Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak Ç I K T l Sanat ve yazm dünyamızla yasam üstüne denemeler EDERI 200 LİRA tstemn Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞAIOĞLU. ISTANBVL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20829 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 30 Temmuz 1982 Cuma Şükran KETENCİ bildiriyor BVRSA Çabşmalarına dun Bursa'da başlayan Türk tş Genel Yonetim Kurulu. Anayasa hazırhklar) nedenıyle sureklı toplantı halınde olmak kararı aldı Bu arada Turk tş'ın YHK ıle ılgılı goru'jmelenni dondurduğu açıklandı Genel Yonetim Kurulıı'nun açi5 konuşmasında GertPİ Rişkan Şevket Yılmaz Ana vasa tasarısmın açıklanmasıyla Turkiye'nın demokrasi yı saelıklı geleceee guvenlı bakabilmenın kosullannı tartısmaya basladiFinı söyledı Yıimaz «Tilrk ulıı<>unun siva"5al tprcihi bellidir Bu ö/fîürlükrü çoöıılcu demokrasidir Teşhisirıdeki iia bet bu tartışma ortammda bir defa daha anlaşılmış ÇAĞDAS YAYTNLARI Perde Aralığından NADIR NADI 3 BAS1 EDERI: 150 TL. htvnus Adresi: lürkocağı Cad 39/41 CACALOGLV ISTANBUL Kafaoğlu: Ilk hedef durgunluktan cıkmak "Ekonomi ayrıntılı ve selektif politikalarla yönlendirilecek,, Sağlıklı bir tasarruf düzeni icin düzenlemeler yapılacak,, m Türkİs, YHK ile iliskilerini dondurdu "Türk ıılıısıınun siyasi tercihi demokrasidir,, | İstikrar içinde gelişmenin üç hedefi; sanayileşmemizin tamamlanması. konut sorummun çözümlenmesi ve tanmsal üretinıin en yüksek düzeye cıkartılmasıdır. I İktisadi faaliyetlere katılan halk kitleleri ve tasarruf sahipleri mükafatlandınlacak. ı Vergi idaresi reformıı süratle gerçekieştirilecek, caydırıcıhk ve uzlaşma ortamı sağlanacak. ı Çalışanlann sorunlan top lumsal uzlaşma esprisi içinde çözülecek. Uysfulanacak politikalarla hütünlesecek olan ticaret ve sanayi alemi mııhtac oldugu teşvik ve destesH devlette hulacak. KIT'ler varhklannı zorunlu kılan şartlar ortadan kalkınca özel sektöre devredilecek. Bursa'dakı 4 gunluk toplan tıdan sonra Ankara'da da toplantı halınde olmayı sürdurecek olan Yonetim Kurulu tarafından goruşulerek son şeklını alacak. Genel Kurul'dan sonra dun ılk kez toplanan Genel Yonetim Kurulu'nun ana prundemı Anayasa tasarısiBundan ba§ka Yüksek Hakem Kurulu uyelennın beiır lenmesı Başkan Vekillennuı seçımı, ış vasa tasarüan, ıızerınde göruşülen ve YHK* ye ıhşkin sorunlar gundemde yerahyor Turk îş'ın 30. kuruluî tır • dedı. yıldonumü torenlen. semTürk îş lcra Kurulu ta pozyum ve Turk Iş'in gorafından hazırlanan ve dun ruşlerıni ıçeren sonuç belga Yonetim Kurulu'na sunuian sı Yonetim Kurulu çahşma•Türk , lş'in rürkiye Cum lanna paralel olarak Burhuriyeti Anayasa (asarısına sa'da surdurulecek ilişkin görüşü» baijlıklı raYonetim Kurulu'nun ve por. Danışma Meclısı uyeleyıldonumu prograrıne de göndenldi. Rapor. (Arkası 9. Sajtada) "Uygulanan politikanın maliyetini Türkiye ödemistir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Malıye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu uygulanmakta olan ekonomık ıstıkrar polıtıkasmın sürdüruleeeğim soyledı. Kafaoğlu dün düzpnlecıığı basm toplantısmda «12 Eylüı harekatının ntta\a kovduğıı tktısadi istikrar feKpfesinin yorumlaıunasından ve mpıUuımasınrian doğan hataları lelafi etmek, lu felsefp lle hajriaşıııavan tıdhirleri avıklaıııak Bugune kariar hu prnsramın n7üne ııyeun olarak alın masj ıcap ettiğı halde al;nmamıs tedbırlerı süratle vürürlitği' koymak amacına yönelik politika değişikliklerini yapmayı kaçınılnıa7 zaruret olarak gfirüyoruz» dedi. Malıye Bakanı, «Uveıılanan istikrar polltikasının rnally«tlnî Turklye ttdemiştir» biçımlnde konuştu Kafaoğlu «thtisadi kalkmma anlavışındald donmuşloktan kurtulmak gerektlğim» belirterek ekonomik gbrüslenni bes ana noktada topiadıklannı şöyle anlatU: • Enflasyonla mücadeleyi rasyonel şekilde sürdüf. me ımkanıru venneğe, genış halk kıtlelerinin ıktısadl Şevket Yılmaz: Anayasa tasarısmın açıklanmasıyla Türkiye demokrasiyi sağlıklı yapabilmenin sartlarını tartısmaya başlamıştır. 12 EYLtL'tlN frELSKFKSt Malıve Bakanı Kafaoğlu, 13 Eylülun iktisadi felsefesinin gerektirdlği tedbirlerin süratle alınacağını söyledi. faallyetlere katılırrunı sağjamaya ve Ulkede sağlıklı ve güçlü bır spnayl yapısının kurulmasına ybnelık teabırlert ıçeren ve bunlann toplumsal uzlaşma anlayışı ıçm de uygulanmasını ongören ıstıkrar polıtıkası, lktjsadı düşuncennzm ve nıodelımızin temelmı oluşturmaktadır 9 Bır taraf.an ıstıkra^ tedbirlerme yardımcı olabılecek nıtehkteki Uretım ve yatırımlara ağırlık verJır Ken. dığer tarattan bu tedbirlerin başansı olçüsunde ekonomık gelişme ve genişlpme faahvetlen hızlandınlacaktır # Hslk ve küçlık tasarrul sanıplerı, ıstikrar tedbırleruıe ve ekonomık laalıyetlere katıldıklan ölçüde ve Jusa sürelerde mükafatlandınlacaktır # Çalışanlann sorunlan toplumsal uzlaşma espnsi tçinde çözülmeğe çalışıtacaktır. # tstikrarla birlikte Iktısadi kalkınmayı ve, toplumsal sorunlann çöztimünü Ön planda tufan bu politiKay(Arkası Sa. 11. Sü. 1 del MHP'li sanıgın itirafı üzerine Ankara'da 10 saat arama yapıldı MHP davasında dun itiraflarda bulunan sontfö Muhsin Polat hazırladıgı notlarınm Cezaevi İç Etnniyet Amirı'nce almdıgını soyledı Sanık itırallara başkıyınca bır avukat salondan ayrıldı Mahkeme Heyetı'nın 2 bolgedeki arama çahşmalan gece saat 22 07'de sonuçlandı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) MHP ve Ülkücü Kuru luşlar davasının dünkü duruşmasında samklardan Muhsin Polat, bazı itiraflarda bulundu. 12 EylüTden bu yana tu tuklu bulunan Muhsin Polat'ın «çesitli cinavetlerde kullanı lan silahların yerlerini biliyorum.» demesi üzerine Ankara' nın iki bölgesinde 10 saat ka dar süren aramalar vapıldı. Ankara Sıkıyonetım Komu tanh§ı, 1 Numarah Askeri Mah kemesinde duruşmanın başlama sından sonra sanık Muhsin Po lat açıklamalarda bulunacagım belirterek, S07 istedı. îddıana mede sılah ahs verısleriyle i! Kilı oldııâu ıleri sürülen saruk Muhsin Polat sunları soyledı: «Ben öncelikle cmayetler gasp, ırza tecavüz, ev eşyası yağmalaması ve dülîkân soyulması, fazla miktarda para ve Necati GUltekin hakkındaki ifademin tekrarlanmasi, sorşum sırasında verdığim Ifadelerin blokta bas . (Arkası !). fcaytada) İ Malıye Bakanı soruları yanıtladı ABD Temsilciter Meciisi kararının ardından "Enflasyon oramnın bu yıl sonunda yüzde 30'u bulması normal,, ANKABA, (Cumhuriyet Börosul Malıye Bakanı Adnnn Başer Kafaoğlu'nun «Yeni ekonomıV destek pakptirıi açıhladığı basm toplantısı vaklaşık olarnk 3 saat surdu Katanğlu toplantıda gazetecilenn sorunlarmı avnntüı bır sekılde yanıtladı. Kafaoğlu'nun yanıtlanvla belirlenen veni ekcnomıfe ilkeler sövte sıralamvor• Yüksek enflasvona qöre YORUM yatınm tercıhleri yapan sırketlerin kur farkı ve teredi maliyetinden dopan borçlnn konsnlide edılecpktir kmvsnlıdasvon ve horçlnrm tanfiyesi nroçramı detavh araştırma tonundn uvaulanacahtır • tstıkrar programı Işslzllği enflasyonlst politikalarla giderme yolunda olmayacak Ancak gerçek kavnaklar 1» finanse edllen yatınmlar oranmda işsirlikle müradele Yalçın DOĞAN pdilpcektir • Kıdem tazminatıyla asANKARA Malıye t?a qari ücrete Üi$kin. 8 ağuskanlığı gorevıne geldıkten tosta Türk tş ve hükümet sonra «Hafif haflf ısınmaya ortak bir açıklama vapacahbaşlayan» Adnan Başer Ka tır Kıdem tazminatımn asfaoğlu, dun günlerdır bekle a<*ri ücretten kopartılmast nen basın toplantısmda ay zontnlu kale pelmiştir. İflas nntılan uygulamada ortava eden kunıiuşlardan kıdem çıkacak «Yeni bir progranı» tazminatı alacağı olan t$çU teHn mafidur olmaması için onerdı. bir fon olusturulacaktır. Bu Yaklaşık uç saat suren ba fon Fmekli Sandıöı'nda aldu sm toplantısmda Kafaogiu. öu pibi aktiiel bir hesaba 24 ocaktan bu yana ızlenen davanacakhr Asgari ücretekonomık politika ıçiı, çok tc, hükümetle işçi kpsimi ara çarpıa bir ttözlemde bulun smda bir divalog töz konudu sudur. e ağustos'da karar •Uygulanan istlkrar politi rr$amamna vanlacaktır kasının maliyetini Tflrkîye • Gecmis Maliv© Bakanı ödemistir» ve daha sonra döneminde ödompler denftosoru . yanıt bölümünde «öv ilnin iyilesmesi ile birllkte ledığl bır cümle ıle de «Bun Ttirkiye'nin dıs finansmana dan sonraki dönemln r>1r olan ihtivnnnın azalacagı (Arkası 9. Sayfada) 9. Sayfada) ABD Dısisleri, Kıbrıs kararına müdahalede gecikti Sedat ERGİN ANKARA ABD Kongresi'nin ıki organmdarı bîrl oian Tpmsılcıler Merhsı'nın geçttğımiz hafta Kıbns konusuiıia kabul ettıgı ve Ankara'mn «Esef verici» bulduğunu a^ıkladığı kararın ortaya çıkışı, başmdan ıtıbaren mcele'ıdıgınde, Turk ABD ılişkılert açısından yanıtlan kolay kolay bulunamayan bir dızı soru ışareti ıle karşılaşıyoruz. ABD yonetımı Turkiye'nın bu konudaki «sert» tepkisine yerdığı yanıtta, kararda ifade edılen goruşlere katılmadıg'm bıldırmış ve bağlayıcı olmadığını behrttıği kararın bundan. sonra goruşuleceğı Ssnato'din çıkmaması tçın elra^en gelen çabayı sarfedece*ini Bir tatil anlatmıştır köyünün Yıne ABD'li yetkılılerle ro nuşursanız, bu nitelikte Mr anatomisi kararın kabul edilmesi, tümuyle «ABD'dekl sistemin garip bir cilvesidir. Kongre Günes, kum yönetimin iradesi dışında 7a ve deniz... man zaman buna benzer kararlar alabilmektedir. Ancak Çöp, pislik bu da yonetim ile Kongre*nin birbirinden ba&ımsız Ikl ve sinek ... fcuvvet olmalanndan doğmaktadır.» ABD'li yetkililer. çıkan sonucu, Kongre Yonetim ikiliğine bağlayadursunlar yönetim bu konuda ne yapmış tar? Buna bir göz atalım: Bir kere, ABD Dışişlert Pa 3350 nüfuslu köyde kanlığı, Rum lobisinin bu niyaz aylarının hafta telikte bir karar tasans; ^a sonlannda yaklaşık zırladıfcını çok önceden *.'!250 bın kışi yaşıyor. mekteydi. Tasarı hazırlaMetrekareye 2 hişi nıp, Temsilciler Meciisi Dış duşüyor. Ilişkiler Komitesi'ne resrnen Gecekondularla luks sunulduktan sonra. Komite villalar, elbıse ile deBaşkanı Dışişleri Bakanlığınize girenlerle Pans'na başvurarak görüş istemiş in son moda bikiniie Gelecek rejime yardımcı olmak...,, CENIN KOLLKKSİYONI) Lluslararası çocuk tıcaretı japtiKl.ırı gerekçesıyle sozallına alıııanUr bır arada. haştlan sola; Ur. Oktay Cumhur Akkent, Asistan doktor Sadık Aslansoy, Mehmet Cemiloğlu, Narkozitor Fevzi Tayfuıı, para karşılığı çocuk satın alan Iran uyruklu Esrofer Khodarnari ve eşi Alman uyruklu Doris Khodanıari, kendilerine yardımcı olan Yılmaz Ali Baş ve Gisella Ali Baş. Resımde. Or. Oktay Cumhur Akkent, muayenehanesinuı gizli bölümünde bulunan kavanoz içindeki ceninleri gösterirken. Ailelerine "öldü,, diyerek, doğan cocukları satan bir şebeke ortaya çıkarıidı BEBEK TÜCCARLARI ı Bir Alman kadın, özel bir klinikte 2 3 gün yattıktan sonra sahte belgelerle, bir bebeği kendi doğnrmuş gibi göstererek satın alırken yakalandı. İstanbul Haber Servisl Ernniyet MüdürlüğU Asayiş Şu besi Dedektıflerince yapılan ça lışmalar sonunda, Uluşlararası bebek ticareti yaptıklan belir lenen bır şebeke ortaya çıka nldı. Yetkılıler, Mecidiyeköy'deki özel «Boğaziçi» kliniğinde ve bır doktor muayenehanesinde dünyaya gelen bebeklerin gerek İstanbul'daki bazı ailelere, gerekse yurt• dışında özellikle Alman alle lere para karşılığı satıldığırun belirlendlğini açıkladılar. Olay la ilgili olarak dogum Doktoru ve «Sigara İçmeyenler Derneği Genel Başkanı» Oktay Cum. hur Akkent ile bır asistan doktor, bır narkozitör ve dördü ya bancı uyruklu 5 kişi gözaltma alındılar. Olay, geçen yıl kendisine hamile süsü vererek, sanld dogum yapmış gıbi Mecıdiyeköydeki bir özel klinikte bir gün kalan ve başkasuıa ait çocuğu 2000 mark karşılığında satın alan Alman uyruklu Dons Kho darnari ile kocası Iran uyruklu Esrofer Knodarnari'nın, bu yü. da çocuk almak tstemelerinin saptanması üzerine ortaya çık(Arkası 9. sayfada) Işte Kumburgaz tl. Komitenin mektubu 13 (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) r» von yana Yalçın PEKŞEN obylann ardıiHtaki Âba ve Sopa.., Türkıye'yi çevreleyen dı$ olaylann ivmesi voğunlaşmıştır, Bu gıdışin nasıl gelışeceğini şimdiden söylemek zordur, ama bazı gdstergeleri vurgulamak olasvdır. Yunanistan ile Türkiye arasında Atina'da imzalanon moratoryum, iyimter yorumlara yolaçmıştır. Cum huriyet, bu iyimserliğe katılmamışür. Moratoryum, ekonomide ya da volitihada hir anla$mazlığa çözüm bu lununcaya kadar yururlühteki durumun askıya alınmastdır. Papandreu'nun Ankara ile moratoryum imzala man, kimilerine göre ikili görüşmelerle çözümlere ulaş ma yöntemini benimsemiş ol Reha ÖZ duğuna işarettir. kimine gö re de Yunan Başbakanı zoman kazanmayı amaçhyor. KendinM suçlu olaralc ka Ikinci görüşün sahipleri bul ediyor musunuz?. Maalesef.. hahlı çihmışlardır. Yunan (Arfcm 8*. VL, S8. 6 da) Akkent: Is çığırından cıkmış, ben ne halt edevim? FKÖ 1«Haydl... Kumburgaz, Silivri.j» dıye bağıran şotor yardımcısmın kapısım açık tuttuğu otobuste bütün koltuklar dolu. Hattâ, ayakta duracak yer büe yok denebilır. Ama, sıcak bir cumartesi sabahır.da, ellerinde naylon torbalan ile bekleşenlerm süaşıklığa fa lan aldırdıklan yok. Muavınin gözünde her birinin yanında «ikl sıfır» bulunan (Topkapı Kumburgaz yol ticretl 100 lıradır) insanlar, iyice dolduruyor otobU(Arkuı Sa. 11, Sü. 4 de) Hukuk Yanlıslari. «Aldıkaçtı Anayasası» dil yanbşları yanında hukuk yanüşlan da yapmıştır. Bu yanhşlardan bir taneslnl hukuk öğrencilerinln okuması dileğl lle vurgulamaya çalısalun: (Arkası 9. Sayfada) Beyrut'tan çıkmayı kabul etti % KTFD, Rumlann tutumu karşısında Türkiye'ye bildireceği seçenekleri saptıyor. Haberleri 12. Sayfada Yanl suçlusunua öyle ml?» Tahu kardeslm Is çığnndan çıkmış. ben ne halt edeytan. B» (Arkası 9. SsyfaıU)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog