantin uçaklan «Süper Etandard»larla Ingiliz «Harrier»lerin radarda bırbırıne çok benzedıklerıni de vurgulayan der^ı, dana sonra aynı subayın Londra ile uydu bağlantısı kurdugunu ve ıletışımın radarı etkılemesı yüzünden snetfıeld'ın durumunun daha da guçlestığını ekledi Yazıda, «Exocet» îuzelenne karşı koymak ıçm «Lynx» tıpi helikopterlerja gorevlendırıldığını ve bır fılonun füze yollayan Arjantın uçaklannın radananm sınyallerle yanıltıklan da belırtılerek ılk aşamada «Hermes» uçak gemısıne yönelen ıkı Arjantin tUzesının rotadan saptmldığı one suruldü. Ancak helıkopterlenn «Atlatıc Conveyor» genrsmi koruyamadıklan ve fuzelenn 15 helikopter taşıyan gemıyi batırdıklan da yazıda yer aldı. Dergı yazarlarına göre erken uyan sıstemi taşıyan uçak radarlanrı bulunmaması ve eldekı «Nomrod» tıpı uçan radarlaru» kullanışlı olmaması, tngıltere ıçm buyuk güçlükler çıkarttı. Çıkartmadan hemen sonra «Sir Galahad» gemısuun batısı ile ikı Harner uçağının 5 Mayıs'ta duşürlmesı de aynı eksıklığe bağlanıyor. • Amerikah dört petrol şirketi yöneticisini taşıyan bîr helikopter dün sabah vo ğun sıs yuzunden Irlanda'nın Batı kıyısı yakınlarında düştü, kazada kurtulan olmadı. • Güney Afrıka Cumiıunyetı'nın ırkçı beyaz azınıı'f yonetımmın Dışışlen Bakanı Pık Botha, Namıbıa'uvn bağımsızlı&ı içm «SWAPO» genllalarınm Jnderı Şam Nujomanın Namıbıa'dakı Guney Afrıka vet kılılerının oldurulmesı otnrı verdıgmı one surdu • Portekiz hukumerl dev letin resmı haber aıansı oıan ANOP'un tasfıye edılmesine ve zarar eden bazı kamu Un ruluşlarının da özel sektcre devredilmesini kararlaştırdl. Bolivya'da askeri hükümet muhalefeti XA PAZ, <ANKA> da askeri hükümetla partfler arasındakl sürtüşme nedeniyle durumun gergin olduğu bUdtrt liyor Bolivya tçişleri Bakanlığı toM raîmdan dün yapılan açıklamada, hükümete muhalefet eden partılerin yaptığı baskının gerginhgi artırdığı ve ülkeyi i > < savasın eşiğme getirdiğl tfna sürülerek, «Partl llderierl filb» yi felakete sfirfiklemenin *o* rnmlulntnnn üstlenmek zorniH dadırlar» denildi. Bıldiride, hUkümetm baskılara boyun egnw yere»i de behrtıldi Duruma tlişkin blr açıklaın» yapan Bolivya Hava Kuvvetleri Kornutanı ve Askeri Komit» üyest General Natalıo Maratea ise, partlleri hükümete baskı yapmaktan vazgecmeye çağırarak, aksi takdirde ordunun harekete geçeceğıni bildırdi. Marales, hükümeti heder alan hareketlerın ordu tarafnv dan bastınlacağını da sbyledL Bolivya'da bır generalin dev^ ıet başkanlığına getınlmesi UU kedeki tüm partllerin tepkisV ne yolaçmıştı. 7 Kurulus YıldönümB TBrt Re»mınd« Inıan »e Portr» «rşlsıyle kullam>or K.asm l^8î rason satmak «tefankr Içb uyardı '•«v'WWW^ W HS1II! inemkdy Cad I * I B > •0 47 83 ,„ nurklı eleman jrjnıyor îel 40 47 83 Marklan bozduracagım, Ziıaat Bankası şubesi nerede? Bu soru, cevaplaması çok kolay birsorudur. Çünkü: •Ziraat Bankası 1058 şubesi HeTürkiye'nin en büyük bankasıdır. Türkive'de nereye gitseniz orada bir Ziraat Bankası şubesi bulabilîrsiniz. •DövizleriniziZiraatBankas.'ndabozdurup.hesabın.zayat.rarak.binbir güvencesinde,daimaelinizinaltındabulundurabilirsiniz. • ZiraatBankası'ndanalacağınızBaşakçek'ieustunuzdepara taşımamanm rahatlığını yaşıyabilirsiniz. Yurda kesin dönüşyaptığınjzda Ziraat Bankası'nın işçi tarım kredisiyle sizin için yarattığı iş imkânlanndan yararlanabilirsiniz. • Yurt dışından gelince, daha birçok sebepden.önce Ziraat Bankası aran,, çünkü Ziraat Bankas,,BüyükTürkiye'nin Büyük Bankas,dır. yurl ıçi ve yurt dıjuıdakl tün PLASTİk SANATLAtOA Ugıb ıan»tçılanmmn ve yazarlanmton »dre»lcnni atn ' «e doğrtt olarak tcsbıl cdemedık Duyurulanmn. v yazıgmabnnuz ve bazt •erntlerı vercbıimek için bugune kadar ulaşareadığunn SANA1ÇI ve YAZARLAR1M tcsbit cuoek HJ LOTFEN BİZE ADREStNlZİ BtLDİRİR MİStNİZ > baygıtanınala BStaa çabaUnmo» tasfm ıstıyoroz URART SAÎ>«AT GALESÎSİ tLAN ABOl (FtKC! CADDtM 2 MVMVTAM lST«»8la 4:0320 I tUKÎ ^>4tlZUKAI TK emekvealınteri ile kazandığınızparanızı Ziraat Bankası'nın ^ J XâA I l i r i u l Ş I I l U 3 n UGllIICB ^^SH nnr^O 7 İ K I O İ Ron1fQCl OVOnir ^ ^ WM U l Büt# İAlaOK BOl UVOdl 0 1 0 1 Ul* ^ ^ iF.aJI..~ J~~ ^.1!MA« ŞtŞLt 2. SULH HÜKÜK HAKtMÜĞtNDEN Sayı: 1982/37 Ves. Şişli Kuştepe Alev Sok. No: 49'da ikâmet eden Mehmet Ali Narcık'ın yanmda ikâmet etmekde olan yeğenlen Osman Narcık ve Ozan Narcık'a vasi tayin edılmiştır. tlânan duyurulur. 29/7/1982 (B 8131 / 5376) • Fransadan aldığım saportumu kaybettim. Geçersizdlr. Ali BAYAR • Yozgat ValIUginden al( dığun pasaportumu kaybat* tim. G«ç«ıslKUr. T.C. ZİRAAT BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog