Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 10 SPOR 28 TEMMUZ 1982 y i 16 yasından kücüklerde Avrupa Futbol Sampiyonasına katılıyoruz • GRUBUMUZDA BULGARİSTAN VE MACARÎSTAN ÎLR KARŞILAŞA CAĞIZ. GENÇ TAKIMI M1Z DA YT7NANİSTAN İLB EŞLEŞrt ZtRtH J8 yasından kü çük yaş grubunda ulusa] takunıraız ilt kez Avrupa çamplyonastna katılacak. UEFA tarafından organlze edüen şamplyona lçin yapı lan eşleşnvde takımımız Macaristan ve Bulgaristan He aynı eruba düştü. GENÇLERtMtZ FUNANISTAN ILE OYNATACAR Avrupa Gençler Şamplyonasında (se yapılan kura çeklminde eıeme grubunda Yunanistan ile eşleştik. Maç tarihlerl lkt Federasyonun yapacagı yaaşma sonunda belli olacak. Nihayet bugün gidiyorlar. Özarı: Dünyanm hiçbir yerinde kamp yapıyor diye eieştirilen takım yoktur Serfıat ÖZTÜRK Ulusal Takım F. Almanya'ya gldlyor, gltsın mi? Gitmesm ml? Pasaport yetışecek mi? Yetişmeyecek ml? Tartışmalan arasında Ulusaj Takım sonunda gidıyor. Önce geçikmeyl soruyoruz Ulusal Takım Teknık: Dırektdrü Coşkun Özan'ya n'edeninı ve sonuçlarım anlatıyor bikhğmce«Pasaportta bir takılnıa raı ancak doğrusunu isterseniz tam olarak ne olduğunu bcn de bllmiyorum. Bu bir haftaIık geçikme doğal olarak orada kalacağımız süreyi dr kısalttı. Bİ7. . F. Aunanya'da llk günler leknik çalışma yapmayı ve tesislerden yararlanmaTi planlanuştık. Şimdi teknlk çalışmayı burada yapmak zorunda kaldık. Orada ssdece hazırlık maçlan oynayacağız. Ancak program değişmiş duromda, kitnlnle nf zaman karsılaşacağıraız belll de£iU Türkiye Gencler ve Yıldızlar Sutopu Birinciliği baslıyor Spor Servlsi Türkiye Oenç ler ve Yıldızlar Sutopu Şampiyonası bugiin tstanbul Kınalıada Su Kulübü Havuzu'nda saat 11.00'de baslıyor. 28 temmuz 1 agustos tarihleri arasmda tek devreli Ug usulü yapılacak olan karşılaşma. larda gençlerde «A» grubundaki 6 takım birtncilik savaytmı verecek. Bu takımlar tstanbul Yuzme îhtisas Kuiübü (Î.Y.ÎJC.), Adalar Su Sporlan Kulübu (A.S.SJC >, Gaîatasaray. Karşıyaka Spor Kulübü (K.SJC.), Adana Tenis Dağcılıîî, Adana Çukobirlik. Yıldızlarda ise, katHmak lst« yen takımlara kısıtlama getirilmiyor ve açık çrup uj^ulanıyor Bugüne kadar Federasyona başvuran yıldız takunlan ikı gruba aynldı. 1. mıpta t Y İ K . . Galatesaray, Yeşılyurt, Bursa ve Karsı «Türkiye'de birliktelik yok» diye yakınan Özarı, «Tüm spor çevreleri Ulusal takım için biraraya gelmczse sahaya çıkan 11 adamdan kollektif futbol beklenemez» diyor. 8 u seyahatle ilgıli bugileri aidıktan sonra hemen Dünya Kupası'na döniiyoruz. Coşkun Özarı îspanya'ya gıdip Dünya Kupası'm ızîedi. orada futbol adına gordüklerinl ve küçük ülkelenn atılunlannı soruyoruz. Peşmden de «biz niye yapamıyoruz bu atılımı» diye. «önce Türkiye'de bunnn niye yapıiamadığmı açıklamaya çalışayım. Her şeyden evvel TürkJye'de birliktelik yok. Tüm spor çevreleri Ulusal Takım için blrlikte hareket etmezlerse, sahaya çıkan 11 adamdan kollektif tutbol oynamasını beklemek, lmkânsın beklemek olur (JhısaJ takım kamp yapıyor, karsı çıkılıyor. Hazırlık maçı yapaluiı diyoruz, karşı çıkılıyor. Peid, ben anlanuyorum bu takım nasıl çalıçacak, çauşmazsa nasıl sahaya çıkıp da futbol oynayacak?» Coşkun Özan bu konuda oldukça dertli. «Yapılan eleştirinin yerine yeni birsey onerilir» diyor. «Ancak her yaptığımıs eleştirüdiği halde ktmsenin yerine bir şey önerdiği yok. Sal» eleştirmekle, ayak kaydırmay» çabşmakls Ultısal Takım bb t yere varamaz» Dunya Kupası . 82"de kUçük Ulkeleruı ftıtboldaki atüımlanna değmerek «Bu görttntulerden sonra Tfirk futbolu için umutsuzluğa kapılıyor insao» djye noktahyorua sorumuzu. «Ben tersine çok umutluyum. Beş yıl evvel tzmir'de 40 yendiğimir Cesayir'in ilerlemesj, bu atılımı btzim de yapabileceğimlz yolunda umut verlyor bana. Ancak bu atı!:m için Ulusal Takımı büsiu bllmesin hezkesiıı bir tarafa çekiştirrntkten vazgeçmesi perek. DünTanın hiç bir yerinde kamp y?r<ıvor diye eieştirilen bir Ülusal Takıin yoktıır. Maa'esef bu sadcce Türkiye'de var.» «îtaiya'nın şampıyonîuğu için ne diyorsunuz?» «Bence Italya F. Almanya 10 maç yapsa 7'snıl F. Almanya kazanır. Ancak Italya finalde hakkıyla kazandı. Bir ds ttsîyanlar gerek saha Içinde r"rek sahi (U^uıda ltendüerinrirn çok emlnfer. F. Almanbn biraz da bu krndinden emin hallerlyle psikolojik olsrak err dtler ve bence dcngeyi Italya lehfne değiştircn önemli etkenlerden b!ri bn. P i ı F. Almanya karşısmfla nasîl blr eriîdîk dt:yuyorsnlr, avm esikliç! V. A!man futhnlrvlar da Italya k»rşıSLida duydular.» BüOÜN GtDtYORÎAR P Almanva'cSa kamp yapacak oUn Ulusal «A» ve Ümit takımîarımız bir h»ftauk bn geçıkmeden sonra nihayet bu fı>bah Yeşılkoy hava lımanından 9.46 uçağıyla F. Almanya'> a hareket edecek. HarPket oncesi konuştuğumuz Ulusal takımlar kondisyoneri Turgay Renklikurt, Ulusal Takımın kondisyon durumu nun iyi olduğunu belirterek şunlan söyledi«Uludafda yaptığınus ç«h»malar çok faydalı oît'.n. Takımın durumu ber gün blrat daha iyiye gîdiyor. Bir haflabk gecikmede boş otı;rm.idı!r. ÇJIIışmal3nnuzı sürdürdük. F. 41nanya'ds yapacağınuz maçlarda basanl' o^ragımızı sanıyO' nun. Bu karşılaşmalarda takımuı temposu d» artacaktır» dedl. yata, 2. grupta iae, AJ5.S.K., Kı nalı, Antalya, Trabzon ve /JIkara yer alıyor. tkı grupta blrincl olacak takımlar final oynayacaklar. Şampiyonada llk gün programı şöyle: 11.00: Î.Y.Î.K. Bursa yıldır, 12TO: A.S^JC Trabzon yüdız. 13.00: Yeşüyurt Galat» saray yılcuz, 14.00: Adana Tenis Dağcılık Karşıyaka genç, 15.00: Antalya Kuıalı yüdız, 16.00: Karşıyaka 1.Y.ÎJC. yüdız, 17.00: Adana Çukobirlik A.S.S.K. genç, 18.00 Ankara A.S.S.K. yıldız, 19.00: Galat» saray t.YİJK. genç I.Y.I.K. yine favori AÜ ÜÇANSI] ateanlann en İyi kalecilerinden biıı olan ve Ulusal Tatonlanrnızın kalesini başanyla koruyan Murat, yme Ulusal Takmumızda başanyla yeraian Hakan, Tuğrul ve Tar mer'in de yer alacağı İYİK takımı bu turnuvanın favorisi. Ulusal ekiplerimtzde yeraian Aykut ve Tomfnin oynayaoaS» ASSK tstanbul'un UÇÜncü takımı olan Galatasaray genç ta> kımma oranla ıfcLncıhkte dana şansh görülüyor. Ulusal oyunculanmızdan Hakan ve Taylan'ı kadrosunda bulunduraa Galatasaray takımı haz;rXk devresini kısa tutmanın zararlarım görecek. Diğer genç takımlardan Adana Çukooirlik, Tenis Dağcılık İle tzmir'in KSK'sı klasman için mücadele edecekler. Yıldızlar lçinse kesin blr favori yok. Şampiyonluğu bize gö re ÎYÎK v» ASSK takunlan arasındaki maç belirleyecek. Istanbul dışmdan gelecek yıldı» eHipler sutopunun Ulke çapındakl yaygınhğını ve sutopunun geleceğim belirleme oianagı verecekler. Yüzücülerimizin Ekvador'a gidışi ertelendi tZMİR, (Cumhuriyet Bttroeu) Ekvador'un yaguile kentinde yapılacak olan dünya yuzme bırinciligine katılacak millı yuzücü Ienmİ7İn 29 temmuz perş&m be sabahı frmır'den yan^ma nın yapılacağı ülkeye gıdecekleri bildinldi Ancak Sad ri Özün'ün pasaport ışletnIerjnin tamamlanamadıfrı öğrenildi. Bu yüzücümüzün gidip gitmeyeceği pasaport alıp almamasına bağh. 100 metrede Dünya rekoru zorSanıyor IND1ANAPOLIS, (a.a.J Indıanapolıs Atletizm Yar.şmaiannda. Calvm Smıth 100 metreyi 10 05 sanıyede aiarak mevsımm en iyi derecelennden bırini elde etti. !kl hafta önce aynı mesafede 10 saniyenın altına inen, ancak koşu sırasında ruzgann hızı saniyede ikı metrenm üstunde olduğu için derece8! onaylanmayan Smith, Pan Amenkan Oyunlsnnda dünva rekorunu kirmak ıçin ko şacağını söyledi Indıanapolis'te Smith bfrincl gelirkea Mıke Milîer 10.14 saniye ile ikınci ve James Butler da 10.25 saniye ile üçünculüğü kazandı. Butler, daha sonra girdiği 200 metrede 20.42 saniye ile bfrinci «eldi. Yüksek atlamada ise yenlden eski parlak pünlerine dönmeye yan Dvright Stonea 2.30 re ile birincilifei kazandı. Disk atmada John Powell 66.56 metre ile birinei gelirken Ben Pluckentt 65 90 met re ile ikincl olabildi. Bu arada 110 metre birinciliği 1326 saniye ile Willie Gault kazandı. Bayanlar 100 metrede ise, dünyanın en büyük Ismi Evelyn Ashftrd 11.04 sanlye ile birlnd oldu. Voleybolda Avrupa 11'incisî olduk •Spor Servisi F. Almanva'tfa. yapıîan Genç Bavanlar VoÎBybol Şanapîyonasında Ulusal Oenç Bayan Voleybol Takımınua son macında tspanya'yj 30 yensrek Avrupa ll'inclsi oldu. Takınunuz kaırşılaşmatun srt lerînin 15€, 1513 ve 156 Jcasandı. PROGRAM AKSADI Son geltşmelerle Almanya kamp programımn aksadığını bellrten özarı arkadaşınus Sertjat öztttrk ile. (Foto^raf: Asena ÖZKAN) DÜNTA KÜPASrNDAN SONRA BtZ... Renim futbolcuıö1"" Aü KOCATEPE JTurMyt 1. Ltgi hugün bafhyor. OzelUhle Goiotasaray, Fenerbahçe, Beşihtaş ve Tmbzonspor haarIıfe maçlanndan harabeye dönmüş gibi çıktılar. Uçer. dörder sakat futbolcusu bulunan 4 büyühler takım hurmakta güçlük çefeiyor.» 1682 83 1. Türkiye Ufri başlarken böyle bir haberle karsüagırsak hiç şaşmayalım... Böyle olmasını dilemiyorum Ama böyle olacagına lnanıyorum... Dikkat edin: takımlanmızdan yeni sezonda Iki tur homurdanma yukseliyor. Bin agır idmanlardan yakınan futbolculardan geliyor. ötekl antrenmen sahası bulamayan idarecllerden ve teknlk adamlardan. Stankoviç, agır ldmanlar sonunda verdiğl demeçlerdet •DöhOlenler otdcr, $ağlam halanJar bana yeter* diyor. DOrbunü tersten tutmuî, ulkemizln gerçeklerln» öyle bakıyor. Yıllardır Türk futbolunu tanıyan Miliç de. Özkan Sümer de. Özyazıcı da haklı olarçık taş gibi bir takım yaratmak arzusundalar. Onlar da iyice yükleniyorlar idmanlarda. Ve dahası futbolcumuzun guçsüzlüğünün dayanıksızhğının idmansızlıktan değil, gıdasızlıktan geldigini bile bile. Ve benim futbolctun büyume çağındakl protein eksikligtnin, vitamlnsizliğin bedelini ödüyor slmdL Ayakta duraTnayaralc, yerlere serllerek... Sezon başladı. tesis Borunlan ylne ortaya çıktu Antrenman sahalannm yokluğu, çim alan bulamamatıın sıkıntılan gundemde. Değismez bir yazgı gibi yıllardan beri süregelen bu yoksulluk şarkısını yine dinlemeye başladık. Yöneticilere «Neden?» diye bir sorun. yuz mazeret saysmlar slze. Ve sonuç: Hala btr çim alana sahip değil kulüplerimizin çogu... Benım futbolcum belki kendine bakmaz, belkl e!i para gördügu zaman renkli gecelerln, seks yaşamının sarhoş edici çarklannı döndürmeye başlar ama. benim futbolcum doğuştan şanssızdır. Benim futbolcum çocukluğunda gereken gıdayı alamaz, top oynayacak boş bir arsa bulamaz, bu onun sucu de^Üdlr O müthig yeteneği kabına siRmayıp tasınca kpndısınî bir futbol takımmda bulur ama orada da ^ahlpsîzdir ulusal takıma kadar jrukselir gelir. Ba«'f bîr ora;ani7asvonu bile yuzune gözune bulaştı•"Sn bir Fecierasyonun akı) aîmaz hatalarına tanık otur. Bir AJIahm kulu da çıkıp »suç benim. bu işi beceremedim Istifa ceKyorum» deme yurekliliğini gösteremez bu Federasyonda. Böyle blr Futbol Federasyonu tarafmdan yönetilmek d« benim futbolcumun suçu dagildir. Yann, öbür gun ylne Avrupa kupalanndan all«cekler bizl. Futbolcumdan önce suçlayacagım çok kîşi olarak. iŞüİ. Türkife ÂrncıvutSuk ikili otletirm yorişsnalon sona erdi Istanbullu atletler takım halinde birinei oldu Spor Servisi Türkiye Arnavutluk arasmda yapı lan ikili atletizm musaba,kaiarı sona erdl. Tiran şehrinin atletleri ile tstanbullu atletler arasmda yapılan yanşmalarda Tiran' h atletler daha çok birincılık almalaruıa karşuı, Istan bul takım halinde Tlran'ı ge rıde bıraktı ve musabakalar dan yengiyle aynldı, İ3tanbul Inönü stadında dun yapılan ikincl gün. müsabakalarmda alınan tekmk sonuçîar şoyle: 400 metre engelli: ı. Ahmet Muhasıloğlu (Ist) 1.05 39, 200 metre (erkekler) 1 Nasilap (Tiran) 2311 200 metre (kızJar) 1 ALma fTiran) 23 793 Adım atlama (erkekler) 1 Abdurrahman Hashı (Tiran) 14 69 Çekiç alma (erkekler) 3. Fatim Bayraktari (Tiran) 82.68 B00 metre (kızlar) 1 Marinldo (Tiran) 2 C9 75 3000 metre en gelli ı. Cezım Meganı (Tiran) 8.59.56 Disk atma (kızlar) 1. Hatice Anter (îstanbul) 23.58 400 metre engelli (kızlar) 1. Gerda Dida (Tiran 103 600 800 metre (erkek ler) Necat Ambarcı (Ist 5 6 5 rniSyon harcarıan 105 tesis projesi programdan cıkarıldı de çeşıtlı nedenlerle taraanılanamayan ve yatırım programlcrmdan çıkartılan toplam proe adedınin son 5 yıl ıı,ıno!e iö5 oldugu. bunlaı ıçm vapılan toplaın harcarea ların ise 5(iS nıılyon 914 bın lırayı buldugu belırlendı Yapılan bır araştırmava göre. yatırım prograralanndan çıkartılan proteler lcinde yuzde 51 ile spor salcnlan harcamalardan en büyuk payı alan tesisler oldu. Bu arada, yatınm programlarından çıkartılan projelerin ıller itibariyle ağırhğuun Istanbul'da oldugu i«p tandı. Bu ilde. toplam 158 milyon 750 bin lira harcanılan 13 proje programdan çıkanldı. Ikinci sutıyı Hatay 6 proje ile aldı. Hatay'da yapılması planlanan 6 projeye toplam olarak 51 mil yon 520 bin lira harcandı. 5 projeye 39 milyon lira harcanarak yatınm progANKAHA. UHA) Iyin Vefa Simtel topbası yaptı 2. Türkiye ligi (A) grubu takımlanndan Vefa Sımtel dun kendı sahasmda yeni donemı açtı. Kadrosuna Bursaspor'dan Erdoğan, Dıyarbakırspor' dan Şeref Mersın ldmanyurdu'ndan Raşıt. Tekirdağspor'dan Yuksel, Kırklarelıspor'dan kaleci Hayrettın, Gedıkpaşa'dan Osman, Selamsız'dan Hayrettın ve Cerrahpaşa'dan Ah' yı alarak guçlu bir ekıp oluşturan Vefa Sımtel 29 kışılık kadrosuyla lekırdağ Kumbag'da 10 gunluk kampa guecek Açıhş toreninde konuşan Basın Sozcusu Candemır Berkman şoyle dedı «Amacımız gelecek sezon birinei ligte top koşturan 5. tstanbul takımı olmak. Bu yüzden güçlü bir takım kurduk. (A) grubundaki zorlu takımlarla oldukça çetin mücadelelere gireceğiz. Hazırlıklarımıza ciddi bir şekilde başladık ve aynı disiplinle sürdüreceğiz. Yönetci, futbolcu ve taraftar olarak Vefa Simtel'i tekrar 1. lige çıkaracağız». ramlanan Isparta ili ise Sakarya'da 3, Eskişehlr'de 2. uçuncu oldu. Konya'da da Muş, Trabzon, Yozgat. Er8 proıeye S yıl içmde top zincan, Antalya, Bolu, Çoi»nı 33 milyon 789 bin lira rum ve Elazığ'da l'er proje harcandı ve tamamlanmadı olarak tespit edildı. ğından yatınm programıaYAPILAN nndan çıkartılarak dordunHARCAMALAB cu sırada yer aldı Tunceli BOŞA GITMEYECEK ise 2 projeye harcadıgı &00 bin lira ile en az har<aYetkıliler İse son 5 ytl ma yaparak yatınm prcg içmde adı geçen projeler iramlarından çıkartılan so çın yapılan 565 milyon 914 nuncu il oldu. bin liralık harcamalann bo 11 ilde yatırım programı şa gitmeyeceğini belirtmenin na alınan daha sonra da hiç yerinde olacağını, çünkü bu bır harcama yapılmadan ya projelerin birkaç yıl sonra tınm programlanndan çı tekrar yatınm programlarıkartılan projelenn illere gö na almarak tamamlanmalsn re dağıltmi İse Balıkesir ve nm sağlanacağını soyledıler. Amatörler kösesi • Gazetemlzln Şile'de düzenlediği «(Cıunhuriyet Kupa sı» turnuvasını kazanan Ye niköyspor'a İstanbul Amatör kulüplertnden tekllfler yagıyor. Yenlköyspor Kulttbtt Bajkanı Krmtşto tekllflerln inceleneceğlni söyledi. • İstanbul 1. Amatör li gi takımlann'iaa Seıamsız Kulübü 'îaşK*nagum özcan Sezer getldtdl. l<'cn Tokat, Musrafa Demirdöven, All Kuli^, Erdal Tözen, Süleymaa Demircl, Yu suf Tannverdl, Selahat^o Candan ve Narullah Gülte kln yeni Yönetlm Kuruln nun diğer üyelerl oldular • tstanbul l Amatör L < gi takımlarından Iıldırmısenç KulflbU Başkanlıgmyeniden Mehmet Çataloir lu getirildi. Mftln Ok. Osman Yıldının. Harun Ok, Pehlm Oüven, Beytullah 1 . V» SAGLIKLIYAŞAM "Macta ayagım sıkıştı,, Ben ilkokul ögretmenıyım. Kasaba gençleri ile zaman zaman futbol oynardık. Bundan üç yıl önce yine bir maç sırasında bacagım iki gencin arasında sıkıştı dizımden sakatlandım. önceleri bir rahatsızlık vermedi bu durum. Fakat zamanla agnlar artmaya başladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ayağunı alçıya aldılar ve bir süre tedavi oldum. fakat son zamanlarda bu agnlar arttı. SABRİ SARAÇ Pirhbey İlkokulu Oğretmeru NAZİLLt • AYDIN Saym Saraç Dizinizdeki yırtılma yan veya çapraz bağlann travrna sonucu yırtılmasmdan ileri geliyor. Size usta ellerle gerekli operasyon yapılmıs. Ancak alçıda kalması ve hareketsizlik bir takım rahatsızlıklar meydana getirmiş. Bir operatör tarafmdan size yapılan yapılmıştır. Şimdt sizin bir fizik tedavisine. harekete ve bazı egzersizlere ihtiyacınız var. Bir fizü raütehassısına danışın. Zamanla düzeleceksiniz. SSK istanbul Hastanesi Ortooedl v« Travmatoloıi Klınık Şeft Dr AZ1Z CÖL AT YARIŞLARI 1 Koşu: F Başefendi P; Banu 2. Koşu: F. Gülçin, P: Uğras 3. Koşu; F: Mafya, P: Beybj 4. Koşu: F: Utkubey, P: Bah „ riyehm İ. Koşu: F: Taliha, P: Şuwien 6 KOŞU: F: OncÛ, P: Topmk 7. Koşu: F: Hiperbol, P: Akbulut. Filipa. Zühtüm Yflksel ERUÇ ATLETLER ÖZARI'YA ATES PÜSKÜRÜYOR... Spor Servisi Ulusal Takun Teknik Dırektörii Coşkun özan'nm gazetelerde çıkan «Cezmi Or atletizm yanşmalan ne deniyle Ulusal takımın çalışma sı için stad verilmedi» şeklinde kt demeci, tstanbullu atletler tarafmdan tepkiyle karşılandı. Ata «Türk sttetizınl yıDsrdanbe ri futbolun gfilgeslnde yasamak tadır. Futbol ve atletizm pistlt rinln bir arada olması yfizünden atletlerbniz hiç btr zaman normal bir saatte yanşma ve antrenmanlarmı yapamamakta dırlar. Biz bugüne kadar şikâ SORU: Devre arasında soyunma odasına giden futbolculardan ikisi çıkış tünelinde ihtar veya oyundan ihraç edilecek davranışta bulunuyorlar. Olay oyun sahası ve oyun süresi dışında olmuştur. ALTILI GANYAN a3 ti 1 1 1 1 J. a* 1 8 i 1 T 5 1 s 'V IJ ; t t 1 ı. i. 10 II î I • IH 7 I I t i ı| o l; 7 1 0 HAKEMSİNİZ! Nasıl bir karar vereceksiniz? 10 I I 1» II 4" îT Yakında Cumhurivet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog