Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 1982 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 Ukıslarorosı 10feîcmbulFesfivali TV'de Ttirk Sineması (22.00) fotoğraf sergisi Samih RİFAT "Osmanh Kartalı Yönetmen senaryo: Osm&n P. Seden. Goruntü yonetmenl. Kenan Kurt. Oyuncular: Cüneyt Arkın, Hülya Aşan, önder Somer, Atıf Kaptan, Er gun Rona, Huseyın Zan, Adnan Jfersinh Yapım Kemal Fılm/ 1969 Sanat Servısı Altı yıl once TV'de ızledlğımiz «Osmanlı Kartalı» adlı tarıhı bir seru ven fılml bir kez daha ekra na gelıyor. Fatlh Sultan Men ıret doneminde Rus saraylarında geçen bır aşk oykusü nün anlatüdığı filmın konusu şoyle: Kafkas Tiırklerınin tınlü kahramanı Hacı Murat'm fedaısi olan Islam Bey (Cü neyt Arkın), aldığı zor bır gö revı basarmak ıçın yola koyu lur Amacı gızlıce Rus Çannın sarayına girerek bazı 1e ğerlı bilgilen elegeçırmektır. Yolda başmdan bınbir serü ven geçen ve karşılaştıgı tUm engelleri aşan Osmanlı Kartiaiı amacına ulaşmak ıçın sürekli olarak kılık değiştirır. Fapaz kılığında ve başka bir kımlikte saraya gırnıeyı başarır. Ancak rastlantıların, entrıkaların savasımlann sürüp glttığı Çar Sarayında, kahramanımızı bır Sürpriz beklemektedır. Sarayın güzel prensesıntn (Hulya Aşan) kahramanımıza âşık olması ve bu sevgısıne karşılık görmesıyle olaylar ügınç bır biçımde gelışır Prensesi seven bir başka genç (Önder So mer) daha vardır. Kafkas Türklerının Çarlık Rusyası yonetıcılerine karşı başkaldırısı ve kahramanlıls oykulerı, zaman zaman TurK Smeması'na yansımıştır. Yıl maz Atadenız'ın yonettıği «Kafkas Kartalı», Natuk Baytan'm yonettigı «Şeyh Şamil», «Hacı Kurat» dızıleri, aynı alandan S ültekın ve Engm Çızgen' ın Yenı Kotogralıar Der gısı çabaları çerçevesın de her yıl du,senledıklen ge leneksel «Kuşaklar» totog raf sergısı bu vtl değışık bır bıçımde sunuldu fotograf uleyıcısuie. Ondokuz fo toğrafçının «saydamlarından oluşan bır multıvızyon teknıgının bazı olanaklannı kullanarak uç ekranlı bır saydam gostensı duzenle mış Gultekın Çızgen Bunun vanısıra kpndı saydamJann dan oluşan ~Yaşam» adlı bır kuçuk gosterı daha ha ztrlamış Bu ıkıll gosten 10 Istanbul Festıvah programı ıçınde. bır hafta sureyîe Ataturk Kultur Merkezı Sa nat Galerısı'nde yınelendı ve ılgıyle ızlendı Once Çurgen'in kendı fotoğraflan üstune bırkaç soz edelım. Uzun suredır ılk k^z toplu olarak seyirci önüne çıkıyor Çizgen'm vapıtları. Usta ışı, duyarlı ve sanınm veni fotoğraflardan oluşan bır dızı bu, bır Anadolu şıırı perdelerde Yörük çadırları, köy duğunleri. harman yerlen, kahveler, kasap. ber ber dükkânları. ınsanlanmız, dünle bugunun kavşak ları, otobusler, ayı oynatanlar, davar surulerı, motosık letler, yırtıcı kuşla avlananlar, b!i tabancalı çocuklar. yanyana ve bırbırı ardına. Kent yaşamının kırinde ve sıkıntısında çogu kez unuttıığumuz bır başka dunyanın goruntuleri. Merhaba Çızgen ustaya! Dergıcılık, multıvızyon stüdyosu gıbi ışlerde zamanını ve gucunu yıtireceğıne (bağışlasın benı) keşke daha çok fotoğraf uretse başka tadlar. başka turküler taşısa bi/e • Kuşaklar 7»v'e t?elınce. kadro bıra/ eksik gorundu bana Daha önce bu ^ergıler de yapıtlarını gördugumuz bırkaç sanatçıyı gözlerımız aradı doğrusu. Belki bu yenı biçım kanıtların sayı^ını a7altmıştır, kımbilir' Bir de veterinre duyurusu yapılma dı gosterinm Bu tür sergı ve gösterılerdp ça^n katrima bıcımı v e secıfn konularında süregelen eleş^ınler bu vıl da vınelenecektır sanınm Gosten, Baha Gelenbevı, Mustafa Dorsay, Nevzat Ça kır. Ahmet Kuzik. Turgut Taşoz, Rı/a Gülen, Şahın Kaygun, Ersın Alok. Kâzım Zaım Sevgı ve Yavu/ Evcım, Ara Guler. Ayhan Erolgıl. Sel:m Cebecı. Kayhan Tuncay. Gulnur Sözmen. En gın Uludağ, Ilyas Goçmen, Yusuf Tuvı v e Sabıt Kalfagıl'ın f'otoö:raflarından oluşu yor Bırbınnden çok ayrı ta vırlarda yapıtlar olduğu söy lenemez gördüklerimızın. Sa natçılanmız aynı sularda do laşmaktan hoşlamyorlar genellikle Ya da yapıtlarm se çiminden böyle bir benzerHk ortaya çıkıvor Bunun vanısıra bütun yapıtlar belirlı b1r dii7evin üstünde kuşkusu/ Güler, Kaygun. Alok. Kalfagıl, Evcim'ler, Sözmen gibi ustalar ylne yer li yerlerındeler. Ara Güler Usta'nın bildigimiz ama her 7aman vepyeni fotoğraflan, Şahin Kayprun'ım gece foto^ raflan Kalfagil'in kocaman püneslen unutulur eıbi degı! Bir dı?i de saygm amator ve yenı ısim yer alıyor gösterıde. Mustafa Dorsay'ın gokyüzü görüntülerini, Turgut Taşöz'un duygulu do "ğa ve insan göruntülertaL Selim Cebeci'nin plastik ve grafık duyarlıklar taşıyan saydamlarını. Engin Uludağ'm şiır öğeleri taşıyan yapıtlannı burada anmak gerek. Bır de küçük eleştiri yoneltelim bu gösteriye Savdamlar eşllğinde verilen mü ?ık gorüntü ile pek bağlantılı değil gibi geldi bana. Ustelik kanımca fotoğrafların saygınlıgına biraz uzak düşen bir «Hafif» tnüzik seçılmi'? Goruntü , dünyasının u^aldnna bira7 daha az hafif. daha çağdaş bir mü7ik eşliği duşunülebilirdi. Pu noktaya biraz daha özetı gösterilmesini umahm gelecekte. CÜNEYT ARKIN Bu akşamki filiBin «eli kıhçlı» oyuncusu. kaynaklanmaktadır. Ancak tum bu yapıtlar, tarihsel gerçekleri yansıtmaktan çok, bır serüven ve ataklık UrUnunden oteye gidememektedlr. 1969 yı lmda çevrılen, hem senaryo, henı ydnetmen olarak Osman F. Seden'ın ımzasını taşıyan «Osmanlı Kartalı» da dış çekim lere gerek gorülmeden, ıç sah nelerle yetınılmış bır serüven filminden başka bır şey değıl dır. Başrolunde de tarihsel se rüven fılmlerinin kılıçh, atraksıyonlu «kahramanı» Cüneyt Arkın oynuyor. Hıç bır önemli ybnü bulunmayan, tü müyle düş ürünü, tarihsel ger çeklerden uzak, üstelik 9 şubat 1976'da ekrana gelmiş boy le bır ulmı TV yonetıcılerlntn sık sık ortaya çıkarmalanna akıl sır erdirmek güç. 70 yıldır ürun veren Türk Smeması'nda «Osmanlı Kartalı»nd&n başka izlenecek hıç mı filnı yoktu??« BIZ IŞI ÇD£ ZOÜ VALLAHI yUMU&TA, C\\JO\Jl tOİA/ES AVJ BAMA KALJESA MOCOZLAR ZORUNLU DUSUNSENİZF A/U Angelica May (Viyolonsel) resıtal verıvor .. Nerede ne var? Angelica May Ralf Gothonî Angelıce May (viyolonsel) Ralf Gothoni (piyano) bir lıkte vereceklerı resıtalde Beethoven, Bach, Schumann ve Franck'ın bestelennı yorumlayacak May'm Rheınland Devlet Muzık Okulu ve Du&seldorf Robert Schumann Enstıtusu nden doktora&ı var Pıyanıst Ralf Gothoni 1967 yılından ben konserlerde solıst, oda muzıgı sanatçısı ve şarkı pıyanıstı olarak Avrupa'nın pek çok ulkesınde Amenka, Kanada Sovyetlet Bırlığı, Japonya ve Kore'de çaldı. 1979/ 80 yıllarında Berlın Fılarmoni Orkestrası'mn bır solıstı olarak Sabburg Festıvalı'nde Marttı Talvela ile birhkte konsere çıktı. (Aya İrini, saat 16.30, fiyatlan 800, 600, 400 TL.) • Galata Mevlevıhanesi Yasatma Derneği'nin düzenAtaturk Kultur Merkerı, Büvuk Salt,ledıgı seraa gostensı lonu nda ISaat 21.30) • Prof Dr Şerare Yetkın «16 ıe 17 Yüzyıllarda Türk Çini Sanatınin Ge!i<»iml» konusunu snat !8 00'de anlatıvor. (Ata'urk Kültür Merkezi.l • Mahnnut. Abra tıın yonettigı Boga^ıcı Ünıversıtesı Turk Muzıgı Kulubu n u n konsen saat 11 (X) de Ataturk Kultur Merkezı Konser Salonu nda • Kent Oyunculan Turgenyev'ın «Babalar ve Ogullar» yapıtını Rumelıhısarrnda sunacak. (Saat 21.301 • Yapı ve Kredı Bankası Çocuk lıyatrosu Nezıhe Araz ın Yıldı/ Kenter tarahndan yonetılen Yarını Akıl Yapar» oyumınu saat 18 00'de Gulhane Parkı'nda, Pamukbank Çocuk Tıyatrosu da Ruştu Asvalı farafından yönetılen «Keloglan» ovununu saat ıinode Ataturk Kultur Merke/ı nrie sereılıyor • Istanbul leknık Unıvprsıtesı Furk Mumı Korosu tncı Çayırlı yonptimınde kon&er verecek (Divan Edebıyatı Müzesi, saat 21.30) KİM KİİİI D U M DUAIBA CfflZavallt bır cocuk pasfafıanenır camına burnunu dayamıs . Fafeat bunun paro kazanmak icın bır numara olduğuna emımm Behic AK plSDUY6f50MW?tXl/LERlj Insanı enayı uerıne kouuyortat Şımdı buna lapmıs öl< .... Fafeat her^eye zanmcıycn raqmen bsr tnsanır] 6Fİ BRKftUMBUMK/l /&> 7® Avusturyalı sanatçı Gottesthal Türkiye'ye yerlesecek IZMtR, (a a.) Vıyana Üniversıtesı Guzel Sanatlar Akademibi nı bınncılıkle bıtıren Avusturyalı sanatçı Gottesthal l'urkıye'dekı 13. resım seıgısııjı. duzeııledıgı bır baMiı toplantısiyia Izmır Devlet Resım ve Heykel Muzew nde açtı. Avusturyalı resım ve heykel sanatçısı Gottesthal 53 suluboya tablodan oluşan ve «Fürkiye Gunlüğü» adını verdıgı tablolan bakkında bılgı verırken 10 yıldır YuGüzel Sanatlar nanıstan'ın Karitsa kasabasında yaşadığını ancak eşiy Parkında, Sanat le birhkte Turkiye'ye yerleş Yarışmaları mek ıstediklerıni soyledı Gottesthal 6O'ı sulu, 10 sı vaglıboya tablolan yanında IZMIR, (Cumhurıyet Ege Bu elma. zeytin ve meşe agaorosu) Karşıyaka Bostonlı larmdan yonttugu 10 heyda bır sure once kurulan Gu kelcıgı yorumlarken Meksızel Sanatlar Parkında resım, ka'da Maya ve Aztek uygar heykel, seramık, el ışlerı, şıır, tıklarından da esinlendığıni enstruman (kışısel) ve fotoğraf belırttı. Türkıye konusuna yarışmaları duzenlendi. degınırken de Türkiye'de ParKta ceşıtlı sanat dallarm insanından do&a&ına vada etkmlık gosterenler yapılnncaya değin bir sanatçı l a m ı sergıledıkieri aıbı pazar ıçın gerekli her şey var. Bulama cvanağı bulabılıvorlar nun için de Türkive"ye yerGuzel Sanatlar Parkı ndokı leşmekte kararlıyız» dıye etkınlıklsr uzerme yetkıller konuştu şuniarı soyledıier 19fo6 yılındau ben Istanbul'da çeşıth galenlerde e«Turkive'de ılk kez bir sanat Avusturparkı açıldı. Benzerlert Batıda serlerı sergılenen yalı sanatçı Gottesthal'ın var. Amacımız eserlerını sergı. leyemeyen, gaierilerden yarar dunyanın çeşıth ulkelerınde lanamayan sanalcılara yardım kı muze ve galenlerde vacı olmak Bvraüa ısteyen her Ditları bulunuvor • 1981 yılından bu yana kes eserlerını sergıleyebılir 8u <Egp» ve «Akdeniz» bolgelerada calışobilir yo da eserienmızde dolas.arak çeşıtlı su rıni burada satabilırler.» luboya tablolar yapan ve Guzel Sanotlar Parkında du bunlara «Türkiye Günlügüzenlenen yarışmaların amacı adını veren sanatçı «Günnın, sanatcıları teşvık etmek. lüğüm henüz tamamlanmaözendırmek ve rahat bir calış du Gelecek yıl Karadeniz ma olonağı sağlamak olduğu bölgesini gezeceğim. Daha belirtildı sonra da Türkiye'nin 7 bölgesini tarayarak doğa ve sa DÜZELTME nat güzelliklerini yansıtmaya çalısacafeım dedi. Dunlcu sayımızda yayımlanan. Yldız Cıbıroglu ıle can • Bogazlçl Ünlversltelandınrid, smemHsı ıızenne söyleşıyı Senmır Se/er vap sfnden aldığım kimliğtal yitirdim. Geçerslzdir. mıştır Okurlanmıza duyuFuat KIRCALI ruruz. ENERJİ VE TABİI KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜNDEN ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİS! VEYA MÜHENDİSİ İLE AVUKAT ALINACAKTIR I Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşküâtı içln Teknik Hızmetler Sınıfmdan ve Avukatlık Hlzmetleri Sınıfıridan Devlet Memurları Kanununun 36. maddesl ile tesbit edllen glriş derecelerindeki kadrolarda çalıştırılmak üzere Devlet Memurluğuna Atanacaklar îçin Zorunlu Yeterllk ve Yanşma Smavları Genel Yönetmeliği esaslan dabilinde sınavla: A Merkez içm: Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisl (2) adet. B Taşra Içın: I Karakaya Barajı XXIV. Bölge Müdürlüğümüz Içın: Elektrik Yüksek Mühendisi veya Müherıdlsi(2) adet. 2 Eskişehlr III. Erzurum VIII. Diyarbakır X. ürfa XV. Ataturk Barajı XVI. Isparta XVIII. SıvasXIX Kastamonu XXIII. Bahkesir XXV. ve Eı^urum VIII. Bolge Müdürlüğümüze baglı Kars 84. Teknik Şube Müdürlüğümüz içln: Avukat (13) adet. II Adaylarda sınava katılabllmek içln aşagıdakı şartlar aranır: a) Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesinde belırtılen şartlara sahlp olmak, b) Askerlik görevini yapmış veya tecilll bulunmak. O Saglık durumu Türkıye'nln her yerinde görev yapmaya elverlşli bulunmak. III a) Avukatlann mülâkatı ile Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendislerinln yazılı sınavları 19.7.1982 pazartesi günü saat 10.00'da Genel Müdürlüğümüz merkez blnasında yapılacaktır. b) Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendislerinin sözlü sınavları 27.7.1982 sah günü saat 10.00'da yapılacaktır. IV Sınava girmek isteyenlerin 16.7.1982 cuma günü saat 17.00'ye kadar diplomah aslı veya noterden tasdıkli sureti, nüfus cüzdan suretl. 1 adet vesikahk fotograt ve dilekçe İle birllkte Yücetepe Mahallesı tnonü Caddesindekl Genel Müdürlüğümüz binasmdaki Idari tşler Dairesi Başkanlığı Personel Müdürlüğüne müracaatla sınava giriş belgelerl almalart gerektiğl; İlân olunur. 11M») 4808 İngilizceyle üişkinizî ay boyu sıcak tutun. düzenlendî Bizim English in 6. sayıs; ye kaseti biayinizde INGILTEREDE ÜC HAFTAÎ Ücretsiz kurs programımız devam ediycr yararlanın. BİZİM ENGLİSH Ingilizce/Türkçe aykk dergi "îngilizce kolaydır" Her sayınrn Kasetı 400 TL'dır Odemelı tstekicrnnzde hangı sayflann kasetlenro edınmek ısıedıCuni» betırbnır Odemelı ısieme adresı 8I2İM ENGüSH Çağoaş Yaymcılık ve Basın Sanayll A 5 Turkocağı Cad 3341 CagaloğiufSTANBJJL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog