Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 3 TEMMUZ 1982 EKONOMİDE AYNASI Aybaşı kâbusunu yaşayan Kastellizedelerin yanı sıra hırslarını tüketimden almak isteyenler de var lstanbul Haber Servisi îstanbul'da dolmuş ve minibüs ücretlerine zam yapıldı. îstanbul Belediye Encümenlnce onaylanan yeni tarifelere göre dolmuş ücretleri en kısa mesafede 25, en uzak mesafede de 135 lira oldu. Dolmuş bagaj ücreti ise her parça içln 15 11ra olarak saptandı. Boğaziçi köprüsü geçig ücreti de müşterlye alt olacak. Yenl dolmuş ve minibüs tarifelert şöyle: Kadıköy'den Kartal 75, Bahariye, Moda ve Kızıltoprak 25, Pendik 95, Yakacık 95, Taksim 135 llra oldu. Üsküdar'dan Kadıköy 35, Bağlarbaşı 25 Kısıklı 40. ümraniye 50, Alemdağ 100 liraya yükseltildi. Beşiktaş tan Levent 35, Dikilitaş 25, Fatih 40, Aksaray 40, Ka raköy 30, Ortaköy 25 lira olarak belirlendi. Tak'sim'den kalkan bazı dolmuşların yeni ücretle rl ise şöyle saptandı: «Bakırköy 95, Çağaloğlu 40, Levent ve Etller 50, Florya 130, Sanyer (Maslak'tan) 110, Sanyer (sahüden) 130, Yeşilköy 130, Fındıkzade 50, Fatih 40, Tarab ya Yeniköy 110 Havallmanı 130, Bebek 60 Pangaltı 25, Şişli 35, Teşvikiye 35, Kurtuluş Feriköy ve Mecidiye köy 40. Yeni tarlfede Karaköy'den Galatasaray 25, Taksim 35, Şişli 50, Çağaloğlu 25, Adllye 30 Beyazıt Aksaray, Fatih 35 Sultanahmet 35 lira olarak saptandı. Eminönü'nden Beşiktaş 40, Galatasaray 35, Taksim 40, Şişli 50, Beyazıt 35, Çağaloğlu 25 Bakırköy 95, lira ol du. Edirnekapı'dan Karaköy Yedikule, Kazlıçeşme 40, Küçükköy, Zeytinburnu ve Bakırköy dolmuş ücreti 50 liraya yükseltildi. lstanbul Belediye Encümenlnce açıklanan dolmuş tarifelerinde yapılan yeni düzenlemeye göre Aksaray'dan Şişhane 25 Taksim 40, Cağaloğlu 25, Galatasaray 35, Bayrampaşa 40, Kurtuluş 60, Galatasaray 35. Bakırköy (Pertevniyal Llsesi önünden) 60. Bazı dolmus ve minibüslerin yeni ücretleri ise şöy le: Şişli'den Cağaloğlu ve Sultanahmet 50, Levent, Etiler 35, Gültepe 35, Topkapı 40, Beyazıt'tan Kocamustafapaşa 35, Taksim 40, Bayrampaşa 50, Eyüp 40, Edirnekapı ve Topkapı 35. Beykoz'dan Paşabahçe 25, Saraçhane'den Karaköy 25, Taksim 35, Cağaloğlu'ndan Teşvikiye ve Nlşantaşı 50, Draman 40, Kurtuluş 60 lira. Yeşilköy'den havalimanı 40, Sirkeci'den Taksim 110 lira. Minibüs tarlfesinde ise Inclrll Topkapı 20 lira, Ga zlosmanpaşa'dan Aksaray 25, Pendikten Kartal 15, Göztepe 30, Kadıköy 50, Edirnekapı'dan Aksaray 15 lira, Yıldıztabya'dan Aksaray 25 lira Edirnekapı 20 lira, Şirinevler'den Aksaray Topkapı ve Bakırköy 20 lira, Kadıköy'den Fikirtepe 25, Pendik 50, Yakacık 50, Göztepe 20, Küçükyalı 25, Küçükcekmece'den Aksaray 35, Topkapı 35, Incirli 25 Zeytinburnu'ndan Aksa ray 25 lira oldu. Istanbul'da dolmus ücretleri artırıldı Birikimlerimizi bugüne dek baskalari yedi, bundan böyle ben yiyeceğim,, kuruşlannı istemiyorum. Ye ter ki bana, yıllann almteri olan emekli ikramiyemle Kastelli olayınm ardından aldığım mevduat sertifikaküçük birikimcilerin tasar sındaki ana paramı geri ver ruf eğilımlerinin zedelenme sinler. Bundan böyle ben si ve tasarruflann bir bölü hiç bir bankada bir kuruş münün geçmiş yıllarda ol tutmam. Tfim oaramı en duğu gibi yeniden tüketime son kuruşuna kadar yiyeceyönelmesi söz konusu mu? ğim. Halkm dişinden tırnaBu yöndeki bir eğilimi öf ğmdan keserek biriktirdigi keli okurlarımızdan Aydm paralannı şimdiye kadar Safter'in sözlerinde somutlaş bankerier yedi. şimdlden tırıyoruz: sonra bankalarm yemeyece$i ne malunr? Paramı başka •Mevduat sertlfikalarımn vadelerinin uzatılması kar ları yiyeceğine, ben yiyeceğim. Bir kurtarayım, cıtır şılığı, bankalarm da düşük oranh bir faiz vermesi yo çıtır yiyeceğim. Kızim yıllarlunda bir önerî ortaya attı ca bir bislklet fctedi Ama iki üç kuruş bir yana konız ve bu öneri de hükümet yalım dedim, almadik. Buyetkililerince benimsendi. SÜn kızım felçli. bisiklete Kardeşim siz ne diye bu tür • lü öneriler ortaya atıyorsu binemez. Ama alacaünm bisikleti, dayayacağım odasınuz. Şlmdl benhn paramı bir noı duvarına, seyretsin hiç yıl daha elime vermeyecekler olmazsa. Bugüne dek ailemmi? Olmaz böyle şey. Ben de kim benden ne istediyse vadesi dolduğu gün paramı hepsini alaca&ım. Param ar almak istiyorum. Faiz ma tarsa ''a. rnnhtpc rtıınım'a Iz de onlara kalsın... Bes Üretici firmalar renkli TV fiyatları icin Devlet Baskanlığma başvurdu ANKARA, (a.a.) Elektronik cihaz üreten flımalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen renkli TV fiyat larmı düşük bulamk, Devlet Baskanlıfı'na 'başvuTdular. Elektronik cihaz îmalatçıları Derneği (ECİD) Geael Sekreten Maral Öztekin, soruna bir çözüm bulunmasmı istediklerini açıkladı. Henkli TV cihazı üreten firmalar adına yapılan başvuru şöyle: «Sanayi Bakanbğı tarafından ilan edllen fiyatlarla üretim yapmak ve bu iirettmi devam ettirmek mümkün değildir. Matematiksel bir kcsiıüikle ve belgelerle kanıtlama^va hazır olduğnmuz mallyet hesap larıııır/a göre, zsrar eimekte olduğumuz bir üreümin yapılmasuıa imkan olmadığıtaın yük sek tmkdiricTintece de malmn Bafais kommı nyatlarla çıkanlmak »oıund» kalmaıı cihazlar »racılar tarafmdan 5070 bin lira arasmda dejti^aı açıktan farkbrla satıkh ve Atrnm basm tarafından da tesbit edildi. tşçi berabeıinde gıtirilen hjçbir ganmti ve serris imkam obrayan, 2282S* bin lira arasmda satdan TVTerin yanın da bu tıalln meydana geleceği biliniyordu. Bu ııyRuIama ?u anda 30 bin ailenin yaşam imkanını temin eden muhakkak geliştirilmesl öngörülen elektronik endüstrisini çökertecek, kamu hazine si açıktan alınan vergi dışı ka lan satışlardan büyük bir za. rar görecek, tüketici de fahiş ve birbirini tutmayan fiyatlarla istismar edllecek ve güveninl kaybedecektir. Meral TAMER olaniara dagıtacağım.» Öfkeli okurumuzun tepkileri. belki de Kastellizedelerin pek çoğunun gönlünden geçenleri yansıtıyor. Ancak aylık bütçelerini denkleştiren ek gelirden yoksun kalan Kastellizedeler içinde Ay dm Safter gibi tüketime yönelecek «babayiğftler»in sayısı çok olmasa gerek. Aybaşının gelmesiyle birlikte bütçelerinde faiz gelirinin yokluğundan doğan boşluktan dolayı telaşa kapılan Kastellizedeler, bu açığı kapatmak için çeşitli yollara başvuruyorlar. Bunlardan bir bölümü, tüm uyanlara rağmen, ellerindeki tahvil ve sertifikaları yok pahasına kırdırma yoluna giderken. bir bölümü de Kas telü'den sağladıklan ek gelir kadar aylık alabilecekleri ek bir iş aramak için yoJlara düşmüş durumdalar. Bize başvuran okurlanmızrian bayıları. Kastelli'ye va tırdıklan 25 . 30 bin lira kar şılığı sağladıklan 1200 lira civanndaki aylık ek gelıri şimdi nasıl bir yan ışle kapatabileceğini sorarken. 6 ile 15 bin liralık ayhkla ek iş arayanlar bu grup içinde çoftunluğu oluşturuyor Kimisl ise altm bozdurup. bileziklerini satıp kiralanm ya da faiz gelirine fcüvenerek aldıklan davanıklı tükn tim mallan v e mobifyalann taksitlerini fidemeve çalışıvorlar. Paralan denkleşmeyeceği için tatillerini yarıda keserek geri dönenler. turizm firmalanyla. rtellere yaptıklan rezervasyonVarı iptal edenler de az değil. Ancak Kastellizedelerin en şanssızları, bakkal kasapmanav borçlannı ödeyemeyecekleri için. semt dükkan lanndan alışveriş yapma im kanlan ortadan kalkan v« sofralanna konan viyecek miktarlan önemli ölçüde a^alanlar. ANKARA, (ANKA) Erdem Menkul Değerler Yatınm Finans man A.Ş alacaklılarının 29 Temmuz gününe kadar Ankara' daki 20 nolu tasfıye. kuruluna başvurmaları gerekiyor. Ankara Asltye Üçüncü Ticoret Mah kemesinın bugünkü Resmi Gazete de yer alan açıklamasında, 29 Haziran günü Resmi Gazetede yayınlanon kurul kororında, son başvuru tarihinln 28 Temmuz olarak yeraldığı belirtildi ve son başvuru tarlhinin 29 Temmuz olması gerektiğl acıklandi. Erdem Finansman ıçin son başvuru 29 temmuzda Mevduat sertifikasmdan komisyon alınması isiendi Ekonomi Servisi Merkez Bankasınm mevduat sertifikalanndan komisyon alması v e tahvıller ıçin de Merkez Bankasma karşıhk gösterılmesi istendi. I. Ü. Iktisat Fakültesi oğretim üyelerinden Prof. Dr. I. Doğan Kargul'ün ParaKredi dergisinde yer alan yazısında bankalann mevduat sertifjkası çıkarmalannın bir bakıma emisyona gırişmeleri demek olduğu kaydediliyor. Kargül, bankalarm mevduat çarpanı ile piyasadaki para miktarını artırabildiklerini belirttiği yazısında, mevduat sertifikalarınm bankalarca rastgele çıkanlmasının mümkün olmadığını söylüyor. Şimdiye kadar ki uygulamalarda Merkez Bankasınm büyük kayıpları olduğu da vurgulanan yazıda, Merkez Bankasınm şimdiye kadar çıkartılan mevduat sertifikalanm denetimde tutmasınm yanmda, çıkartılan sertifikalar üzerinden yüzde 8'e varan bir komisyon alması gerektiği de belirtiliyor. ASUNDA YARARTIK FARKIMIZ AMABİZ HEP AYNI OSMANLI BANKASIY1Z OSMANU BANKASI *0smanIı Bankası attığı imzaya sadık kaıan bankalardan biridir ve öyle kalacaktır. GijzeîSanaHar i> •! A, t * Yatınm Bankası KIT'lere 73 milyarlık kredi veriyor ANKARA (UBA) Kamu üctisadi devlet teşekküUennin yatınmlan için gerekli finansman ihtiyacınm karşılanması amacıyla, Devlet Yatınm Bankası taraftndan 1982 yıll sonuna kadar 73 milyar liralık kredi sağlanacak. Devlet Yatınm Bankasınca 1982 yılı yatırımları için KİT'lere verilecelc toplam 73 milyar 836 milyon liralık kredinin 66 milyar 935 milyon lirası proje, 6 milyar 901 milyon lirası da döviz proje kredlsl şeklinde sağlanacak. Geçen yu la oranla verdiği kredi mik tannda yaklaşık yüzde 300 Itlk bir artıs görtllen Devlet Yatınm Bankası, 1981 yıhnda kamu iktisadi devlet teşekküllerine 24 milyar 118 milyonu proje, 881 mil yon lirası da döviz proje kredisi olmak üzere toplam 25 milyar lira kredi ver mişti. Prens Abdülaziz ortak banka kurulmasmı önerdi İZMİR, (THA) Iş görüşmelerinde bulunmak için îzmır'e gelen Suudi Arabistan Prensi Mishale Suud Bin Abdülaziz'in Türk iş adamlarma ortak bir banka kur mayı önerdiği ögrenildi. Ege Sanayi Odası eski Başkanı Yılmaz Adıguzel'in verdiği bilgiye göre, Prens Abdülaziz, Türkiye'deki incelemeleri sırasında Suudi Arabistan'm tum kentlerinde şube açacak ve merkezi bu ulkede bulunacak bankanın petrol dolannı ülkemize akıtabileceğini ve bu yoUa büyük yatırımlann gerçekleşebileceğini söyledi. Prens Mishal Suud Bin Ab dülaziz «Saudi Arabia Turkis Bank» adı altında kurul masmı önerdiği ortak bankaya kendisinin de katkıda bulunacağmı, Türk iş adamlannın da bu konuda duyarlı davranmaları gerektigini anlattı. Abdülaziz ülkesm de mevduatın çok yüksek olduğunu hatırlattı. ıV. DpviZ KURLAR Döviz Satış 167.23 170.61 9.65 67.93 3.5S 19.64 24.48 61.43 79.83 12.09 65.47 129.67 581.19 27.25 290.14 4S.64 Efektif Alış 163.95 158.90 9.48 66.60 3.31 19.25 24.00 60.23 78.28 11.26 60.98 120.77 541.30 25.38 284.45 45.31 Efektif Satış 168.87 172.28 9.74 68.60 3.58 19.83 24.72 62.04 80.61 66.12 130.94 586.88 27.52 292.98 49.12 Döviz Dövizin Alış Cinsi 163.95 1 ABD Dolan 1 Avusturalya Dolan 167.26 9.46 1 Avusturya Şilini 66.60 1 B. Alm&n Markı 3.48 1 Belçika Frangı l Danımarka Kronu 19.25 24.00 1 Fransız Frangı 60.23 1 Hollanda Florini 78.26 1 îsveç Frangı 11.85 100 îtalyan Lireti 64.19 100 Japon Yeni 127.13 1 Kanada Dolan 569.79 1 Kuveyt Dinan 26.72 1 Norveç Kronu 284.45 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali 47.69 ıa.21 Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik 2 Temmuz 11.875 11.725 12.000 12.500 1.760 1.765 1.600 1.700 3L Temmuzla Fark Fark yok Fark yok 5 lira düştü Fark yok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog