Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAS YAYINLAR1 ŞAİRLER DÖVÜSÜR MEHMED KEMAL'in İüşkilert. anüan. söyleşıleri.. Punca yılm binkimıni sıcak bir ilgiyle okuyacaksınız. EDERI: 220 LÎRA tSTEME ADRESt: ÇAĞDAS YAYINLARI Türkocağı Cad 39/41 Cağaloglu 1STANBUI Cumhuriy 59. Yıl; Sayi: 20804 Kurucnsn • Ytmns NADÎ 20 TL. 3 Temmtn 1982 Crnnartes! ı Tahvillerin sertifikayla değiştirilmesı sorun yarattıçından kesin çöziim olarak görülroüvor. Bakanlardan oluşan 4'lü Komite, Kastelli'nin 1982 basından beri sattığı sertifikalann faizini taahhüt etmek için düzenlediçi garanti vesikasının verine verdiçi satış makbuzlarına henüz cözüm bulamadı. Adalet Bakanlıgı Müsteşan, Özden'in yurda dönüp ödeme planı hazırlarsa tutukluluk kararının kalkabileceçini belirtti. Ozal: Tahviller için banka ve şirketler des tek vaparsa biz de onlara destek sağlarız... ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Başbakan Yardımcısı Turgut Özal Mnlıye Bakanı Kaya Erdem Devlet Bakanı llhan Öz trak ıle Gumruk ve Tekel Ba kanr Alı Bozerden oluşan 4 lu Komite Kastelli'nin 1981 yılı basından berı garantı belgesı yerıne verdığl satış makbuz larına henuz bir cozum getıre medl Kastelli'nin pozarladığı bazı sertifikalann satış bıçımlnin kararnamenin hazırlanmasında sorun yarattıâını belirten yetkılıler, satış tşlemlerinde buyük olcüdp tutarsızlık olduğunu blldırdıler Bılgilerlne başvurutan yetklliler Kasteilı'nın sattığı sertıflknların fai7'nı taahhüt etmek Icin garatıtl belgesı duzenledığinl ancak son 6 avdan bert garantı beiqesı yerınp satış makbuzu verdıajni belirttıler Kastelli tarafından verılen satış mokbuzlarınm yasal olarak sadece satış yapıldıöını qoste rır nlteiıkte bir belge olduâunu behrten yetkılıler bu volda Kasteilı'den faız kuponsuz sertlfika olanların falzlerının nasıl odenecoömln daha beill olmadiöını ekledller KasteilUnla pazaEİadıÖi tohvlllerln Ikl vıl vadell fokot bu tahvıllere karşıhk verdığl ga ranti belgelerinın en fazla 6 ay vadeli olması kararname hazırlıklorında tahviller ıle ilgllı ceşıtli pöruslerin doqmasma neden oldu Öğrenıldığıne gore 4'lü komıte ıcınde Kastelli'nin verdlğl tahvillerin bir senelık vadell yenı bir devlet toh vlll ile değ'Ştlrilmesi yolunda goruşler bel'rdi Komite calış malannda üzerınde durulan bir başka gorüş de tahvillerin ban ka mevduat sertıfıkaları Ile değıştırılmesı oldu Ancak tah vtllerln sertıfıkalarla değışıırilmesının bu tahvillerin ve ga rantı belgelerinın ayrı ayrı vadelerde olmasından dolov ban kaları vade sorunu ıle karşı karşıya bırakacağından kesın bir cozüm oarak gorulmedığı öğrenıldl Ûte yandan kararnamede Kastelli den hısse senedı alarak sanayı kuruluşlanna ortak olanların durumlarıyla Ilgıll hü kumlerın yer almayocağı oâ/e nıldi Yetkilılet Kastelli aracılığıy la yatırım vapanların paralarının tehlıkede olduğunu sanıp hısse senetlerınden kurtulmak Istedlğı beHrtılerek hısse se netlerlnin bir ortaklık belqesl olduğunu ortaklığın bozulma sı icin yasal bir mudahalenın yapılamıyacoğmı bıldlrdiler F$er pazartesı gunu cıkması heklenen kararnamede hısse senetlerıne ıl şkın hukömler ver almazsa h sse senedı so hıplerı ortak o'duMarı kuruluş ların kâr ve zararlanna eskıs> (Arkası 9 Sayfada) ÇAĞDAS YAYINLAM Geçmîsin Ki|sldrı\ EDERÎ: 1 'Cad. 38/41 isttme 'A'uresi Tü İSTANBUL CAGALOĞLU \ Kastelli'nin makbuzlârı ıçın çozum aranıyor Mısır, FKÖ sürgün hükümetini kabul ediyor TELAVİV, (A|anslar) Mısır ın surgunde btr Fılıs tın hukumetının kurulmosını kabul ettiğl bıldırilirken. israıl ışgali altındoki Batı Şeria ve Gazze'de A rapların Fılıstmllleri destek emek amacıyla genel greve gıdecekleri bildınlıyor Mısır'ın resmi Ortadoğu Haber A|ansının bazı hukü met kaynaklarına dayanarok verdığı habere gore Kahırede surgunde bir Fllıstın hukumetı kurulmasını kabul eden Mısır Arafat ve dığer FKÖ lıderlerlnl ıstemiyor nıtekım haberde Fılıs'ınlılerın Bevrut u terke'rneıerı halmde FKÖ II(Arkası 9 Sayfada) Psikolojik savaş tırmaniyor £ İsrail 12 gtinlük sjddetli bir bombardunana baslavabilir veya Güney banliyölerini yerle bir edecek askeri bir saldınya girısebilir, ancak Filistin mukavemeti artık umutsu/ bİT durumdan çıktı, mukavemet su veya bu bi« çimde ama mtıtlaka yaşıyacak. BEYRUT Günler geçıyor ve karmaşık görüşme sljrec*nd» elle tutulur hıçbır ılerleme gbzlenmıyor Bu gelişmeye uygun biçımde Israıl'ın bir saldm ihtımahni guçlendirircesme yürütttığil psikolojik savaş da tırmamyor Bunun en son brneğı, perşembo gecesi boyunca aralıksız olarak Beyrut göklerınm aydınlatma 11şfklenyle parlatılması Güney Banliyolerine topcu ateşınm başla» tılması ve en önemlısi dün sabnhm erken saatlerinde tsraıl savaş ucaklarının ses duvannı a ^ n k Beyrut Uzerınde uçmalan ve ittfilak sesleri çıkararak bütün halkı vataftınclan fırlatmalarıv dı Psikolojik savaş, tsrail Dışiş TKP davası leri Bikanı Yıtzhak Şamir'ın «tsrail'in sabrının tükenmekte olduğunu» bıldırmesinin ardın dan tırmandırıldı Bununla bir Hkte, ABD Dışışleri vetkililenn den Norıs Draper, Tel Aviv' den ateşkese devam konusun da bir mühlet daha kopardı. Bu mühlet, ilke olarak, bu satırlann yazıldığı anlarda s o m eriyor Bu satırlar vavmlandıgı sırada israil askeri faaliveti canlandıracak m ı ' Bılmmez. ANKARA (ANKA) TKP ama hprs»ve n*men Bntı Bey Ankara bolgesı samklarjma rut'takı sıyası çevrelere e?emen yargılanmalarına Ankara kara, îsraıl ın olsa olsa bir iki Sıkıyonetim Komutanlığı günluk şıddetli bır bombardı2 nolu askeri mahkemesm mana kalkışacagı ya da olsa ol de devam edildi sa günev banhyMerini verlebır Duruşmada, 206 sıradan edacek bir askeri saldırıda bu212'mcı sıraya kadar olunaca^ı bıçımınde lan sanıklar Şükran SaGeçen halta ve iki hafta önklr, Seyyare Cansız, Seyfi ceki kotumser hava büyük ol Değirmenci, Necati Karaçüde yerinı ıyimser bir havaya dağ ve Ramiz Doğan'm sor bın"'mış dunımdi Bıraun en gulan almdı Böyleoe TKP Ankara davasında sorgulabelırgın orneği, Fıhstin resmi n henüz alınmayan sanık haber ajansı Wafa aracılığıy. sayısı 9'a düştü Sorgulala, Pakham'de kum torbalan malann önümüzdekı hafta doldururken çekilmiş bir lotoğ bıtirilmesi beklenıyor rafını geçen hafta dagıttıran Dunkü duruşmada itade FKÖ hderı Yaser Arafat, iki veren sanıklar, TKP üyegun önce yine Wafa aracılığıy sı olmadıklannı, bunu bılla bir îngılız foto muhabınyle dırmelerine rağmen, emnlsatranç oynarken gorlılen bır yette kendılerıne tşkence fotoğrafını dagıttırdı Abu Am yapılarak. zorla tiye gıbi mar'm ürlü gulümsemesiyle sat gosterrdıklenni ilerı sürranç tahtası baçmda hamle ya duler ve emnıyet 11e asparken gorüldüğü fotoğraf Ankeri savcıükta verdıklert Nahar Gazetesı'nin bınncı say Ifadelert kabul etroadiklerı fasmda manşet altında yayınlan ni bıldirdüer. dı Her jestl, her mimıği siyasi anlam taşıyan, sıyası bır mesaj niteliğinde olan Arafat'ın bu fo tografla ne anlatmak ıstedığini herkes anladı «Keyflm verinde rahatım durumıımuz ivileşti du^ünme sırası şimdl bende dpRİI, baş kalannda..» Gerçekten de son birkaç ?ün (Arkası 9 Sayfada) SonvüzYihn En büyük mali skandalı B' • • • • 4 • • • • • Staviskv olayı Kacma planları suya düşünce intihardan haska yol kalmadı mmmmmm Hedefe ne ölcüde varıldı? Osman ULAGAY Bazı bankalann 1881 ılkbahanndan başlayarak bankerlere ve özellıkle de Banker Kastellı'ye paket halınde ve böyük mıktarda mevduat sertıfikası pazarlatmaya başlamaları acaba bir zorunluk tnuydu'' Yoksa bu bankala nn ve bu bankalann arkasında bulunan holdıng ya da gruplann hızh bu yüme arzularından mı kaynaklanıyor (Arkası 9. Sayfada) Faizler ve servet dagılımı Yalçm DOĞAN ANKARA Geçtiğimiz nisan ayı idi Mari ayı Ue blrlilstş tüm flrmaların genel kuruUarınm yapüdıgı ay yanl Kastelli grubunun da g«tnel kurulu n^san aymda yapvkh Bundan hemen sonra ise, Cevher özden çok yakınlarına «Geceleri uynyamıyorum, durum her geçen gün kötuye gıdiyor, bu işln sonu ne olacak?» (Arkası 9 Sayfada) Sorgular önümüzdeki hafta bitiyor Buyuk doiandırıcı Stavısky olayı sadece Pransa'vı detyl. ortcıva çıktığında hemen hemen bütun Avrupa'yı sarstı. Stavısky ışın bai,ında rezaletıne bir çok devlet adamlannı, buvuk buroknıtlan yargıçları ıdare adamlannı ortak etm<sti Kımvp f$m hasında bövlp brr oıiUğe bulasacağını um mamıştı Ama ış buyuyüp, herkese bulaşınca artık çerı dönulemez bır ı,ukurun ıçıne dusutmustu Stavıskv'nın ıntıhan ıle olay kapanmamıs rezalet haline dbnuşmııştü Nıtekım olava ^Stavıskv Rezaleti» adı kon rnuttu Oln\m romnnlaı< Htnplr>rt \>nzılmış Onlü irtıtflpr fılmım çevırmışlerdı Bırkaç kıtaptan derlfdığımu «Stovısfey oioyı»nı okurlanmıza sunuyoruz Ulusu: Banka ve banker sorunları hükümetin programını etkilemez Başbakan, Çerkezköy'de yaptığı konusmada son olaylann kontrol mekanizmasuun hataya düşmesinden kaynaklandığını söyledi. nizmasunn hataya düşmesinden meydana gelmiştlr. Kontrol me kanizması süratle geliştirilerek bu gibl durumlara İ7İn verilme yecektlr Banka slstemmde faiz lerln yeni baştan ehemmiyetle ele alınması ortaya çıkmak+adır.» Tanmdakl glbl sanayide de ucuz kredi sağlanmasmın tstendığıni belirten Ulusu, dün Teldrdağ'ın Çerkezköy Ucesine gıderek organize sanayi bölge sinde incelemelerde bulundu Buradaki sanayi kuruluşlann dan Narin, Profılo, Hema, Dı narsu tesislerını gezen Başba kan daha sonra Sanayıcıler Demeği lokalıne giderek sans yıcıler ve işadamlsrı ıle bir toplantı yaptı, sanayıctlenn sorunlan ve Çerkezkbv'le ilgıli bılgi alan Ulusu «Bıınlan en kısa zamanda karşılamak, hu kumetimizin asll gorevidir» de dı Başbakan ozetle şunları söy ledi «Burada organize sanayinin öngorduğıı tesisleri kuracağız Bu tesislerde üretHen mallann kaHtesl fevkalade yuksektir ve ıhrac yolu Ue ulke ekonomislne buyük katkıları bulunmaktadır Çerkezkby Sanayicıter Derneği ve Organize Sanayi Böl gesı Muteşebbıs Hejeti Başka nı Mecdi Area da, konuşmasın da, bolgenın ulaşun, su elekt rık haberleşme ve sağlık konularında sorunları bulundu ğunu.belirttı Yasal sorunlar Ue yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkarılan kredi faızlennın bolgedeki kuruluş maliyetlerini büyük ölçüde etkıledigıni sözlenne ek ledi Beraberlnde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut, tstanbul ve Tekirdağ Valileri, I Kolordu Komutanı Orge (Arkası 9. Sayfada) .1Toplumların siyasal ve ekonomik bunaljmlar geçırdt & donemlprde kurtancı bü i vuk kahramanlar çıktı^ı gi bı görkemli sahtekarlar do landırıctlar tfırer lînn'lu vıl larda dunya pkonomik ve sıvasal bir bunnlım Kecirtrken Hitter ve Mııssolıni Kİbt senıvpnriler dünva esemenliftıne harırlnnıvorlardı Rakamlar buvıımııs paralar 9işmış, Avmpa sosyetesı Kör kemli b»r havat yasıyordu 6u arada, önemll bir dolan dırıcı da Fransa'da sahne ve çıkmıstı. Adı Aleksandr Stavıskv'di Gftrkemlı dolan dıncının ortava çıkmasıvla hükümetler devrtlmi'j Bakanlar »stifa etmış saft sol kavgası kızısmış varKiçlar polts müdürlen ranlanna kıvmışlardı Olav Fransız toplum tarıhme dolflndırırı nin adjvla vansımısti Staviskv RezaleH... Sahtekartık rusvet dolandırıcihk toplumun h«r kestmmdeki vetkılılere bu lagınca. olavın kahramnnı Staviskv önce t07 oimavi tasarlamıştı. Maskesı duşen her dolnndıncıva bazan kader vnrdttn eder 24 aralık 1OT3 fftınu tar» n&artrken bö vt)k btr tren ka7a«ıt olmnstu tki yü7 kisı ftlmüş bir cok kısı varalantnıştı Mas kesi duşen dolandırıcı ıcm bu ka7a son bir fınsattı Sadık fldamlanndan bırıni ça ğırtnı<; söyle demıştl •Hemen bir araca atlayıp vorfnp "iderekein Su (Arkasi Sa 1] Sü 1 de) ÇERKEZKÛY. (reklrdağCum huriyet) Başbakan Bulend Ulusu, «Son gnnlerde görulen bsnka ve banker sorunları bl zim hflkumet olarak uyguladığımız programı terkedeceçimiz anlanıına selmemelidir» dedı Çerkezkoy'dekl sanayi tesıslennde ıncelemelerde bulunan ülusu bankerzedelenn duru muna degınerek şunları soy ledr «Bu hadtseler. kontrol meka TuncerBULUTAVın incelemesi Türkiye, Dünya BankasıVıın büyük müsterileri arasında Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Stern «Türkiye'nin gösterdiği ekonomik başan etkilevici» dedi. ANKARA, (ANKAI Dünya Bankası Baskan Yar dımcilarından Ernest Stern, Turkıye'nın gostennış oldufeu ekonomik başarının etkileyıcı olduğunu söyledi Tur kıye'de geçirecegi yaz tatıll öncesmde Ankara'da ıkı gun sürell resmi görüşmeler yapan Stern bugun Malıye Bakanhğı'nda düzenledı^ı basın toplantısında ba sın mensuplarmifl sorulan nı yanıtladı Dunya Bankası'nın gelecek yülarda da Türkiye ye kredi destegini surduret'eğinı kaydeden Ernest Stern. yılhk yardım mıktarlannın Turkiye'nın kredi talebıyle ve bankanın fmansman ola naklarınca belırleneceğını soyledı Stern bir soru uzenne önümüzdekı yıl da 65 "O 700 mılyon dolar dolaymda bir yatırım yapılabıleceğını umduğunu ıfade ettı Ernest Stern Dunva Ban(Arkası 9. Sayfada) Bevtetin rolü ve İktjsadi Bunalım bugün 8 sayfada Esener: Asgari ücretin artmasını gönülden istiyoruz 41 Çalışma Bakanı, asgari, ücretin artması konusunda malî zor luklar olduğunu bil dirdi... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türktş ile hükümet uzmanları dün kıdem tazminatı ve as gan ücret ıle ilgıli olarak Çalışma Bakanlığı'nda bır araya geldiler Çalışma Bakanı Prof Tur han Esener ve Türktş Genel Başkanı Şevket Yümaz'm da katıldığı toplantıda, her iki ta raf kıdem tazminatı ve asgari ücret konusundaki görüşlerını düe getırerek, bir ortak nokta nm saptanması yolunda çalışmalar yaptılar. TttrkIş, kıdem tazminatı sı mnnın entlasyon oranına göre beirlenmçsint önerirken, hükü met tarafı, kıdem tazmınatınm memur katsajnsına baglı olma sı yolunda görüş ilettı. Toplant jıın son yapılan Türk tşHükümet görüşmelennde alı nan karar gereğmce oluşturul(Arkası 9. S^yfada) ÜOD eski genel bo^kanı hcıcaretten mahkum oldu ANK\RA (THA) ÜOD eskı Genel Başkanlanndan Muharrem Şemsek, Devlet Başkanına hakaıet suçun dan Ankara Sıkıyonetim Komutanlığı (1) nolu Aske n Mahkemesi tarafından ha pıs cezasına mahkum edıl dı Şemsek hakkında, «Vurda, Dunyaya Bakıç>» adlı Dergımn 11 eylül 1981 tanh U dordüncü sayısmda, «Bo (Arkast 9 Sayfada) Sorular calındı MSP davası ertelendı rosu) Kapatıian MSP Ue ilgüi olarak dün yapılan duruşma askeri savcının !»• temı üzerıne ilen bır tanhe ertelendı Ankara Sıkıyonetim Komutanlığı (1) numaralı askeri mahkemesindB dün ya pılan duruşmada, savcınm esas hakkındaki gorüşünti sunmak için süre istemesı, duruşma hakımleri arasın da değışiklik yapılması nedeniyle görevll mahkemonin dosyayı incelemesi !• çin süre gerektiğinden durusmamn ileriki bir tartete yapılmast kararlaştırüdı. A N K A R A (Cumhuriyet Bıi olayların ardiBidaki CEBCEK 24Ocak ve Faturası 24 Ocafe bararları dive nnılan ekono>ıuk onlemler jaketı üzertne tartışmalur remmuz bankncüıiıının ifla n uzerine ılaınç bir nokta\ a ulaştı Başlanqıçta alternatıfsız bir oohtıka olarak sunulan 24 Ocak önlemleri arkasında sermaye çevreleri büyük bir yığınah vapmıs lardır. Türkiye nm aı$ ekonomik ılışkılen de 6vlesıne hağtmlı bir duruma düşürulmuştu ki yönetım 'MFnın koşullanna evet demeden ayakta duramazdı. Gıruağvna deh borçlu ve eli kolu bağlı bir Türkıve'ye dıçardam dayatılan 24 Ocak r«ç« tesintn alternatifsızhğı olumsuz bir anlam taşıyordu 24 Ocakçılar da Furkıyı'de vonetımlerın çarusızlığıni vuraulamak Içın seçeneksızlıkten sık sıh söz açmakta yarar oöruyortordı. Ister DOlıtıkada otsun, lster ekonomıde isterse sava? ta, alternattfsizlık bir baştangıcı değil, kötü btr sonucu vurgular Bir homutan ıçın savaşta atternatıfsız kalmak. düşman ha'smnda bütun manevra oJanaklannı yıtırmek demektir. Ne var ki temmuz bankn («rkas? Sa. U, S6. S da) Ankara ITIA Eczacılıkta Farmakoloji sınavı iptal edildi ANKARA, «Cumhuriyet Bürosu» ATTIA'ya bagh Eczacılık Fakültesı Farmako loıi sınavı sorularınm da ha evvelden elde edıldıği gerekçesiyle fptal edildi. Eczacılık Fakültesl Dekam Mehmet YardıniCT. Farma (Arkan Sa. U, S3. 5 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU / Devlet ve Görevi... «Devlet müdahaleciliği» lcendi lçlnde tutarlı blr ststemdlr. Genç Türldye Cumlıuriyeti'nl. bütün dünyayı sarsan 1929 ekonomik bunalımından koruyan sistem işte bu sistemdlr. Devletln ekonolnik bayatı yonlendirmest. devlet kuruluşlarının mal (Arkası Sa. 11. Sü. t de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog