Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 31 TEMMUZ 1982 Rüzgar iziiî! yernieyince G. Saray ormanda calışij ÎSTANBUL, (THA) Ga latasaray Flory& sahasmda yapması gereken antrenmanı şıddetli rüzgar engelle vınce Atatürk Ormanmda çalışmak zcrunda kaldı Dun sabah her zamanki gibi paat 11 OO'de sahaya inen Galatasaray, özkan Sü mer ve Gunay Kayalar vö netiminde çalışmava basladı Fakat, antrenman başında hafif olan rüzgar, daha sonra şiddetini artırmca, toz bulutundan dolayı Tetaik Direktör Sümer antrenmanı kestirerek, çalışmanın devammm topsuz olarak Atatürk Ormanında devam edecegint söyledi. Toplu şekilde koşarak or mana gelen Galatasaray, bu rada 1.5 saat süren bir antrenman yaptı. Dün Levent" ten transîer edilen Erol'un Öa katıldtğı yorucu antrenmanda futbolcnılar, daha son r a bastıran yağnmr altında çaîışmalarraı sürdürdüler. Dayanıklıhk ve çevikliğl kapsayan antrenmanda Sefer ve Muharrem antrenma 8in yansında, Lülebıtrgazspor'dan transfer edilen All ise antrenman sonunda sakatlanarak çalışmayı bıraktılar. Balkan Gençler Yüzme, Şampîyonosi | tZMIK, (a.a.) Balkan Goaçier Yüznıe, Su Topu ve AManıa şanıpıyonası, 5 Ağustos perşembe gunü t s tanbui ve Izrr.ir'de ayn br»nşlarda bırden başlayacak. Yüzrne ve .''utopu'nun îs \ tanbui'cla, atlama yanjınalannm îzınir'de jaıjîlacağı şaHiTOjornja Arnavuttuk.un dısında th"i Balkan til« kelerinın ka'alacalbnı bıîdiren yetkîhlsr, Ba!kan bü yükler yüzme sammyonasınm ardmc'an gençle' kate gonstnde de madalyalara imza atma şansımızın mev cut oMugunu soylediler. Şampiyonanm Istanbul'da yapılacak yüzme ve su topu yarışmalanna îzmiTden Selitn Yarırnoğlu, Figcn Höyük (KSIC), Bora Mengl (Tuboıg), Şchna* Uslu, Vsseuıtn Savtekln (Altay) oimak üzere topl 6 genç Milli Takım yü tt katalmakta. Madalya şansmın büyük oîduğu Âlurat Elgün'un hastalıgımn nüksetmesi nedenıyle tstanbul kafilesine aîınmadıgını beUrcen antrenör Or han Mengl, bu deravantajı, dtğer sporculanTTii7,ın çabalnrty'a gidermeye çaîışa catrlanm kayrtetti. öte yancian, Esîltan Genç ler ytızme Şampiyonesı"nm Yüzme ve Sutopu dalîan îstanbul'da devam ederken, aöama bölümü aym tarihierde Izmır'de ya pılacak. YetJtUU«rin bildirdigin^ gPtt\ 3 AŞııstos salı günü İrtnir'o ceîecek atlama Genç'er Mılli taJamımıaa tznıır'den 2 sporcu Güngör (fecan ve Onar Krdem katüacak. Özgül, uluslararası izcilik kampını açtı Türk izciliği, diğer ülkelere oranla çok gelişme gösterdi, Kampa Tunus, Pakistan, Kıbns ve Iibya'dan da izciîer katıldı 1215 vc 1518 yaş gruplanndan toplam 800 izciniıı katıldığı kampta kros, voleybol, basketbol vc masa tenisinin yamsıra elişleri, elsa natlan, ormancıhk, müzik ve tiyatro çalışmalan da yapılıyor BOLU, (THA1 Uluslararası izciliğin kurulugu kampı, Gençiık ve Spor Ba kanı Vecdi Özgul tarafmdan törenle açıldı. Uluslararası izciliğin 73. Türk izciliğınin ise 70. ku ruluş yıldonümu nedpmyle Bolu Aladağ'da başlavan kanıpm açılış töremnde bir konuşma yapan Gençhk ve Spor Bakanı Vecdi Özgül. Türkiye'deki izciliğin geçmişinin dıger ülkelere oranla hayli geîişme gösterdiğini bildirerek, «bu mutlu yıWö nümünün 117 ülkeyle birlikte ülkemizde de Türk Izcilîöinin 70. yılı olarak kutlan tıvısı bu kampm anlammı biı kat daha artUrraakt&dır» dedi. özgül, konuşmasmda daha sonra. izciliğin amacmı anlattı ve Uluslararası izciliğin kuruluş kampmda izcilik amacma ulaşılacağma, ban$ ve mutluluk içinde bera b c duşünmeye ve çalısrealara aktif olarak katılıp kardeşlik duygularıyla k&y naşıîacağma inandığuıı söy ledi. Törende, Bolu Vaîisl Adnan Darendeliler de bir konuşma yaptı ve gençliğin bir mılletin geçmlşi ile gele ceğını birleştiren ve bütünleştiren bir bağ olduğunu belirte'ek, «îzdlik, geTtcîerîn karşılıkh güven duygusunu, dayani'şmayı, davranıç bütÜnlüğünü vermekte ve !nsatıhga hizmeti ögretmektedlr. dedi. Ö O tZCt O Bu arada, kamp hakkmda bügi veren yetkililer, kampa Tunus'tan 20. Pakistan'dan 5, Libya'dan 20 erkek. Kıbns"tan ise 13 erkek, 13 kız olmak uzere 26 rzcının katıldıgmı bildirdiler. Kampa 12 15 ve 15 18 yaş grubu arasmda toplam 19 ilden ve yabancı ülkeden 800 izci ile ergin iz« cinin katıldıgmı beürten kamp yetkilileri. voîeybol, basketboi. masa tenîsi, kros. ormancılık el Hleri, el sanatları, tiyatro ve müzik çaliMîialarının yapıldığını kaydettiler. KAMPTA GEZt Açıhş töreninden sopra Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi özgül, Muoteşar îsma il Hakkı Gungor, Beden Ter biyesi Genel Müdüru Yücel Seçkiner ile kamp yetkilııeri kampı gezerek, Ucileruı çahşmalarını ızlediler. Kamptaki îzcilerin sorunla rı ile tek tek Ügilenen Bakan Özgül, izcilerin yaptıkları yemeklerden ta.ttı ve oldukça lezzetll bulduğunu b« lirterek. kamp ateşi ile pışmış kahvenin tadınra çok gıizel olduğunu söyledi. Kamp yerinde bulunan ba taklıklarm çevresinin bir çlt ya da boyanmış ta^larla çev tılmesmi ısteyen Özgül, «ço tuklar karanhkta bir batak lıga saplanabilirler* dedi. Aksam yemegınden îzcilerin gece eglancelorinl de jzleyen Özgül, bir tiyatro gosterisi sırosmda kendısl m tutamayarak güldü vo bunlar adeta profesyonel tiyatrocu» üemekten kenaini alamadı. EĞLENECEKLBK Gonül verdiklen takımm şampiyonluk turunu izlemek için İnönü stadına gelen taraftarlan da İbrahim Tatlıses, Neco, Se/eıı Aksu ve Hülya Koçyığit tarafmdan söylenecek şarkılan dınleyecekler. Beşiktaş, bugün İnönü Stadında tur atacak : DÜNTA SUTOPU 17.30'da başlayacak olan törende Siyah Be le: İbrahim Tatlısea. Neco, Sezen Aksu, Hülya Koçylğft yazh futboîcular kupayı Yılmaz Tokath'nın Öte yandan Siyah Beyazclinden alarak şampiyonluk turu atacaklar. lı Kulübun Başkanı Mehmct luk turu atamadığı için Beşıktaş'm balosu ile birlikte taraftarlar da inönü Stadı'ndaki şölende kupanın zevkini tadacaklar. 17.30'da başlayacak töı*.nde Beşiktaş kupa ile şetef tııru atacak ve daha sonra lıgin yeni takımı Sarıyer ise karşılaşacak. Bu karşılaşmadan sonra tanınmış ses \e saz sanatçîları taraftarlara kon<îerîer verecekler. Konsere katılacak sanatçılar 5cy Türkiye AÜetizm Bîrincîlîği îzmirde basîıyor ' ÎZMÎR, ta.a.1 TuTİöye Büyükler Kız Erkek Atletizın Şampıyonasına bugün saat 09.00'da Atatürk Stadı at îetizm pistinde yapılacak finallerle devam edilecek. Ya Tişmaîar, yann yapılacak ya nşlarla sona erecek. ' Federasyon'ca düzenlenen yarışmaların amacının, lö 15 ağustos tarihlert arasında Komanya'nm başkegıtl Bükreş'fe yapılacak Balkan §am i piyonasma katılacak ülusal ; Takım seçmesi olduğunu 1 söyleyen yetkilüer. Türkiyö birinciligina halen îzınlr'da kampta bulunan adaylardan başka, tüm bölgelerden. yüze yakm atletin çağnldığını bildirdiler. Spor Servisl Kızılcahamam'dakl çalışmalarını tanaamlayarak İstanbul'a dönen Beşiktaş. bugün Inönu Stadı'nda saat 17.30'da yapılacak bir törenle Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı'mn elinden 1981 82 Türkiye 1. Ligi Şampiyonluk Kupasım alacak. 1981 82 döneminde Törkiye Lig Şsmpiyonu olan Si yah Beyazhlar, kendi taraftarları önünde şampiyon Üstünkaya tüm hazırlıkîarın en ivv btçımde yapıldıîınî. taraftarlarm inönü Stadı'nda görkemli bir tör^ne çahit olacağmı bplirtti. Söz vo Müziği Turgut Noyan tarafından hazırlanan ve buyuk ilgi görmesi beklenen Beşiktaş Marşı da törenler sırasmda devamlı olarak çalacak. Bu arada Rs §!kta? Marşı'nm bir pıopi da yapı'.rtı. Plağın satışından f«!de edılorek gelır ku3übe bıralcılacak. ABD:24 Mısır: 2 EKVADOR, (AP1 Dunya Yuzme ve Sutopu Şajn* piyonası'nda. ABD sutopu. takımı Mısır'ı 24 2 yendi. Dun yapılan diğer kar şılaşmaiarda îse şu sonuçlar alındi: îspanya Yeni Zel landa: 21 2, Küba Yunanistan: 9 5, Hollanda Kanada: 8 *, Kıbrıs Maratonunu Kazbay kazandı ÎZMlR (ajt) üîuslararası 1. Kıbns Yüzme Maratonu'nda, geçett sy îtaîya'öaki Dünya Şampiyonası"na katılan Mısır'ı sporcularla kıyasıya btr rnücadelsden sonra ikinci kez birincıliği kazanan ıs^un mesafe vüzücümüz Kasım Kazbay. Mıanlüar •atafmdan 30 kilometrelık Nil îAaratonu'na çağrıidı. Kıbrıs'ta îavujç Çıkartma Î^Jafı ile Girne IJıaam arasında Türkiye'den 2, MısiT'öan 2 ve Kıbns'tan da 4 sporcuyla başlayan ve köpek balıkîanmn kaynaştığı parkurda iki Mısırlmın arasında da kabul etmeyerek olağanüstü mucadele ömeği veren Kasım Kazbay. 3 saat 11 dakıka ve 12 saniycl'k derecesivîe rakıbi Mısırlı Avman Saad'Van 8 sanive önre îiniş yerine vararak bfrınci o!du ve Atilli yüzüfüımıs tırdînda ikl Mısırlı lkınclük ve üçtacülü^ü paylaştı. Ulusal yttztieümüss Kssrm Ka^bay'ın biriîuiligi ile bıten maraton yanşmasından sonra, Kıbrıs Turk Federe Devleti Başztam Ranf Deriktas taraJmdan kaftul edilen Türk kafıiesl adma bir açıklama yapan antrenor t'stün Erek, Rum kestmmin tum pngellerine rifmsn geçen ay İtalyada maratonda bır^ncı olan Mısırhlann Kıbrıs'a gelerek Girne Maratonuna katılmalarınm önemfni belırterek çoyle dedi: «ünlü Mısır!ı m^ratotıcular .ırasınd» K» •ÜITI'IH Ibind tarr lıirinclligi kazanarak lıasarmını kabul ettlrmesî bİTî sörevimfîl rapmamıı hatamından da oidnk <fr sevindirmlştir. Kasım'ın bu başansından sonra Devlet Bny kanı tarafından kabul ediimo mi7 bizi pırurlandırnuştır. Bn müsab3k.iü!n en llçinç yöniinii de Fîna'mn nzun mesafe yiizme böiü'nü merkcrinin bulunıluğu Mısır Yüıme Federasu yorm vetui'iîerlnin TÜzücîimüIÜ eyiiilde yapılacak 5 etaplı Akdcnre ve Ntl Maratona'na da\ct etmiş oîtıiasulırj» STOR DÜNVASINDAN KISA KISA • Ant^lya hBlçesJnde 4 gün sörecck Basketbol hakem jreîiştitTne semineri 8 Ağustos tarihlnde • îteverbabçe genç takım Sı&lecisl Melöı, Ajdır.spor He îM Tîllut Bozleşme îrozaladı. • Çekoslavakya'nm Lucpnek kentinde yapılacak oîan Dürîya * & >• raşüt "ŞaîîîpiyoTiası'na Türkiye de 5 kışiden oluşars takjmla katıîa cak. Ülkeinisi bu yanşmada Zafer Baydın, Günay Ciyavul, tlyas Mermer, Mustafa Ak ve Bülent Görgeç temsil edeoek. • Fenerbahçe Teknık Direktörü Stankoviç, çeşitli gaaetelerda yaymlanan, «antrenman sahasına kimse giremez» şeklincîeki demacıni «benzetme» oîarak niteledi ve «söylediklerim yanlış anla«ılnuş; aneak görevlı basın mensuplan saha içerisinde 10 dakıka kalsbilirler demiştlm. Bunun da hem kendim, hem de futboleuîar için yararh olacağına inamyorum» şekllnde konuştu. • Sualtı Cankurtarma ve Su Kayağı Federasyonunca Trab?o«*. da düzenlenen cankurtarma ve iikyardım kursu 313 Ağustos tarihlert arasında yapılacak. • Gecçlllt ve Spor Bakanitğt Beden TeTbiyesl Genel Müdürîütünr> bağlt Tenis Federasyotıunca düzenlenen yaş gnıplan TürSnya Tenis birlncil&leri 28 AguStos tarihlerl arssında Zonguldai'î» yapılacak. • Tramplen ve kule atlama bölge btainciliği 1 Ağustos pamr frtirU yapılacak. Burgaz Adalar Susporîan havrizurijda yapılacak birlnciUk musabükalan saat 15.00'de başlayacak. • Bolge teşvık kUrefc karşılaşmalan bugün yapıhyor. Tanşraa» lar saat 15.30'da Pendik parkurunda başlayacak. • Kurttierell Melımet Pehllvan adma dfizentenen KartdereH GS< reş müsafcakalarmda tlü^in Çolak birinci oldu. ÇOK AC! BÎR KAYIP Sungurlu eşrafından eşsiz üısan bırlcik varhğımız eşım ve babamu AVOKAT ATATÜRK KUPAS1 BİNİCİLİK YARIŞMALARI BUGÜN BAŞUYOR 1 Bekir Sami Kavbettik. Acuuız» âonsuzdur. Tüm sevenlerıne duyurulur, AtLESt E.şl: Güler OZOEMİlt Çocoklan: Fahime KKÜAL, Murat ve Çitdem ÖZDEMtK, Torunu: Uenlr EKDAL DAMâDI: Süleyman ERDAL (Nazım Rek: 1573) Spor Servisî Atatürk' Kupası re Türkiye Birincillğl birincüik yanşmalan bu gün başhyor. Maslak binicilik tesislerln Be saat 14.00'te başlayacak müsabakalar, 8 ağustos pazar günü sona erecek. Yanş malara Ankara, Istanbul, îz mir ve Bursa bölgclerinden toplam 50 sporcu katılacak.Yarvşmalar sonunda 5 15 eylül tarıhleri arasında Romanya'nm Mangalia kentin de yapılacak olan Balkan Şampıyonası'na katılacak yanşmacılar belirlenecek. İLAN SALİHIİ ASÜYE 2. HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No. 1981/497 Davacı Hasan Hüseyin Yanar vekill Avukat M. Nedret Akıncıoglu taraîından davalı Leyla Çelikay bakionda trafik ka?asmdan mütevelllt açılan 85.500. llrahk maddi tazminat davasırnn yapılan yargüaması sırasmda, davalı Leyla Çelikay'ın tebliğe salih adresi yapılan tahktkata ragmen tesbit edılemedıginden, adı geçene davetiye llanen teblig edilmiş ilana ragmen hazır bu lunınadığından, mazaretlnl blldlrmedtginden ve kendlnl bir veKllle temsil ettırmedlglnden bu ket re adı geçene gıyap kararımn ilanen tebliğine ka rar verilmiş olmakla: Aslen Yozgat Tuzkaya mahatleslnden olup halen Istanbul Acıbadem Sarayöne Cad. Caa Korel Apt. 50/2 de mukim emekll memur Mustata kızı Mahmure'detı olma 1932 doçumlu aynı yerde mukım iken halen adresi meçhul bulunan davalı Leyla Çeükay'ın mezkur davanın 14 9.1982 günü saat 11.00 de duruşmada hazır bulunması veya kendlnl bir vekille temsil ettlrmesi aksl halde duruşmanın gıyabmızda devam edecegl gıyap davetıyesi yerine kaim olmak üzere llanen tebliğ olunur. 20.7 1982. (Basın: 195465375) G1RESUN. (THA) S*< karya'da bugun başlayatak AVICVIIA. (Cumhnriyet Büro yor. Btı seron kesin olarak fltin ve su) Ba^kcntin !cck.iü kuluple ci liKi hcdeflivoruz. Başkentin olan minikler. yıldızlar rmden PTT Spor, kendi tesıs en ktlklii ve esld kuliîplerinden gençler Turîtiye şampiyonalennde sezonu açw. Kulüp ikın o'an PIT, çerek ilçisuük, ge sma katılacak olan Gıre^un cı başkanı Şcner Çeltik, bu se rekse oUnaksi7lıkIar nedeniyie bnigesı judooulan müsabaka 7on iddiBÎı olduklannı ve ikın giiç duruma dasmüşse de, bun lara, şehirdpn topİPdıkları cı lıgı hedef aldıklarını söyıedl. (ian artık burtulacak<T. lııun borç para ile gidebüdile, yıllar 1, liç"de oynayan bir taTerfi maçlannda oynamak i kıma sahip olan kuHihümüz, Giresun Bölge Müdürü Açin guçlii bir kadro 1 kuran PTT 19S2 83 sczonunu atıhm yılı li Rıza îleç'in «Ödenek yok Spor, 14 profesyone , 21 oma ilan etmistir.» bu nedenle slzi Sakarya'ya tor, 20 genç olmak üzere topÇeltik, PTT kurumunun atıl» gönderemcm», demesi ü/elam 55 kişilik kadrosuyla, ikincı iige çıkma savaşımı verecek. mını, kurduğu güçlü santral ve nne Antrenör Selami Çeletesislerle kamtladıSını belirte bl ile bıriikte şehirdeki IşPTT'nm Samsun yolunda bu rek, «Biz de spor alamnda bu yerlerinı dolaşan judocular, lunan eCitım merkezi spor te nu lcamtlamaya azmettik» de kenrhlerini Sakarya'ya götüsMennde yapılan sezon açış tö di. PTT kultibinün en büyük recek parayı topladılar, Bu renınde bir konuşma yapnn ku ö^elliğini polemık. dedıkodu ve arada bazı sporculann uiaslup ikinci baFkanı Şener Çeltik, art niyet^en wak olması ola raflannm da veineri tarafın mk gösteren Şener Çeltik kuşunlan sğyledi: lüpte lnkbn olan ağabeykar drn ödendiği bildirildi. «Daha öncekJ dönemlere orart deş ilişkisinin bozulmayacağına Judficıılarm borç para cop la çok erüçlü ve iddlah blçim inandığım söyledi. layarak müsabakalara gitde bu sezona ha?Iıvorux. Ge> meleri şehirde spor çevreleri Komışmadan sonra PTT'ntn rck genel müdflrlüğümüzün ya genç sporculan sezonun Uk ça areçında üzüntü ve şaşkm~ km ilçisi, Re?ekse y5tMttmimilılda karşılpndı, ztn yakın il^isi bizi en iyt sonu lışmasıra yaptılar. cu almakta daba umutlu kı'.ı PTT'nin hedefi 2. lig Giresunlu judocular Türkiye Şampiyonasına borç para toplayıp gitti PROFİLO BAYAN V0LEYB0LTAK1M1 KIBRÎS'TAKİ 3 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI Spor Servisî Profilo Ba yan Volevbol Takımı Kıbrıs* ta oynadıgı uç maçtan ıkısıni kazandı. Kıbns'ın kurtuhış yıldönü ttiü nedcnı ile Kıbrıs'a davet edilen Profilo'lu voleyboleular, Kıbns VoU>ybol Takımı ile Kıbns karmafeinı 3 0 yendiler. Magosa'ya ise 2 1 yonîk durumdayken maç havanra kuıvuTnası nedeni ile yarıda kaldı. Dağcılarımız Agrı Dagının dorısguna Atatürk büstü koyacaklar Ercihan GÖRÜRGÖZ TUrkiye Dağcılık Pederasyonu, Umversite, Akademl ve "yük sek olmllar için yaz Temel Egıtim Kampı diızenledığini açık ladı. Ercıyes Dağmda 3 A&us tos tanrunde başlayacak o!an Dnğcıhk etkinlikterinın, 30 ASustos'ta Ağn Dağında zaler tırmanışıyla noktalanacağı yetkJİılerce kaydedildi. Bu yıiki etkınlıklere, Fransa ve Federal Almanya İle birhkte Balkan Ülkelennm Dağcılannın da davet edildıği bildlrildi. Türkiye'den de altmış sporcu ve'yöneticmin katılacağı bu etkinliklerde, Ercıyes'in doruğuna ulaşıldıktan sonra, Toros'ların Aladağlar koluna ge çilerek, bu dağda da Demirkazık ve Kaldı doruklanna lırmanüarak etkiniıklerin sürdürü leceği belirtildı. Bu etkinliklerm lçinden seçllen 25 kişilik bir grup Doğu Beyazıt'a hareket ederek, Avrupa'nın ve Türkiye"nm en yük» sek dağı olan Büyük Ağn dagına tırmanılacaktır. Agn Dağrra Büyük Zaler Tır manışı adı altında dUzenlenen etkinlik, 30 Ağustos tanrıinde gerçekleştirilecektir. Bu trnnanışta Ağn Dağı'hm doruğuna Atetürk'ün bustUnUn konacagı AT YARIŞLARI 1. KOŞÎI F. Bedir. P; îstanbullu 2. Koşu, F Serçe. P: Mafja 3 Kosj'J: F: Muratefe. P: Kerembey 4. Kosu 'v. Redfos, P: Dttcvan 5 KO'ÎU F: Sahha, P Rs'tsodov 6. Koşu F: Havuçerol, P: Ta tarhan 7. Kosu: F: Alkoç. P. Kafkaa, Canbaba Yöksel ERDÇ Hinault: Göre\ımi yaptım «Vo, yo Bu gerçek değil.» Bu soıler Fransa bısıklet turunu 4. kez kazandıktan sonra Pransız bisıkletçi Bernard Hınault'un ağzından dökülen ılk sözler. Çevrestoi saran gazetecılere, yüzünde sürekli bir gulümaemeyle «Olağanüstü» diyor Hinault. «Mutlaka başarmak Istiyor muydımuı?» dlye soruyor btr gazeteci. «Buraya utaşmak için berşeyl yapmak lstlyordum. Serlnmek vo sevindirmek tstiyordum. Ancak bu başarıda takım arkatlaşUrnmn payı büyük. Sürekll henım çevremde olan arkadaşlarını adma mutluyum. ÖzelUkle Uıarley Berard bugiın olağanüstü »eyler yaptı. Son 1500 nıetrede 40 ya da 5(1. durumdaydım ve Ciıarly benl basa getjrdi. Herkes blob dururaundayd). Gerçekten lokınayı hazulayıp ağzuna verdij> Yanştan once «San forma lç)n buradayım. .Yalmıca erek Snemlldlr» dlyen 28 yaşındakı bi6ikletçl yanş sonrasmda, mü« tevazl bir biçimde «Ben göreviml yaptıtt» demekle yotiniyoWu. SORU: Top taç çizgisini geçip oyun sahasmın dışına çıkıyor. Yan hakem bayrağını kaldırıp taç atişı işareti veriyor. Fakat orta hakem bayrağı görmeyip, oyuncunun topu ayakla saha içine atmasını normal sayıyor. Top 7 dakika süre i!e ayaktan ayağa dolaşıyor, bu arada köşe atışlar»,serbestvuruşlar yapıltyor, ihtarlar verîliyor. Ne var ki yan hakem bayrağını hep havada tutmaktadır bu 7 dakika boyunca. 7 dakika sonra orta hakem yan hakemin bayrağını görüp durumu ona soruyor. Yan hakem bu 7 dakika içinde bayrağmı hiç îndirmediğîni ve yapüan hatayı anlatıyor. birliksan ÎJÜRO MAKtNAIARI TAMjH MEBKEZt ALTILI GANYAN C.l I a* < t < 1 • I 4 a* a ı > t s 1 « V f * a %> a & TK T 7 • Her marka yazı he&ap teksir . kasa ve elekrouık hesap makinalan tamır ve bakımı. • Abone kabul edilir. • Kullanılmış makına alınır. Yüksekkaldınm Cad. Oliva Han No: 30 Kat 3 No: 15 KARAKOY 43 72 59 {.Cumhuriyet 5286) \ Nasıl bir karar verirdîniz? •I j Yann Cumhuriyette
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog