Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 Medeni Kanun tasarısıyla ilgili komisyon calısmaları sürüyor • • "Kisi basına et tüketimi 9 1940 ların altına düstü , , VETERINER HEKIMLER MERKEZ KONSEYÎ BAŞKAN1 «AET'DE ENAZ UCRETLE ÇALIŞANLARIN BİR GUNLÜK GEURIYLE 3 KG, TÜRKIYEDE YARIM KG ET ALABİLDİĞtNλ SÖYLEDL ANKARA. (Cumhuriyet Bü rosu) Türk Veteriner He kimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Yücel Akmcı. «Son yillarda ülkemizde kişi başma ortalama et tüketimi giderek azalmış. 1940'lardaki dözeyin altıoa düşmüştör» dedl. Akmcı Ankara Üniversito si Veteriner Faküitesi diploma töreninde yaptığı konuş mada su Körüsleri savıındu: «Bilindigi gibl en guncel konulardan birist de asgari ücrettir. Bu konuda çalışma yapanlara yardımcı olmak üzere, son yıllarda ülkemizde kişi başma ortalama et tüketiminin azaldığmı, 1940' lardakf düzeyin altına düştüğünü: AET ülkelerinde en düşük ucretle çalışan bir ki Şinfn gfinlük gelfri ile orta lam a 3 Kg. et alabileceglni, ülkemizde ise bu durumdaki bir kişinin günlük gelirinin yarıtn Kg. et karşılığina zor ulastığım hatırlatmak Is terim. j Diğer faktörlerde hiçbir degişiklik yapılmaksızın sadece yem sorununu çözümlemekle hayvancılıkta yüzde 30 üretim artışı saclamnk mümkündür Ki bu da 250 bin ton et yani. ulusal gelire bir milyar dolar ilavp katkı demektir Havvancılık modernleştikçe yem sorununun da büvü yecegj gerçepi gözden uzak tutultnnrian °<*rekli önlemler alınmalıdır. Türkiye koşullarında hay vancılığı teşvik etmek, küçük üreticilerin gelirlerini, bitkisel besin maddesi üretiminden çok daha hızlı ve etkili olarak artmr.» Evren: Önemli olan yemini tutmak ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Veteriner Pakültesinde 198182 akade mik yılınm sona ermesj nedeniyle törenler düzenlendi. Gül hane Tıp Pakültesinde düzenle nen törenle de ilk mezun ta bıp teğmenler dıplomalannı al dılar. ODTÜ'de diploma töreni 7 remmuz'da yapılacak. Hacettepe Üniversitesindekı törenc'e konuşan üniversite Rektörü Prof Dr. Sülevman Sağ lam, ünıversitenin dünya görüşünün hoşgörü ve doğruyu aramaya yönelik, kuşkuculuğa dayalı bir dünya görüşününge liştirildigi ve aktarıldığı bir ku rum oiduğunu söyledi. Sağlam, «Çok önemli bir dönemi, atılacağınız hayata hazırlık döne> mlni arkanızda bıralonıs bulu nuyorsunuz. Bu dönemi başarı lle tamamlamı? olmanız size belki bir ölçiide havaita avan. taj sağlayacaktır» dedi. Törenden sonra YÖK Başka nı thgan Doframacı tarafından öğrencilere üst.ün başan ödül lerl verildi. Veteriner Pakültesinde düzen lenen törende 23 kişiye Profe sörlük, doçentlik, yardımcı do çentlik ve doktora belgeleri ve rilirken, 6 » »öğrenci mezuni< yet diploımlarmı aldı. FakUlte Dekanı Prof. Dr. tsmet Baran. tiniversitelerin diploma veren bir fabrika olarak degil, bilim ve meslek adamı yetiştiren bi Hm kurumu ve eftitim yuvası olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti. Prof. Baran, FAO standartlan dikkate ahndığında, bugün mevcut veteriner he kim sayısı dısında en az 3000 veteriner hekime daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Gülbane Askeri Tıp Pakülte. si ilk mezunlanna, Devlet. Başkanı Orgeneral Kenan Evren'. in de katıldıgı törenle dün diplomalan verildi. Evren, 21 öğ rencl arasmdan fakülteyi birin ci olarak bitiren Metln Özata ya diplomasım verirken, «Yemin etmeniz beni cok duygulandırdı. Yalnız önemli olan yeminl tatbik etmek esastır» dedi. Törende konuşan Fakülte Dekanı Hava TUmgeneral Prof. Dr. Necati Kölan, «Blz bu mnt İn yılda sayın Devlet Başkanı. ntıtın emirîeri dofnıltusunda Gttlhaneyi Ortadogu'nun tiim saflık sorunlanna cevap vere. bllecek bir tıp merfcezl haline getirmek Körevlni yüklenml» bu Innuyoruü» şeklinde konuştu. ODTÜ'nlSı 30 Haziran tarihin de yağış nedeniyle yapılamayan diploma töreninin 7 temmuz çarşamba gtlnü yapılacağı bil dirildl. Saat 10'da başlayacak törende Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Gıcıman ile mezun lar adına Cem Dener konuşa caklar. Daha sonra mezun olan 1.400 öğrenciye diplomalan verilecek. gizlenmemesinin trafik kazalannın azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi. Çetiner. Gene) Başkan Me sut Can başkaniıgındaki yeni Türkiye Şoförler ve OtojTürkiyeden mobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinl kabul sırasmda yaptığı konuş mada. trafik kazalarınm • DENIZCİLİK Yüksek Okutu'ndan mezun olan 168 öfrenciye tüm kuruluşlann elbirligi ile çalışmalan sonunda önlenediplomaları törenle verildi. Denizcilik Okulu'nun Tuzla'daki bileceğini bildirdi. Blnası'nda düzenlenen törende konuşan MGK üyestl ve Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Nejat Tümer, deniz tagımacıÇetiner'in şehirlerarası ka lığınin Türkiye'de de giderek önem kazandığını, bu nedenle rayoüannda trafik kazası ya gemi adamı yetistirilmesine ve deniz işletmeclliğine 5zen gös pan otobüsierin firma isimterildiğini söyledi. lerinin açıklanması halinde, • DENÎZCtLİK Bankası Şshir Hatları îşletmesi'nin Avşa'ya yap kazaların azaltılacağını biltıgı ek sefer kaldınldı. Ek seferin yeterli yolcu sağlanamadirmesi üzerine Türkiye So ması nedeniyle kaldmldığı bildirildi. • İSTANBUL'daki tratik kazalarında Sait Birsan ve Adem Yıl förler ve Otomobileiler Fede rasyonu Yönetlm ' Kurulu ügöriin karşıdan karşıya geçerken taşıt çarpması sonucu öldü. yeleri de bu prörüşün yararh ler. Kazalarda 11 kişi de yaralandı. • MAYA Dsrgisi Yazı îşleri Müdürü Tahir Kutsi Makal 52 sa olacağını belirtmişlerdir. 5ilı bildiriye muhalefet ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaTürkiye Şoförler ve Otomo dan bera&t etti. bilciler Federasyonu Genel ANKARA, Prof. Dr. Kemal Tahir Gürsoy, Türls Medeni Kanununun tadili ile ilgili komisyon çalışma larının önümüzdeki yıl s o nunda tamamlanacağını bil dirdi. Prof. Dr. Gürsoy, Medeni Kanunun 24. maddesinde değişiklik yapılmasmın dü şünüldüğünü, basın, TBT ye her türlü ses ve görünüm araclanyla şahıslara yönelti lecek tecavüzlere karşı şahsiyetin korunması yolu na gidileceğini söyledl. Kanunun 24. maddesinde öüsünülen değişiklikle, şahıslann sırlannın itşa edil mesinin stnırlandmlacagım belirten Prof. Dr. Gürsoy, sahsın ve aile hukukunun eylül aymda bitiriieceğim kaydetti. Ferdi Tayfur'un günahı... erdi Tayfur güna ha girdi. Hemen yanlış anlaşılmasm. Ferdi Tayfur kötü bir şey yapmadı. Sa dece başrolünü Oya Aydoğan ile paylaştığı veni bir filmle başladı Filmin adı Günaha Girme» idi ve Tayfur bu filmde erkek oyuncu rolünde idi. Dergiye Röre filmin konusu şöyleydi: Ferdi ve Tayfur adlarında ikj ikiz kardeş var dı. (Bu rollerin ikisini de Ferdi Tayfur oynuyor). Bu iki kardeşin iki de sevgilisi vardı. Sonunda eroinman olan Tayfur ölüyor, (film bitmesin diye olacak) Ferdi yaşıyor ve ikiz kardeşinin kansı ile kucağındaki çocuğa sahip çıkıyordu. tşte burada filim icabı biraz da günaha girme tehlikesi ile karşılaşıyordu Çünkü Ferdi'nin kansı rolünde sinemanin soyunan yıldızlarından Serpil Çakmaklı oynuyordu. Kaza yapan otobüsün firması acıklanacak ANKARA, (a.a.) • Içişleri Bakanı Selahattin Cetiner, trafik kazalan yapar> otobüslerin firma adlannın Başkanı Mesut Can da yap tığı konuşmada, trafik sorununun çözümlenmesi ve kazaların azaltılması içfn ken dilerinin her türlü gayreti sarfedeceklerini bildirdi Görüşmede, Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri. otobüslerin arka cam lannda bulunan resim ve ya zılann kaldınlmasından yana olduklarını belirttiîer. ancak bu camlardaki perdelerin kaldınlmasının yarar saçlamayncagını ifade ettiler. KAYIP Sungurlu Nüfus Idaresin'den aldığım Nüfus kağıdımı kayıp ettim yenisini alacağımdan hükümsüzdür. Halil TALAYMAN F KISA Can gitti, gürlük geldi ekiz yıldır birlikte oldufu Can İmer'dâft aynlan Gülistan Okan şimdi özgürlügün keyfini çıkanyor. Yazılanlara göre Gülistan Okan son günlerde oldukça degişti. Çok rahat görünüyor. Bu değişikliğin nedenini soran gazeteciye «özgürüm de ondan» diye karşılık verdi. «Peki özgürlüğünüzü kısıtlayan şey neydi?» sorusuna İse «Can Imer... fakat lütfen bu konuyu konuşmayabm. Üzerinde durmak istemiyorum. Şu Şu anda özgürüm, önemli olan bu» dedı. Fakat gazeteci. «Peki bu kadar zamandır aklmız neredeydi. Sizi devlet zoruyla mı Can İmer'le bağh tutuyorlardı?» diye sormadıgı için 8 yıllık esaretia nedeni anlaşılamadı. S Emel Saym Evleniyor ADAM YAYINLARI CAHİT KÜLEBİ G B ReJdamalar Ltd. sekreter anyor. Deneyimsiz adaylann başvumumtasmı rica ederiz, îngiUzce bilgm özellMe gerekmektedir. Randevu İçin: 48 2729 ve 47 95 27. Bütün Şîîrleri EDERÎ: 400 LİRA eçen hafta magazin dünyasını karıştıran konu Emel Sayın'ın yeniden evleneceği yolundaki haberdi. Uzun süredir fısıltı gazetesinde yer alan dedikodular ilk kez basmda fotoğraflany la yaymlandı. Vazılarda «yıllardır «radı ğı erkeği nihayet bulan Emel Sayın daha önce geçir diğj bsşansız evllliklerin anısını silmeye hazırlanıyor» deniyor ve «tsmet Kasaboğlu ile Selçuk Aslan'dan sonra müstakbel eş olarak ünlü bir iş adamı olan Erdoğan Demlrören gösteriliyordu. Onlar kimin yalancısı bil miyoruz ama biz magazin dergilerinin yalancısıyız. Şöy lo yazıyor bu dergilerde: «BugUnlerde Emel Sayuı'ın gözleri pırıl pırıl, gülüyor, söylüyor, şakalar yapıyor ve en içten tebessiimlerinl dağıtıyor çevresindekilere. Bu mutlnluğun nedenini so ranlara da «Herşey yakında açıklık kazanacak, yeter ki biraz sabredin» dtyor. Son Almanya turnesinden sonra Ingiltere'ye giden ve burada Demirören'le buluşan sanatçının evlilik kara rını da Londra'da aldığı söyleniyor. Ancak ünlü iş adamınm müstakbel eşinden bir istagi var: Sahneyi bırakması. Emel Sayın'm da bu istegi sevinçle karşıladığı belirtüiyor. Prenses Banu Arap Emirliğinde ir süreden beri Birleşik Arap Emirliklerl'nde bulunan dansöz Prenses Banu oradan gönderdiği mektupta. «Ajrtık yalnızca Arap ülkelerinde dans edeceğim» dedi. Üstunde, elinde tuttuğu bir tül parçasmdan başka bir şey olmadığı halde basılan resmi n i n altmda ise Prenses Banu'nun şunları söylediği belirtiliyordu: «Beni yurt dışına tufistik gezi yapıp, sanat elçisi tavırlan takınanlarla aynı ke feye koymaym. Ben yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da ve Arap ülkelerinde de tanınan bir sa natçıyım. Bugüne kadar ortaya koyduklarım mey danda.» Sanatçının bu sözleri fazla yadırganmadı. Ger çekten «ortaya koydukla n» meydanda idi. ,ASLİYE TtCARET BAŞKANLIĞINDAN Dosya No.: 982/567 Vedat Karaman Karaman înşaat alacakhlanna teklif ettiği konkordato ile ilgili dava dosyası tstanbul 4. Tetkik Mercil Hakimllğinin 982/ 398 sayılı yazısı ile mahkememtze havalesi yapılmış oldufcundan konkordatonun tasdlkl hakkmdaki mürafaa 14.7.1932 günü saat 15.30'da mahkememizde yapılacaktır. îtirazı bulunan alacaklılann haklarmı müdafaa için durusmada hazır bulunmaları, talep H.U.M.K. nun 507 maddesi hükmü veçhile basit usulü mahkemeye tâbi olduğundan Usulün 509. maddesJ gereğince ibraz etmek istediklerl belgelerl en geç duruşma güntine kadar İbraz etmeleri. mürafaaya gelmedikleri takdirde gıyap karan tebliğ edilmeksizin gıyaplannda mürafaaya devam olunarak karar verlleceği hususu llanma mahkemece karar verllmlgtir. tlftn olunur. 29.6.1982. BlRLEŞlK REKLAMCIIAR LlD. Bodrum Karaada Moteli Denizin en mavisi ile tamşmak istiyorsamz, sanatı, resimi ve şiiri ile bohem yaşamı düşlüyorsanız, doğal saunasmdan çıkıp, serin suyu ile kucaklaşmak özlemini duyuyorsanız, selamım yürekten veren personeli ile dostluktan zevk alıyorsanız, Bodrum Karaada Moteli sizlere hizmet vermekten kıvanç duyacaktır. Tam Pansiyon: 1250 TL. Yaşızma Adresi: Erol KAV$İT P.K. 68 BODRUM Anayasa referandumuna 21 yaşını bitirenler katılabilecekler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Güvenlik Konseyi arasında Anayasanın, halkoyuna sunulması için ha2;ırlanacak oy verme kütüklerinin düzenlenmesine ilişkin yasa da bulunan 3 yasayı kabui etti. Anayasanın halkoyuna su nulması için hazırlanacak oy verme kütüklerinin düzenlen mesine ilişkin yasaya göre, halkoylamasma 21 yaşını biti ren her Türk vatandaşı katı labilecek. Yazım sırasında kı sıth veya kamu hizmetle rinden yasaklı olanlarla, ce za infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu bulu nanlar kütüğe ya2ı)mayacaklar. llçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulllarmm ouşumunu yeni esaslara bağlayan yasa uyannca, 5 eylül pazar günü tüm Türkiyede Yüksek Seçim Kurulunun gözefim ve denetimininde ya zım yaptırılacak. îlgili me murlara kendilerini' yazdırmayanlar, 3 aydan 6 aya ka dar hapis ve 5000 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezaletndınla caklar. T.C. ŞtŞLl 3. ÎCRA MEMURLUĞUNDAN MENKÜLÜN AÇIK ARTTIRMA ÎLÂNI 1982/441 Talimat Bir borçtan dolayı mahçuz olup satümasına karar verilen 1.735.000 lira deürerinde 5 Arçelik Çamaşır Makinesi, 2 Arçelik Çamaşır Makinesi. l Hover Çamaşır Maklnası, 2 Elektro Çamaşır Maklnası, 1 Beko Elektrikli Isıtıcı, 1 Demir Döküm Şohben. 5 Arçelik Çift Kapıh Büzdolabı. 2 ArçeUk tek kapıh Büzdolabı. 4 Arçelik Tek Kapıh 12.5 Ayak Büzdolabı, 4 Demir Döküm Fınn, 5 Auer eso Turbo fınn, 1 Arçelik Fınn. 2 Arçelik 61 Ekran, 1 Nasyonel. 81 Ekran. 1 Nasyonel 5i Ekran. 2 Telra Marka 41 Ekran. 2 Telefunken 31 Ekran, 2 Arçelik 31 Ekran Televizyonlann l nci açık arttırması 5.7.1982 ta rihinde Osmanbey Safak Sk. 82 adresinde saat 12 ilâ 1215 arasında icra edilecektir. O gün takdir edi len kıymetin %75'ne ahcı çıkmadığı takdirde 2. satış 6.7.1982 tarihinde aynı yer ve saatte tcra edilecektir. Damga resmi Dellaliye alıcıya ait olup taliplilerin mahallinde hazır bulunacak memurumuza %1O nakdi teminatla müracaatlan ilan olunur. Kâmuran Akkor ve Dünya Kupası Nilgün Atılgan evlendi x t LAN MURATLI ASLtYE HUKUK HAKtMLtĞtNDEN Dosya No: 1979/72 Esas Oavacı Muratlı Beledlye Başkanlığı adına vekili Av. Musa Varol tarafından davalı trfan Akıncı aleyhine açılmış bulunan tazmlnat davasının yapüan açık yargılaması sırasında: Davalı trfan Akıncı'ya Eskl tstanbul cad. 49/4 numaralı Kırklarell adresine tebllgat gönderilmiş bila tebliğ edilmlş, yapılan zabıta tahkikatı sonunda davalının adresinln meçhul olduğu blldlrilmiş ve bunun üzerine 6.5.1982 günlü celse için duruşma günü gazetede ilan edilmlş. tlana ragmen gelen olmayınca bugünkü celsede gıyap karannın Uanına karar verilmiştir. Neşlr tarihlnden 20 gün sonra başlamak üzer» 10 gün içlnde davaya cevap vermenlz 7.10.1982 gflnü saat: 10.20'de duruşmaya gelmeniz veya bir vekllle temsll edHmedlginlz takdirde gıyabınızda karar verileceğinden, gıyap karan ve davetiye yerlne kaim olmak üzere tebliğ olunur. B: 7205 Kâmuran Akkor «Dünya Kupası'ndan nefret ediyorum» dedi. Bir haftalık gazetenin «Dünya kupas. nedeniyle Kâmuran Akkor iş yapmıyor. Bu tam b!r fiyasko» şeklindeki haberine sinirlenen sanatçı şunlan söyledi: «Gazeteci istediğinl yapmakta özgürdür. Bir sanatçının lehine de yazabilir, aleyhine de. Programm ıs yaptığı, gazinoya gelen tüm sanatseverlerln gdrdüğü bir gerçek.» Fakat yine de dünya kupasından etkilenmiştl sanatçı. Çünkü kocası Vasfi Uçaroğlu maç yayınlannm başlamasıyla birlikte ekranin karşısına «eçiyor, yayın bitene kadar da yerinden kalkmıyordu. Şimdi Kâmuran Akkor dünya kupasınm biteceği 11 temmuzu ıpie çekiyor. G azinocu Cengiz Ta* bakçı ile evlenen şar kıcı Nilgün Atılgan long play'ini bitirmeden balayma Çikmıyor. Daha önce Fahrettin Aslan'la nişanlanan, öztürk Serengil'le evlenen Atılgan düğününde piste çıkıp mastika oynadıktan ve 7 katlı pastayı kestikten sonra kocasıyla Fenerbahçe'deki evlerine gider ken şunları söyledi: Zerrin Egeliler'in tüyleri Zerrin Egeliler'in tüyleri döküldü. Güzel yıldız artık sahnelerde tüysuz boy gösterecek. Bu sözlerin anlamı şu: Bir zamanlar seks yıldızlarından olan Zerrin Egeliler uzun süredir sahneye tüylerle bezenmiş bir kostümle çıkıyordu. Ancak yaz ayları gelince Zerrin Egeliler kostümünü değiştirdi. Dergi böyle yazdı ama Zerrln Egeliler'in hayranları bu işi bir türlü anlayamadılar. Çünkü Egeliler için yaz veya kış ne farkederdi? Zaten giyinik değildı ki. «Balayının yorgunluktan başka bir anlama gel diğini sanmıyorum. Onun için Fenerbahçe'deki yeni evimizde uzunca bir stire dinlenmek istiyorum.» Yeni eşinin bu sözleri üzerine damat Cengiz Ta bakçı'nın ne dediği bilin miyor. İLAN DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE BAŞKANL1ĞINDAN Esas No: 1980/904 Gümrük ve Tekel Bakanlıği tarafından (Odeme emri) Gümrük vergileri işinden dolayı Içel Vergiler Muvazzaf Itiraz Komisyonunun 295.1980 gün ve 1979/1596 sayılı karannın bozulması dileğiyle Roberto Kupeluto'ya karşı açılan davaya ait dilekçenin, davalının adresinde bulunmaması nedeniyle muhatabına tebliğ olunamadıgı anlaşılmıştır. Muhatabın son ilan gününden iUbaren 15 günün bitiminden başlamak üzere 30 gün içinde dava dilekçesinl almak üzere Danıştay 7. Dairesi Baskanlığına başvurması veya dilekce kendlslne gönderllmek üzere açık adresini bildirmesi 2701 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tebliğ yerlne geçmek üzere duyurulur. (Basın: 18172) tLAN KARTAL 3. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN Dosya No: 1981/819 Davacı Serpil Köleoğlu vekili Av. Alev Tozeren taraundan davalj Fehml Köleoğlu aleyhine açüan boşanma davasının yapılan duruşmasında mahkemece verllen ara kararı geregincer. Davalı Fehmı Köleoğlumm adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış ve muçhul kalmış olup, daval^ ya tlanen dava dilekçesl tebliğ edümiş davalı duruşma ya gelmemir olmakla ilanen gıyap kararıteblîğine karar verilmiş ölmakla karar gereğince davalı Fehnri Köleoğlunun duruşma günü olan 15. 7. 1982 gUnü saat 10.23 de Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemes! Durusma salonunda hazır bulunması aksl halde durusmanın gıyabında devam edeceği gıyap çagnsı yerlne kaim olmak üzere İlanen tebliğ olunur. 28. 5. 198% (Basın: 7198) İLAN ŞİŞLÎ 2. ICRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1982/114 Hakimliğimize Konkordato teklifinde bulunan, Şişli Cumhuriyet Cad. No: 247/8 adresinde ikamet eden Mehmet özderici'nin talebi kabul edilerek 22.6.1982 tarihinden başlamak üzere merciin 1982/114 esas, 1982/108 sayılı kararı ile İKİ AYLIK KONKORDATO MEHLİ VERİLMtŞTİR. İşbu mehil karannın ilanı tarihinden itibaren her alacaklmm 7 gün içinde bir dilekçe ile merciimize Itiraz edebileceğl ilan olunur. 28.6.1982 (Basın: 7184) Serpil Barlas "Hello Türkiye,, dedi Yüksel Uzel Amerika'da ülkesinin insanlarının sıcaklığını ve dostluğunu arayan Serpil Barlas yuvaya (yani Türve erkekler kiye'ye döndti) ve «Merhaba dostlar, Hello Türkiye» dedi. Şimdi bol bol özlem gideriyor. Yakmâa da sahneye çıkacağı söylenen Serpil Barlas'm bu işten (Amerika'ya dönerken göttirmek üzere) epey döviz de çıkaracağı sanılıyor. S SARKICININ OGLU Edip Akbayram'ın oğlu Ozan, Adile Naşit'l sahnede ilk kez izleyince babasma «Baba, video tmı oynuyor?» diye sordu. Edip Akbayram oğlunu ellnden tutmuş ve Şan Müzikholünde oynayan «Çatal Matal. Kaç Çatal» oyununa götürmüştü. Oyunda Adfle Teyle'yl canlı olarak karşısında gören televlzyon ve video çocuğu Ozan, Adile Teyze'nin canlı olusuna inanmadı ve kendini video seyrediyor sandı. arkıcı Vuksei Czel «ak Iı başında erkek, şarkı, cıyla evlenmez» dedl. Sonra kimsenin anlayamadıgı şu sözleri söyledl: «Şöhretli birl en güzel konnya mslzeme olduğu gibi, zaman zaman da en kötü konuya da malzeme olabilir. Ben de hatalar yapmışımdır. Ama benim şöhrctlmin kazancı ve zararı benîm olmalı. Bir söz vardır Avcı bile yavru ceylanı vur mazmışj»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog