Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 31 TEMMUZ 1982 TürkIş'in 30. kuruluş yıldömimü kutlanıyor Kutal: Ânayasa demokratik kurallara göre hazırlanmalı arasmda olduğu bir orneğe rast lanılmadığını söyledi. Işsızhk sıgortasından korkulmasının da, anlamsız oldugunu vurgula>an Ekm, «Yasalarunızda (,ağda^ düzenlemelerlc ilişkİKİ bulıınma>an iş güvenliği ve işsi/.Şükran KETENCİ bildiriyor lik sigortası konularında çağdaş çozümlerin bir an önce yer alınahi ^erektiğini, bu açıkların çarpık bir şekilde giderilınesilıdır. Salt bilinı adamları ile ne çalışıldığını, kıdem tazmiBÜSSA Türk î s tarafınııatuun da böylece yerinde otur yeterli çaiış• dan bugünkü 30. kuruluş yıldo ilişki kurularak, Uılabileceğini» belirtü. j nümü programı içinde düzen nıaların yapılabüeceği iııancınProf. Ekın, teblığı konusu olcta değilitn. Çalışma Meclisi gilenen, «Çalışma Havatınuz» ko madığı ıçın Anayasa taslağına bi toplaııtılarda tartışmalann uulu sempozyumda konuşan degmemedığını, ancak. Türk jaran olur. Toplumun bütün Prof. Metin Kutal, «Çoğuicu toplunıuna layık olmadığını kesimleri barış istiyor. Sonındemokrasi içinde yerlni almak hayvetle karşılama Eereğıru duy lann yasalar içinde çöztilmesi isteyen Türkiye'nin, Anayasasıdujrunu belirttı doğal. Ancak. buıüarı oturiter nı demokrasinm kurallarına gö yaklaşımla, 1936'lar düzeni ile re hazırlamak zorunda olduğuDOÇ. BAHUTÇUGIL çözmeye çalışmakta varar yoknn» söyledi. Kutal, «Çoğulcu Ucretler, gelırler ve roahyettur. Türkiye. 1936'larda hatta demokrasi kurallarında nasıl ler konusunda tebliğ sunan 1960'larda değildir. Tütk sen Doç. Ismct Sabit Banıtçugil, siyasal partilerden vazgeçilmez dikacılığuıın yaşam deneyimse, hiir sendikaı düzenden de «Günumüziın ekonomik ve soslerinden yararlaııılarak içinde vazgeçilemez» dedi. yal sorunları arasında ücretlebuhınduğtmıuz düzeye layık yarin önemli yer tuttuğunu, ücÖzgür sendikalar, özgür pasa beklentisi içindeviz. Bo bek retlerin fiyat ve maliyet artışzarlık düzeni olan bir düzenlelenti, gözardı edilmezse, sosval larıyla llişkisinin sanıldığuımede 17 yıllık deneyimlerin barış, çok daha verttnli işçi dan çok az oldıığunu. anlattı. olumlu ve olumsuz vanlanyla işveren ilişkilcrî sağlanır» aedı. 1970'lerden başlayarak fıyat arbize ışık tutabileceğini belırttı. tışlarınm sonucu olaraK gerçek «tçüıde bulunduğumuz, aksakPROF. EKIN ucretlerde düşüşler oldugunu, Iıklar dlkkate alınarak dııyguProf. Nusret Ekın. «tstihdam ucrethlerın milli gelirden aldıksallık içinde bulunmamabyız. ve iş güvencesi» konulu teblıgiderek azaldığım Duygusallık, bizt yanlış sonuç ğinde, istihdam güvencesi dü lan payın anlatan Banıtçugil, «İşçi üclara götüriir. Kötü uygulama zenleyen t ş Yasasındaki 13. retlerinde reel azalma özelliklar nedeniyle sendikalann ce maddenin çağdışı kaldığını, le 7781 döneminde büyük bozalandırüması. mall güçlerinin çağdaş dlinyada ışcinin iş güyutlara ulaşmış. 4 yılda reel ücKimrlanması hedef alınmama venliğinin işverenin iki dudağı DİSKdavası Işıklar: Dünyadaki tüm değerler toplum yararına olmalıdır İstanbul Haber Servisî DISK davasına Genel Sekreteri Fehmi Işıklar'm «sorun yanıt» bıçimındeki sorgusuyla devam edildı. Atatürk öğrenci Sıtesı'nde İstanbın Sıkıyönetım Komutanhğı (2) numaralı Askerı Mahkemesi'ndekı durusmaya saat 10.45'de sanık ve avukatlarm yoklamasıyla başlandı. Sanıklardan Selahattm Selçuk Sayın'ın, duruşmayı ızleyemeyecpk derecede rahatsız olması nedemyle, duıuşmaya katılmadığı gorüldu. Sanık avukatlarından Rasım Oz, boz alarak, geven celse duruşmadan çıkartıldığmı belirttı ve 353 sayılı yasa gereğı, kendisme yazıh savunma hakkınm verilmesmı ıstedi. Konuyla ilgili görüşü sorulan Sıkıyonetinı Askerı Savcı Yardımcısı Aytekin Gam Ataman, avukat Basım Oz'ün ısteğinin yasal olmadığım, reddedılmesi gerektıgıni bıldirdi. Mahkeme, Rasim Öz'ün duruşmadan çıkartılmasıyla ilgili savunmasını, davamn savunma saflıasıncıa yapmasma, bu aşamada bu istemin reddine karar verdı Daha sonra Genel Sekreter Fehmı Işıklar. durusma vargıuı Çetin Güvener'in sorularım yanjtlatiı. Sorgusunutı beşınci gununde Işıklar, «tşci sınıfı bilimi ile «kitle ev. f lemlert» konularım içeren sorulan yanıtUdı. îşçi sınıfı bilımine göre dünyadaki tüm değerlerm toplum yaranna olması gerektiğini söyleyen Işıklar, Türkıye'de de toplumun sağlık, eğıtim, işsizlik, konut sprunlan gibi temel sorunlarma çozüm getirilmesi gerektiğini (Arkası 9. savTada) TUTANAKLARDAN BARIS DERNEĞİ DAVASI Türk İş Yönetim Kurulunun Bursa'daki toplantısında Anayasa tasarısının getîrdiği somnlar tartışıldı. ret düşüşü yüzde 30.7 olmuştur» dedı. Asgarı ücretm 1963 yılmın as garı ücretinin gerismde kaldıgını, 1971'de 31.70 lira olan asgarı günlük gerçek ücretın 1981 ulında 16 40 luaya duştuğünu belırttı DOÇ. DEAHROGLU Yurtdışmdakı ışcılenmız sorunu konusunda teblığı sunan Doç, Murat Demircioğlu ise, ağır koşullara katlanılarak, ya şanan dış goçte, kaçınılmaz çar pıkhkların ortaya çıktığmı, yurt dışında çalışanlann duş kırıklıgına uğradığnu anlattı. Bugune kadar alınan bıreysel çözüm onlemlerınm yabancı ulkelerde vaşayan 2 mılyon vataadaşımızın sorunlannın ktrparılmasında yardımcı olarnadığını vur gulayan Dermrcioğlu, «Artık devlet cok büyük gecikmeyle de olsa tüm olanaklarından ras yonel biçimde yararlanarak. sorunlara temel bir çözünı getirmeli, bunun için de merkezJ bir örgüt kurmalıdır» dedı TARTISMALAR Sempozyumun tartışnıalar bolümıinde de Doç. Murat Demırcıoğlu. «Anayasa tasarısınm temel ve sosyal haklar bakıınından çagdışı oldugunu» söyledi, «Getîrdiği düzene katılmıyoruttı» dedi. Ancak, yurtdışı işçi sorunlanyla ilgili getirilen (Arkası 11. Sayfada) Apaydın: Barışı, demokrasiyi savunduğum için yargılanıyorum £ Eski milletvekili Nurettin Yılmaz da «îsnat edilen suç a p r cezalık ise de kaçma şüphesî yoktur. Hepimiz takibat yapıldığını duyduğumuzda gelip teslim olduk» dedi. savunmaktan dolan burad» yargılanıjorum. Bunlar hlçblr yamaıı suç olamaz» şeklinde konuştu. Niyazı Dalyancı'dan sonra söz alan eski rmlletvekilteTinden Nurettin Yılmaz ise, bu davanın, yasanm kastettıği anlamda çok fazla samklı bır da\A olmadısçını belırttı ve şöy]© konvıştu «Tek tek ısorgular» başlandiğıııda, 'îi samğın bulunduğu gözönüue almıma ve herbirinin sorgusu 1 gün sürse, sorgunun bitmesi 24 hafta sürecektir. Bu ise. fuzuli yere davanın uzamasma neden olaıitktır. Mesela, tek kişi olarak çağnlan sanığın sorgusu aynı eiınün erken saatlerinde bitmis olursa, günün çerî kalan saatleri kaybeclilmi», olacaktır. Ku baknndan toplu olarak du. ruşmava getirilmemiz, şayet hu kabul edilmezse, beş on kişilik gruplar halinde çağrılmamızı uygun görüyorum.» Alfabetık sıraya gore sorgu yapümasına da karşı çıkan Yılmaz, bu nevi davalarda, edmılmış tecrübelere göre ganeihkle genel baskandan sorgu lamaya baı?landığım bıldirdi w «Dolayısıyla bu davada geniç malumat sahibi olan başUandan başlanması uveundur. Sağ lıklı bilgiler ondadır.» dedı. İstanbul Haber Senisi Barış Derneği davasımn 27 temmuz günü yapılan durusma smda, samklar, yargıç Atılla Ülkü tarafmdan getirilen usul önerilerıne karşı görüşlerinı bildirirken, eskı milletvekillerinden Nurettin Yılmaz, altı aydır tutuklama müze«kere)erınin gen almmamış olraaM nın Türk ve dunya kamuo%u karşısında olayı, «vicdaniarı raiıatsız edebüecek bir tar. tışma konusu durumuna soktuğunu» ilerı sürdü ve «Türkiye' de hakimlerin var olduğuna inanmak istiyoruz.» dedı. İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın ise, «12 Evlül öncesî uzgürlüğü, demokrasiyi, banşı Prof. Aysan: Sehir Hatları ve tersaneler ayn kuruluşlar haline getirilecek Yüksek öğrenîm kadro yasası île rotasyon gerçekleşecek YÖK Başkanı Doğramacı Kadro Yasa Tasansı hazırlıklannın önümüzdeki 10 gün içinde tamamlanacağuu açıkladı. Faruk BİLDİRİCİ kadro jasa tasansmda sadece yüksek oğretım kurumlannm kadro sayılanna yer verüeceğını soyledı. Yüksek oğretım kadro yata tasansının teşkılat yasa tasansmda da olduğu gibı kararna jne şeklınde çıkarılması beklemyor. Kadro yasa tasarısınm önümüzdeki oğretım donermnın başlamasjndan önçe yasalaşmabi gerek'yor. Kadro yasa sınıtı yurürlüğe gırmesınden sonra okullaıda kadro dağılım ları yemden düzenleneoek ve önümüzdeki oğretım dönemıne yüksek oğretım yasasmın getırdiğı en önemli değişiklık olarak «kadro değişiliklerU ı.e girilmiş olacak. Unıversıteıer ögretım uye ve gorevlilerı ıle personelmı yakmdan ılgilendıren yasa, iıje ve gorevlılenn yüksek oğretım vasası uyarınca jemden at.uımaları konusunda onemlı rtu7enlemeleı getırecek kadıo j a sası bu nıtelıgıyle rektor atamalanndan sonra yukseK oğretım ydsasının uygult»ıunaM konusunda ıkıncı buyuk aüını nıteliği taşıvor Kadro yasa tasarısı tum umversıteler içerisinde takulteler. yüksek okullar. enstıtuler ciuzeyınde ıdarecı. prolesoı, ao çent. yardımcı doçent, oğretım gorevHleıı kadro sayılaruıı beHrleyecek kadro yasasmda t:ır takulte ya da baskaca bir kurumun, örnegirı prolesor kadrosunun halen görevli olan protesor sayısmdan az sayıda belirlonmesi, fazla olan profesöıienn başka kurumlara atan ması sonucunu doğuracak. Boy lece kadro yasası kurumlann öğretim üyesi ve görevlılerı arasmda büyük değişiklıkler getirecek. Öğretim üyesi dengesınuı kurulması sırasmda, yasanın yürürluğe girmesinden bu yana tiniversıte çevrelerinde dolaşan «rotasyon» sözcüğü gerçek anlamıyla hayata geçmış olacak. Öğretim üyesi dağılımının yeniden dUzenlenmesi, yenı ünıversiteler ve fakültelerin kurulması yönünden de gerekecek. Yeni kurulan kurumlann kadrolarımn doldurulabılmesı ı çın merkez ümversitelerden, ye nı kurulan üniversıtelere ve özellikle taşra üniversıteleıine yeni atamalar yapılacak. Kurumlann kadro sayılarının belırlenmesinden sonra, ge rekli atamalar da yine YOK tarafmdan yapılacak. Bu uygulamalar yeni öğretim yılına «ya saya uygun olarak» girilmesi niteliği taşıyor. Yüksek öğretim kurumlann n kadro sayılarının belirlenmesmde öğretim üye ve gorevlılerinın daha önce saptanan ders yüklerinın esas alınması beklemyor YÖK, daha önce tüm yüksek öğretim kurumlanndan, öğretim üyelennin ders yüklerı ve öğretim üye gorevlilerı gereksinimlerini bildırmelerini istemışti. Yüksek öğretim yasasının 41. maddesinden öngörülen kurumlann öğretim üyesi gereksinimlerinı ocak ayı sonu(Arkası 3. Sayfada) ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Baka ANKARA Yüksek Oğretım nı Prof. Mustafa Aysan, Ba kurumlarının kadrolarını beiır •kanlığına baglı kuruluşlar leyecek, «Yüksek Ögrethn Kadiçin 10 yıllık yatarım ve fl ro Yasa Tasarısı» hazırlıklannansman programlarırnn, yıl run önümüzdeki haita ıçerısın, lık bütçe ve karşüaştırmaîı de tamaınlanacagı öğrenildı. rapor sistemine bağlanacagı Kurumlann kadro sayılarının nı belirterek, «Ulaştırma ve belırlenmesınde, kurumlar arahaberleşmede temUJik, ter sında dengeye önem verılınesı beklemyor. tip, düzen ve güven içinde Yüksek Oğretım Kurulu Baş hizmet kalitesinin yükseltil kanı Prof. thsan Doğramacı mesine birinci öncelik veril Cumhuriyet muhabirinın soru di» dedi. Aysan, gerek ulaş su üzerine, kadro yasası hatırma, gerekse haberleşme zırtıMannın önümüzdelti 10 sistemlerinde geliştirmeyi gün içerisinde tamamlanacağı sağlayacak düzenlemeler» nı açıkladı. Prot. Doğramacı gırildiğini söyledi. Dün basın toplantısı düasenleyen Prof. Aysan, finans manm çok önemli bir sorun oldugunu, yetişkin personel ıgereksinitni bulunduğunu, u ılasım master plânının ise ıson aşamada oldugunu söyle di, yapılan çalışmalan şöyle 1 özetledi: • Deniz ulaştırmasında Şe îıir Hatlan ile Bankacılık ve tersanelerin ayn kuruluşlar halinde getirilmesi için fizibi îite çalışmalan sürmektedir. Batık Romen tankeri îndepen denta'nın çıkanlma çalışmalanna çok yakrada başlana caktır. Tekirdağ'uı Marmara Ayseli USLUATA Ereglisinde bir liman kurulması üzerinde çalışmalar ya pilmaktadır. Arkeolojıyı Suudı Arabıstan'a • Türkiye hava sahasmm tanıtan, bu ülkede kazılan baş hava trafiğinin radar ıle latan ılk Suudı Arabıstan'lı kontrol projesi ihaleye çıka Arkeolog, Kmg Saud Unıoersırılmış bulunmaktadır. THY tesı arkeolojı ve müzeolojı bolümü başkanı Prof. Dr. Abdui konusunda ise. kuçuk hava Rahman AlAnsary son ılgınç alanlanna ınecek uçak alunı kazısı nedemyle sureklı arasürdürülmektedir. Bır vıla nan ancak adını duyurmaktan kalmadan Samsun Havaala pek hoşlanmadığı ıçın de bulunması oldukça güç bir bılım nı hizmete açılacaktır. adamı. Samrun Suudı Arabıs• Demiryolu taşımasmda tan'da Türkluğüm ılk kez ışıiyıleştırme çalışmalan sur me yaradı ve Ankara'da arkeomekte, vagonlarm komputer lojı bölumünü bitirmış Türk le ulenmesi için çakşmalar dostu Ürdünlü oğretım üyesi Abugosh'un da sürmektedir Yurtdışmdan Dr. İbrahün ithai edilen rayların getıril yardımıyla Prof Ansary'ye ulaş mesıyle. uzun yılların sonu ma olanagı doğdu Profe^ör, karşüaşmamızda Türklere duycu çok eskımış olan raylar duğu yakınlığı «Medineli oldeğıştirilecektir duğun için Türkleri seviyorsnn Aysan, özel uçak şirketle galiba,» diyen kansınm sözierinın kurulması konusunda riyle dile getirdı. Profesör ıle kı bır soruya karşıhk ise eşi daha önce TUrkiye'ye gelbir şirkete izin verilmişti, mişler. sonuç başarısız oldu. BaşAnsary'nin bılünsel çalışmaka teklifler var ama biz ye lan Turkiye'ye yönelık tasaıun ni bir başarısızhk ile kar ları ıçenyor. Sonbahar aylann şı laşılmasın istiyoruz. Tutar da arkeoloji bölümündekı öğlı bir öneri kabul edilebilir.» rencilen Turkiye'ye getirme hazırlıklan surdürülüyor. Bıdedı S. Arabistan'da bir arkeolog Prof. Ansary, katı din kurallarına karsm • bilîmi kabul ettîrme cabasmda turmuş. Bölüm başkanııgım kuruluşundan bu yana kendisı vürütmekt*. Bölümde bugün kırk kışi çalışmakta ve 33ü da öğrenci bulunmakta. Şu anda bölümdeki oğretım üyelerı arkeolojıye ilişkin bilımsel yapıtlar» Arapça'ya çevirnıe uğraşı içındeler. Uygulama bu dal için temel olduğundan, öğrencilerin kazıda on hafta çalışmalan zorun luiuğu var Bölümun kazı ekıbinde 100 kışı bulunuyor. Prot. Ansary kazının ekıp ça hşmasının guzel bir örneğini sergılendığını, kazıda ortak bir çalışma sonucu başarıya ulaşiıdığını vurguluyor ve bu tüı çahşmalaruı verimliliğmin an laşılmasını, başka alanlarda da uygulanmasmı dıliyor. Yurda getirilecek Afganlı göçmenlere 3 bin lira maas baglanacak ANKARA, Cumhuriyet BuroAıl Turkiye'ye getirılmesıne karar verilen 4500 Afgan Mülteci ile ilgili tüm hazırhkların tamamlanmak uzere olduğu bildirildi. Dışışlerınin açıklamasma gore Pakıstan'a sığınan Af ganh Mültecilerden Türkmen asıllı olan 328'ının Tokat ll Merkezine. 497 kişinin To kat'ın Arabacımusa koyüne yerleştirileceği bildirildi. Açıklamaya göre özbeklerden 378 kişi Gaziantep'e, 360 kili Orfft'mo Btnoik ilçoHn». (Arkan a. yad'da duzenlenecek bir uluslararası sempozyuma Türk bilîm adamları da çağnlacak Prof. Ansary'nin yaşam öyküsünde arkeolojinin Suudı Arabıstan'daki geçmışi izlenebihyor. Bir arkeologun zorlu bir savaşımının katı dan kuraı larma karşı bılımı kabul ettırme çabasının öyküsü bu. 1966'larda Suudi Arabistan'da arkeolojı derecesi bir anlam taşunıyormuş. Üstelik de eskının araştınlması, dıne ters düş tüğü gerekçesıyle yasakmış. Prof. Ansary inandıgı, ılgi duydugu bu bilim dalını ülkesinde halka sevdırmek ve tanıtmak için büyük bir uğraş vermiş, tüm güçlükler karşısında yılmadan çalışmış. Ilk aşamada küçük bir müze açnuş ve bir Tanh ve Arkeolojı Derneğı kurmuş. Kalabalık topluluklan n bulunduğu her yerde, kulüplerde sürekh arkeolojıyı ta mtıcı konferanslar vermiş. c ÇOK KONUŞMA ÇfrUŞ IŞTB... YCkSA 7 Fen ve Rnrmtipr fakultesinin ılk Suudlu dekanı olduktan sonra 1972'de önce tarih bölümüne bağlı arkeoloji çeksiyonunu kunnuş, sonr» d* yeö»«n bir bölüm oluf AjıayasalÖzet!. Duruşmalarm banüa. saptanmasımn uygım olduğunu da be lırten Yümaz, daha sonra tutukluluk konusuna değindi v s tutuklamanm bır tedbır oldugunu belırterek, kendi tutuklaınalarmda, tutuklamayı gerektırecek nedenierin olmadığını büdırdi. Yılmaz şövle konuştu: «KAÇMA ŞÜPHESÎ MEVCUT DEĞtLDtR» «Bu davada samklar, ulkenln en entellektüel kişllerlnden oluşmaktadır. Kaçmalan ya d» EŞYA İNDİRtLtYOR «06(111» bu eşyayı siz gümrükten çıkaramazsınız, blz bir yolunu deliileri karartmaları diye bir buluruz dediler» diye anlatıyor şoför. şey sözkomısu değildir.. Zaten hepimiz hakkımızda takibat ya püdığuu duyduğumuzda gelip teslim olmuşuzdur ya da arandığımızda bulunmuşıızdur. Her ne kadar isnat edilen suç ağır cezahk ise de kacma şÜphesi mevcut değUdir. Sık sık idaın talebiyle yargılanan sanıklann tahliye edildiklerinl oten çıkaramazsınız, rin bölümüne gidiyoruz Rcha OZ ne o kızla karşüaşıyoruzve yi meleniz doğru değil. bu mua kumaktayız. Şayet böyle olsay. Biz, de dı, bu sanıklann sonuna kadar Ve diler, bir yolunu buluruz. Şede ailesiyle.. Ama, sanki o tutuklu kalmalan cerekirdl. 6 Sarışın, kıvır kıvır saçlı, ınrefsizim aynen böyle. Bugün bir saat önce ağlayan, kendileaydır tutuklama müzekkereleri cecık bir kız gıriyor, Kapıkuyine böyle ağlama>la Miidüre rmi yerden yere atan insanlar mizln geri alınmanuş olması le Yolcu Salonu Gümrük Muçıktüar. tki üç gündür.. Yani, onlar değil. Aksine gülüyorlar, Türk ve dünya kamuoyu kardüru Halil Şeker'in odasından onlar da bıktılar yani..» gülüyorlar. tşlemlen tamamşısında olayı, vicdanlan taıçen .tki gozü ikı çeşme.. İp lanmış olacak ki, kamyondan hatsız edebüecek bir tartışma Sonra eliyle yanmdaki bir gibı akıyor yanaklanndan gözeşyalannı indiriyorlar denetim konusu durumuna sokmuştur. başka «gurbetçi»yi Kösteriyor: yaşlan. Hıçkınyor.. için. Olağanüstü dönemlerin tar«Bunlardan çektiğhnizi, bir «Dur bakayım, dur..» dıyor Tam yanlanna gidecekken, tışması. bu dönemler ortadan Allah büir, btr ben bilirlm. 5 Müdür, ama dinlediği yok... kamyonun şoförü Muhittin kalktıktan sonra geniş biçimmetre pazarlığı yaptılar. 8 Ağlamakla karışık konuşma Kartal'la karşılaşıveriyoruz. de yapılacaktır. Yann parlametretlk kasayı doldurdular. sı arasmda, «üç gündür burdaDertli mi derüi.. menter rejime eeçfldiğinde, Bunları koyamazsın divor bayız. Rezil olduk.. Kabul etmi«Almanya'da pazarlık yaptıh, muhakkak ki bu dönem tartışına. Üç gündUr bu arkadaş bnn yor Müdür Muavlni... dedığı beş metre yere beşbinbeşyüz lacaktır. Bunda da ağırhk ada lan bekliyor.» nı duyuyoruz. mark. Metre küp hesabı..» let mekanlzmasmda olacaktır, Halıl Şeker, «önce RÖzyaşlan1964'den bu yana Almanya'dıye başhyor konuşmasma ve Türkiye'de hakimlerin var olnı sil..» dıyor şakacıktan azarda kaynakçıhk yapan ve artık eklıvor. dufuna inanmak istiyoruz. özlayarak. Kızcağız hem hıçKincaruna tak diyerek kesin döKürlükler hiçbir zaman kolay «Bu eşyayı olduğu gibi yfikyor, hem de Müdür'ün bu yunüş yapan Behzat Ay karışıelde edilmemîştir. Kanla elde lediler, kadın bayıldı. Ağlıyormuşacık azarlaması karşısında yor bu kez sö'ze: edilmiştir gereldrse. Türkiye'ye lar abi, aynı bugünkü gibi.. gülüyor. Çıkıyor dışan. (Arkası 9. Sayfada» Dedim. bu eşyayı siz gümrük< Arkası 9. sayfada) Ama, az sonra bır cayırtıdır kopuyor kapının dışında. Yine ağlamalar, bağnşmalar.. Bu kez de gümrük müfettişlne dertlerini anlatıyor, onlarla tar üşıyorlar.. Kapmın önünden az sonra, şişman bır kadın geçiyor, onun da iki gözii iki çeşme.. Aradan bir süre geçiyor, kız yine dalıyor kapıdan içeri. Ama, bu kez ağlaması dinmiş ve de arkasında 10 yaşlarınBehzat AY da küçük bir kız çocuğu, kısa boylu, yaşlı bir adam. süklüm Biz erken emeklilerin gerçl yaşamlan hep dinıence... püklüm.. Ama, çalışanlann hafta, bayram, yılnk dinlencelerı (taDönüyor Müdür, «Nlve ste tılleri) var. Bu zaman dılimlerinde, dınlenmek ıçm bır blriniz orada ağlıyorsunuz, blyerlere giöenler olur Elbette üç beş kuruşlan varsa. Doriniz burada ağlıyorsunuz? Onüşlermde dinlenmiş değil, daha yorulmuş olurlar Dınlur mıı?»... lenz bu dertlenmeleri... Derken, arkasındaki, yaşlı, Temmuz ayı boyunca ben bir başıma Akdemz kıvıANKARA (Cumhuriyet Büroufak adamı görüyor: lannı, Toros Dağlan'm dolaşıp durdum. îşirn dmlenme su) Ankara Savcı Yardımcı«Siz babası mısınız fistafılan değıldi. Bır başka amaçla geziyordum. Gözlemım, sı Doğan Oz'ün öldürülmesme dım?..» izlenımım şu oidu: însanlanmız kendilerine belkı ayırılışkm davada sanık Ibrahîm dında olmadan işkence edıyorlar. Gündüzleri mınıbüs «Evetj» Çiftçi, «YÖK tasarısmın kabumüziği, geceleri disko bağırtıları arasmda kafalan şışlü !le bir çok profesürün göDuruyor Müdür Halil Şeker, miş, arauık'annı bulamamış olarak yataklanna gıriyorrevden ayrıldığı malumdur» de«şey gibi..» diyor. Düsünüvor lar. Eltette uyumadan önce de bugün ne kadar harca. dı. sonra ekliyor: dım, re kadar eğlendun, dmlendım gibı bır hesap yapm«Hani bir savaş yaparken, Ankara Sıkryönetım Komuca, ^evmçle değil Uzünçle uykulanna dahyorlar. Genellıkbir plan çiziliyor, onun gibi tanlığı (1> numaralı Askerı ler uyku değil karabasanlar, korkunç düşlerle başbaşa oldu sizinki de.. Kannız oraya Mahkemesı'nde 21 temmuzda .' kalıyorlar ağlayarak gidlyor. kızınız buyapılan duruşmada, Doğan Öz Bu genel kurai gidi şey ilk önce. bır yerde değişraya ağlayarak gelmiş.. Ololayma katıldığı gerekçesiyle mis oldu benim için. Akdemz kıyılannı bitirip Marmara maz.. Şimdi buraya bırakın bahakkmda yeni dava açılan Hüya döndüğUmde bir rastlantı sonucu Yalova'ya beş kilokalım evrakları.. Hakim olaseyin Kocabaş hakkmdaki dametre uzaklıktakı {Karamürsel'e doğru) Çiftlik Köytl caksın bunlara. Babasısın sen.» va dosyasımn mahkemeye yeni Aile Dinlenme Tesısleri'nde çivilendim. Civilendım diyogeldıği belirtildı. Tamklarm geBaba kız, çıkıyorlar odadan. rum. Aynlmak istemediğım oradakt ağaçlardan b l n ollış tarihlerinin ögrenUmediği Dönüyor bize sonra Müdür mak Metiiğim için böyle söylüyorum. kaydedildi. Askeri Savcı, sanık Halil Şeker, olayı açıklıyor: Bu dinlenme yerim Yakacık eskı Beledıye Başkanı Ibrabim Çiftçi'nin tutukluluk «Allesinin yanında kalan tdBayram Demlrkolia kaynı Burhan llter işletiyorlar. Sehalmın devamı yolunda göruş «I, reslt de olsa, ayn ev eşyakiz dönümlük kıyıyı iki yıldır ağaçlarla donatmıslar, gülbildirdi. sı edinmesl mümkün degll. lerle bezemi^ler. Yüzlerce agaç, gül • e çeşitli çiçekler KI» Ayn oturma belçesini . getirin Daha sonra sanık îbrahım yıyı gölgelendirmekte, süslemekte. Denizden çiKanlar, ka diyoraz. Meselâ bu kız. Dfln Çıftçı söz alarak, şunları söylabildiklerı kadar kumlukta kehyorlar, sonra kendilerinı de geldi. Ayn otunna belgesl tedı: ağaçlann gölgelerme, güllerın koynuna atıyorlar. Gazeteolarak, yabancılar pollsinden «ülayın yakın görgü tanilerine, kitaplarma dahyorlar. Kimse kimseyi rahatsız etbir kâğıt almış. Annesinln de ğı Prof. Ziya Aktaş'ın keşif miyor. Yemek zamanı lüks sayılabilecek ama ucuz loKanadresi aynı, kendisînln de ad. yerinde düilenmesi nedeni ile tada yiyit» içiyorlar. Gecenin geç saatlerinde yirmiye yarest aynı. Bu yeterll değii km prefabnk, yirmiye yakın betonarme evle, yine bu Kadurusma nzamaktadır. 4 jildar çadır içinde bannsn insanlar erinç içinde uykularıama. bumı da tgleme koydurdan beri tutuklu kalmaktayıoı. na dahyorlar... (Ark»sı 9. Sayfada) ODTÜ'den gelen yazı cevabında Prof. Zlya Aktaş'ın eylül Müdür H«lil Şekertn ymnın(Arkası A. Sayfada) dan »yrüıp. kesln dönusçüle Gümrük Müdürü nün odasında sarısın ince kız hıckırıyordu... Dinlencede dinlenmeyi yaşadıın Tutanaklardan Doğan Öz davası: Sanık Ciftcî tansiyonunun 15e yükseldiğini belirterek tedavi istedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog