Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

28 TEMMUZ 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Irak, olası bir Basra kusatmasına karsı savunma planları hazırlıyoî Dış Haberler Servlsl îran Basra kentlne karşı gıriştiğl yoğun bombardımanı sürdttrürken, Irak as kert yetkilileri Basra'nm olası bir kusatmasına kar şı savunma planları ha?ır ladıklarını açıkladılar. Irak askerl yetkiltlerl on ceki gün yaptıklan açıklamada, İran bombardıma nı sonucu altı sivilin ya şamını yitirdiğini kaydettller. tran l&e, topçulannm st ratejilc havaalam çevresin deki onemli sanayl teslsle rinj imha ettlğinl one sür dü Irak Baas Partlslnin II'derlerinden Muhammed Hamza «Basra kenti ştaıdi kendlni ev ev sokak sokak savunmaya hazırdır..» dedl. Irak'da yayınlanan Künlük «ElTavra» gazetesine bir demeç veren Hamza, Basra savunma plamnın «tüm kadın, çocnk ve yaşlılann» seferberllğlnl lçerdiğtol de açıkladL Hamza'nm demectn) ak taran Irak resml haber sJansı «ÎNA». planm «kentln uzun stireli kuşatılma «n Için» hazırlık anlamına «eldiğlni söyledl. îran resmi haber ajansı etRXA» tarafmdan yavınlanan bir blldlrlde lse, Irak'jn Banamll petrol te polltikada du oir değlşlk llk gorülmeye bağladığmı ileri sürdü Gazete, «Artık Kdrfez ülkelerl savaşm bağlarında olduğu gibi Irak'ı buyük bir zevkle des teklemiyor, tran tarafın dan daha az kışkırtıcı olarak nitelendirilebılecek bir tutum benimsiyorlar» dedi Eskl îran Şahı Rıza Pehlevi'nin aılealnin Fransa'ya yerleşecekleri bildirl liyor Kahire'de yayınlanan ve Mısır yetkill makamlan ile iyi lli^kllerde bulunduğu budirılen «Ekîm» dergistndeki habere gore, Fransa Devlet Başkanı Franco^s Mitterand ile împaratoriçe Farah Di ba arasmda bu konuda bir görüşme yapıldı ve anlaş maya vanldı. HUMEYNİ BAĞIŞLADI Tahran'da son bir ay için de esrar kaçakçüığmdan suçlu bulunan 18 kışı idam cezasına çarptırıldı Tahran Radyosu ıse dıni lıder Ayetullah Humejmi'nm ıdam cezasına çarptirılan eskı Denız Kuvvetlen Komutanı Amiral Mahmut Alabi'yı bagışladığını duyurdu CÎA ile işbıriıği yaptığı ve bazı asken bılgılen verdığı gerekçesiyle 2 yıldır tutuklu bulunan Amiralin yakmda serbest bırakılacağı haberde yer aldı. Yunanistan NATOnun Express82 tatbikatına katıiacak ATİNA, (CumJıuriyet) Yunanıstan'ın ekım ayında yapılması karariaştırılan NATO'nun Express82 Tatbikatına katılacağı bıldınldi. Bu tatbıkat, bir süre önce Akdenız'de yapılan Daıly Double NATO egıtım lerının ikınci aşamasını kapsıyor. Yunanistan Ulusal Sa vunma Bakan Yardımcısı Andonis Orossogıannıs, bir soru üzerıne, kesın tarıhl NATO tarafından saptanacak Expressli2 Tatbikatına Yunanıstan'ın katılacağını doğruladı. Başbakan ve Savunma Bakanı Papandreu, Dally Double tatbıkatlarından birkaç ay önce «Yunanlstan'uı NATO tatblkatlanndan hiçbirine katılmay»cağını, çunkü Itirkiye'nln surekll olarak Yunanistan'ı tahrik ettiğlni» soylemıştf. Ancak yardımcısı Prossogıannıss ise, «Madem ki NATO'da bulunuyoruz. tatbikatlara katılma zorunJuluğumuz rardır» dije konuşmuştu. Yunan Komünist Partisl (KKE) yanlısı «Rizospastls» Gazetesi, Yunanistan'ın Express82 tatbıkatlarına katılma kararını, Turkiye ile geçen hafta lmzalanan ve Yunanıstan tarar fından moratoryum olarak nitelenen anlasmaya bağladı ve «NATO'nun Guney Doğu kanadındaki çatlaktan onannak Içm NATO'nun bu anlaşmayı imzaladığını» belirttl. Fransa (cişleri Bakanı: "Ermeni terör örgütlerine verilmis taahhüdümüz yok/, Dış Haberler Servisi Fransa Içışlen Bakanı Gastora Defferree «Ermeni teror örgütlerine verılmış bir taahutümuz yok» dedi Fransız hukumetının Ermeni teror gruplan ile gızli bir anlaşma yaptığı yolundakı ıddıaları yalanlayan Defferree, daha once bazı Ermeni orgut temsılcılen ıla goruşmeler yaptıgını doğruladı Fransa îçışlen Bakanı öncekı gece televızyonda yaptığı konuşmada, goruşmeler sırasında bu orgutlerı şıddet eylemlenne gırmemeleri konusunda uyardıgını soyledi Defferree, hukumetının Ermeni davası konusundakı goruşlerını daha once açık ladıgım behrterek şunlan söyledı «Masum insanlann kanına girmek, hiçbir örgüte hizmet etmez, aynca kamuoyunun ofkesine yolaçar. TRABLVS (ANKA) Afrtsavunduklan davayı baltar ka Bırlıği ülkelerinin gelecek lamış olurlar. hafta yapılacağı blldlrllen yıllık Ermem orgutlen ıse Fran zırve toplantısımn, yeterli sayu sa ile aralarında örgut mi da ülkenin katılmayacağının ba htanlarımn tutuklanmayaca lirlenmesi üzerlne ertclenecejl ğı yolunda anlaşmalar ol sçıklandı. duğrunu one suruyorlar. NiAfrika Birliğl ötgUtU, Bakantekım Amenka'da aranan lar Konseyi Başkanı Archia bir Ermem teronstın hazi Mogwe tarafmdan yapılan açıkran ayında Orly Havaalam' lamada, Batı Sahra uyuşmasnda tabanca ve sahte pasa lığının sürdüğU ve toplantıya port taşımak suçundan tu Sah/a Cumhuriyetl'nin de ka« tuklanması uzerıne, Fransa bul edılmesinin bazı Ulkeler tarafmdan tartışma konusu yapıl nın sozunde durmadığmı one suren Ermem orgutle dığı bildirlldi. rı, geçtığımız hafta ıçınde Mogwe, «temaslarm de*MB Pans'te bir dızi bombalı sal ettiğlni ve zirve toplanfegmm dında bulunmuş, 17 kışı ya yakın bir gelecekte gerçekle$> ralanmıştı, patlamalan Orly tirileceğl konusunda umntla oi» duğunu» sözlerlne ekledi. Ermem grubu ustlenmışti. Afrika Birliği ülkelerinin zirve toplantısı ertelendi KARŞILIKLI TOP ATEŞt Irak topçuları, îranın Basra kentlne girlştiğ! yognn saldınlara karşı koymaya çalışıyorlar. Resımde kentin çevreslnde mevzllenmiş bir Irak topçu bataryası görulüvor. slslerlnin alevler lçlnde yandığını bildlrdi. Irak'm önemli petrol U mam olan Basra kentl 1iran'lılaruı yoğun saldınlarma hedef olurken ta raflar kayıplar hakkında karşılıklı ıddialannı sürdürüyorlar. fran'lı bir askerl yetklll tran kuvvetlerınin Basra' ya beş ayrı koldan saldırı va geçtiğini soyledl Yetklli, îran kuvvetlerinln 150 kilometre karellk bir alanı kontrol ettiklerlnl be llrterek, saldırılarda 5 bln Irak askennln öldürüldüğünü, 101 tankm da ele geçirlldlğinl one sürdü Irak lse îran saldınlannı püskürttüğünü iddia edlyor. Irak askeri yetklli lerlnin iddialarına gore, îran'm Irak topraklanna glrmesinden bu yana 6 bln îran askeri öldürüldü Birleşik Amerika'da ya vınlanan Washington Post gazetesinde yer alan bir haberyorumda. îran" ın Irak'tan talep ettlğl sa vaş tazminatı konusunda pazarlıkların stirdürüldü*ü 1leri sürüldü Gazete, tran'ın 150 milyar dolarlık tazminat talebine karsılık Suudl Arabistan'm 50 milyar dolar vermeyı taahhüt ettığini belırterek. «pazarlık sürdurülüyor» ifadesini kullandı Washington Post gazete 51, Korfez Bolgeslnin diğer ülkelerının izledikler) Moskova'da bir profesör Sovyet aleyhtarı propagandadan tutuklandı MOSKOVA (ANKA) DOnyaca ünlü Moskova Devlet Üniversitesf'nın 37 yaşındaki ma tematik profesörü Borls Kanyevsky*nin Sovyetler Blrllğl aleyhinde propaganda yaptığı ve Yabudi kokenli öŞrencılert kayıran bir tutum içıne girdi $t gerekçesiyle tutuklandığı bUdlrUdi. Kanyevsky'nin esl, Batüı ga«etecilere olayı dogrulayarak kocasının haziran ayının sonun dan bu yana tutuklu bulunduğunu bildirdl. Kanyevsky lle blrlikte Uç profesörden olusan bir grubun «ldm ayında yaptıklan ortak çalışmada, Sovyetler BirEfti yetküüeri, «Yahudl öğrencüere ayırıtn gozeterek entellektüe) suçlannuşlardı. Polisario gerillaları 4 5 Fas askerini öldürdü PARtS (THA) Cezayir Resmi Haber Ajansı, PoJJsarto g»rillalannın geçen pazar günü Batı Sahra'da yaptığı saldmda 4S Fas askerinin öldürüldüğünü, 50 kadannın yaralandığını habor verdi AJansın Paristen kaydedilen yayınmda blr PoMsarlo oephest blldirlsine yer verildi. Bildırıde Polisario gerillalannm Smara ya» kınlarındakl Ağlat • Azazil bolgesine şlddetli blr saldın dUzenl»diklerl ileri surülmekte. Siyasal gozlemcıler, önümüzdekl ay yapılacak Afrika Btrilğl örgtıtü yıllık doruk toplantısı öncesi Polisario cephesluin saldınlannı yoğunlaştırdığını belırtmekte. Arjantin'in Falkland Savası'nda adalarda bulunan komutanları görevlerinden alındı BUENOS AtRES (Ajanslar) Falsland savaşı sırasında adaıa r da bulunan Arjantin bıriiklerlnin komutanları gorevden alındı Oluşturulan bir kurul da savaşın yitirüiş nedenlerint Incelemeye basıadı Genelkurmay Başkanı Ge neral Crlstîuo Nlcolaldes. Mario Menendez'den başka Falkand Komutanı Gen 10. Mekanize Piyade Alayı, 3. ve 9. plyade alay komutanlarının üa geriye alındıklannı Genfcral Menendea'in Falkand'a atanmadan oneekl gorevine geçtiğini bellrttt. Uygulamanın, komutanlann savaş «nrasmdakl tu tumlannm sonucu olmadığmı, bunun araştırma sonunda ayrıca aeğerlendirileceğınl vurgtJjayan General NicolaldPs, «Bunlar orduyu duzene sokmak içln ilk elde selen çalışmalar» dedi. Nicolaldes, savaş boyunca ve «sonuco Snceden gör melerine karşın Sovyetler Birllği'nden yardım lsteme melerinl» doğıu bir tutum olarak nlteltal. Ordunun slvil yöneliuıe hazırlanma sı gereğinden söz ettl. Devlet Başkanı General Reynaldo Bıgnone, mart 1984'te slvil yonetlme geçlleceğinl daha Önce açıklanin yerleştırilmesme keslnmıştı. lıkle yardım etmedıklerini Ingütere Başbakanı Mar soyledi garet Thatch»>r, Falkland Falkand savaşı sırasmda savaşı konusurda, «Bu soIngıliz gazetecılerden yanıl run benim can damarım ol tıcı haberler vermeleri ısdu» dedi. öte yandan Exocet füze tendıgı bıldınldı BBC muha lerını yapan Marcel Dessa bırı Brian Hanrahan'a göult fırmasının bir sözcusu, re. Falkland'a göndenlen lngıliz Kuvvetlerınin komuta Falkland savaşı sırasmda Buenos Alres'te bulunan F m Tugamiral Johnoodward ransız teknisyenlenn Arjan Arjantin güçlenni yanıltmak amacıyla basından ya tin'in Hava Kuvvetlen'ne hiçbir yardımda bulunmadı rarlanmak istedi ve Ingiliz ğını açıkladı Geçen hafta . gazetecılere asılsız haber bu yokia söylontiter <ılım» yazmalannı önerdi. ancak sı üzenne yapılan açıklama gazetecılerin Ingiliz komuta da teknisyenlenn savaş u nmın bu isteğine olumsuz çaklanna Exocet füzeleri yanıt verdikleri blldlrildl. Polonya'da Dayanışma Wroc!aw radyosu ele geçirildi (ANKA) Polonya'da faalıyetleri askıya alınan Bağımsız Dayanışma Sendıkası'nın Polonya'nın Güneybatısı'nda bulunan Wroclaw kentinde gizll yayınlannı surdUrdüğü radyo vericisl polis tarafından ele geçirildi. Wroclaw kenti polis yetkilileri, radyonun ele geçlrilmesl, sırasmda herhangl bir tutuklama yapılıp yapılmadı^ı konusunda bilgl vermediler. NEWTORK, (a.a.) Amerikan erkekleri arasında pornografi ve fahlşelik olaylarını araştnan kurul üyelerinden Dape Smith, fahlşe çalıştıran birçok şebekenin «cmttşterfleri» hakkm dakl bilgileri îsrail, înglliz ve Sovyet ajanlanna sattığım bildirdl. Birçok şebekenln Washington'daki bürokratlara erkek fahlşe sağlayıp bllgl ABD'de erkek fahişeler müşterilerine ait bilgileri yabancı ajanlara satıyor topladığmı soyleyen Smith. bunun daha sonra yabancı haberalma servislerlne ak tarıldığmı duyurdu. Yine Kurul üyesl Jereml' ah Mckenna da olayın «hfl» kümet görevlilcrint» konu aldığını belirtti ve Washüıgton'da & «pazarlama» kuruluşunun muhasebeslni tutan blr klşlnin «bllgi aktarma» olayını kendlslne söylediğlnl vurguladı. Istanbul Tıcaret ve Sanayi Odalannın 1981 ihracat ödüllerinin ücü Meltem Denizcilik'e verildi. KompleTUıfc ücödiil! v <r •."' ' s. v l ; •> •••"., .' Doris«.ElbeVItLEIbeXI. Istanbul Tlcaret Odası'ndaa İhraç için inşa edilen komple diğeri İstanbul Sanayi Türkyapımıilkgemiler Odası'ndan: 2 Altın Madalya Meltem Beykoztersanesinde, "Bir ürünü ilk kez ihraç" 1981 yılı içinde ettiği için Istanbul Ticaret inşaatları tamamlandı Odası'ndan: Takdimame ve peşpeşe Meltem Denizcilik, komple ğazın sularına indirildiler Türkyapımı gemı ihracını 1982'de de sürdürüyor Bu ilk İhraç gemilerimız, k Batı Alman şirketi, Elbe Transport Unıon Ocak'ta bir başka Batı Alman şirketi, Atlantik Rhederei'nin siparişı Tecumseh'i;1, GmbH'ın (Unilever kuruluşu) sıparışı Hazıran'da, yine Elbe Transport ıçm Üçü de denizcilik diliyle: G.L, S.B.G., ınşa ettiği Elbe Xll'yi teslim ettı A.F.A., ve D.H.I klasmanlı.. Uluslararası standartlara sahip gemiler. 1982 ihracat geliri şimdiden 410 milyon dolar Gemi ihracatımızın bu ilk müjdecilen Ve Elbe Transport'un beşıncf sıpanşı ülkemize 6.78 milyon dolar döviz... , r Meltem Denizcilik'e üç ödül getirdiler. Regine'nin inşaatı Beykoz'da devam ediyor Yeni "aftın madalyafık" ihracat cıroları ıçın 1981 'deTürkiye'ye en çok dövfe kazandıran firmalar arasına girdiği için, biri , kılayuz tamyol ilerlMor '"' l > ' '.*.' " < ! MELTEM DEMZCİLİk TÎCA^EF VE SANffît A§L KC KozanogluÇayuşoglu Grı M/T DORIS M/T TECUMS6H M/T REGINE Tp Klas T«ım boy Kaırr eter arası Boy Vuksekiık Ofaft DWT GPT Ana malına a JCU Ya öımr nar ^aft generdlorg Hz Kargo tarw ftapos tc< Nebot ğ GL 100 A 4E 8500m 600rn 4 70m 2600 W) 1800 HP 1x9! kVA \2. knot M/T ELBE Vill M/T ELBE XI M/T ELBE XII "hp Klas Tam boy Kaımeıer arası boy HPhır lankerı SUK ^i .', 7884 m 95Om (ana guveft») 280 m 2 70m Dfaft 1200 0WT 863 HP Ana Rîakına <?ucu ox80 kVV Ysrdımcılar nol Kargo tenk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog