Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

28 1EMMUZ 1982 Cumhuriyet 11. Atına'daki görüf meler (Baştarafı l. sayfada t rındaki divaloğu venlden başlatmava karar vprmi? bulunma. larıdır. Bu amaçla ild ülkenin Dışişleri Bakanlan eklm ayında Ottowa'da bıılıışacaklardır Açlklamalarda yer alan dlfcer hnsuslar bn RÖrilsmeve yardım cı olmaya vBneHktlr. 21 temmns tarlhinde vantıinnm aeık lama Atina Riivfikelçimİ7 AIa> çaıtl 11e Yunan fiışisleri Baknr lı$ı Slvasl IVüstesarı Kapsis arasında esaslan >İ7<"rinde TIII tahık kahnan metinritr Başhakan Papnmlrpiı'nıın n «un VP avrıntılı hlr açıklama yapma" ihtlvarını dııvriuğu anlaşılıvor.» GORÜSLERlMtZ SAKLI Dı$işİPri sözciist) «Yapıton acıklamaların ötesinde haşka blr unsur var mı"» vohındnkı sorııva 511 karşılıgı vprdi: «Alacam llp Kapsis arasın da sorunların psastna iliskin herhan<rl hir miİ7ikPrp vapılmamıstır Atina'rialfl tpmaslar IW iiikp aras>nr'a hlr Itimat prta?rıi vs»ra<*»i!îva vönp'iktlr Mf zakprplpr Ikl bakanın «santavacnih cprçpvp irlndp vapılacnk tır. hu açıklama dısmda vanlmıs hprhanri Wr mııtabakat ya da üstlpnilmlş hir taahhüt mpvcnt defHldir. Açıklamada belirtlldlel cribl, taranar npmdp Bakanlann «ıBriişİpri !ç!n uygtın Mr ortam varntacaklar ve karşılıklı polemiğe yol açacak davramilardan kaçmacaklardır. Tahfatıvla taraflann TiirkVunan snrnnlan ile Hsrlll srörOsİpH saklıdır. B1!! lprdp hPrhşnsl Dıftr «*® olmamıstır.» ' Ankara, yapiığı açıklamanın Atina'da bu konuda yapılnn 12 görtlsmenin sonunda «psasları flzerinde mntabık kahnan me tin» olduğunu duyurmakla PBpandreu'nun konuşmasın'ia «RÖ rüş hlrliğl»ne yeni anlamlar kat ma çabasmda oldugunu üstü kanalı bir şekilde dogrulamış oldı:.. Bu arada, Türk ve Yunan hü kümetlerinin Ege sorunlanna ilişkin müzakereteri baçlatma karan aldikları da açıklandı. Dışisleri Bakanlıgı sözcüsü, PMITIP kadar RPÇPCPII olan dö <Baştarafı 1. sayfada) ısrarla duracağım. Politik ve ekonomlk ptkileşmeslne ıstlk rarlı ve dengeli bir çözüm na • 197H8U yılları arasında başta Eğitim Enstıtülerl olmak ttze sıl bulunabillr? Parlamento sis re çeşitli bğretim kurumlarından mezun olan 3998 öğrencinir temlnln deformasyonuns bağlı diplomaları iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nm açıklamasına sistem aksaklıldarım. hanif' göre usulsüz sınıf geçen 7153 öğrencinin smavları ise iptal edildi yollardan düzeltebiliriz? (.unı• Istanbııl'da '£. aşaına okumayazma kursunu başarıyla biti hurbaikanmın statüsü ne olrenlere diplomaları dün törenle verüdi. İstanbuJ Halk Eğitlm raalıdır?» Başkanı Saliın Akagündüz bugüne kadar 2 mllyon 215 bln 296 Prof. Ergin, «Anayasayı kurkişinin okumayazma belgesi aldığını açıkladı. tarma operasyonuııu başlatır • THY'nin Amerika'dan satm aldığı dört Boeing 727 uçagın ken tarih tecrübelerinin süzgedan ikincisi seferlere başladı. Kars adı verilen uçakta 167 kol cinden geçmiş gerçekler ile tuk bulunduğu bildlrildi. Türkiye'nln koşııllarını bir ara• Kabataş'ta görev yapan trafik polisi Abdullah Baymdır ön da değertendirmekte yarar varceki gece bir otomobilin çarpması sonucu can verdl. OtomobU dır» diyerek önemli noktalara siirüeüsü Melih Ekmekçioğlu gözaltına alındı. Genel Kurul'un eğilmesintn • tngıliz klisesinin en yüksek ruhani lideri Canuerbury baş memleket yararına olacağını piskoposu Donld Runcie bugün tstanbui'a geliyor. söyledi. Prof. Peridun Ergin, • Kadıköy sahllinde denize düşen avukat Sami özdemir bo «bıı noktalarıh sünrteme petirilğularak ölrtü. mesine lasarı İi3zırlanırken fır • BaşbakanUk 33asın • Yaym Genel Müdürlügü tüm Bakanhklara sat veriimemiştir» dedi. ve kamu kuruluşlarma bir yazı göndererek san basın kartlannın kimlik yerine geçebileceğini bildirdı. • Silivri'nin Gümüşyaka köyünün Heyalan mcvkiinde TEK'e ait ^ | Özdemir: Sendikabir kamyonet şarampole yuvarlandı, hatah sollama yfizünden mey ları pasifize edecek dana gelen kazada Hüsamettin Döker, Mustafa Meral ve All Akde hükümler var. niz ölürken 5 kişi de yaralandı. • 01 aracüığıyla bilinmeyen telefon numaralarının süratli bir şekil Ankara Büromuzun haberine de öğrenilebilmesi için Ankara, İstanbul ve tzmir'de yıl sonuna göre TUrkîş Gsnel Eğitim kadar kompüter sistemine geçilecek. Sekreteri Kaya özdemir, yeni Anayasa tasarısının işçı hareketl bakımmdan sıkıntılan beraberinde getiren hükümlerle dolu olduğurm belırte rek, sendikalan dinaır.sk yapdanndan uzaklaştıracak, onları pasifize etmeye yarayacak bazı bükümter taslakta yeral•nıştır» dedi. Özdemir, «Türk Jş» Dergisi'nin ağustos sayısın,da yeralan «TürkIş'in 30'uncu Yılı ve Anayasa» ba$lıkh yazısmda, tasanda yeralan hükümlerin düzeltilmesi için sistemli ve akılcı çalışmalara gerek oldugunu bildırerPk. şu görüşle ri savundu: «Oncellkle Danüjma Meclisı üyelerini, bu da oim3dığı lak dirde, MGK'nln sayın üyelerini işçi hareketinln geleceği bakı mından ikna etmek mecburiyeti vardır. Tren hcnüz kaçınüj değildir. Treni kaçırmadan güç leri bütünleştirerek. ülkedekı emek gücünün tam temsilcisı olduğumuzu unutmadan meşru tiyetçl ve sistemli çalışmalara ihtiyaç vardır.» Ördemır, TUrkIş'ın yenı A nayasa Tasansı üzerınde kollektıt bir çahşma yapması ge rektigim de anımsatarak şdyıc dedi. ' «icra Kurulu'ııun va da Icra Kurıılu'na niyabeten vapılacak çalışmaların titizliklp eozdcıı geçirilmesini gerektiren noktaiarda gerekli kararlılığm gos terilmesi, Türktş Ynnetim Ku rulu'nu beklemektedir. tşveen lerln, Danışma MecMsl iizeriııde oldukça etkin bulundukları gerçeğl akıldan çıkarılmamalıdır. Türklş'i mall yönden güç lendirme bu dönemde ele alınmazsa, ne zaman alınacaktır" Sorusuna cevap aramak ve bu cevabı «rtaklaşa bulmak gerek tiğinl görmemezllkten gelip oturamayuı. Birikmlş foıılaruruzı hiç olmazsa önümüzdckl dönemde etkiU çaüşmalar yapabilmek için Türkİs'den eslrgememeli ve sendika, federasvonda aidat ödemelerlni vaktinde ve artırarak yapmahyız.» KISAKISA Türkiyeden Prof. Ergin: Eieştirmeye keslm değerlendlrme yaı.malıkın hukuku yok; özgürlük var. dır» şeklinde konuştu. özgürlügün özü yok; görev var, Göktepe Anayasa Tasansı'na grev yok... Velhasıl varlık Içlnİlişkin görüşlerlni ANKA Ajan de yokluk, yokluk ıçlnde varsı muhabirine şöyle açıkladı: lık.... Kimbilir belki de bu mlllet, biiyüklerlnıizın decliği «Türkiye hüyüyen bir top gibi «huzur ve sükuna müsta lum 24 Anayasası yapıldığındu haktır...» ııüfusu 13 nıilyondu. 61 Anaya (Baştarafı 1 sa.vt'ada) sası yapıldığınria 27 milyondu yapacaktır? Şimdılık or şlmdl 45 mflyon yann 100 nıil fğ Türkaii: Işveren tada bir savunucu gorulmuyon olacak. Anayasalar'da eko vazarı değihm yor Ounışma Mechsı Anaııomik ve sosyal haklann çeryasa Komisyonu uyelerı bıle çevesi 1 milyarlık Türklye'yı Yazar Vedat Türkali'nin, go kapsayaoak şekilde ortaya kotasarıya çekinceler koymuşrüşlerı de şöyle: nulmalıdır. lar ve karsı oylanm belırt«Ben işverenlerin yazarı de tkinci önemli konu, basın '&/. mışlerdir. Basında anayasagilim ki höyle bir Anayasayı gürlüğüne ihtiyaç vardır. Türk yı savunmali yukunüuluguevet dlyeyim. Kıskırtılan kanlı hasını serbestçe vazabilmcli nü duyan bir gazete bile bu oyunlarla Türkiye'mizin ııere tartışılabilmelictir. Tasanda bu ve getirllmek Istendiği bugüı< ağırhğı taşıyamıyacacımı an konudaki madde karışık VP daha iyi anlaşılıyor Bosuıı» tamıj gibıdir Herşevden onrmksadı aşan ifade taşıyor. O dememişler, tarih öldürmek ce yeni anayasa tasarısınm zelliklp hu madde uzerinde du ıstedlklerlnin Bnce gözlertm anayasal hukukun mantıgırulmalıdır. kör etler diye...» na ve sistematigıne ters düSöylemek istediğim Uçüncü nokta, Türkiye sokak hareket şen bir yapısı vardır ve ken lerinden büyiik ızdırap çeknıi.ş fb Tunçbay: di içinde tutarlı değildir Bu tlr. Bu önlenmelidir. Normal çarpıcı gerçek de tasarıyı Tartışmaya demokratik düzene dönüldüsavunmak isteyenleri zor du açık olmak ğiinde Türkiye devleti sokağa ruma duşurmektedır. hakim olmalıdır. Danışma Meclısı'mn Izmır Çalışma barışı konusu ile ilOysa «demokrasi takvımi» üyesı Prof. Dr Türe Tunçbay eili kısım görüşülürken de sane gore önumuzde kısa bir Anayasa tasarısında yer alaıı yın Devlet Başkanı'nın söylesüre kalmıştır Anayasa tamaddelerin çogunda ülkeyı 12 dikleri titizlikle dlkkate alınsansının toplumsal guçler Eylül'e getiren nedenlerin ormalıdır.» arasında bir denge kurması tadan kaldınlmasının amaçlan devletin dirlıh ve duzenlıgi d;ğını söyledi için bınncı koşuldur Too0 Sami Doğan: Tunçbay, Izmır'de duzenle lumsal guçlerın siyasal eqinen «Danışma Meclisi çalışmaKooperatifcilik lımlermı dile getırecek olan ları ve sorunları» konulu top geliştirilmeli lantıda yaptığı konuşmada Ana oartıler kapalıdır, parti vöyasa tasarısının tartışmalara neticılen için her tur poliZiraat MUhendisleri Odası açık olması gerektiğinı söyledi. tik etkinlik yasaklanmıştır. Başkanı Sami Dogan, Anayasu «Çiinkü bir eser ne kadar tartıMilli Cuvenhk Konseyi'nın Tasansı Konusunda goruşlennı şılırsa, o kadar olguııla&ır» dı52 vc 65 numarah kararlaaçıklarken, tüm yurt duzeyinııı ycn Türe Tunçbay, «Taslakta rıyla toplumsal ve sivasal toprak reformu bölgesı ılan e bazı maddeler ayrıntılara fçirivaşama yasaklar konrnusdilmesı gerektiğinı belirterek şilerek, açık açık belirtllirken, tur. 12 Evlul harekötının "O «devlet, kooperatifçilîğin gelis bazı konulara hiç yer verilmerunlu koşullarıvla açıhlanamosinı sağlayacak tedbir) al mMlr. Önıeğin taslakta YÜI\ malıdır» dedi ile ilpili bir bölüm bulunma bılecek bu vanaklann anamasına karşm, Dîl Kurumu ile Dojsan, tanmda oelır.sızlık ve vasal sürecin baslatünıası llçili konular ver almaktadır.» nsk taktorlerının etkilerını adöneminde kaldınlması ve şeklinde konuştu. zaltıcı «Tarım Sıgorta Kuruyeni tasarı uzerındeki tarmuk'nun gerçekleştirümesi g«tışma ve uzlaşmalnrın genis rektiğinı savunarak. şu gorıişf | Acar: Kültür ve taban ve temele oturtulmatn lere yer verdı saglıklı bir yontem olacaktır. yaşam tümüyle • Ulusal tarım polıtıkası ye Sivasal oartiler gerçı kagıt nıden saptanmalı ve dısıplıne uzerinde kapahlmıstır; ama edılmelidir. Bu amaçla bir ta toplumsal ve siyasal varlıkrım şurası kurulmalı ve üretım Ankara'da yayınlanmakta oplanlamasma süratle goçılme lan «Yarın» Sanat v^ KdeOıvat ları ve ağırlıklan surmeklehdır Dergısı Sorumlu Yazı I^lerı Yo dır Bu partılenn yöncticüe• Arazı mııasyılar arasınd» netmem Semilı (Jümüş Acar, nnin yeni anayasa tasansıboıuştürulmeyıp rnırasçılardaıı naîirUnHn ArmyBsa Tasansı >ia karşı tutumhrı ve değerışletmeyı ckonumık bıı şekilde nın ulkenın Kültur ve sanat ,va lendirmelerı vazgeçilemiyeisletebüecek yetenekte olan rrn samını tiimlıvie Khreltecegını cefe gostergelerı oluştura''isçıva verılınelKtır belırterek. «tasarı saıısürü Ana caktır \ asa\ kuruiTia rtnniistürüvor» dedi Cenıs tabantı ve temellı ^ YUcel: Uigürlügüıı Anayasa Tasansı'nın temei bir anayasa tartısmasıyia özü yok hak ve özEÜrlüklerı son der:ce halk oylamasma pidilmesı dar smırlara tutsak ettığını, hatta yurutmeyı ortadan kal geleceğin sivasal guvenceleYazar ve şair Can Vücel, nni sağlamak için gerekli dırma yet.kisi verdiğinı ifade enı Anayasa Taslagı konusun görünuyor. Bu rnantığın ışıeden Acar. Anayasa Tasansı dn şunlan söyledi: gmda ve toplumsal uzlaşma nın 1876 Anayasası'nın bile ge «Veııi Anayasa Iaslağt'nın rısine düşen, halkm beklentileilkesiyle 52 ve 65 no'lu kaeski deyimie müsvecldeslniıı riyle çakışmayan bir metln ol başlıca özelllğl madde başınd» rarların bir kez daha gözdugunu b?lirterek, yapılacak verdiği hakkı madde sonunda den geçirilmesı vararlı oladeğişikliklerle de tasarının dügeri alması Diyecpgim. bu söj caktır. • * • zelülemeyeceğinı sa.unciu. konusu belgede hak var, hak GÖZLE v Baş tar an 1. sayfada! ilgili 28'inci maddesinde şu kısıtlama koşuiıan yeralmaktadır. Devletin iç ve dış güvenliğini, ulkesi ve milleti ile bütünlüğünü tehdit eden ya da suç işlenıeye, ayaklannıa ve isyana teşvik eder nitclikte olan veya devlete ait glzli bilgilere ilişkin bulunan her türlii baber ve yazıyı, taangi sıiatla olursa olsun, yayınlanması amacı ile başkalarına verenlcr ve bunları bu amaçla basanlar ve bastıranlar, dagıtım gerçckleşmese bile, bu suçlara ait kanun hiiKüınleri uyarınca sorumlu olurlar. Bu hallerde tedbir yoluyla da dağıtım önlenebllir... Bu kısıtlamaların önce ceza nukuku açısından kısa blr dökümünü yapalım: «Devletin iç ve dış güvenliği» İle llgill suçlar, ceza yasamızın «devletin arsıulusal şahsiyetine karşı cürümler» başlığında toplanan nükamler olabilir. «Devletin ülkesi ve milletl ile bütüniuftünü tehdlt eden» dlye tanımlanan suçlar, 141 ve 142'nci maddelerde yazılı bölücülük suçları başta olmak üzere, yoruma bağlı olarak, sınıf egemenliği kur • mak ve devletin dln teraellerlne gore jönetilmeslnî istemek glbi suçlar gırer. Bunlar, 141142 ve 163'üncü maddelpre giren suçlardır. «Ayakianma ve isyana teşvik eder nitelikte olan» suçlar. 146'ncı maddenin «neşriyat icra ederek bu cürümleri işleraeye teşvik edenler» diye ta nımlanan 2'nci fıkrası ile sllahlı ayaklanmaya kış kırtma suçu ile ilgili 149. «askeri kanunlara karşı itaatslzliği veya yeminleri bozmağa... teşvik etmck» diye ö^etlenebılecek 153'üncü maddeler olabilir «Devlete ait Rizli bilgilere ilişkin bulunan haber ve yazı» tanımının ceza hukukundakl anlamı İse şudur: Ceza yasasının 132'ncl maddesl, «devletin grüvenliğinc ya da iç, yahut uluslararası gıkarlanna ilişkin işlemli kâğıt ya da belgeleri» ele geçirip. bu belgelen «oldukları yerden başka yerlerde kullanan» kişl hakkında sekiz yıldan aşagı olmamak üzere hapis cezası öngdrür. 133'üncü madde ise bu suçu «easusluk amacıyla» elde eden kişüerle ilgili yaptırımlar lçermektedir «Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber ve yazı» eğer ceza yasasmda 132'ncl maddede yeralan eylemler dışında suç türleri getirecekse. bunun, basın özgürlüğü lçln o'dukça tehlikeli bir smırlama olacağını hemsn belirtebillriz. Aynı madde «suç işlemeye... teşvîk niteliginde olan» yayınlar İçin de «tedbir yolu ile dagıtımın önlenebilecegini» öngörmektedir. «Suç işlemeye teşvik», Ceza Yasası'nm 311'lncl maddesinde yazılı «suç işlemeye tahrlk» suçu olabi . lir. Bunun hukuk dillndekl anlamını kısaca özetlemeye çalışahm: «Suç işlemeye teşvik» Ceza Yasasının 311'incl maddesinde yazılı «suç işlemeye tahrik» suçu ile llgili olabillr. Bunun hukuk dillndekl anîamı budur. Blr de 312'ncl madde vardır. Bu da «nalkı kanunlara kar§ı itaatsizliğe tahrik eden» Kimselerle ilgilidir. 311 ve 312'nci maddeler genel nitelikte hükümlerdir. Bu yüzden, «Aldıkaçtı Anayasası» İle «suç işlemesinl önlüyorua» diye her türlü yayınından önce zoralımı kolaylaşmaktadır. 1908 tarlhinde, Ikinci meşrutlyettn Anayasa değişikliklerinde yeralan 12'ncl maddede yayın organlârınm basımından önce «teftlş ve ınuayeneye tabi tutulamayacağı» bellrtllmlş, 1924 Anayasasının 77"ncl maddesi, «matbuat kanun daireslnde serbesttir ve neşrinden evvel teftiş, muayeneye tabi defcildir» hükmünü getirmlştlr Şimdl «Aldıkaçtı Anayasası» Osmafliı Anayasasından da geri gitmekte, yerleşmlş hukuk kurallarını tersyüz ederek blr takım soyut gerekçelerle basın özgürlügünü lşlemez hale sokmaya çalışmaktadır. Bu maddelerin, mesleği Anayasa hukuku ögre tlm üyesi olan bir profesörün eliriden çıkmış olması, üniversitelerimiz adma yeterince tizüntü vericidir. «Müzakereler Iki Bakanın saptayacafı çerçeve içinde yapıla caktır» diyerek, uzun bir sü reden beri kesilmiş bulunan müzakerelerin başlaması konu sunda Atina iie anlaşmaya va rıldığını dolaylı olarak açıkla mış oldu. Ankara'yı dün açıklama yap maya iten gelişme. taraflann karşıhklı polemiğe vol açacak davranış ve beyanlardan kaçınmaları konusunda görüş bırlı ğine varmalanndan sonra ge cen perşembe günti bu görüs birliğini farklı kavjamlarla ta nımlayarak yapılan açıklamalar dan kaynaklandı. Yunanistan Başbakara Papandreu, yaptığı uzun bir açıklamada görüş bir liğtni «moratoryum» olarak nitelendirmiş ve tarafların oolemik yaratnvımak amacıyla «IhlaUlerde bulunmavacaklannı duyurmuştu. Papandreu, anlaşmayı mora toryum olarak tanımlayarek ve ihlâl sözcüğünü de tek taraflı olarak metne ekleyerek Ege'deki 10 millik ulusal hava saha * sı tddiasım meşrulaştırma ça basına girişti. Ankara. görüşme ler sırasında sağlanan anlaşmanın moratoryum olmayaca ğında ısrar etmiş ve bu yakla şım da karsı tarafça benim senmişti. ANKARA MORATORYUM DEMÎYOR Dışişleri sözcUsttnün yanıtlan ile Ankara, Papandreu'nun tutumuna sert bir vaftıt verme yoluna gitmedi ve havayı yurnuşak tutmayı yegleyerek sağ İanan anlaşmaya ilişkin tutumunun altını bir kez daha çizmiş oldu. sözcunun açıklamalannda anlaşmayı «moratoryum» olarak tanımlamaktan kaçınması ve «ihlâl» sözcüftünü kuilanmaması dikkat çekti. Yine sBzcUnün acıklamaların da Papandreu'nun uzun bir açıklama yapma thtlyacı duydu gunu vurgulaması Ankara"nın Yıman Başbakanımn konuşmasını iç politik nedenlere bağladıftı şeklindfi vnnımlanıyor. BARJS DERNEG1 ks v sırasına göre degil de sadece isimlerin fihristik sıralarına göre başlanması hususu. Yargıç bu sorulan yazdırdıktan sonra Orhan Apaydın söz istedı ve avukatlan ile tcısa oir görüşme yapmak istedıkle rini belirtti. Bunun üzerıne Yargıç, saat 11.05'de sanıklann avukatlan ile görüşmelerı için duruşmaya varım saat ara ver di. Duruşma saat 11.25'de yenıden başladı ve duruşma yargı n, Savcı Yaşar Günaydın'dan gorüşlerını bıldirmesinı İstedı Yaşar GUnaydın. sorguları ya pılniakta olan sanıkların münferit olarak duruşmaya celbedilmelerıni, duruşma safaha tının teyp bandı ile tesbitinı tutuklu bulunan sanıklann tutukluluk hallerinin sürdürül mesini istedi. Duruşmaların Se limıye'de yapılması konusunda ki takdiri ise, mahkenıeye bıraktı. Daha sonra, yargjfi alfabetik sıraya göre Alı Erol Taygun'dan başlamak üzere sordugu somlann vanıtlannı almaya başladı. Tüm saruklar, duruşmaların sanıklann topluca getirilerek yapılmasını istediler. Duruşmaların teyp ban dı ile saptanmssına da evet dı yen sanıklann btrl dışında hep si tahliyelerini istedller. Blr tek Nedim Tarhan tahliye talebinde bulunmadıgını belirtti. Sanıklann tümünün de görüşle n alındıktan sonra saat 13.45' de, «usull konular hakkında sanıklar veklllerinin görüş ve taleplerinin alınması için» durusmaya 40 dakika ara verildî Saat 14.40 da yeniden başla yan duruşmada tüm sanıklar için tüm savunma avukatlan adına Halit Çeienk'in konuşacağı bildirildi. Halit Çeıenk, savcının taleplerini kabul etme diklerini bildirdi ve bunlan ge rekçelerlyle açıkladı. Bantla tes bit yönteminin giderek basmın haber verme özgürlüğünu en gelleyeceğini de ileri süren Çe lenk, sorgulann tek tek sanıklar çağnlarak yapılmasının, mağdu riyete yol açacaguıı, bunun da hem sanıklar hem de mahkeme heyeti açısından mahsurlu oldugunu belirtti. Alfabetik sıray la sorgulama yöntemine ilişkin hiçbir hükmün yasalarda olma dığını da belirten Çelenk sanık lann tutukluluk durumlannın «fiili bir cezaya dönüştüğünü» de ileriye sürdü ve «DUnyanın hiçbir yerinde insanlar bu şe kilde suçlanmamış ve yargılan mamışlardır »dedi. Saat 17.00 ye gelindiğinde mab keme heyeti karar için duruşmaya ara verdi. îki saatlik bir görUşmeden sonra saat 19.00 da duruşma yeniden başladı ve mahkeme heyeti, şimdilik kay dı ile «tutuklu sanıklarm toplu olarak mahkemelere getirıl mesini, duruşma safahatırun za bıt katibine zabıt yazdırmak su retiyle tespit edilmesine, sanık lann sorgulamalannm iddiana medeki sıra takibedilerek yapıi masına. duruşmaya AÖS Spor Salommda başlanmasına ve tüm tutukluların tutukluluk halini:1 devam etmesine» karar verdi Daha sonra duruşma yargıcmm. Kafaoğlu Ciroz halk plajı bugün acıSıyor tstanbol Haber Servisi İstanbul Belediyesi tarafından Yeşilköy'de yaptırılan, 60 bın kişılik Çıroz Halk Plajt ve tesisleri DUgün hizmete açılıyor. Yaklaşık 148 mılyon lıra harcama yapılarak tamamJanan, Türkıye'nın en büyiik tesıs ve plajı'nın 60 bin kişilık kapasiteye sanıp oldugu beliTtildı. Belediye yetkilileri 4 bin kışiıik soyunma odası buluımn pıaıda, 900 kışilik dolap, 63 gözlü 3 ayn tuvalet, 2 be ton gölgelık, 15 duş ve 450 araç kapasıtesınde otopnrk Dtılundugunu bildirdı. Yapıian açıklamada ayn ca, Çıroz Halk Plajı ve tesislerımn bu gun halka bedava hizmet vereceği soy lendı. Bakırköy fstasyon Caddesî 15gün araç trafiğine kapatılacak tstanbul Haber Servisı öakırköy Istasyon Caddest, PTT nın ^ebekB galış nıaları nedeniyle bugiinden ıtıoaren ı5 gün süreyle kısmen araç trafiğine kapaülacak. İstanbul Beledıyesi'naen yapiıan açıklamaya gore, IKTr otobüsleri Taksim Ataköy, Taksım Ye^ıl(tov seterinı yaparken Istasyon Caddesinden geçtneyecek, Bakırköy duragınrtnn soni'a Fevzı Paşa, Afaköy 1 inci kısım, Çarşı, Atakfty 2 ınoi kısım duraklanna uğramadan Ruzgarlı hahçe sokağ] ZuhuratbaKa Cadde&ı, Ralet Bele so> KUğı, Pıyale Pener! Cadri8Si ve Makbule Atadan duraâınrtan normal güzergarüarına glreceklpr. 95 hat sayılı Akılhastanest Eminrtntl otobüsü gi ritşte normal güzergahını iz levacek dönılştp ise Demirkapı Cadrtesi, Rafet Bele sokağı, Piyale Fenerı Cad (Baştarafı 1. sdyfada) degiştiği görüldü. Saat 10.45'de başlayan duruşmaya mahkeme heyeti Başkan Kıdemll Albay Ahmet Yıldınm' ın dışmdakilerinin tümü değışmış olarak çıktı. Duruşma Yar^ Tartan: Tümünü 3içı olarak Hâkim Binbaşı Atil. olumlu karşıhyorum la Ülkü üye Yargıç Hâkim Üsteğmen Turgut Efe, Savcı olaDanışma Meclisi Uyesı ve Da rak ise, Yaşar Günaydın ve Çayhan Ülgen katıldılar. nıştay eskı Başkanı Ragıp Tar Duruşmaya aynca Alman Mutan Anayasa Tasansı ile ilgılı avın Konsolosu Jan Friedrlch (Ba^tararı I sayfada) olarak görüşlerıru açıklarken, f'ransız Avukat Kalder Françoedebileceği açıklandı. «tümünü olumlu karşılıyorum. ıs. Ingiliz Avukatlar Nikolas bu Anayasayı bir tepki AnayaBBC Radyosu dünkü salJohn Blake ve Les'.ey Orme ile sası olarak görmüyorum» dedi dırıda ağır can kaybı oldu Tngıliz Konsoloslugu Basın BuRagıp Tartan, ANKA Ajansı ğunu blldirdl. Radyo tsraıl rosu Müdürü Tımothy Jameç na yaptığı açıklamada, bazıları saldırısının dün hedef dekatıldüar. nın Anayasa Tasarısını tepkı ğiştirerek ilk kez kent merDuruşmacia once sanık yokAnayasası olarak nitelemek ıs kezindeki sivil hedefleri laması yapıldı ve Banş Dernetediklerıni belirterek şöyle ko gi Başkanı Mahmut Dikeruem, bombaladığını bildlrdi. Sal nuştu dırı sırasında çok sayıda «61 Anayasası'na da öyle dc' Ali Sirmen. Kemal Anadol, Hüseyın Baş ve tutuksuz sanıkJarblna isabet ahrken. 340 ki mislerdi. Bu tasarıyı ben tepkı dan Semra Ozdamar'ın duruşAnayasası olarak görmüyoruın şlnin öldüğü ya da yaralan nıada DUlunmadıkları görüldü. Olumtu karşılıyorum. 61 Anaya dıgı bildlrlliyor. Daha sonra avukat yoklamasısası'na toplum hazır değildi. Lübnan'ın Sesi Radyosu rıa geçtldı ve savunma için 39 Bunun için Hl Anayasası ba$ısadece çöken 8 kath bir bi avukatın salonda bulunduğu mıza büyiik gaileler açtı. Açüan saptandı. Sanık ve avukat yoknadan 84 ceset çıkartıldıfeı gaflelerin bir daha karşımıza lamasıaın yapümasından sonra nı duyurdu. Binada meyda çıkmayacak sekllde bir tanzimc Savunma avukatlanndan Gülihtiyaç vardır.» na gelen patlama sırasmda çin Çaylıgil söz istedi ve MahRagıp Tartan, Danışma Mecaralarında Yunanistan tsmut Dıkerdem'in hastanede ollisi'nde Anayasa Tasarısı'nın vlçre, Kanada ve Yugoslav bazı maddelerinin tartışılması duğunu doktorlann kendisine ya büyükelçllerlnln konut nın doğal olduğunu belirtır sorgu için izin verdlkleriru, gelannın da bulunduğu 20 ka lebilecek durumda olduğunu ken, «ancak fazla değişlkliğe bıkürdi ve sorgu için çağnldar bina hasar gördü. Büuğramamasını temenni ederim» masını istedı. Duruşma Yargıyükelciler arasinda yaraladedi. cı Atüla Ülkü bu konuda bilanan olmadıftı bildirildi. hare karar vereceklerini bildirFillstinli Kerıllalar da Bey dl ve zabıtlara şöyle geçildi: 41 Kantarcıoğlu: rut'ta HıHstlvanların elin«Avukat Gfilçin ÇaylıjU söz Tasarıyı müspet de bulunan bir limanı roalarak müvekldli Mahmut Şeket atışma tuttular. Bu sal buldum rafettln Dikerdem'in Kasımpadırıda ise 3 kişinin öldüğü. şa Askeri Deniz Hastanesi'nde 30 l'işinin yaralandıgı beyattığım ancak sorgusu İçin Danışma Meclisi merkez U duruşmaya gelmeye hazır bullrtildi. Bir Alman Kızılhaç' yesi Selçuk Kantarcıoğlu, Analunduğunu ve telefon ile celbeına alt geml isabet aldı. yasa Tasansryla ilgili ANKA dlldiği takdlrde gelebileceğini muhabirine görüşlerlni açıklarLübnan'la llgili bir başve celbediunesuti talep ettl. ken, «tasanyı müsbets bulduka gelişme dfl İsrail birllkVaki talep hakkında müteakiğıınu söyledi. îprinin tiçüncü kez Batı ben bir karar vermek üzere Kantarcıoğlu şöyıe konuştu: Beyrut'a vprı>n su ve elekduruşmaya devam edildi. «Müshettir, büvük bir emek tri&i kesmeiert oldu mahsülüdür. Tasarıyı okuma Sanık, Hüseyin Nazım HacıSDDAN KABUL EDÎYOR dan kanaat yürüttnek yanlıştır. başoğlu vekill İstanbul Barosu Sudan Devlet Başkanı Ca Gayet iyl hazırlanmış bir tasaavukatlanndan All Yaşar tararıdır. Olumsuz görüş açıklayaıı fer El Numeyrl. Batı Beyfından ibraz edllen umumi veeski, yeni politikacılar, yatıruıı kaietname ile güvenlik görev rut'tak) Fllistinll «erlllalayapmak İçin konuşmannlaT. lisl taratından elden verilen n ülkeslne icabul edPblleTasarının daha da lyi olmasanıklar, Mahmut Şeratettin cegtnl söyledi. Sudan Res*• İçin komlsyona yardımcı oDikerdem, Kemal Anadol, Aii ml Haber A.1ans.i'nm verdilacağız.» Gazanfer Sirmen ve Hüneyin gi habere göre Numeyrl Su Nazım Hacıbaşoğlu'nun rahatdan. Lübnan'da bulunan Fl sızlık ve istirahatll bulunnıa0^ Göktepe: Geniş listin savaşcılarını kabul lan sebebiyle duruşmaya getirilmediklerine dair yazüar aetmeye hazırdır dedi. biçimde tartışılmalı lınıp dava dosyasına konuldu.» Lübnan sorununa çözüm bulmak için çaba harcayan Duruşma Yargıcı Ülkü bunDanışma Meclisi Içel Uyesı dan sonra sanıklara dönerek Amerikan temsilctsi Philip Ibrahiın Göktepe, Anayasa Tabazı usuli hUkumler konusunsansı'nın geniş bir biçimde Habib. Israil vetkilileriyle da görüşlerinl alacaklannı bılher kesim, tarafmdan tartışılgörüşmelerde bulunmak adirdi ve söyledlkleri konulan ması gerektiğini belirterek, tamacıvla Tel Aviv'e geldi. sanyı tUmüyle olumlu ya da o not etmelerinl istedi. DurusHabip temaslanna başlar ma Yargıcı sanıklara görüşlelumsuz bulmanın yanlış olEcaken Tel Aviv'de bulunan Arıni bildirmek ttzere, şu sorulağını bellrttl. merikan Kongresi Heyeti thrahim Göktepe, 1961 Ana rı sordu: Başbakan Begin ve Dışişleri 1 Tutuklama nususundaki vasası'nın da Temsilcller Mecli görüş ve talepleriniz? 2 1402 Bakanı Izak Şamir ile gösi'nde değlşikliklere uğradığıSayılı Kanunun 18. maddesinnı, bu tasannm da tartışılarüştü. Amerikan Senatörü de 2S51 Sayılı Kanunla yapılan rak en iyisinin ortaya konulaPanl Tsongas, îsrail Başbadeğişiklik gereğince sanıkların bileceğini, düzeltilmesi gereken kanımn FKÖ Uderi Arafat birer birer olmak üzere Selimaddelerin bulunduğunu söyile hfç bir koşulda görüşme miye'deki duruşma salonlarıledi. ye niyetll olmadığını söyna celbedilerek duruşmaların Tasarı Uzerinde yapılan tepledi. Massachuset eyaleti bu suretle Selimiye'deki duruş kl ve eleştirilerin doğal oldugu ma salonlannda yapılması. 3 senatörlerinden olan Tsonnu belirten Göktepe, «Türk Duruşma safahatırun 1402 sayı gas, Begin'in bu kararlıhgıtoplumu konusan bir toplum Israil ' (Bastaraffr 1. sayfada) lanarak Bakanlar Kurulu'na sunuhnası için hazırlıklar sürdürülüyor. Bu amaçla Malıye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlügü bünyesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gorson dün de müşavirlerle bir toplantı yaptı. Hazine gelirlerinin artınlmasının yollarının araştınldığı toplantıda aynca «Asgari Geçim Indirimi» nin artınlması olasılığı üzerin de de dunılduğu öğrenildi. Bu arada Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu'nun Ticaret ve Sanayi kuruluşlarının daha etkin vergilendirilmesini ilke ola rak benimsemesinden sonra Bakanlık bünyesinde vergi oranlarının yeniden bellrlenme si bekleniyor. Bu amaçla en az geçim ındirimini artırarak pıvasada canlanma sağlanılmasına çalışılacağını belirten BaKanlık çevrelerı vergi tarifelerinden de yeniden düzenleme sör, konusu olabilecegini belirttiler. YENİ POUTtKANIN İLKELERİ Adnan Başer Kafaoglu'nun Maliye Bakanhğına gelmesinden sonra ekonomik polltika da yapılması dUşünülen yeni tedbirler ana hatlanyla belli ol du. Maliye Bakanı'nın «Ekonomik destek paketini» perşembe günü saat 10'da bir basın top. lantısı ile açıklaması bekleniyor. Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu'nun programında yer alacağı sanılan önlemler ise şunlar: • Sanayieilerin kısa vadell hoıçlannın konsolidasyonu ile tekstil, otomotiv ve inşaat scktoründeki kur farklarında doğan devlet alacaklannuı uzun vadeli ödeme planma bağlanması, • Mevduat bankalaruıdan ih tısas kredisi bankacılığmın aynlması ve sanayieilerin yuksek faizli ticari kredi kullanmasının önlenmesı, • Faizlerin enflasyon oranının üstünde tutarak tasarnıfun tesvik edUmesi ve bu blrikimin yapı taaArrufu hesabı yoluyla Insaat sektörtine akıtılması. 0 Piyasayı canlandırmak için asgari Ucretin artırılmast yerıne asgari geçim Indiriminin artınlmasını ya da vergi oranlannı düzenlepmesı, • Hazln» borçlanması yolıtyla plyasâdan para çekümesi ve tıükümet harcaraalan için anti ııflasyonist kaynak yaratıunası, • Merkez Bankası'nın bu<ünkü statüsünün korunması. KAFAOĞLU Maliye Bakanı Kafaoğlu Ankara'da kurulacak MAN Motor Pabrikası temel atma töreninde gazetecilerin sonüarım cevaplarken ilk beş ayda enflasvon artış hızınm konionkturel olduğunu, uygulanMak politikayla enflasyon artış hızınm frenlenmesine çalışılacağını ve bu yüzde 25'lik hedefftr korunacağını söj^etft. • Evlenme cüzdanımı kay 'lettim. Geçersizdir. Haluk ATAGAN Öztrak: Kastelli (Baftarafı 1. sayfada) vıçre hükümetinden iadesinin istendiğini ve «Hakim ka rarına istinaden tevkif talebinde bulunulduğunu» vurguladt. Bu çerçevede gerejrli tüm belgelerin de İsvîçre'de llgili makamlara iletildiğini söyleyen Bakan Öztrak, «Kendisi dönmek isterse tabii daha iyl yapmış olur, gelirse kimse niye geldin demez ki> biçiminde konuştu. İlhan öztrak, THA muhablrlnin. •Kastelli daha önce basında yer alan sözleriyle yurda dönmek için tutuklan mayacağı konusunda güvence Jstemişti. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?» biçimindeki sorusunu tse şöyle yanıtladi: •Blraz evvel de söylemiştim, bizim 12 Eylül yönetiminin çok büyük bir özelligi var. Evet, bir fevkalâde dönem rejimidlr, ama hukuk kurallarma baglıdır. Huktık kurallarını herkese eşit uygularaak durumundayız. Hu Imk kurallan karşısında Cev her Ozden'in durumu neyse, ona da kendl durumuna uygun kurallar uygulanır. fCanunlar ne emrediyorsa yöne tlmler onu yapmak zorundadır. Onun İçin bu konuda kimseye temlnat vermek du rumunda değiliz. Veremeyiz, istisna da yapamayız.» «Sermaye piyasasında Kas telli olayı, benzeri olayların yaşanması tedirginlij^inin sürdflgu, grelecekte yasanabilecek fcellşmelerin neler olablleceği» yolundaki bir so ruya da Tlhan Öztrak şu, yanıtı veriM: «Sermaye piyasasında venlydik, yeni olduğumuz için birtakım sıkmtılarla karşna^ tık. Bunlarin bir kısmı iktisadi şartların gere^lydi, onun sonuçlanydı. Bir kısmı da bilmedigimlz bir konuydu. Bir olayı yasamadan ö% renmeye Imkftn voktur. Razı olaylar geçirdik, bunlardan ders aldık, bundan sonra öyle zannedlyorum ki Tür kiye'de sağhklı bir sermsje piyasası düzeni kurulacaktır. Çünkü. kalkınan bir fllke kalkmma sürecini tamamlayana kadar ve kalkınmış bir fılUo ha.!4n« mldrbtnn ünrıra orta ve uzun vadeli sermaye ihtiyaçlanm, para ihtiyaç larını ancak hisse senedi ve tahville karşılayabilirler, bankalarla karşılayamazlar. Türkiye'de bu nizamın kurul ması lazım. Onun içln vatan daşın hisse senedi ve tahvile güvenl olması lazım. Acemiydik, tecrübesizdik, onun için kimseyi itham etmek doğru olmaz.» THA muhabırinin. «Tahviller konusu gündeme geldiğinde, şirketlere ve holdinglere prim verildiği dtlşüncesi ortaya atılıyor yer yer. Bunu nasıl değerlendirlyorsunuz?» biçimindeki sorusuna karşıhk olarak Tlhan Öztrak şunlan söyledi: «Şunu kabul etmek lazırrn Biz şirketlere ve holdinglera prlm vermedik. Ancak, şirketler ve holdingler de kur tarılabilecek bir durumdiysa batmaya bırakamazsınız. O şirketlerde binlerce İşçi çalışıyor. O binlerce iştinin evine her ay para srirmcsi lazım. Bu binlerce işçinin kı dem tazmlnatı var. Buniarın hepsi anonim şirket. Ssr mayesi ile sınırlı sorumlu'uğu, kıdem tazminatını Hr işçinin kaybetmesi ne demek?» (Baştaraıı 1. saytada) yazi Unsal» ımzalı mektup bulunduğu vö üzerine elle yazılan bazı notlarda • • Milli Eğitim MÛdürü yapılmak isteniyor. Buna mani olunmalı denildığı anlaşıldı. Öğleden sonraki duruşma da Alpaslan Türkeş, Necatl Gül tekin, Mehmet Irmak ve Mehmet Doğan'ın tahliyeleri içm sanık avukatlanndan Sırrı Erkuş'un verdiği dilekçe, Mahkeme Heyeti'nce karara bağlanarak reddedildi. Duruşma 29 temmuz perşembe gümine bırakıldı. MHP davase . • l ı a a u j u I, brt^,,n,,n 10/1 . J J ^ „„ (Bastarafi ı sayfada) çer Eminönü Kaymakamlıfma, Çatalca Kaymakamı Mustafa Aşkın Hatay Vali Yardtmoılığına, Silivri Kaymakamı Turgut Fırat Amasya Vali Yardırncılıgma, Tarsus Kaymakamı Nizamettin Güven Çatalca Kaymakamlığına, Rize Vali Yardımcısı M. Ayhan Bilge Silivri Kaymakamhğına, Aksaray Kayma 156 vali
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog