Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAM ŞAİRLER DÖVÜŞÜR lüşîdlert, anılan. s&yleşilerl. Bunca yılın biriktmini sıcak bir Ugıyle okuyacaksuuz. MEHMED KEMAL'in EDERÎ: 220 LİRA Isteme Adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLAB1 Türhocağı Cad. 39/41 Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20828 Kurucusu: Yunus NADT 20 TL. 29 Tenunuz 1982 Perşembe TurkIs raporunda, açıklanan Anayasa Tasansı ka^gı smda derin kaygı duyulduğu belirtilerek, Tflrk toptumunun siyasal refim tercihi bellidir. Tflrk toplumu için bu terclh çağdaş özgürlükrü ve çoğulcu demokrasldir Tercih böyle oldu£unda, ku rucu Iktldar da düşen çağdaş özgurlükçü ve çogulcu demokrasinin tüm koşullanna uymak, bu koşulları top.'umun temel dflzeninde yerli yerine oturtmaktır. Kurtıcu iktidar, en azmdan. toplumda hakim olan defter yargtla rına saygı göstennek ?orundadır. Bu, ortaya konacak eserin uzun ömfirlfl olaMl mesinin de bir koşuludur» denildı özgürlukçu ve çoğulcu lemokrasinin temelinde kisiye güven esası bulundugu belirülen raporda, «Anarasa Tasansında ise Tflrk uıusuna güvenilmediği bellidir. Bvı gflvensizlikle demokı asiyl, özgurlükçü ve çoğulru yapacak ilkeler dışlanmış tophundaki sosyal güçıer dengesi dikkate alınmannş. toplumun siyasal rejim ter cibine de, gerçeklerine de uymayan bir metin hazırlan mıştır» Köruşü savunuldu Tasarının başlıca kavgısının. vatandaşı devlete karşı değil, devleti vatandaşa karşı korumak, işveren istek lerıni anayasada kurumlaşhrma çabası olduğu kaydedı len raporda. şöyle denıld' «Anayasa Tasansında fiiyasi geleceğe de kusku ile bakılmaktadır. Türkiye'nın çağdaş uygarlık düzeyiıie. toplumdan geniş ölçüde soyutlanması düşünülen siya sal partiler önderliginde ulaşması beklenmektedir, yar CAĞDAS YAYîNLAftf Babam MERAI TOLLUOGLU EDERI 100 TL hteme Adresi. Turkocag' Caot 39/4Î CAGALOCLU /S7 ANBUL TürkIş'in Anayasa raporu: Ozgürlükçü ilkeler dışlandı Tasarıda Türk ulusuna güvenilmiyor # Kaygı, vatandaşı devlete karsı değil, devleti vatandasa karsı korumak Işık KANSU ANKARA TurkIş"in bu gun Bursa'da bsşlayacak olan TürkIş Yönetlm Kuruiuna sunacağı Anayasa Tasarısma ilişkin raporda, «Ta.'a n vatandaşı devlete karşı cteğil, devleti vatandasa karşı korumayı amaçuyor» «örfişüne yer verildi. TürkJş Yönetlm Kuruıua * sunulduktaa sonra kestn biçiminl alacak olan raporda Anayasa Tasansında l ü r k ulusuna güvenilmediği görüşü savunularak. «Anavasa Tasarısı snırlamayı kuıal. özgürlüğü istisna yapan blr anlayış ile hazııiandı» denil dı. Raporda aynca Danişma Meclisi Anayasa Komis yonunun Anayasa Tasansını îşveren isteklenne ve çıkarJanna alet ettiği savı da yer aldı. Işverenlerin istekleri • Basına sansürü asan # Yargısına kuşkuyla bakılan, kurumlaşıyor. Siyasi düzenleme getiren yaklaşım basını suskun, sendikası geleceğe kuşkuyla bakılıyor tüm özgürlüklerde egemen etkisîz düzen amaçlanıyor gısına, kuşku ile bakılan, basını suskun, sendikası, derneği etkisiz, siyasal katılma yolları tıkah bir düzenin, Türk toplumunun siyasal TP jim tercihini temsil ettifti ileri sürülemez. Özgürlük ancak, toplum yaşamının bozulmamasını sağlamak ve kendisinden tıer kesin yararlanabilmesini mümkün kılmak amacıvla sınırlanabilir. Bu yapıhrken. hak ya da özgürlüğün öıö* ne dokunulmayacaktır. Bir hak ve özgürlüğün anutoi' na uygun kullanıunasını &oa derece zorlaştıran ya da onu kullanılmaz duruma dü^uden kayıtlara bağlanması ha linde, o hak ya da özgürlüğün özüne dokunulmuş o'.ur.Çağdaş Batı domokrasil«M rine özgü bu anlayış, Aa» 1 yasa Tasansında tersine çe* (Arkası 9. sayfad») DM üyesi Yarkm: Tasarının 80 maddesi değişmeli £ Damşma Meclisi Mardin üyesi Doç. Dr. Beşir Hamitoğullan Tasarının sosyal barışı değil, sosyal savaşı yaygmlaştıracağı görüşünde. 0 YÖK Başkanı Doğramacı: Devlet Başkam Kenan Evren'in sözlcrine ekleyecek sözüm yok. ^ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Arif Çağlar: Universite maddelerini olumlu buluyorum. 0 Diyarbakır Barosu Başkanı Yücel Önen: Sa» vunmayla ilgili düzenleme çağdaş değil. BU SIRTTAN GEÇEBİLİR Proiesinin ihaleye çıkartılabilmesi icin etüd cahsmaları yoğunlastınlan ikinci Boğaziçi Köprüsü büyük bir olasıhkla Rumelihisarı üstündeki Halimpaşa Korusu'nun yamaclarından geçerek Ayazağa yoluna bağlanacak.. Fotoğrafta Halimpaşa Korusu'ndan, ikinci köprünün Anadolu yakası ayağının yapılacağı Anadoluhisarı Kanhca arasındaki sırtlara doğru bir görüntü. (Fotosjraf: Ender ERKEK) Boğaz'da 2. köprünün yeri saptanıyor Arsa spekülasyonunu önlemek tçin kesin geçiş açıklanmıyor Yeni Galata Köprüsü'nün ihalesi sonuçlandı. Devlet Planlama Teşkilâtı İstanbul Metro Proiesini Belediye'nin üstlenmesini önerdi. tstanbul llabfr »ervlst Jstanbufdakl utasım sorunu konusunda son hafta içinde yoÇun çaıı&malar baş latildı.. tklnci Boga? Köprü sü'nün Ihaîeye çıkartılabilmesi lçln etöfJ çaiışmalan rıızlandınlırKea yen1 Galata KöprOsO Ihalesinto sonuçlandısı öfrenilol Bu arada tstanbut Metrosu konusu da yentdfn gündeme (teldl ve DevıH Planlama Teşkilatı, projenln tstangorüşünü ortayn attı.. tklnci Bogazlçl KöprüsO' nün Ihaleye çiKartılabilmesi lçln gerekll şartnamenln hazirlanması «nacıyla sürdürülen etüd çaiışmalan son hatta ıçmtfe yoğunlufc kazandı.. Boğuz'm îstanbul yakasmda Rarnellhlsarı, H1 sartlstti ?e Bîntallroanı İle Anadolu rakasmda Kanlıca, Kavactk v^ Dolaybagı'n da yapılacak samulaştırma lçln bazı evıerin işaretlenmesine rtasiaadı. ÖzeUikle Hlsarüstü mabaUeslntn büyük blr DölıUüü numaralan dı.. KarayoJ'an 17 Bölge MÜdürlügü oünyeslnde yapı lan çalışmalar sırasında Hl sarüstü manai'eslndekl HaHmpaşa fcorusu yamaçların da iki <?onda,1 kuyusu açılarak zemlnîn durutnu beHrlendl. GereS kamulaştırma, gerekse köprü yapımm dan sonra arsa spekülasyo nuna olanafe vprllmemesi a macıyla KöprO (füzergahmm Klzll tutulmaya çalışıldıgı da öğrenildl Bu amaçla BaltaHmam ııdan Rumellhisan'na dek kıyıdan Aya? aga'ya kadar uzanan bölge de Isaretlem» yapılıyor. Edinllen bligtye göre, Bey lerbeyi Ortaköy arasında ki ilk köprüye oranla daha kısa ve 4ar oincafe ikinci köprü büytık Wr olasılıkla, Rumelihisarı Baltallmanı arası ile Kariı.ca Anadolu hisan arasıadafel blr yerden Boğaz geçişlni sağlayacak. Yenl köprünün tstanbul yakasındikl ayagı Maslak yolu İle Londra Asfaltr na. Anadolu ayagı da yenl çevre yolu üüaenlemesl ile yaptlmafcta ol«n t?mit oto banırfa bağlanacak, ve özel likle tstanbul'dan translt l geçisler çln «nıllanılacak.. Haber Merkezi Danı^ma Meclisi Tokat üyesi Şeraîettın Yarkın, «Anayasa tasansını genel olarak olumsuz bulduğunu» belırterek, «Aşın otoriteyi ülke yönetiminde tek kabul eden jranbş bir görüşün ifadesidir» dedi. Yarkın, «tşçl haklanvla ilgili hükümlerin tümüylp olıım SUZJ» olduğunu ve lokavtm Ana yasada yer almaması Rerektıgıni belirterek, «Denge sadece işveren kesimi lehine çevrilmis(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) TGS Genel Başkanı Güreli: Tasarıyı ciddiye almak olanaksız tstanbul Haber Servisi Türkiye Gazetecıler Sendikası (TGS) tarafmdan Danışma Mec lisi'nin 160 üyesine göndenlen mektupta, Anayasa taslağı hak kmdaki gdrüşler açıkland:. Mektupta, «genel anlamda öncelikle sunu bellrtmek gerekir kl, söz konusu tasarıyı gerek lçeriğinln aynntıları ve yasa tekniğl açısından gerek temel anlayışı yönünden üzerlnde g'6(Arkası Sa. 11., Sü. 2 de) ARtP HlKMET En önemli eseri bugiin Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan eski Türkooaeı hinası... Ekonomik "destek paketi,, bugün açıklaniyor # Yeni Galata Köprüsü Krediler ucuzlatılacak Durumu tartısılan bankalara Merkez Bankasının desteğinin sürmesi göriişü ağırlık kazandı. Bazı verçi oranlan düsürülüyor. ANKARA (Cumhurıyet Bü rosn) Maılve Bakanı Ad nan Başer tCafeoğlu'nui! ön gördüğü »eai «Konomlk ön)emlerden o*«iları belll oldu. Mallye Bakanlıgınca ytlrütülen çaîj;malarda kre dl mallyetlerloin düşürülmesl planlamyot. Bunun lçln de gıder v*rgilerlnln o ranlarında »ndtrlm vapılma sı tasarlanıyor. Adnan Başer Kataoğlu'nun Mallye Battani olmasın dan sonra etconcmik polltika da yapılmasını önerdiğl «destek paket» ıçln Mallye Bakanlıgı Dinyesinde çahs malar arauK.su Oevam ettl. Son günıerde Bakanlıkta yapılan »opl=mTılarda bankacılık slsteTnindeki deglşlklikler, fcredilerln gözden geçlrilmesl vf verprı «ranla rmda yenl du/«nlemeler ko nuları aeırlıs kazandı Mallye Bakannğmda dün de sürdürülea çalışmalarda «bankacılık sisteminde ihtisas bankacılıtının geliştirilmesi» üzerlnde duruldu. (ATkası Sa. 11., Sü. « da) tklnci Bogasrtçl KöprOsÜ lhaleslnin açıtabllmesl lçln çalışmalar yopunlaştırılırken yenl Gaıata Köprüsü lçln açılan Jhaıenlu de sonuçlandı*ı öârenildi. Karayolları 17 Rölge ıvrüdürlüğü'nce açılaıı lhaleye blrt yerli digerleri yerli ortakh yabancı flrmamnn katıldıgı belirleadl Yeni Galata Köprüsü yapımı ve Emin(Arkası 9. sayfada) <C İkinci Boğaz Köprüsü'nün yapılacağı kesin noktalar gizli tutuluyor. Bu nedenle geniş bir bölgede ölçüm çaiışmalan yapılıyor. Haritada köprünün geçmesi düşünülen bölge (taramalı) görülüyor. PROF. HAMZA E R 0 6 Lü: ANAYASA TASAR1 SI 12 ETLÜL ESPRlStNE UYGÜN Ut'SÜTOR. Dr. ERTIIĞRUL ÖZKÖK: TEMEL ÖZELLİĞl SEÇİLMİŞ tNSANLARA GÜVENStZLtK. I AV. HELVACI: ANATASA METNtNDEN ÇOK OLAĞANÜSTÜ HAL YASASINI ANDTRTYOR 12. Sayfada Devlet sanatcısı, mimar Koyunoğlu öldü Sanat Servisi Devlet sanatçısı, mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, önceki gıin Istanbul'da öldü 18B8 yılında îstanbul'da a». ğan Arif Hikmet KoyunoSlu dana çocuk yssta iken, (Arkası Sa. U., Sü. 1 de) dayların ardındaki Teşvik Belgesi ABD Temsilciler MeclisVnın Kıbns sorununa ilişkin haran Ankara'da kaygılat uyandırmış. tepkiyle karşılonmıştır. Bir süreden ben Ankara Washington tlişhilerinin çofe iyi nttelikte oldu dunu gözlemciler belirtiyorlardı. Şimdi bu illşkilerin us tune gölge döşurücö b'r olay sözkonusudur. Temsilciler Meclisi geçen hafta içinde 0 olumsuz oya kar&lik 405 ohımlu ovla blr karar alrruş. Kıbns'tan Türh askerlarinin çekilmesi yolunda Başkan Reagan'dan Ankara'ya çağnda bulunmasını (stemişti. Temsilciter Mec li8İ'nln karanndakl yorumn baküırsa Ada'da Türh askerlerinln bulunması NATO Sedat ERGİN içinde de sorunlar yaratmaktaydı. ANKARA, TUrk . ABD Uiş ABD Dışişleri Bakanlığı bu karara karşı bir tutum kllerıni uzun bir süre sare j) ambargo olayından sonra ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk kez (Artrasn Sa. 11., SB. 6 da> Kıbrıs konusunda aynı sertllk(Arkası Sa. U, Sfl. 1 de) ABD Dısisleri Bakanlığı, Temsilciler Meclisi'nin kararına katılmadıgın' bildirdi GÖZLEN UGUR MUMCU Anayasa Gümrüğü... Beyrut'ta 7. kez ateskes ilân edildi £ BBC radyosu, geceyarısı ateşkese karşm karşıhklı top ateşinin sürdüğünü bildirdi. Dış Haberler Servisi On El Barajni mülteci kamplart ceki gün Batı Beyrut'u kan ve ile Sabra gecekondu mahaîleateşe boğan İsrail birliklerı sal lerini bombaladı. Ogleden son» dırılarını dün de sürdürürken, ra saldınlar etkisini vitirirken, taraflar arasında dlln gece 7. gerıllalarla İsrail kuvvetlermin kez ateşkes ilan edildi. karşıhklı top ateşı bu sessiaBatı Beyrut'u önceki gün ye lıği bozdu. Yoğun bombardi' rinden oynatan İsrail saldırısı man sırasmda Sovyet Elçiliğıdün sabah erkenden başladı. ts ne top mermisi isabet etti. Sovrail savas gemileri kıyıdaki he yetler Birliği buna sert tepkidefleri döverken tsrail jetlerl gcisterdi, Resml TASS ajansı, da güneydeki Sattfla ve Burj (Arkası i). Saytad») Anayasa Komlsyonu Başkanı Prot Dr. Aldıkaçtı, kendl komlsyonunun üyelerince bile yadırganan, temel hak ve özgürlüklerin yltlrilmesl le ilgili 13. madde konusunda yaptığı açıklamada, bu maddenin Pederal Alman Anayasasından alındığını söylemektedir. LArkası Sa. 11. Su, rdel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog