Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 3 TEMM17Z 1982 Antalya'dan izlenîmler ı 11 r, u H iı ı ; Uğurlu, gümrük müdürlerine 8 milyon lira rüsvet verdi I Sanık Abuzer Uğurlu emniyet ifadesinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümriik eski Müdürü Yaşar Apak ve Trakya Gümrükleri eski Basmüdürü Tali Kut'a toplam 5, İpsala Gümrük eski Müdürü Süleyman Yavuz'a 3 milvon lira rüsvet verdiğini söyledi. ı Kufla buluşup yenvk veaıkten sonıa yanmda setııdıgı oncelen 250, bilahare 3.1i) ve 40U üm lıra parayı mı^ava bııaktığmı ve bu ıkı sanıgm ciu ruşvet olarak venlen bu paralan aldıklarını, daha sonra Tali Kufla TIR ba^ına 40<ı bıa hraya anlaşuklannı ve gumruk kapılarından sallamak su retıyle yurda sokujması karsılığmda sanık Kut'ü 4 milvon lıra ruijvet verdığını. bu ı*.de berbej Vaşar namıyla tanınan Yaşar Aktürk'utı de aracı lık ettıgıru beyan efmesı kar sısında yskalanan sanıklardaıı Yasar Apak alınan ıfadesınde Uğıırlu'joı tanıdığını, kaçakcılık konusunda aralannd» bır konusma geçmedığını. ıus ver almadığını, 197677 vılları arasmda Tali Kut'la bırlıkte U gurlu ile buluşup Kalyon ore Iınde yemek vediklennı, an (Arkası 9. Sayfada) TALI KUT Trakva (rümriikleri eski Krısrmidiirii .sanık Tali Kufun Abır/eı l çurlu dan rüsvet alarak kaçakçılık olavlarma iddia ctlilivor. (solda) YVSAR VPAK Sanık Yasar Apak, Kapıkule vııieu salonu cvki Gümrük Müdürü. Abuzer llğurlu"vla jenıek vediğini söylüyor (sağda) DİSKddVdSi Bastürk: DlSK'in grev kararı yok • «OISK'E 8AGLI SENDIKALARIMIZIN GREVLERI VARDIR BU GREVLERLE KAYBEDİLEN MİLÜ GELIR ÇOK DUŞUKTUR. TUSIAD'A GÖRE, 1979 60 YILLAR'NDA GREVLERIN URETİMDEKl OLUMSUZ PAYI YUZDE 3'U GECMİYOR » Istanbul Haber Servısı Sorpusunun ?0 ve son qünupc)e avukat'nm snruiarını yanıtla/an DİSK Gensl Boskonı Abdullah Boşturk. OİSK'e boğiı sendıkatarın grevlerınm ekonomıyı yı^tığı ıddıasının gercekcı olmariığırr soyledl Boşturk. İsveren kaynaklı araştırmaların grevlenn en yoğun olduğu 197980 yıllarında dahı, grevlerın üretımdekı olumsu? Dayınm %3'ü gecmedığinı ortaya koyduğunu acıkladı Yıne istatıstıklenn ortayo kovduğu gerceklere göre 1930'de vansı DlSK'e aıt ışcılenn katıldıklan grevlerin toplamıncta kaybedilen isgunu orcnın'n. oynı donemm toplam •snuntı ıcındekı payımi %?'yi gecmediğını belırttı 30 Hnzıron cjiın.j yapılan duruşmada Savcınm sorularım 'omcmlarnosından sonro. avukatların sorulnnno gecıldı Başt'irk'ün avukatı Ercument Tohlroğlu, DÎSK'ın grev'nrının ekonomıyı cokertmeye vonelık MarKsıst l pmnısr omaclı, (deoloıık grevler o'duâu ıddiası korsısmrto dıyeceğıni sordu Duruştrıa Yafgıcı. sorunun daho once sorulmus clduğu ve avukotının ancak sanık lehıne olnbi'ecek sorular sorabıleceği itırarmı yaptıysa oa Tohıro(5lu. söz konusıı idaıanın pek cok kez tekrarlandıöını ve ncıklık getirilmesı gereğinı duydnklannı bildtrlnce. Bcstürk'ten sorunun vonıtlanmaçı ıstendı Basfürk 07Ptle şıınları soyledi «1? Eylül öncesi ve sonrosındo isvereı cevreleri ideolopk qrev terimini yoratarok, ekonomlnin grevlerle felee ugratıldığı, üretimin grevler ne'•eni lîe düsîüaünü ^ d l o etmislerdir Avnı montık iddianamede de mevcuttur İddiavo qörp OİSK ideoloiik mohiyeHe grevler yaporok ekonomiyi f*lee ıığrntmts. urell(Arkası 11. Sayfada) Kemer kumsalında sahte mezarlık O Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nun 2 ay önce attığı turistik tesisin temeli, şinıdi tu^ ristlerin çöp çukuru olmusî Deniz SOM ANTALYA Gunoy Antalya Turızm Gelisım Bolge sı'nın Kızıltepe mevkıındevız Burası. Antalya . Kemer volunun 38'inci kılo metresı . SıcakJık golgede 40 derece SeTnavesımn vuzde 8ö'sı EielciKnlı bir fırrnaya aıt, olan Guney Turızm A Ş. taratından proielendirilen 800 vaıaJ'iı Kızıltepe Tatil Kovu'nün temeh atılacaJt.. Tatıl koyünün yapımını «Anah tar teslim»! olarak Arttek Yapı Endustrisı ustlenmiş Her *M çırketin de ortağı o'nn Yılnıaz Türkeri. toren filnnınaa Kulfur ve Turı/m Bukanı Ilhan Evliyaosrlu IIP '•"'astırma Bakanı Mustafa Avsan'ı beklivor. . Öteki ko nuklnr da öğle günesinden kaçabilmek ıç'n gölgeljklere sığınmışlar... Ovsa. her ıkî Bakan. şirket tarafından kiralanmış Ö7el uçakla Ankara'dan Antalya'va gelmisler d. . Havaalanına inildikten sonra Bakanlar. »özeU davpt 1' olarak katıldıkian tati! Koyü programmdan aynhp Antalva Kemer yolunun 38'ıncı kiiometresindeîn Kı/ıltepe mevkiine ugramadan 5 kilometre daha rtedeki Kemer köyüne gıttiler.. Köyde. Ulaştırma Hakanı nm relefon santralı temeünj Fttığını. Kültür ve Tvırı?m Bakanımn da Club Mediteraıne'yı ge^dıfini sonradan öğrendık Tam 1 saat 45 dakika son ra önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavin Döndar Arcayürek tören alanına eeldi ve ılk kez bıırada basın mensuplan ılp kar şılaştı. . Bakanlann Kempr' deki programlarının n<»ctpn izleMlmedıği sorusuna doyunıcu bir yanıt vprpmeven Arcayürek, Evliyaoğlu'nun çıplakiar kampına gırdıgi soylentısını de «Valla böyle bir şey yok» diyerek «yalan ladı... Kultür ve Turizra Ba kanı toren alanma gelir ge! rmv., ga/eterilere hem»»n Neden Kemer'e gelmedfniz?» dıye sordu... Bu soruvu gerçekte Basm Muşavın Dündar Arcayürek'e G» 7etecilpri npden Kemer'e g«* tirmedin?» dıyerek sormast serekırdı ama güneş altmda iki saate vakın bekledik ten sonra kımse çıkıp da "iş»in aslını anlatmad/... Böylece bir koltufea birkac «karpuz» sığdıran Kültür ve Turizm Bakanı, Kızıltepe Ta li! Kovfl'nı'm temelini d# Ulasnrma BrtVnnı iie birlikte «atıverdi.» Tnronin adı temel atma tflrenı sma mss»(*rk«sı 3. Sayfada) 2tstanbul Haber Servisi Sıkıydnetim 3 Nolu Askeri Mahkemesî'nde görulen mılyarhk kaçakçılık olaylan davası ıddıanamesinde Abuzer üğurlu'nun Emniyet Malı Şube'de ver tüğı ifadesme değinilerek sa nıŞm «sözkonusu kaçakçılık suctarmı gerçekleştirmek için KÜmrük kapılanndaki görevliJerle anlaşarak riiyvet vermek suretiyle kaçak sigara ve eşyaların TIR kamyonlanvla yurda solculmasmı sağladiğını» sövlertıâi belirtüiyor. Sanık Abuzer Uğurlu'nun ıddıalan ve ıddıanameve alınan hölüm avnen şdyle: «19751977 yıllart arasında Kapıkule Yolcu Salonıı Giımrük "Vîüdiirii olan sanık Yasar 4pak ile yine o tarihlerde Trakt a (îümrükleri Başraüdurü olan sanık Talî Kııt'la anla?tı£ını ve her is icin önceleri, 250 hin lira bilalıare 850 ve 430 bin lira olmak iizere bu sanıkiara vaptıtjı kaçakçılık ısleri için toplam bir milvon lira tivarında rüsvet verdiğini, dalıa sonra sanık Tali Kut'a. TIK ba. şına 400 bin lira rüsvet verjtıek suretiyle kaçak mal ve eş•a taştvan 10 TIR irin toplam v 4 milyon lira rüsvet vmli£1ni vp bu suretle kaçak slçara ve jriimrük eşvası taşıvan TIR ltamyonlaruıın yurda ghişini sacladısını. Hartın Gürel'in İpsala Oümrük Müdürü olduftu sırada bu kapıdan da kaçakçıIık vaptıklannı bilalıare Hanın Gürel'in bu görevden alındığını. sonradan AP Hükümeti iktidarda bulunduğıı sırada birgün sanık örfi Çetinkaya'nın Vendisini arıvarak ipsala hatta Trakya Gümrükleri Basnriidürlüğü'ne istediği birini tayin etme imkanı olduğunu ve kenriisinden bn çörevlere tayin ettirmek istediği bir kimse olıtp ounadiğını sorduçıınu. bunun üzerine kendisinîn d> sanık Süleyman Yavuz'nn ismini öğrenerek Çetlnkaya'v» verdigini. aradan beş ay kadar bir zaman geçtikten sonra Yavuz'un ipsala Gümrük Müdürlüğüne tavin edildiğini. bilahare Yavuz ile Çetinkaya'nın Şaşkmhakkal'daki Buhara restorantta kendisini aradıklanm. ancak rahatsızlığı nedeniyle vanlarına gidemediğini, riisvrt karsılıgıncla tpsala'va tayinini saglaclıklan Sülevman Yavııs ile anlaşarafc elektronik esva kacakçılığı vaptığını. Yavuz'un tayinî için sanık Yaşar Yamak'a Çarşıkapı'da 200 bin lira verdiğini ve Süleyman Yavuz'un tpsala Gümrük Müdürii olduktaıı sonra gerçeklestirdiği. İpsala jrümrük kapısından hiçhir kayda tabi tutulmaksızın vıırda sokıılan ve elektronik esva taşı»an iki TIR kamvonn icin YaTuz'a 3 milyon lira rüşvet verdiğini açıkca beyan \e itiraf etmistir.» Iddianamede Uğurlu'nun bu îfadesinde ismı geçen örfi Çetinkaya'nın ıfadesine de basvurulduğu belirtilerek Cetinkaya' nın özetle, «Pindıkzade'deki Kmin Körpe*ve ait otelde sanık Yaşar Yaınak ile vemek yer. " lerken Yamak'ın elinde Kİimrükçü tayin ettirmek imkanı bulunduğunu ve bu imkanı eteçerlendirmek istediçini söyliyerek. kendisindeıı bir gümrükcü ismı istediğini. kendisinin Imnun Ü7erine t'&nrlu ile eörüstüğünü, 200 hin lira paranın Topal Yasar namıvla anılan sanık Yasar Yamak'a verîlmesiwe aracılık vaptığmı. kendisinin avrıca para vermedigini, ancak Abuzer'ın getirdi.ği kaoak malı daha ucnza almak üzere bu ise aracı olduğunu hevan ve ifade etmistir» dpnılıyor. Sanık Yasar Yamak da bu konudakı ıtadesmde «Çetinka\a \e Süleyman Yavuz'u tanınıadığmı. otele citmiş olabilerpğini. tavin olavıvla ilcislnin rtunaciığını belirterek suçıınıı kabul etmedigi iddıanamede ver alıvor. Rüsvet almakla suç lanan sanık Süleyman Yavuz da ıfadesınde suçlamalan kabul efmedığını sovledığı belırtihvor. Iddıanamede daha sonra U gurlu'nun 197577 vıüan ara sında Kapıkule Yolcu Salonıı ftumrilk Müduru sanık Yasar Apak ile Trakya Guaıruklen Başmudüru sanık Tali Kut'a rüsvet verdığını sdyle mesı olavı ŞÖVIP anlatıhvor«Her kaçakçılık işınden >.on ra Yenikapı'dakı otel Kalyon di sanık Yasar Apak ve T» SÜLEYMAN YAVUZ ipsala Oümrük eski Müdürü Sülevman Ya\uz. 4b«7er Iğurlu'dan toplam 3 milvon rdşvet almakla suçlanıvor. SSK, bazı sağlık istasyonu ve dispanserieri kapatıyor ANKARA (ANKA> Sos val Sıgortalar Kurumu. Saf lık istasyonlan ve dispanseıierın bıt bolümünü «ise yaramadığı» gerekçesiyle ka patma yoluna gidıvor SSK nın Istanbul ve ^nkartTda bazı sağlık istasyonu ile dis panserleri tamamen kapatt.ıgı, bazılannı ISP baska hastanelere baülayarak. taaliyetlerinı durdurdugu belirlendı. Bu arada. Gılne.v Hlermde ki sağlık tesislerinde, gilneş pnerıisınden vararlanmavı karaılabtuan SSK'nın helcım acıgını kapatmak 1çın mecburı hızmetli pratisyen ve uzman hekimlerden yararlanacagı bildlrildi. 'Cağın anlasması,, ABDBatı Avrupa iliskilerini gerginlestirdi • • • • Dış Haberler Servisi Sovyetler Birliğı ile Batı Avrupa arasında son zamanlarda en büyük anlaşmazlık konusu doğal gaz boru hattı projesi. Bıllndıfel glbi Başkan Reasan Sibirya'dan Batı Avrupa'ya doâal gaz taşıyacak boru hattının yapımı icin. ABD şirketlerinin malzeme satıîjim yasakladı. Ba$kan Reagan bu kararına gprekçe olarak. Batı Avrupa'nın Sovyet ga^ına bagımlı olacagmı, ayrıca Sovyetlpr'tn dogal gazdan ka?anaeakJarı parayı silahlanmaya yatıracaklarmı gösteriyor. Re agan'ın bu tııtumu ise Batı Avrupa'da sert tepkilere yol açtı. Sibirya doğal gaz borıi hattı, Sovyetler'le Batı arasmda şündiye kadar y.ıpılan en büyük ticarl anlas ma. Hem Moskova hem dp Bonn «çağm anlasması» diyp nıteliyor proieyl. Gaz boru projesiyle ilgill rakamlara bakılırsa. «çairın anlaşma* sı» deyiminin yprinde ol Sibirya'dan Batı Avrupa'ya yılda 450 milyar metreküp gaz pompalanacak duğu görüluyor. Boru hattı. programlandıgı gibi, Sfbirya'nın ürengol bölgesinden Çek sınırındaki Uzghorod'a uzanacak ve oradan da Ba tı Avrupa dağıtım şebekpsıne girecek. 3 600 mil (6 bin km. dolayında) uzunlusuındaki boru hattı. F Alrnanya, Fransa. tspanya. Avusturya. Belçika. îsviçre ve Batı Berlin'i besleyeeek. Yenl boru hattı. Alaska boru hattmın dört katı uzunlugunda olacak. UZEN&OI Sibirya'da Urengoi bölgesinüc (jaşlajacak olan doğal gaz boru hattı Çekoslovah . Batı Ilman sımrına kadar gelecek. Oradan da dağıtım şebckesi ile Batı Avrupa ülkelerine doçal eaz verileeek. Dünyada bilinen dogal gaz rezervlerlnin ilcte blrine sahip olan Sovvetler. yıl da 450 mtlyar metreküp doâal gaz pompalavacak Bıı miktar. Sovvetler'in Av rupa, piyasasındakl payını yüzde 9'dan yü^de 25'e cıkaracak. Boru hattının ma Hveti 10 milyar doları bula cak Ancak. projenin bu masrafa deftdiei kesin Sov yetler vılda 8 milvar dolar kazanacaklar. satı$lardan. Ve ga? re?erv1erinin ?S vıl dayanaca*ı tahmin ediliyor Avrupalılar Isp. deSerli yakıtın yanısıra. proie lnşaatlarıyla. kötü durumda o'an Pkonomllerinln en bü v(lk derdi IŞRIZHSI bir sü re İcin de oisa cözecekier ttalva. F Almanya ve Fran sa Batılt şirketlerle yapılan aon anlaşmalar. projenin tümünü oluşturan paralel İki boru hattmdan valnızca birini kapsıyor. tkinci hattın yapımma, blrincisi kullanılmaya baslamadan geçilmpyecek. Böylece ikinci hattm maüyeti kısmen kar şilanmış olacak. MHPBetaeteri "Gümrük Bakanlığmda pçrsonel hareketini MHP yöıılendiriyor,, ANKAKA, (Lunılıurıyet Büro su) «MHP ve Ülkücü Kuruluşlar» davası belgelerı arasmda yer alan Gümrük ve Tekel Bakanlığı atamalarına tlışkın belgeler lnceleme raporunda, «Biitün bu belgeler, bakanbgı mız personel bareketlerinin MHP Genel Merkezlnce yöıılendirildiıiiııin açık delillerinden başka bir şey değlldir... denıldıgı gözlendı Ankara 1 Numaralı Asfcerı Mahkemesınde 22 naziran'dhi okunan 35 klasör dizı 10'daki Gümrük ve Tekel Bakanlıgındald atamalara ıllşkin olarak ele geçirilen belgelerin incelen mesi sonucunda hazırlanan bılirkişi raporunda şöyle denıldiği anlaşıldı: «Hemen söyleyebllirte Jd, bü tfin bu belgeler, Gümrük ve Tekel Bakanlığı personel hareketlerinlıı MHP (îenel Merkezince yönlendirildjğinin açık belgeleridir. 19 ve 20 numaralı dnsyada yer alan Bakanlığımıza ait yüzlerce atama formülünün, çr şitli görevlerdekj ve çeşitli ço riişierdekî yüzlerce memurıın yer değişikllği bakkında partı Genel Merkezine bilgi verilmesi amacıyla bu yere gönderildî âi anlaşılmaktadır. 22 ve 24 nu maralı dosvada her alan pek <ok liste ve raporlar ise, MHP vanlısı olan ve olmavan ki$i leri kapsam»kta olup hangı makamlara kimlerin Kettrilerekleri ile halen pörevde bu lunan personelin hangi siyasal nörüşte olduklan hıısuslart arıkca belirlenmiş bulunmakta dır.» Sılırkişı raporunda uıceleıt» ye sunulan belgelerin onemı^ nın daha ıyi anlaşüabılmesı bü kımmdan Gümrük ve Tekel B« kanlığı hiMnetlarınin özellikle rınden sozedildiğı görüldu. Ba porda daha sonra şu sonuçlara vanldığı belırtıldi«... Siyasal kadrolaşma 1878 ve 1979 pllannda da (yön <(s gıştırerek) devam etmiş, 19T! yılında alınan aşırı sağcılara karşılık 1978 ve 19TO yıllann da da aşırı sola mensup kışı lerin belgelerde de ttade «dildiği üzerebak»nhğa sızmalan önlenememış ve nihayet xı» rourlar arasındaki »ıftupla> ma o kadar buyufe boyııtiara ulaşmıştır Jn, Cumhuriyet ta» rihinde ilk defa olarak bir tw kanlığın baskın olâyı yaşanmıştır.. Yukarıda belırtıldıği uaere, dosyalarda mevcut yüzterce atama formullerme ılaveten ın oelenen bazı belgeıeı (özelMkle 24 numarolı dosyanm b977 sırasında kavıth belgeler) si vssı tradrolasmayı an belirgtn şekılde şost.ermeıkte, karşıt sx yası gdrüştekileı korkunç iddm ve ıftıralarlu karalanm&kladırlar. Buna karşılık (aynı dosyada yer alan «165 nunıa ralı belgelerde olduğu gibi» bazı belgelerde de, bazı bîritn lerde görevlı yandaşlannm (... MüdürlügUndekı ülküaaşlanrnı«> başhğı altmda lıgtelen ve nimektedjr. Aynı dosyadaki 27 •334151) numaralı belgelerde olduğu gıbı bazı bgelgelerde dB Eörev basmrtükı t?a?ı perşo nel hakkında czal hıigıierı ^ o sayan notlar yazılmış ve özej. (Arkosı 9, Sayfada) Ankara, Istanbul ve Izmir belediyelerinin sağlik tesisleri bakanlığa devredîlecek Istanbul Haber Servisi Başbakanhgın, uç büyük ılin belediye hastanelerini ve sağlık teeıslerini Sagük ve Sosyal Yardım Bakanlıgı'na devrettiği bildirildı tlgilı çevrelerden edınılen bılgıye göre. kararın uygiilanmasma Sağlık Bakanlı&ı ile Ankara. Istanbul ve tzmır Belediyelen arasmda bağıtlanacak olan protokol ile başlanacak Gönişmeler sırastnda beledivelenn bazı saglık tesıslennt kendı personelı ıçın alıkoymak ısteypceği öğrenıldı Halen belediye hastanelen ve diğer sağlık tesislerinde çalışan personel Sağlık Bakanlığı kadrosıında görulmekle birlikte ücretlerinı bağlı bulunduklan belediyeden almaktalar tstanbul tl Sağlık Müdurlüğu yetkililen. belediye hastanelerinın Sağlık Bakanlığı'na devrı konusunda Bakanhk emrinin geldiğinı söylediler Yetkililer, «tstanbul'da bulunan belpdiye hastanelerinin devri için Belediye Başkanı İle görüşülecek ve protokol Im7alanacaktır. Protokol hazırlıği yapılmaktadır> dediler Verilen bilgıye göre bir hafta süreden sonra belediye hastanelerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı'na devir işlemleri tamamlanacak Yetkıliler beledive hastanelerinde çalışan personelin tamamınm Bakanlığa geçeceğini. binaların ıse ayrı tutulacağmı ifade ettiler. Edinilen bilgiye göre. sadece tstanbul Belediyesi'ne ait Haseki, Zeynep Kâmil, Beyoğlu ve Suitanahmet Cilt ve Zührevi Hastalıklar Hastanesı olmak üzere toplam 4 hastane ve çok sayıda çeşitli sağlık tesisi bulunmakta. Sağlık Bakanlığı. her hastaneden. bir kuduz bölümü oluşturmasını ve kuduz aşısı yapmasını istedi öte yandan, Ankara Refik Saydam Enstitüsü'nün dışındi, tek kuduz aşısı üreten tstanbul Kuduz Hastanesi, bundan böyle «Kuduz Aşı tstasyonu» olarak çalışmalanm yurütecek ve aşı üretimine son verecek. Damşma MeclteTnden ÖzeieştirHer: Doc. Hamitoğulları: Istifa etmek de bir hizmettir Damşma Meclisi'nin hükümeti denetlemesi çereğini savunan Hamitoğulları, iki organ arasındakj çelişkinin giderilmesini istedi. Betül UNCULAR Meclis'in diger kanadıyla basın ilişkilerimizi kuracak olan Divan'dır. Biitün önemli işlere rağmen Divan'daki tıkanıklık, Msırlık ve buna rağmen 1sufaya yönelmemek kendiliıfinden bir oto denetim mekanizmasını ejgrer bu tnetnleket kuramıyorsa burada demokraslnin işlemesi miim kiin değlldir. Bugiin Bakanlarımızı gronivorM7 Vfomleket batmaktayken («Ayakta duruyor») (1iywrk kadar piskinliklp i>î gpçiştirmeğe çahsanlar vardır. Bu dıırumiarda 1s(4rkası 9 Sayfada) Şöyle ki: 7ANKARA «Kurucu Mn lis»i oluşturan iki tetnel ö ge arasındaki ilişkilerin arzu edilen niteliğe kavuşamadıgını» bildiren Mardin üyesi Doç. Beşir Hamitoğaliarı, Damşma Mecllst Başkanlığı Divanrndan yakındı Türk demokrasisindeki büyük eksikliğin, istifa mil essesesinin yoklugu oldu5unu belirten Doc HamitoSulları şunları söyledi' «Bazı muhterem Bakanlar oldugu gibi bazı Divan üyeleri de bn görevi yerinc getiremeyecek dıırıımda olduklannı bile bile kenditiklerinden Jstifaya gidebllecek olgunlngn maalesef gfiterememektedîrler. tlla bU /orlayıoı mekanizma istemektedirler ki, bu son derece ttzUcfldfir. tş alabildigine pişfcin'?ğe vurdonılmakta, banker olayındaki dram glbi işi piskinliklp ge Cf?ttrmege ySnehnefctedlrler< Hflkflmetle, Knrnca 7 HAKİM SUBAYJN GÖREV YERLFRİ DEGİSTİRİIDİ ANKARA (ANKA) Sıktvönetim Komutanlıklarmda görevli 7 hakim subav asıl görev yerleriyle tüşkileri sakh kalmak kaydıyla ypnl görev yerlerlne atandılar. Resmi Gazete'de yayınlanan atama karan uyannca RÖrev yerleri değiştirilen hâkîm subaylann adları şöyle: Hava Hakim Yarbay Tal cra Acargün, Hava Hakim Binbaşı Aydra Toraman, Hakîm YOzbaşı Basri ötsrenç, Hakim YOzbaşı ZeW «"'anpoiat, Hakim Yüzbaşi Ketik Kmlcun, Hakim YÜÜ tnayet Taş ve Hakiın Yflcel... Hjç PfiRflH Yctr Hİç PARAHIS 24 OCAKCt PARALAR NEREDE?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog