Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM , ikkat edilirse çlçek çilik ve çiçek sanatı konusunda devamlı olarak Japon çiçekçiliğinden söz ediyoruz. Nasıl kl bir şampiyon kendisinden devamlı olarak söz ettirirse ve her vesile ile ondan söz edilirse bizim de çiçek sanatı deylnce aklımıza Japonya gelir. önceki yazımızda çiçek aranjmanı için bazı gereçler kullanılması gerekir demiştik. Sırası gelmişken biraz da ondan söz edellm. Bir Japon çiçek aranjmanı yapmak için gerekll olan ekipman, çiçeğin içinde bu lunduğu kap hariç, o kadar komplike ve pahalı değildir. Öyle ki, basit bir düzenleme yapmak için gerek 11 olan ekipman aym zamanda çok güzel ve zengin bir aranjman yapmak içln de yeterlidir, başkaca blt alete gerek göstermez. 3 TEMMUZ 1982 televizyon 15.55 HABERLER 16.00 WİMBLEDON TENİS TURNUVASI Turnuvanın tek bay&nlar finali yayınlanıyor. Eüştü Asyalı'nm sunduğu bu programın =tiçüncüsünde masal konusıı işleniyor. Yazar Işıl Özgentürk'le masalla eğitım lizerine sohbet yapılacak. «Keloğla'nın Dnutkanlığı» ad.li derleme görüntülerle sunulacak. tsmail Uyaroğlu ve küçük seyircilerin şiırlerine de programda yer verlliyor. D insan ve çiçek sunggr ucuzsatar 17.30 ÇOCUKLAR İÇİN ( Çocuğun Dünyası) dan evvel ne derece yumuşak veya sert olduğunu kontrol etmell ve ona göre önlem ahnmalıdır. Kısacası çiçeğin sapı sertse saplanır yumuşak ise saplanamayacağı içln bir çubuğa bağlanıp saplanması gerekecektir. Bu işte genellikle kubarl yanl çatal şeklinde bir dal veya Johnny dediğimiz çlçeğl askıya alan bir dal kullanılabilir. Kubarinin basit olarak anlarm bir Japon çlçek düzenlemesinde, istenilen açılarda sapları veya dallan yani gövdeyl dlk tutan demektir. En yaygm ve etkill olan Kubari çatal şeklinde olanıdır. Ancak çatallar birbirinden çok aynk olma malıdır. Kubari, dik bir kabın tepeslne üst kenarından aşapı yukan. 2,5 cm. asağısmda veya çukur kaplar İçln olduğu Ribi agır bir demir cember içinde veyahut teneke bir tüp içine yerleştirilebilir. Geregince yerleştlrilmls bir Kubari İle kaplar pürü7«iüz Körünümdedlrler. Kubari. 2.5 cm. derinli&ine çömlek çimentosu ile ve ya koyu tutkal İle sıvanarak yapıştınlır, kuruduBu zaman yumuşak bir yüz olu şur ve böylellkle Kubari ye rinden oynamaz. Bu çlmento sıvama lşleml yukanda da dediğimiz gibl kabm üst kenarından 2,5 cm. aşağıda yapılır. 52 Bu kez tehlike soldadır Programda çevre temizliğinin kişi hijyeni üzerindekl etkisi ele alınıyor. Kişinln sağlıksız çevre koşullanndan kendini koruması için pratik bilgiler, bu koşullann düzeltllmesi içln ınüracaat edeceği yerier belirtiliyor. Klazığ'm Karakoçan ilçesinde başlık parasıyla ilgili alınan bir karar, Petek'in konusunu oluşturuyor. Ilçe Kaymakamı başta olmak üzere, ilçeye bağh tüm köy muhta* ve imamlannın birlikte aldıklan başlık parasmm kaldırüması karan çevrede olumlu karşılamrken, uymayanlara da cezai müeyyide uygulanacağı yapılan bir toplantıda açıklandı. Ayrıca, programda Karakoçan'ın ekonomik durumu ile ilgili birgilerin yanında bir düğünden görüntüler ve ileride önemli bir üne sahip olacak Kaphcadan bilgi veriliyor. Dizinin bu bölümünün adı: «Ziyaretçi». Walton dağı yöresini çok önceden terkeden Mason Beards, günün birinde gelir ve niyetinin tekrar oraya yerleşmek olduğunu söyler. Eski evini onaracak ve kansı Delia'yı çağıracaktır. Walton fdlesi de Mason Beardsley ile birlikte Delia'nın döneceği gü'nü beklemektedir. 18.05 ŞEKER KIZ (SON) 18.25 AİLE GÜNLÜĞÜ 18.40 PETEK 19.10 WALTON AİLESİ 119.55 İFTARA DOĞRU Kur'anı Kerim Nisa Suresi 105112, ayetleri Necati özer okuyor. Türkçe açıklamasıru Nedret Selçuker'den dinledikten sonra programın Din ve Ahlâk bölümünde tlâhiyat Pakültesi ögretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Dağ'ın Hurafeler ve Batıl inanışlar konulu konuşmasına yer veriliyor. Hadislerden ögütlerle devam eden program ezan ve dua İle son bulacak. Japonya'da bütün çlçek çilik ekipmanı ambar odası dediğimiz bir yerde muhafaza altında bulunfîurulur. Bu memlekette bir çiçek dü zenlemesi yapılmadan Önce, evvela onun etrafı ile uyumluluğunu sağlayacak yeri seçilir. Çevre ile uyumluluk düşüncesi ve önemi yalnız Japonya'da değil, hemen hemen dünyamn bütün ülkelerinde başta gelen bir faktördür. Tutucu bir çiçek aranjmanı, ya onun konulacağı yerde veya aranjmanı yapacak olanın tasarladığı yerde yapılır. Çalışma esna sında üzerine muşamba örtülmüş bir yemek masası da kullanılabilir. Çiçek düzenlemesi yapma dan evvel geceleyin derin suda çiçekleri koruyacak kovalar bulundurulmalıdır. Kışın sabunlu su ile yıkanması gereken daima yeşil ve yaprak dökmeyen bitkilerin iyice suya daldırılmalanna olanak sağlayacak yarım fıçılar veya tekneler kullamlmalıdır. Aranjman bittikten sonra kabına büyücek bir testi dolusu su konulması da unutulmamalıdır. Aranj Aranjman yapımı manda Japonların kullandıklan 100 santimetrelik bez yerinc aynı ölçüde rulo kağıt peçete kullanmak blze göre daha uygundur. Ağır olan çanak ve bron2 kaplarda çalışma yaparken masalarm zedeienmemesi için sert keçeden parçalar klsilerek kapların altına tutkalla yapıştmlmalıdır. Düzenlemede, dallan ve sapları istenilen uzunlukta kesmeye yarayan yeterli ağırlıkta çelikten yapılmış bir budama makası. kes kin bir cakı dal uçlarmı ez mek için bir çekiç, aynca dalları rahatlatmak için yapraklan kesmeye yarayan bir makas gereklidir. Bunlara ilaveten çeşitli şekillerde ve boyutlardaki kaplar, vazolar ve çanaklar düzenleme yapan bir kimse ye rahatlık, ferahlık ve özgürlük duygulan aşılar. Şunu da aynca belirtmek lsterlz ki, pratik oluşu kırılmaz ve sürekli kullamrlığı dolayısiyle hiç kimse bronz bir Japon vazosuna verdiği paraya acımaz. ' Çlçek düzenlemesi yaparken elde 6 mm'den 1.5 cm'ye kadar çeşitli çapta kısa dal bulundurmak daima iyi olur. Bu dallar yapılacak düzenlemeye göre istenilen uzunlukta kesilebilir ve çubuk görevi yapar. veya başkaca bağlamalı çu buk kullanılır. Bazı hallerde ıskarta sap ve dallar da çubuk yerine kullanılır Sapları çok yumuşak ve inee olan çlçeklerden düzenleme yapmak lçm çubuk kullanmak zorunludur. Fakat aslında sert ve kuvvet1 saplı olanlar daha kulla1 nışlıdır. Çubuğu daldırma Programa Turk Polklor Kurumu ve parodilerin yanısıfa şu sanatçılar katılıyor: Bilge Şan, îzzet Altınmeşe, Şenay Yüzbaşıoğlu, Sezer Güvenirgil, Meral Gökçe, Can Tekin, Kaya Han, Gönül Akkor ve Nükhet Duru. (Renkli) 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.11 GECENİN YILDIZLARI Snterflora Çiçek Yarışmasına. Türkiye de katılıyor Her yıl Almanya'nm Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası İnterflora Çiçek Yarışması'na bu yıl ilk kez Türkiye de katılıyor. 18 17 mart tarihleri arasm da, Istanbul Divan Oteli'nde yapılan çiçek arajman yarışmasmda birincüiği Ley Ia Evliyazade almıştı. 1 tem muzda Hamburg'ta yapılacak yanşmada yurdumuzu Leyla Evllyazade temsil edecek. 22.00 TÜRK SİNEMASI: «OSMANLI KARTALI» Fllmle ilgili ayrıntılı bilgiyi beşinci sayfada bulacaksınız. 23.45 23.50 radyo TRTI TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah için müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Yeni sesler, 09.45 Çeşitli müzik, 10.00 Erkekler toplulugu 10.30 TUrküler geçidi, 10.50 Yorumculanmız, 11.20 Hafıı müzik, 11.40 Solistler geçidi, 12.00 Hfiîfif müzik, 12.15 TUr. küler, 12.30 ÎH solistten şafkılar, 13.00 Haberler,, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Türkülerimizin dünü bugünü, 14.00 Sanat dergisi, 14.20 Şarkılar, 14.50 Türkçe sözlü hafif müzik, 15.05 Ezgi kervanı, 1550 Guldürenler, düşündürenler, 15.50 Şarkılar, 16.05 Saz eser leri, 16.20 Arkası yarın, 16.40 Türküler, 17.00 Klâsik koro, 17.30 Erkekler topluluğu, 18.00 Her plağın bir öykÜsü var, 18.45 Şarkılar, 19.00 Hafif müzik, 19.15 Türküler ve oyun havalan, 19.45 îki s o hstten şarkılar, 20.15 Türkçe sözlü hafif mUzik, 20.35 Türküler geçidi, 21.0001.00 TRT1 ile ortak yayın. HABERLER KAPANIŞ Gimeyde 4 Pike oynuyordunuz ve Botı küçük bir kör açılmıştı. Her savunmaya ve çok olağanüstü olmamak şartıylo her dağılıma karşı kontratınızı yapmak icın naSıl oynamanız gerektiğini sormuştuk. CEVAP. Deklaran için tek tehlike karo damının Batıda olma" sı ve Batının karodan el tutunca trefl oynayarak asın Doğuda oltnası halinde bu renkten sovunmaya üç löve yaptırmasıdır. Fakat bunu önlemenln basit bir yolu vardır: İlk ele çakmayarak yerden bir karo kaçın! Doğu alır ve tekrar kor (ya da plk veya karo) cynar Bu defa yerden ceker, kozları bir veya iki turda bıtlrir ve" A R karonuzu çektikten sonra karonun sekizılsını oynarsınız. Eğer Batı damı koyarsa yerden ceker ve metr karo yedtllsine bir trefl kacarak sadece bir kör ve İki trefl verıp oyunu yaparsımz (tabii kozlan çekerken elden A R oynayıp da yerden beşllyl vermek suretlyle yerde bloke kalmamışsanızl). Buna karşılık, Batı üçünc u turda domı koymazsa (ya olmadığı ya da oturmak istemedlğl ıcın), yme bir tref! kaçar ve dam Doğuda olsa bıle karo yedılısıne bir trefl daha kaçarok bu defa da sadece bir kor, bir karo ve bir trefl verırsmız Burada dikkat edilecek nokta, elden sekızlıyı ovnadığınızda koro damı düşmezse yerden çakmayarak mutiaka bir trefl kaçmaktır. Gerçi dıyagramdakl pozısyonda karo damı Doğuda üçlüdur ve duşeceği ıçın yanlış oynamcklo bir zararınız olmaz (ama kârınız da olITIDZ.) Fokat buna mukabıl kcuro damı Batıda veva Doğuda dörtlü ise batarsınız. Gecen hafta bu problemi verirken, oyunun Batıda karo veya trefl şıkanı bulunmaması şartıyla her dağılıma karşı cıkması gerektiğini yazmıştık. Oysa. yanılmış ve bir ücüncü şartı gözden kaçırmışız. Sadık ve dikkatlı okuyuculorımızdan sayin Recai Kocaman bunu bıze Cumartesı sabahı, yanı problemi görüp çozumünu bulur bulmaz hatırlattı: Doğunun elınde asın dışında bir sınglton (tek) trefl bulunması halinde de ovunun her dağılıma karşı cıkarı kalmaz. Şöyle ki, Doğu ilk eli kör ruasıyla alınca tek treflıni oynar. Batı asla alır ve trefl damınt doner. Böylece Güney üc löve kaybotmiş olacağından, karo damı düşmezse bir de karo veya trefl vererek batar. 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi ker. vanı, 05.30 Şarkılar ve oyun Ihavalan, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Koye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Bölgesel yayın, 09.00 Kısa haberler, 09.05 Çocuk saati, 10.00 Kısa haberler, ,10.02 Arkası yarın, 10.22 Haf ta sonu, 11.55 Radyo tiyatroSU, 12.55 Reklamlar, ^ 0 0 Haberler, 13.15 Saz eserleiri, 113.30 Bölgesel yayın, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Şarkılar, 15.20 Saz eserleri, 15.30 TUrküler, 15.45 Bando müziği, 16.05 Çocuklar şarkı söylüyor, 16.15 Hafif müzik, 16.30 Fasıl, 17.00 Dilek kutusu, 18.05 Solistlerden birer şarkı, 185521.00 Bölgesel yayın ve iftar programları, 21.00 . 01.00 TRT2 üe ortak yayın, 21.00 Haberler, 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Gecenin sesı, 23.00 Haberler, 23.15 Cumartesiden pazara, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapanış, (01.4503.15 Sahur prog ramL> bulmaca 1 2 3 4 5 ~JT 6 7 n mı 8 9 1 2 3 4 5 6789 53 Dimyata pirînce giderken evdeki bulgurdan olmayın Aşağıdaki el, J. W. Tait'in dörtlü takım tumuvasında oynanmış otuz iki eli kapsayan ve son derece öğretıci olan Bridge Match (Bric Macı) adlı kıtabından alınmıştır: •.. Lfl I M L ruıı ı ıı • ı• JL n n NU U! SOLDAN SAGA: 1 GeomeUide bir koniğin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiğl noktaya değin olan parçanın uzunıuğu. 2 Doğu müziğinde bir maxam... Bir hayvan. 3 İçinde bulunduğıunuz hicrl ay. 4 Bxr renk... Kan... llaç. 5 Bakış... Telefonda bir hitap şekli. 6 Yanağın alt kısmı... Vilâyet. 7 Orta Avrupada bir ırmak... örttlerek yapılan bir cins yün kumaş. 8 Oae doğru yürtiyen bir cins yengeç... Bir renk. 9 Yıldız falcılığı, müneccimllk. VTJKARDAN AŞAĞITA: 1 Öaekdoku. 2 tri taneli bezelye... Inak. 3 Kumaşların aprelenmesinde kullanılan makine... Başucu, semtürre's. 4 tran'da bir şe hir... Hayâ. 5 özür. 6 Kur"anda bir sure... Melik. 7 Uluslararası Çalışma Teşkilâttnm kısa adı. 8 Eski Mısır'da Güneş Tanrısı... Dağ keçisi. 9 Bir dildekl kelımeîerin kökeninl incelemeyi konu edinen bilim. 123 4 5 6 78 9 1% MI oN soH £OA 2 AM O A K 3 t A 1 fl 'l F 1 A » 4 I e&N A F1A t A A T 5 K t T V A Sf I 6 L. A A 1 7 t 8 1 4 f E L 1t k A 9 ff • • • •• • | • • i Küğıtları Kuzey dağıtmıştır ve Doğu Batı 7ondadır: 1 Kör 2 Trefl 3 SA Vİ Kuzey Güney 1 Pik 2 SA Pas •" ff ' ' *' V K LAS »"f~ h / '^ * ^^;Vi %*:. RENKLER K0NU5UR KOKULAR . COŞAR CIÇEKLERLE... CICEKLER SİZİ TANIMLAR ULAŞTIĞIYERLERDE SEVGİLERLE I • • • Beşll majör oynanmadıği takdırde Kuzeyin oyunu 1 Kör İle açması normaldır. Güneym 1 Pık cevabı da öyle. Bllındıği gibl bire bir ve bıre iki cevapları bir tur için forsing yanı acanı bir ksz daha konuşmaya zorlayıcı nıtelıktedır, Bu ıtibarla, bazı «kahve» oyuncularının yapageldıklerl gıbı, ille de «Duan gostermek» İçin beşll pikinı gosterecek yerde 2 SA dıys cevap vermesi son derece yanlış olurdu. Buna karşılık, Kuzeyin iKıncl rengini söylemesi üzerine Guneyln 11 puanı İle kalitesiz pikinde ısrar etmeyerek ve oyun nasıl olsa sanzotuyo oynanocağıno göre gereksız yere 2 Karo demeyerek doğrudon doğruya 2 SA demesı isabetlidır 15 puanı olan Kuzeyin oyunu 3 SA'ya bağlaması da doğaldır. Batı trefl iıçlüsünü çıktığına göre, oyunu nasıl planlarsınız? ^ Tel: 48 03 26 20 Vhriamı Uunbol Fativril F Ozgfin Bukıbr Seıgiti H i ^ T Salvador Dafi: VOLTAIRE Aleıander Caider J. M » O M»fc Tobcy: F. MOURLOT &noo Rnm. MKHELANGELO Paoh>Boni:J.S.BACHF.CHOMNW.A.MOZART TOUppe Noyer TOULOUSBIAUTREC I»d WeihmailCT: TOUtOUSELAUTREC P. GAUGU1N H. ROUSSE AU Mdendorff: ELLA FITZGERAtD CAZSANATÇ1LAM SAN>W GAJUERJsl' Asrr 7. Kuruluş Yıldonumü 'Türk Resminde İnsan ve Portre' sergisiyle kutlanıyor Kaam 1982 raamaatmakcstoyenleriçin Kurhıluş Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 İSTANBUL FESTIVALI KAPSAMINO/» 18201920 PENTÜRDE İSTANBUL 27hazttan.20 temmuz ^ galata sanat galerisi tunelgecıi ıshar.ı 9/2B 49355! İMZA GÜNÜ l*v Telefon .759464750785 Teleks : 22 627 iST.GTR Teleks =23 289SıkTR. Telgraf .Hobby istanbul MektupPK374. istanbul < * />T •^ RIFAT ILGAZ Kitaplanm bugün 15.0019.00 arası Aksaray Yeraltı Çarşısı Saymlar Kitabevi'nde ımzahyor. İMZA GÜNÜ TOMRİS UYAR Kitaplanm bugün imzahyor. Izınir Aydın Kitabevi'nde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog