Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTÖRYAŞAM 28 TEMMUZ 1982 televizyon 19.49 19.50 20.15 21.01 21.10 AÇILIŞ ÇİFTÇİDEN ÇtPTÇİYE ÇOCUK: WALT DİSNEY HAVA DURUMÜ SAZ ESERLERİ Programda fındık üretlmi konu edilecek. Murathan Mungan calısmalannı Yeni Türkü Grubu /7e sürdürecek ~ • • "Şarkı sözü yazmak, siiradına da birçok şey öğretiyor bana...'99 Sanat Servisi Şair, oyun yazarı Murathan Mungan. ünlü Yunan besteci Manos Loizos'un üç bestesine Türk çe söz yazdı. Yunanistan'm tanınmış kadın şarkıcılarından Haris "Aleksiu'nun soylediği bu şarkıları (Türkçe adlanyla »Maskeli Balo», •Turna*, «Olmasa Mektubun») Ypnı Turku Topluluğu seslendirivor. Geçen mev sim Ankara'da ardı ardına verdikleri bir dizi konserle buyuk ilgi toplayan topluluğun sonbaharda çıkacak olan uzunçalannda bu parçaların yanı sıra, sözlerini yıne Murathan Mungan'ın ya7dığı ve Selim Atakan tarafından bestelenen Şarkıkıcı Kız Kezban'ın Önlenebilir Tırmanışı» adlı müzikalden de iki şarkı yer alıyor: 'İstersen Hiç Başktmasın» ve *Ya Dışındasındır Düzenin.» Yeni bir müzik anlayışınm temsilcisi olan bu toplu lulukla çahşmalannı surdureceğini sövleyen Mungan 'Hafif müziğin bu denli yay gınlaştığı, benimsendiği bir ortamda, şarkı sözlerinin işlevi ve düzeyi pözönünde tu tulursa, bir edebiyatçı olarak bu alandan uzak kalamazdım» dedi. Murathan Mungan şarkı sözü yazarlıgı ve hafif müzik konusunda Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. « Şarkı sözü yazarhğu nız nasu başladı? Bu konudaki çahşmalarınız hangi ojamada'» Şarkı sözü yazarlıgım sözkonusu müzikal sırasında başladı. Müzikalin yirmi beş kadar şarkısının sözlerini yazarken bu içten de hepsinden birçok şey ögreniyor. Bu yutden uğraştıgınız her dala, bir başka dalın katkısını da taşıyorsunuz. Serbest şarkı sözü yaz mak bir bakıma daha kolay. Önünde sonunda müzik bu sözler üzerine bina ediliyor Oysa verili bir müziğe Türkçe söz oturtmak bambaşka bir zorluk. Bir anlamda aruz vezniyle şiir yazmak gibi birşey Hece sa yısı ve fonetigi belirlenmiş bir kalıba anlamlı ve birbirini izleyen sözler oturtabilmek ayn bir yaratıcıhk gerektiriyor. Nitekim ben Loizos'un şarkılannı Türkçelpştirlrken, hem özgun şar kının anlamına vakın sözler ya7maya çalıştım ' Oteki çahşmalarınızdnn da soz eder misiniz biraz">* 'Şarkıcı Kız Kezban'ın Önlenebilir Tırmonıyt» uzun süredir üzerinde çalıstıgım bir oyun. 'Bir Carip Orhan Velunin başarısından sonra bir de müzikal yazmaya karar verdim. tlkin kalabalık bir oyun olarak tasarlanmıştı. Adını da Brecht'in oyununa nazire olarak böyle koymuştum. Sonra Deniz Türkali'nin önerisi üzerine tek kişiye indirdim Oyunda fokstrottan tangoya, nihaventten arabesk'e varana dek her tür rnüzik yer alıyor. Sözler ile müzik arasmda özel olarak tasarlanmış bir karşıtlık sağlandı. Böylelikle bizatihi şarkıların kendisini bir 'yabancılas tırma efekti' olarak kullanmayı düşündük Selim Atakan'la. Önümüzdeki sezon sanırun bu müzikal de ramp ışütlanna çıkacak. 20.30 HABERLER Programda. İkinci Beyazıt'm Neva'peşrevl seslendirilecek. 21.15 GEIİŞEN TÜRKİYE Programın «Eğltim» bölümünde, Cumhuriyetten bu yana, Tflrk Eğltim Slstemi, yetiştlrdiği insan kaynağı açısından ve bu kaynağm ülke kalkınmasmdaki yapıcı etkisl bakımmdan değerlendirlliyor. Kalkmma plan lannın eğitimin değişim süreci üzerindekl katkıları yi ne yetiştirdiğl lnsangücü açısından değerlendiriliyor.. Ayrıca, Türk eğitimlnin gelişiminl somut olarak göstermek için ülke kalkınmasma doğrudan katkı sağlayan, ortaöğretim ve yüks«köğretfm kurıunlarmdan örnekler verllerek yetlştirdikleri İnsan kaynağı yönünden ekonomiye sağladığı olumlu değişimler konu edillyor. HAYDAR ASLAN îlgisizük yüzünden türlerinin yok oldujfn kanısında... 21.45 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ Düzenlemeslni Doruk Onatkuf un yaptığı programa Nll gün Onatkut, Şebgün Tansel, Atakan Ünüvar ve Men met Horoz katılıyor. «Beş Yıl Önce On Yıl Sonra» adh topluluk şu parçaları seslendirecefc «Dunya dönüyor», «Olmaz böyle şey», •«Bu ne dünya kardeşim», «Sev kardeşim», «Hayat bayram olsa», «Senden başka», «Sana ne kime ne», «Haykıracak nefesün». «Ya sonra», «Hoş gör sen», «Nasılsın iyl misin», «Ne varsa bende var», «Gözünaydm», «Başbaşka bıri», «Anlamadım gltti», «Beş yıl önce, on yıl sonra», «Yenlden başlasın», «Kim ne derse desln», «Sana neler edeceğim», Halk ozanı Haydar Aslan: TRT'nin ügisini bekliyoruz Savaş KÜRKLÜ ADANA Devletin yayın organlanndan gereken ilglyi göremediklert için halk ozanlarının yavaş yavaş yok olduğunu söyleyen halk ozanı Haydar Aslan, «Türtimüz tükense de kabve köşelerinde saz çalmayacağız. Devlet organlanndan ilgi bekliyoruz» dedi. Çok küçök yaşlarda ko yun güderken çoban değneğlni saz yapıp çaldığını gören dayısının. aldığı saz la çalıp soylemeye başladı gını belirten ozan Haydar Aslan. günümüzde bazı yarışmalar ve özel günler dışmda hatırlanmadıklarını. çağınldıkları yere kendl olanaklanyla, halka seslenmek ve öz müziğimizi, öz deyişlerimizi duyurmak İçin koşa koşa glttiklerinl söyle yerek, «Biz ozanlar, kendl gelenek ve göreneklerimizl, özgeçmfşimizi dile getirmemize karşın, sesimizi halka yansıtacak devlet yayın or ganlanndan gereken ilgtyl göremiyoruz» diyerek sözlerine şöyle devam ettl: «Televizyona bugüne kadar kaç halk ozanı çağırılnıış, kaç tanesi halka seslenebllmiştir?.. Radyoda 1se program yapmak daha ayrı bir sorun, gidiyorsunuz, banlınızı hazırlıyorsnuuz, bekliyorsunuz, denetimden geçtiği zaman ise slze ödenecek ücret söylenemiyecek kadar gülünç bir rakamdır. Masrafı karşılaya mayan bir çok ozan, bant hazırlayıp radyoda çalınma sından dahl vazgeçmektedir..» 4RUZ GlBt Mursttan Muıifran: «Verili bir miiziğe Türkçe söz oturtmak bambaşka blr zorluk. Bir anlamda aruz vezniyle şilr yazmak glbl bir şey». (Fotoğraf: Mustafa DÜRSAY) öğreneceğim birçok şey olduğunu farkettim. Müzikal bittikten sonra da, söz yazmayı surdürdüm. Son olarak Tomris Uyar'a armagan olarak yazdığım bir şarkı sozünü Sezen Aksu besteledi: 'Sesler Yuzler Sokaklar* sanatçınm yeni çıkacak olan uzunçalannda bu şarkı yer alıyor Şu gıin lerde de Adalet Ağaoğlu'na armagan olarak yazdığım*Hadi Gidelim» adh şar kı besteleniyor. Müzikalin şarkılanndan biri de bir tan goydu. *Tırmam$ Tangosu.» Tango yazmak bana çok keyf verdi. Tangoya karşı çok özel bir sempatim var. Bunun üzerine müzikalden bağımsız olarak bir tango daha yazdım: 'Tango Adım lari" bu şarkıyı da gene bir va7ar arkadaşıma. Mehmet Baydur ve eşıne armagan olarak yazdım Gorulduğü gıbi benim şarkı sözü ya7arhğım edebıyat dunyasına şapka çıkartmakla geçıyor. « Şarkı sözü yazarken neler hıssedıyorsunuz?» Şarkı sözu yazarken şiir adına da birçok şey öğ reniyorum. Her sanat dah ayn bir mektep gibi. însan 22.05 GAZETECİLER Dlzlnln <RADYASYON» adlı bölümü yaymlanacak. Rossi'nin çocukluk arkadaşı Sam çalıstığı blr klm ya fabrikasında gerekll güvenlik önlemlerl almmadığı lçln işçllerln can güvenliğinin tehllkede olduğunu iddia eder. Tribün haberi basacaktır. Ancak, Sam'ın ge rekll kanıtları getlrmesl gereklr. Kanıt toplamak İçin glden Sam çıkarcı çevreler taraf ından öldürülür. ROSBİ katlllerl bulmaya ve fabrikanın durumunu ortaya çıkarmaya yemin eder. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açılı? ve program, 05. 05 Ezgl kervaıu, 05.30 Şarkı1ar ve oyun havalan, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 GUnün Içinden, 10.02 Arkası yarın, 11.05 Hafif müzlk, 11. 20 Türküler, 11.40 Şarkılar, 12.10 öğle üzeri, 13.00 Haber ler, 13.15 Hafiî müzik, 14.45 Öğleden sonra, 16.05 Türklller, 16.20 Şarkılar ve oyun havalan, 16.40 Haflf müzlk, 17.00 Olaylann Içlnden, 17.30 Pasıl, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanın çocuk şarhası, 19.00 01.00 TRT • 2 lle ortalc yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Azerf türküler, 19.45 Şarkılar, 20.00 Köyümüz köylumüz, 20.20 Yenl şarkılar, 20. 40 Türkçe sözlü hafif müzık, 21.05 Yurttan sesler, 21.30 Şarkılar, 22.05 TUrküler, 22. 20 Küçuk konser. 22.40 Şarkılar, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapanıs, 01.05 • 05.00 Gece yansı. fağı, 11.00 Kadınlar toplulugu, 11.30 TUrkçe sözlü haflf müzlk, 11.45 TUrküler, 12.00 Dünya folkloru, 12.20 Şarkı lar, 12.40 Türküler geçldl.118i' 00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Hafif müzlk, 14.00 Turküler, 14.30 Yabancı dil ögrenelim, 15.30 Oda müziğl, 16.00 Musikimizde ünlü eser ler, 16.20 Arkası yarın, 16.40 öyküler ve türküler, 17.00 Olaylann İçlnden. 17.30 Çeşitli sololar, 18.00 Erzurum radyosu TUrk halk müziğl topluluğu, 18.30 Billm dergisi, 18.05 Çocuklar şarkı söylüyor, 19.00 • 01.00 TRT 1 lle ortak yayın. Canakkale'de yapılan Seramik Sempozyumu sona erdi ÇANAKKALE (Cumhurfyet) Ülkemizde ilk kez yapılan uluslararası seramik sempozyumu sona erdi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde düMnlenen seramik sempozyumuna yurt içınden ve dışından 150 tıilim adamı katıldı. Sempozvumda seramik sanayiinde gelişmiş ülkelerin sanatçı ve teknologlan bildiriler sundular. Cennetin batısmdaki cennet Mormans'ten.., lqf.af.flvi AYTEKÎN TRTIII 07.00 Açılış ve program, 07. 02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 TUrkçe haberler, 09.03 Barok müzik, 09.30 Spyro Gyra'nın «Carnaval» AlbümU, 10.00 Haflf müzik dUnyasından, 11.00 Öğleye doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Caz müziğl, 15.00 Müzikli dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Slzler İçin, 18.00 Haftanın topluluğu, 19.00 Haberler, 19.12 Blr konser, 20.45 Hafif müzik, 21.00 MUzlkde 20. yüzyıl, 21. 45 Saz eserlerl. 22.00 Haber ler, 22.12 Geeenin getirdikleri, 23.00 Çarşamba konseri, 24.00 Gece ve müzlk, 01.00 Program ve kapanıs. TRTII 07.00 Açılış ve program, 07. 02 Solistlerden seçmeler, 07. 30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah İçin müzlk, 09.00 Sarkılar, 09.15 Türk büyükleri, 09.30 Sabah konseri, 10.00 Şarkılar, 10 20 Türktiler, 10. 40 Diinden bugüne Türk mut Ortaokul ve Lise mezunlarma. JŞGARANTİS1 jlkokul mezunlarına. BEYOGLU Istiklal Cad.87/7 Tel:44 9011 JŞOLANAKLARL KADIKÖY BEYAZIT Mithatpaşa C«d.l4 Tel:22 2106 Tel:361150 Altıyol.Ku«dlIICad.No:8 2 KALEM NERVÖR YİVİ AÇMA KALEMİ SATINALINACAKTIR Şartnameai, bedelalz olarak aoa&ıdaJd den aünabillr. 1 KARABÜKTE t Demir v« Çellk Fabrlkalan Muessesesl Tedarik ve tkmal Mudurlügumuz. 2 İSTANBUI/DA: Slrked, Yahköşkü Cm± Yalıkösku Han Kat: 45'dekl mumessiIUglmlz. 3 ANKABA"DA: Küçükesat. Buklum Sokak No: 22'dekl Genel Müdurlügumuz. ISTEKLl'lerln şartnamemiz esaslanna göre baarlayacaklan kapalı teklif mektuplannı, geçld temlnatlanyla blrlikte en geç 18 Agustos 1882 çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'tekl Müesse 8emlz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'nde bulun, durmalan ilân olunur, .(Basıiu 19025) 5322 KÇAPINAR'ı blr tünel gibi sık agaçlıktan geçtikten sonra, çam kokulan içinde bir dünya çıkıyor karşınıza. Bir kent yaşamının kaosuna karşı. dingm bir çelişki gibi.. Düzgün bir yeşıl uzanıyor, sonra nıavıyle buluşuyor biraz ilerde. Bir denız golü ya da bir gol denizi gıbı adalar'ın arasında nefıs bir gdrüntü. Yeşille mavi kucak kucağa. Sabahm ilk ışıkları çamların lg ne yapraklarmdan billur gibi damlıyor. Uyanan doga'nm nefes alışı gri bir sis yorganının altında geriniyor sanki. Bir cennet olan Türkiyemizin batısmda bir cennet Raşıt Yakalı ve sergi açan oğrencileri bir arada... İSO Meclis Başkanı ÇanakMarmaris. Coğrafi konumu öylesine mükemmel ki bir a n kale Seramik Fabrlkalan kuda nıistik bir düşünceye kapılıp boylesine güzelliği yarataEtap Marmara 611 S e r Sal rucusu İbrahim Bodnr, «Tekna gükretmemek elde değil. n5k ve teknolo.fl b8« dSndflrüVC O g r e n C i i e r i nu'nda açılan 'Insan ve Yaşam. Sevginin sıcaklığmı uluslararası bir düzeyde yaşıyor cü blr hwla geHşmektedir. Bn gellşmeleri aynı hnsla lzleme karikatur sergisinde Raşit Yakalı tarafından yönetilen Çarşaf Karikatür Okulu öğrencile Marmaris. Yat Limanında dünyanın dört bir yânından gel yen ülkeler geri kalmaya mah rinm çalışmalan yer alıyor. 5 ağustos tarihine kadar sürecek olan sergide Faruk Manicl, miş model model yatlar bir podyumda gezinen güzeller Hasan Seçkin, Mustafa Yüksel. Metin Üstündag, Erol Alay, Tuncer Doğan, Zafer Temo gibi. Eski salaş gazinolann, kıyı yağmacılığından kalma kumdur. dedi. çin, Tuncay Batıbeki, Ali Olgun ve Tamer Ocak'ın ele aldığı konular şöyle: Tiyatro so yerleri yok olmuş. Şimdi halk plajında varsıliarla yoksullar Seramik sanatında devlet B runları, kitap ve kitapla ilgili çeşitlemeler, sanat ve sanatçılann sorunlan, savaş sava bir mayonun içinde, bir arada, 450 Mercedes'inden inip dulü kazanan seramik sanatçışm getirdikleri, kentleşme, çocuklar... Raşit Yakalı'nm çalışması ve çabası sonucu oluş son model mayosu ile denize girenle. biri karnında, blrl sı Hamiye Çolakoftlu"nun yöturulmuş olan «Gelişim Karikatürculer Grubu 82», karikatürde ahşılmışhğın dışına çıkıp kucağında, biri elinde, blrl önünde kocası en önde tlpik nettlği sempozyumda konuşan yeni ozgün ürünler sunmayı amaçlıyor. Anadolu allesinin yoksulluğu Jle aralarında hiç blr ayrım tSO Meclis Başkanı Çanakkale yok. O güneşl kana kana içen kumsallarda her dllden ko • Seramik Fabrikalan kurucusu nuşan insanlar omuz omuza, yan yana. îbrahim Bodur söyle dedi: On dört tane büfe sabahm erken saatlerinden gece «Tflrtdye zannedlldlKl blçlmde müzik öğreniml için Avrupa'jra gönderdiğl cev yarılarına dek çalışıyor. Maraş dondurmasmdan «ağlatan Vedat Nedim TÖR seramik hammaddesl yönünden kastelli gözlemesine> dek her şey var. Saat altıda tüm herli çocuklarımızdan Suna Kan, Orkestra eşzengin Wr ölke deftUUr. Yakıyı boyunca bîr döner kokusudur sarıyor her yanı. Aklığinde çaldı Onuncu Istanbul Festivalinın kın bir gelecekte hammsdda boyle bir konserle açılması, dinleyicileri coş şamın alacasmda Marmaris'ln tüm konuklan en güzel giy lthall durumnna dflîeblHrlı. turöuğu kadar Atatürk'ün de ruhunu şâdet^LSTANBUL Festivallnin onuncu yıldosileri ile tur atıyorlar kıyıda. Bnnun içinde dOşfflc degerll miştır. W nümünü kutladık. On yıl boyunca, gıtMarmaris geçtiğimiz ay bir festival düzenledL He• tıkçe artan bir kalite yarışı içinde dunBu on yıl içinde Istanbul Festıvallerine ka men ardından bir de «Marmaris Turizm Vakfı» kurulhammaddelerin kullamlabUmeJL ya çapında bir varlık olarak kendisini tılan yerh yabancı onbinı aşkm sanat yıldızı sine lmkân saglıyacak teknolotopluluklan başlıbaşına zevk eğitim okulu ro muş. Başkanlığında da eski Barlas Küntay görünüyor. Jlyi burmak araştırm» ve geHş bini aşkm testival arasmda seçlcın 38'nın ıçme Hemen halk plajma akan iki küçük dere var. Blrllünü oynamışJardır. HaJkımızm bu lestıvalletirme çabalanna hız vermek kabul ettirmeği başarmıştır. nin debisi yüksek dlğerinin ise debisi bile yok denecek re karşı yıldan yıla artan ilgısi de bunun en Bu övünülecek sonucu bir yandan «îstanlorundayız.. Bodur, llerl tilolumlu ölçüsüdür denli durgun. Köprüden merakla bakan bü turist çiftin ya kelerde boy ölçüşebilmemlz bul Kültür ve Sanat Vakfımn Yönetım Kurulu Başkanı Doktor Nejat Eczacıbası'nın sistemli Nureyef'in bale gösterisi ile Açık Hava Ti nına yaklaşıyorum. Beş metre ilerde hemen denizle buluiçin TUrk toprağmı lşlemek ıdereciliğıne, bir yandan da Atatürk'ün altm yatrosunu tıklım tıklım dolduran seyirciler öy şan derenin yüzünde yılan balıkları, küçük kefaller v.b. teknik ve teknolojlk gellşme çağında Karl Eber, Piretorius gibi ünlü ustale coşkulu blr anlayış havasmda idiler kl Nu sırt üstü yatıyor. Belediye Başkanı Adil Olcay lla konuşu ler için harcanacak dövize acı ların yanında yetişmiş Aydın Gün'ün titiz çareyef bile şaşırdı. Atatürk Kültür merkezinde yorum. Hemen kapattmyor derenin üstünü. Adil Olcay mamak gerektigini söyledl. lısmasına borçludur. Izmır Devlet Senfonı Orkestrasının Hikmet «mevzuat hazretleri>nin egemenliğine boyua eğmeyecek «Sanat hayatı olmayan bir milletin can Şimsek tdaresinae çaldığı Bülent Tarcan'm Çfenakkale Seramik Fftbrika damarlanndan biri kopmustur.» diyen Atatürk" Pıyano koncartosu da her bakımdan dünya öl yapıda bir klşl. Aynı zamanda Marmaris hastaneslnln larmm kurulusunun 25. yıl dö Un Ankara'da daha bir otel yokken haniarda çüsünde bir başanydı. Piyanist Hülya Tarcan başhekiml. Ne var ki herşeyini Marmaris'e adamış. Mer konaklamlırken bir lokanta yokken aşçı dükda babasının bu çetin ceviz eserinl öyle üstün zuat hazretlerinln aylarca süründürecek yazışmalanna nümü törenlerinde yer alan kanlannda kann doyurulurken onun Avrupa'bir ustalıkla çaldı kl, gözlerim yaşardı. pek kulak astığı yok. Ama ülkemizdeki bir çok beldenln seramik sempozyumuna sunu ya müzik ve resim öğrenimi için ögrenci gönBiz, ne yazık ki, elindeki kozlan kullanböyleslne Belediye Bagkanlanna da gereksinimi pek çok. lan bildlrilerln tartısılmasın dermesi sayesindedir ki TUrkiyemiz bugün çemasını bilmeyen kumarbazlara benziyoruz. Bükreş'te danaşma memurundan bazı bilgller istemiş şitli sanat alanlannda hiç de azgellşmlş bir ül«Barbar Türk» imajını yıkmak için güzel sadari sonra dünya seramikçUiğl tlm. Yaklaşık on daklka sürmüştü bu konuşmamız. Bitlke degildir. îşte, Atatürk'ün bu uzak görüşlünat dallaruıdaki üstün kalıteli varlManmızı lle birlikte TUrk seramik sanaminde kadın bana bir makbuz uzattı. Baktım bir faturay lUğünün varlığı olan degerll kompozitörümüz sistemli bir programla dünyaya tamtmak için ttnın da geliçtirilmesi lçln ah Adnan Saygun'un keman konçertosunu yine dı bu. Şaşırarak «bu nedir?..» diye sordum, ülkemlz alışkan seferber olmalıyız. Bunu Kültür Bakanlığımızın nacak Onlemler dile getirildi. Atatürk'ün daha çocukken ana babalanyla himmetmden beküyoruz. lığı içinde. Bana ayırdığı zamanın faturasıydı. Bizdekl zaman kavramının gelişmemişliğine gerçekten Ozülmüştüm. Marmaris Turizm Müdürü Mustafa Bayazıt lkl aydır tek başına çalışıyor merkezinde. Blr yerli turist geldl. Domates nerede bulabillrün?.. Şuradan çıkm, sağa dönün. biraz lleride hall görecekslniz. Acaba fiyatı kaçadır?.. SOLDAN SAĞA: 1 Septimlus yundan geldigtpe lnanüan efsanevl Belli olmaz efendim ama sabahleyln göreve geSeverus'un oğlu olan, ZBİimllğl lle TUrk hakanr.'5 Seryumun slmgelirken baktım 3045 lira arasında değişiyor. unlü Roma lmparatoru. 2 Eskiden sl... Hayvanlara vurulan damga. 6 Domates yerli mi yoksa yabancı mıdır acaba?.. Böy subaylann özel hlzmetlerlne bakan Sovyetler Birllği'nde bir iç denia... asker. 3 Bir sıvıyı agzı dar bir Eskl Mısır'da VI. sulâlenin ilk tilesine hiç bir araçtırma geregi duymadan rahat tavırlar kaba aktarmak için kullanılan koni ravunu. 7 GUmuş parlakbğında içinde konuşan konuğa karşı, sakin sakln yamtlar veren biçimindeki araç... Kapı ve pence çok haflf' bir element... Bir yüzey Mustafa Bayazıt'a, sabnna hayranlıkla bakıyorum. relerin UstUne aülan agaç, tas ya ölçüsü. 8 Şaman... Dinslz. 9 da, beton destek. 4 Tavır™ Çok Bir halk hikâyesi kahramanı. liyakatU. 5 Nikelin slmgesi.» tkl tarla arasmdaki sınır... Derinllk. 6 Einstelnium elementinln slmgesl 123 4 5 6 78 9 Türk malının simgesi. 7 Dag kırlangıcı da denilen kUçUk bir kuş... > 1 T A N I M ı N T) Hayâ. 8 Akaju... Ünlü Polonyalı R \5A 2 Aj ^ A IN" BCBO MAKÎNALARITAMİR MERKEZİ sinema yönetmeni Polanskl'nin kaL 3 L A İM A nsı olan ve bir kaç yıl önce Los Angeles'dekl evinde öldürülen AmeHer marka yazı hesap • teksir kasa ve elekro4 E Q P. u T rikalı sinema artistinin soyadı. 9 nik hesap makinalan tamir ve bakımL j 5 BeğenUen bir erkek Türk haflf müAbone kabul edilir. IN |O 6 e V ziği şarkıcısı. Kullanılmış makina alınır, N 0. 7 e YÜKARIDAN AŞAGIYA: 1 Yüksekkaldırım Cad. Oliva Han No: 30 Kat 3 8 R N| A R Tamusal. 2 Dikey... Tatlı blr besln No: 15 KARAKOY 43 72 59 T V \u M 9 T E maddesl. 3 Tırpana balıfı... Slirt' in blr ilçest 4 Bir ırk.» Kurt 80. (Cumhuriyet ~ 5288) A VA önr^nril^ri» .c* ^ ° Büyük hizmet: Istanbul Festivali 1 2 3 4 5 6I 7 8 9 bulmaca 1 2 3 456 78 9 nT i. • ••LL • 5• 1 • ö I E 1 •• birliksan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog