Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 1982 *• Akîncîlar davası sonuçlandı Cumhuriyet 11 Adana'da 7 ayrı davada 12 solcuya toplam 9 4 yıl hapis verildi ADANA Adana Sıkıyonetim mahkemelerinde yargı lanan sol görüşlü 12 kişiye 94 yıl hapis cezası verildi. Sıkıyönetim Komutanlığı nia açıklamasına göre Mersin'de adam öldürmek ve yasadışı örgüte girmek suç larmdan yargılanan Mazlum Güder 20 yıl 8 ay. Adana'da İGD'ye girmek ve hedefte hata neticesi faili gayri muayyen şekilde adam öldürmekten Hayri Uçar 17 yılı agır 1 yıh hafif 18 yıl hapis. Halkm Kurtuluşu örgütüne girmekten Enver Güven ve Murat Polat 5'er yıl, Sahap Savaşman, Mehmet Emin Özkaya, Esin Ulutaş. ve Elif Şevik, 3'er yıl 4 er ay, Kahra manmaraş'ta THKPC Devrimci Kurtuluş örgütüne gir mek yasak bildiri bulundur maktan Sadık 1lik 5 yıl, Ada na'da Türkiye întilalci Komünistler Birliğint kurmak ve yönetme.k suçlanndan Mustafa Ugnr 12 yıl. Rızgari örgütüne girmekten Saki Yıldınm 10 yıl agır hapis ce zasına mahkum oldular. 6 ÎDAM fSTENDÎ ERZURUM Kars'ın Arpaçay ilçesi ve köylerinde faaliyet gösteren yasa dısı Dev Yol örgutüns mensup 39 sanıgın yargılanmasma dün 2 Numaralı Askeri Mah kemede başlandı. Duruşmaua. iddianamesini okuyan Askerl Savcı sanıklardan Yusuf Aydııı. Adnan Çiftçi, Ni hat Çiftçi, Gaffar Demir. Medet Karabağ ve Nihat Ka rabağ'm idamını, 21 sanıgın da çeşitll hapis cezalarına çarptınlmasını istedi. Kafaoglu'na tepkiler (Bastarafı 1. «ayfada) vb. glbi patlamalar birer birer ISO Meclis ortaya çıktıkça, Savm Bakan bu politik zerafetine pişman Ba$kam olahilir. Bilincinde olduğu ve İbrahim gellşmesi olRunlaşma (patlama) noktasma yaklaşmış ekoBodur nomideki köttl gidişleri kamuoyuna aoıklamada bu ılk fırsaÎSO Meclıs Başkanı Ibrahım tı kullanmayısmın kendisine pa Bodur, Çan'da seramık Fabrıka hahya malolmaması • hele bır yakını olarak • en büyük ıste sı ışçılenne hitaben yaptığı ko nuşmada, Maliye Bakanının ğimizdir. «sanayinin desteklenmesi, tarımsal üretimln artınlması, konut sorununun acilen çözüm lenmesi» konusundaki sözlenTİSK Genel ni «perekli hedeflere dönfik olumlu ve yerinde bir görii? Başkanı olarak değerlendirdiklerini» Halit Narin: söyledi. Bodur, konut sorununun çö zümü için harç ve vergılerin Sayın Kafaoğlu'nun Maliye blr kalemde toplanması ve bun Bakanlığı'na gelişiyle beraber lann bir çoğunun kaldırılmahükümetimizin ekonomi politi sım, formalitelerin asgari düze kasmdaki yeni uygulamalarım ye indirllmesini önerdi ve «Top basma açıklamasını büyük bir lu Konut Kanunu gereğlnce, dikkatle Izledik. Memnun.oldu devlet bütçeslnln rÜ7de 5'ine ğumuz noktalar, şüphesiz ki, üaveten küçük ve büvük halk büyük ağırhktadır. 24 ocak tasarruflan bu yöne yönlenriiril istikrar tedbirlerinin ana ağır mell. Kamu bankalarının Merlıkta kalmasmm vanmda ıv kez Bankasına deno ettlklpri gulamada yeni küçük veya bü yüzde 35'lik mevduat mıınzam yük değişikliklere , gidileceğini karşıhklarından aRtrari ylİ7de memnunivetle izledik. 1982 se 10'unun konut sektörüne aktanesi enflasyonla mücadeiede rılmalulır. fîürnrüktp k»lmiş ağırlıgını bir ölçüde kaybede mallarm tasfivesi. vasıtalı ver rek devam eden bir senedir. dlerln bir bölümünün de bu Çünkü enflasyonla mücadeiede fona munzam bir kaynak olabüyük bir beceri elde edilmiş bilir. Konut iiretiminde. allevi ve kontrol altına alınan bir ve özel sektörü devreye sokrakkama, yani % 30'lar civa mak için Toplu Konut Yasarına düşmüştür. Ancak daha sinda değişiklik yapılmahdır. halkın lm> iyiye gldebilmesi için yatınm Konut sorununun.olarak devlet ların yeni bir şekil içinde ele kânlarına davalı irücüvlp ve desteğiv'e en kısa almmasına ve çalışan ve calış zamanda haMpHilmesl milli bir tıranları daha ikna edici küçük sorun halindedir» dedi. veya büyük yaklasımlara ıhtiyaç vardır. Kafaoglu, ekonomık polıtikayla ilgili her türlü A tzmir Ticaret elestlrilerin ve ekonomiyl iyiye götürücU flkirlerin tamamının Odası Başkanı fazla detaya Rİrmeden ele alınMücahit Büktaş dıgmı ve bunlann her biri U. zerinde ekonominin dertlerini gidermek İçin çalışmalar yapıî?mîr Ticaret Odası Başka lacağmı gösteren bir açıklamada bulunmuştur. Pu bakım nı Mücahit Büktaş. Malive dan hükümetimiz tarafından sa Bakanı Adnan Başer Kafanayici ihracatçı • esnaf çift oğlu'nun düzenlediği basın çi ve işçinin dertlerinin bi'ın toplantısına ilişkin göruşleri mosinden ve bunlara düşünüle nı açıkladı. Maliye Ba rek eğiltnmesinden dolayı bu kanı. iş çevrelerini rahatlat açıklamayı btltün samimi^e tı.» dedi. timle olumlu buldum. Yalnız Maliye Bakanı Kafaoğlu'bir noktayı hatırlatmak lsterim. Ekonomimlzin bugün fevkalade nun 1980 yılından beri tatbik acll parasal tedbirlere ve üre edilen ekonomik politikadan timi durduracak ağırlıktaki ha ılke olarak bir sapma yapıl diselerin ortadan kaldınlma mayacağını, sadece uygulasma ihtiyacı vardır. Bu tedbir mada görülen bazı aksaklerin geç almması, ahnmaması lıklann giderileceğini söyle ile eşdeğerdedir. Saym Kafa mesinin sevindirici olduğunu oğlu'nun çalışmalanna bu nok kaydeden Mücahft Büktaş, tadan hızla başlamasım ve uy•esasen bazı yan tedbirlegulamalannın da düşüncoleri rin zarurcti bir süredir hîskadar olumlu ve yapıcı olması sediliyordu. Bunların isabetm candan temenni ederim. li dozlarda alınması da enornimize canlılık getirecektir. KİT'lerle llgiU Izahat ve tasavvurlara katılıyoruz. Bu ÎSOYönetim müesseselerin bir kısmı zaruretlerden doğabilir.» şeklin Kurulu Başkanı de konuştu. \ • • • * GÖZLEM •'.a: (Bastarafı 1. sayfada) olan bir ülke diye nitelenetı toplumumuzda hoşgörunun geçerli olduğunu soylemefe de zor olacaktır. Bunun en yakın örneğini basında Aldıkaçtı tasarısı» diye nitelenen tarihsel belgede göruvoruz. Bu belgeyi hazırlamakla yükümlü çevrelerin tum hoşgöruşuzlühîeri tasannın her maddesine yanstmıs. önvargılı ve sert yaklaşımlar tasan boyunca ağır basmıştır. Bütün Batı ülkelerindeki parlamenter düzenler çahşanlann rejimleri nitpliğine dönüşürken, Türkiye'de sendihacılığa karşı en sert tutumun anayasa tasansmı yönlendirmesi çağımıza ters düşen bir eğilimi vurpulamıyor mu? Kendi kendimizi aldatmah ta yarar voktur Eğer otoriter kurallan anavasal reiimin temeU yapmak istiyorsak demokrasiden vazoeçmek gerekivor OJa ki Türkiye'nin hugünkü somut koşulları içinde yaşadığımız Batı demokrasilerindeki özgürlüklere ve sosval haklara olanak vermiyor; ya da veni anayosn fasorısınırı başmiman saym Prof Aldu kaçtı böyle düşünuyor. Nitekim hazırlanan tnsan. nm anlamı bu gerçeği vurgulamaktadır. O zaman yapılacak iş ger çeği dosdopru ortava feoy» maktır. Çünkü hem özaürlüh leri veriyor gibi görünmek, hem de verir göründüğünü geri alarak «işi kitRbına uyriurmsk şark usulu kurnoz lığın ürünudür. Bu mantığa davalı bır ana yasa. sorunlan çözmez. sorunları buyütür. +*• (Bastarafı 1. Sayfada) belirtilen temel ilkelere dayanan» denilmekte, ama ne yazık ki, anayasa taslağmda böyle blr «başlangıç» yeralmamaktadır. öğrendiğimıze göre, bu baş langıç bölümü ilerde yazılacakmış!. Peki. anayasanın yürürlük maddesınln yaratacağı sorunlara ne gibi çözüm getireceıctı? O efen dim. şlmdilik pek belli değüdir. De^Udîr, çünkü, anayasanın 200'üncü maddesîne göre «anayasa.. Halkoyuna sunulup, kabul edilince... Hafkoyn sonuçlanyla beraber» yayınlanatak ve bu tarlhte yürürlü&e girecektir. Böyle olunca. anayasa metni. kasım ayında halkoyuna sunulduktan sonra kabul edılnbe hemen ytirurlüğe girecektlr. Peki, nerede siyasal paıtiler? Nerede bu partiler ile ilgili siyasal partıler yasası? Bilen yoktur! «Başlanpıç hükflmleri», ana metin ve «çreçlcl hükümler», blr Anayasanın btitüntinü o!uçturanlar «Anayasa tasarısı» denllince akla bütün 'ou bölümler gellr. «Hani nerede geçici maddeler?» dlye soru yoruz, yanıt geliyor: Onu da yakında açıklarız... Anayasa tüslak metninde (nokta, nokta) olarak geçilen kısımlar da belli arahklarla sayın Komisyon başkanmın acıklamaları ile doldurulmuş ol maktadır. Yapılan ek açıklamalarla «daktilo yanlışlan» da kamuoyuna duyurulmalctaaır. Belli maddelerdeki yanlış yollamaiar (atıflar) konusunda sayın başkandan henüz yeni açıkiamalar gelmemlştlr. Bütün bunlardan açıkça şu anlaşılıycr: Taslak metni pek aceleye getirllmiştlr. Ayrı ayrı kişilerce hazırlanan metinler. blraraya toplanmış: ancak metin son kez özenle gözden geçirllmemıştlr. Bu yüzden dll yanlışlanna. yollama yanlıgia''na yolaç mıstır. Bu yanlışlann yanında hukuk yanhşları da yapılmıştır. Aldıkaçtı, anayasayı aceleye getirmlştlr. Sekiz ay Türk kamuoyu böyle blr roetln için oyalanraıştır. Sonuçta, belli blr Işveren keslmi dışında, herkesi karşısına alan blr anayasa taslağı ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Aldıkaçtı'nm anayasa konusunda tam anlarm ile lşblrliği yaptığı bir tek komisyon üyesi vardır: Rafet Ibrahimoğlu.. Sayın tbrahtooğlu, baş kanlığmı Hallt Narin'in yaptığı Türkije îşveren Sendlkalan Konfederasyonu Genel Sekreterldlr. Yani, iş çevrelerinin resmi ve açık sövcasudür. Sayın Aldıkaçtı ise, 1961 anayasasma düşroan tutu mu ile tanman Tercüman gazetesi yöneıim kurulu ikinci başkanıdır. Yani Kemal Ilıcak vekılldlr. Anayasa Komlsyonu'nun Aldıkaçtı ?e Ibrahlmoğlu dışmdakl bütün üyeleri ya tasannm bütününe ya da belli maddelerine karşı çıkıp, karşı oy yazıları yazmışlardır. Bu üyelerin hiç biri «zararlı Ideoloji mensubu» değildir. Bu taslağa tepkl pösterenlerin hepsine de «efendim bnnlar komünisttir» demeye de herhalde olanak yoktur. Bu yüzden «Aldıkaçtı anayasssı» kamuoyu önünde kendlnl demagojlye sapmadan savunmak zorundadır. Ama savunabtllrse! Savunmaya gücü yeterse! Ilıcak vekili ile Halit Narin'in genal sekreterinln beğeMikleri anayasayı toplumun öteki kesim lerine beğendirmenin hiç olanağı yoktur. Bu konuda boş yere çaba harcanmamalıdır. Türk toplumunun iş ve sermaye çevrelerinin blr kısmmı hoşnut eden «igveren bildirilerine» de ğil: bütün toplumu kucak\ayacak anayasaya gerek sinmesl vardır. «Aldıkaçtı anayasası» blr «lşveı«B programım» dll yanlışlan, hukuk yanlışlan, bilgi sanlışıan ve madde yanhsları lle dolu olarak önümuze sürmüştür. Bu metni Ilıcak vekili Aldıkaçtı lle Hallt Narin'in sekreteri îbrahimoğlu'na geri vertp, hiç olmazsa dll yanlışlan olmayan bir anayasa metni hazırlanması için biran önce çalışmaiara başlanmalıdır. Sekiz ay havanda su dövülmüştür! Ve taslafe bu haliyle komisyon üyelerini blle inandıramamıştır Arafat (Baştarafı 1. sayfada) askeri sözcüsü Filisttn topçusunun Beyrut'ta bulunan îsraillilere ateş açarak ateşkes'i bozduğunu öne svirdü. Sözcü ihlalin sürmesi üzerine îsrail' in karşılık vermek zorunda kal dığını söyledi. Îsrail birliklerl ateş kesin bozulması üzerine Batı Beyrut' u dün karadan, denizden ve ha vadan yeniden bombalamaya başladılar. îsrail birliklerinin Fiîistin Mülteci kamplan ile komuta merkezlerlni hedef al dığı bildirildi. Ajanslar dünkü saldınnın şiddetli olduğunu Nbil dirdiler. öte yandan Filistin kaynakla rma göre Arafat'm hazırladığı plânda 9 bin gerillanın Suriye ye gitmesi öngörülüyor. Geril lalar oradan da 4 Arap tilkesi ne dağıtılacak. Surive ve Mısır' ın gerıllalannm bir bölümünü kabul etmeye hazır olduğu çesitli çevrelerce belirtiliyor. Ürdün Velihatı Prens Hasan ise 2 bin Filistinli geriUayı kabul edeceklerini resmen açıkladı. Plan uyarınca gerillaların 1 haftalık bir hazırlıktan sonra tiç hafta İçinde 4 Arap ülkesıne gidebileceklerini söyleyen aynı kaynaklar, Mısır ve Suriye kökenli gerilla birliklerinin bu ülkelere yollanacağını behrttiler. Plana göre Irak, kendi yandaşı gerillaları kabul edecek, Urdün de kendi pasaportunu taşıyanları çağıracak. «El Fetİh» grubuna bağlı 1.000 . 1.500 gerillanın durumunun belirlenmediğini de vurgulayan kaynaklar, Arafat'ın ilfc aşamada Bekaa Vadisine çekil. meyi, birkaç gün burada kaldıktan sonra gerillalanyla bir. likte LUbnan'dan aynlmayı düşUndüğünü aktardılar. Ancak LUbnan yönetimi, gerillaların Bekaa yolu ile Ulkeden çıkmalanna izin verilmeyeceğini daha önce açıklamıştı. BEGtNtN TEPKtSt ÎSrail Başbakam Menahem BegftVFilistinlîlefin Beyrut'tan aynlmayı ilke olarak ka. bul etmelerinin yeterli olmadığmı, bu konudaki anlaşmanırt bütün ayrmtılanyla tamamlanmasım istediklerlnl bildirdi. Begin parlamento, Dışişleri ve Güvenlik Komitesinde yaptığı konuşmada, Pilistinli gerillala rm Lübnan'ı terketmelerl konu sunda kesin teminat bekledikle rini sö^lerine ekledi. Bu arada Arap Blrllgi Genel Sekreteri Şadli Klibl, önceki gece yaptığı blr açıklamada, FKÖ'ye Batı Beyruftan aynlması çagnsı yaptı. Klibl, aralannda FKÖ Siyasl Püro Şefl Faruk Kaddunü'nin de bulunduğu 6 Arap Bırligi ülkesinin Dışişleri Bakanlan ile görüştükten sonra bir açıklama yapö. Klibi, Bakanlann, FKÖ gerillalarımn Batı Beyrufu terketmesini amaçlayan 6 maddelik bir program üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Klibi'nin açıklamasının îsrail Başbakam Menahem Begin'in, FKÖ'nün Batı Beyrut'u terketmek istediğini açıkça ilan etmesl isteğine bir yanıt oluşturdugu bellrtiliyor. Arap Birliğl Dışişleri Bakanlan toplantısmda kabul edilen programm FKÖ nün bu konuda açıklama yapmasını sağlama amacını taşıdığı belirtiliyor. îsraij Genelkurmay Başkanı Raphael Eytan, Lübnan'da görev yapan BM Bans Gücünü Filistin gerillalanna yönelik îsraıî saldırılarını önceden gerillalara bildirerek yanlı davranmakla suçladı. Eytan'ın açıklamasına ilişkin bilgi veren îsrail sözcüsü, Banş Güoü aslftrlerinin, îsrail birlikleri arasındaki haberleşmeyi izlediklerini de belirtti. Açıklamada Banş Gucünde yer alan bazı askerlerin Filistinlilere bilgi sattığuu tutsak düşen bir gerillanın itırat ettıği de yer aldı. Konuya ilişkin karşı açıklama yapan BM Banş Gücü sdzcusü Timur Göksel de Banş Gücü'nün îsrail'e yönelik bır tutumu olmadığını, «Çatışan taraflara birbirlerinln harekatı konusunda bilgi vennenin görevlerinin bir parçası sayıldıfı nı» söyledi. Irtibat subaylan dışında hiç bir askerin FKÖ ile bağlantı kuramayacağım vurgulayan Gdksel, İsrail'ın dayandığı belgelerin gerçekliği konusunda da kuşkulu olduğunu belirltı. Sü SIRINTISI HAD SAFHADA Bineşmiş Mllletler yetkilileri, İsrail kuşatması altındaki Batı Beyrut'taki sü sıkıntısınm tehlikeli boyuta ulaştığını belirttiler. Bırleşmiş Milletler Kültür ve Eğitim örgütü UNICEF adına LUbnan'da sulama projeleri üzerinde çalışan Raymond Naimi, Baü Beyrut'ta yaşayan çocuklar, kadınlar ve aileler için kaygılandıklannı belirterek, Batı Beyrut'a su gotürmek isteyen BM tankerle rine pazartesi gününden bu ya na îsraıl'in geçiş izni vermedi ğini hatırlattı. BM görevUsi ay rıca halen evlerdeki su stokla rmıtt tükendiğini ve elde bulu nan sulann da kirli olması yü zünflen kentte salgın hastahk ihtimalinin böyüfe olduğunu söyledi. 74 sanık 6 ay ile 6,5 yıl arasında hapis cezalarına mahkum oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Akıncılar Davası dün katara bağlandı. Toplam 100 sanıgın yargılandıgı davada 74 sanık 6 ay ile 6,5 yıl arasında değişen hapis cezalanna çarptırıIjrken 26'sı ise beraat etti. Akm cılar Derneği İIP Akmm Gençler Derneği ise kapatıldı. Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde dün yapılan duruşmada Başkan Turan Fıratgü, yargıç Şeref Doğan ve yargıç Mehmet Sever'den oluşan mahkeme heyeti karannı açıkladı. Kararda askeri savcmın sanıklar hakkında Istedigi cezalar hahriatılarik, «npvlrtln tpmel nlzamını. dlnl psaslara uvdurmak faaliypflerinin 29 nisan 1936 tarlhH HJVsnetl Vatanîye Kanunu ve tabirlerl lle evvelce vatana ihanet sayıldığı» belirtil di ve «Türkiye'de dln hayatmtn taşıdığı toplumsal onpm dlntn toplum üzerindekl etkfsl Itlban lle bundan vararlanmak isteypn giiclerin, dln esası üzerine kıırulmuş bir cemlyetln frücünü ve mensuplarmın samimi ve idealist olsalar yöneticilertnin lılle kontrolünden çıkan jçeHşme. değlşme ve harin sapmnlara sürükleyerek devletin emnlveti İçin vahlm tehllke'er ciog nıasına yol açabilecrklerl ver yer ve 7aman laman bu vahlm tehllkenin haşlançıcml teşkil eder mahivptte olavların da rıkarılmış ve daha vahlm tehlikelerin doğmasına fırsat ve se hebiyet verilmİ!» bulunduihı degerlendlrmelere katılarak» denildi Daha sonra sanıklar hakkında verllen cezai müeyyi deler açıklandı. Buna göre, Akıncılar Derneği yöneticilerinden 26'sınm beraatlne karar verilirken, dlğer sanıklar hakkında TCK'nun 16^113, 1682, 59. 17^3, 145 1, 353 sayılı kanunun 132 ve 71/1, 641, Anayasa'nın 1? ye 1630 sayılı Dernekler Kanunü 4/f maddelerl uyarınca 6 ay ile 6.5 yıl arasında değişen hapis cezalan verildi. Karara göre Hüseyin Givd va Bahattln Şen Konya'da yapılan mitinçde sarık ve takke ile sösteri vapmaktan 6'şar ay hapis cp'asına mahkum oldular. laikliğe aykın davranmak gerekçesivle çesitH hapis cezasına hüküm gıyenler şunlar: A!i llısan Kandemir. Mehmet Basar, Orhan Ayclın. Nıırettin Gülener, Ahınet Üzçelik. Umut ytırtkan. Ali Karaduman, Abriullah Oeylk. Hamza Sus, İsmail Sarıkaya. Yusuf Sarıbaç ve Ali Erbil 6'şar av. Abdülkaılir üzkan, Osman Avdın. Ali Ziya Çizmecl. GUndiiz Güler, Ibrahim Ercıı fl'ar ay, Hüsnü Kılıç, Zeyııel Olgun l'er yıl. Hikmet Akçiil. Yaşar Bayraktar, Yahya Tescan. Mustafa Beştepe, Mehmet Hüsrevoğlu, Sacit Okur ve Muammer Yavuz 10'ar ay. Hayrettln Cellk, Mehmet Gevher, Zekt Karabayır, Baha Topaloğlu, Ve!l Kfiksat, Yahya Güîer, Şahln Başol, Mehmet Ali Bulut, Mustafa Denktaş, Mehmet Kara, Ersönmez Yarbay, Süleyman Cansız, Yusnf Akdoğan, M. Fazıl ArslantÜTk, All CHH, AU ümlu Çetin, Ali Osman Başkurt l.'er yıl, 8>r ay, Hüseyin Arslan, M. Muzaffer Tıslıoğln, îsmail Tosun, Fayssl Mahmutoğlu'nun 2'şer yıl, l'er ay hapis, trsadl Yıldınm. Yılmaz Yardımcı, Mehmet Kartın, Hüseyin Adak, Hamza Demir 2'şer yıl, 6'şar av, Mehmet Tezel 3'er yü, Nev. zat Arabacı 35 yıl. Osman Yohas 6 yıl 8 ay, Ali Çelik. Hali» Özdeniir ve Oğuz ökten 3'er yıl. 8'er av. Hamza Süs 2 yıl. 6 av, Tevfik Rıza Çavnş 6 yıl 26 BERAAT Beraatlerine karar verilenler şunlar: «Nuretttn Gülener. Hlkmet Akeül. Ersönmez Yarbay, Ahmet Özçelllt, Abdullah Geyik, timit Yurtkuran. Ali KaTaduman, Selahattln San. Ali Galip Döğen, A Barıs. Bahattln ÖzU ler, Ali thsan Vatanlnırtar, Şevket Sezer, Behçet Bastoğan, Hasan Kubllay, MuharTem Yet siz, Ali Yurdanur, Şaban Kocaoijlu, Mustafa Kasatura, Durs«n Erga. Yaşar Bayraktar, Yahya Tezcan, Mustafa Ünal, îsmail Kulaç. Sülevman Beştepe, Mustafa Beştepe. Akıncılar Derneği ve merkezi Konya'da bulunan Akıncı Gençler Derneği Anayasanm 19'uncu ve 1630 savılı Dernekler Yasasmm 4/f, 64/1. maddelerine aykın davrandıklan gerekçesiyle kapatüdılar. MSP davasında soruşturmanın genisletilmesi istemi reddediidi ANKARA (ANKA) MSP Genel Piskanı Necmettln Erbahan > P dl£er par> ti yöneticüeri hakkında açılan davaya aün Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numarau Askeri Mahke, mesinde «levanı edildi. Erbakan'ın da katıldığı duruşmada, aakeri savcının gelmedlgi görüldü. Bu nedenle dün veHlmesi beklenen, askerl savcılığın esas hakkındafci görüşü açıklanamadı. Mahkeme neyetl, geçen duruşmada savunma avukatlarınca taiep edlien soruşturmaoın genisletilmesi istemini Kabul etmedi ve Savcının esas hakkmdakl görüşünü açısiaması için duruşmayı 13 ağustos tarihine erte'.sdi. 13 ağustosda yapılacak duruşmada Aske ri Savcl. yapılan sorgulama lar ve okunar belpeler ışığında, Erbakan ve arkadaş lannın hangl suçtan cezalandınlmaları gerektiğinl belirtecek. Davada ttim sanıklar tutuksuz bulunuyor, t Evren, Harp (Bastarafı 1. savfada) ma Genel Komutanı Orgene ral Sedat Celasun. Başbakan Bülend Ulusu. Istanbul Vali si Nevzat Ayaz ile 1 Ordu ve Istanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Haydar Sal tık karşıladı. îstiklâl Marşı ve saygı duruşu ile başlayan diploma tö reninde bir konuşma yapan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Îsmail Hakkı Akansel bu yıl Kara Harp Akademisinden 61, De niz Harp Akademisinden 25, Hava Harp Akademisinden 33 ve silahh Kuvvetler Akademisinden de 63 subayın ırlezu'n oMuğunu söyledi. Orgeneral Akansel aynca Pakistan Kava Kuvvetleri ile ABD Kara Kuvvetlerinden iki subayın da Kara Harp Akademisinde bir yılhk öğrenimlerini tamamladığını belirtti. Akansel'in konuşmasmdan sonra Silahh Kuvvetler Akademisinden bu öğretim döneminde birincilikle mezun olan Topçu Kurmay Yar bay Ahmet öztekin'e diploması Kenan Evren tarafın dan verildi. 1981 1982 öğretim döne minde Kara Harp Akademi si'ni Piyade Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Ümit Şahintürk'ün, Deniz Harp Akede misi'ni Deniz Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Atilla Alp'in Hava Harp Akademisi'ni ise Yer Kıdemli Kurmay Yüzba şı Türker Turgut'un birincilikle bitirdikleri açıklandı. Törende derece alanlann dip lomaları, MGK üyeleri, Başbakan, Milli Savunma Baka nı ve eski Cumhurbaşkam Fahri Korutürk ile yüksek rütbeli subaylar tarafından verildi. Diploma toreninden sonra davetlilere bir kokteyl verildi. Nurullah Gezgin . TRT'de calışanlar ''Güvenlik Sorusturma Formu,, doldurdu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TRT Yönetimi, geçtiği miz günlerde, TRT çalışanlarına, «Personel Güvenlik Soruşturma Formu» adını taşıyan bir «form» dağıtarak, bu formun Uo gün İçinde doldurularak yönetime teslım edilmesinı istedi. 8 sorudan oluşan sözkonusu sorusturma formunda, personelin bitirdiği okullann adları ve tarihleri, anababa ve eşinin doğum yeri ve tarihleri ile adresleri, formu dolduracak kışinin kendisi hakkında bilgi verecek iki kişlnin adı, adresi ve işiyle, personelin üye olduğu derneklei'in adları, adreslen, kuruluş amaçlarının açıklanması istendi. Personelin «Ehemmiyetslz tra fik suçları müstesna kanun ve nizamlara aykm hareketten do layı tevkif» edilip edilmediği nm sorulduğu son soruda, soru ları yanıtlayan kişinin aleyhine «iddianame» tanzim edilip edil mediği, suçlu olarak yargıç karşısına çıkıp çıkmadığı, «mahkum» olup olmadığı, tecil edilen bir yargı kararının olup olmadığmın da yanıtlanma sı gerekli göriildü. Bu söruları içeren «form'un» doldurma yontemi ile ilgili birinci madesinde de, formu dol duranlar şu biçimıis ııyarıldı: «Noksan veya yanlış cevap landırılmış sorular işten çıkanimanız için kafi sebep teşkil edeccğinden bütün söruları doğru ve tam cevaplanıürınız.» Saym Kafaoğlu'nun basm toplantısı hükümet programına benzer bır uslupla genel bır yaklaşımı yansıtmıştır. Açıklamanın özünde ikl yüı nşan liir uygulamanın eksikleri (binkabanker konularında oldufu gıbi) yanlışlan ve sıkıntılarının pratık ve mikro düzeyde dikkate alınacağı, piyasadaki durgunluğun bir ölçüde harekete geçirilmek 'stendiği ifads edilmektedir Demokrasiye geçiş e konomisi olarak isimlendirilen bu yaklasımla enflasyonun bnlenmesine yönelik istikrar poli tikasının nasıl bağdaşacağı tar tışma konusu olacaktır. Sayın Kafaoğlu'nun tarım ve Jconut glbi ekonomik olduğu kadar sosyaı içerikll iki konuya enflasyonla ilişkisinl dikkate alarak önem vermesi memnunlyet vencidir. Sanayiin sağlıklı bir yapıya jcavuşması ve üretim artışına yönelinmesi özleminl sükranla karşılamakla be raber; mikro düzeyde ve firma bazında devlet yardımı vaadi, Üzerinde titizlikle durulacak bir konudur. Bır başka önemli ko nu vergilendirmede getirilmesi düşünülen yenîliklerin neler olacağıdır. Sonuç olarak: Sayın Kafaoğlu'nun kısa sürede yap mak zorunluluğunu duyduğu bu ilk basm toplantısmdaki açıklamalannı şu asamada köşeli bir şekilde değerlendirmenin erken olacağını vurgularken, uygulamalar doğrultusunda ve yol boyunca görttş sun manm daha gerekli olacağı inancındayım." Meclisi üyesi Prof. Feridun Ergin: Adnan Başer Kafaoğlu, iktisat ve maliye politikasında hedeflerini iyi seçmiştir. Türkiye' yi önümüzdeki yıl bekleven zor koşulları önleyerek durumu dü zeltebilmek, bu hedefler doğrultusunda elde edilecek başarılara bağlıdır. Ancak. hazırladığı önlemler paketinin aynntılannı öğrenmeden. izleyeceği polltika hakkında bir genel değerlendirme yapmak mümkün olabileceğini sanmıyorum. BRIC (Baştarafı 4. Savfada) Hasan KALAYCI (Ankara), Hasan KABABACAK (Nevşehir), Mahmut KAEABACAK (Nevşohir), Haldun KESİNEH (Ankara) Ali KULEYİN (Samsun), Savas KÜÇÜKYAVUZ (Ankara), Charles MİLLET (Istanbul), Murat MOLVA (Ankara), Ihsan ÖGÜT (Trabzon), öner ÖLÇEEEL (Ankara), Sezal ÖNK (Eskişehir), Adnan SAK (KırklareD), Hıdır SÖĞÜT (îstanbul), Cengiz SÜMEB (Ankara), Arif ŞÎMŞEK (Ankara), Cengiz TÎTÎ (îstanbul), Erol TİTÎ (Kayseri), Kefik TÜMER fÇanakkale), Abdurrahman TÜRKER (Samsun), Doğan UĞUBGÖR (Kayseri), A. Cihan YAZICI (Îstanbul) ve mektubu tasnif ve adçekme bittikten sonra elimize geçen Tahsin DÜHAL (Manisa). Kitap armağanmı kazanan ve şanslarınm daha önemli alanlarda devammı dilediğimiz üç okurumuz ise. Hasan KALAYCI, Sezal ÖNK ve Abdurrahman TÜRKER'dir. Kitapları adreslerine postalanmıştır. Okurlarımiza duyuru: Bir çok okurlanmız bize mektup yazarak yeni çıkan briç kitabımızı ödemell olarak adreslerine göndermemizi istiyorlar. Oysa, kitap bi2im özel yayınrmız ohnayıp AR Yaym ve Dağıtım taraJından yayınlanımştır. Belli başlı kitapçüarda bulunabileceği gibi yaymevinin aşağıdaki adresinden de istenebılir: Baş Muhasip Sokak, Talas Han No. 4, Cağaloğlu ÎSTANBUL. # ENKA Holding Murahhas Azası Şerif Egeli: 24 Ocak kararlanmn ana ilkelerinde bir değişiklik olmadığı görülUyor. Bu nedenle İÇİmİTi rahat. îhracat teşvik edllecek deniyor. Biz memnunuz. Kutal (Bastarafı 12. sayfada) önlemin işçi sorunlannın çözümü için ileri atılmış bir adım olduğunu söyledi. Prof. Metin Kutal, «1961 Anayasası lle getirllen temel ve sosyal haklann 1982 tasarısuıda serileme kaydettiğlni» belirt ti. örnek olarak CheckOff'un kaldınlmasını gösterirken, «Ger çl checkoff bir çok ülkede kaldırılmıştır. Ancak ülkemlz koşullannda Anayasa ile yasaklanması, güçlü sendikacılığı ortadan kaldıracaktır. Hlçbir çağ daş Anayasa'da lokavt yoktur. Grevin özüne dokunulmustur. Öneride petlrilen ikl aylık silre ile zorunlu tahkime geçllmiştir» dedi. Sempozyumu açış konuşmasında Genel Başkan Şevket Yılmaz da, 30 yıl önce Türk Iş'in temelinln atıldı&i Bursa' da bu günlere nasıl eelindiğlni unutmadığını» söyledi. Geçici dönemin geçid rahatsızlıklannın gideriImeSinde üniversltelere ve bilim adamlarına önem li görevler düştüğünü belirtU. Başbakan Bülend Ulusu, «Türk • îş'ln 30. yümda Calışma Hayatınuz» konulu semi nere bir messj göndererek, Türk işçlsinin yönetime gösterdiği destek ve anlayışın her türlü övgünün üzerinde olduğunu bildirdi. Ulusu, «îşçilerin hak ve çıkarlannın korunması, onların huzur ve güven fçlnde daha İyi hayat şartlan. na kavuşturulmasıdır» dedi. Türk İş Yönetim Kurulu dün öğîeden sonra toplantıs;na devam etti, Anayasa Tasansıiım getirdiği sorunlan tartıstı. Türk Iş'in bugün yapılar cak kuruluş yüdönümü törenle rinde sunulacak sonuc bildirge si hazırlandı Saddam'ın (Baçtarafı 1. sayfada) ederek bir süre görüştü. Çidamlı'nın isteğl üzerine gerçekleşen görüşme sırasında Ev ren, dîziyi niçin sürdürmediklerini sordu. «Niçin bir araya gelemiyorsunuz. Çok sevilen bir dizivdl» dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı Or general Nuretttn Ersin ve eşi ile Evren'in büyük ve ortanca kızlarının katıldığı sohbet toplantısmda Leman Çidamlı, Nuriye Kantar rolünden çeşitli ör nekler' sundu. Çidamlı Evren'e sanatçılara bugün için sağlanan olanaklarm yetersiz olduğunu söyledi ve kendilerine sanatçı muamelesi yapılmadığından ya. kındı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu 24 Ocak istikrar tedbirlerlnin özünde değişiklik yapılmayaca ğının açıklanmasını olumlu kar şıladık. İstikrar tedbirlerinin uygulamadaki aksaklıklan ve noksan yönlerlnin kısa sürede takviyesi, zaten Odamızrn devamlı savunduğu bir görüştür. Kafaoğlu, enflasyonu azdıımadan ekonomiyl canlandıracag:nı söylüyor. Bu durumda büt çe dengesinin bozulmaması Jçin, alınacak önlemlerin iç piya sadan çok, dış piyasaya yani ihracata döntik otaıast gerekir. Burada ihracatm kritlk bir ko nu olduğuna dikkati çekmek is terim. îhracat reeskont kredilertnin zamanında verilmesine öncelik tamnmalıdır. Sayın Ka faoğlu'nun demecinln satır ara lannda gümrük resimlerinde bir ayarlama düşUnüldUgU ımajı vardır. Bu düzeniemenln çok dikkatle yapılması gerekir. Aksi halde fiyatlar genel seviyesi artar. Alınacak kararlnnn hiç değilse bundan sonra süreklüik arzedebilmesi ve faydalı olabitaıesi için, yeni ekibin odalarla teşriki mesai yap masının önemini, Maliye Bakam'nm dikkate alacağını îlmit ediyorui.» Gösteri Hünriviet Bir aym en seçkın ürunlerını sunan derqı sanat/cdcl )ivdt Afetzedeler konutlarını senetle satıyor KİLtS, (Cumhuriyet) Kilis'te 1972 yılında meydana gelen selde evleri yıkılan 52 aile için Kilis Gaziantep karayolu üzerinde Sümerbank'tan sağlanan arsaya yaptırılan afet ev lerının hak sahipleri tarafından adi senetlerle başkalanna satıldığı bildiriliyor. 10 yıl önceki selden sonra devletin verdiği evlere kendilerine yetmediğl gerekçesiyle gir meyen birçok aile evlerini ya kiraya vermiş ya da satmışlardı Savcı (Bastarafı 1. sayfada) sinl aldı. Ender Eyüptln Ağca'nm son ifadesinde Papa'yı yaraladığı tabancayı kendisine Cenevre'den getiren ve Abuzer Uğurlu'nun adamı olduğunu ile ri sürdüğü kişi olduğu belırtaldi. Bu arada Martello'nun Adalet Bakanlığı'nm Roma'ya bir savcı göndererek Ağca'nm Papa"ya suikast girişimi ile ilgili olarak ifadesini aldırmasını önerdiği de öğrenüdi. Deneme ve Sanat Röportajı Ödülleri veriyor... Son katjlım tarihi 25 Ağustos 1982.Ayrınîılı bilgi GÛSTERI'de Satılık Arsa Şirinevler Kuleli'de 192 metrekare 18 pafta. Saat 13 17 arası. Tel: 20 97 03ten Hallt • 10998 .sayılı Agır vasıta ehli : yetimi kaybettim. Hüseyin KARATAŞ Ağustos sayısı çıktı Dağıtıanızdan isteyiniz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog