Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 1982 *•** Cumhuriyet 11 * fBastarafı 1. Sayfada) ratı tanınmıyacak hale gelmiş kaza kurbanlanndan bi rinin cesedinl bulacaksın. Üzerindeki kimliğj alıp yer< ne benim kimli&imi koyacaksın!» Ama ne çare ki ömründe ki bütün hatalar gibi bir ha ta daha işlemlşti. Kansını görmeye geldiğinde. çocukla rının dadısı Stavisky'yi gör müştü. Tamklık ederse o sa atte kaza yerinde bulunmadıgı anlaşthrdı. Bu tertipten vazgecti. Bu kez kurtuluşu kaçmada ve saklanmada buldu. Paris yaktnlannda bir konağa sıftındı Sonra Venezuella mı. Meksika mı, îsviçre mi olur, bir yerlerde soluğu alacaktı. Fransız polisi izini buldu. Bundan sonrasını polls raporlanndan öğrenelim: Küçük birlik. Chamonix'in güneyinde anayola çıkan köşeye 500 metre, vakın evt kuşattı Komser, ev sahibi ile birlikte keşif için ilerledi. îçerde kalabalık varsa kirahk bir yer anyan numarası yapacaklardı. Adamlan polisin gelmesinden az önce evi bırakmışlardı. Jandarmalardan biri onlan cad dede görmüştü ama, yakalanmalan için bir emir almadığından bos vermişti Evin. holdeki bir kapıdan başka bütün kapılan açık tu Bagırdılar hiç bir vanıt alamadılar Bu sırada içgu düsune uvan komser cıkn geldi. Herkes eitmiştt ama I.E.TT. Pasomu zayi ettim hukumsüzdür. Şerafettin ÖZTEKÎN KACMA PLANLARI SUYA içerde birinin bulunduğu ınancındaydılar. Jandarmalardan biri geldi. «Slzi telefondan istiyorlar komserimdedi Bu sırada komser kapalı kapının önundeydi Içer de bulunan da bu sözleri duymuş olabilirdi. Komser kapıva vüklendi ve «Kim var orada?» diye bağırdı. Bu gürültü ve samata üze rinedir ki içerden bir silah sesi geldi Polisler sreri çekildiler. Kimisi, «Kaçıyor.» diye bagırdı. Kapıyı kınp girdiklerinde. karanlığm içinde, küçuk halmın üzeri ne uzanmıs, başı radyatöre davah, eli tabancalı bir adamla karsılaştılar. Adamın gövdesi, kol ve bacakları tit riyordu. Burnu kanıyor. kafatasının safc yanından beyin parçacıklan dışan dökfl lüyordu. «İşte o...« diye bagırdı komser. Yanılmıyordu. verde vatan maskesi düşmüş olan dolandmcıydi »Ne yapıyorsam. halkın iyiliği için yapıyorum» diven dolandıncıydı. Komser. silahı ellnden alıp yatağın üstüne koydu Bu hareketi sonradan bir çok söylentilere kaynaklık edecekti öldü mü. öldüruldü mü? Bütün soğukkanlılığını ta kınan komser yanındakilere emir verdi. «Çabuk bana bir doktorla bir fotografcı bulunl» On dakikaya kalmadı. doktor da fotografcı da geldi. Canına kıymadan önce Staviskv iki mektup bırakmıştı. Biri kansına öteki çocuklanna yazılmış. Savcının da gelmesinden sonra ünlü dolandıncıyı hâ lâ can çekiştigi için hastane ye kaldırdılar. Hastanedf uzun süre can çekişti. da lCin kurtuldu. G«nc Stayandı. Fakat bu süre tçinde visky. bu yürden 15 gun ağzmdan tek bir sözcük bi hapse ve 25 frank para cele alamadılar. Can verdiğin rasına çarptınldi Ceza erde. bir dönemin mültimilvo telendi. fakat dersini de nerinin cebinden 32000 genç yasında ögrenmts ol frank çıkM Savcı can ver du diğını saptadıktan sonrn 191O'da birlikte yasadığı «Bu olay bitti.» dedi •Simdi Kadınla çok kısa süren bir başkalarının olayı baslı evlılik yaptı Bir vakını. yor.» «Kadmların Incileri v« mü9 ocak 1934 gunlü sabah cevherlerinl yttrüturdu agazetelerinın manşetı soyley ma. kadınlar yakinacakları di: Stavisky bu sabah ko yerde özür dilerlerdi» der nuşamadan Chamonix hasYakır rtnstu Tozef Kestanosinde öldü. sel'e bırgun hapiste yatısmı Kimdi bu Stavisky nere şöyle anlafır den gelmış. butun bu isleri «... Eret. kodeste yattim nasıl çevirebilmisti? Babası ben, aralıksız 18 ay... E&pr Slav asıllıydı biraz daha orada kalsay 1886'da Ukrayna'da dog dım. bejmlme bir kurşun sı muş, babasinm Fransa'ya kardım. BPIIÎ vıkima götügöç etmesi üzerine Fransı? rpn asagılık bir banka oldu. uvruKiınf» eirmışti Mufııs Sonunda diirüst oldujhımu kâğıdına gore adi: Aleksandr anladılar. Yalnır düşman Sacha Stavısky ıdi llk marı larım beni içpri attırabiidîfetini 16 vaşında gösterdı ler. Düşünebiliyor musun. Arkadaşından sınemalara «i ceblmde metelik yok. karıın rebilmek için kartvizitler da beş parasız. Neyse bana sağladı bunun sahtelerinı dcstek olan bir yif't çıktı yaptı Belki kültürünü artır Adamcagız ö!dü ama bpn mak içtn bunu vapıyordu rahmetJe anarım Katll olama. yaptığı sahtekarhktı mama pek az kalmıştı. çocuklarımın baştna yemin P Yirmi uç yaşmdayken 19O9'da dedesinin etkisiyle derim ki. fırsat bulsam onu yaz aylarında kapılannı ka öldürürdüm. payan Marigny tiyatrosunu Kimi?kiraladı Yönetici koltukla•Bilmiyor musun Galmot rı. denetmenlikler. yer gös denen o namussuzu!tericilikler alınmıştı Perde«Jan Galmofu mu? Şu ün ntn reklam ve programlar tü serüvencivl?» dakı resimlen de satılmıstı »Evet. o orospu çocuguAma kîmseye vazın tiyatro nu... Kırk bin lira îçîn »atnun çalışmıvacagi söylen tı beni. Sante hapfsanesinmemişti Bu işten kazan den çıktıgim zaman kafamdığı para az değildi 12 bin da bir tek duşünce vardı, frank .. Ama paralar alın onun ciğerlni sökmek • mış vazın tıyatronun çalış•Gözlerinin öfkeli buruk mıyacağı kıştan kimsenin gözyaşları ile sulandıgını hatınna gelmemişti. gördüm« diyor dostu yazar Dolandırılanlar mahkeme Jozef Kessel. ve verdiler Dedesi öldüfeu YARIN.PARA re KADTN Israii diplomatları KTFD'ye giremeyecek LEFKOŞK (ANKA) KTFD hükümeti, Kıbrıs'tafcı İsraîl diplomatlannın. KTFD'ne girişlerini tkincı bir emre kadar yasakladı Başbakan Mustafa Çagatay'ın dün sabah açıkladı eı hükümet kararı şöyle: «KTFD hükümett. Lübnan'da Ftltstlnlilere karşı haksız. insanlık dışi ve hiçbir makul düştincenin onay layamayacafcı clnayetlerln devam etmekte oiduğu bu eünterde. tsrail diplomatlannm devlettmiüe glrlşlerine ikinci bir emre kadar !zin vermemeye karar vermistir.» Karar dünden itlbaren uygulanmaya konuldu. (Baştarafı I. cıhğının çökmesi uzerine Turkıye ekonnmısınde alternatit oolitikaUır aranışı guçlenmi$tir. Bu. doğal bir ae\ı$imdir Artık sermave ke•nmi içinde nzPİHklp sanuvı çevrelerinde 24 Ocak fenmrlan dışında seçenehler riuşunülüvor Içinde yaşadığtmız Batı tiunyasında ekonom'k seçeneklerini değişik bıçırn'ie kullanan ulkeler de vardır. Kuşkusuz 24 Ocak oolitika' smın alternatıti komünizm va da sosyalizm değildir Bu gülunç mnntıhtnn uzaklanrsak. dnha sağhkh bir aörüşe vaklaşırız; hurma\ ekonomi modelleri içmde uv gulanabilecPh nolitikalnrın tartısmasına sağduyunun kaaılarını açabüiriı Eaer bu kapılar açılmazsa, 24 Ocak kararlan. tabu sayılırsa ve gözu haoalı uygutems sürerie neler nlncaktır"> Neler olabüeceğt ?imdid<>n ortaya çıkmıstır 24 Ocak kararlariyle yaratılan Dahalı ve olumsuz faturarvn bedelini 24 Ocahçılar ödemeyeceklerdir Bu faturamn hedelini 24 Ocafe politikasım devralmak ve üstlenmek zonında kalanlann sırtına vur mak için gerekli hazırhklar da şimdiden vapılmaktndır. ••• • Antakya Merkez NUfus ldarssinden a'dıgım, nüfus cüîdantmı yitirdim. Geçersi'rHr A YÜCE H Dopozıtomu knybettim. GeNurav SEÇtL GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) ve hizmet üretmesi. bugün bazı beylerin ve beyefendilerin savunduğu «serbest piyasa ekonomisi» ile taban tabana çelişik bir sistemdir. Beyler ve beyefendiler. devletin ekonomik hayata «miidahale» etmeKine şiddetle karşıdırlar. Genel olarak «serbest piyasa ekonomisi» de kendl İçinde tutarlı bir sistemdir. Liberal ekonomiye gercekten inanmış bir insan, devletin ekonomik hayata karışmasına şiddetle karşı çıkar. Bu gibi düzenlerde. «biiyiik balık küçük balığı yutar», ekonomide «tekelcilik» dediğimlz bir olgu başgösterir. örnegin küçük şırketler batar. küçük bankalar iflas eder. yerlerine. büyük holdîngler ve dev bankalar yerleşir. Bızim «özel ve güzel sektörümUz» bizim «flrkek ve nazlı sermayemiz». bizim «nazlk ve narin işadmnlarımız». şu görüştedirler. Bi7 para kazanırken devlet kesinlikle mtidahale etmemelldlr. Biz ne zaman zarar ediyorsak, devlet o zaman müdahale etmeli ve bizi zarardan kurtarmalıdır. . Bunlara göre devlet. bu düzenin bekçisidir. Devletin bütün olanaklan, bu beylere. bu nazlı ve nar'n sermavpyp pvn'm^h. tesvik'ti. yattrım indirlml'ydi. vergt iadesi'ydi, düşük faizü kredilerdi. bunlann hepsi. özel ve güzel sektör için seferber edilmellydl' Ürkek ve nasîlı sermaye para mı kazanıyor? Aman devlet müdahale etmemelidir! Ederse. sistpm de^isirrti. pdersp. ltbpral dü?en gider. yerine Marksizm gelirdi. Leninizm gelirdi, Maoizm gelirdi. Ppkı va nr?7İi sprmayp ve narin istıdamı zarar ederse? îşte o zaman devlet «müdahale» etmelidir! Devletin bu tür «müdahalesi»nin komünistlikle hlçbtr llgisi yoktur Çünkü devletin başlıca görevl. bu beylerl. bu bevefendileri ayakta tutmaktır... Devlet. bu beyler ve beyefendiler kazanç sagladıkları sürece ekonomiye müdahale etmemeli. ne zaman zarar söz konusu olursa hemen imdada koşmahdir. Bu nasıl bir dünya görüşüdür? Bu nasıl bir liberal sistemdir? Bu nasıl bir iş ahlakıdır?. Bu sorulann yanıtlarını boş yere arayıp durmaym. bulamazsmız.. Elimlzde yeterll olanak bulunsa şöyle bir araştırma yapardık: Son beş yılda. bankalardan özel keslme kaç milyar Türk Lirast kredl açılmıştır, bunlann kaçta kaçı gerl ödenmiştir? Batık kredllerln kaçta kaçı devlet bankalarındadır. kaçta kaçı özel bankalarda? Batık kredller İle kaç okul. kaç yol yapılır. kaç köye ışık götürülür. devlet hangl alanlarda yatırım yapabilirdi? Avnı sürelerde. devletin KİT'lere ayırdığı para ne kadardır? Bunlar. ne gibi temel mal ve hizmetleri üretmişlerdir? Son günlerln «slstem tartışması» budur. Devlet ekonomik hayata müdahale etsin mi etmesin mi ?Edecekse ne zaman etsln"» Beyler ve beyefendiler. şu «alaturka kapitalizmi» ellerine. yüzlerine bulaştırdıktan sonra, bunları zarardan kurtarmak için mi devlet müdahale etmelidir? Ve son bir soru daha tabll: Nedir o zaman devletin görevi? Sorular koloıi sınav sorularınm daha evvelden çalındığının tespit edılmpsi ıı?f>nne sınsvn ıp tal edlldlğlni söyledl Dekan Yardımciüi, •Cumhuriyet>ıt< sorusunu şöyle yamtladi: •Doç. Aygfln Ersoy, Farmakololi sınavında sorulann daha evvelden çalındıftını, bu nedenle sınavın iptal edllmesi İçin Dekanhk ytfne timlne basvurdu. Gereken incelemelerl yaptık. Suçlu lar gereken fce/ayı prörecekler. Hlç bjr «8rr»>nrlnln «arar gdrmeslni Istemiyoru/ 19 temmuz 1982 grümi mnnv (Baçıtarah l .>ayTad»l Baııkncılık DÎSK Davası (Baştarafı 12. Sayfada) mi duşürmuş, yatırımları aksatmış, Işverenleritnizln sermayelerinl yurt dışına traçırmalarma neden olmuştur. Bu Iddlaların hepsı gerçek dışıdır. Grev yapmak Afloyosal b)r haktır. Grevin maksatlısı, kasti oıanı, Ideolo|ik blanıOimar Bir flrev 275 sayılı yasaya gor* yapılır. Hiçbir greve yasadışı denemez. Yasadışı grevlar için yaptırımlar vardır. Boyle bir grev Söz konusu olduğunda, bu yaptırımlar uygulanır. Maksatlı grevler yapıımıştır. Marksist Lenlnist amaçlı grevler yapılmıştır. Varsa Savcılar anında yasalardakl yaptırımları, cezaları uygularlardı. Kaldı ki Konfederasyon olarak DİSK'in grev kararı alma yetkisl yok. DİSK'in aldıgı grev kararı yok. Sendikalarımızın grevleri vardır. Bu grevlerle kaybedilen millt gelir çok küçüktür. Grev sonrası fazia mesoilerle kapatılmıştır. Bir grevin ekonomiyi yıkabilmesi için halkın buyuk çoğunluğunun ve tetneı urunlerin uretildiği sanayl ve işyerlerlnde uygulanmış olması gerekir. 1978 • 7980 yıllarında yapılan grevierde böyle bir duruın yoktur. Olsa idl grevler nedeni ile ekonoml felcs ugruyor diye Bakanlar Kurulu bu grevleri ertelerdl. Türkiys'de madeni eşya ve tekstll, cam işkollannda grevlerln yapılmış olması bu sonuçları beraberinde getlrmez, Kaldı kl bu grevlerin nedeni işveren sendlkalarının yıkıcı tavrıdır» YARISI TÜRKİŞ'E AİT «TÜSİAD'a göre grevierde 1979da Z mllyon 200 bin, 1980 yılında 7 milyon 700 bkı işgunü kaybedllmlstir. Ancak 1980 yılındaki grevierde greve katılan işci sayısının yarısı DİSK'e alttlr. Yarısı Türkİş ve diger kuruluşlar üyesıdir. O halde tüm grevlerin sorumlulugunu DİSK'e yüklememek gerekir. 1980 yılına göre slgortalı Işçl sayısı 2 milyon 200 bîndlr. Aynı yıl greve katılan DİSK uyes! 60 bin işci, slgortalıların %3'üdür. 1980'ln 8 ayında sigortalı Işçiler tcplam 400 mllyon Işgünü üretim yapmışlardır. Grevlerln en yaygın olduğu bu 8 oyda kaybedilen Işgünunün buna oranı sadece %2'dır. Bu gerçekler gormezden gelinemez. DİSK'e bağlı sendikaların grevlerinin ekonomiyi yıktığı IddJası gerceKci değildir. İşverenlerimiz. kendi araştırmalarında, Istanbul ve İzmir Sanayi Odalorı raporlcrında, 1979 ve 1980de üratlml olumsuz etkileyen nedenler orasında ham madde, talep, enerji yetersiziiğl olduğunu acıklarlarken. bunda grevlerin payının ancak %3 olduğunu belirtmişlerdlr. Bu acıklama isvertnlere aittlr. iddlayı red edlyorum.» SURECEK Para piyasasını ilk gününden berî dikkatle izledi Garanti Bankası... Son gelişmeleri çok önceden yonımlayarak halkımızın karşısına "gerçdi" bankacılık ile çıktı. Bankacılığın güven olduğunu büerek... Bu ilkeyi titizükle uygulayarak... Garanti Bankası,bankaalık kurallannın dışına çıkmadı. Mevduat Sertifikalannı sadece kendi şubelerinde sattı. Halkının tasarruflannı risldi çözümlere atmak bankacılık d p d i çünkü... Garanti Bankası devlete olan taahhütlerinî de her zaman eksiksiz yerine getiren bir banka oldu. Mımzam karşılıklan günü gününe Merkez Bankasına yatırdı. Kısacası, bankacılık haklı çıktı... Garanti Bankası doğru düşünmüş, "gerçek" bankacılık yapmıştı. Çünkü, 36 yüdır, Garanti Bankası paranıza güven vermeyi bir "gerçek" bankacılık saydı. Ârsayasado idore (Baştarafı 8. Sayfada) 17381) ile kalıcı gibi gorünen yeni düzenlemeler yapılmış ve bunlardan ilklnde, Dışişleri Bakanına racv lek mensupları üzerinde geniş takdıri yetkiler tanınmıs; ikinçisinde ise. hiçbir aynm pözetilmeden. tüm kamu kesimi personeli hakkında Başbakan ile ilgili bakanlara genel ve salt yetkiler verilmış. Baksnlar Kurulunun bu yetki kurallanni de^tşUrebümest de öngörtilmüştür. Böylece. bu sonuncu kanıın. devlet idaresi ile mahalll ıdareler. kamu kurumlan ve kamu Iktlsadl teşebbüslerl (KtT) personelint atama. naktl ve yer değiştirme bakımından kaynaştırıp aynı reJlme bağlamak suretiyle merkezîleştlrmıştir Fakat bu konuda yapılan daha onemlı deftışikllk, «yüksek ögretim Kanunu» (No. 25474 kasım 1981. R. G. 6 kasım 198117506) ve bunun «... bızı maddelerinin deffiştlrilmeslne dair kanun» (No. ifiS3 14 nisan 1982, R. G., 20 nısan 198217670 ile. ünlverslte öğretlra üyeleri ve yardımcılarının Anayasal akademlk güvencelerlnin tamamen kaldınlması ve hatta genel «memurluk §rüvencesi»nden de yoksun bırakılmasıdır. Şöyle ki. bu değişiklik kanuna gore. Yüksek. öğretlm Kurulu tüm öjüretim elemanlarınm. belkl de savunmalannı blle almadan, dogrudan do«ruya yüksek ögretim kurumlan ile ilisküpnni kpsehileçek veya daha da kıncı ve aşağılayıcı olmak üzere. denenmek İçin başka bir yüksek öğretim kurumuna atayabllecektlr. Bu suretle, üniversite. öğretim üyelerl, sıradan bir memurdan daha kötü bir durum» düsürülmek Istenmlştlr. GARANTİ BANKASI TURKIYE . YARIN: HALKIN KENDİ KENDİNt YÖNETME YETENEĞTNE GÜVENMEK GEREK...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog