Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 28 TEMMUZ 1982 Mançurya'dan Çukurova'ya Mehmet MEi=tCAIM 1<5ylenenlere. yazılanlara. anlatılanîara bakılırsa TUrk tarmnnda önemll bir yere oturmaya hazırlanıyor SOYA. Yalnız tarım mı? Hayır. Marifetlerıne bakıhrsa ya Samımızın önemli bir parçası olacağa benzer yakınlarda. Bvet, vakıniarda gittiğlniz süpermarkette «Soya eti Soya tavuğu Soya balıgı Soya peynirl» ile karşılaşTsamz hiç şaşmayın. Ya da sufnh kapınızın ziline Dasan sütçünün size günün blrlnde «efendim hayvan sütümii yoksa Soya sütü mü istersiniz» derse adamı sak:n terslemeyin ayıp olur. Çünkü Soya'dan süt de S olur. dondunna da Soni yünden tutuu muşambaya, duvar iıâğıdnıa, vernlğe, bis küviye Kadır herşey olur. Hatta SoyaMan böcek öldürücü tlaç da i'rettlmiş, çocuk maması öa... Nimetin böylesi ünyaJ.ı uzmanlar bu «marH'etli bitKi»nin halen billnen 2000 çeşldlnin bulunduğunu ve çe şltli sanayllercifc Işlenmesi sonucu Î50 sadar birbiıinden çok deglş'k madde elde edildiginı oelirtîyorlar Bilinen 14 tür yag bitkisinden birl Soya... Soya... Bildlğlmiz fasnlyenin bir türü. Hanl. b:zım bir tUrlü «nimetten» taymadıgımız fasulyentn vakm akrabala D rından. Zaten edı da Ustün de SOYA *'AStîLYESl Uzakdoğu d<r Çin'de, Man çurya'dd, Vıeuıum'da, Japonya'da, haita Hlndistan' da yaşayanlar tanrısal bir değer venrler Soyaya. Tanrı tarafmdan tkilerek insanlara armagan edildiğine inanılır. Bu ınançladır ki, Uzakdoğu tns.inları bu bitkiyi kutsal t>a>ar taparlar. Ekimini Jini törenlerle yapar, hasadıitda bayram eder, yerken çtlkrederler.. Çukurova'da yogun bir kampanya sürJürülüyor ikl yıldan neri Kongreler, konferanslar, seminerler dü^nleniyor, so kaklara, caddflere afişler, pankartlar .ısıli"or. broşür ler, el ılanlaLİ kitapçıklar dağıtılarak *ür> çiftçiler So ya ekmeye çağıılıyor. SOYANIN EKİLDİĞI TARLA, DİĞER ÜRÜNLERİN EKİMİNDE YÜZDE 20 ORANINDA VERİM ARTIŞI SAĞLIYOR. 4800 YILLIK BİR GEÇMİŞİ OLAN SOYANIN TÜRK TARIMINA GİRİŞİ 1. DÜNYA SAVAŞI YILLARINA RASTLIYOR. AMA ÇUKUROVA'DA 2 ÜRÜN OLARAK YAYGİNLASMAS! İSE, 1981 YIUNDA BAŞLADI. PROF. ATAKİŞİ: «SOYA ÜRETİMİNE KARSI CIKMAK YA DA KUSKU İLE BAKMAK YANLIŞ OLACAKTIR» DİYOR. mesi ile tamampn'yok oldu gu da saptanmıştır..» Iık nedpniyle et vîyemeyen kimselerin de ihtiyaçlannı karsılamak mümkün olmuştur..» Mançurya'dan Cukurova'ya Tİer kl. anayurdu Mançurya olan So ya 4800 yıldanberi Çin'de ezilmekte ve yenilmebredlr. Şimdllerde blle UzaKdoğu'nun baş yemeklerinde ı clan Soya So su, Natto. Kılt. Miso. Mono sodium, Gluc;i:nate, Soya Peyniri ve Teınpeh. Soya'dan yapılır ıia gıda maddelerinin A'nprika'da ve Avrupa ülkeıerinde de son yıllarda tükeiııni oldukça yaygınlaşmış . SOYA ÎÇİN SLOGAN Çukurova bölgesinde bu yı| yaygın eklmi yapılan soyayı üretlci kesimlne tanıtmak için çeşitl) slogranlar asıldı. Köylüler, ekim içln teşvik ediliyoı. Soyanın hasadma önümüzdekl grünJerde öaşlanacak. (Potoğrof: Semır YALÇIN) D yeni tanım.ıya . başladıgımız Soya"nuı TJrk tarımına girişi 1. Dıla/a Savaşı yılla rına rastlar. Çukurova'da ikinci ürün ol;<rak yaygın bir alana eüMşme İse 1981 'de başlandı. Uzmanlar, soyanın Türkiye'de t>ılim:wl olarak incelemeye alındığı tarihi 1978 olarak sösteriıer. len Türkiye'de yetiştirilebil mektedir. Soyanın da 2000 kadar türü saptannuş durunıdadır. Fakiiltenıizde ha len bunlardan 70 kadarını üretebilmekteyiz. Stratejik ürün olarak ka bul edilen soya, yararlan saymakla bitmeyen bir ürün. En büyük özelligi de toprağı bir sonrakf döneme daha güçlü olarak hazırlaması. Her yıl aynı tarlaya aynı bıtklyi ekmek toprağı fakirieştirlr. Çukurovamn i a iki ana ürunü var. l'aoıuk ve bugday.. Her yıl aynı ürünler okile ekile Çukurova top ra£jı yıprandı. özelliği bozuldu denilebilir. Soya, e da kuşku ile bakmak büyük yanlıs olacaktır..» Prof. Dr. Sabahattin ÖĞÜN (Ç.Ü. Ziraat Fakultesi Oğretim Üyesi) «Çînre TaTou, Japonca Daidsu olarak adlandırılan Soya Fasulyrsinin anavatanı Dofeu Asyadır. Dünyanın en eskl kültür bitkilerinden biri olan soya fasulyesi insan gıdası olarak oldukça zengin yağ ve pro teln içeriğine sahiptîr. Ay rıca yag üretimi sonucu Keri kalan soya küspesi hayvanlar İçin değerli hir kesif yem «uolliklerini ta Dr. Hasan FENERCİOĞLU (C.Ü. Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü) «Dünyada beslenme sorunları ile ilgilenen uluslar arası kuruluslar protein ek siküginden o!u«an sağlıkla ilgili prob'emlerin çözümünde özellîkle son yıllar da yogun bir grayret göstermektedirler. Bu kuruluslar hayvansHİ gıda mad delcri üretiminin kısıtlı oldugunun bilincinde olarak hayvansal ürünlerin yerine geçebilecek bitkisel iırün araıştırmasına baslami'.lar ve sonuçta bazı bitki proteinlerinin de hayvansal proteinlerle aynı değerde olduklarını helirtmislerdir. Proteince zengin bu bitki ler grubunda soya fasulyest en iist sırayı almaktadır. Dr. Müjgân ENGİNDr. Halis ARIOĞLU (Ç.Ü. Ziraat Fakultesi) «Soya bir baklagil bitKisi olduğu için ihtiyacı olan a7Otun büyük bir kısmını havadan saglar. Soya ihtiyacı olan azotu havadan sağlarken topragi da nodüllerle azotça zengmlestirir. Bu azot topraktakf orçanik madde miktarının çoğalmasına yardım pder. Organik madde toprakta biolik faktörlerin raaliyetini arttırır. Toprağın su tutma kapasitesini de yükseitir. Toprak üzerinde ba rındırabilecegî her türlii bitki için daha verimli bir duruma geçer. Bövlece soya kendisinden sonra ge Ipn bitkiye kimyasal, fiziksel ve biyolojik yönden da ha aktir daha zengin ve da ha canlı bir toprak bırakmış olur.» Mustafa EKMEKÇİ Ve... Iste soya enıleoilir kl. Soya ekimımn yaygınlaş maöi lıe llgili verı'en .ıgıaşın yükünü Ç. Ü Ziraat Fakultesi yüklenmış. HP e Fakıiltede birkaç gorevıı var kl kendllerini adamışlar bu işe. yorulmadan. 'î'rılmadan ba bire anlatıyorıar Soyamn faydalarını. Bölgedeki uygulamaları Teknik Ziraat Müdürlükleri yapıyor. Bir de dernek kuruldu Adana'da. «Soya'yı Yerleştirme. Ge liştirme ve Değerlendirme Derneği..» Derneğın kurucuları ara smda Ziraat Pakültesi öğ retim üyeleri, çiftçiler, sanayiciler var Dilersenız uzmanları din leyelim. Orilar anlatsın Soyayi. Soyanın faydalarını ve de marifetlerini. • Kediye Gem Vurma! Tura katılan turistler karadan biz denizden Antalya'ya geldık; yeni liman Antalya'nın uzağmda. Lımandan, kente minibusler var Antalya'da kız kardeşimi, enıştemi, yeğenımi. yeğenımin kızı Dıdem'l göreceğim. Kardeşimın evinde oturup *Anhara Notlannı yazmam gerek. Kendime öyle söz verdım •Ankara Notları» aksamayacak Anam iş arasında seviş, derdi Iş arasmda seviş olmaz anlamına. Ankara'nın günlük haberlerinden uzaktayım, ama halkın da arasındayım olaylan onlarla birlikte değerlendirmek, daha bir başka oluyor. Burnunun doğrusunu görebiliybr insan. Selahattin Tonguç'u aradım telefonla. Antalya'da bürosundaymış. Nerdesiniz. gelip sizl alayım. Gezelim konuşalım, biraz. Zamanım yok. Yanlız telefonla konuşabilecegim...!dedim.Sesini duydum ya, yeter Q... Huseyin Âkşit'Ie öyle olmadı Çatıdaki üzümleri gönnelisin Ekmekçi, dedi. Henuz koruk ama.. Hüseyin Akşit'in damda. evın çatısında üzüm yetiştirdiğini şubatta bir *Ankara Notlan»nda, yazmıştım... Peki beş dakika görürüm. Şımdl, 'Ankara Notlan»nı hazırlıyacağım, yazı bitince bulu^ahm .. Huseyin Akşit Ankara'dan ayrılırken aldıgım bir mektupta Antalya'ya çağınyor. •Efemefeçt. hava sıcak mıcak ama Antalya'da deniz güzel. Rakılar da tadlandı mı ne son zamanlarda? Sözün feısosı gel Antalya'ya...' diyordu. Emekli öğretmen Hüseyin Akşit. Denizli yöresinde söylenen «oyran geven» deyiraiyle. Tosya yöresinde yaygın bir Atasözünu anıyor. Atasözü şöyle: •Sürü geri dönünce uyuz it önde gider!» Hüseyin Akşit, Modası geçmeyecek bir Atasözü* diyor. «Ayran geven» deyiminin açıhlaması da şöyle: Kulaktan dolma bir bilgiyi, önemli, ya da önemsiz olduğuna bakmadan, yerll yersiz, zamanlı. zamansiz söyleyen kişilere *ayran geven* derlermlş: Yüze karşı söylenmezmiş. Bilindigi gibi ayran gevilmez, çiğnenmez, içilir. Çignenirse üste başa dökülür, saçılır, kişiyi rezil eder. Abuk sabuk konuşanlara. bir dediği bir dedigini tutmayanlara •ayran geven* denmez de ne denir? Halk tutmadıgma damgasını vurur: Bırak şu ayran gevenl! der. Hüseyin Akşit arabasıyla geldi. Yeğenimin evlnden aldu 'Ankara Natları»m Hürriyet'ten teleksle geçtikten sonra, Akşit'in üzümlerini görmeye gidecegiz. Yazıyı Erdoğan Kahya'ya bırakıp. dogru eve. Çatınm tumü asmalarla kaph. Kocaman salkunlar imrendiriyor. Henüz korukı Olsun! dedi Akşit, bak, üzüm salkımlan tepeden olgunlaşır. Ucu koruktur! Olgun yerlerinden çingiller kesti makasıyla. Tabağa koydu: Haydi şimdi aşagıya inelim!. Yarı koruk üzümlerden tattık Kahve içtik. Günün olaylannı konuştuk. Gemiyle döndügümüzde, tura katılanlarla konuştuk yemekte. Turistler, geziden hoşnuttular. Perge'yi, Aspendos'u, Side'yl, Manavgat'ı, Düden'i dolaşmışlar, hayran kalmışlardı. Yemekte. Isviçre'de oturan, îstanbullu Enrico ile konuşuyoruz. Türkiye'ye gezmeye gelmişler. Annesi ltalyanmış. tlk kez bu kıyılan dolaşıyormuş. Çok sevdik Enrico'yu da bayan Elke'yi de. Elke, çatalı hep «ol eliyle kullanıyor. Öyle yetişmiş. Enrico öyle degil. bazı bazı çatah sağ eline ahveriyor! Gemide. Almanya'dan yurda gezmeye gelmiş bir işçi ailesi var. Ana. baba. bir de kızlan. Ogul getirilmemiş. 1960'h yıllarda gitmişler Almanya'ya. Güçlükler içinde yaşamışlar. Bir küçük odaya. kaç aile sıgmışlar? Sonra sonra, işleri düzelmiş, ayrı eve taşınmışlar. Şimdi durumlan iyiymiş. Oğlan Alman okulunda okumuş Turkçesi biraz zayıfmış. Almanya'da, devletin gonderdiği öğretmenlerden Türkçe derslert alıyormuş. Kadın: Oğlumu Deniz Lisesi sınavlanna sokmak lstiyorum memleketimizde okusun! diyor. Bir Alman kızına kapılıp. evlenip kalmasını istemiyor. Almanların yabancıları bu arada Türkleri dışlamalanna üzülüyorlarmış. Kendilerine göre, bir sorun yokmuş. Turkler dışanl diye bağınp çağırdıklannda karşı koyarlarmış: Biz de Türküz Siz başkasmız, derlermiş Almanlar. Soîümüz slze değil. Yine de üzülürlermiş... Türkiye'ye geri dönmek lstiyorlarnuş. Ancak, asıl sorunun o zaman baş göstereceğini de düşünüyorlarmış, şöyle diyor kadm: Çocuklar nasıl uyum sağhyacaklar? Sorun bu... Gece yarısı Antalya'dan demirl aldı •Akdenlz» gemisı. Fethıye'ye doğru yol alıyoruz. Kamara sıcak, uyunmuyor. Usumda gunlük olaylar. Bir halk sozü geliveriyor usuma: Kediye gem vurma, kendini at sanırl Nasıl da düşündürücü sözler bulup söylemişler... D Binlerce VJI'K Çln belpelerinde Soyan.n kutsal bir bltki olduğu. tırçok hastalıklara >vi ge^î^ri yazılıdır. AvruoalıHrm Soya ile tanışması 17 yu*yılın ortalarında olur. Japonva'dı bulunmuş olan Alman Bo;an1kçi E Ka empfer bu giz^mli bitkiyt Avrupaya sokroayı başarır. Anayurdu Uzakdoğu olmasına karsitı dünyada So ya en çok ABD'de üretilmektedîr. FAO'nun 1980 kaynaklarına göre, soya Ure timinde 49,45 Tiilyon tonla ABD ılk sırayı alırken, 15, 15 milyon rcnla Brezllya ikinci, Çin I'aik Gumhuriyeti de lff.bî TtıilydhJ tonla üçüncü sıratia oulunmaktadır. Soya'nın anayurdu olma sına karşm Çîn'in üretlmde üçüncü Pirada yer alma sı ne kadar ılglnç ise ancak 12 yıllık bir soya üretimi geçmişl olan Brezllya'nın ikinci sırayı ıçgâl etmesi o kadar şaşırtıcaır. Belgelerdesl yaşı 11e 4P00 yıllık bir geçtnışi olmasına karşın gerçek ceğeri ile an cak 1900'lü ylîarda ve yeni Çukurova'da soyanın yaygınScıstgnlmasını Âdana Ziraat Fakultesi üstlenmis kildiği tarlanın yüzde 20 oranında verim güciinü art tırır. Dünyada çok sayıda ttlkede yetiştirilerek yaglı to hum üretinıinde ilk sırada yer alan, endiislride çok çeşitli yönde deferlendirllen soyanın ikinci ürün olarak ekilmesi için Akdeniz sahili, Çukurova ve Ege bölgesinin bir bölünıü uy gun yörelerdir. Ekimi kolay ve masrafsız üretici için çok kârlı, sanayl için yararlı olan soya ekimi ülkemUi ber yıl milyonlarca lirahk döviz kay bından da kurtararaktır.. Henüz Türsive'de endüstrisi kurulmamış diye soyu üretimine karşı çıkmak ya Prof. Dr. İbrahim ATAKİŞİ (Ç.Ü. Ziraat Fakultesi Tarla Bitkileri Kürsü Başkanı) «Dünyada nifvcut 14 tür yağ bitkisi içinde önemli bir yeri var Soyanın. Bu 14 tür yağ bitkisinden 12'si ha Soya fasulyesi tohumn şımaktadır. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, so proteince zengin olarak ta balıktan yanm doğrudan, yani çiğ nımlanan et ve iki kat daha fazla yiiksek olar?k taylara verilmesi ha iînde zprarlı olduğunu or kaliteli protein ihtiva eder. Soya proteini tobum taya çıkarmıştır. 1900'lii yıl lardan bu yana soya üze daki yağın almmasından rinde çok yönlü bilimsel in sonra cerj. .^alaBuiaUıneden e l d e e d i l i r . ' y. <;•: . y . V celemoier yapılmaktadır. 1944 yıhnda soyada sin Soya fasulyesi proteinin dirim bozukluğuna yol açan bazı işlemler sonucu et do zehirli bazı maddelerin var kusu özelliğini kazanması lıgrı saptanmışken, sürdürü soya proteininden delen araştırmalar sonucu ğişik hayvansal etlerin ya 1960'larda da işlenmemiş pılmasmı mümkün kılmışham soyanın tavuklarda tır. Amerika'da son 5 yıl 1pankreas bozukluklarına çindp ctsiz et. balıksız ba yol açtığı belirlendi. Çeşlt Iık. tavuksuz tavuk kon li hayvanlarda ciddi fizyo serveleri gıda satış magaza lo.iik bozukluklara neden larının vitrinlerini siisleolan zehirli maddelerin, so meye başlamış ve böylelikyanın usulüne uygnn pişiril le dinsel inanç veya hasta Uîmanlarm karlılığım, lyiliğinl, yararlannı anlata anlata bitiremediklerl soya içln bir de Çukurovalı bir aşıkı dinleyelim. Kadirli' ye bağlı Mehtnetli köyünden Aşık lîalil Karabulut bakmız ne diyor: Devlet baba bize çok önerfyor, Ekelün çiftçiler, soya ekelün. Hem kredi, hem tohumluk veriyor, Ekelim çiftçiler, soya ekellm.. YARIN: BİR GARİP UYGULAMA Dekorasyon işleri Ilanı Kadıköy satış mağazası dekorasyon tesisat ve tadilat işlerinin ihalesi kapalı zarf usulüyle 9 agustos 1982 pazartesi günü saat 15.00'de müessesemiz merkezinde yapılacaktır. Adı geçen işin keşif bedeli 3.250.000. TL olup. geçici teminatı 97.500. TL'dir. İhaleye girecek firmalar, ihale dosyalannı mesal saatleri içinde Müessesemiz İnşaat Emlak Müdürlüğü'nde inceleyebilirler. İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar daha önce bu tür işleri yaptıklarına dair bir belgeyi ibraz etmek mecburiyetindedirler. Kapalı tekliflerin en geç 9 ağustos 1982 pazartesi saat 14.30'a kadar müessese merkezimize verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Müessesemiz 2490 sayılı kanuna bağlı olmayıp, lhaleyi yapıp yapmamakta veya işi diledigi firmaya vermekte serbesttir. SÜMERBANK ALIM ve SAT1M MÜESSESESt BAHÇEKAPI SUMERHAN ISTANBUL AGRUBU 1001 9g«o*/lOa0n h«r euma kMİn hıırah* FOR RENT One living room, three bedrooms (ıf wanted furnished) apt. at Çankaya Ahmet Mithat Efendi Sokak No: 22/2 Call 27 80 46 after 4 tb of August. BANKERLER BANKERLER" HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERi TAHViLLER TAHViLLER • EGE BtBACILIK • EGE GÜBRE • NÜH ÇÎMENTO MEBAN TATINLARI PARA DERGlSt Türklye'nln en önde gelen finans dergîsi, Her ttirltl yatınm kararlarıruzda size yardımcı olabilmek MEBAN'ın en önemli amacıdır. • TAHVİL VE HİSSE SENEDt, ALIMSATTM ÎLE HİZMETİNtZDEYtZ, Sermaye ve para piyasalan bankacılık ve bankerlik sek tcrleri ve TUrk ekonomlslnin genel gidişatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bllgiler verir. Memleketimizin başhca yöneticilerinin görüs ve önerilerinı her sayısuıda sizlere sunar. Ayda bir kez yayınlanır. Piyatı 200 TL. Yıllık abone ücretl 2400 TL. «Para» abonelerme aynea Meban Sermayesi Piyasası Bültenl ücretslz gfinderilmektedir. • HİSSE SENEDt NEDtR? Flyaü 25 TL. • TAHVİL NEDtR? Piyatı 25 TL. SATILAN HİSSE SENETLEKİ • KOROMA TARIM • RABAK • ÇELÎK HALAT • TEZSA • İŞKUR • METAŞ • LASSA UUIMARİS MARUOTEL MEBAN •MENKÜt .•; .OEĞERLER BANKERLlKve FINANSMAN A.Ş. tmmpmn^on 21.900.TL. BOOMUM T.M.T OTEL 19.900.TL MARMARIS SuhanSaraıj 19.900.TL. hiye SEKETUR OTEL 18.900TL. BULVARI35/5 BEŞİKTA! (Basın: 19079) 5323 611074618226 tt. 26105 irtlbat Abentur 376107 İLAN ESKİŞEHİR ASLİTE 1. HUKUK HAKlMLİfit'NDEN 1981/368 Esas, 1983/405 Karar. Eskişehir Payriye köyü kütük 5, cllt 197/01, sahlfe 5'de nüfusa kayıth Şakir ve Saliha oglu 1305 doğumlu BAŞÎT GENÇ'in GAİPLÎÖtNE 22.6.1982 tarlhinde karar verilmlştir. îlan olunur. (Basın: 7997) 5313 451250 (5hat) ":... : t LAN BEYOĞLU 1. ASLtYE HUKUK HAKİMltĞİNDEN Tanısı kolay tedavisi kesin çağdışı bir hastalığı yoketmeyi amaçlıyonız. Şehreminl Ziraat Bankası H. No: 4205 Ist. Lepra Hast.: 72 61 22 Dispanser: 23 09 58 BİZE YARDIM EDER MİSİNİZ? Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden Kurumumuzca 1982 1983 döneminde ithal edilecek gübre • kükürt göztaşı potasa ve benzeri klmyevi maddelerin çeşitli gözetim işlemleri yaptırılacaktır. Son teklif verme müddeti 11 agustos 1982 çarşamba günü saat 12.30, olup bu işe ait şartname Genel Müdurlüğumüz ile Istanbul Bölge Müdurlügü'nden temin olunabilir. İlgililere duyurulur. (Basın: 19218) 5314 DavaİL SEVASTİ MASTARAKt: Dolapdere Istifçi Sokak No: 28 Istanbul'da iken halen ikametgahı meçhul, Davacı tstanbul Vakıflar Başmüdürlügü. tarafmdan aleyhinize açüan men'i müdahale davası sebebiyle: tum aramalara rağmen adresiniz meçhul bulunduğundan gıyap karannın ilanen yapılmasına karar verilmlştir. Duruşmarnn' bırakıldıgı 4.11.1982 günü saat: 10 45'de 981/1044 esas sayılı davanın duruşmasında hazır bulunmanız veya bir vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz, gelmediginiz veya bir vekil göndermediğinlz takdirde duruşmamn gıyabınızda yapılacagı hususu gıyap karan yerine geçmek uzere ilan olunur. 19.7.1982 (Basın: 8011) 5312 981/1044 Kayıtlı Sermayesı: 5UO.000.000 TL. Ödenmis Sermayesi: 300.000.000 TL. Merkez: tstiklâl Cad. Odakule î ş Merkezl No: 286/A Tel.: 51 12 50 51 52 53 . 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvll, hisse senetlerl ve mevduat sertifıkalan alım ve satımına ilişkın tüm ışlemlertnizde Meban uzman kadrosu ile hizmetimzdedir. ARANAN HtSSB SENETLERİ: • ANADOLU CAM • ALPA • BAĞFAŞ • BATI ANADOLU ÇİMENTO • ÇÎMENTA3 • KORDSA • ÇUKUROVA ELEKTRtK • OLMUK • SARKUYSAN • ÜNtROYAL • GOOD YEAR • AKSA ADAM YAYINLARI VEDAT GÜNYOC KULAK BOĞAZ BURUl) HASTALIKLARI MÜTEHASSISI Op. Dr. EKREM GENÇ Yukseı Cad. Karanfil Sok 12/12 ANKARA Teb 17 38 55 DALDAN OALA (DENEMELER) EDERİ: 475 LİRA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog