Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

28 TEMMUZ 1982 Cumhuriyet 7 ANAYASA TASARISININ kıyaslamalı TAM METNİ 8C) StLAHLI KUVVET KÜLLANILMASINA İZÎN VERME MADDE 66 Mllletlerarası hukukun meş, rn saydığı lıallerde savaş hali ilanma ve Tttrkiye'nln taraf olduğu milletlerarası andlaşma lann veya milletlerarası nezaket kuraUannın gerektirdiğl haller dışmda, Türk silabb kuvvetierlnin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı sllahlı kuvvetlerln Türkiye'de bulunmasına Izin verme yetkist TBMM'nindlr. Bu izin içta meclisler birllkte toplanarak karar verlrler. 1961 luk ve gizli oyla aralanndan bir başkan ve bir baskan vekili seçerler. Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasmdan ad çekme ile ikişer yedek üye aynlır. Yüksek Seçim Kurulu, başkanı ve başkan vekili ad çekmeye girmezler. VI. SEÇÎMLERİN GENEL YÖNETİM VE DENETİMİ MADDE 73 Seçimler yargı organlannın • genel yönetim ve denetimi altında yapıhr. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzluklan, şikâyet ve itirazlan inceleme ve kesln karara baglama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklannı kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur . Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullannın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Yüksek Seçim Kurulu, 7 asll ve 4 yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullannca kendi üyeleri arasmdan üye tam sayılannın salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralanndan bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkan vekili ad çekmeye girmezler. 1961 , 1982 III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNtN SEÇİM DÖNEMt MADDE 89 Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimîeri beş yılda bir yapılır. Meclis, bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Süresi biten milletvekill yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yenl meclisin toplanmasına kadar sürer. 1961 c) MİLLET MECLİSİNÎN SEÇİM DÖNEMİ MADDE 69 Millet meclisf seçimleri dört yılda bir yapılır. Meclis bu süre dolmadan seçlmin yenilenmesine karar verebilir. Süresl biten milletveklU yeniden seçilebilir. Yenilenmesine karar verilen mecilsin yetkilerl, yeni meclisin seçilmesine kadar sürer. IV. CUMHURİYET SENATOSU a) KURULUŞ MADDE 70 Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen 150 üye ile Cumhurbaşkanınca seçilen 15 flyeden kuruludur. 13 aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı kanunun altında adlan bulunan Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Oyeleri ile eski Cumhurbaşkanlan yaş kaydı gözetilmeksizin Cumhuriyet Senatosunun tabii üyesidirler. Tabii üyeler, Cumhuriyet Senatosunun diğer üyelerinin tabii olduklan hükümlere tabidirler. Ancak, haklannda bu Anayasanın 73. maddesinin 1 ve 2. fıkralan ve 10 .geçici maddesinin 1. fıkrası hükümleri uygrulanmaz. Tabii üye olarak Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir siyasi partiye girenlerin tabii üyelik sıfatı partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi tarihinde sona erer. b) CUMHURİYET SENATOSUNA ÜYE SEÇME HAKK1 MADDE 71 Millet Meclisi seçimlerinde »eçmen olan her Türk, Cumhurlyet Senatosu se çimlerinde de ayni şartiarda oy kullanır. c) CUMHURİYET SENATOSU ÜYELİĞİNE SEÇİLME YETERLİĞI MADDE 72 Kırk yaşını doldurmua ve yfiksek öğrenim yapmış bulunan ve milletveki11 seçilmeye engel bir durumu olmayan her Türk Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir.. Cumhurbaşkanınca seçüecek üyeler çe#t11 alanlarda seçkin hizmetleriyle tanmmış ve kırk yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlardan en az onu bağımsızlar arasından seçilir. d) CUMHURİYET SENATOSU ÜYELİĞİNİN SÜRESl MADDE 73 (1970 değişik sekll) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı yıla rastlayan yenileme seçimleri. Millet Meclisi genel seçimleriyle birükte ve rastlamayanları ise genel seçimlerden sonra gelen ikinci yılda, genel seçimler için kanunun belfrttigi ayda yapılır. 74. maddeye göre seçimlerin geriye bırakılması yahut 69. veya 108. maddeye göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hallerinde, Cumhuriyet Senatosunun yenileme seçimleri, de Millet Meclisi seçimleriyle birlikte yapılmak üzere geriye bırakılmış veya öne ahnrnış olur. Bundan sonraki Cumhurlyet Senatosu yenileme seçimler] 3. fıkra hükümlerine göre yapılır. Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyeliklerde boşalma olursa, Cumhurbaskanı bir ay içinde yeni üyeleri seçer. Boşalan bir üyelige seçilen klmse, yerine •eçüdigi üyenin süresinl tamamlar. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ikinci basamak üniversite yerleştirme sınavlan yanıt kagıtlarının değerlendirilmesi işlemlerine devam ediliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, değerlendirme iş lemlerinin sürdüğünü belirte rek, smav sonuçlannın önumüzdeki hafta içerisinde belli olacağını açıkladı. ikinci basamak sınavına katılan 200 bin dolaymdakı adaydan 73 bini merkezi yer leştirme sistemiyle, 47 b'nı de ön kayıt sistemiyle, toplam 120 bini, bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilecek. Üniversite sınavı sonucları • gelecek hafta belli oluyor Nisan bir,, emperyalizmi YNl uiusun bireylerini banndırdıkları için Fe deral Alman ve Demokratik Alman Cumhuriyetleri birbirinin dün yada neler yaptığıyla ya kından ilgilenir. Ancak Demokratik Almanya'nın •HorizonU adlı dış politika dergisi «Botı Alman emperyalistleri* tarafından fena halde faka bas tırıldı. Federal Almanya' da yayınlanan Frankfurter Allgemeine gazetesi nisan bir dolayısıyla ver diği bir «sofea haber* A de 'eski Dışişleri müsteşarlarından sayın Dr. Ed mund Draecfeer»in Antarktika'nın buzlarla kap lı bir bölgesine Federal Alman bayragı diktiğini ve bu topraklar üzerinde hak iddia ettiğini yazıyordu. Hayal ürünü olan bu Dr. Draecker hak kındaki haber raizah amacıyla kaleme alınmıştı. Ancak aradan üçbuçuk ay geçtiktcn sonra Demokratik Almanların 'HorizonU dergisi bu habere dayanarak 'Federal Almanya'nın Antark Ticaret Bakanlıgı rnüstesarı m 1982 VI. ÜYELİKLE ÎLGİLÎ HÜKÜMLER A. MİLLETİN TEMSÎLİ MADDE 92 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçlldikleri bölgeyl veya kendilerlni seçenleri değil. bütün milletl temsil ederler. B) MECLÎSLERE AİT MÜŞTEREK HÜKÜMLER I. TBMM ÜYELtĞtrLE tLGİLÎ HÜKÜMLER A) MİLLETİN TEMStLt MADDE 76 TBMM üyeleri, seçildiklerl bölgeyi veya kendilerlni seçenleri değll, bütün milleti temsil ederler. B. ANDÎÇME MADDE 93 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, görevlerine başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler: «Devletin varlığı ve bağımsızlığım, vatanm ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenllğinl koruyacağıma toplumun huzuru, millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, hukukun üstünlüğünü sağlayacak demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağh kalacağıma namusum ve şereflm Uzerine andiçerim.» 1961 1982 1961 «M > B) ANDİÇME MADDE 77 TBMM üyeleri, görevlerine J'ffT başlarken şöyle andiçerler: '«Devletin bağımsizlığmı, vatanın ve milletin bütünlüğtinU koruyacagıma, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve lalk cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkm mutluluğu için çalışacağıma namusum ficerlne söz veririm..» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ticaret Bakanlıgı Müsteşan Dr. İsmail Heral görevınden alındı. Resmi Gazete'de dün yayın lanan atama kararlanna fcore Ticaret Bakanlıgı Müsteşarlığı görevınden alınan ismail Heral Bakanhk Muşavirliği görevıne getirildı Ticaret Bakanlıgı Teknık Kurulu Başkanlığma ise eski Bakanhk Müşaviri Kazım Paksoy atandı. Brüksel Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlıgı Yüksek Müşaviri Faik Melek getirilirken, Karakas Büyükelçisi Şadi Akarcıoğlu merkşze almdı. Hartum Büyükelçisi Aydm Yeğen'in Karakas Bü yükelçiliğine, Dışişleri Bakan hgı Daire Başkanı Halil Ka yapmar'ın Hartum Büyükelçiliğine atanması kararlaştınldı. görevden alındı Serserilikten avans alarak kurtuldu... ÎLÎNDÎGI gibl «Aldıkaçtı Anayasa»sında 18/d maddesinde «serserUlerln özgürlüklerinin kısıtlanabileceği daha açıkcası tutuklanması öngörülüyor. Anayasa gibi temel hukuk metinlerinde hemen hiç görülmeyen bu maddenin bu taslakta yer almıj olması duyanlar, bu maddeyi tebesstlmle karşüarken, ilginç şakalara da rastlanıyor. Blr Ceza Hukuku Profesörü Türk Ceza Yasasında, Osmanlı döneminden kalma serserllere lllşkin bir yasa bulunduğunu, tasarıya buradan «atıf» yapılmış olabileceğini söyledi. Ceza hukukçu&u «Bu eski ama hâlâ yürürlükten kalkmamış yasaya göre cebinde 10 paradan az olanın tutuklanması öngörülüyor» dedl.. Hukuk profesörü bunlan anlatırken, Ankara bürosundan bir gazeteci arkadaşımız atıldı: «Vallahi ucuz kurtarmışım.. Eğer bn gttn gazeteden avans almasaydım eve de zor giderdim. Sabahleyin beş parasız çıktım evden.. Bbrisi sorsa, yallah lçerideydim.» B Anayasa Komisyonu i ^. ««görekçe» bölümünü bu hafta değerlendirecek # ANAYASA KOMÎSYONU ÜYESÎ ALPASLAN, «GEREKÇENIN HAZIR OLDUCUNU, ANCAK BAZI DUZELTMELER YAPMAK DURUMUNDA BULUNDUKLARINI» SÖYLEDİ. ANKARA, (THA) Anayasa Komisyonu, «Gerekçea bölumunün son bir değerlendırmesı ve redaksiyonunu yapmak Ü2ore bu hafta içerisinde yeniden toplanacak, bu arada tatillerini Istanbul'da geçirmek te olan Anayasa Komisyonu Baş kanı Prof. Orhan Aldıkaçtı ile Komisyon Sozcüsü Şener Akyol'un da toplantıya katılmak uzere en geç yarm Ankara'ya dönmeleri bekleniyor. Anayasa Komisyonu Üyesl Tevfik Fikret Alpaslan, Anayasa Tasarısı'mn «Gerekçe» bölUmünün genel hatları ile belli olduğunu belirterek, ancak Anayasa Tasansı'run maddeloTinde son anda yapılan değişik lik nedeniyle gerekçede bazı düzeltmeler yapmak gerektiğinı söyledi. Alpaslan, THA'ya yaptığı açıklamada, muhalefet şerhlerinin de hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu: «Bu hafta içerisinde en geç perşembe günü (yann) komisyonun biraraya gelerek, gerekçe bölümiinde bazı düzeltmeler yapması gerekiyor. Gerekçe bölümü, yazümış durumdadır. Ama Anayasa Tasansı metninde son anda yapüan bazı değlşlklikler de dikkate alınarak gerekçe bölttmünde düzeltmeler yapmak durunıundayız. Bu nedenle bu hafta içerisinde Anayasa Komisyonu top Ianacak. Çabşmalanmızın uzayacağuu zannetmiyorum. Bir günde bitireblliriz. En geç, Genel Kurul'un toplanacağı 2 Ağustos pazartesi günü «Gerekçe» ve muhalefet şerhlerl basümıs ve üyelere dağıtdnuş olacaktrrj» tilıa hıtasmın yuzlerce, hatta binlerce metre altındaki zengin doğal kay nahlardan yararlanmada emperyalıst bir tekel oluşturmah istediğini* yazdı. Frankfurter Allgemeine gazetesi ise Demokratik Almanların kendilerinin hayal ürünlerine bile bu kadar önem verdiğine sevinerek bir cevap yazdi: »Eski Dışişleri müsteşarlanndan sayın Dr. Ed mund F. Dmecker'in çofe sayıda dostu ve hayranı, bu şahsiyetin Demokratih Almanya'da da saygı uyandırdığını görmehten mutludurlar. Bu olay bir hez daha, aradaki diken li tellere ve duvara rağmen, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin keshin gözlerinden Batıda dolafan hiçbir şeytamn feacomadığmı hamtlamıştır.' *Süddeut8Che Zeitung* ise mdiplomat Draecher Doğu Almanlan yamlttı» başlığını atarken, 'Franh furter Rundschau» olayı aynntılanyla işledi. Meger Dr. Droecfe«r*in hlkâ yesi eskiymiş. 1837 yılm da Roma'da görevli küçük bir grup diplomat işten kaytaracaklan zaman 'Draecker'lerde görüşelim» dermiş. Daha sonra Alman diplomatlan sıkıcı yabancı konuklardan kurtulmak icln «MoKy» Bakanhğından sayın Draecker'le randevum var' demeye başlamış. Herr Draecher İMnci Dünya Savaşmda 'çavufluğa* terfi etmiş. Federal Almanya kurulunca da Dışişlerine trans fer olmuş. Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısmda Federal Alman hükümetinin resmi sözcüsü de lafın bu konuya gelmesi üzerine »resmi açıklamasını* yaptı. Hukümet sözcüsü Boelling'in açıklaması şu. *YanıL mıyorsunuz. Bay Droecker Doğu Almanya'ya bir ziyaret yapacah gibi görünüyor.» Görünüşe bakıhrsa Batı ve Doğu Almanya araamdaki bir zamanların soğuk savaşı *kahkaha savoşına» dönüşmüş. Şu anda Batı Almanlar bu gaftan dolayı kahkahadan kınhyor, bakalım Do ğu Almanlar misilleme yapacak mı? C. ÜYELİKLE BAĞDAŞMAYAN ÎŞLER MADDE 94 Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı ku ruluşlarda, devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğ rudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbUs ve ortaklılarda özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergl muaflyetl olan vakıfların yönetim kurullarmda ve başka işlerinde görev alamazlar, bunların herhangt bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler, taraf olduk ları anlasmazlıklarda leh ve aleyhte vekâlet alamazlar, ha kemlik yapamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organı nın teklif, lnha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir lşle görevlendlrilemezler, bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak Uzere Bakanlar Kurulun ca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin karanna bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğl İle bağdaşmayan diğer görev ve lsler kanunla gösterillr. C) ÜYELtKLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER MADDE 78 İki meclis üyeliğl blr fcişide birleşemez. TBMM üyeleri, Devlet ve diğer kamu ttttel kişilerinde ve buna bağlı kuruluşlarda, Dev letin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya dolayısıyla katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, kamu yararına çalışan derneklerden özel gellr kaynakları ve özel lnı kânlan kanunla sağlanmış olanlarm yönetim kurullannda ve başka işlerinde görev alamaz lar ve bunlann herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolayıslyle kabul edemezler. TBMM üyeleri, yürütme organuun teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir Işle görevlendirllemezler. Blr Üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak Uzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul edebilmesL kendi meclisinin karanaa bağlıdır. TBMM üyeliğl İle bağdaşamayan diğer gö rev ve işler kanunla gösterillr. 1982 9 0 puanı tutturamayanlar D EVLET Tiyatrosu, Devlet opera ve balesi sanatçılannm, yıllardır özlemle bekledikleri ve parasal sorunlarma çözüm getirecek yasa sonunda çılrtı. «Böylellkle devletin sanatçıları ohh dediler» mi diyeceksıniz? Hayır. Yasa çıkmasma çıktı. Ama bu kezde sanatçuann karşısma Ctıneyt Gökçer engell çıktı. Eleştirilero göre Ciineyt Gökçer yardımlanyla birlikte, sanatçılann listesıni önüne almış ve kenciilerinca belli olan kıstaslarla bazı sanatçılara en yüksek puan olan 9O'ı verdirtmiş, 90 puana yükseltilmesine kesin gözüyle bakılanlara da daha dUşuk puanlarda yer vermiş. «Kendllerince bllinen kıstasat» neler? Onu bilmlyoruz. 90 puanı tutturamayanlann söyledlkleri bir neden var: Herkes Genel MUdur Gökçer*e cok yakın olamaı kl. Yine kârlılar ürkiye Ticaret,Sa nayi, Deniz Ticaret Odalan v 9 Ticaret Borsalan Birllğl «1982 tktisadi Rapor'un Ingilizcesini yayınladı. Bu raporun yayuılandığı blr basın bülteni ile açıkladı. Bültende şöyle deniyor: *Raporda belirlenen gö rüşlerin toplumumuzun genel çıkarlarına ve hür teşebbüs topluluğunun yararına hizmet edeceği inancmı taşımakta DEMLtKSelçuk Demirel T 1961 1982 IV. TURKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSl » SEÇÎMLERÎNÎN GERİYE BIRAKILMASI VE ARA SEÇİMLERİ MADDE 00 Törkiye Büyük Millet Meclisi, savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü haller sebebiyle, yeni seçimlerin yapılmasına Imkan görülmezse, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Cumhurbaşkanı da aynı sebeplerle seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden isteyebllir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim. her seçim döneminde kural olarak bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez, Ancak. boşalan üyelikierin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşinl bulduğu hallerde. ara seçimlerin üç ay İçinde yapılmasına karar vorilir. Genel seçimlere bir yıl kala. herhangi bir sebeple. ara seçlml yapılamaz. Cumhurbaşkanhğı seçimine bir yıl kala, CumhurbagVn.ni seçünlerin ertelenmesini isteyemez. 'Toplumun genel çıkaru yanmda «hür teşebbüs yanlılan» yine kârhlar bu iste. 1961 V. TBMM SEÇİMLERİNİN GERİYE BIRAKILMASI VE ARA SEÇİMLERÎ MADDE 74 Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, seçimler kanunla bir yıl geriye bırakılabilir. Meclislerin ara seçimleri her İki yılda bir CumKuriyet Senatosu seçimiyle birlikte yapılır. Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala ara seçimi yapılmaz. 1982 'Kıyamet Günü,, yakın MERÎKA Bîrleşlk Devletleri'nin Phoenir kentindeki bir özel t«levizyon istasyonu istemeden bütün ülkenin 11gisini çeken bir program yayınladı. 17.00 haberlerinden az önce TV istas yonunu basan 28 yaşında ki Jos Gwin, yayın asistanı Luis Villa'yı rehin alarak 5 saat boyunca pa zarlık yaptı. Sonunda istegi kabul edilen Joe Gwin, el yazısıyla yazılmış 12 sayfalık blr bildiriyl ekranlardan okuduk tan sonra polis tarafmdan tutuklandı. Joe Gwin in naklen yayınlanan me sa]ı tam 20 dakika sürdü ve bildiride izleyiciler kıyamet gunünün yakın olduğu» konusunda uyanldı. 1982 V. SEÇİMLERtN GENEL YÖNETÎM VE DENETÎMÎ MADDE 91 Yargı organlannm genel yönetimi ve denetimi altında yapılması gereken, seçimlerin, başlamasmdan bıtımine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlügü ile ılgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzluklan şıkâyet ve itirazlan tnceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tutanaklannı kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Secını Kurulu'nun ve diğer seçim kuruUannın görev ve yetkiieri kanunla düzenlenir. Yüksek Seçim Kurulu vedi asil ve dört yedek üyeden oluşur Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullannca kendi iiveleri arasmdan üye tam sayılannm salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğun D. TASAMA DOKUNULMAZLIĞI MADDE 95 Türkiye Büyük Millet Meclist üyeleri. Meclis çalışmalanndakl oy ve sözlerinden, meclise 1leri sürdükleri düşüncelerden ve bunlan meclis dışmda tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra blr suç işledlği 1leri sürülen blr milletvekill, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmtin dışmdadır, an cak, bu halde, yetklll makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine blldirmek zo rundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi öyesl hakkında, seçimin den önce veya sonra verllmlş bir ceza hükmtinün yerine getirllmesl, üyelik sıfatmın stına ermeslne bırakıhr, üyelik süresince zaman aşımı lşlemez. Tekrar seçilen milletveklli hakkmdakl sorusturma ve kovuşturma, meclisin yeniden dokunulmazlığmı kaldırmasına bağlıdır. Türkiye Büyüfc Millet Mecllslndekl slyasl parti grup lannca. yasama dokunulmazlığı ile İlgili görüşme yapılamaz ve karar almamaz. , KURMAY ALBAY YÜCEL TANYEL BAŞKA BİR GÖREVE ATANDI ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Milli Güvenlik Konseyi Genel SekreWliği Basm ve Halkla Ilişkiler Daire Başkanı Kurmay Albay YUcel Tanyel, Sarıkamış 28. Piyade Alay Komutanlığma atandı. Albay Tanyel'in görevini Belçika'dakı NATO Askeri Karargâhında görevli Kurmay Albay Tuncer Kılınç yürütecelt. 0 Derneğimizin olağan Genel Kurulu 16.8.1982 tarihinde saat 10.00'da Dernek Lokalinde yapılacaktır. Türkiye Hava Trafik Görevlileri Oerneği GÜNDEM: Açılış, Divan Başkanlığı seçimi, Ibra, Seçimler, Kapanıs. A KONGRE SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog