Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 TEMMUZ 1982 KÜ Rektörü Eser, Âksoy'dan görevi devraldı 10 Prof. Lami Eser'e görevi devreden Prof. Erdem Aksoy, «YÖK Üniversiteleri yukandan aşağıya örgütlemektedir. Bu tür örgütlenme üniversiteyi oluşturan tüm kesimlerin kararlara katılmasını engellemektedir» dedi. 'Q YÖK Başkanı Doğramacı yeni rektörlerden görevi devralmalarım istedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) YÖK Başkanı Prof th«an Doğramacı'nın yeni atanan rektörlere bırer yıldırım telgrat gondererek görevlerine başlamalarını ıstediğı öğrenildı. Edınilen bügiye göre, Prof. Doğramacı, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından atanan yeni rektörlere bırer telgraf gönderdi. Prof. Doğramacı, Telgrafta 25 temmuzda atama kararnamesinin Resmi Gazete'de yaymlandığını belirterek, « .. Refc törlügüne atandunz. Göreve başladığınız tarihten İtibaren ITA ' Amirliği yetkislni de ustlenmiş bulumıvorsunuz» dedı PROF. AKÇA, ZÎYARET ETTI Gazi Üniversitesi Rektörlügü'ne atanan Prof. Şakir Akça, dün Gazi Üniversltesı'ne dönüştürülen Ankara ÎTÎA Başkanlığını zıyaret ettı, Prof. Akça, Başkanlığı zıyareti sırasmda bazı okul vönetioıleriyle Akademi Başkanı Prof. Onur Kumbaracıbaşı'mn makam odasmda bir sohbet toplantısı yaptı. Prof. Akça'nın yöneticılerden okuldaki eğıtım ve oğretim hakkında bilgi aldığı öğrenildı. «Cumhuriyet» muhabirınm, «Yakmda göreve başlayacaksınız», bıçimmdeki konuşması üzerine Prot. Akça. «Ben zaten RSreve başladnn. Resmi Gazete'de yayınlandığı andan itibaren resmen göreve başlamış bulunuyorum.» dedi. öte yandan Akademi Başkanlığı süresi 31 temmuzda sona eren Prof. Onur Kumbaracıbaşı'mn halen yıllık izmde olduğu öğrenildi. AKSOY GÖREVÎNt DEVRETTI Trabzon Karadeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Erdem Aksoy, görevini Prof. Lami Eser'e devretti. Aksoy, görevının sona «rmesi ve yerıne ITÜ'den Prof. Eser'ın atanmasıyla ılgılı olarak bır açıklama yaptı. Yem Rektörü öğrenciüğinden ben, bılım ve tsknikte çağdaş standartlan arayan değerlı bir hoca olarak tanıdığını belirterek kutladı. Prof. Aksoy, açıklamasmda şımdlye kadar çahştığı arkadaşlanna {eşekkur ettı ve şunlan söyledi • «Yeni düzen, YÖK Başkanlığı fle üniversite rektörlerinin çok sıla işbirllği içinde calışmalannı öngörmektedir. Yasanın uygulanmasını. belirli bir süre görmeden, bir değerlendirme yapmak olanaksızdır. Ancak yasa, üniversiteleri yukandan asağıya örgütlemektedir. Böyle bir örgütleme içinde üniversiteyi oluşturan tüm kesimlerin kararlara katdmalan geleneğini ortadan kaldırmaktadır.» Dekan secimleri gündemde % Rektörler 31 ağustosa kadar rektör yardımcılannı, enstitü ile yüksek okul müdürlerini atayacak, dekanları ise önerecek. Yeni dekanları, önerilecek ?> adayın arasından YÖK seçecek. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 27 üniversite rektörünün Devlet Başkam Orgeneral Kenan Evren tarafından atanmasından sonra lakülte dekanları, enstitüler ve yüksek okul müdürleri ile bölüm başkanlarının atanmaları 31 ağustosa değin gerçekleştirllecek. Yüksek öğretim Yasası'nın geçici maddelerinde fakülte dekanlarının, enstitüler ve yüksek okullar müdürlerinin. bölüm başkanlarının görevlerlnin 31 ağu&tosta sona ereceği belirtiliyor.. Yüksek Öğretim Teşkilât Kararnamesı de görev leri 31 ağustosta sona erecek yöneticilerin arasına anabilim. anasanat. bilim ve sanat dallarının başkanlarının atanmalarınm da 31 ağustosa deSm atanacakları hükmünün eklenmesi nedenivle bu yöneticilerin yerlerıne yenileri 31 ağu&tosa kadar atanacak. 31 ağustosta gorev süreleri sona erecek fakülte dekanlarının yerine yeni dekanların atanması içlemlerini Yüksek öğretim Kurulu gerçek• (Arfea8t S. saTfada) Anayasa Tartıstnası Prof. Dr. Tuncer Karamustafaoglu'nun görüsü: Taslakta hürriyetler istisna. sınırlamalar kııral olmııs A.Ü. Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü ögretim üyelerinden Prof. Karamustafaoğlu, gerekçesiz sunulan tasarının, Danışma Meclisi içtüzüğüne ve parlamenter kurallara göre Anayasa tasarısı sayılamayacağım, ancak tasarı taslağı olabileceğini belirterek. «Meclis Başkanının bu nitelikteki bir belgeyi, tamamlanmış bir hukuki tasarı olarak kabul edip işleme koyması da çok şüphelidir» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Kürsüsü ögretim Üyelerinden Prof. Tuncer Karamustafaoğlu Anayasa Tasansı'nın gerekçesız sunuluşunu elestirerek, «Danışma Meclisi içtüzüğüne göre. Meclis Başkanının bu niteliktekl bir belgeyi. tamamlanmı? hukuki bir tasan olarak kabul edip, isleme koyması da çok şüphelidir» dedı diği 200 maddenin. senel ve maddelerine iiişki* jrerekçeleri iizerinde, henüz hiçbir nilgi sahibi değildir. Ovsa, parlamento hukııkunda bilinen kııral odur ki, meclislere çerekcesiz ne yasa, ne de Anayasa sunulabilir. Bu bakımdan Anayasa Komisyonu, her şeyden önce, bağlı olduğu Danışma Meclisi içtüzüğünün kurallannı boımuştur. Çünkfi, Damşmento hukuku açısından hozuk; tamamlatılmadıkça hiçbir işlem ve görüsme konusu yapılamayacak olan bir belge karşısıntla bulunuyoruz. Hattâ. Danışma Meclisl içtüzüğüne göre, Meclis Başkanının bu nitelikteki bir belgeyi, tamamlanmış hukuki bir tasan olarak kabul edip işleme koyması da çok şüphelidir. Belgenin altında sadece imzalann bulıınması yetmez. imzalarla birlikte gerekçelerin de bulunup hulunmadığına bakmak gerekir. Sinidi ortada, parlamento hukuku kurallarına eöre bir Anayasa Ta<5arısı değil, ancak tasan taslağı bir belge vardır.» Prof. Tuncer Karamustafao5hı «Anayasa Taslağı'nın öner diği hükümet sistemi parlamen ter nitelik taşıyor mu?» sorusuna şu yanıtı verdi: «Taslağm önerdiği hükümet sisteminin «saf» blçimde b i ' parlamentpr sistem olduğunu. tnslağm gerpkcesiz maddelerin den değil. sayın Komisyon Bas knnı'nın kamuovu önünde vaptığı açıklamadan ögreniyoru'/.. Cüııkü. taslaktaki yasama • yürütme (Meclis hükümet) lliskilerinin düzenlenme biçiminrien. parlamenter ve hele onun «saf» (daha çok gerçek, doğru dhe anılan VP hiç gerçekleçmeverek kııram alanında kalmıs olan) biçimine uygun bir parlamenter hükümet sistemi cıkarmak, mümkitn değUdir. Bıınu anlamak İçin, öyle yoğıın bir crözleme VP dikkate gerpk yok. Taslaktaki Cummııbaş kanı, Başbakan ve Bakaniar Kıınıluna iliskin kurallara bak. mak veter. Yürütmeyi güçlendinne ilkesinden hareket edeıı taslak. viirütmenin iki başıtv dan birini övle göz ardı etmiş ki, Bashakan ve Bakanları. Cumhıırbaşkanı'nın bir memuru durıımuna sokmuştur. Cum hurbaşkanı. Başbakan ve Bakan ları gerektiğinde görevlerlnden alabilecektir. Dahası, Cumhurbaşkanı, parlamento üyesi olmavan bir kimseyi Başbakan olarak atayabilecektir. Bu anla yişın, çağdaş parlamenter rejimde hiçbir temeli yoktur. Çaçdas parlamenter rejim, Bakaniar Kumlu (kabine) demek. tir. Hattâ. parlamenter re,1imin anayurdunda kabine de dp ğil, Başbakan demektir. öte yan dan, parlamenter rejhnde, Baş bakan'ın parlamento dısından atanmast ise. çok aynk (lstisnai) bir durumdur.» Prof. Karamustafaoğlu Cumhunyet'in sorulannı daha «onra şöyle yanıtladı: SORU Başbakan'm parla mento dısından atanması koınısunda uluslararası alanda örnekler yok mu? YANIT örneklen Tardır, vardır ama, parlamenter rejırnin, parlamenter reiim olma özelliğıni yitırdiği dönemlerde vardır. Örneğin Almanya'da, Weimar Cumhuriyeti'nde, önce Cuno (1922), sonra da LuthPr (1923) parlamento üyesi olmadıklan halde Devlet Başkanı'n ca Başbakan yapılmışlardır. Parlamentoculuğun gelişme evreleri içinde daha çarpıcı örnekler gorülüyor. Sözgelisı, Fransa'da restorasyon dönemm (Arkası 9. sayfada) 71) çok açık ve buyurucu hükümler, yasa tasanları ve öneProf. Karamustafaoğlu Cumrilerinin gerekçeleri ile birlikhuriyet'in sorularmı yanıtlarte Meclis Ba^kanlıfı'na verilken, «Meclislerp. gerekçesiz melerini gerektiriyor. Nitekim ne yasa. ne de Anayasa sunuIçtüzük, bıı öneınll biçim ve lamayacağuıı» belirterek özetle usul koşuhınu. «çerekçede tasa şöyle dedirının tümii ve maddeleri hak«Danışma Meclisi Anayasa kmda biİBİler.. Açıkça çösterilKomisyonu, hazırladığı Anaya mek lazımdır.» (m. 72) diyesa Tasansı'm. Danışma Mecli rek adeta üstüne basa basa asi'ne ve Türk kamuoyuna gp çıklamıştır. Gelgelelim. Anayarekçesiz sunmuştur. Ne Da sa Komisyonu bu kurala uymanışma Meclisi ve ne de kamu mıştır. Onun için de, parlaoyu, lmzırianan tasannın içer ma MPCÜSİ içtüzüğündeki (m. 3 sanık hakkında idam istemiyle dava acıldı Halkevleri davasında tamklar dinlendi Akıncılar davasında kararın bugün açıklanma sı bekleniyor sur bulunup bulunmadıgımn saotanması ıcın bılırkısı ıncelım"sine gönderıl°n dosyanı; bek'enmesı ıçm öurvjrrayı 3. agu^tos scünune ertelcdı PERINÇEK tSTANBL'L'DA Y<VROILAND1 « Feshedılen TIKP C'jrei Ba^ianı Dogu Perinçek duıı Is TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul' tanbul'da yjrgılandı Aydınlık. Gdzetesmhı 26 temmuz 1U79 tada bir yazısmdan dolayı yargılandı. rıhlı sayısmda yaymlanan bır yazısmda Cumhurıyetı tahkır ve Haber Merkezi Ankara üyesi olmaaığmı kaydederek, tezyıf ettıği, mülı duyguları za Sıkıyönetım Askeri SavcıliK' Halkevleri içerisinde çalısmadı yıflatıcı propagi»nda yaptıgı s<ı u;nı sovledi. Tanık Sayar, Em sol gorüşlü üç sanık hakkm vı ile Sıkıyönetım 1 Numaralı alınan da ölüm cezası istemiyle da\u nıyet Müdiirlügunde Askeri Mahkemesı'nde yargıla ıfad'sıni kabul etmpdi ve bu açtı 1979 80 yllları arasT. nan Perınçek'm dun sorgusn .fadpnın zora dayalı alındığı da Ankara'mn Haskoy semtııı japıldı. Perinçek orgusu sıra nı ılerı sürdıi. Tanık tsmail Şa Öo Gunay Özkan'ı oldurmek sında yazıda sadece dordlıncu hiner de Dev Yol üyesi olma paragrafın ele alınar&k dava sağ gorüşlü kışılere ait evle dıgını ve Halkevlerine hıç git açıldığını, oysa dıger paragıal re ateş ederek evlerden bınsı r i yakmak, örgüte pnrasa. medığını dıle getırdı larla birlıkte okunduğu takgelır sağlamak amacıyla hırsi7 dirde dorduncü paragrafta sur; AKINCILAR DAVASI Jık yapmak suçundan yar°nlana işlenmedığmm ortaya çıkacacak olan sanıklar hakkında • Ankara Sıkıyönetim 1 Nu ğuiı savundu. Suçiamalan red TCK'nunun 146/1 maddesi gere ıruralı Asken Mahkemesınde deden Permçek, «Yazıda bölüğmce ıdam cezası Istenıyor ciilük yapmadığım. bilakis bir ı;orulen Akıncılar davasında ka liğp davet ettiçim ve birli^i <• • # Askerı Savcı açtığı baş rrrın bugun açıklanması beKİe nerdiğim anla^ılacaktır.» aecu. nıyor 1981 yılınm mayıs ayın ka bır davada ıse Kırıkkale ılçesmde sağ görüşlü kışüeıe da baslayan 79 sanıklı davnda Doğu Permçek daha s o n n sııah temm ederek halkı ısya «îanıklardan 41'ı lutuklu olamahKeıneye 14 saytaiık b;r dı na teşvık etmek ve sahto pa rak yarçı'anıvordu Ancak hulekçe ile 11 adet savunma bcl saport kullanmak suçlarından sune kadar yapılan riurusınalar da sanıklann \\ppt\ serbest bı gesı sundu DıİJıv^osınde Ay Oycan Kılıç baklünda 7 yıla ka dınlık ga^etesmde yaymlanan rakıldı. dar hapıs talep ettı. «tam hedcltpıı \urmu'>ıız» h.ıv ARK%D\SIMIZ lı.ca jazıyı Tercunıan sa/ctes.ı HALKEVLERİ YAPICI YARGIL.4ND1 de çıkan bır yazı uzerıne kalf • Halkevleri yöneticilerinin me aldığmı behrten Perinçel ADANA Gazetemizm Adayargılanmasma Ankara Sıkıyo Ataturk ve Inonu'nün konu; na Bürosu muhabirlennden netim Komutanlığı (2) Numa nialarındr.n ornekler verdı ralı Asken Mahkemesinde de Menmet Yapıcı hakmda bır Daha sonra goruşu soıulan vam edıldı Ankara Devrimci haberden dolayı açılan davaya askeri savcı, soz konusu yazıda Yol davası sanıkları tanık ola dün devam edıldi. Kahramanmaraş'm Türkoğlu suç unsuru bulunup bulunmadı' rak dinlendi ilçesıne Dağlı Hacıbebek köğının saptanması ıçın üç kişıaılesıDuruşmada tanık olarak dın yunde, Hacıbebekoğlu lık bir bılırkişıye ınceletılmelenen Ankara Devrimci Yol nm ışgalmde olan 12 bın donüm sıni istedi Savcı ayrıca Perındavası sanıklarından Ralııni Kı arazıden mahkemece hazine çek'in sozünü ettıf;i Tercüman reç, Dev . Yol üyesi olmadığı adma tapuva tescı'.ıne karar ve gazetesmin hangi gün ve sayınlen 4777 dekarının aynı koyde nı ve Halkevlenne iki kez e;ıt smda kürtlerle ılgıli yazının ya mış olduğunu söyledı. Anfcıra oturan topraksız yurttaş'.ara ki • 7ildığmı samktan sorulmasını . Devrimci Yol davasında olum ralanması yolundakı gelışme da istedi rezası istemiyle yargılanan ta lerin gazetemızde yayınlanması îBenne açılan davanın dunkü nık Veli Yıldınm da yasadışı Aydmlık gazetesinın sorumlu Devrimci Yol üyesi olduğunu duruşmasında bılirkişi inceleypzuşleri müdüru S. Aydoğan mesi için Istanbul'a göndenlen ancak DevYol adına Halkev Büyüközdeıı ile birlıkte yargıdosyanm gelmediği anlaşıldı 1 lanan Perinçek'm en az 3 yıl lerinde çalışmadığını belirtti Numftralı Askeri Mahkeme söz hapıs cezası istenıyor Yine aynı davada sanık olan konusu haberde kamunun telaş ve duruşmada tanık olarak din Perinçek TIKP dsvasmda ıse lenen Ayşe Sayar'da Dev Yol veheyecanını doğuracak bır un tutuksuz olarak yargılanıyor Isıklar: DİSK bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmi savundu "* tstanbul Haber Servisi DİSK davasında, 16 temmuz günlü duruşmada sorgusu stirdürülen genel sekreter Fehmi Işıklar, Italya ceza yasasından alınan 141, 142. maddelerin îtalya'da faşist devleti kurma amacı i!e çıkarıldığını söy ledi. Işçi sımfının çıkarları doğrultusunda gortiş ve duSiincelerini açıklayanlarm çok kez 141, 142. maddeleri ıhlal suçundan yargılandıklarım, iddianamede de bu turden yorumlara sık sık rastlandığını bildirdı. Duruşma Yargıcı Çetin Güvener, eylenıler ortaya ko yarak devrimci mücadeledekl engellerin kaldırılmak ıst,enmesinln anlamını sordu. Fehmı Işıklar eylemlerının an tidemokratik yasa tasarılarının meclıslere verümesı, sen dikalar yasasında antidemokratik hükümlerı içeren değı şiklıklerin yapılması. can güvenlığı, cinayetlere karşı çıkmak gibi temel nedenlerl olduğunu, DİSK uyesı işçilerin, Türkİş'e bağlı îşçilerle blrlikte bu eylemleri gerçekleştirdiklerinl anlattı. Yargıç 141. 142. maddelenn ışçi sınıf bılımının yaygmlaşmasma neden engel kabul edüdiği sorusunu yoneltti: Fehmi Işıklar, 141, 142. maddelerın kaldırılmasından sonra ancak batılı anlamda, gerçek demokrasıden sö/. edılebileceğini savunduklannı soyledi. ozetle şoyle dedı «Demokrasilerde berkes düşuncesini açıkça ifade edebilmeli ve bu düşuncesini başkalarına duyurmak amacı ilf de çalışabilmelidir. Belirli duşünce biçimlerinin yasaklandığı bir düzende, açıklama fırsatı verilen dUşünceler. tmtiyazlı düşünceler olur. Biz demokrasilerde imtiyazlı düşüncelerin olacağına inamnıyoruz. Halkın. halk tarafın (Arkası S, Saytadu) Arkadaşımız Melımet ertelendi Yapıcının duruşması gu/flııı lutıldısı y&rısmada Kâiııat Guzeli seçildi. Yarısmanın sonunda Cuaın güzeli 18 yaşımlaki Vatty Chong Kerio Kıaliçe'ııin birinci neflımeliğine, Italya guzeli 21 yaşındaki Cruzia Frovvlcpouti ikinci nedimeliğc, Yunınistan güzeli 19 >aşındaki Tina Kossou uçüııciı neılimeliğe ve ABD güzeli 10 yaşındaki Terri Tjücy df>rdiınrıi nfdimeliçp secildi. 50M asltm iilkeniıı televizyondaıı ııaklen izlediği yarışmada Kâinat güzeli seçUen Kanada'lı Baldwin'e tacı, geçeıı yılın güzeli Venezüclia'lı Irene Saerz taktı. Yari5>ma jiirisi 65 gi'ızeli eleyerek önce 13 guzel. daha sonra 5 güzeli finale cıkardı. Derecelendirme bu 3 güzel arasında yapüdı. Sonuçlar açıklamrken Kanada'lı güzel ellerini yüzüne kapayarak açlamaja başladı. Sarışın ve yeşil gözlü olan yeni Kâinat Güzeli }arışma sonrası düzenlenen basın toplantısında en büyük emelinin bir güzellik ve moda salonu açmak olduğnnu söyledi. «Bunun bana bır rüya olduğunu soyleyın» diye haykıran 1982 Kâinat Güzeli «Inanmıyorum Sevinçlıyım, çolc sevınçlıyım» biçiminde. konuştu. Y*anİ K â İ n a t CkilTcAi ı e n ı rvaınaT v j u z e ı ı Kanada>l1 Karen l 8 yaşuıdaki D i a n n e Baidwın, 77 lcisleri: Sanık, calısmalar devam etmekte iken öldü £ İçişleri Bakanlıgı'nın Ankara Emniyet MüdiirlUğü'nde iskenceden ölen Hasan Asker Özmen' in ailesinin açtığı tazminat davasmdaki savunmasında, «Tazminat istemiyle Danıştaylarına dava açmış...» deniliyor. rilerek, dava dosyasıran Asken Yargıtay'da olması nedenıyle konuya ilışkin bilgi alınnıadığı da kaydedüdı. Avukat î . Sami ÇakmaK da içişleri Bakanlığı nm savunmasma verdıği yanıtta «Davalı idarenin vermiş oldu ğu yanıt üzülerek görmckteyiz ki hukuk devleti ilkeleriyle bağ dasmayan, keyfiliğe ve keyfi iş lemlerin sürdürülmesine icazet veren bir anlam taşunaktadır. Hulnıki ve yasal bir değeri bulunmamaktadır. Rir ölünün yasa ve insanhk dışı uygulamalarla katledilmiş olan bir insanın arkasından, kendisinin bu konuda hiçbir kabulü veya suç atması olmadığı halde, örgüt ii veliği ile suçlanabUmesinl hu kuk açısından anlayamadığımiz gibi, ölüye eösterilmesl gereken saygı ile bağdaştıramamak tayız.» Çakmak savunmada TDKP ve TKP'nin kanştınlmasını da eteştirdi. Avukat Çakmak yanıtmda su görtişleri savundu: «tdare vermls olduğu yanıtta aynen H. Asker Ozmen'ln peri(Arinn 9 S f 4 Turistik belge nasıl ahnır? Turistik belge almaya kalktım; başıma gelmeyen kalmadı,, Hasan UYSAL ANKARA «Işte belgeler elimde, bunun için on saatlik yoldan geldim. Ama. adımı hatta bulunduğum yeri bîle yazmayın. Evden pirinç için çıktık; bulgurdan olmayalını hiç olmazsa. Bizim bölge eskisi Tibi değil. Birileri taktı mı. sana işin bitiktir. Billah lok ma ekmeğe, güneşe hasrct brakırlar insaııı» Orta boylu. pembe beyaz yüzlü, ince bıyıklı konuşması düzgün 35 yaşlarmdaki konuk. gazetemızin Ankara Bürosu na girdığınde sinirli smirli derdıni böyle anlattı: Bir karton dosya içine taktığı belgeleri kanştınrken, açık lamasmı sürdürdü: «Kötü ve eskimiş teslstanizi venileyelim, turistik Işletme belgesi alalım dedik. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Rüşvet vermekten, onun bunun kapısından aman dilemekten ve kırtasiyecilik vüzünden bezdim. Olan. yatinm için avırdıgım, bunca zamandır herşeyimiîden kesip blriktirdiğimız pa ralan oldu* Özerdim: Di! akademisi kurulursa dilde düzensizlik bdsiar ANKARA, (Cumhuriyet büro. 8u) îçişlerı Bakanlığı, Ankara Emniyet MUdurluğunde gozaltmda iken ışkence ile öldurül düğü belirtilen Hasan Askeı Öz men'in aılesi tarafından açılan tazminat davasının reddedilme sını ıstedı. Ankara Sıkıyönetım Komutan lığı (2) Numuralı Askeri Mahkemesi Hasan Asker Ozmen in Emniyet Müdürluğünde göz altında iken öldürülmesi nedenıvle komıser muavini Knver GöktürK ve polis memurlan Nı yazi Porc ile Serdar Kerem'l işkence yapmak suçundan l'er yıl ağır hapis cezasına mahkum etmişti. Davanın sonuçlanmasından sonra müdahil avukat 1. Sami Çakmak, îçişleri Bakanhğı aleyhine Danıştay'da 2 milyon ltralık tazminat cezası Jstemiyle dava açmıştı. tçişleri BakanlıŞı davaya ılişkin savunmasında, davacılann «Danıştaylanna» dava açbklan belirülerek, davanın esastan leddl istendi Savunmada, H Askar özmenin «calısmalar de VUB etmekte iken öld(J{ü» bU«U ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Ankara Üniversite sı Basın Yayın Yüksek Okulu oğretım gorevlisı ve ya 7ar Sami N. Özerdim Anayasa tasansmın bır çok yeri nde Atatürk'cülükle çeliştığinı bekrterek, kurulması Genç konuk anlatırken, hâla kalma malımızı. hattâ hammın duşunülen Türk Dil Akadeiçinde 40 50 yazışmamn bu bileziklerine vanncaya kadar misi'yle birlikte dilde düzen lundugu dosyayı ınceledığımı satıp biriktirdiğimizin üzerine sızlik başlayacağını söyledi. görunce «Bıınlar yazışmalaruı ekledlk. Esld motelin üstüne Okur . yazar olanlann biüçte biri. Bir fikir edinin diye bir kaç kat çıkalım, biraz geniş işe yarayanları getirdim» dedı letelim, bir de turistik işletme le ancak eleştiri ve yorumyaklaştığını Içmde bulunduğumuz mev belgesi alalım diye niyetlendik. larla tasarıya sirn ya7 olduğuna gore konu Ne geldiyse ondan sonra başı soyleyen Özerdim'in Anayagumuzun anlattıkları zamanla nuza geldi.» sa tasarısma ılişkin görüşle ma açısından yenndeydı. Öyle Genç Lsletmecının anlatımına n soyle: ya tam türıstlerm çokça ülke dalıp gitmişız. Buraya kadar «Anayasa kavramı aşındı nuze'ğelıp «turizm patlama olanı anlattıktan sonra karşılaş çatlaması» yapacakları mevsım. tığı zorlukları sıralamağa baş rıla aşındırıla, halk deyimiyle yalama duruma getirilDosya içindeki yazışmalann ladıaçıManmasmı ve öyküsünün an «Önce VaUliğe dilekçe Ue baş mektedü". Bir yurttaşm ayak latmasmı istedik. vurmamız gerekiyormuş. Tu üstü (nasıl 61 Anayasasını Gene işletmeci turistik te ristik işletme olınak icin bir politikacılar işlemez hale ge sis açrhaya heveslenen girişim haşvuru dilekçesi hazırlayıp git tirdilerse, gelecek olanlar da cilerm başma p»lenleri şöyle tinı. Oradaki yetkili menıur di bu Anayasayı değiştirmeye anlattı: lekçemi almadı: (önce şu belge kalkacaktır) demesini bir «Kentin girişinde aileden kal leri tamamla) dedi. Istenilen uyan olarak görüyorum. 20 ma bir yerimiz var. Babam yıl mimari proje idi. Motelin tüm yılı şöyle geçirdik, bir 20 yıl |ar önce buraya ev yapmış. kesitlerini, binamn her türltt Kent kalabahklaşmca evl biraz mefruşatını, banyo, elektirik, daha böyle harcayıp 21. yüz büyütüp restore ettikten son lavoba, oda sayısuıa vanncaya yıla gene böyle boşuna tartışmalarla girebiliriz. Bu tara motele çevinnlş. Motel de kadar tüm özellikleri ve yapıla diysem ufak han gibi bir şey. cak tüm deçişiklikleri de İçeren sr.n 12 Eylül öncesine tepki Baktık yeri çok güzel, tam ka mimari projeyi hazırlatıp tek ye karşılık hazırlanan bir yaların üstünde kartal yııvası rar gittim. Bu kez başka yetki önlemler tasarısını andırgibi duruyor. Manzara dünya İi (hani inşaat ruhsatı?) diye maktadır. Ancak Anayasa cüzeli, yeşili, mavisi, denizi, ha sordu. Hiç söylememişlerdl ama başka şey önlemler yasası vası. herşeyi güzel. Ama turis unutmuşum deyîp ses çıkarma tik tesisi yetersiz, hem dc ta dım. Yapacağımız değişiklîğin baska şeydir. Tr'ande. bu kanştınlmıştır.» nıtılmamış. Uzun süredir para tmar planına ngun ohro ohnabiriktiriyordnk. Blrkaç atadan (Arkası 9. Savfada) (Arkası 9. Şayfrd*1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog