Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI Âîlenin Çilesi Bosanma H V. VBLIDEDBOGLÜ Her aydmın okumasj gereken yapıt EDERÎ: 200 TL tsteme Adresu Türkocağı Cad. 39/41' CAGALOĞLU ISTANBUL Cuffihuçiyet 59. Yıl; Sayı: 20830 Kurucusu: Yunus NADİ 20 Tfc.% 31 Temtnuz 1982 Cıuîiartesi >.lstanbul 6O72OO(4hat) oraştır&yor İfalycm Sovcı Abuzer Uğurlu'yu sorguya çckti cısı Abuzer Uğurlu'yu da sorguya çektiler. Geçtığımız hafta saiı gunü Türkiye'ye gelen İtalyan savcı MarteJlo Ile polıs yetkilisi Martione tstaubul'da polıs tarafından sıkı bır korıuna aJtına alm dı vp Ağca kormsuyla ılgılı mcetemelerde buiundu Geçtığımız perşembe gurm sabahın er kpn saatlermde sıkı guvenük onlemleri altmda istanbul Mer kez Adlıyesı'ne gelen îtalyan saveı ve pohs yetkılısı, burada istanbul kaçakcılık savcısı Selahattm Özkıper ve istanbul Cumhunyet Savcı yardımcılanndan Faruk Açıkoğlu ıle uzun bir süre görüştüler. İtalyan «avcı polis yetkilisi daha sonra özkiper ve Açıkoğlu'nun da bulunmasıyla. Isfanbu] Adliyesine getırılen Abuzer Ugurlu'nun ıfadesmı aldîlar. Basına kapalı olarak yapılan sorgulamada italyan savcı daha önceden hazırladığı yazılı sorulan Ttirfe savcüara vardı. Italyan savcının özellikle Abuzer Uğurlu'nun Ağca'ya maddi yardım yapıp yapmadığı fconulan üzerinde durduğu ögrenildi. Konuya ilişkin herhangı bır açıklama yapılmamasma karsın sızan bilşılere göre Abuzer Uğurlu, Mehmet Alı Ağca'nın kendısı ıle ılgili tüm iddialarını reddettı. Uğurlu. Ağca'nın deli olabileceğini, kendisinin politik ve ideolojık hıçbır tertioın içine gırmediğini soylcdı. Uğurlu, yaklaşık iki saat süren sorgulamasından sonra, tutuklu bulunduğu Selımiye Askerı Tutukevi'ne gönderildi. îtalyan Savcı Martelîo ve polis vetkılisi Martione daha sonra 2B.Temmuz çarşamba gunıi Ankara'ya gıttüer. Martelîo UBA'nın habenne gore burada Ender Eyup adlı kişınm ilade(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Savci Ilario Martello, İstanbul vc Ankara'da ceşitli görüşmeler yaptı tstanbui Haber Servisî Mehmet Alı Ağca'mn Papa 2. Jean Paul'e sıukast gınsnnı olayı ıle ügılı soruşturmayı yurüten Boma Adlıyesı savcıla rından îlario Martelîo ıle Italyan polıs gorevlısı Martione, konuya ilişkin olaraK istanbul ve Ankara dakı temaslannı tamamladıktan sonra Italva'ya ciondüler ttalvan savoı "e polls yetkilisı, Ağca'ya yardım ettiği ilen sıırülen sılah kaçak Ekonomi Servisi Maliye Baîcanı Adnan Başçr Kafaoğlu'nun önceki günkü basm toplantısı üzerıne görüslerîne baş\TurduğumuV ceşitli sanayici ve bilim adamları, programm a^xmtılannı merakla bekler görünüyorlar. SanayicîW, Kafaoğlu'nun kaynak sorununa nasıl çözüm bSılunacağı ve ne gibi parasal tedbirler getirileceğinr^aman yitirmeden açıklamasmı istiyorlar. Görüşlerine başvurduğumuz sanayici ve bilim adamlanmn açıklamalan söyle: © Kocman: TUS1AD BAŞKANI ALİ KOÇMAN Teşhısler dogru ~n cak ayrmtüar uygu iamaya terh edılmu oörunuyOr. Evren, Harp ÂkademM mezıınlarma diploma verdi İstanbul Haber Servis! Devlet Başkanı Orgeneı dl Ke nnn Fvren dun bayram tatüı nı çeçırdığı Erclek'den lstan bul a gelerek Harp Akademı lerı'nin diploma töremne ka tıldı Bandırma Hava Ussu nden beraberinde MGK üyesi ve Kara Kuvvetlen Komutanı Oıg'np>al Nuret.tın Ersın, Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Şahınkaya oldupiı halde Istanbu! a askeri bir uçakla gPİen Kpnnn f<•• ren ve komutanları tstan bul'da MGK uyesı ve Jandar (Arkası Sa. 11., Sü. 6 da) SAĞLAM KAYNAKLARIN NASIL YARATILACAĞI KONUSUNDA KESİN VE AÇIK CEVAP BEKLİYORUZ, Kafaoğlu: SAYIN BAKAN, PROBLEMLERİN DEV BOYUTLARINDAN SÖZ ETMEDİĞİNE BİR GÜN PİŞMAN OLABİLİR. Narin: KAFAOĞLU'NUN UYGULAMALARINTN DA. DÜŞÜNCELERİ KADAR OLUMLU VE YAPICI OLMASTNT CANDAN TEMENNİ EDERİM. AHSLAN BA$ER KAPA OGLU Soym Bakan. teknih ayrıntılara girmeden. polU tik bir açıklama yap mış. «DEMOKRAStYE GECÎŞ EKONOMtSt OLARAK NtTELKNEN Bir YAKLAŞIMLA, ISTtKRAR T«T> BtELERt NASIL BAttDASACAK?» DEftKEN KÜŞÇU* LÜ, AtlNACAK KAR<VRLARI\ HİC DEĞİLSE BüNDAN SONRA SÜREKLt OLMASI tÇÎN. TENt ODALARLA tŞBİRLtĞt YAPMASINI İSTEDİ. DÎPLOMASINI EVREN'ÜEN ALD1 Sîlahlı Kuv>etler Akademislnden blrineUikle mezun olan Topçu Kunnay Yarbav Ah«npt öztekin'e diplomasım Devlet Başkanı Kenan Evren verdl. Korutlirk ve eşi de törendeyui. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) Türkiye'nin Ortadoğu'ya yönelik politikasmda hareketlenme basladı Sedat ERGİN ANKARA Ttirkiye'nin Ortadoğu politikası çerçevesinde son günlerde «radikal olmayan ülkelerle» varolan ilişküerinde hareketlenme gözleniyor. Türkiye'nin Mısır ile ilış terlerl yavaş yavaş bir gelişme temposuna girerken, bu hafta sonunda Sudan Oevlet Başkanı Cafer El Numeyri'nm ağırlan ması ilişkilere yeni bir boyut kazandınyor. Sudan Devlet Başkanı Numeyn, yann beraberinde resjni bir heyet olduğu halde Ankara'ya geliyor. Numeyri'nin gelişl ile bırlikte, ilk kez Sudan'dan Devlet Başkanı dlizeyinde TUrkiye"ye resmen bir zl yaret gerçekleşmiş ohıyor. Dışişleri cevreleri, Numeyri'nin zlyareti sırasında iki ül Saddam'in temsilcisi Evren'le görüştü • Devlet Başkanı, Kaynanalar» dizisi'ndekı Nuri ye Kantar'ı da kabul ede rek sohbet etti. Haber Merkezi Devlet Başkanı Kenan Evren, Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyın'in özel temsilcisi sıfatıyla Türkiye'ye gelen Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadı'yi dün Erdek'te kabuı etti Dışışlen Bakanlığı Sözcülüğü'nun açıklamasına göre, Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadi, Evren'ın, bırkaç gün önce gönderdığı mesaja, Irak Cumhurbaşkanı Hüseyın'in cevabi mesajmı sundu Devlet Başkanı, dün îstanbul'a hareket etmeden önce TV'deki, «Kaynanalar dizisı»nde Nuriye Kantar rolünü oyna yan Leman Çidarrüt'yı kabul (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) TÜSİAD Başkanı Ali Koçman: Genelde olumlu karşıladım. Bir hükümet programı kadar kansamlı bir açıklama. Ekonomik analiz doğru. özel sektöre olan yaklaşım olumlu KİT' lere ilişkin ve malivenin sorunlarıyla ilffili teshisler do*ru. Ancak, veni politikalann ne olacağı ve ekonominin canlandırılması için Kerekli kaynak sorununun nasıl çözüleceSi faz la acık değil. Bunlar, uvgıılama snfhasına terkedilmiş ?ıbi gRzüküyor. Anti enflasyonist bir politika izlpnirken. kaynak konusu tüm dünvada ekonomilerin bir numarah sorunu oluvor. Savın Maliye Bakanı haklı olarak enflasyonla mücadeleve devam edeceklerini sövlüyor ve «Ekonomik durgunluk döncminde vergileri arttırmak bir kıymet ifade etmez» diyor. O takdlrde şu sual akla geliyor Ekonomiyi canlandırmak İçin sağlam kaynak nasıl yaratılaca'stır? Bu konuva daha kesin ve açık cevaplar bekliyoruz. Ekonomist Arslan Başer Kafaoğlu: Saym Bakanm basın toplantısı teknik taraflarından çok r(> litik taraflan ağır basan bir mtelık ve özdedır. Kjynak bulun madan haroama yapılmayacağı vergilerde yapılacak değişıkliklerde öncelikle i^cılerın ve me murların gözönünde tutulacagı gibi herkesm «bravo» diyeceğı ilkeler de, demeç ve yanıtlann satır aralarında yer almıstır. Bunlar, bır politikacmm söylerken zevk duyacagı ve duyulması kadar söylenmesı de msana hoş gelen ilkelerdir. Ne var kı. sayın Bakanın demecmde. içınde bulunulan durumun zorlngu ve problemlerın dew boyutları hakkmda bır işarete rastlanmıyor. Pu, va bu prpblemlerin güçlüğünün bilinmeyişindedir. Ya da, «polltika zerafeti» içinde kalmanm vereceği ruhsal kıvanç ile ilgididir. Biz daha çok ikinci noktanm jrecerli olduğunu sanıvoniî. Ama içinde bulunulan problemlerın dogıtraeağı toplu îflas (Arkası Sa. II. Sü. 4 de> 1) 2) 3) 4) Sudan Devlet Başkanı Numeyri yann geliyor. Mısırlı 18 General temaslannı sürdüriiyor. Kuzey Yemen Dışişleri Bakanı İstanbul'da Türkmen İslam konferansı toplantısma gidiyor tesl günü îstanbul'a geleoek ve salı günü de Romanya'ya hareket edecek. TUrkıye ile Sudan arasındaki ilişkilerin. gellştirilmesinl amaçlayan bu ziyaret, Türklye ile Sudan'ın «yakın müttefiği» Mısır arasındaki ilişkilerin de yavaş yavaş ancak gözle görülür bir canlanma dönemine girmekte olduğu bir zaman da gerçekleşiyor. Bunun en çarpıcı kanıtlarından blrl, Tür Mye'de lncelemelerde bulunan Mısır Askeri Heyeti'nin ziyareti. TUmü general rtltbesinde 18 üst kademede askeri yetklliden ki arasındaki Uişkilerln gelistırilmesi olanaklarının görüşüleceğıni bildırıyorlar. Bununla bırlikte görüşmelerde Ortadoğu'daki «vahim gelişmeler»in ön plana gelmesi bekleniyor. Numeyri, beraberinde Dışişleri Bakanı Muhammed Merga nı, ekonomik ışlerden sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Salım Ahmed, Devlet Enformas yon BUrosu Başkanı Mehmet Meyyü'yu da getiriyor. Yann Ankara'ya vanşmda Devlet Başkanı Kenan Evren tarafın dan karşüanacak olan Numeyri'yt başkentte yoğun bir progr ram bekliyor. Numeyri, pazar oluşan Mısır askeri heyeti bir süredir Türkiye'nin ceşitli kentlerinde temaslarda bulunuyor. Heyete Nasır Yüksek Askeri Akademısi Komutanı Korgeneral Abdülsaddar El başkanlık ediyor. Heyet üyesi generallerin bir bölümünün skademide öğretmen, dığerleri nin ise, «uzman» olduklan be lirtildi. Heyettn temaslannın lçeriği hakkmda herhangi bir resml bilgi verilmedi. Bununla birlikte, güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler, heyetin, «iki filke arasmda karşılıklı "arar lar flzerine işbirliği olanaklanru araştırdığını» gösteriyor. Akademi heyeti önce tstanbul'da üıcelemelerde buiundu, daha sonra Ankara'ya geldi ve Genelkurmay'da bazı temaslar (Arkası 9. sayfad») Çocuk ticaretinden gözaltına alınanların sayısı 149e çıktı AKKENT'IN 1982'NIN ILK 7 AYINDA 400'U AŞKIN KÜRTAJ YAPTIG1 SAPTANDI. KAYITLARIN GENELLIKI.E SAHTE ADLA YAPILDIGI AÇIKLANDL. İstanbul Haber Servisi Uluslararası çocuk tıcareti yaptıkları gerekçesıyle olajıa ilgıü olarak istanbul'da gözaltına alınanların sayısının 14'e yukseldığı Delırlendı. Bu arada, özel Boğazıçı Klınıginm sahıplen de sorguya çekıldıler. Olayın baş sorumlusu Dr. Oktav Cumhur Akkent'ın 1982'nın ilk yedı ayında 400'u aşkın kıirtaj yaptığı da saptandı. Kavttlann incelenmesı sonucu gayrımeşru ilişkı sonucu hami le kalarak kürtaj ya da doğum yaptıranlann bazılanmn lsimlerinin de belirlendığı öğrenüdl. Polıs soruşturması sürdürülürken, önceki gün gözaltına alınan 8 kışıden sonra, dün de basta Klinık Başhekimi Dr. Pıkret Özalp, Başhemşıre Pat ma Kurt, nastane görevlileri Sebati Ozkan, Kamll Şentürk, Kemal Ünlüer ve Cevdet Hacı bedeı gözaltına alındılar. Bu arada nastane sahiplert olan Saffan Mindivanlı, Mehmet Aş çıoğlu, Mehmet Bayhan ve Yu suf Yaman'ın da polls tarafından tfadelert alındı. Ancak konuya Ulşktn herhangi bır açıklama yapılmadı. Olayla Ugllı olarak Sağlık ve Sosyaı Yardım Bakanlığınca, İstanbul Sağlık Müdür muavinlerinden; Dr. Mustafa Smirlioğlu Dr. Tuncer gündeş örevlendirildi ve bu arada bir bakanlık müfettişi de İstanbul'a gönderildl. Sağlık Bakanlığı Müsteşan Feridun Gökırmak gazetemize yaptığı açıklamada bu olay ne (Arkası 9. sayfada) Olay, ağır suc kapsamma giriyor İstanbul Haber Servisi özel hastane ve klinikler, 2219 sayılı ve 24 mayıs 1933 tarihli Hususi Hastaneler Kanununa göre açıhp çalıştınlabıliyorlar ve Sağlık Sosyal Yardım BaJanlığı bunlardan sorumlu bulunuyor. 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu'nun 43. maddesinde, «Kann, göğüs ve beyin amellyatlanyla diğer mühlm ameliyatlar sonucu cerrahl ameliyat yapılan hasta vefat eder ve vefatın amellyattan evvel yapılması lazım ve mümkün olan şartların ifa edilmemeslnden 1leri seldigi meydana çıkarsa cerrahi ameUyeyi icap eden tabip hakkmda Tfirk Ceza Kanunu'nun 455. mad desi hükmü tatbik olunur» diyor. TUrk Ceza Kanunu'nun 455. maddesinde ise şöyle deniyon «Tedbirsizlik veya dlkkatsfzlik veya meslek ve sanatta aceınJ* lik veya nizamet veya e(Arkası 9. Arafat, Beyrut'u terk icin yeni plan hazırladı % 42 saat süren ateşkes bozuldu ve İsrail Batı Beyrut'u yeniden bombaladı Dış Haberler Servisi Lübnan'da ilân edilen 7. ateş kes dün bozulurken, Arafat'm Bey rut'tan çıkma konusunda yeni bir plân hazırladığı bildiriliyor. Çarşamba gecesi ilân edilen ateş kesin 42 saat sürmesi ve dün bozulması konusunda îsra il Filistinlileri suçladı, İsrail (Arkası Sa. 11, So. 2 de) TISK BAŞKANI HA LIT NARtN Para sal tedbirlerin alınmasında hızlı dav ranümaması, tedbir ahnmaması ile eşde ğerdedir. Â IstanbuVda gece spkağa çıkma yasağı kalcUtddı tstanbnl Haber Servisi İstanbul'da 23 aydır uygula nan sokağa çıkma yasağınm bu gece 02.00'den itiba ren kaldınldığı blldirildi. 1. Ordu, İstanbul, Çanak kale, Edirne, Kırklarell ve Teklrdağ illerı Sıkıyönetim Komutanl'.gının konuya iliş kln 66 numaraü bildlrisl ay nen şöyle: <îl tstanbnl iUnde 12 Eylül 1980 taribinden berl ny^nlanan gece sokağa çıkma ve bu vasaklama ile ilgi 111. Ordu ve Sıkıyönetim Ko mutanlığınm 48 numaralı bildirisi 1 agustos 1982 saat 02.00'den ,.: .«a yurartük ten kaldırîîar~^ (Arkası 9. sayfada) oSaylann ardındaM CERCEK Cağdaşlık ve Hoşgörü Çağdashh ve hoşgörü birbirinden ayrılamıyan iki kavramdır. Hoşgörünün «onayileşmiş Batı toplumlannda geçerli olduğunu biliyoruz. Kuşhusuz Batı. bu dü~ zeye ve anlayışa uzun yüzyıllar sonunda ulaşmış, hoşgörü (tolerans) toplumların yaşamında temel bir denge etheni olmuştur. Batı mode' ü demohratik rejimin hoş~ pöruye dayandığını »Hylegerek vofeftır. Çeşittt aıruf ve hatmanlann parlamenter yelpazede uzlaşmacı bir tutumla buluşmalarında hoşgöru göreneğinin de etkisi vardır. Az gelişmiş ülkelerde ise hoşgörüye yer yoktur. Türhiye'yi az gelişmiş bir ülke olarah nitelemek yonlış olabilir. 1000 dolar çizgisinde doîaşan kişi başına uluaal gelirle «gelişmekte (Arkâm S*, 11. Su. 8'da) Türkls'in 30. kurulus yıldönümü ' kutlanıyor GOZLEH UĞUR MUMCU Bu Kadan X 4 m BİR TATlL KÖYÜNÜN ANATOMİSİ YALÇIN PEKŞEN 8. SAYFADA Prof. Kutah Anayasa demokratik kurallara göre hazırlanmalı Haberi 12. Sayfada Sekiz aylık çalışmadan sonra ortaya çücabilen «Aldıkaçtı anayasasmnı incelerken göruyoruz kl, tasan metninde birçok yanhşlıklar ve eksıkllklert vardır. Yanlışları tartışıyoruz, umanz ou yanlışnklar ileride düzeltillr. Ekslkllklere gelince; ekslkllkler konusunda verllen yanıtlar, gerçekten «lbret» verlcldlr. Anayasanın 2'laci maddesinde cbattengıcta Sfc ll. Stt, 7 de) I FINDIK.AYÇİÇE" Ğİ.KURUÜZÜM VE İNCİR TABAN FİYATLARl AÇIKLANDUy 6. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog