Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 in'de köklü ekonomîk değisiklikler bekleniyor BUENOS AIRES, (a.a.) Arjantin'in yeni Devlet Bas kanı emekli General Reynaldo Bignone, ülkenin sivil yönetime geçebilmesi için halktan yardım istemiştir Bignone. Arjantin ekonomi politikasında köklü defcisiklikler yapmaya söz verdi. Ülke çapında yayınlanan bir konuşma yapan Bignone. iki yıl Içinde sivil yönetime dönülmesi Için verdifei sözü yerine getirmenin pek kolay olmayacağmı söyledi. «Sistemi yeni baştan kurmak ve ivedi olarak bir üretim ekonomisi yerleştirmemiz konusunda kararlıyız. Ulusal ekonomimiz ve sosyal barışımızı templlerinden etkileyen spekülatif yapıdan kurtulacafti7» diyen 54 yaşındaki Bisnone. enflasyonla rrüradele icin runtanın izledifii serbest oazar ekonomisini de&istirece£inf de belirtti Ülkedeki tüm sivil sektörler, mevcıit, dursrunluktan bu siyaseti sorum lu tutuyorlar. Bignone, Işsizliğin gideriloıesi. üretimin artmlması için ekonomiyi yeniden canlandıracak mekanizmalann harekete geçirileceğinl açıkladı. Arjantin'de işsizlık oranı yüzde 1012 arasınds değişvyor Geçen yıl yüzde 6 oranında azalan gayrısafi milli hasıla ise azalmaya de vam ediyor. ö t e yandan Falkland adalannı yeniden ele çeçiren Ingilız birliklerinin adaya Arjantin birlıklennce yerleş tirilen plastik mayınlan temizlemek için giriştikleri ça hşmalar sırasında kayıplar verdikleri belirtiliyor. Bir Ingiliz televizyon ekibinin, adaya gelerek yaptığı çekimler sırasında, patlayan mayınlar nedeniyle parçalanan köpek ve tavukların filmlerini çektıkleri belırtilıyor. Bu arada. Tnsriliz isfihkâm birliklerinden üç mühendısın mayınlan ararken yaralandiklan ve birınin avaâını kaybettigi belirtiliyor. Atina'da üç ABD bankası bombalandı ATİNA, (a.a.) Yunanistan Başkenti AUna'nın merkezinde yer alan üc Amerikan Bankası ile bir Israll şirkednln bulunduğu bina dışında el yapımı 4 bombanm patladığı ancak olayda maddı hasar ve can kaybı olmadığı haber verildi «Devrimcl Halk Mücadelesl» adlı aşırı solcu bir örgüt Amerika ve israil')n Ortadoğu sıyasefini pro testo amacıyla bombalı saldırıyı gercekleştırdığıni bıldirdi. Aynı öraüt son aylarria Atina ve Selanlk" teki Amerikan hedeflenne yapılan saldırıların sorumluluğunu da üstlenmiştl. Öğie saatlerinde İse Yu nan radyo ve televizyonuna telefon eden şahts pat lamaların sorumluluğunun solcu «Devrimci Halkın Mücadelesl» orqütüne mt olduğunu ileri sürdu. Son altı yıl ıctnde örgüt Yunan'Stan'da 70'den fazla bom balı saldırı duzenledi. Irak, Iranhn saldırılarıni sürdürdüğünü iddia ediyor MANAMA / BAHREYN (AP) Irab öncekl gün yaptığı açıklamada tran kuvvetlerinin iki Irak kentini bombaladıklarım belirterek. tran'ı «misilieme yapabllprekleri» konusunda uvardı Bafedat radyosundan yayınlanan bir Irak Silahlı Kuvvetler bildirisinde Iran topçusunun sivil bölgeler! bombaladığı lddla edlldl. îran topçu ateşinde Iraklı tki askerin öldtiğü bellrtllen bildiride sivil hölgelerde • Dünya Saprlık Örgütü ıızmanlarının hazırladıkiarı ırklara özeii hastahklar raporunda Afrika zenciierinde «Ortak hücrelt kansızlık» hastahğının sık görfiidüerö Asya v e Avrupalılarda sıklıkla görülen «Azı dişi apselesmesinîn» ise rpncilerdp sörülmedi&i belirtiidi 9 Somali'nin ku7ev bölRp <inde hükümetp karşı tnüra dele eden «Ulusal Cepbe» aerilialan 150 askeri öldürdüklerinf va d a varaladıklameydana gelen hasar ve kayıplar konusunda bir bilgl verilmedl. Bombalanan sivil bölgeler arasında llman kenti Basra ile kuzey deki Pengwan kentinin de hulundugu belirtilivor. önceki günkfl çarpişmalarda tran'ın kayıpları konusunda da bir açıklama yapilmadı Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in 20 haziran da açıkladığı üzere çarşam ba gününden itibaren tran'dan tamamen çekilmlş utduklarını one sürmüş ve tek yanlı ilan ettiği ateskes'i gözlemek ve Irak birliklerinin geri çekilpıelerini garanti altma almak için iki ülke arasında BM, tslam ya da Bağlantısız Ül keler Barış Gücü yerleştirilmesi cagrısında bulunmustu îran İse Irak'm ton rakiarından tamamen geri çekildiği yolundaki iddiala rı reddetmiş. Irak birliklerinin halen tran'dakl stratejik noktaları elinde bulundurduğunu öne sürmüş tfl ABD Kongresi'ndeki seks skandalı ortalığı karıstırdı WASHING1X)N (a^.) Ba. 7i Kongre üvelerinin, Capitol Hill'de (Kon'îre Binasıi görev Ii erkek ve kj? evrak mercurlan ile cinse! ilişkide bulunmava tesebbüs etmp^i, içinde bulunulan «Seçim Yılında» orta hğı birbirine kattı. Peâeral Soruşturma Bürosu, olavı iki wva üç haftadır soruşturduğunu açıklarken Temsilciler Mec lisi tçişleri Komisyonu da, ken di pçısından bir soruşturma açhüım bildirdi. Olava adı karısan gençlenn, sabahlan liselerde okuyan ve ö»leden sonraları da kongre binasma gelerek bazı Kongre tiyelerinin «ayak isletine» bakan kimseler oldugu öğrenildi. 4rkansas'ın Little. Eock ken. tinde yavınılanan «Tbe Arkansas Gazette», Adalet Bakanlıgı na yakın ka"naklara dayanarak bazı Kongre tiyelerinin, bıı genclprı, kendllerivle veya aralannda cinsel iîişkide bulunmaya zorladıklarım, bunun için kendilerine Vıediyeler vo terfl olanaklan önerdiklerini yazdı. Kipriyanu ile Papandreu Kibrıs konusundaki temaslarınr sürdürecek AT1NA, ITHA) Kıbns Rum yönetimi Başkanı Sprios Kipriyanu, Yunan Başbakanı Andreas Papandreu ile Kıbns konusundaki temaslannı sürdürdü. Yunan hükümet sözcüsü Kipriyanu. New York'ta BM Genel Sekreten Jawer Perez de Cuellar'la yaptığı görüşmelerle ilgili olarak Papandreu'ya ayrıntıh oilgiler verdığini açıkladı. Sözcü. •Konunun gelecekte nasıl ele alınması gerektiği konusunda bazı kararlara varıldı, iki lider sorunla ilgili tenıaslannı sürdürecek» dedi. Kipriyanu bu arada Yunanistan Devlet Başkanı Konstantm Karamanlis'e de bilgiler verdi. kbacaı '•ını one surduler • E] Salvador'da solcu ge rillalar, ülkede ulaşım siste mini felcp uSratan kampanvalannı sürdürürken. baş kpntte 3 polis» öiâürdüler. • Irlanda Cumhunveti'nin Başbakanı Charles J Haughey. 24 saat önce iki sürpriz yenilgıye uğradıktan sonra perşembe gecesi Parlamento'da güvenoyu al. dı 166 sandalyeli parlamentoda güvenoyu için 84 olum lu oya karsı 77 olumsuz oy kullanıldı • Nükieer silahiann mon taiının vapıldı&ı Pantex fab rikasından. bir nökleer sita ha ait önemli hîr eiektrorpk PRrcanın ralınrtıŞının aniıst!rna>?ı ü7Prinp olaya Fpdorai Sorustunna Bürosıı fFBH el koydn. TEŞEKKÜR Işadamlarımıza, sanayicilerimize ve ticari kuruluşlarımıza ^Uluslararası'ndan duyurulur:, Kıymetli Fşim Nur DOĞU'nun ameliyatını büyük bir başarıyla yaoarak sıhhatine kavuşturan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kıymetli doktorlanndan, Sayın Prof. Dr. Erol DÜREN'e teşhis ve tedavisinde çok yakın ilgilerıni gördüğüm. Sayın Prof. Dr. OKTAY ÇOKYÜKSEL'e Sayın Prof. Dr. TURGAY ATASÜ'ye Sayın Prof. Dr NECATİ SIRMACI'ya ameliyatında yardımcı olan, Sayın Doç. Dr. MEHMET SAKAOĞLU'na. Sn. Opr. Dr. YUSUtf BÜKEY, Sn.' Asistan Dr. ADNAN TÜRKCÜOĞLU ile 3'ncü Cerrahi Servisi hemşire ve tüm hastene personeline yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. KORGENERAL ADNAN DOĞU ÇORLU Bugünlerde ic ve dışkrediye ihtiyacınız var mı? l • At.îıı1ı (" II • C/l »Mlftirtzm Snautr BOORLJM Oya Gödekti ile Ahmet Külebl Evlendiler 13.900U ANKAKA 2 temmnz 1982 her zaman ve her durumda müşterilerine .hizmet verebilmelî, önlarm ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. ^ Uluslararası gibi... ÎHusIararası, ağırlaşan yatınm ve işletme şaröanflda kuruluşlarm ihtiyaçlarının da arttığını biImGktedir. Ve Uluslararası, her türlü iç ve dış krediye artarak duyulan ihtiyacı lıer zamanki gibi bugün de karşılayacak imkânlara sahip olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Uluslararası, yalnız mevcut müşterilerine değil, yeni rnüsterüerine d e her türlü hizmeti verebilme imkânına nasıl sahip olmuştur? Uluslararası, dünya çapında bankacılık yapmanıa avantajlarma sahiptir. ^ ^ Uluslararası, =^, her zaman ihtiyatlı davrandığmdan, disponibilitesini kanuni oranların da Iistünde tutagelmiştir. Uluslararası, ticari mevduatı tasarruf mevduatından daha fazla olan tek bankadır. Uluslararası, imkânlannı ihtiyaç sahiplerınin emrine sunmaktan, kıvanç duyar. kontorlu ktrohk vtilalor 3 1 AUNTA ,,,,p MARMAfllS MAK£I MOTEL ... 30000TL TATU.ICÛYU rar,M...n 21900.TL BOORUM T.RA.TOTEL MARMARIS SultanSaratı Motel FETHiVE KETUR OTEL l.lmPon,, ,n 18.900.TL Heı Cunu KİSIN Hj»k#i Ftvdtlanrroıa o;el aıohus • tkramlaı • Rehbennı? • «e Veıgıler dah.Htr (W>OO5 B u v a n J S B B S t B J S H Ü 6 ' 10 » § Kadıkoy ABEN Tunzm Tet 57 61 07 61 B2 2 6 O X ?61O5 • Sağhk fışimi yıtirdim. Ge çersizdır. Başar OZGUL İLAN TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İSLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK Ulusîarârası'mn disponıbılıte durumu: 32 2 1982 Cuma* 12 3 1982Cuma 9 4.1982 Cuma 14 5 1982 Cuma 11.6.1982 Cuma % 18,61 % 15,53 % 15,46 %16 8l DÎVPELET ANA TRANSPORT TESÎSt 456 No.LÜ KONVEYÖRLERtNDE KULLANILMAK ÜZERE 1U7 GRÜP (ILAVE) KONVEYÖR RULOSU SATINALINACAKTIR * Kanunun öngorduğu uzere * her ayın ıkıncı cuma gunundekı disponıbılıte oranları. • • ULUSLARARASI bir dünya bankasıdır. HÜSEYtN POLAT Bahçekapı Şubesı Mudürü ECmınönu tslanbul Tel 22 45 89T<?leks Î2 722ıbbatr NECATt DOLUORMAN Izmır Merkez Şubesı MüdürO Cumhunyet Bulvan 41 tzmir. Tel. 13 25 21 Teleks. 52.306 ıbu tt I,EMt BAŞGUT Taksım Şubesı MudUril Ahdulhakhamıt Cad 2 Taksim l^tanbul. Tel. 45 5J49Teleks 23 "62 ıbta Ir ONDERSARIGÜL Sanayı Sıtesı Şubcaı MüdürO 2816 Sok No. 4 Mersınlı tzmir. Tcl; 164150 SAtTBlLG" Ksd.köy Şubfsı MılduriJ >ltıyol Kadıköy Islanbul. Tel 37 84 05Teleks 23 763ibk«lr KÂZIMSÜRMKN Adana Merkez Şubeai Müdürii jMaturkfsd I I I Sok No 2Adana, Tel. 17 923 Teleks. 62 27S ıbad tr ERKAN SEZER Şışh $ubeM Müdurii Halaskârgazı Cad 336/1 Şisli tstanfcul, Tel 46 7177Teleks AUSEDATÜNAI. Bursa Merkez Şubeai MOdürO \esüCad No 24'A Buraa Tel: 24 034 Teleks. 32154 ıbbu tr CFMİLAKYÜZLÜ Karaköy Merkez ŞubpJİ Müdurii Bankalaf Cad 31/J3 Karaköy tstanbul. Tel 44 63 44 Teleks 24^61ıbkrtr OOUZERKAN Ankara Merkez Şubesi Mudurü tzmır Cad 2« 28 Kızılay Ankara. Tel. 18 75 74 Teleks; 42 693 ıbar t f Bu ışle ılgılı şartname: 1 KABABÜK'te: Genel Müdürlüğümüz Tedarlk ve tkmâl MUdürlüğü î ç Alımlar Servisinden, 2 ÎSTANBüL'da: Sirkecı, Yalıköşkü CaddesiYallköşkü î ş Hanı Kat: 45'deki Mümessilliğimizden, 3 ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No 22" deki Genel Müdürlüğümüz Teşkilâtından, 1.000. TL. bedelle temin edllebilir. ÎSTEKLt'lerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacakları kapah teklif mektuplarını, geçicı temınatlany la birlikte en geç 19 TEMMUZ 1982 glinü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv MüdUrlüğünde bulundurmalan ilan olunur. Işletmelerimiz 2490 sayıh kanuna tabi değildir. (Basın:178S7) 4803 Mf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog