Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 28 TEMMUZ 1982 ^ÜNAYNASj Şide: SSK memurlan isyerhnni denefleyecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide Sosyal Sigortalar Kurumu memurlahnın işyerlerini kontrol edebileceklerinl açıkladı. Sosyal Güvenlik Bakam Sadık Şide, sigorta kapsamı dışında lşçl kalmamasını sağlamak ve işçilerin sosyal güvenlik haklanndan yoksun bırakılmasmı önlemek amacıyla yoğun kontrollerin yaptınldığını söyledl. Sigorta müfettişlerinin teftiş ve kontroller içln yeterll olmadığını bildiren Şide özetle şöyle devam etti: *Bu nedenle SSK Bölge ve Şube Müdürlüklerinde mevcut personel arasından ilgili yönetmelikle öngörülen nitelihleri haiz yeter sayıda personelin kontrol memuru olarak gö revlendirilmesi uygun bulunmuştur. Böylece işyertertntn kontrolünü yetki verilmiş SSK elemanları da yapabilecehlerdir.» • EKONOMİDE Talep ve finansman sorunu özellikle tekstîle darbe vurdu 26 bini aşkın işçiyi istihdam eden 26 fabrika üretimini durdurdu Kenan MORTAN BUyük bir kısnunı tekstü ku ruluşlarınuı oluşturduğu 28 fabrika çeşitll etkilerle kapandı veya Uretiminl duraMamah hale getirdi. Eu kuruluşlarda halen 26 bini aşkın insan İstihdam ediliyor. Tttrkiye'nin çeşitll bölgelerin <îe yautığımra saptama sonrası bu fabrikalann büvük bir kısmınm Kayseri Adana yöresinde kurulu oldugu anlaşıldı. Fabrikaların çoftunlukla entegre kuruluşlar olması nedeniyle aynca pivasada, tireHm ve İstihdam yönünden çeşitli yansımalar yaratıyor. Bankacıhk çevreleri, kapanan kuruluşlar da kötü yönetimin temel etken oldugunu savlarken, fabrika sahipleri kapanma nedeni olarak talep yeterstzliftini ve kur farklarmm yarattıgı ytlkümlülükleri Rösteriyor. Kapanan kuruluşlann coğrafl dağılımma baktığımızda Adana Kayseri sanayi battının belirleyid olduğu Rörülüyor. Burada dikkati çeken bir yön de bölgedekl fabrikaların Türklye'de kendl alanlannda kurulmuş llk fabrikalar olması. Ni(ekim halen SSK tarafından haraç mezat sattfmasına çalışılan MİUi Mensucat Turkiye'nln llk tekstil kuruluslan arasmda amlırken, Adana'da kuru lu GUney Sanayi 1952 yılma dayanan kuruluş tarlhl İle TUr kiye'nln en eskl özel sektör kuruluslan arasmda yer alıyor. Güney Sanayl'nto blr dlger Bzelliğl Sulzer teknlğl üe tlretim yapan entegre blr Uretlm birlml olması, Bu durumu eskl genel mUdür Hasan Sapmaz, «Bu fabrika parasütten halıya kadar her seyl Uretebillr» şeklinde yorumluyor. Ekonominin dıs kaynak gereksinimi yüzde 44 azaldı ANKARA (ANKA) O cak nlsan döneml itibariyle belli olan ödemeler dengesi verüeri, ekonominin dış kaynak gereksinimlnin azaldığım gösteriyor. ANKA muhabirinln edindiği bilglye göre, bu yıl nisan ayı sonu itibariy le ekonominin dört aylık dış kaynak geregi 670^ milyon dolar olarak belirlendi. Dış kaynak gereği, geçen yılm eş döneminde 1 milyar 187,7 milyon dolarctı. Ekonominin dış kaynak gereği, 1930 yılma kadar 2 müyar dolann altında seyrederken, 1980 yılında yüzde 128,4 oranmda artarak 3 milyar 786,2 milyon dolara yükselmişti. 1981 ytlında ise, 1980'e göre yüzde 29,7 oranmda azalarak 2 milyar 677,9 milyon dola ra indi. 1982 yılı sonunda dış kaynak gereginin 1978 1979 yıllarında olduğu gıbi yeniden 2 milyar dolarm altma inmesi bekleniyor. Fabrikaların kapanma nedenleri • Devletin yanug özendlrme polltikası sonucu gerekslz buyttme • Şirketlerin bankalarla bütünleşme safclayamaması • Devletin lktisadl poUtlkalarmda sttreklilik olmaması • Şirketlerin öz sermayelerinln yetersiz kalması • Piyasa sıkışıkhğı ve talep yokluğu • Kötü yönetim (malmanegement) • Teknolojik dönüşümlerin yeterslzliğl, • Fazara uzaklık • Aile şirketlerinde «amatör sanayicilik» eğili mlnin sürmesi • Yurtiçi iiretuni yapüan ttrünlerin Itbalinin sürmesi (Çinkur) TARIŞ'in pasnuk borcu bir ay içinde ödenecek ÎZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Tarım Satış Kooptratlfleri Birllklerl ile liglü olarak bir süredlr yürtttülen çalışmaları yerlnde lncelemek Ozere lamlr'e gelen Ticaret üakam Kemal Caatür&, «Tarım Sa tış Kooperatiflerinde degişiklik yapacak kanun hükmündeki kararname yakm bir zamanda açık. lanacak» dedl. TARİŞ'in pamuk Uretirtslne olan 2,4 milyar lirs> borcunun ağustos ayı sonuna doğ ru tamamen ödeneceğlnl bellrten Cantürk Türk AET ilişkllerine de değinerek «AET ile üişkile rimizde ban aksamalat olmuştur. Üzttm ve pamuk fpliği konusunda koyduğu vergiler gibi. Biz ttyest olmayı arzu ettiğimlz AET ile Iliskilerimlzin iyl olması dilegindeyiz. Aocak uluslararası kuruluşlarla ilişkiler de zaman zaman aksama lar olabiUr. Bu aksama lar temaslarla giderilebilir» dedl. Birliklertn daha İyl io leyebllmesi lçln gerekll d.üzenlemel8ı<ıe llglll çalışmaların Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar tarafından yürutü«düğünü ve bu çalışmalarm son aşamaya gelmiş bulunduğu nu da sözlerine ekleyen Ticaret Bakanı Cantürk, kuru üzüm, lnclr ve ftndık taban fiyatlan konu sunda '.se «eeklrdeksiz kn ru tizttm, incir ve fındık taban fiyatlan bagtin ya nn Ankara'dan açıklana cak» dedl. kapananlar kervamna katılmış olması. Bu güne dek çeşitli kamu destekleriyle ayakta duran bu kuruluşlann «dayanılmas bunalım» karşısında Uretiminl durdurması, bu bakımdan son derece yeni ve llginç blr gelişme oluyor. Bu kuruluşlar arasmda Çinkur. Kayseri pamuklu, Çukoblrlik ipllk fabrikalan (geçlci) bulunuyor. Kapanan kuruluslan iki ayn başlık halinde incelemek mümkün. Birinci bölükte yer alanlar, kuruluş tarihi Cumhuriyet'in kuruluşuna dek geri gidenler. Bu tür kuruluslar özelllkle 1970 yılından sonra ge rekll teknik dönüşümleri yapamayıp zorlandılar. Buna banka kredilerindeki sıkışıklık eklenince de üretimleri tümden durdurmak zorunda kaldılar. îkinci grupta yer alan kurulus lar ise, daha çok 1970 sonrası kurulanlar. Bu kuruluşlar 1970 yılında Sayın Turgut özal'm DPT müşteşan olarak görev yaparken çıkarılan 100 bin iğlik teşvik kararnameslnden yarar. lanarak kuruldular. Ancak bu kuruluşlarda çoğunlukla dövlzle alınan makinalar için verilen döviz kuru garantisi kaldınlmca yakalandıklan açmaz bu kuruluslan kapanma esigine getlrdi. Blr de «küpükler» olarak niteleneeek. istihdamlan 100 250 arssında deftlşen kuruluslar var. Büvük entegre kuruluşlara fason olarak iş ya pan bu kuruluşlar büyüklerden etkilenerek kolavlıkla kapandı. Sorunun önemli bovutu bu kuruluşlann, salt üretim dışı kalmasında görülmemeli. Aynı zamanda tekstil sektörünün emeği yoğun olarak istihdam eden bir sektör olması nedeniy le büyük bir çalışan kltlesinln işsiz olarak kalması söz konu su. Genellikle blr çahşanm 4 klsiyl beslemesi nedeniyle etkiyi 100 bin insana yansımış olarak görmek gerekiyor. Kapanan kuruluşlann bir kısmında şimdilik işçilere Ucret ödemesl yapılıyor. Ancak bunalımm uzaması halinde bu ödemelerin durması kaçımlmaz olacak. Bu arada halen üretlm yapan bir çok kuruluş işçileTİne Merkez Bankası fark ödemelerini geciktirmek veya YHK farklanm hemen vermemek gibl yöntemlerle nefes borularını besleıreye çalışıyorlar. ü Alarm zilleri Sorunun bir diger önemli yanı halen arık olarak gözüken ve kendilerinl «Kapanmayıp za yıflayan» olarak niteleyen bazı kuruluşlann da yakm günlerde kapananlar kervanına katılması olacak. Nitekim Adana Sanayi Odası Başkanı Hacı Sabancı'nın, «Ehh şimdilik açığız. Ama, ne zamana kadar orasını Allab biHr» demesi de BOSSA fribi büyük ölçekli kuruluşlann da benzer bir tehlike içlnde oldugunu ortaya ko. yuyor. Üretimi durduran ve yavaslafan fabrikalar Fabrlk» adı 1. Yidaslar İpllk 2. Aklş 3. Karsu 4. Usak tpllk S. Boğaziçl İpllk 6. Zetip tpllk 7. Milll Mensucat 8. Akdeniz tpllk Fab. 9. ŞESA tplik 10. GUney Sanayi 11. Elazığ îpllk 12. Sarayköy tpllk 13. özbucak tpUk 14. PAKTAŞ Teri Tarsus Tarsus Kayseri Uşak Çatalca fstanbul Adana Adana Izmir Adana Elazığ Denizll Adana Adana Isçi S. 850 l ş ç l 350 ÎŞÇİ 500 îşçi 400 îşçl 400 tşçi 500 îşçi 1500 îşçl 800 îşçi 150 ÎŞÇİ 515(1 ÎŞÇİ Gerileyen fiyaflar petrol faturamızı düsürüyor ANKARA (ANKA) Tür kiye'nin ithalatmda yanya yakm pay alan ham petrol ve ürünleri faturası, dünya plyasalarmda üretici ülkelerin satış gUçlüğU içinde bulunmaları nedeniyle azalmaya devam ediyor. Bu yılm ocak ma yıs döneminde ithal edilen ham petrol ve petrol ürün lerinin fiyatlan, geçen yılm eşdönemine göre, ton başma yüzde 10 ile yüzde 23 arasmda değişen oranlarda gerilemiş bulunuyor. Devlet İstatistik EnsütUsü tarafından derlenen venlere göre, ocak mayıs dönemi itibanyle tonu 263 dolardan 1,35 milyar dolar hk ham petrol ithalatı gerçekleştirildl. Geçen yılın eşdöneminde tonu 289 dolardan 1,27 milyar dolarlık ithalat yapılmışu. Fiyatı ton başma 214 dolardan 164 dolara düşen Fuel • Ofl Rhalatı ise geçen yıl eözkonusu dönemde 156 milyar dolar iken, bu yü 33 milyon dolara geriledi. Böylece geçen yıl ocak mayıs döneminde toplam ithalat içindeki payı yüzde 34 olan ham petrol, bu yıl yüzde 39'luk pay ahrken, petrol ürünleri ile bir likte bu oran 198l'de yüzde 42,6 iken, bu yıl yüzde 41,5'e düştü. M.A.N. dizel motor fabrikasmm temeli atıldı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) MAN Motor Sanayi ağır dizel motor fabrikasımn temeli dün Ankara Esenboğa yolu Balıkhlsar köyünde atıl dı. Kurulacak olan fabrl ka 80 bln metre kare üzerinde, Bflro ve binalar lse 15 bln metrekareyi bu lacak. Yapılacak olan ya tırım bugünkü değerlerle 8 milyar lira olacak. Dış finansman lhtlyacı ise 52 milyon Alman markı m bulacak. Temeli atılan üretlm teslslerinln lnşaatı 1983 mayıs ayında tamamlanacak. Ve 1983 yılı sonlanna doğru fabrika üretlme geçecek. 0 Kamu kuruluslan Dikkatimlzl çeken bir başka özelliic kamu kuruluşlannm da 1200 ÎŞÇİ 4500 İşçl 280 îşçi 600 îşçi Sahipleri Mustala Yavuz Has'lar Molu Kilimci'ler Narinler Okumuş grubu SSK M. N. Sabuncu Şanlılar Sapmazlar özeı îdare ? Karabacakiar M. Toprak Fabrika adı 15. M.N.S. 16. Orta Anadolu îplik 17. Atlas Halı 1S. Saray Halı 19. ÇİNKUR 20. Sümerbank Pam. 21. Lüks Kadife 22. Garipsu 23. Tekstil 24. Yuvam Madeni Eşya 25. Ulubaş Madeni Eşya 26. Sezak T O P L A M Yeri Adana Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri Kayseri îzmir tsri S. ıoutı 900 150 900 750 İŞÇİ Işçi Îşçi IŞÇİ 1500 1500 ÎŞÇİ 150 ÎŞÇİ 250 îşci Işçi Işçi Sahipleri M.N. Sabuncu Gazioğlu'lular HAŞ HAŞ Etibank Sümerbank ? Kooperatif Demirbank 100 îşçi 100 ÎŞÇİ 400 İşçi Sezikler 26.260 tşçi m DCMZ MJRLAR m Döviz Döviz Kurlan Ahş 1 ABD Dolan. 165.50 1 Avusturalya Dolan 166.53 1 Avusturya Şilini 0.71 1 Alman Markı 68.35 1 Belçika Frangı 3.58 1 Danimarka Kronu 19.69 1 Fransız Frangı 24.55 1 Hollanda Florini 61.79 1 îsveç Kronu 27.42 1 lsviçre Frangı 81.09 100 Italyan Llretl 12.19 100 Japon Yeni 65.82 1 Kanada Dolan 130.90 1 Kuveyt Dinarı 578.67 1 Norvec Kronu 26.26 1 Sterlin 290.58 1 S. Arabistan Riyali 48.13 Döviz Satış 168.81 169.88 9.99 69.72 3.65 20.08 25.04 63.03 27.97 82.71 13.43 67.14 133.52 590.24 26.79 296.39 49.05 Efektif Auş 165.50 158.20 9.71 68.35 3.40 19.69 24.55 61.79 27.42 81.09 11.58 63.53 124.38 549.74 24.95 290.58 45.72 Efektif Satuj 170.47 171.58 10.00 70.40 3.69 20.28 25.28 63.64 28.24 83.52 12.56 67.79 134.83 596.03 27.05 299.30 49.57 Zordaki fabrikalara kredili pamuk satılması önerildi İZMİR, (THA) Izmlr Tlcarst Borsası Meclis Başkanı Mehmetçik Paykoç, halen elde 3035 bin ton pamuk stoku bulunduğunu belirterek, bunun eritilmesi amacıyla zor durumda olan mensucat fabrikalanna kredl verllmesi gerekt i p görüşünü savundu. Paykoç yaptığı açıklamada pamuk ihracatında haflf kıpmlanma oldugunu bildirdi. Paykoç bunun dolarm yükselmesl nadeniyle pamuktan kesilen 40 Uralık fonun ağırlığını yitirmeslnden kaynaklandığım söyledi. Ancak ylne de pamuk İhracatında lstenllen hedefe varılamayacagım kaydettl. Hangi rakama inanacağımızı sasırdık Kişi başına milli gelirimiz Türkiye'de işsizlik oranı 130Ödolarmı, HOOdolarmı? % 6.7 mi, %15Amnî ANKARA (ANKA) Dev let îstatlstlk Bnstitüsü tarafından aç'Klanan kişi ba şına düşen gehr rakamlarının yanlış hesaplandığı belirlendi. sTsnlışlık, kişi başına düşen gelir rakamlarınm dolara çevrilmesinde yapılıyor. ANKA muhafclrinln uzmanlardan »dlndlği bllgiye göre, tüm cîür.yada kişi başına düşen geMr rakamları ABD Dolan'na çevrillrken yü sonlanndakl kurlar esa8 alınıyor. Buna karşılık DtE yıl 'çtnde oluşan kurla nn ağırlıklı ortalamasmı a larak klşl başına düşen gell rl hesaplıyor. Böylece, 1981 yılında klşl öaşına düşen ge llr 1.291 dolar 93 sent, 1982 yılında ise \ S26 dolar 56 sent olacak bulunuyor. Yıl sonlarındaki kurlar esas alındığmda iae, 1981 yı lı klşl başma düşen gelir miktan 1.093 dolar 70 sente düştiyor. 1982 yılında klşl başına düşen geürin tutarı ise, mev cut ABD Dolan kuru uyarınca şu an lym 1.118 dolar 73 sent olarak hesaplanıyor. Ancak bu tutann Türk Lira sı'nm ABD Doiarı karşısm da uğrayacağı kayıplar pa ralelinde düşeceği biliniyor. Yapılan hesııplamalar, ki şl başına düşen gelirin, dünya standartlarında gellşmisllk açısından önemli blr gösterge sayılan 1.000 dolar smıruıın altma inme mesi iki Koşuiu Içeriyor. Bu koşullar şöyJe: • Türk Lirası'nm ABD Do ları karşısmdaki değerl yıl sonunda 181 liradan daha fazla düşmeuiş olmalı. • Birinci uiusal gelir tah mininde esas alman yüzde 25,6 oranındail enflasyon bekleyişl artmalı ve toplam uiusal gelir rakamı cari fiyatlarla jükselınis olmalı. ANKARA (Cumhuriyet Btt rosu) Türklye'deki işsiz lik oranmda Devlet Istatistik Enstitüsü PİE ile Devlet Planlama leşküatı DPT anlaşamıyor. DtE Başkanı Nlhat Güner'in «İstatistik Enstitüsü nUn rakkamları dofirudur» demesine ragmen, DPT iş sizlik oranı için değişik sa yılar buldu. DlE'nin 1980 ge nel nufus sayımı sonuçlann dan «yü«de J'lik örnekleme yöntemi» ile çıkarttığı işsizük oranı yüzde 6.7 olarak tesbit eciüdi. DÎE yetkl lileri kurumua işsizlik oranım hesaplanada 12 yaşm üstündeki faai nüfusun temel aldığım ve sayımm yapılmasından blr hafta önceki istihdam durumunu göz önünde tuttukiarmı hatırla tarak şöyle konuştular: «1980 genel Dufus sayımı na göre Türkiye'de faal olmayan nufus 11 milyon 600 bln civanndadır. Bu sayınm İçinde 427 bln kişi de işsiz olarak gözukmektedir. Bu rakkam sayımdan bir hafta evvel, ki$Herin çalışma durumlarına göre çıkar tılmıştır. Hesaplarımız dog rudur,» Türkly3:dekl işsizlik oranını DÎE'nla buldugu sayı dan iki kat daha fazla çıkartan DPT yetkilileri ise çalışmalarmda 15 yaştan yukarı vurtta?ların iş durumlarınm dlkkate alındığı nı belirterek şöyle konuştular: «DtE fle bizinı hesapladıgımız işsizlik oranı çok fark lıdır. DtE tarafından 15 ve daha yukarı yaş grubu alı narak işsizlik oranı hesaplandığında bu oranın daha da dUşeceği açıktır.» OTOMOTİV SANAYİİ İHRACAT1 YÜZDE 28 ARTTI ANKARA, (THA) 1982 yılının ocak • haziran aylan dönemlnde otomotlv sanayll ihracatı geçen yılm aynı dönemto» göre yüzde 28 oranmda arttı. Otomotiv Sanayli Demeği tarafmdan hasnrlanan rapora göre, geçen yüm ilk altı aylık döneminde, otomotlv sanayll ihracatmdan elde edllen döviz miktan 51 milyon 195 bin 337 dolar olduğu holde bu yılm ayru döneminda gerçekleşen ihracat toplamı yilzde 28 artarak 65 milyon 542 bln 871 dolara ulaştı. Bu arada, mo torlu taşıt araçlan Içlnde lhracatı en fazla olan aracm otobüs olduğu belirlendi. Bu yılın altı aylık döneminde otomotiv sanayli ihracatmdan elde edilen toplam 65 milyonluk döviz gellrinin yüzde 52'lik bölUmünün otobüs ihracatmdan, yüzde 10.8lik kısmınm çeklcl ihracatmdan, kalan kısmının da dlğer motorlu taşıtlann İhracatmdan elde edildiği belirlendi. Dört ayda iki mÜyar dolarlık ithalat transferi yapıldı ANKARA (ANKA) Bu yılın ocak nisan aylannı içine alan llk dört aylık döneminde Merkez Bankası ve ticari bankalar tarafından toplam 1,98 milyar dolarlık ithalat transferi gerçekleştirildl. İthalat transferlerinin, yılm ilk çeyreğindekl hızını nisan ayında da koruduğu belirlendi. Yapüan hesapla malara göre, bankalar aracılığıyla nisanda, döviz ödemesi gerektiren itnalatın yüzde 82'si oranmda 660,5 milyon dolar tutarında transter tamamlandı. Geçen yılm es aymda bankalar tarafından döviz ödenmesi öngörülen lthala tin yüzde 93'üne eşdeğerde 539,3 milyon dolarlık transfer yapılmıştı. Merkez Bankası'nca gerçekleştirilen ithalat transferi tutan nisan ayındakl 133,8 milyon dolarlık trans ferlerle birlikte bu yılm llk dört aylık döneminda 433,2 milyon dolar oldu. Döviz pozlsyonu tutan yetkili ticari bankalann yaptıklan transferler ise, nisan ayındaki 426.7 milyon dolarlık transfer miktan ile ilk dört aylık dönemin sonunda 1,55 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar Bilezik Gümüş 27 temmuz 1982 13.500 13.600 13.25013.750 2.040 2.050 1.810 1.920 36.00 38.00 26 temmuzla tvk 50 lira artu Fark yok 20 lira arttı 10 lira arttt Fark yok colorama U'f TURİZM havaaunesdenız dıskoteklı ha/uz orkestra MOTEL ALANYA banana Coloromaıle bir baskadır ' Intematıonal Travel & Tounsm Tel: 47 81 74 40 38 91 HıİMİtlrgari Cd. No: 111/Z İtofatveİSTANBUL Jhntra VERGİ VE BÖIGE İDARE MAHKEMELERİ Uygulaması neler getiriyor? SOVYETLER BİRLİG1 Uçak ile tüm geziler dajül Tam paımyon 15 gün. Bölge İdare Mahkemelermin kararları kesin nitelik taşıyor Oanıştay'a yada Bölse İdare Mahkemesine basvurulmus olması, Vergi Mahkemesl kararla nnın yürütülmeslnl durdurmaz. Ancak, üst Incelemeye yet kill yargı makamı, temlnat karşılığmda, alt mahkeme kararının yürUtülmesinin durdurulmasına karar verebilir. Kararın bozulması ise, karann ytlrtitülmesinl kendiliğlnden durdu Tahviilerin ana paraları sirketlerce zamanında ödenecek ANKARA, (THA) Bakanlar Kurulu, ödeme güçlüğü içln deki bankerlerle ilgili 35 sayılı kanun gücündeki kararnams de bazı değişikllkler yaparak, tahvil ve tahvil faiz kuponlsrı ile ilgili işlemleri yeniden düzenledi. Dünku Resmi Gazete'da yayınlanan kararda, 35 sayılı kararnamenın 12. maddesine 3 numaralı fıkra eklenirken, aynca 3 ek madde daha yurilrlUğe kondu. Yapılan değlşiklikle, tasfiyesine karar verilen bankerler aracılığı üe pazarlanan tahviilerin ana paralarımn ilgili Şirketler tarafından vadelerinde ödenmesi öngörüldü. Bu tah.. villerden ellerinde bulunduran kişılere de tahvilleri ihraç eden şirketlerin saptayacakları bankalar tarafından, tahvu sahiplerinm tercihine göra ayda yüzde 2.1 veya yılda yüzde 28 faiz ödenmesine karar verüdl. Bunun yanmda, 1 Temmua 1984, 1985, 1986 tarihlerinde geri ödenecek tahvüleıe ise, 1984 yıU için yüzde 30, 1985 yılı için yüzde 32, 1986 yılı içinde yüzde 34 oranmda faiz ödenmesi öngörüldü. Menkul Kıymetlerin banker kuruluslan arasuıdaki satışlan menkul kıymetler kurullarmuı vs tasfiye kurullanmn onayına bırakırken, tahvilleri ihraç eden şirketlerin veya bunların ortaklannm hissedar oldukları bankalann tahvillere ilişkln işlemleri yapmakla yükümlü olduklan belirtUdi. Bankalarla ortaklıgı bulunmayan şirketlerin ise tahviller19 ilgilt iştemleri yapacak bir özel banka bulmalan gerektigi kaydedildl. 17777 tl >ÜYÜKOTEL16.666tl itVtERA PLAJ13.333tl. Moskova Leningrad Kiev Odessa 65.000 Tl 290 Dolar 2 MARAAARIS ACENTEMİZİN TAVSİYE EDECEĞİ ŞAHANE DEKOR DENİZ ve NEFİS YEMEKLERt İLE ulusoy KLASİKBÜYOK AVRUPATURLARI «ofyt Zâ»cb Vcsedik MUuo Ceacm • Fıriı Loodrm Amıtcıdua M5dı Vtyu* flclgrmt Plovdiv İOTELPOSEİDON :am pınıiyon sadece 2 1 . 1 1 1 / 1 1 . MOTELMARTI : 3 3 . 3 3 3 tl. HOTELIJDYA : 24.444.tl. HOTELOZGUR : 18.888.tı. 50'DEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERİ, DOKTOR İSTİHDAM EDECEK ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosu) 50'den fazla ışçi çaUştıran işyerlerinde bir işyerl hekiml istihdam edilmeslne iliş kin yönetmelik Danıştay kararı ile yeniden uygulamaya konuldu. İşyeri hekimlerinin çalışma koşulları ve yetkilerl hak kmda yönetmeliğin TÎSK'in başvurusu sonucu Danıştay Se kizinci Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Çalışma Bakanlığı bu kararm düzeltıimesi isteminde bulundu. Çalışma Bakanhğı'nın anılan başvurusu üzerine Danıştay 10*uncu Daire, işyeri hekimlerinin çalışma ve yetkilerl hakkmdaki yönetmeliğı yeniden uygulama alanına koydu. Yeninden uygulanmaya başlanacak olan yönetme liğe göre, işyeri heklmleri çalıştıklan İşyerlerinde koruyucu hekimlik yapaeaklar. 100 kişilik işçı çalıştıran yerlerde blr hekim ayda 25 saat görev yapacak. . rur. ARNAVirTLUK 10 GLN.HAREKET < AĞUSTOS 1902 > 144 DOLAR+14.444TL akrabalırında kalmak iltcycnlere 2 aya kadar rîlir. Otobilde 20gün: 75.000 TL vt Atuıtof 7 / 21 / 2» " RÖMANM mamaia 'A lO&üıl tam panıîyon Bffl BTZİMLE SEYAHAl AHA'l BlZlBIZlhrt SALI gunkrt EDENLERDEN SOR UNVZ Hareket Her Cuma ve Salı günleri özel otobüderle çıdış eelişler teıiste tampansıyon yorım pan$iyon1arda 2.000 TL.tenzüat TUR BILETLERİNİZt EVlNİZE TESLİM EDİYORUZ HARBİYE. HALASKARGAZİ CAD. 53 / 2 tSTANBUL ERLA Lux Havuzlu Hotel AKDENİZÜLKELERİ VE ORTA AVRUPA Vntedik Roım Flormn» (PUa) Nice • CaniKf • Montc CMİO Bucdeıu • Vataacc Ptri« Londn Aarttrtem Mttalh ViyuııBdgnt 144 DOLAIM 4.444 TL Hareket ht unlgrt Otobüde 25ğtin 110.000 TL v* 4S0 Dolar Ağustot 2S OtoMı CuUnmfi A cooditio»li Meıccda otob«*ertyl« yapıl: MÜRACAAT: İSTANBUL:ln»ı*ICd.67 Ttkam GUm(l|uyu Tel:43 10 9496/491011 ANKARA: tnkiltp Sok; 18/A KuiıyTel: 17 Sl 71 /18 S6 S$ SAMSUN: KmrturTel: 1SJ10 TEL: 46 06 8641 43 9 1 TEK YARGIÇLI VERGÎ MAHKEMELERİNDE Vergi Mahkemelermin tek yargıçh olarak verdigl kesin ka rarlara karsı, başka kanunlarda karşıt hUküm bulunsa bile, mah kemenln bulunduğu yargı çevre sindeki Bölge İdare Mahkemesinde Itiraz edilebilir. îtoaz, karann ele geçtiğini lzleyen 30 gün içinde yapılabillr. Bölge tdare Mahkemesinin vereceği bu konudaki karar kesindir, aynca Danıştay'a başvurulamaz. Bölge tdare Mahkemesl yada Danıştay'a yapılacak üst makam ltlrazı dilekçeleri, karan veren mahkemeye verillr. Bu mahkemace karşı tarafa tebliğ ediUr. Karşı taraf tebliğ tarlhini izleyen otuzgün içinde cevap verebilir. Cevap dilekçesi veril dikten yada cevap sUresl doldııktan sonra dosya, dizl pusu lasına bağlı olarak Ust yargı makamına gönderillr. Vergi Mahkemelermin kurul olarak verdiği kesin kararları, başka kanunlarda karşıt hüküm bulunsa bile, Danıstay'a 60 gün içinde başvurabilir. Ver gl Mahkemelermin tek yargıçla verdiği kararlar için Danıatay'da temyiz yoluna başvurulamaz. Ancak, vergi yükümlügunün konusuna, esasına, sekline, bagışıklık ve ayncahk hükUmleıine iliskln vergi uyuşmazlıklann da tek yargıçla verilen kararla ra karşı Danıştay'a başvurulabilinir. 30 gün içindo cevap ver meyen yada cevap süresini geçiren karşı taraftan sonra, dosya dizi listesine bağlı olarak Damştay'a gönderillr. ESKt UYUŞMAZLIKLARLA İLGtLt DAVA ACMA 1 Vergi Mahkemeleri ile Bölge îdare Mahkemelerintn gö reve başlama tarihi (20 Temmuz 1982)nde vergi mahkemele rinin görev alanına giren uyuş mazlıklardan dolayı: Vergi itiraz Komlsyonlanna itiraz edilmemişse, ya da nenüz 30 günlük itiraz süresl dolmamışsa, 60 gün içerisinde yetkill Vergi Mahkemesine dava açılabilecek . 2 Vergi Mahkeme kurulla n ile Bölga tdare Mahkemelerinln göreve başladıgı tarlhte: Ya Vergi ttiraz Komisyonlannca verilmiş olup Vergiler Temyiz Komlsyonu veya Danış tay'da temyiz edilmemişse. Ya da 15 günlük temyia süresi geçmlşse, verilen kararlar hakkmda 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek. Bölge tdare Mahkemelerinin göreve başladığı taribte: 3 Vergi Mahkemeleri 11« Bölge İdare Mahkemelerinin göreve başladığı tarihte: Vergiler Temyiz Komisyo nunca verilmiş olup Danıştay'a başvuru süresi geçmemiş kararlar hakkmda 60 fcün içinde Damştay'da dava açabilecek. KOMÎSYONDAKİ DOSYALAR: Vergi^Mahkemeleri ile Bölge Idar»'Mahkemelerinin göreve ba^ladılclan tarihte: 1. Vergi itiraz Komisyonlann da bulunan ve henüz karara bağlanmamış olan dosyalar 1 ay içinde yetkili ve Rörevli Ver gl Mahkemesine, 2. Vergller Temyiz Komisyonunda bulunan dosyalardan: a) Tek yargıç tarâfmdan çözümlenebilecek nitelikte olanlar yetkili Bölge tdare Mahkemesine, b) Diğerleri Danıştay'a gönderilecek ve bu dosyalar, bu mahkemelerce sonuçlandınlacaktır. Vergl Mahkemeleri İle Bölge îdare Mahkemelerinin Ulke eko nomisine, TUrk VerRİ ve yargı Hukukuna hayırlı ve uğurlu ol masını dileriz. ŞOVYETLERLE İŞBİRLİĞİ PROGRAMI ONAYLANDI ANKARA (ANKA) Bakanlar Kurulu, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasmda 1977 yılında imzalanan limsel ve teknik işbiriiğl »nlaşmasına ilişkln 1982 1983 yıllan uygulama programını onayladı. Programa göre, iki ülke yer sarsmtılan, tanm, bitkllerînin genetiği ve enerji alanlannda lşbirligi olanaklarmı görüşmek Üzere 2 hafta sü re ile uzman heyetler teati edecekler. BİTTt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog